36/2020. (III. 5.) Korm. rendelet

az atomenergia alkalmazásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § a), i), k) és m) pontjában,

a 2. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § q) és r) pontjában és 67/A. §-ában,

a 3. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § s) pontjában,

a 4. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § u) pontjában,

az 5. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § v) pont ve) alpontjában, 67. § w) és y) pontjában,

a 6. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § x) pont xa)-xc), xe), xj), xk) és xo) alpontjában és 67. § y) pontjában,

a 7. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § m) pontjában,

a 8. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § k) pontjában,

a 9. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § v) pont ve) alpontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki:

[Az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH):]

"p) indokolatlan késedelem nélkül nemzetközi szakértői felülvizsgálatot kér olyan balesetek esetében, amelyek a telephelyen kívüli veszélyhelyzeti intézkedéseket vagy a lakosságot érintő védelmi intézkedéseket tesznek szükségessé."

(2) A 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 5/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az OAH hatósági bizonyítványt állít ki a zárt sugárforrás - kivéve mentességi szint alatti sugárforrás - első forgalomba helyezésekor az első tulajdonos részére, továbbá a zárt sugárforrás - ide nem értve a radioaktív hulladékká minősített zárt sugárforrásokat - tulajdonjogának valamennyi átruházása esetében az új tulajdonosa részére. A hatósági bizonyítvány iránti kérelmet a tulajdonos a zárt sugárforrás tulajdonjoga megszerzése vagy tulajdonjoga megszerzésére irányuló szerződéskötést vagy megrendelést követő 8 napon belül köteles előterjeszteni."

(3) A 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 5/A. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Magyarországi gyártó vagy forgalmazó hiányában, magyar nyelvű műbizonylattal nem rendelkező radioaktív anyagok esetében az OAH honosított műbizonylatot állít ki a tulajdonos vagy birtokos kérelmére."

2. § A 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet

a) 2. § (4) bekezdésében a "rendelkező" szövegrész helyébe az " , illetve a nukleáris védettségről, valamint az ionizáló sugárzás elleni védelemről rendelkező" szöveg,

b) 5/A. § (3) bekezdésében a "sugárforrások" szövegrész helyébe a "sugárforrás - kivéve mentességi szint alatti sugárforrás -" szöveg

lép.

2. Az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) Az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet] 12. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A reagálás hatékonyságának biztosítása érdekében a fegyveres biztonsági őrség teljes állományának biztosítani kell:

a) a tervezési alapfenyegetettségben megjelölt elkövetői fegyverzettel szembeni arányos védelmet biztosító személyi védőfelszerelést, és

b) ha a létesítményre vonatkozó Biztonsági Jelentésben és Időszakos Biztonsági Felülvizsgálatban szereplő belső és külső veszélyek indokolják, légzésvédő felszerelést.

(5) A (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott felszerelés kiválasztásának módjára vonatkozó ajánlást a Tervezési Alapfenyegetettség Munkabizottság bevonásával készített és az OAH által kiadott útmutató tartalmazza."

(2) A 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. § A nukleáris létesítményt - az 1 MW hőteljesítmény alatti reaktorral szerelt nukleáris létesítményt kivéve -, a radioaktív hulladék átmeneti és végleges tárolóját, valamint az I. és II. kategóriába tartozó nukleáris anyagot fegyveres biztonsági őrséggel kell védeni. Az ilyen létesítmények és nukleáris anyagok esetében a belső elhárító erő kizárólag a fegyveres biztonsági őrség lehet."

(3) A 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet 21. §-a a következő (3)-(6) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az éves gyakorlat

a) végrehajtási tervét a gyakorlat tervezett időpontja előtt 90 nappal, továbbá

b) értékelését a végrehajtástól számított 30 napon belül

meg kell küldeni az OAH számára elfogadásra.

(4) Az OAH az éves gyakorlat végrehajtási tervének és a végrehajtás értékelésének elfogadásakor a (2) bekezdésben foglalt előírások teljesülését vizsgálja. Ha nem megfelelő a végrehajtási terv, akkor a terv benyújtását követő 45. napig közli az OAH kifogásait a kötelezettel. Az OAH a jóváhagyott tervet annak végrehajtását megelőzően legalább 15 nappal megküldi a kötelezettnek. Ha az OAH nem tartja megfelelőnek a végrehajtást, a gyakorlat ismételt végrehajtását rendelheti el.

