111/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet

az egyes agrárszabályozási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 2-6. § tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 7. § tekintetében a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 71. § 1. pontjában,

a 8-11. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1a) bekezdésében,

a 12. § és 13. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (2) bekezdés a) pontjában,

a 14. § és 15. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (2) bekezdés c) pontjában,

a 16. § tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 17. § tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 5. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. Az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet 3. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosítása

2. § A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet] 4. § (2c) és (2d) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2c) Ha az NFK tudomással bír arról, hogy a (2b) bekezdés alá tartozó földrészlet természetbeni állapota eltér az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett művelési ágtól vagy a földrészlet értéknövelő beruházással érintett, azt köteles az értékbecslés megrendelésekor jelezni.

(2d) Ha a (2c) bekezdésben foglalt jelzés alapján vagy az értékbecslés készítése során egyéb módon a szakértő tudomására jut, hogy a földrészlet természetbeni állapota úgy tér el az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett művelési ágtól, hogy az a természetben nem kizárólag szántó, rét, legelő alrészletet tartalmaz, vagy a földrészlet értéknövelő beruházással érintett, a (2b) bekezdés nem alkalmazható."

3. § A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 7/A. § (3) bekezdése a következő 18. ponttal egészül ki:

(Az értékesítési pályázati kiírás a pályázati felhívásban foglalt adatokon túl tartalmazza)

"18. az értékesítésre kerülő földrészletre vonatkozó 20 éves visszavásárlási jogra, valamint elidegenítési és terhelési tilalomra vonatkozó utalást."

4. § A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet "A pályázati eljárás eredményének közlése és a szerződés megkötése" című alcíme a következő 23/C. §-sal egészül ki:

"23/C. § Értékesítési pályáztatás esetén a 29. § (6)-(8) bekezdésében és a 33/A. §-ban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell."

5. § A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet

a) 4/B. § (1) bekezdésében az "árverés" szövegrész helyébe a "versenyeztetés" szöveg,

b) 4/B. § (2) bekezdésében az "Árverés" szövegrész helyébe a "Versenyeztetés" szöveg

lép.

6. § Hatályát veszti a 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése.

3. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet módosítása

7. § A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 4/A. alcíme a következő 4/C. §-sal egészül ki:

"4/C. § A NÉBIH halgazdálkodási igazgatási feladatai körében

a) működteti az Országos Halgazdálkodási Adattárat,

b) honlapján közzéteszi az állami horgászvizsga bizonyítvány, az állami horgászjegy, a turista állami horgászjegy, az állami halászvizsga bizonyítvány, a halász fogási napló és a horgász fogási napló, az állami halászjegy, a halőri vizsgabizonyítvány, a halőri továbbképzés vizsgabizonyítványa, a halőri eskü szövege, a hivatásos halőr és társadalmi halőr szolgálati naplójának kötelező adattartalma, az állami horgászvizsga követelményrendszere, valamint a halőri szolgálati igazolvány és szolgálati jelvény leírását,

c) közreműködik a hivatásos halőrök és a társadalmi halőrök vizsgaanyagának elkészítésében,

d) ellátja a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 18. § (3) bekezdése szerinti vízélettani laboratórium működtetésével járó feladatokat,

e) fertőző halbetegség gyanúja esetén elvégzi a vízből, a haltetemből és szükség szerint a takarmányból vett minták laboratóriumi vizsgálatát, valamint

f) ellátja az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság (ICCAT) által kialakított, a kékúszójú tonhal fogásainak nyilvántartására szolgáló Electronic Bluefin Catch Document (eBCD) rendszer kapcsolattartói feladatait."

4. A Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről szóló 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet módosítása

8. § A Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről szóló 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet] 5. § i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kincstár a NÉBIH szakértői közreműködését veheti igénybe az alábbi feladatai végrehajtása során:)

"i) a tejkvóta-nyilvántartással, valamint a hízottbika-tartás, az anyatehén-tartás, a tejhasznú tehéntartás, az anyajuh-tartás és anyakecske-tartás támogatásával, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzéséhez nyújtandó támogatással, valamint a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatással kapcsolatos, az élelmiszerláncfelügyeleti információs rendszerhez (FELIR) kapcsolódó adatszolgáltatás és azok alapján elvégzett - kereszt vagy adminisztratív - ellenőrzés;"

9. § A 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § A Kincstár szakértő közreműködését veheti igénybe a fehér cukor magántárolásának támogatása esetében a helyszíni ellenőrzés során vett minta laboratóriumi vizsgálatához."

