2020. évi CXLII. törvény

a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról[1]

A magyar agrár- és élettudományi felsőoktatás intézményrendszerének és környezetének új fejlődési pályára állítása, megújítása, az agrár- és élelmiszeripari ágazatok versenyképességének növelése és az agrárgazdaságban rejlő potenciál teljesebb kihasználása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány

1. § (1) Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy az állam nevében tegye meg a szükséges intézkedéseket a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) közérdekű vagyonkezelő alapítvány formájában történő létrehozására.

(2) Az Alapítvány alapítása során az állam képviseletében az innovációért és technológiáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

(3)[2]

(4)[3] Az Alapítvány alapító okiratában az alapítói jogok teljes körének gyakorlására az Alapítvány kuratóriuma kerülhet kijelölésre.

(5)[4]

(6)[5]

2. §[6]

2. Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

3. § (1)[7] A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdésében és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a preambulumban meghatározott célok megvalósítása érdekében, az alapító okirat szerint a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) - a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 4. § (2) bekezdésében meghatározott - fenntartói jogát - a Vtv. 36. § (2) bekezdése szerinti rendelkezéstől eltérve - alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(2) Az (1) bekezdés alapján alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába adott vagyon tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

(3)[8]

4. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdésében és a Vtv. 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján - a preambulumban meghatározott célok megvalósítása érdekében - az 1. mellékletben meghatározott állami tulajdonban álló részesedéseket (e § alkalmazásában a továbbiakban: részvények) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel - a Vtv. 36. § (2) bekezdése szerinti rendelkezéstől eltérően - az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(2) A részvények tulajdonba adásáról az Alapítvány alapító okiratában kell rendelkezni. A részvényekhez kapcsolódó 2020. év után járó osztalékra vagy annak megfelelő összegre az Alapítvány jogosult.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott intézkedések végrehajtása során az állam képviseletében a miniszter jár el, aki 2021. február 1. napjától a részvények felett a tulajdonosi jogokat gyakorolja.

(4) Ha az Alapítvány a tulajdonába adott részvényeket el kívánja idegeníteni, a tulajdonba adásról rendelkező nyilatkozatban előírt módon meghatározott piaci áron köteles annak megvásárlására az államnak - a miniszterhez eljuttatott nyilatkozattal - ajánlatot tenni, amelyre tekintettel az államot vételi jog illeti meg. Ha a miniszter e nyilatkozat közlésétől számított 90 napon belül úgy nyilatkozik, hogy a részvények tekintetében vételi jogával nem kíván élni, vagy ha a nyilatkozat közlésétől számított 90 napon belül nem tesz nyilatkozatot, úgy az állam vételi joga megszűnik.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott vételi jog biztosítására az államot elidegenítési és terhelési tilalom illeti meg.

(6) A (4) bekezdés szerinti elidegenítésből származó bevételnek az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az Alapítvány a preambulumban meghatározott célok megvalósítására köteles fordítani.

(7) Az Alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a részvények tulajdonjoga az államra száll vissza.

(8) Az (1) bekezdés szerint az Alapítvány részére tulajdonba adott részvények tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

(9)[9] Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: KEKVA tv.) 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátását szolgáló, a 2. mellékletben felsorolt állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Alapítvány tulajdonába kerülnek. A tulajdonba adással egyidejűleg a Gödöllő 5852, 5848 helyrajzi számú ingatlanok tekintetében a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: GKK NKft.) vagyonkezelői joga megszűnik - a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: MNV Zrt.) történő külön elszámolás, a beruházások vagyonnyilvántartási átvezetése, rendezése nélkül - azzal, hogy az MNV Zrt., a magyar állam és a GKK NKft. a tulajdonba adással érintett ingatlanok és a hozzájuk funkcionálisan kapcsolódó ingóságok tekintetében egymással szemben követelést semmilyen jogcímen nem támaszthatnak, valamint az Alapítvány a (10) bekezdés szerinti szerződés alapján tulajdonába kerülő ingatlanokkal kapcsolatban semmilyen követelést nem támaszthat az MNV Zrt.-vel és a magyar állammal szemben.

(10)[10] A 2. melléklet szerinti ingatlanok tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az MNV Zrt. köti meg az Alapítvánnyal.

(11) A (9) bekezdés szerinti vagyonjuttatás során a 2. mellékletben szereplő védett ingatlan esetében nem kell alkalmazni a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 44. § (1) bekezdés a) pontját és (4) bekezdését, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 25. § (5) bekezdését.

(12) A (9) bekezdés szerinti vagyonjuttatás során a 2. mellékletben szereplő védett ingatlan esetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 6. § (1) bekezdését.

(13) A (9) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg a közfeladat ellátására rendelkezésre álló állami tulajdonú ingó vagyontárgyak e törvény erejénél fogva az Alapítvány tulajdonába kerülnek.

(14) A (13) bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingó vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(15) A 2. mellékletben meghatározott ingatlan tulajdonjogát az Alapítvány a terhekkel együtt szerzi meg.

(16) A 2. mellékletben meghatározott ingyenesen tulajdonba adott ingatlanokon e törvény erejénél fogva elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. Az elidegenítési és terhelési tilalomnak az átruházó javára szóló ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg az MNV Zrt. kérelmezi.

(17) Az Alapítvány a tulajdonába adott ingatlanokat - az e §-ban foglaltak alapján - a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel.

(18) A (9) bekezdés alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 17. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

(19)[11] A (9) bekezdés szerinti vagyonjuttatás során nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) és (5), valamint (7) és (8) bekezdését.

3. Az Egyetem részére történő vagyonjuttatás

5. § (1)[12] Az Nvtv. 13. § (3) bekezdésében és a Vtv. 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási feladatok, valamint jogszabályban meghatározott közfeladatok ellátását szolgáló, a 3. mellékletben meghatározott egyes állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(1a)[13] Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján, az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási és betegellátási feladatok ellátását szolgáló, a 3. melléklet 227a. sorában szereplő, Herceghalom 267/3 helyrajzi számú ingatlant ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kell adni. Az ingatlan tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.

(2) A 3. melléklet szerinti ingatlanok, illetve ingatlanok tulajdoni hányada tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az MNV Zrt. köti meg az Egyetemmel.