(5) Az OAH összehangolja a kötelezetti és állami szintű fizikai védelmi gyakorlatokat.

(6) Ha az A- és B-szintű szállításokat nem a hivatásos rendvédelmi szervek biztosítják, a fegyveres kíséretben csak olyan személy vehet részt, aki legalább 2 évente szállítási fizikai védelmi gyakorlaton vesz részt. A szállítási gyakorlatok tervezését és végrehajtását a (3) és (4) bekezdés szerint kell elvégezni."

(4) A 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet 35. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A regisztráció az OAH által rendszeresített űrlapon, az első, Magyarország területén végzett szállítást megelőzően történik. Ha a regisztrációs űrlapot a kérelmező nem az elektronikus ügykezelés keretében nyújtja be, akkor az OAH honlapján közzétett címre kell benyújtania. A regisztráció során a szállító, illetve a fuvarozó az első Magyarországon végzett szállítást megelőzően nyilatkozik arról, hogy a szállítás a fizikai védelem tekintetében megfelel a 3. mellékletben a D-szintű fizikai védelmet igénylő, adott módozatú szállításokra vonatkozó előírásoknak."

(5) A 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet 35. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) Az OAH a D-szintű fizikai védelmet igénylő nukleáris anyag, radioaktív sugárforrás vagy radioaktív hulladék szállítójának kérelmére hatósági bizonyítványt állít ki a regisztrációs kötelezettség teljesítéséről."

4. § (1) A 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. § A 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet

a) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a "Rendőr-főkapitányság" szövegrész helyébe a "Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK)" szöveg,

b) 15. §-ában a "személy megfelelő" szövegrész helyébe a "személy - a telephelyen dolgozó külső munkavállalók vonatkozásában is - megfelelő" szöveg,

c) 21. § (2) bekezdésében az "A fizikai" szövegrész helyébe az "A nukleáris létesítmények, valamint a radioaktív hulladék átmeneti és végleges tárolójának engedélyese a" szöveg,

d) 32. § (8) bekezdésében az "Országos Rendőr-főkapitányságot" szövegrész helyébe az "ORFK-t" szöveg,

e) 34. § (6) bekezdésében a "3" szövegrész helyébe a "2" szöveg

lép.

3. Az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről szóló 247/2011. (XI. 25.) Korm. rendelet módosítása

6. § Az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről szóló 247/2011. (XI. 25.) Korm. rendelet 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

4. A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról szóló 213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet módosítása

7. § A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról szóló 213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A KNPA Szakbizottság munkájában állandó jelleggel, tanácskozási joggal vesznek részt a következő feladatokat ellátó miniszterek és szervezetek által delegált képviselők:)

"f) MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság,"

5. A radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

8. § A radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TBSZ Kr.) 2. §-a a következő 45. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"45. Mélységi geológiai tároló: egy felszín alatt, stabil geológiai formációban kialakított radioaktívhulladék-tároló, amely alkalmas a hosszú élettartamú és a nagy aktivitású hulladékok végleges elhelyezésére is, hosszú időn át biztosítva az elhelyezett hulladékok elzárását és elszigetelését az élő környezettől;"

9. § A TBSZ Kr. 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

10. § A TBSZ Kr.

a) 2. § 2. pontjában az "ionizáló sugárzást alkalmazó tevékenység esetében" szövegrész helyébe a "sugárforrást alkalmazó tevékenység esetében - kivéve az orvosi terápiás besugárzást -" szöveg, a "megvalósítható legalacsonyabb szinten maradjon" szövegrész helyébe az "elérhető legalacsonyabb szinten maradhasson" szöveg,

b) 3. § (2) bekezdésében az "A tároló létesítményre vonatkozó biztonsági szabályzatban rögzített" szövegrész helyébe az "Az e rendeletben meghatározott" szöveg,

c) 5. § (2) bekezdésében, 112. § (2) bekezdésében és 114/A. § (2) bekezdésében az "egyidejűleg hagyja" szövegrész helyébe az "egyidejűleg a nukleáris biztonsági szempontokat figyelembe véve hagyja" szöveg,

