2020. évi XXXVII. törvény

a Soproni Egyetemért Alapítványról, a Soproni Egyetemért Alapítvány és a Soproni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról[1]

Az agrár képzési terület, ezen keresztül az innovációt támogatni kész magyar felsőoktatási intézményrendszer és környezetének megerősítése, a képzést folytató oktatók, kutatók, tanárok, a képzésben részt vevők támogatása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. A Soproni Egyetemért Alapítvány

1. § (1) Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy az állam nevében tegye meg a szükséges intézkedéseket a Soproni Egyetemért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) közérdekű vagyonkezelő alapítvány formájában történő létrehozására.

(2) Az Alapítvány alapítása során az állam képviseletében az innovációért és technológiáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

(3)[2] Az Alapítvány alapító okiratában az alapítói jogok teljes körének gyakorlására az Alapítvány kuratóriuma kerülhet kijelölésre.

(4)[3]

2. §[4]

2. Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

3. § (1)[5] A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdésében és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a preambulumban meghatározott célok megvalósítása érdekében, az alapító okirat szerint a Soproni Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) - nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 4. § (2) bekezdésében meghatározott - fenntartói jogát - a Vtv. 36. § (2) bekezdése szerinti rendelkezéstől eltérve - alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(2)[6]

(3)[7]

(4)[8] Az Nvtv. 13. § (3) bekezdésében és a Vtv. 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján - a preambulumban meghatározott célok megvalósítása érdekében - az alapító okirat szerint a TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaságban az állam tulajdonában álló társasági részesedést (a továbbiakban: részvények) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel - a Vtv. 36. § (2) bekezdése szerinti rendelkezéstől eltérően - az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(5)[9]

(6)[10]

(7)[11]

(8)[12]

(9)[13] Ha az Alapítvány a tulajdonába adott részvényeket elidegeníti, az elidegenítésből származó bevételnek az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: KEKVA tv.) 1. mellékletében meghatározott közfeladatok megvalósítására köteles fordítani.

(10)[14]

(11)[15]

(12)[16] A (12a) bekezdés szerinti eljárásokban hozott döntések véglegessé válását követően az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási feladatok ellátását szolgáló, Sopron, külterület 0516, 0514/1, 0514/2, valamint a 0517/1 helyrajzi számú állami tulajdonban lévő ingatlanok (a továbbiakban: ingatlanok) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Alapítvány tulajdonába kerülnek, azzal, hogy az Alapítvány az ingatlanokat terhelő kötelezettségeket - ideértve az ingatlanok lőtérként történt használata időszakában bekövetkezett, valamint az ennek kapcsán keletkezett környezetvédelmi kötelezettségek teljesítését is - teljes körűen átvállalja.

(12a)[17] A (12) bekezdésben foglalt ingatlanokat "kivett lőtér" megnevezésű ingatlanként kell nyilvántartásba venni. A művelés alól kivett terület elnevezése változásának átvezetésére irányuló eljárást az MNV Zrt. kérelmére az illetékes ingatlanügyi hatóság folytatja le. A művelés alól kivett terület elnevezése változásának ingatlan-nyilvántartási átvezetésére irányuló kérelemben kizárólag e törvénynek a művelés alól kivett terület elnevezése változását, valamint az ingatlanok helyrajzi számát tartalmazó rendelkezésére kell hivatkozni, további dokumentum benyújtása nem szükséges. Az ingatlanügyi hatóság ügyintézési határideje 15 nap.

(13)[18] Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. § (1) bekezdése alapján - az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladata ellátása érdekében - a Sopron, külterület 0636/2 és a Sopron, belterület 9401/1 helyrajzi számú állami tulajdonban lévő ingatlanokat ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel, alapítói vagyoni juttatásként az indulótőke növelése érdekében az Alapítvány tulajdonába kell adni.

3/A. §[19] (1) A 3. § (13) bekezdése szerinti ingatlanok tekintetében a 3. § (13) bekezdése hatálybalépésének napjától a miniszter gyakorolja az államot megillető tulajdonosi jogokat és teljesíti a kötelezettségeket. A miniszter tulajdonosi joggyakorlói minőségét - kérelmére - az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni.

(2) A 3. § (13) bekezdése szerinti tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló készíti el és köti meg.

3. Az Egyetem részére történő vagyonjuttatás

4. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdésében és a Vtv. 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási feladatok ellátását szolgáló, az 1. mellékletben felsorolt egyes állami tulajdonban lévő ingatlan, ingatlan tulajdoni hányada ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kerül.

(2) Az e törvény szerinti vagyonjuttatás során az 1. mellékletben szereplő védett ingatlanok esetében nem kell alkalmazni a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 44. § (1) bekezdés a) pontját és (4) bekezdését, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 68. § (8) bekezdését, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 25. § (5) bekezdését.

(3) Az 1. melléklet szerinti ingatlan, ingatlan tulajdoni hányada tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) köti meg az Egyetemmel.