(3) Az (1) bekezdés szerinti vagyonjuttatás során a 3. mellékletben szereplő védett ingatlanok esetében nem kell alkalmazni a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 44. § (1) bekezdés a) pontját és (4) bekezdését, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 68. § (8) bekezdését, valamint a Vhr. 25. § (5) bekezdését.

(4) A 3. mellékletben foglalt táblázat 173. sorában meghatározott ingatlan ingyenes átruházása tekintetében az Nvtv. 6. § (1) bekezdését nem kell alkalmazni.

(5)[14] Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg a közfeladat ellátására rendelkezésre álló, a jogelőd központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő, valamint a Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság Karcagi Kutatóintézet által használt állami tulajdonú ingó vagyontárgyak az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(5a)[15] Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatásra tekintettel a közfeladat ellátására rendelkezésre álló

a) a 2021. január 31-e előtt a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ központi költségvetési szerv vagyonkezelésében volt, az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Soproni Egyetem feladatellátásához át nem adott ingó vagyontárgyak, valamint

b) a Gödöllő belterület 5880 helyrajzi számú ingatlanban található, illetve ahhoz kapcsolódó ingó vagyontárgyak

az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(5b)[16] Az (1a) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg a közfeladat ellátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek, e körben a feladatok ellátásához szükséges eszközök tekintetében a vagyoni jogok és kötelezettségek - ideértve a rendelkezésre álló, és a jogelőd központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú ingó vagyontárgyak tulajdonjogát is - az Egyetemre szállnak át.

(6) Az (5) bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingó vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(6a)[17] Az (5a) és (5b) bekezdés szerint átszálló ingóságokról az (5a) és (5b) bekezdés hatályba lépésétől számított 30 napon belül jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingó vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(7) A 3. mellékletben meghatározott ingatlanok, illetve ingatlanok tulajdoni hányada tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.

(8) Az Egyetem közfeladatainak ellátása érdekében a 4. melléklet szerinti ingatlanok, valamint ingatlanrészek e törvény erejénél fogva közfeladat ellátásához szükséges vagyonként ingyenesen, az Egyetem vagyonkezelésébe kerülnek.

(9)[18] A közfeladat ellátása érdekében a 4. melléklet szerinti ingatlanok kapcsán az Egyetem vagyonkezelői joga tekintetében vagyonkezelői szerződés megkötése nem szükséges.

(10) Az Egyetem a Vtv. 27. § (7) bekezdése szerinti visszapótlási kötelezettség teljesítése alól e törvény erejénél fogva mentesül. Az Egyetem által az e törvény alapján végzett, a vagyonkezelt vagyonnal kapcsolatos tevékenység - ideértve a vagyonelemek hasznosítását is - közfeladatnak minősül.

(11) Az Egyetem által teljesített értéknövelő beruházás, felújítás megvalósításával, új eszköz létrehozatalával vagy beszerzésével összefüggésben a feleknek egymással szemben megtérítési kötelezettsége nem keletkezik. Az állami vagyon növekedésével kapcsolatos nyilvántartási kötelezettségeinek az Egyetem - a tulajdonosi joggyakorlóval történő külön elszámolás nélkül - a tulajdonosi joggyakorló által vezetett vagyonnyilvántartásban történő, a Vhr.-ben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésével tesz eleget.

(12) Az Egyetemet megilletik az Nvtv. 11. § (8) bekezdése szerinti tulajdonosi jogok és terhelik a tulajdonos kötelezettségei, azzal, hogy az állami tulajdonban álló ingatlanok tekintetében az építési tevékenység megvalósítása céljából az Egyetem által kezdeményezett hatósági eljárásokban a tulajdonosi joggyakorló hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

(13) Az Egyetemre nézve a tulajdonosi joggyakorló mindenkor hatályos vagyonnyilvántartási és tulajdonosi ellenőrzési szabályzata külön elfogadás nélkül is kötelező. Az Egyetem köteles a vagyonkezelésében álló állami vagyont - az e törvény alapján történő vagyonkezelésbe adás jogcímén - nyilvántartásba venni, és arról a Vhr. szerint adatot szolgáltatni a tulajdonosi joggyakorló részére.

(14) Az 5. mellékletben foglalt táblázatban meghatározott ingatlanok esetében, amennyiben az Egyetem valamely jogelődjét tartalmazza az ingatlan-nyilvántartás tulajdonosként, az ingatlanügyi hatóság az Egyetem tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba az Egyetem tulajdonjog-bejegyzési kérelmére, annak egyoldalú jognyilatkozata alapján jegyzi be.

(15)[19] A 3. melléklet szerinti ingatlanok vonatkozásában a (2) bekezdés szerinti megállapodás megkötéséig, valamint az (5) bekezdés szerinti ingóságok vonatkozásában a (6) bekezdés szerinti jegyzőkönyv felvételéig az Egyetemet a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatai ellátása érdekében - az ingatlan-nyilvántartásba be nem jegyezhető - ingyenes használati jog illeti meg.

(16)[20] A Békésszentandrás 0151/1 és a Kaposvár 3656/2 helyrajzi számú ingatlanokat a művelési ág változását követően az Egyetem tulajdonába kell adni.

6. § (1) Az Erdőtelek 364/1, a Keszthely 1418/1 és a Keszthely 1418/3 helyrajzi számú, ingyenesen tulajdonba adott ingatlanokon e törvény erejénél fogva határozatlan idejű elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. Az elidegenítési és terhelési tilalomnak az átruházó javára szóló ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg az MNV Zrt. kérelmezi.

(2)[21] Az 5. § (1) és (1a) bekezdése alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanok - az (1) bekezdésben meghatározott ingatlant ide nem értve - tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) és (5), valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

(3)[22] Az Egyetem a tulajdonába adott ingatlanokat - az 5. §-ban foglaltak alapján - a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Egyetem a tulajdonába adott ingatlanokat értékesíti, az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Egyetem az ingatlan értékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

(4)[23] Az 5. § (1) és (1a) bekezdése alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 17. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással egy tekintet alá esik.