d) 21. § (3) bekezdésében a "2." szövegrész helyébe a "nukleáris biztonsági szempontokat figyelembe véve a 2." szöveg,

e) 21. § (5) bekezdésében a "tervet" szövegrész helyébe a "tervet a nukleáris biztonsági szempontokat figyelembe véve" szöveg,

f) 21. § (6) bekezdésében az "MSSZ)" szövegrész helyébe az "MSSZ) a nukleáris biztonsági szempontokat figyelembe véve" szöveg,

g) 49. § (6) bekezdésében a "földtani zárójelentéseket zárójelentéseket" szövegrész helyébe a "földtani zárójelentéseket" szöveg,

h) 51. § (3) bekezdésében és 57. § (2) bekezdésében az "engedélyben" szövegrész helyébe az "engedélyben, a nukleáris biztonsági szempontokat figyelembe véve" szöveg,

i) 74. § (1) bekezdésében az "engedélyében" szövegrész helyébe az "engedélyében, a nukleáris biztonsági szempontokat figyelembe véve" szöveg,

j) 91. § (1) bekezdésében a "szerv jóváhagyja" szövegrész helyébe a "szerv, a nukleáris biztonsági szempontokat figyelembe véve jóváhagyja" szöveg,

k) 112. § (2) bekezdésében és 114/A. § (2) bekezdésében a "keretében" szövegrész helyébe a "keretében, a nukleáris biztonsági szempontokat figyelembe véve" szöveg

lép.

6. Az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

11. § (1) Az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Svr.) 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) E rendelet rendelkezéseit - az 57. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott előírásoktól és feltételektől eltekintve - nem kell alkalmazni azokra a tevékenységekre, amelyek során az alkalmazott radioaktív anyagban előforduló, az 1. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat A oszlopában felsorolt radionuklid aktivitás-koncentrációja nem haladja meg az 1. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat C oszlopában szereplő aktivitás-koncentráció értéket, azzal, hogy ha a radioaktív anyag egynél több radionuklidot tartalmaz, vagy egy sugárveszélyes munkahelyen többféle radionuklid kerül alkalmazásra, minden egyes radionuklid aktivitás-koncentrációja és a hozzá tartozó mentességi szint hányadosaiból képzett összegre teljesül, és az nem eredményez 1-nél nagyobb értéket, valamint a radioaktív anyag tömege kisebb, mint 1 tonna."

(2) Az Svr. 4. § (1) bekezdése a következő 41a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"41a. mentességi szint alatti sugárforrás: olyan sugárforrás, melynek kezdeti aktivitása vagy aktivitáskoncentrációja önmagában (zárt sugárforrás esetén egy darabként, nyitott forrás esetén egy adott becsomagolt anyagmennyiségként) nem haladja meg a mentességi szint értékét;"

(3) Az Svr. 19. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Legalább bővített fokozatú sugárvédelmi képzettséggel kell rendelkezniük azoknak, akik)

"e) zárt sugárforrásnak nem minősülő, csomagolatlan radioaktív készítménnyel folytatott tevékenységet közvetlenül felügyelnek, irányítanak, kivéve, ha a radioaktív anyag olyan - a munkahelyi sugárvédelmi szabályzatban meghatározott - csomagolóeszközben van, amely a normál munkakörülmények között megtartja tartalmát."

(4) Az Svr. 19. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Átfogó fokozatú sugárvédelmi képzettséggel kell rendelkezniük azoknak, akik)

"d) sugárveszélyes tevékenységek sugárvédelmi hatósági ellenőrzését vagy engedélyezését végzik,"

(5) Az Svr. 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Átfogó fokozatú sugárvédelmi képzettség szerezhető és igazolható átfogó fokozatú sugárvédelmi képzésen való részvétellel és a szakiránynak megfelelő eredményes vizsga letételével.

(3a) Sugárvédelmi szakértői tevékenységhez szükséges képzettség szerezhető és igazolható az adott szakiránynak megfelelő átfogó fokozatú sugárvédelmi képzésen és az ahhoz kapcsolódó sugárvédelmi szakértői kiegészítő képzésen való részvétellel és eredményes vizsga letételével. Az adott szakirányra vonatkozó sugárvédelmi szakértői kiegészítő képzettség a szakiránynak megfelelő átfogó fokozatú sugárvédelmi képzettség megléte esetén külön is szerezhető. A sugárvédelmi szakértői kiegészítő képzettség gyakorlásának hatálya megegyezik az átfogó fokozatú sugárvédelmi képzettség gyakorlásának hatályával."