(4) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg az (1) bekezdésben meghatározott közfeladatok ellátására rendelkezésre álló, a jogelőd központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonú ingó vagyontárgyak e törvény erejénél fogva az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(5) A (4) bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingó vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(6) Az 1. mellékletben meghatározott ingatlan, ingatlan tulajdoni hányada tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.

(7)[20] Az Nvtv. 13. § (3) bekezdésében és a Vtv. 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási feladatok ellátását szolgáló, a 2. mellékletben felsorolt egyes állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(8)[21] Az e törvény szerinti vagyonjuttatás során a 2. mellékletben szereplő védett ingatlanok esetében nem kell alkalmazni a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 44. § (1) bekezdés a) pontját és (4) bekezdését, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 68. § (8) bekezdését, továbbá nem szükséges az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló kormányrendeletben foglalt miniszteri egyetértés megszerzése.

(9)[22] A 2. mellékletben foglalt táblázat 25. és 26. sorában meghatározott ingatlan ingyenes átruházása tekintetében az Nvtv. 6. § (1) bekezdését nem kell alkalmazni.

(10)[23] Az e törvény alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanok tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) és (5), valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

(11)[24] A 2. melléklet szerinti ingatlanok tekintetében a tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az MNV Zrt. köti meg az Egyetemmel.

(12)[25] A (7) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg, a (7) bekezdésben meghatározott ingatlanokban meglévő, vagy azokhoz tartozó, az (1) bekezdésben meghatározott közfeladatok ellátására rendelkezésre álló, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonú, az Erdészeti Tudományos Intézet által használt ingó vagyontárgyak e törvény erejénél fogva az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(13)[26] A (12) bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingó vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(14)[27] A 2. mellékletben meghatározott ingatlanok tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.

(15)[28] Az e § alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 17. § (1) bekezdésében és a 18. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

5. § (1) A Sopron 188 helyrajzi számú, ingyenesen tulajdonba adott ingatlanon e törvény erejénél fogva elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. Az elidegenítési és terhelési tilalomnak az átruházó javára szóló ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg az MNV Zrt. kérelmezi.

(2) A 4. § alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlan tekintetében - az (1) bekezdésben meghatározott ingatlant ide nem értve - nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) és (5), valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

(3)[29] Az Egyetem a tulajdonába adott ingatlanokat - a 4. §-ban foglaltak alapján - a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Egyetem a tulajdonába adott ingatlanokat értékesíti, akkor az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Egyetem az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

(4) A 4. § alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 17. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

4. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3-5. §, valamint az 1. melléklet 2020. augusztus 1-jén lép hatályba.

(3) A 8. § és a 9. § 2022. január 22-én lép hatályba.

7. §[30] (1) A 3. § (1), (4) és (9) bekezdése, a 4. § (1), (9) és (10) bekezdése, valamint az 5. § (1) és (2) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(2)[31] A 3. § (9), (12) és (13) bekezdése, valamint az 5. § (3) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

8. §[32]

9. §[33]

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2020. évi XXXVII. törvényhez

Az Egyetem részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

ABCD
1.TELEPÜLÉSHELYRAJZI SZÁMMAGYAR ÁLLAM
TULAJDONI HÁNYADA
MEGNEVEZÉS
2.SOPRON1881/1kivett irodaház
3.SOPRON2850/A/11/1egyéb helyiség
4.SOPRON2850/A/21/1egyéb helyiség
5.SOPRON2850/A/31/1egyéb helyiség
6.SOPRON2850/A/41/1egyéb helyiség
7.SOPRON2850/A/51/1egyéb helyiség
8.SOPRON2850/B/11/1egyéb helyiség
9.SOPRON2850/B/21/1egyéb helyiség
10.SOPRON2850/B/41/1egyéb helyiség
11.SOPRON2850/B/71/1egyéb helyiség
12.SOPRON29641/1kivett középiskola
13.SOPRON32641/1kivett óvoda, udvar
14.SOPRON3299/61/1kivett oktatási épület, udvar
15.SOPRON3299/6/A1/1garázsépület, földalatti garázs
16.SOPRON3338/11/1kivett kollégium és udvar
17.SOPRON3338/1/A1/1kollégium
18.SOPRON38411/1kivett kollégium, gazdasági épület, udvar
19.SOPRON61461/1kivett kultúrház
20.SOPRON61621/1kivett középiskola
21.SOPRON71831/1kivett oktatási intézmény egyetem,
kutatólaboratórium, tudományos
központ és portaépület
22.SOPRON7183/A1/1egyéb épület kávézó és vegyesbolt
23.SOPRON8774/6/A/131/1lakás
24.SOPRON8774/6/A/8812/1044lakás

2. melléklet a 2020. évi XXXVII. törvényhez[34]