7. § (1)[24] Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján - az Egyetem közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladata ellátása érdekében - a Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szétválását követően a Cegléd, Sarród, Érd és Budapest központi telephelyen tevékenységet folytató kiválással létrejött jogutód nonprofit gazdasági társaságban az állam tulajdonában álló üzletrészeket ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kell adni.

(2) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdésében és a Vtv. 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján - a preambulumban meghatározott célok megvalósítása érdekében - a ZKI Zöldségtermesztési Kutatóintézet Zártkörűen Működő Részvénytársaságban az állam tulajdonában álló, 6. melléklet szerinti részesedést (a továbbiakban: társasági részesedés) és a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság az állam tulajdonában álló üzletrészeit ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel - a Vtv. 36. § (2) bekezdése szerinti rendelkezéstől eltérően - az Egyetem tulajdonába kell adni.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti társasági részesedés és az üzletrészek tulajdonba adásáról az Egyetem alapító okiratában kell rendelkezni. A társasági részesedéshez és az üzletrészekhez kapcsolódó 2020. év után járó osztalékra vagy annak megfelelő összegre az Egyetem jogosult.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott intézkedések végrehajtása során az állam képviseletében a miniszter jár el, aki 2021. február 1. napjától az (1) és (2) bekezdésben meghatározott társaságok felett a tulajdonosi jogokat gyakorolja.

(5) Ha az Egyetem a tulajdonába adott (1) és (2) bekezdés szerinti vagyonelemet el kívánja idegeníteni, a tulajdonba adásról rendelkező nyilatkozatban előírt módon meghatározott piaci áron köteles annak megvásárlására az államnak - a miniszterhez eljuttatott nyilatkozattal - ajánlatot tenni, amelyre tekintettel az államot vételi jog illeti meg. Ha a miniszter e nyilatkozat közlésétől számított 90 napon belül úgy nyilatkozik, hogy a vagyonelem tekintetében vételi jogával nem kíván élni, vagy ha a nyilatkozat közlésétől számított 90 napon belül nem tesz nyilatkozatot, úgy az állam vételi joga megszűnik.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott vételi jog biztosítására az államot elidegenítési és terhelési tilalom illeti meg.

(7) Az (5) bekezdés szerinti elidegenítésből származó bevételnek az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az Egyetem a preambulumban meghatározott célok megvalósítására köteles fordítani.

(8) Az Egyetem jogutód nélküli megszűnése esetén az (1) és (2) bekezdés szerinti vagyonelemek tulajdonjoga az államra száll vissza.

(9) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti vagyoni juttatásként az Egyetem részére tulajdonba adott társasági részesedés és üzletrészek tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

4. Az Egyetem génmegőrzési tevékenysége

8. §[25]

5. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3-8. §, valamint az 1-6. melléklet 2021. február 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. § (4) bekezdése, valamint a 11. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

10. §[26] A 3. § (2) bekezdése, a 4. § (8), (12) és (19) bekezdése, az 5. § (4) bekezdése, a 6. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 7. § (9) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

11. §[27]

12. §[28] A 4. § (9) bekezdése, az 5. § (1) és (1a) bekezdése, az 5. § (5b) bekezdése, a 6. § (3) bekezdése, a 7. § (1) bekezdése, a 3. melléklet 34a., 35a., 164a., 164b., 193a., 227a., 238a., 324a., 333a. és 348-353. sora, valamint a 4. melléklet 6a. és 37. sora az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2020. évi CXLII. törvényhez

Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

AB
1.Gazdasági társaság megnevezéseÁtadandó állami tulajdonban álló részesedés megjelölése
2.Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
84,2%

2. melléklet a 2020. évi CXLII. törvényhez

Az Alapítvány részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

ABCD
1.TELEPÜLÉSHELYRAJZI SZÁMMAGYAR ÁLLAM
TULAJDONI HÁNYADA
MEGNEVEZÉS
2.GÖDÖLLŐ58521/1kivett kastély és lovarda és kastélypark és
lovaskarám és sörház, udvar és egyéb épület
3.GÖDÖLLŐ58481/1kivett közpark
4.GÖDÖLLŐ5856/11/1kivett templom

