22/2019. (V. 31.) AM rendelet

a szőlőültetvényekben végzett zöldszüretre igényelhető támogatásról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. és 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) ellenőrzésen mért területnagyság: az ültetvény szőlőtőkével beültetett területének fél sortávolsággal minden irányban megnövelt területe;

b) intézkedésbe vont terület: a támogatási kérelemben feltüntetett, beazonosítható, összefüggő terület;

c) kompenzációs felár megtéríttetésére jogosult: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 197-204. §-a alapján jogosult, mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany;

d) mezőgazdasági káresemény: a mezőgazdasági termelő használatában lévő termőföldön a káreseménnyel érintett területen a termesztett növénykultúra 30%-ot meghaladó mértékű várható hozamcsökkenését okozó aszálykár, belvízkár, felhőszakadáskár, jégesőkár, mezőgazdasági árvízkár, fagykár vagy viharkár;

e) nullás szüreti jelentés: adott borpiaci évre vonatkozó, igazolt termés nélküli szüreti jelentés, melyet a hegybíró a Hegyközségi Információs Rendszerben (a továbbiakban: HEGYIR) rögzít, és a bejelentő részére arról igazolást állít ki;

f)[1] összefüggő terület: a kérelmező használatában lévő, akár több szomszédos földrészlet, amelyet út, csatorna, árok kivételével a zöldszürettel nem érintett más terület vagy másik gazdálkodó használatában álló terület nem szakít meg;

g)[2] támogatható területnagyság: a kérelemben megjelölt, valamint a helyszíni ellenőrzés alapján megállapított összefüggő terület nagysága közül a legkisebb, amelynek el kell érnie a 0,2 hektárt;

h) zöldszüret: a még éretlen állapotban lévő szőlőfürtök teljes eltávolításával az érintett terület terméshozamának nullára való csökkentése.

2. § (1) Támogatás a szőlőültetvényekben végzett zöldszüret keretében a szőlőfürtök tőkéről történő közvetlen eltávolítási költségére, valamint az eltávolításból adódó bevételkiesésre igényelhető.

(2) A szőlőültetvényekben végzett zöldszüret keretében a szőlőfürtök tőkéről történő közvetlen eltávolítására, valamint az eltávolításból adódó bevételkiesésre vonatkozó - összesített - támogatási átalányösszegeket az 1. melléklet tartalmazza.

(3)[3] A támogatás tényleges összegét a 2017., 2018. és 2019. évben (a továbbiakban: referenciaidőszak) szüretelt szőlő mennyiségének átlaga és a támogatható területnagyság hányadosa (a továbbiakban: területi referenciahozam) alapján az 1. melléklet szerinti támogatási átalányösszeggel összefüggő területenként kell meghatározni.

(4)[4] A területi referenciahozam kiszámításakor nem vehető figyelembe azon év termésmennyisége, amelyben az adott területre vonatkozóan nullás szüreti jelentést adtak le. A nullás szüreti jelentéssel érintett év termésmennyisége helyett az adott évre vonatkozóan a 2. melléklet szerinti referenciahozamot kell alapul venni. Ha az ültetvény használója a referenciaidőszak valamely évében minőségi borszőlőültetvény (ULT19 hasznosítási kód) vagy egyéb borszőlőültetvény (ULT20 hasznosítási kód) kultúrák vonatkozásában kárenyhítő juttatásban részesült, a (3) bekezdésben meghatározottak szerinti, valamint a 2. mellékletben meghatározott értékek közül a magasabbat kell a területi referenciahozam kiszámításához alapul venni.

(5) A területi referenciahozam kiszámításához az aszúszemek mennyiségét a gazdasági aktát vezető hegybíró huszonnégyszeres szorzóval állapítja meg.

(6)[5] Ha az összefüggő terület vonatkozásában a területi referenciahozam nem éri el a hektáronkénti 100 mázsát, az átalányösszeg az összefüggő területről származó, 2017., 2018. és 2019. évi szüret HEGYIR-ben nyilvántartott, térfogatszázalékban kifejezett potenciális alkoholtartalmának termésmennyiséggel súlyozott átlaga (a továbbiakban: területi referencia cukortartalom) alapján többlettámogatással egészíthető ki. A többlettámogatás mértéke a 11,34 térfogatszázalékot meghaladó területi referencia cukortartalom esetén a 11,34 térfogatszázalékot meghaladó minden 0,1 térfogatszázalék után 12 000 Ft/ha. Az e bekezdés szerinti többlettámogatással kiegészített támogatási összeg nem haladhatja meg a hektáronkénti 1 500 000 forintot.

