246/2020. (V. 28.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a piacfelügyelettel összefüggő módosításáról

A Kormány

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 3. alcím tekintetében a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés g) pontjában, valamint a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés a)-c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (1) bekezdés e) pont eb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. Egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) Az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § (1) A fogyasztóvédelmi hatóság végzi a forgalomba hozott, az 1. számú mellékletben felsorolt kategóriákba tartozó, VOC-tartalmú termékek 2. számú mellékletben meghatározott követelményeknek való megfelelőségének piacfelügyeleti ellenőrzését.

(2) A piacfelügyeleti ellenőrzés során a fogyasztóvédelmi hatóság jogosult:

a) a termék 4. § (2) bekezdésében meghatározott tartalmú címkéje meglétének és tartalmának ellenőrzésére,

b) a termékből mintavételre és a címkén feltüntetett VOC-tartalom méréssel való ellenőrzésére a 3. számú mellékletben meghatározott módszerekkel.

(3) A kötelezett az ellenőrző hatóságok kérésére a címkén a VOC-tartalomra vonatkozóan feltüntetett értékeket megalapozó dokumentumokat vagy azok másolatát, továbbá a nyilvántartásba vétel dokumentumait köteles bemutatni."

(2) Hatályát veszti az R1. 6. § (3) bekezdése.

2. Az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek előírásáról, valamint forgalomba hozatalának és megfelelőségértékelésének általános feltételeiről szóló 65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) Az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek előírásáról, valamint forgalomba hozatalának és megfelelőségértékelésének általános feltételeiről szóló 65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"3. CE-jelölés: a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) 2. cikk 20. pontjában meghatározott jelölés;"

(2) Az R2. 2. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"6. forgalomba hozatal: a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1020 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 2. pontjában meghatározott fogalom;"

3. A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása

3. § A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 72. § (1) bekezdésében az "a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet" szövegrész helyébe az "a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet" szöveg lép.

4. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 367/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

4. § A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 367/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ez a rendelet a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvénnyel és a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvénnyel együtt a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1020 európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikk (1) és (5) bekezdésének, 11. cikk (1)-(3) bekezdésének, valamint 14. cikk (1) és (4) bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

5. Egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

5. § Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet

a) 13. § (1) bekezdésében az "a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet" szövegrész helyébe az "a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet" szöveg,

b) 7. melléklet 5. pontjában a "Világítótestek" szövegrész helyébe a "Világítástechnikai cikkek" szöveg

lép.

6. A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. § (1) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:

(E rendelet értelemében piac felügyeleti hatóság:)

"m) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)."

(2) Az R3. II. Fejezete a következő 4/K. alcímmel egészül ki:

"4/K. Az élelmiszerrel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő termékek piacfelügyeleti tevékenységére vonatkozó különös szabályok

6/T. § A NÉBIH piacfelügyeleti hatásköre az élelmiszerrel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő termékek megfelelőségének ellenőrzésére és forgalomba hozatalára terjed ki."

(3) Az R3. 10. § (1) bekezdése a következő b) ponttal egészül ki:

(A vámhatóság a nem megfelelő vagy okmányhiányos importtermék esetén, telefaxon vagy elektronikus levélben haladéktalanul értesíti a feladat- és hatáskörrel rendelkező piacfelügyeleti hatóságot, így különösen:)

"b) élelmiszerrel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő termékek esetén a NÉBIH-et,"

(4) Az R3. 15. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet)

"a) a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1020 európai parlamenti és tanácsi rendelet,"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

7. A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 121/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 121/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 3. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"1. akkreditálás: a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) 2. cikk 10. pontjában meghatározott akkreditálás;"

(2) Az R4. 3. § 21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"21. nemzeti akkreditáló testület: a termékek forgalmazása tekintetében a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 11. pontjában meghatározott nemzeti akkreditáló testület;"

(3) Az R4. 44. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Ha a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a robbanóanyagon

a) a megfelelőségi jelölést nem a termékek forgalmazása tekintetében a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 30. cikkében foglaltaknak megfelelően tüntették fel,

b) a megfelelőségi jelet nem tüntették fel,

c) a bejelentett szervezet azonosító számát - amennyiben ez a szervezet részt vesz a gyártásellenőrzési szakaszban -a 43. §-t megsértve tüntették fel vagy nem tüntették fel,

d) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot nem vagy nem megfelelően készítették el,

e) a műszaki dokumentáció nem elérhető vagy hiányos,

f) a 17. § (7) bekezdésében, illetve a 18. § (4) bekezdésében meghatározott információt egyáltalán nem vagy hiányosan tüntették fel,

g) a 17. § vagy a 18. § által előírt bármely egyéb adminisztratív követelmény nem teljesül,

kötelezi az érintett gazdasági szereplőt a jogsértés megszüntetésére és a robbanóanyag megfelelőségének biztosítására."

(4) Az R4. 40. §-ában az "az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet" szövegrész helyébe az "a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet" szöveg lép.

8. Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

8. § (1) Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A piacfelügyeleti eljárás a jogszabály szerinti

a) egyes gazdasági célfelhasználásra szánt nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeinek és megfelelőség tanúsításának,

b) egyes gazdasági célfelhasználásra szánt szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeinek és megfelelőség tanúsításának,

c) gázfogyasztó készülékek kialakításának és megfelelőség tanúsításának,

d) egyes gazdasági célfelhasználásra szánt villamossági termékek biztonsági követelményeinek és az azoknak való megfelelőség értékelésének,

e) egyes gazdasági célfelhasználásra szánt gépek biztonsági követelményeinek és megfelelősége tanúsításának,

f) egyes gazdasági célfelhasználásra szánt potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatának és tanúsításának,

g) egyes gazdasági célfelhasználásra szánt energiával kapcsolatos termékek

ga) környezetbarát tervezési követelményeinek,

gb) energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és előírt termékismertetővel történő megadásának,

h) egyes gazdasági célfelhasználásra szánt kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeinek és megfelelőségük tanúsításának,

i) a kötelező hitelesítés körébe tartozó egyes mérőeszközök méréstechnikai követelményeinek és megfelelőség tanúsításának,

j) egyes gazdasági célfelhasználásra szánt aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazási követelményeinek,

k) az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló kormányrendeletben foglaltaknak való megfelelőség,

l) mérőedényként használt palackok méréstechnikai követelményeinek

ellenőrzésére terjed ki."

(2) Az R5.

a) 24/A. § (1) bekezdés a) pontjában az "a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 765/2008/EK rendelet)" szövegrész helyébe az "a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet)" szöveg,

b) 24/L. § (5) bekezdésében a "765/2008/EK rendelet" szövegrész helyébe a "765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet" szöveg

lép.

9. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

9. § (1) A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 1. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Fogyasztóvédelmi hatóságként a Kormány - a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörbe tartozó ügyek kivételével - közigazgatási hatósági ügyekben)

"d) a Szerencsejáték Felügyeletet (a továbbiakban: Felügyelet), valamint"

(jelöli ki.)

(2) Az R6. 5. § (4) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A miniszter)

"j) ellátja a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1020 európai parlamenti és tanácsi rendelet 34. cikk (2) bekezdése alapján kialakított elektronikus, archiválást és információcserét biztosító rendszer (Information and Communication System for Market Surveillance) nemzeti kapcsolattartói feladatait;"

(3) Az R6. a következő 3. alcímmel egészül ki:

"3. A szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős miniszter feladatai a Szerencsejáték Felügyelet tevékenységével összefüggésben

6. § (1) A Felügyelet fogyasztóvédelmi hatósági feladatkörének gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. §-ában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja.

(2) A szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős miniszter az (1) bekezdésben meghatározott szakmai irányítása keretében

a) a Felügyeletet érintően eseti vizsgálatokat rendelhet el;

b) a Felügyeletet fogyasztóvédelmi feladatköréhez kapcsolódóan - a Felügyelet közigazgatási hatósági eljárása kivételével - konkrét feladat elvégzésére, mulasztás pótlására utasíthatja;

c) évente beszámoltatja a Felügyeletet a fogyasztóvédelmi feladatkörébe tartozó tevékenységéről.

(3) A szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős miniszter

a) véleményezi a Felügyelet fogyasztóvédelmi hatósági feladatkörét érintő jogszabálytervezeteket, ha azok elkészítése nem a miniszter feladatkörébe tartozik;

b) szükség szerint javaslatot tesz az illetékes miniszternek a Felügyelet fogyasztóvédelmi feladatkörét érintő jogszabályok módosítására;

c) együttműködési megállapodást köthet a Felügyelet fogyasztóvédelmi hatósági tevékenységéhez kapcsolódó állami szervekkel."

(4) Az R6. 8. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet)

"b) 3. § (4) bekezdés m) pontja a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1020 európai parlamenti és tanácsi rendelet,"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

(5) Az R6.

a) 3. § (4c) bekezdésében a "Szerencsejáték Felügyeletet" szövegrész helyébe a "Felügyeletet" szöveg,

b) 10. §-ában a "Szerencsejáték Felügyelet" szövegrész helyébe a "Felügyelet" szöveg

lép.

10. A folyékony tüzelő- és fűtőanyagok, a motorhajtóanyagok, valamint egyes kőolajtermékek forgalmazási követelményei tekintetében a megfelelőségértékelési tevékenységgel összefüggő kérdésekről szóló 495/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

10. § Hatályát veszti a folyékony tüzelő- és fűtőanyagok, a motorhajtóanyagok, valamint egyes kőolajtermékek forgalmazási követelményei tekintetében a megfelelőségértékelési tevékenységgel összefüggő kérdésekről szóló 495/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. alcíme.

11. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet 2021. július 16-án lép hatályba.

12. § (1) Ez a rendelet a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) Ez a rendelet a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1020 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére