2020. évi CXLIX. törvény

a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ egyes feladatainak agrár-felsőoktatás részére történő átadásáról, valamint egyes felsőoktatási tárgyú törvények módosításáról

1. § (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdésében és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Vtv. 36. § (2) bekezdése szerinti rendelkezéstől eltérve az 1. melléklet szerinti ingatlanokat, továbbá a közfeladat-ellátáshoz szükséges ingóságokat, vagyoni értékű jogokat - különös tekintettel a tesztüzemi információs rendszer és a piaci árinformációs rendszer működtetéséhez szükséges vagyoni értékű jogokra és eszközökre - az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonába kell adni.

(2) Az (1) bekezdés szerint az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonába adott vagyon tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

(3) Az 1. melléklet szerinti ingatlanok tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság köti meg az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal.

(4) Az (1) bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingó vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(5) Az 1. mellékletben meghatározott ingatlanok tulajdonjogát az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a terhekkel együtt szerzi meg.

2. § (1) A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ jogutódlásához kapcsolódó, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) szerinti jogviszony 2021. február 1-jei hatállyal - ideértve a határozott idejű jogviszonyt is - a munka törvénykönyve szerinti munkaviszonnyá alakul át. Az átalakulás során létrejövő munkaviszony tekintetében próbaidő nem köthető ki, és a jogviszonyt folyamatosnak kell tekinteni. A jogviszony átalakulása

a) nem szakítja meg a közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos igények elévülését,

b) nem érinti az ezen bekezdés szerinti időpontban hatályban lévő határozott idejű áthelyezést,

c) nem érinti a jogviszony időtartamát, valamint a munkaidő mértékét.

(2) A jogutód munkáltatók és a foglalkoztatottak (1) bekezdésben nem szabályozott megállapodására a Kjt. 25/A. § (7) bekezdésének, valamint 37. § (2) bekezdés c) pontjának a megállapodás megkötésekor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) A közalkalmazotti jogviszony Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ szerinti átalakulásával létrejövő munkaviszonyra az átalakulást követő öt évben a Kjt.-nek a végkielégítésre és a jubileumi jutalomra vonatkozó szabályait alkalmazni kell. A jogállásváltozás folytán valamennyi jogutód munkáltatóval létesített munkaviszony tekintetében a jogállásváltozást megelőzően ki nem adott szabadságot 2023. december 31. napjáig kell kiadni.

3. § A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ jogutódlásában részt vevő szervek, szervezetek megvalósítás alatt álló, európai uniós támogatással érintett projektje tekintetében a szervek, szervezetek támogatásra való jogosultságát meg kell őrizni, már befejezett, európai uniós támogatással érintett projektje tekintetében a fenntartási időszakra meghatározott kötelezettséget teljesíteni kell.

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2021. február 1-jén lép hatályba.

(2) A 11. § (2) bekezdése és a 4. melléklet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

5. § (1) Az 1. § (2) bekezdése, a 7. §, a 8. §, a 12. § (2) bekezdése és a 2. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(2) A 6. § az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

6. § A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 20. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A (2) bekezdés alkalmazásában 100%-os állami tulajdonban álló gazdálkodó szervezetnek kell tekinteni a Soproni Egyetemért Alapítványról, a Soproni Egyetemért Alapítvány és a Soproni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVII. törvény 3. § (4) bekezdése szerinti gazdasági társaságot, valamint költségvetési szervnek kell tekinteni a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról szóló 2020. évi CXLII. törvény 2. § (1) bekezdésében nevesített Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemet."

7. § Az Nvtv. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

8. § Hatályát veszti az Nvtv. 2. melléklet III. pont 10. alpontjában foglalt táblázat 10.4. sora, a 13. alpontjában foglalt táblázat 13.7. sora.

9. § A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 115. §-a a következő (32) bekezdéssel egészül ki:

"(32) A Szent István Egyetem 2021. február 1. napjától Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem megnevezéssel működik."