(7)[6] Ha az összefüggő terület vonatkozásában a területi referenciahozam értéke hektáronként 100 és 139,99 mázsa között van, az átalányösszeg a 11,34 térfogatszázalékot meghaladó területi referencia cukortartalom esetén a 11,34 térfogatszázalékot meghaladó minden 0,1 térfogatszázalék után 11 000 Ft/ha többlettámogatással egészül ki. A (6) és az e bekezdés szerinti többlettámogatással kiegészített támogatási összeg nem haladhatja meg a hektáronkénti 900 000 forintot.

(8)[7] A területi referencia cukortartalom kiszámításakor nem vehető figyelembe azon év szürete, amelyben az adott területre vonatkozóan nullás szüreti jelentést adtak le. A nullás szüreti jelentéssel érintett év potenciális alkoholtartalma helyett az adott évre vonatkozóan a 3. melléklet szerinti referencia cukortartalmat kell alapul venni. Ha az ültetvény használója a referenciaidőszak valamely évében minőségi borszőlőültetvény (ULT19 hasznosítási kód) vagy egyéb borszőlőültetvény (ULT20 hasznosítási kód) kultúrák vonatkozásában kárenyhítő juttatásban részesült, a (6) bekezdésben meghatározottak szerinti, valamint a 3. mellékletben meghatározott értékek közül a magasabbat kell a területi referencia cukortartalom kiszámításához alapul venni.

(9)[8] Ha a jogos igények együttesen meghaladják a 3. § (1) bekezdésében meghatározott keretösszeget, akkor a rendelkezésre álló forrást a benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények között egyenlő arányban kell felosztani.

3. §[9] A támogatási keretösszeg 2020-ban 5,1 milliárd forint.

4. § (1) Támogatásra a magyarországi szőlőterülete után az a hegyközségi tag vagy adatszolgáltatásra kötelezett jogosult, aki szőlővel beültetett területének jogszerű használója.

(2)[10] Az intézkedésbe vont terület akkor tekinthető támogatásra jogosultnak, ha

a) rendelkezik a 2017., 2018. és 2019. évek esetében szüreti jelentéssel, amelyekből legalább az egyik nem nullás szüreti jelentés, vagy olyan nullás szüreti jelentés, amely igazoltan mezőgazdasági káreseményből, illetve zöldszüreti intézkedés végrehajtásából adódóan nullás szüreti jelentés;

b) a terület a 2017., 2018. és 2019. évben termő ültetvényként volt nyilvántartva a HEGYIR-ben; és

c) a 2020. évben a támogatással érintett területen a művelésmódnak megfelelő metszést, a vegetációs időszaknak megfelelő növényápolási, növényvédelmi és gyomszabályozási munkákat elvégezték.

5. §[11] (1)[12] A támogatási kérelem 2020. június 22-től az (EU) 2017/892, az (EU) 2016/1150, a 615/2014/EU, az (EU) 2015/1368 és az (EU) 2017/39 végrehajtási rendelettől a COVID-19-világjárvány okozta válság kezelésére irányuló egyes intézkedések tekintetében való eltérésről szóló, 2020. április 30-i 2020/600/EU bizottsági végrehajtási rendelet 2. cikk (2) bekezdés a) pontjában meghatározott időpontig elektronikus úton nyújtható be a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a továbbiakban: E-ügyintézési törvény) foglaltaknak megfelelően a Kincstárhoz, az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül, a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltak szerint.

(2) Az eljárás során kötelező az elektronikus kapcsolattartás. A Kincstár az értesítéseket, döntéseket elektronikus úton közli a kérelmezővel vagy meghatalmazottjával.

(3) A kötelező elektronikus kapcsolattartásra tekintettel - a bírósági felülvizsgálati és a felügyeleti eljárásokhoz kapcsolódó kérelmek kivételével - minden dokumentumot, így a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat (a továbbiakban együtt: beadvány) is az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány az eljárás során nem vehető figyelembe.