(6) Az Svr. 21. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az 53. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti engedélyben meghatározott oktatók személyén az engedélyes újabb engedélykérelem benyújtása nélkül csak abban az esetben módosíthat, ha az új oktató - függetlenül a képzés fokozatától - rendelkezik a képzés szakirányának megfelelő, hatályos sugárvédelmi szakértői engedéllyel, és a változást az engedélyes az 57. § (3) bekezdés c) pontja szerint bejelentette."

(7) Az Svr. 25. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az atomenergia alkalmazása az alkalmazott radioaktív anyag veszélyessége, tervezett alkalmazása, a tervezett alkalmazási körülményektől eltérő események jellege, továbbá baleseti állapotban fellépő potenciális következmények alapján, a veszélyessége szerint csökkenő sorrendben az alábbiak szerint sorolható be: az I. sugárvédelmi kategóriába tartozik:)

"bc) a Fizvr. 1. melléklete szerinti 2. kategóriába tartozó, zárt sugárforrásnak nem minősülő radioaktív anyaggal kapcsolatos, a 43. § (1) bekezdése szerinti rendszeres munkavégzés, továbbá előkészítő művelete,"

(8) Az Svr. 25. § (1) bekezdés c) pont cf) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az atomenergia alkalmazása az alkalmazott radioaktív anyag veszélyessége, tervezett alkalmazása, a tervezett alkalmazási körülményektől eltérő események jellege, továbbá baleseti állapotban fellépő potenciális következmények alapján, a veszélyessége szerint csökkenő sorrendben az alábbiak szerint sorolható be: a II. sugárvédelmi kategóriába tartozik:)

"cf) a Fizvr. 1. melléklete szerinti 3. és 4. kategóriába tartozó, zárt sugárforrásnak nem minősülő radioaktív anyaggal kapcsolatos, a 43. § (1) bekezdése szerinti rendszeres munkavégzés, továbbá előkészítő művelete,"

(9) Az Svr. 37. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) A sugárvédelmi szakértőnek a sugárveszélyes tevékenység jellegének megfelelő sugárvédelmi szakirányú képesítéssel kell rendelkeznie. A sugárvédelmi szakértői tevékenység ellátásához szükséges szakmai ismereteket, képesítési feltételeket és szakmai gyakorlatokat, valamint a kérelmezhető szakirányokat a 9. melléklet tartalmazza."

(10) Az Svr. 41. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A radioaktívhulladék-tárolóban lévő anyagokon, illetve csomagokon fel kell tüntetni a radioaktív hulladék jellegét, az izotóp fajtáját, a benne lévő aktivitás becsült értékét, a becslés dátumát és a leadás (elhelyezés) tervezett dátumát, vagy olyan egyedi azonosítóval kell ellátni az anyagokat, illetve csomagokat, amely alapján a radioaktívhulladék-tárolóban lévő anyagokra, illetve csomagokra meghatározott adatok naprakészen fellelhetők."

(11) Az Svr. 41. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(8) A használaton kívül helyezett zárt sugárforrásokat az egyéb radioaktív hulladékoktól külön kell kezelni. (9) A radioaktív hulladékok további feldolgozása, kondicionálása az alábbi feltételekkel végezhető:

a) törekedni kell arra, hogy a kezelt hulladék térfogata és az esetlegesen keletkező másodlagos hulladékok mennyisége az észszerűen megvalósítható lehető legkisebb mértékű legyen,

b) a használaton kívüli zárt sugárforrások kondicionálása csak a radioaktív hulladékokkal és a kiégett üzemanyaggal kapcsolatos egyes feladatokat ellátó szerv felügyeletében végezhető, a TBSZ Kr. előírásainak betartásával,

c) a hulladékkezelés során biztosítani szükséges, hogy a keletkező hulladékcsomag megfeleljen a hulladékcsomagot átvevő szervezet hulladékátvételre vonatkozó követelményeinek, és

d) a radioaktív hulladékokat a hulladékkezelési műveletek után újra kell osztályozni a 12. melléklet alapján, és a radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatásról szóló miniszteri rendelet szerinti nyilvántartásban a hulladék jellemzőinek megváltozását be kell vezetni."