10. § Az Nftv. 117/C. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) A Szent István Egyetem fenntartóváltása következtében az (5) bekezdés szerinti jogállásváltozás folytán létesített munkaviszony tekintetében a jogállásváltozást megelőzően ki nem adott szabadságot 2023. december 31. napjáig kell kiadni."

11. § (1) Az Nftv. 1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(2) Az Nftv. 1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

12. § (1) A Soproni Egyetemért Alapítványról, a Soproni Egyetemért Alapítvány és a Soproni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVII. törvény 4. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdésében és a Vtv. 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási feladatok ellátását szolgáló, a 2. mellékletben felsorolt egyes állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(8) Az e törvény szerinti vagyonjuttatás során a 2. mellékletben szereplő védett ingatlanok esetében nem kell alkalmazni a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 44. § (1) bekezdés a) pontját és (4) bekezdését, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 68. § (8) bekezdését, továbbá nem szükséges az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló kormányrendeletben foglalt miniszteri egyetértés megszerzése."

(2) A Soproni Egyetemért Alapítványról, a Soproni Egyetemért Alapítvány és a Soproni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVII. törvény 4. §-a a következő (9)-(10) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A 2. mellékletben foglalt táblázat 25. és 26. sorában meghatározott ingatlan ingyenes átruházása tekintetében az Nvtv. 6. § (1) bekezdését nem kell alkalmazni.

(10) Az e törvény alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanok tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) és (5), valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat."

(3) A Soproni Egyetemért Alapítványról, a Soproni Egyetemért Alapítvány és a Soproni Egyetem részérő történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVII. törvény 4. §-a a következő (11)-(15) bekezdéssel egészül ki:

"(11) A 2. melléklet szerinti ingatlanok tekintetében a tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az MNV Zrt. köti meg az Egyetemmel.

(12) A (7) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg, a (7) bekezdésben meghatározott ingatlanokban meglévő, vagy azokhoz tartozó, az (1) bekezdésben meghatározott közfeladatok ellátására rendelkezésre álló, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonú, az Erdészeti Tudományos Intézet által használt ingó vagyontárgyak e törvény erejénél fogva az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(13) A (12) bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingó vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(14) A 2. mellékletben meghatározott ingatlanok tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.

(15) Az e § alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 17. § (1) bekezdésében és a 18. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá."

13. § A Soproni Egyetemért Alapítványról, a Soproni Egyetemért Alapítvány és a Soproni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVII. törvény az 5. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

14. § A Soproni Egyetemért Alapítványról, a Soproni Egyetemért Alapítvány és a Soproni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVII. törvény 7. §-ában a "4. § (1) bekezdése" szövegrész helyébe a "4. § (1), (9) és (10) bekezdése" szöveg lép.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2020. évi CXLIX. törvényhez

Az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

ABCD
1.TELEPÜLÉSHELYRAJZI SZÁMMAGYAR ÁLLAM
TULAJDONI HÁNYADA
MEGNEVEZÉS
2.Balatonfüred3928/P/181/1kivett üdülőegység
3.Balatonfüred3928/X/451/1kivett üdülőegység
4.Balatonfüred3928/Y/571/1kivett üdülőegység
5.Budapest37095/211/1kivett lakóház, udvar

2. melléklet a 2020. évi CXLIX. törvényhez

Az Nvtv. 2. melléklet III. pont 19. alpontjában foglalt táblázat 19.2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

"19.2.KESZTHELY
Bercsényi utca 65.
Georgikon major"