3. melléklet a 2020. évi CXLII. törvényhez

Az Egyetem részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

ABCD
1.TELEPÜLÉSHELYRAJZI SZÁMMAGYAR ÁLLAM
TULAJDONI HÁNYADA
MEGNEVEZÉS
2.ATKÁR0165/15/A1/1lakóház
3.ATKÁR0165/15/B1/1lakóház
4.BALATONFENYVES43911/1kivett üdülőépület és udvar
5.BALATONSZEPEZD144/71/1kivett beépítetlen terület
6.BÁRDUDVARNOK03451/1kivett szemétlerakó telep
7.BÉKÉSCSABA4099/A/11/1lakás
8.BÉKÉSCSABA4099/A/21/1lakás
9.BÉKÉSCSABA4099/A/31/1lakás
10.BÉKÉSSZENTANDRÁS201/1kivett lakóház, udvar
11.BÉKÉSSZENTANDRÁS0151/81/1kivett udvar és innovációs központ
12.BÉKÉSSZENTANDRÁS01521/1kivett út és árok
13.BÉKÉSSZENTANDRÁS0153/221/1kivett udvar és laboratórium
14.BÉKÉSSZENTANDRÁS0153/231/1kivett udvar és szolgálati lakás
15.BÉKÉSSZENTANDRÁS0205/81/1kivett udvar
16.BEREKFÜRDŐ11671/1kivett üdülőépület
17.BŐSZÉNFA0231/1kivett közterület
18.BŐSZÉNFA0215/21/1kivett gazdasági épület és udvar
19.BŐSZÉNFA2/131/1kivett beépítetlen terület
20.BŐSZÉNFA2/141/1kivett beépítetlen terület
21.BŐSZÉNFA2/151/1kivett beépítetlen terület
[29]
22.BŐSZÉNFA3/21/1kivett beépítetlen terület
23.BUDAÖRS70621/1kivett lakóház és udvar
és gazdasági épület 3 db
24.BUDAÖRS100371/1kivett beépítetlen terület
25.BUDAÖRS100381/1kivett beépítetlen terület
26.BUDAÖRS100391/1kivett beépítetlen terület
27.BUDAPEST4427/0/A/291/1kollégium
28.BUDAPEST4427/0/A/301/1öröklakás
29.BUDAPEST4427/0/A/311/1öröklakás
30.BUDAPEST4427/0/A/341/1öröklakás
31.BUDAPEST4427/0/A/351/1öröklakás
32.BUDAPEST4427/0/A/361/1öröklakás
33.BUDAPEST4427/0/A/371/1öröklakás
34.BUDAPEST4427/0/A/381/1öröklakás
34a.BUDAPEST49381/1kivett egyetem
35.BUDAPEST5080/21/1kivett oktatási intézmény
35a.BUDAPEST50941/1kivett egyetem
36.BUDAPEST121841/1kivett kutatóintézet
37.BUDAPEST40991/351/1kivett távbeszélő-központ
38.BUDAPEST195972/11/1kivett saját használatú út
39.BUDAPEST195979/11/1kivett saját használatú út
40.BUDAPEST195980/3/A/61/1lakás
41.BUDAPEST1840941/1kivett rézsű
42.BUDAPEST228883/2344/357kivett irodaház
43.CEGLÉD17141/1kivett beépítetlen terület
44.CEGLÉD2629/51/1kivett telephely
45.CSERSZEGTOMAJ854/11/1kivett gazdasági épület, udvar
46.CSOPAK1711/1kivett beépítetlen terület
47.CSOPAK20221/1kivett parkoló (zártkert)
48.DOBOZ3270/21/1kivett beépítetlen terület
49.ERDŐTELEK364/11/1kivett arborétum,
50.FERTŐD0296/21/1kivett saját használatú út
51.GÖDÖLLŐ080/61/1kivett telephely
52.GÖDÖLLŐ080/6/A1/1egyéb épület
53.GÖDÖLLŐ080/6/B1/1egyéb épület
54.GÖDÖLLŐ080/6/C1/1egyéb épület
55.GÖDÖLLŐ080/6/D1/1egyéb épület
56.GÖDÖLLŐ080/6/E1/1egyéb épület
57.GÖDÖLLŐ080/6/F1/1egyéb épület
58.GÖDÖLLŐ080/6/G1/1egyéb épület
59.GÖDÖLLŐ080/6/H1/1egyéb épület
60.GÖDÖLLŐ080/6/I1/1egyéb épület
61.GÖDÖLLŐ080/6/J1/1egyéb épület
62.GÖDÖLLŐ0260/31/1kivett mocsár
63.GÖDÖLLŐ02691/1kivett vízfolyás
64.GÖDÖLLŐ455/A/11/1öröklakás
65.GÖDÖLLŐ455/A/21/1öröklakás
66.GÖDÖLLŐ455/A/31/1öröklakás
67.GÖDÖLLŐ455/A/41/1öröklakás
68.GÖDÖLLŐ455/A/51/1öröklakás
69.GÖDÖLLŐ455/A/61/1öröklakás
70.GÖDÖLLŐ455/A/71/1öröklakás
71.GÖDÖLLŐ455/A/81/1öröklakás
72.GÖDÖLLŐ455/A/91/1öröklakás
73.GÖDÖLLŐ455/A/101/1öröklakás
74.GÖDÖLLŐ455/A/111/1öröklakás
75.GÖDÖLLŐ455/A/121/1öröklakás
76.GÖDÖLLŐ455/A/131/1öröklakás
77.GÖDÖLLŐ455/A/141/1öröklakás
78.GÖDÖLLŐ455/A/151/1öröklakás
79.GÖDÖLLŐ455/A/161/1öröklakás
80.GÖDÖLLŐ456/A/11/1öröklakás
81.GÖDÖLLŐ456/A/21/1öröklakás
82.GÖDÖLLŐ456/A/41/1öröklakás
83.GÖDÖLLŐ456/A/61/1öröklakás
84.GÖDÖLLŐ456/A/71/1öröklakás
85.GÖDÖLLŐ456/A/101/1öröklakás
86.GÖDÖLLŐ456/A/121/1öröklakás
87.GÖDÖLLŐ457/A/11/1öröklakás
88.GÖDÖLLŐ457/A/21/1öröklakás
89.GÖDÖLLŐ457/A/31/1öröklakás
90.GÖDÖLLŐ457/A/41/1öröklakás
91.GÖDÖLLŐ457/A/61/1öröklakás
92.GÖDÖLLŐ457/A/71/1öröklakás
93.GÖDÖLLŐ457/A/91/1öröklakás
94.GÖDÖLLŐ457/A/111/1öröklakás
95.GÖDÖLLŐ457/A/121/1öröklakás
96.GÖDÖLLŐ457/A/131/1öröklakás
97.GÖDÖLLŐ457/A/141/1öröklakás
98.GÖDÖLLŐ457/A/151/1öröklakás
99.GÖDÖLLŐ457/A/161/1öröklakás
100.GÖDÖLLŐ44161/1kivett saját használatú út
101.GÖDÖLLŐ44171/1kivett ipartelep
102.GÖDÖLLŐ4419/51/1kivett beépítetlen terület
103.GÖDÖLLŐ4419/71/1kivett beépítetlen terület
104.GÖDÖLLŐ4419/81/1kivett út
105.GÖDÖLLŐ4420/11/1kivett közterület
106.GÖDÖLLŐ4420/31/1kivett közterület
107.GÖDÖLLŐ4849/291/1kivett lakóház
108.GÖDÖLLŐ48531/1kivett épület, udvar
109.GÖDÖLLŐ4855/11/1kivett vízmű
110.GÖDÖLLŐ4855/21/1kivett udvar, épület
111.GÖDÖLLŐ4856/11/1kivett ipartelep
112.GÖDÖLLŐ4856/21/1kivett ipartelep
113.GÖDÖLLŐ4856/31/1kivett ipartelep
114.GÖDÖLLŐ48571/1kivett saját használatú út
115.GÖDÖLLŐ48581/1kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
116.GÖDÖLLŐ48611/1kivett beépítetlen terület
117.GÖDÖLLŐ48721/1kivett lakóház, udvar
118.GÖDÖLLŐ48761/1kivett beépítetlen terület
[30]
119.GÖDÖLLŐ48781/1kivett beépítetlen terület
120.GÖDÖLLŐ48801/1kivett beépítetlen terület
121.GÖDÖLLŐ48831/1kivett beépítetlen terület
122.GÖDÖLLŐ48851/1kivett saját használatú út
123.GÖDÖLLŐ48861/1kivett saját használatú út
124.GÖDÖLLŐ48871/1kivett beépítetlen terület
125.GÖDÖLLŐ48901/1kivett ipartelep
126.GÖDÖLLŐ48911/1kivett kísérleti telep
127.GÖDÖLLŐ48921/1kivett saját használatú út