(12) Az Svr. 50/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Azokon a 6. mellékletben felsorolt, természetben előforduló radioaktív anyagot felhasználó munkahelyeken, ahol a munkavállalók sugárterhelése meghaladhatja az évi 1 mSv effektív dózist, a munkáltató biztosítja a sugárzási helyzet rendszeres értékelését és az e rendeletben megfogalmazott, a sugárterhelésnek kitett munkavállalókra vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazását. Ha a munkavállalók sugárterhelése meghaladhatja az évi 6 mSv effektív dózist, vagy a lakosság sugárterhelése meghaladja az évi 1 mSv effektív dózist, a tevékenységet tervezett sugárzási helyzetként kell kezelni, és alkalmazni kell a 10-14. § és a 30-35. § előírásait."

(13) Az Svr. 53. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Az (1) bekezdés 2. és 4. pontja szerint kiadott engedély hatályát veszti

a) a tevékenység megszüntetésére irányuló bejelentés tudomásulvételével vagy

b) az (1) bekezdés 2. és 4. pontja szerinti új engedély kiadásával."

(14) Az Svr. 54. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) Az 53. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti engedély iránti kérelemben meg kell jelölni a 9. melléklet 1. pontjába foglalt táblázat "A" jelű oszlopában meghatározott választott szakirányt, továbbá igazolni kell

a) a 9. melléklet 1. pontjába foglalt táblázat "C" jelű oszlopában előírt képesítést és

b) a 9. melléklet 2. pontja szerinti adatlap, valamint a 9. melléklet 1. pontjába foglalt táblázat "B" és "D" jelű oszlopaiban előírt szakmai ismeretek szerinti szakmai gyakorlat meglétét a szakmai tapasztalatszerzés állomásainak részletes bemutatásával."

(15) Az Svr. 57. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az engedélyes bejelenti az OAH-hoz

radioaktív anyag vagy ionizáló sugárzást létrehozó berendezés)

"ab) alkalmazásának vagy üzemeltetésének megszüntetését, legkésőbb a megszüntetést követő 8 napon belül, a radioaktív anyag, illetve ionizáló sugárzást létrehozó berendezés további sorsának - dokumentumokkal alátámasztott - ismertetésével,"

(16) Az Svr. 57. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az engedélyes bejelenti az OAH-hoz)

"b) a radioaktív anyag 3. § (1) bekezdésében meghatározott feltételekkel történő felszabadítását - a felszabadított anyag fizikai-kémiai formájának, mennyiségének, izotóponkénti aktivitásának, illetve aktivitás-koncentrációjának, valamint az anyag további kezelését végző szervezet megnevezésének feltüntetésével -,

ba) a 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott követelményeknek megfelelő, éves szinten egy tonnát nem meghaladó mennyiség esetében a tárgyévet követően január 31-ig,

bb) a 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott követelményeknek megfelelő, éves szinten egy tonnát meghaladó mennyiség esetében legalább 30 nappal az egy tonna feletti anyagmennyiség tervezett felszabadítását megelőzően,

bc) a 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben legalább 30 nappal a tervezett felszabadítást megelőzően,

c) a bejelentési kötelezettségek fenntartásával - az alkalmazott anyag mennyiségének, izotóptartalmának és aktivitás-koncentrációjának, valamint az alkalmazás helyének feltüntetésével - a sugárvédelmi hatósági felügyelet alól mentesített radioaktív anyag alkalmazását és alkalmazásának megszüntetését, legalább 10 nappal az alkalmazás megkezdését vagy megszüntetését megelőzően,"

(17) Az Svr. 57. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az engedélyes bejelenti az OAH-hoz)

"e) az engedélyezett MSSZ 8. melléklet 7. pont 7.1.1. alpontjában meghatározott adatok megváltoztatását legkésőbb 15 nappal a változást követően, a 20. § szerinti képzettséget igazoló dokumentum azonosítójával együtt."