3. melléklet a 2020. évi CXLIX. törvényhez

"1. melléklet a 2011. évi CCIV. törvényhez

Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei

ABC
1.I. EGYETEMEK
2.I/A. Állami egyetemek
3.Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest
4.Debreceni Egyetem, Debrecen
5.Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
6.Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest
7.Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest
8.Magyar Táncművészeti Egyetem, Budapest
9.Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest
10.Óbudai Egyetem, Budapest
11.Pannon Egyetem, Veszprém
12.Pécsi Tudományegyetem, Pécs
13.Semmelweis Egyetem, Budapest
14.Szegedi Tudományegyetem, Szeged
15.Testnevelési Egyetem, Budapest
16.I/B. Nem állami egyetemek
17.Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem, Budapest
18.Állatorvostudományi Egyetem, Budapest
19.Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest
20.Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen
21.Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest
22.Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
23.Közép-európai Egyetem, Budapest
24.Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Gödöllő
25.Miskolci Egyetem, Miskolc
26.Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapest
27.Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem, Budapest
28.Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest
29.Soproni Egyetem, Sopron
30.Széchenyi István Egyetem, Győr
31.Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest
32.II. ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETEMEI
33.II/A. Állami alkalmazott tudományok egyetemei
34.Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest
35.Dunaújvárosi Egyetem, Dunaújváros
36.Eszterházy Károly Egyetem, Eger
37.Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza
38.II/B. Nem állami alkalmazott tudományok egyetemei
39.Budapesti Metropolitan Egyetem, Budapest
40.Edutus Egyetem, Tatabánya
41.Gál Ferenc Egyetem, Szeged
42.Kodolányi János Egyetem, Székesfehérvár
43.Milton Friedman Egyetem, Budapest
44.Neumann János Egyetem, Kecskemét
45.III. FŐISKOLÁK
46.III/A. Állami főiskolák
47.Eötvös József Főiskola, Baja
48.III/B. Nem állami főiskolák
49.A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Budapest
50.Adventista Teológiai Főiskola, Pécel
51.Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác
52.Baptista Teológiai Akadémia, Budapest
53.Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola, Budapest
54.Brenner János Hittudományi Főiskola, Győr
55.Budapest Kortárstánc Főiskola, Budapest
56.Egri Hittudományi Főiskola, Eger
57.Esztergomi Hittudományi Főiskola, Esztergom
58.Gábor Dénes Főiskola, Budapest
59.IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola, Budapest
60.Pápai Református Teológiai Akadémia, Pápa
61.Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Pécs
62.Pünkösdi Teológiai Főiskola, Budapest
63.Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest
64.Sárospataki Református Teológiai Akadémia, Sárospatak
65.Sola Scriptura Teológiai Főiskola, Biatorbágy
66.Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza
67.Szent Bernát Hittudományi Főiskola, Zirc
68.Szent Pál Akadémia, Budapest
69.Tomori Pál Főiskola, Budapest
70.Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém
71.Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, Budapest
72.Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest

"