128.GÖDÖLLŐ48931/1kivett ipartelep
129.GÖDÖLLŐ48941/1kivett saját használatú út
130.GÖDÖLLŐ48951/1kivett saját használatú út
131.GÖDÖLLŐ48961/1kivett lakóház, udvar
132.GÖDÖLLŐ48971/1kivett ipartelep
133.GÖDÖLLŐ48981/1kivett ipartelep
134.GÖDÖLLŐ48991/1kivett saját használatú út
135.GÖDÖLLŐ49011/1kivett saját használatú út
136.GÖDÖLLŐ49021/1kivett beépítetlen terület
137.GÖDÖLLŐ49031/1kivett saját használatú út
138.GÖDÖLLŐ49041/1kivett beépítetlen terület
139.GÖDÖLLŐ49051/1kivett saját használatú út
140.GÖDÖLLŐ4906/11/1kivett beépítetlen terület
141.GÖDÖLLŐ4906/31/1kivett beépítetlen terület
142.GÖDÖLLŐ4910/11/1kivett beépítetlen terület
143.GÖDÖLLŐ4912/21/1oktatás kutatás (kísérleti tér)
144.GÖDÖLLŐ49131/1kivett saját használatú út
145.GÖDÖLLŐ4914/11/1kivett beépítetlen terület
146.GÖDÖLLŐ4914/21/1kivett út
147.GÖDÖLLŐ4914/31/1kivett beépítetlen terület
148.GÖDÖLLŐ49151/1kivett saját használatú út
149.GÖDÖLLŐ49171/1kivett saját használatú út
150.GÖDÖLLŐ49181/1kivett beépítetlen terület
151.GÖDÖLLŐ49191/1kivett saját használatú út
152.GÖDÖLLŐ4920/31/1kivett beépítetlen terület
153.GÖDÖLLŐ4922/51/1kivett beépített terület
154.GÖDÖLLŐ4922/61/1kivett sporttelep
155.GÖDÖLLŐ4922/71/1kivett beépítetlen terület
156.GÖDÖLLŐ49241/1kivett sporttelep
157.GÖDÖLLŐ49271/1kivett saját használatú út
158.GÖDÖLLŐ49281/1kivett beépítetlen terület
159.GÖDÖLLŐ49321/1kivett ipartelep
160.GÖDÖLLŐ4933/11/1kivett saját használatú út
161.GÖDÖLLŐ4933/21/1kivett saját használatú út
162.GÖDÖLLŐ4933/31/1kivett saját használatú út
163.GÖDÖLLŐ49341/1kivett múzeum
164.GÖDÖLLŐ49351/1kivett saját használatú út
164a.GÖDÖLLŐ49361/1kivett saját használatú út
164b.GÖDÖLLŐ49371/1kivett beépített terület
(kollégium)
165.GÖDÖLLŐ4938/21/1kivett egyetem
166.GÖDÖLLŐ49401/1kivett egyetem
167.GÖDÖLLŐ49411/1kivett sportcsarnok
[31]
168.GÖDÖLLŐ49421/1kivett saját használatú út
169.GÖDÖLLŐ49431/1kivett napközi otthon
170.GÖDÖLLŐ49441/1kivett udvar, épület
171.GÖDÖLLŐ49451/1kivett saját használatú út
172.GÖDÖLLŐ49461/1kivett ipartelep
173.GÖDÖLLŐ4947/11/1kivett közpark 5 egyéb épület
174.GÖDÖLLŐ4947/2/A/211/1gyógyszertár
175.GÖDÖLLŐ4947/2/A/221/1üzlethelyiség
176.GÖDÖLLŐ4947/2/A/231/1fodrászszalon
177.GÖDÖLLŐ4947/2/A/241/1élelmiszerüzlet
178.GÖDÖLLŐ4947/2/A/251/1posta
179.GÖDÖLLŐ4947/2/A/261/1eszpresszó
180.GÖDÖLLŐ4951/141/1kivett három egyéb épület és udvar
181.GÖDÖLLŐ4957/21/1kivett vízmű
182.GÖDÖLLŐ4957/31/1kivett transzformátorház
183.GÖDÖLLŐ4957/5/A/11/1lakás
184.GÖDÖLLŐ4957/5/A/21/1lakás
185.GÖDÖLLŐ4957/5/A/31/1lakás
186.GÖDÖLLŐ4957/5/A/41/1lakás
187.GÖDÖLLŐ4957/5/A/51/1lakás
188.GÖDÖLLŐ4957/5/A/61/1lakás
189.GÖDÖLLŐ4957/71/1kivett lakóház
190.GÖDÖLLŐ49591/1kivett telephely
191.GÖDÖLLŐ4969/81/1kivett lakóház, udvar
192.GÖDÖLLŐ4969/91/1kivett beépítetlen terület
193.GÖDÖLLŐ5395/31/1kivett munkásszálló
193a.Gödöllő58801/1kivett ipartelep
194.GÖDÖLLŐ8044/21/1kivett üzem
195.GÖDÖLLŐ8044/2/Y1/1egyéb épület
196.GÖDÖLLŐ8044/2/A1/1egyéb épület
197.GÖDÖLLŐ8044/2/B1/1irodaház
198.GÖDÖLLŐ8044/2/C1/1irodaház
199.GÖDÖLLŐ8044/2/D1/1egyéb épület
200.GÖDÖLLŐ8044/2/E1/1irodaház
201.GÖDÖLLŐ8044/2/F1/1egyéb épület
202.GÖDÖLLŐ8044/2/G1/1egyéb épület
203.GÖDÖLLŐ8044/2/H1/1egyéb épület
204.GÖDÖLLŐ8044/2/I1/1egyéb épület
205.GÖDÖLLŐ8044/2/J1/1irodaház
206.GÖDÖLLŐ8044/2/K1/1egyéb épület
207.GÖDÖLLŐ8044/2/L1/1egyéb épület
208.GÖDÖLLŐ8044/2/M1/1egyéb épület
209.GÖDÖLLŐ8044/2/N1/1egyéb épület
210.GÖDÖLLŐ8044/2/P1/1egyéb épület
211.GÖDÖLLŐ8044/2/R1/1egyéb épület
212.GÖDÖLLŐ8044/2/S1/1irodaház
213.GÖDÖLLŐ8044/2/T1/1egyéb épület
214.GÖDÖLLŐ8044/2/X1/1egyéb épület
215.GYÖNGYÖS034/121/1kivett sportpálya és öltözőépület
216.GYÖNGYÖS713/11/1kivett beépítetlen terület
[32]
217.GYÖNGYÖS713/21/1kivett beépítetlen terület
218.GYÖNGYÖS7141/1kivett saját használatú út
219.GYÖNGYÖS7151/1kivett beépítetlen terület
220.GYÖNGYÖS717/11/1kivett beépített terület
221.GYÖNGYÖS717/1/A1/1diákotthon, étterem, drink bár, üzletek,
melegítőkonyha
222.GYÖNGYÖS717/1/B1/1kollégium
223.GYÖNGYÖS717/31/1kivett beépítetlen terület
224.GYÖNGYÖS717/41/1kivett út, diákotthon/kollégium
225.GYÖNGYÖS717/51/1kivett tanműhely, udvar
226.GYÖNGYÖS11971/1kivett egyetem konyha és étterem, udvar,
üzlet és könyvtár, mezőgazdasági tároló, iroda,
oktató épület
227.HERCEGHALOM2681/1kivett beépítetlen terület
227a.HERCEGHALOM267/31/1kivett major
228.IREGSZEMCSE410/21/1kivett gazdasági épület, udvar
229.IREGSZEMCSE4111/1kivett gazdasági épület, udvar
230.IREGSZEMCSE415/11/1kivett beépítetlen terület
231.IREGSZEMCSE415/31/1kivett irodaház
232.IREGSZEMCSE422/31/1kivett lakóház, udvar, garázs
233.IREGSZEMCSE422/41/1kivett gazdasági épület, udvar
234.KALOCSA29551/1kivett kutatóintézet és üzlethelyiség, üzem
235.KALOCSA3025/91/1kivett beépítetlen terület
236.KALOCSA3159/141/1kivett gazdasági épület, udvar
237.KAPOSVÁR0287/11/1kivett üzem
238.KAPOSVÁR02901/1kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
238a.KAPOSVÁR0293/81/1kivett saját használatú út
239.KAPOSVÁR0299/31/1kivett gázállomás
240.KAPOSVÁR3091/1kivett főiskola
241.KAPOSVÁR324/1/A/11/1egyéb helyiség
242.KAPOSVÁR3656/41/1kivett telephely