(18) Az Svr. 57. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2a)-(2c) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti bejelentést követően a sugárvédelmi felügyelet megszüntethető.

(2a) Ha az (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti bejelentés tartalmazza az (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában előírtakat, az OAH a bejelentés tudomásulvételéről 15 napon belül írásban tájékoztatja a bejelentőt. Ha a bejelentés a tudomásulvételhez szükséges adatokat nem tartalmazza teljeskörűen, az OAH határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeiről történő tájékoztatás mellett hiánypótlásra hívja fel a bejelentőt.

(2b) Az 53. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott engedély hatályának megszűnése után a sugárveszélyes munkaterületek, a radioaktív anyagok, a radioaktív anyagot tartalmazó készülékek sugárvédelmi felügyeletét fenn kell tartani az 53. § (1) bekezdés 16. pontjában meghatározott engedély véglegessé válásáig.

(2c) Az 53. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott engedély hatályának megszűnése után a sugárveszélyes munkaterületek és ionizáló sugárzást létrehozó berendezések sugárvédelmi felügyeletét fenn kell tartani az 57. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti bejelentés tudomásulvételéig."

(19) Az Svr. 57. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A sugárvédelmi képzés és továbbképzés szervezője bejelenti

a) a sugárvédelmi képzés és vizsga időpontját és helyszínét, a képzés fokozatát, az oktatók nevét, vagy ezen adatok megváltozását legalább 15 nappal a vizsga tervezett időpontját megelőzően,

b) a képzés vagy továbbképzés teljesítését 8 napon belül, és

c) az OAH által kiadott engedélyben jóváhagyott oktató személyének változását az új oktató megnevezésével és érvényes sugárvédelmi szakértői engedélyszámának meghivatkozásával."

(20) Az Svr. 58. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Az (1) bekezdés szerint bejelentett rendkívüli eseményről el kell készíteni az előzetes INES minősítést az alábbiak szerint:

a) kiemelt létesítmények esetén a minősítésre az engedélyes tesz javaslatot, amelyet az észlelést követő 16 órán belül megküld az OAH részére,

b) azoknak az eseményeknek a minősítésére, amelyeknek a kezelésébe az Országos Sugáregészségügyi Készenléti Szolgálatot (a továbbiakban: OSKSZ) bevonták, az OSKSZ tesz javaslatot, amelyet az értesítés fogadását követő 16 órán belül megküld az OAH részére,

c) az a) és b) ponton kívüli esetekben az előzetes minősítést az OAH végzi el az esemény bejelentését követő 48 órán belül,

d) a c) pont szerinti előzetes minősítés eredményét az OAH a döntést követő 24 órán belül közli az engedélyessel, valamint az OSKSZ-szel, amelyek a közlést követő 16 órán belül, indokolással alátámasztva kérhetik a minősítés módosítását,

e) a végső minősítést az OAH állapítja meg.

(3) A (2) bekezdés c) pontja szerinti ideiglenes, illetve a (2) bekezdés e) pontja szerinti végső minősítés eredményéről INES szerinti 1 vagy annál magasabb minősítésű esemény esetén a közvéleményt tájékoztatni kell. Kiemelt létesítmény esetén a tájékoztatást az engedélyes végzi az esemény észlelésétől számított 24 órán belül úgy, hogy az eseményről készített tájékoztató közlemény szövegét az engedélyes az esemény észlelését követő 20 órán belül, de még annak nyilvánosságra hozatala előtt tájékoztatásul megküldi az OAH-nak és a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak. Nem kiemelt létesítmény esetén a tájékoztatást az OAH a minősítés véglegesítését követő 48 órán belül végzi úgy, hogy az eseményről készített tájékoztató közlemény szövegét az értesítés fogadását követő 40 órán belül, de még annak nyilvánosságra hozatala előtt tájékoztatásul megküldi az engedélyesnek."

(21) Az Svr. 68. §-a a következő (2)-(2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A 2016. január 1. után az OAH által kiadott sugárvédelmi szakértői engedélyekben felsorolt szakterületek közül az ipari alkalmazások sugárvédelmi tervezése, a nukleáris létesítmények sugárvédelme, a nukleáris veszélyhelyzet kezelés és az orvosi radiológiai alkalmazások sugárvédelmi tervezése szakterületek külön eljárás nélkül megfelelnek a 9. mellékletben meghatározott szakmai ismereteknek.