Az Egyetem részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

ABCD
1.TELEPÜLÉSHELYRAJZI SZÁMMAGYAR ÁLLAM
TULAJDONI HÁNYADA
MEGNEVEZÉS
2.BUDAPEST13485/0/A/251/1lakás
3.BUDAPEST13485/0/A/261/1lakás
4.DUNAALMÁS4855/31/1kivett lakóház, udvar
5.GÖDÖLLŐ4423/41/1kivett lakóház, udvar, gazdasági
épület
6.GYÖNGYÖS6360/11/1kivett gazdasági épület, udvar
7.GYÖNGYÖS6360/21/1kivett gazdasági épület, udvar
8.GYÖNGYÖS65701/1kivett beépítetlen terület
9.GYÖNGYÖS65711/1kivett beépítetlen terület
10.GYÖNGYÖS65721/1kivett beépítetlen terület
11.GYÖNGYÖS66271/1kivett lakóház, udvar
12.GYÖNGYÖS66291/1kivett irodaház, udvar
13.PÜSPÖKLADÁNY0869/21/1kivett lakóház, udvar
14.SÁRVÁR5791/1kivett arborétum és kutatóintézet
15.SÁRVÁR599/11/1kivett arborétum és 2 lakóház és
4 melléképület
16.SÁRVÁR605/11/1kivett beépítetlen terület
17.SÁRVÁR789/31/1kivett épület
18.SOPRON21861/1kivett irodaház és udvar
19.SZOMBATHELY825/11/1kivett beépítetlen terület
20.SZOMBATHELY829/31/1kivett épület
21.SZOMBATHELY8301/1kivett beépítetlen terület
22.SZOMBATHELY8911/1kivett holtág
23.SZOMBATHELY8951/1kivett Gyöngyös-patak
24.SZOMBATHELY974/21/1kivett arborétum
25.SZOMBATHELY10021/1kivett közpark
26.SZOMBATHELY10031/1kivett közpark

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2020. május 19-i ülésnapján fogadta el.

[2] Megállapította a 2021. évi VIII. törvény 53. §-a. Hatályos 2021.05.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2021. évi VIII. törvény 57. § a) pontja. Hatálytalan 2021.05.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2021. évi VIII. törvény 57. § b) pontja. Hatálytalan 2021.05.01.

[5] Módosította a 2021. évi VIII. törvény 56. § a) pontja. Hatályos 2021.05.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2021. évi VIII. törvény 57. § c) pontja. Hatálytalan 2021.05.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2021. évi VIII. törvény 57. § d) pontja. Hatálytalan 2021.05.01.

[8] Beiktatta a 2020. évi LXXV. törvény 19. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2021. évi VIII. törvény 57. § c) pontja. Hatálytalan 2021.05.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2021. évi VIII. törvény 57. § c) pontja. Hatálytalan 2021.05.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2021. évi VIII. törvény 57. § c) pontja. Hatálytalan 2021.05.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2021. évi VIII. törvény 57. § c) pontja. Hatálytalan 2021.05.01.

[13] Megállapította a 2021. évi VIII. törvény 54. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.05.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2021. évi VIII. törvény 57. § c) pontja. Hatálytalan 2021.05.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2021. évi VIII. törvény 57. § c) pontja. Hatálytalan 2021.05.01.

[16] Megállapította a 2022. évi LIX. törvény 81. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.12.20.

[17] Beiktatta a 2022. évi LIX. törvény 81. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.12.20.

[18] Beiktatta a 2021. évi CXLVII. törvény 39. §-a. Hatályos 2021.12.22.

[19] Beiktatta a 2021. évi CXLVII. törvény 40. §-a. Hatályos 2021.12.22.

[20] Beiktatta a 2020. évi CXLIX. törvény 12. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.02.01.

[21] Beiktatta a 2020. évi CXLIX. törvény 12. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.02.01.

[22] Beiktatta a 2020. évi CXLIX. törvény 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.02.01.

[23] Beiktatta a 2020. évi CXLIX. törvény 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.02.01.

[24] Beiktatta a 2020. évi CXLIX. törvény 12. § (3) bekezdése. Hatályos 2021.02.01.

[25] Beiktatta a 2020. évi CXLIX. törvény 12. § (3) bekezdése. Hatályos 2021.02.01.

[26] Beiktatta a 2020. évi CXLIX. törvény 12. § (3) bekezdése. Hatályos 2021.02.01.

[27] Beiktatta a 2020. évi CXLIX. törvény 12. § (3) bekezdése. Hatályos 2021.02.01.

[28] Beiktatta a 2020. évi CXLIX. törvény 12. § (3) bekezdése. Hatályos 2021.02.01.

[29] Módosította a 2021. évi VIII. törvény 56. § b) pontja. Hatályos 2021.05.01.

[30] Megállapította a 2021. évi VIII. törvény 55. §-a. Hatályos 2021.05.01.

[31] Módosította a 2021. évi CXLVII. törvény 41. §-a. Hatályos 2021.12.22.

[32] Nem lép hatályba a 2021. évi VIII. törvény 58. §-a alapján.

[33] Nem lép hatályba a 2021. évi VIII. törvény 58. §-a alapján.

[34] Beiktatta a 2020. évi CXLIX. törvény 13. §-a (lásd: 5. melléklet). Hatályos 2021.02.01.

Tartalomjegyzék