243.KAPOSVÁR3656/51/1kivett telephely
244.KAPOSVÁR3656/61/1kivett telephely
245.KAPOSVÁR3656/81/1kivett beépítetlen terület
246.KAPOSVÁR3659/51/1kivett sportpálya
247.KAPOSVÁR3659/91/1kivett sportpálya
248.KAPOSVÁR3661/141/1kivett beépítetlen terület
249.KAPOSVÁR3661/541/1kivett vendégház
250.KAPOSVÁR3661/561/1kivett egyéb építmény
251.KAPOSVÁR3661/571/1kivett kazánház
252.KAPOSVÁR3661/581/1kivett kastély
253.KAPOSVÁR3661/591/1kivett kollégium
254.KAPOSVÁR3661/61/1kivett vízmű
255.KAPOSVÁR3661/601/1kivett műhely
256.KAPOSVÁR3661/611/1kivett egyéb épület
257.KAPOSVÁR3661/621/1kivett étterem
258.KAPOSVÁR3661/631/1kivett egyéb épület
259.KAPOSVÁR3661/641/1kivett transzformátorház
260.KAPOSVÁR3661/71/1kivett vízmű
261.KAPOSVÁR3661/701/1kivett egyéb épület és udvar
262.KAPOSVÁR3661/711/1kivett garázs, műhely és egyéb épület és udvar
263.KAPOSVÁR3661/731/1kivett egyéb épület
264.KAPOSVÁR3661/7466467/67105kivett udvar
265.KAPOSVÁR3661/91/1kivett főiskola
266.KAPOSVÁR50631/1kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
267.KAPOSVÁR5637/1/A/441/1garázs
268.KAPOSVÁR5637/1/A/451/1garázs
269.KAPOSVÁR5637/1/A/461/1garázs
270.KAPOSVÁR5637/35/A/261/1lakás
271.KAPOSVÁR13117/21/1kivett beépítetlen terület
272.KECSKEMÉT83431/1kivett irodaház
273.KESZTHELY01931/1kivett gazdasági épület és udvar
274.KESZTHELY0236/31/1kivett ipartelep
275.KESZTHELY0245/21/1kivett gazdasági épület, udvar
276.KESZTHELY0253/21/1kivett 3 gazdasági épület, udvar
277.KESZTHELY0255/51/1kivett közforgalom elől elzárt magánút
278.KESZTHELY10501/1kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
279.KESZTHELY10511/1kivett egyetem
280.KESZTHELY1206/101/1kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
281.KESZTHELY1206/111/1kivett óvoda
282.KESZTHELY12271/1kivett kollégium
283.KESZTHELY1227/A4336/10000egyéb épület
284.KESZTHELY1228/21/1kivett beépítetlen terület
285.KESZTHELY1418/11/1kivett lakóház, udvar
286.KESZTHELY1418/31/1kivett gazdasági épület, udvar
287.KESZTHELY1690/41/1kivett saját használatú út
288.KESZTHELY1690/51/1kivett beépítetlen terület
289.KESZTHELY1690/61/1kivett beépítetlen terület
290.KESZTHELY1690/71/1kivett beépítetlen terület
291.KESZTHELY1690/81/1kivett beépítetlen terület
292.KESZTHELY1690/91/1kivett trafóház, udvar
293.KESZTHELY3814/241/1kivett magánút (közforgalom elől el nem zárt)
294.KESZTHELY3814/251/1kivett gazdasági épület, udvar
295.KESZTHELY3814/261/1kivett parti sáv
296.KESZTHELY40591/1kivett művésztelep
297.KESZTHELY4507/51/1kivett beépítetlen terület
298.KISÚJSZÁLLÁS493/11/1kivett telephely
299.KOMPOLT6/21/1kivett út
300.KOMPOLT6/31/1kivett beépítetlen terület
301.KOMPOLT6/41/1kivett beépítetlen terület
302.KOMPOLT6/51/1kivett beépítetlen terület
303.KOMPOLT6/61/1kivett beépítetlen terület
304.KOMPOLT6/71/1kivett beépítetlen terület
305.KOMPOLT6/81/1kivett beépítetlen terület
306.KOMPOLT6/101/1kivett lakóház, udvar
307.KOMPOLT6/114/6kivett lakóház, udvar
308.KOMPOLT6/121/1kivett lakóház, udvar
309.KOMPOLT6/131/1kivett beépítetlen terület
310.KOMPOLT82/11/1kivett lakóház, udvar
311.KOMPOLT82/41/1kivett lakóház, udvar
[33]
312.KOMPOLT82/81/1kivett üzemi épület és udvar
313.KOMPOLT82/91/1kivett út
314.KOMPOLT82/111/1kivett beépített terület
315.KOMPOLT85/31/1kivett beépítetlen terület
316.KOMPOLT85/41/1kivett beépítetlen terület
317.KOMPOLT85/51/1kivett beépítetlen terület
318.KOMPOLT82/141/1kivett üzemi épület, udvar
319.SARRÓD282/21/1kivett irodaház, udvar gép- és vegyszertároló
csarnok
320.SIÓFOK17501/1kivett üdülőépület 7 db és udvar
321.SZARVAS01297/121/1kivett épület, udvar
322.SZARVAS01297/171/1kivett könyvtár és udvar
323.SZARVAS01297/91/1kivett épület, udvar
324.SZARVAS4/1/A/121/1egyéb helyiség
324a.SZARVAS2041/1kivett kollégium
325.SZARVAS7291/1kivett beépítetlen terület
326.SZARVAS7301/1kivett beépítetlen terület
327.SZARVAS7931/1kivett díszkert
328.SZARVAS7951/1kivett arborétum
329.SZARVAS01142/51/1kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
330.SZARVAS13401/1kivett múzeum
331.SZARVAS5273/A/11/1panzió
332.SZARVAS5273/A/21/1lakás
333.SZARVAS5273/A/31/1panzió
333a.SZARVAS53011/1kivett egyetem
334.SZARVAS5302/11/1kivett gazdasági épület, udvar
335.SZARVAS53051/1kivett gazdasági épület, udvar
336.SZARVAS5325/11/1kivett hétvégi ház, udvar
337.SZARVAS5325/31/1kivett udvar
338.SZARVAS53311/1kivett vendéglő és horgásztanya
339.SZENTGYÖRGYVÖLGY7021/1kivett beépítetlen terület
340.SZENTGYÖRGYVÖLGY7251/1kivett üzemi terület
341.SZENTGYÖRGYVÖLGY7271/1kivett irodaház és épület és udvar
342.SZENTGYÖRGYVÖLGY9161/1kivett beépítetlen terület
343.TATA0205/41/1kivett gazdasági épület, udvar
344.TOLCSVA221/1kivett gazdasági épület, udvar
345.TOLCSVA22/A1/1önálló pince
346.TOLCSVA23/6/H1/1közterületről nyíló pince
347.TÖRÖKBÁLINT31791/1kivett kollégium
348.GÖDÖLLŐ4937/A.1/1földhasználati jog alapján
létesült kollégium
349.KAPOSVÁR02911/1kivett saját használatú út
350.KAPOSVÁR0451/71/1kivett gázfáklya
351.KAPOSVÁR0481/191/1a. kivett ipartelep
b. kivett szennyvíztisztító
352.KAPOSVÁR3661/121/1kivett saját használatú út
353.TISZAKÉCSKE0212/31/1kivett üzem

