2020. évi XXXIV. törvény

a Marek József Alapítványról, a Marek József Alapítvány és az Állatorvostudományi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról[1]

Az állatorvostudományi képzést támogatni kész magyar felsőoktatási intézményrendszer és környezetének megerősítése, a képzést folytató oktatók, kutatók, tanárok, a képzésben részt vevők támogatása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. A Marek József Alapítvány

1. § (1) Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy az állam nevében tegye meg a szükséges intézkedéseket a Marek József Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) közérdekű vagyonkezelő alapítvány formájában történő létrehozására.

(2) Az Alapítvány alapítása során az állam képviseletében az innovációért és technológiáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

(3)[2] Az Alapítvány alapító okiratában az alapítói jogok teljes körének gyakorlására az Alapítvány kuratóriuma kerülhet kijelölésre.

(4)[3]

2. §[4]

2. Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

3. § (1)[5] A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdésében és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a preambulumban meghatározott célok megvalósítása érdekében, az alapító okirat szerint az Állatorvostudományi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) - nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 4. § (2) bekezdésében meghatározott - fenntartói jogát - a Vtv. 36. § (2) bekezdése szerinti rendelkezéstől eltérve - alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(2) Az (1) bekezdés szerint alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába adott vagyon tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

(3)[6]

3. Az Egyetem részére történő vagyonjuttatás

4. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdésében és a Vtv. 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási feladatok ellátását szolgáló, az 1. mellékletben felsorolt egyes állami tulajdonban lévő ingatlan, ingatlan tulajdoni hányada ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kerül.

(2) Az e törvény szerinti vagyonjuttatás során az 1. mellékletben szereplő védett ingatlan esetében nem kell alkalmazni a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 44. § (1) bekezdés a) pontját és (4) bekezdését, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 25. § (5) bekezdését.

(3) Az 1. melléklet szerinti ingatlan, ingatlan tulajdoni hányada tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) köti meg az Egyetemmel.

(4) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg az (1) bekezdésben meghatározott közfeladatok ellátására rendelkezésre álló, a jogelőd központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonú ingó vagyontárgyak e törvény erejénél fogva az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(5) A (4) bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingó vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(6) Az 1. mellékletben meghatározott ingatlan, ingatlan tulajdoni hányada tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.

5. § (1) A Budapest VII. kerület 33298, a Budapest VII. kerület 33824, a Budapest XIV. kerület 31905/8, a Budapest XIV. kerület 32429 helyrajzi számú, ingyenesen tulajdonba adott ingatlanon e törvény erejénél fogva elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. Az elidegenítési és terhelési tilalomnak az átruházó javára szóló ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg az MNV Zrt. kérelmezi.

(2) A 4. § alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanok tekintetében - az (1) bekezdésben meghatározott ingatlanokat ide nem értve - nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) és (5), valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

(3)[7] Az Egyetem a tulajdonába adott ingatlanokat - a 4. §-ban foglaltak alapján - a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Egyetem a tulajdonába adott ingatlanokat értékesíti, akkor az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Egyetem az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

(4) A 4. § alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 17. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

4. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3-5. §, valamint az 1. melléklet 2020. augusztus 1-jén lép hatályba.

(3) A 8. § és a 9. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

7. § A 3. § (1) és (2) bekezdése, valamint az 5. § (1) és (2) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

8. §[8]

9. §[9]

10. §[10] Az 5. § (3) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2020. évi XXXIV. törvényhez

Az Egyetem részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

[11]
ABCDE
1.TELEPÜLÉSKERÜLETHELYRAJZI SZÁMMAGYAR ÁLLAM
TULAJDONI HÁNYADA
MEGNEVEZÉS
2.BudapestVII. KERÜLET332981/1kivett egyetem
3.BudapestVII. KERÜLET332991/1kivett lakóház udvar,
gazdasági épület
4.BudapestVII. KERÜLET338241/1kivett irodaház
5.BudapestXIV. KERÜLET31260/31010534/20000
4460/20000
kivett lakóház,
udvar
6.BudapestXIV. KERÜLET31905/81/1kivett beépítetlen terület
7.BudapestXIV. KERÜLET32429478/1546kivett egyetem
8.Fonyód78761/1kivett lakóház,
gazdasági épület
9.BudapestXIV. KERÜLET32429239/1546kivett egyetem

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2020. május 19-i ülésnapján fogadta el.

[2] Megállapította a 2021. évi VIII. törvény 39. §-a. Hatályos 2021.05.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2021. évi VIII. törvény 42. § a) pontja. Hatálytalan 2021.05.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2021. évi VIII. törvény 42. § b) pontja. Hatálytalan 2021.05.01.

[5] Módosította a 2021. évi VIII. törvény 41. § a) pontja. Hatályos 2021.05.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2021. évi VIII. törvény 42. § c) pontja. Hatálytalan 2021.05.01.

[7] Módosította a 2021. évi VIII. törvény 41. § b) pontja. Hatályos 2021.05.01.

[8] Nem lép hatályba a 2021. évi VIII. törvény 43. §-a alapján.

[9] Nem lép hatályba a 2021. évi VIII. törvény 43. §-a alapján.

[10] Módosította a 2021. évi CI. törvény 157. §-a. Hatályos 2021.06.29.

[11] Hatályba lépését megelőzően módosította a 2020. évi LXXV. törvény 12. §-a (ld. 3. melléklet), valamint 13. §-a.

Tartalomjegyzék