(4) Ha a támogatási kérelem és a zöldszüret elvégzésének bejelentése elektronikus úton történő benyújtása során a kérelmező helyett és nevében a meghatalmazottja jár el, akkor a meghatalmazott saját, a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus felületét használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott, valamint a vélelmezett örökös útján történő eljárásra a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvénynek (a továbbiakban: Támogatási törvény) a meghatalmazottra, valamint a vélelmezett örökösre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(5) Egy kérelmező a benyújtási időszakban kizárólag egy kérelmet nyújthat be.

(6) A kérelemnek tartalmaznia kell

a) a kérelmező azonosításához szükséges adatokat:

aa) ügyfél-azonosító,

ab) név,

ac) kapcsolattartási adatok,

ad)[13] adószám,

ae) HEGYIR gazdasági akta száma;

b) az intézkedésbe vont terület beazonosításához szükséges adatokat:

ba) borrégió és borvidék megjelölését,

bb) az intézkedésbe vont terület fekvése szerinti település, helyrajzi szám, HEGYIR ültetvény azonosító;

c) az intézkedésbe vont terület nagyságát hektárban kifejezve 4 tizedes pontossággal;

d) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy

da) az intézkedésbe vont terület vonatkozásában ő a terület használója,

db) az intézkedésbe vont terület 2020. január 1. után a kérelem benyújtásáig mezőgazdasági káresemény, illetve egyéb vis maior esemény következtében kárt nem szenvedett,

dc) amennyiben a kérelem benyújtását követően a zöldszüret elvégzéséig az intézkedésbe vont terület mezőgazdasági káresemény következtében kárt szenved, arról a Kincstárt haladéktalanul tájékoztatja a Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszeren (MKR) tett kárbejelentésen keresztül, a kárenyhítésben irányadó szabályoknak megfelelően, illetve egyéb nem várt esemény miatt előálló ültetvényt érő károsodás esetén bejelentést tesz a Kincstár honlapjáról közvetlenül elérhető, vis maior esemény bejelentésére szolgáló elektronikus felületeken,

dd) kompenzációs felár megtéríttetésére jogosult-e.

(7) A kérelemhez mellékelni kell az intézkedésbe vont területre vonatkozó helyszínrajzot, amelyen fel kell tüntetni az intézkedésbe vont terület elhelyezkedését, a szőlőültetvényt határoló területeket (út, csatorna, árok, erdő), a szőlőültetvény sorainak számát, a sorok irányát, valamint a jellegzetes tereptárgyakat.

(8) A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (a továbbiakban: HNT) a HEGYIR-ben rögzített adatok alapján, a Kincstár részére adatot szolgáltat

a) az intézkedésbe vont terület HEGYIR-ben nyilvántartott területéről;

b) az intézkedésbe vont területen a 2017., 2018. és 2019. szüreti évben szüretelt szőlőmennyiség - nullás szüreti jelentés esetén a nem nullás évben szüretelt szőlőmennyiség - mázsában kifejezett értékéről;

c) az intézkedésbe vont területen a 2017., 2018. és 2019. szüreti évben szüretelt szőlő-, nullás szüreti jelentés esetén a nem nullás évben szüretelt szőlő térfogatszázalékban kifejezett potenciális alkoholtartalmáról;

d) arról, hogy

da) a kérelmező az intézkedésbe vont terület jogszerű használója-e;

db) a kérelmező hegyközségi tagnak vagy adatszolgáltatásra kötelezettnek hegyközségi járulék tartozása fennáll-e;

dc) az intézkedésbe vont terület a 2017., 2018. és 2019. szüreti évben termő ültetvényként volt-e nyilvántartva.

(9) A HNT csak arról a kérelemről köteles adatot szolgáltatni, amelynek benyújtója a hegyközségi járulékot megfizette, illetve adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette.

6. §[14] (1) Támogatás csak az intézkedésbe vont, HEGYIR ültetvény azonosítóval rendelkező, összefüggő terület HEGYIR-ben rögzített teljes, szőlővel betelepített területének zöldszüretére igényelhető.