4. melléklet a 2020. évi CXLIX. törvényhez

"1. melléklet a 2011. évi CCIV. törvényhez

Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei

ABC
1.I. EGYETEMEK
2.I/A. Állami egyetemek
3.Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest
4.Debreceni Egyetem, Debrecen
5.Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
6.Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest
7.Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest
8.Magyar Táncművészeti Egyetem, Budapest
9.Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest
10.Óbudai Egyetem, Budapest
11.Pécsi Tudományegyetem, Pécs
12.Semmelweis Egyetem, Budapest
13.Szegedi Tudományegyetem, Szeged
14.Testnevelési Egyetem, Budapest
15.I/B. Nem állami egyetemek
16.Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem, Budapest
17.Állatorvostudományi Egyetem, Budapest
18.Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest
19.Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen
20.Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest
21.Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
22.Közép-európai Egyetem, Budapest
23.Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Gödöllő
24.Miskolci Egyetem, Miskolc
25.Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapest
26.Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem, Budapest
27.Pannon Egyetem, Veszprém
28.Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest
29.Soproni Egyetem, Sopron
30.Széchenyi István Egyetem, Győr
31.Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest
32.II. ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETEMEI
33.II/A. Állami alkalmazott tudományok egyetemei
34.Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest
35.Dunaújvárosi Egyetem, Dunaújváros
36.Eszterházy Károly Egyetem, Eger
37.Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza
38.II/B. Nem állami alkalmazott tudományok egyetemei
39.Budapesti Metropolitan Egyetem, Budapest
40.Edutus Egyetem, Tatabánya
41.Gál Ferenc Egyetem, Szeged
42.Kodolányi János Egyetem, Székesfehérvár
43.Milton Friedman Egyetem, Budapest
44.Neumann János Egyetem, Kecskemét
45.III. FŐISKOLÁK
46.III/A. Állami főiskolák
47.Eötvös József Főiskola, Baja
48.III/B. Nem állami főiskolák
49.A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Budapest
50.Adventista Teológiai Főiskola, Pécel
51.Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác
52.Baptista Teológiai Akadémia, Budapest
53.Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola, Budapest
54.Brenner János Hittudományi Főiskola, Győr
55.Budapest Kortárstánc Főiskola, Budapest
56.Egri Hittudományi Főiskola, Eger
57.Esztergomi Hittudományi Főiskola, Esztergom
58.Gábor Dénes Főiskola, Budapest
59.IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola, Budapest
60.Pápai Református Teológiai Akadémia, Pápa
61.Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Pécs
62.Pünkösdi Teológiai Főiskola, Budapest
63.Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest
64.Sárospataki Református Teológiai Akadémia, Sárospatak
65.Sola Scriptura Teológiai Főiskola, Biatorbágy
66.Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza
67.Szent Bernát Hittudományi Főiskola, Zirc
68.Szent Pál Akadémia, Budapest
69.Tomori Pál Főiskola, Budapest
70.Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém
71.Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, Budapest
72.Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest

"

5. melléklet a 2020. évi CXLIX. törvényhez

"2. melléklet a 2020. évi XXXVII. törvényhez

Az Egyetem részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

ABCD
1.TELEPÜLÉSHELYRAJZI SZÁMMAGYAR ÁLLAM
TULAJDONI HÁNYADA
MEGNEVEZÉS
2.BUDAPEST13485/0/A/251/1lakás
3.BUDAPEST13485/0/A/261/1lakás
4.DUNAALMÁS4855/31/1kivett lakóház, udvar
5.GÖDÖLLŐ4423/41/1kivett lakóház, udvar, gazdasági
épület
6.GYÖNGYÖS6360/11/1kivett gazdasági épület, udvar
7.GYÖNGYÖS6360/21/1kivett gazdasági épület, udvar
8.GYÖNGYÖS65701/1kivett beépítetlen terület
9.GYÖNGYÖS65711/1kivett beépítetlen terület
10.GYÖNGYÖS65721/1kivett beépítetlen terület
11.GYÖNGYÖS66271/1kivett lakóház, udvar
12.GYÖNGYÖS66291/1kivett irodaház, udvar
13.PÜSPÖKLADÁNY0869/21/1kivett lakóház, udvar
14.SÁRVÁR5791/1kivett arborétum és kutatóintézet
15.SÁRVÁR599/11/1kivett arborétum és 2 lakóház és
4 melléképület
16.SÁRVÁR605/11/1kivett beépítetlen terület
17.SÁRVÁR789/31/1kivett épület
18.SOPRON21861/1kivett irodaház és udvar
19.SZOMBATHELY825/11/1kivett beépítetlen terület
20.SZOMBATHELY829/31/1kivett épület
21.SZOMBATHELY8301/1kivett beépítetlen terület
22.SZOMBATHELY8911/1kivett holtág
23.SZOMBATHELY8951/1kivett Gyöngyös-patak
24.SZOMBATHELY974/21/1kivett arborétum
25.SZOMBATHELY10021/1kivett közpark
26.SZOMBATHELY10031/1kivett közpark

"

Tartalomjegyzék