10. § A 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 5. § n) pontjában a "TIR" szövegrész helyébe a "Tenyészet Információs Rendszer", az "ENAR" szövegrész helyébe az "Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer" szöveg lép.

11. § Hatályát veszti a 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

a) 4. § a), b) és e) pontja,

b) 5. § a), d)-f), h), p) és t)-v) pontja, valamint

c) 6. § a)-e) és l) pontja.

5. A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet módosítása

12. § (1) A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet] 15. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az agrárpolitikáért felelős miniszter az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap (a továbbiakban: EMGA) és a nemzeti intézkedések tekintetében a (2) bekezdés szerinti irányítási hatáskörében]

"e) szakmai értekezletet, egyeztetést tart, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervet javaslattételre, véleményezésre felkéri, amely javaslattétel, illetve véleményezés kiterjed a Közös Agrárpolitika 2021-2027 tervezési dokumentációjára is;"

(2) A 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) tekintetében a (2) bekezdés szerinti irányítási hatáskörében]

"e) szakmai értekezletet, egyeztetést tart, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervet javaslattételre, véleményezésre felkéri, amely javaslattétel, illetve véleményezés kiterjed a Közös Agrárpolitika 2021-2027 tervezési dokumentációjára is;"

13. § A 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kincstár feladatkörébe tartozik)

"c) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 9. § 17. pontja szerinti mezőgazdasági célú csekély összegű támogatások nyilvántartási rendszerének," (működtetése.)

14. § A 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[A Kormány az EMVA-ból, az EMGA-ból, valamint a nemzeti hatáskörben finanszírozott intézkedésekhez kapcsolódó, elháríthatatlan külső ok (vis maior) elismerésére irányuló eljárásban - annak elbírálása kérdésében, hogy adott vis maior eset a kérelemben jelzett területen és időpontban bekövetkezett-e -,]

"e) az ügyfél növényállományának, illetve az ügyfél által termesztett gombafajoknak egy részét vagy teljes egészét sújtó fertőzés, illetve károsító járványos szintű előfordulásából eredő kártétel tekintetében a károkozás helye szerint illetékes növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalt"

(szakhatóságként jelöli ki.)

15. § A 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdés záró szövegrészében a "szakhatóságként" szövegrész helyébe a "végrehajtásban közreműködő szervként" szöveg lép.

6. A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos eljárás, bejelentés, adatszolgáltatás, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 414/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

16. § A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos eljárás, bejelentés, adatszolgáltatás, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 414/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 20. cikk (1) bekezdése szerinti információkat az erdészeti hatóság állítja össze és - a miniszter összeállított információkról történő tájékoztatását követően - teszi elérhetővé az Európai Bizottság számára."

7. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása

17. § Hatályát veszti a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 46. § (5) bekezdése.

8. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 111/2020. (IV. 14.) Korm. rendelethez

"3. számú melléklet a 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelethez

A Tv. 14/A. § (1) bekezdésének, valamint 23. § (1) és (2) bekezdésének megsértése esetén alkalmazandó szorzók

ABCD
1.JogsértésAz Szt. hatálya alá
nem tartozó eljárás
alá vont személy
Az Szt. hatálya alá
tartozó, 500 millió
forintot meg nem
haladó éves nettó
árbevétellel rendelkező
eljárás alá vont személy
Az Szt. hatálya alá tartozó,
500 millió forintot
meghaladó éves nettó
árbevétellel rendelkező
eljárás alá vont személy
2.A Tv. 14/A. § (1) bekezdésének megsértése5815
3.A Tv. 23. § (1) bekezdésének megsértése3510
4.A Tv. 23. § (2) bekezdésének megsértése2,534

"

Tartalomjegyzék