(2) A kérelem hiánypótlására nincs lehetőség.

(3) A kérelmező a kérelmet egészében vagy összefüggő területenként részben, írásban visszavonhatja az E-ügyintézési törvényben foglaltaknak megfelelően a Kincstár által erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül, a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltak szerint.

7. § (1) A Kincstár a kérelmet részben vagy egészben elutasítja, ha

a) a kérelmező nem az ültetvény használója;

b)[15] a kérelmező vagy az intézkedésbe vont terület a HNT adatszolgáltatása alapján támogatásra nem jogosult;

c) a helyszíni ellenőrzésen megállapításra került, hogy az intézkedésbe vont terület nem felel meg a zöldszüretre vonatkozó támogatás feltételeinek;

d) a támogatható területnagyság nem éri el a 0,2 hektárt;

e) a 4. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott feltétel nem teljesül;

f)[16] megállapítja, hogy a területre 2020. január 1. után a Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszeren (MKR) keresztül kárbejelentést tettek, illetve a Kincstár honlapjáról közvetlenül elérhető, vis maior esemény bejelentésére szolgáló elektronikus felületeken, ügyfélkapun keresztül az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti vis maior eseményt jelentettek be;

g)[17] a helyszíni ellenőrzésen megállapítása szerint a zöldszüretet a támogatható területen nem végezték el maradéktalanul; vagy

h)[18] a kérelmező a zöldszüret elvégzésének tényét nem, vagy 2020. július 21. után jelenti be;

i)[19] a kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezőnek hegyközségi járuléktartozása áll fenn, illetve adatszolgáltatási kötelezettségét határidőben nem teljesítette.

(2) A Kincstár a kérelmeket beérkezési sorrendben bírálja el.

(3) A támogatási keret túligénylése esetén, a (2) bekezdésben meghatározottakra tekintettel, a keretkimerülés napján beérkezett kérelmek közötti sorrend a kérelmekben szereplő területnagyság növekvő sorrendjével azonos.

(4)[20]

8. § (1)[21] A zöldszüretet a kérelmező a teljes intézkedésbe vont területen 2020. július 1. és 2020. július 20. között köteles kézi szüreteléssel elvégezni. A zöldszüret közben levágott fürtöket az intézkedés utólagos ellenőrzésének időpontjáig az ültetvényben kell hagyni, azonban a vegetációs időszaknak megfelelő növényápolási, növényvédelmi és gyomszabályozási munkák elvégzését elsődlegesnek kell tekinteni.

(2)[22] A kérelmezőnek a zöldszüret elvégzésének tényét összefüggő területenként az elvégzést követően egy napon belül, de legkésőbb 2020. július 21-ig be kell jelentenie a hegybíró, valamint a Kincstár közleményében meghatározott módon a Kincstár részére.

(3) A hegybíró a zöldszürettel érintett területek vonatkozásában nullás szüreti jelentést állít ki.

9. § (1)[23] A Kincstárnak a HNT adatszolgáltatásával érintett kérelmek legalább 10%-a, de legfeljebb 400 összefüggő terület vonatkozásában az intézkedésbe vont területen 2020. július 6-áig előzetes helyszíni ellenőrzést kell tartania.

(2)[24] Az (1) bekezdés szerinti előzetes ellenőrzés elvégzésére a Támogatási törvény 16. §-a szerinti szerződést köthet.

(3) Az előzetes helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyvében rögzíteni kell, hogy

a) az intézkedésbe vont területen lévő ültetvény zöldszürete támogatható-e, valamint

b) a 4. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott feltétel teljesül-e.

(4)[25] A Kincstár döntést hoz a 4. §-ban foglalt jogosultsági feltételek teljesítéséről, az intézkedésbe vont területek előzetes támogathatóságáról.

(5)[26] Az intézkedésbe vont minden terület vonatkozásában a támogatható területnagyság mérését és az intézkedésbe vont terület utólagos ellenőrzését a Kincstár legkésőbb 2020. augusztus 31-ig elvégzi.

(6)[27] Az (1) és (5) bekezdés szerinti helyszíni ellenőrzés a kérelmező jelenléte nélkül is lefolytatható.