4. melléklet a 2020. évi CXLII. törvényhez

Az Egyetem részére vagyonkezelésbe kerülő állami tulajdonú, az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó ingatlanok

[34]
ABCD
1.TELEPÜLÉSHELYRAJZI SZÁMMAGYAR ÁLLAM
TULAJDONI HÁNYADA
MEGNEVEZÉS
2.BADACSONYTOMAJ012/32/d1/1kivett épület
3.BADACSONYTOMAJ023/12/b1/1kivett lakóház, udvar, út
4.
5.BÉKÉSSZENTANDRÁS0151/1/a1/1kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
6.BÉKÉSSZENTANDRÁS0153/21/a1/1kivett gazdasági épület, udvar, út
6a.BŐSZÉNFA064/2/a71820/131580kivett lakóház, udvar
7.BUDAÖRS10751/2/f1/1kivett 3 lakóház, udvar gazdasági épület 5 db
8.BUDAÖRS10751/2/k1/1kivett 2 lakóház, udvar
9.BUDAPEST0195958/a1/1kivett lakóház, udvar
10.BUDAPEST0195968/f1/1kivett lakóház
11.BUDAPEST0196052/a1/1kivett iroda, udvar
12.BUDAPEST0196059/9/a1/1kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
13.BUDAPEST0196059/9/c1/1kivett közterület
14.GÖDÖLLŐ0260/1/b1/1kivett víztároló és mocsár és út
15.GÖDÖLLŐ0260/2/d1/1kivett lakóház, udvar
16.GÖDÖLLŐ0260/2/f1/1kivett víztároló
17.GÖDÖLLŐ0268/c1/1kivett mocsár
18.GÖDÖLLŐ0268/d1/1halastó
19.HERCEGHALOM022/2/a1/1kivett közút
20.KARCAG01098/a1/1kivett kutatóintézet gép és terménytároló szín
21.KESZTHELY0191/9/f1/1kivett épület, udvar
22.KESZTHELY0196/c1/1kivett töltés
23.KESZTHELY0236/8/d1/1kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
24.KESZTHELY0486/71/b1/1kivett mocsár
25.KESZTHELY4293/1/a1/1kivett egyetem és udvar
26.KESZTHELY4293/1/b1/1kivett telephely
27.SZARVAS0586/4/a1/1kivett meteorológiai állomás
28.SZARVAS01349/A/11/1egyéb helyiség
29.SZARVAS01349/A/21/1lakás
30.SZARVAS01349/A/31/1lakás
31.SZARVAS01349/A/41/1lakás
32.SZARVAS01349/B/11/1garázs
33.SZARVAS01349/B/21/1garázs
34.SZARVAS01349/B/31/1garázs
35.SZARVAS01349/B/41/1garázs
36.SZARVAS01349/B/51/1garázs
37.KAPOSVÁR0320/11/b1/1kivett lakóház, udvar