10. § (1) A támogatás összegét a megállapított támogatható területnagyság és a 2. § alapján a Kincstár határozza meg.

(2)[28] A támogatást - a 2. § (9) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - 2020. október 15-éig kell kifizetni.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. § Ez a rendelet a következő közösségi előírások végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) az Európai Parlament és a Tanács mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1308/2013/EU rendeletének 47. cikke;

b) a Bizottság az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a borágazatban megvalósuló nemzeti támogatási programok tekintetében történő kiegészítéséről és az 555/2008/EK bizottsági rendelet módosításáról szóló 2016/1149/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének II. fejezet 3. szakasza; valamint

c) a Bizottság a borágazatban megvalósuló nemzeti támogatási programok tekintetében az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazása szabályainak megállapításáról szóló 2016/1150/EU végrehajtási rendeletének II. fejezet 3. szakasza.

d)[29] a Covid19-világjárvány és az azzal kapcsolatos intézkedések által a gyümölcs- és zöldség-, valamint a borágazatban okozott piaci zavarok kezelése érdekében az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseitől eltérő rendkívüli, ideiglenes intézkedésekről szóló, 2020. április 30-i 2020/592/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 7. cikke,

e)[30] az (EU) 2017/892, az (EU) 2016/1150, a 615/2014/EU, az (EU) 2015/1368 és az (EU) 2017/39 végrehajtási rendelettől a COVID-19-világjárvány okozta válság kezelésére irányuló egyes intézkedések tekintetében való eltérésről szóló, 2020/600/EU végrehajtáson alapuló rendelet 2. cikk (2) bekezdése.

13. §[31] E rendeletnek az egyes szőlő-bor ágazati agrártámogatásokkal összefüggő rendeletek módosításáról szóló 34/2020. (VI. 29.) AM rendelettel [a továbbiakban: 34/2020. (VI. 29.) AM rendelet] megállapított 5. § (6) bekezdés a) pont d) alpontját a 34/2020. (VI. 29.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

1. melléklet a 22/2019. (V. 31.) AM rendelethez[32]

Támogatásátalányok a területi referenciahozamok függvényében (Ft/ha)

[33]
ABCD
1.területi referenciahozam
(q/ha)
referenciaár
(Ft/kg)
átalányösszeg kompenzációs felár
megtéríttetésére jogosult igénylő
esetében (Ft/ha)
átalányösszeg kompenzációs felár
megtéríttetésére
nem jogosult igénylő esetében (Ft/ha)
2.80 alatt492 000439 200
3.80-89,99558 000498 000
4.90-99,99624 000556 800
5.100-109,99690 000615 600
6.110-119,9997,73754 800674 400
7.120-129,99820 800733 200
8.130-139,99886 800792 000
9.140-149,99952 800850 800
10.150-159,991 017 600908 400
11.160 vagy felette1 083 630967 527

2. melléklet a 22/2019. (V. 31.) AM rendelethez[34]

A területi referenciahozam 2. § (4) bekezdésében meghatározott alternatív értékei

AB
1.BorrégióTerületi referenciahozam (q/ha)
2.Balaton borrégió88,67
3.Duna borrégió103,66
4.Felső-Magyarország borrégió78,36
5.Felső-Pannon borrégió82,03
6.Pannon borrégió79,11
7.Tokaji Borvidék65,47

3. melléklet a 22/2019. (V. 31.) AM rendelethez[35]

A területi referencia cukortartalom 2. § (6) bekezdésében meghatározott alternatív értékei

AB
1.BorrégióTerületi referencia cukortartalom (%vol)
2.Balaton borrégió11,92
3.Duna borrégió11,56
4.Felső-Magyarország borrégió11,84
5.Felső-Pannon borrégió11,62
6.Pannon borrégió12,21
7.Tokaji Borvidék13,63

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 21/2020. (VI. 19.) AM rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatályos 2020.06.20.

[2] Megállapította a 21/2020. (VI. 19.) AM rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatályos 2020.06.20.

[3] Megállapította a 21/2020. (VI. 19.) AM rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.06.20.

[4] Megállapította a 21/2020. (VI. 19.) AM rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.06.20.

[5] Megállapította a 34/2020. (VI. 29.) AM rendelet 2. §-a. Hatályos 2020.06.30.