5. melléklet a 2020. évi CXLII. törvényhez

Jogutódlással az Egyetem tulajdonába kerülő ingatlanok

ABCD
1.TELEPÜLÉSHELYRAJZI SZÁMJOGELŐD
FELSŐOKTATÁSI
INTÉZMÉNY TULAJDONI HÁNYADA
MEGNEVEZÉS
2.ATKÁR0165/151/2kivett major
3.BÁRDUDVARNOK352/31/1kivett gazdasági épület, udvar
4.GYÖNGYÖS796/31/1kivett oktatási intézmény
5.GYÖNGYÖS1900/3/A/231/2lakás
6.GYÖNGYÖS4053/A/91/1lakás
7.GYÖNGYÖS4057/A/31/1lakás
8.KAPOSVÁR3661/74319/67105kivett udvar
9.KAPOSVÁR4804/11/A/391/1lakás
10.KESZTHELY4357/4/A/41/1lakás
11.SIMONFA1621/1kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

6. melléklet a 2020. évi CXLII. törvényhez

Az Egyetem részére történő vagyonjuttatás

AB
1.Gazdasági társaság megnevezéseÁtadandó állami tulajdonban álló részesedés megjelölése
2.ZKI Zöldségtermesztési Kutatóintézet
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
16 146 darab részvény
(HU0000060546)

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2020. december 15-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2021. évi CI. törvény 183. § a) pontja. Hatálytalan 2021.06.29.

[3] Hatálybalépése előtt beiktatta a 2021. évi VIII. törvény 87. §-a. Hatályos 2021.05.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2021. évi CI. törvény 183. § b) pontja. Hatálytalan 2021.06.29.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2021. évi CI. törvény 183. § b) pontja. Hatálytalan 2021.06.29.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2021. évi VIII. törvény 94. § a) pontja. Hatálytalan 2021.05.01.

[7] Módosította a 2021. évi VIII. törvény 93. § a) pontja. Hatályos 2021.05.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2021. évi VIII. törvény 94. § b) pontja. Hatálytalan 2021.05.01.

[9] Módosította a 2021. évi CXLVII. törvény 49. § a) pontja. Hatályos 2021.12.22.

[10] Megállapította a 2021. évi VIII. törvény 88. §-a. Hatályos 2021.05.01.

[11] Beiktatta a 2021. évi CXLVII. törvény 47. §-a. Hatályos 2021.12.22.

[12] Módosította a 2021. évi CXLVII. törvény 49. § b) pontja. Hatályos 2021.12.22.

[13] Beiktatta a 2023. évi XIX. törvény 100. §-a. Hatályos 2023.07.01.

[14] Megállapította a 2021. évi CI. törvény 180. §-a. Hatályos 2021.06.29.

[15] Beiktatta a 2022. évi LIX. törvény 91. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.12.20.

[16] Beiktatta a 2023. évi XIX. törvény 101. §-a. Hatályos 2023.07.01.

[17] Módosította a 2023. évi XIX. törvény 102. § a) pontja. Hatályos 2023.07.01.

[18] Megállapította a 2021. évi VIII. törvény 89. §-a. Hatályos 2021.05.01.

[19] Beiktatta a 2021. évi VIII. törvény 90. §-a. Hatályos 2021.05.01.

[20] Módosította a 2021. évi CI. törvény 182. § a) pontja. Hatályos 2021.06.29.

[21] Módosította a 2023. évi XIX. törvény 102. § b) pontja. Hatályos 2023.07.01.

[22] Módosította a 2021. évi VIII. törvény 93. § b) pontja. Hatályos 2021.05.01.

[23] Módosította a 2023. évi XIX. törvény 102. § c) pontja. Hatályos 2023.07.01.

[24] Megállapította a 2021. évi CXLVII. törvény 48. §-a. Hatályos 2021.12.22.

[25] Hatályon kívül helyezte a 2021. évi VIII. törvény 94. § c) pontja. Hatálytalan 2021.05.01.

[26] Módosította a 2021. évi CXLVII. törvény 49. § c) pontja. Hatályos 2021.12.22.

[27] Nem lép hatályba a 2021. évi VIII. törvény 95. §-a alapján.

[28] Módosította a 2023. évi XIX. törvény 102. § d) pontja. Hatályos 2023.07.01.

[29] Módosította a 2021. évi VIII. törvény 92. § (1) bekezdése (lásd: 8. melléklet 1-2. pont). Hatályos 2021.05.01.

[30] Módosította a 2021. évi VIII. törvény 92. § (1) bekezdése (lásd: 8. melléklet 3. pont). Hatályos 2021.05.01.

[31] Módosította a 2021. évi CI. törvény 181. §-a (lásd: 11. melléklet). Hatályos a Gödöllő belterület 5880 helyrajzi számon felépített uszodára vonatkozóan a Nemzeti Sportközpontok kérelmére a Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztályán 202100028259 ÉTDR számon indított eljárásban hozott használatbavételi engedély véglegessé válásának napján, a 2/2021. (IX. 28.) EMMI határozat alapján 2021.07.12-től.

[32] Módosította a 2023. évi XIX. törvény 103. §-a (ld. 1. melléklet). Hatályos 2024.01.01.

[33] Módosította a 2021. évi VIII. törvény 92. § (1) bekezdése (lásd: 8. melléklet 5-7. pont). Hatályos 2021.05.01.

[34] Módosította a 2022. évi LIX. törvény 92. §-a. Hatályos 2022.12.20.

Tartalomjegyzék