[6] Módosította a 34/2020. (VI. 29.) AM rendelet 8. § a) pontja. Hatályos 2020.06.30.

[7] Beiktatta a 21/2020. (VI. 19.) AM rendelet 17. § (3) bekezdése. Hatályos 2020.06.20.

[8] Beiktatta a 21/2020. (VI. 19.) AM rendelet 17. § (3) bekezdése. Hatályos 2020.06.20.

[9] Megállapította a 21/2020. (VI. 19.) AM rendelet 17. § (4) bekezdése. Hatályos 2020.06.20.

[10] Megállapította a 21/2020. (VI. 19.) AM rendelet 17. § (5) bekezdése. Hatályos 2020.06.20.

[11] Megállapította a 21/2020. (VI. 19.) AM rendelet 17. § (6) bekezdése. Hatályos 2020.06.20.

[12] Módosította a 34/2020. (VI. 29.) AM rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2020.06.30.

[13] Módosította a 34/2020. (VI. 29.) AM rendelet 8. § c) pontja. Hatályos 2020.06.30.

[14] Megállapította a 21/2020. (VI. 19.) AM rendelet 17. § (6) bekezdése. Hatályos 2020.06.20.

[15] Megállapította a 21/2020. (VI. 19.) AM rendelet 17. § (7) bekezdése. Hatályos 2020.06.20.

[16] Megállapította a 21/2020. (VI. 19.) AM rendelet 17. § (8) bekezdése. Hatályos 2020.06.20.

[17] Megállapította a 21/2020. (VI. 19.) AM rendelet 17. § (8) bekezdése. Hatályos 2020.06.20.

[18] Megállapította a 21/2020. (VI. 19.) AM rendelet 17. § (8) bekezdése. Hatályos 2020.06.20.

[19] Beiktatta a 21/2020. (VI. 19.) AM rendelet 17. § (9) bekezdése. Hatályos 2020.06.20.

[20] Hatályon kívül helyezte a 34/2020. (VI. 29.) AM rendelet 9. §-a. Hatálytalan 2020.06.30.

[21] Megállapította a 21/2020. (VI. 19.) AM rendelet 17. § (10) bekezdése. Hatályos 2020.06.20.

[22] Megállapította a 21/2020. (VI. 19.) AM rendelet 17. § (10) bekezdése. Hatályos 2020.06.20.

[23] Megállapította a 34/2020. (VI. 29.) AM rendelet 3. §-a. Hatályos 2020.06.30.

[24] Megállapította a 21/2020. (VI. 19.) AM rendelet 17. § (11) bekezdése. Hatályos 2020.06.20.

[25] Megállapította a 21/2020. (VI. 19.) AM rendelet 17. § (12) bekezdése. Hatályos 2020.06.20.

[26] Megállapította a 21/2020. (VI. 19.) AM rendelet 17. § (12) bekezdése. Hatályos 2020.06.20.

[27] Megállapította a 21/2020. (VI. 19.) AM rendelet 17. § (12) bekezdése. Hatályos 2020.06.20.

[28] Megállapította a 34/2020. (VI. 29.) AM rendelet 4. §-a. Hatályos 2020.06.30.

[29] Beiktatta a 34/2020. (VI. 29.) AM rendelet 5. §-a. Hatályos 2020.06.30.

[30] Beiktatta a 34/2020. (VI. 29.) AM rendelet 5. §-a. Hatályos 2020.06.30.

[31] Beiktatta a 34/2020. (VI. 29.) AM rendelet 6. §-a. Hatályos 2020.06.30.

[32] Megállapította a 21/2020. (VI. 19.) AM rendelet 17. § (14) bekezdése (ld. 2. melléklet. Hatályos 2020.06.20.

[33] Módosította a 34/2020. (VI. 29.) AM rendelet 7. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2020.06.30.

[34] Megállapította a 21/2020. (VI. 19.) AM rendelet 17. § (14) bekezdése (ld. 3. melléklet. Hatályos 2020.06.20.

[35] Beiktatta a 21/2020. (VI. 19.) AM rendelet 17. § (15) bekezdése (ld. 4. melléklet. Hatályos 2020.06.20.

Tartalomjegyzék