(2a) A 2016. január 1. után az OAH által kiadott sugárvédelmi szakértői engedélyekben felsorolt szakterületek közül a dozimetria, a személyi monitoring, a környezeti monitoring, a környezeti hatások sugárvédelmi értékelése, az ionizáló sugárzások mérési módszerei, valamint a radioaktív hulladékok kezelése és tárolása szakterületek esetében a sugárvédelmi szakértő kérelmére az OAH állapítja meg a szakterületek 9. mellékletben meghatározott szakmai ismereteknek történő megfeleltetését.

(2b) A (2a) bekezdés szerinti eljárás során az OAH a sugárvédelmi szakértői tevékenység engedélyezésére irányuló eredeti kérelemhez benyújtott referenciákat, továbbá a (2a) bekezdés szerinti kérelemhez benyújtott szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumokat veszi figyelembe."

(22) Az Svr. 69. §-a a következő (1)-(2c) bekezdéssel egészül ki:

"(1) Az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés és a radioaktív sugárforrást tartalmazó készülék az 53. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti engedélyezési eljárást követően hozható forgalomba.

(2) Az atomenergia alkalmazásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 36/2020. (III. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépését követő 45. naptól a 2016. január 1-je előtt üzembe helyezett berendezések az ÁNTSZ OTH által 2016. január 1-je előtt kiadott engedély vagy sugárvédelmi szakértő által végzett megfelelőségi vizsgálat alapján üzemeltethetők.

(2a) A (2) bekezdés szerinti sugárvédelmi szakértő által végzett megfelelőségi vizsgálatnak igazolnia kell, hogy a berendezés vagy készülék megfelel a rá vonatkozó szabványban vagy más műszaki irányelvben foglalt sugárvédelmi előírásoknak, és sugárvédelmi szempontból megfelel az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés követelményeinek, továbbá az üzemeltetés biztonsági feltételei és korlátai megállapíthatók.

(2b) A 37. § (10) bekezdése szerinti, a sugárvédelmi szakértői tevékenység ellátásához szükséges szakirányokra vonatkozó követelmények teljesülését a 68. § (2a) bekezdése szerinti esetekben a Módr. hatálybalépését követő 6 hónapon belül kell igazolni.

(2c) Az 57. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában meghatározott bejelentési kötelezettséget a 2020. január 1-je után felszabadított radioaktív anyagmennyiségekre kell alkalmazni."

(23) Az Svr. 70. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"70. § E rendelet

a) az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 5-i 2013/59/EURATOM tanácsi irányelvnek,

b) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja."

12. § (1) Az Svr. 1. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(2) Az Svr. 4. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(3) Az Svr. 5. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(4) Az Svr. 6. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(5) Az Svr. 7. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(6) Az Svr. 8. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

(7) Az Svr. 9. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(8) Az Svr. 10. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

(9) Az Svr. 12. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

13. § Az Svr.

1. 4. § (1) bekezdés 28. pontjában a "kívüli sugárforrás" szövegrész helyébe a "kívüli zárt sugárforrás" szöveg,

2. 4. § (1) bekezdés 41. pontjában az "a radioaktív" szövegrész helyébe a "radioaktív" szöveg,

3. 9. § (1) bekezdés a) pontjában az "Országos" szövegrész helyébe az "országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről szóló kormányrendelet szerinti Országos" szöveg,

4. 9. § (1) bekezdés b) pontjában a "védelmi" szövegrész helyébe a "védekezési" szöveg,

5. 9. § (5) bekezdésében az "értéket" szövegrész helyébe az "effektív dózist" szöveg,

6. 10. §-ában a "sugárterhelést" szövegrész helyébe a "sugárterhelés" szöveg,

7. 12. § (4) bekezdésében a "foglalkozási és veszélyhelyzet-elhárítási" szövegrész helyébe a "foglalkozási" szöveg,

8. 18. §-ában a "fokozatú" szövegrész helyébe a "fokozatú és szakirányú" szöveg,

9. 19. § (1) bekezdés b) pontjában az "a)" szövegrész helyébe az "a) és e)" szöveg,

10. 19. § (2) bekezdés d) pontjában az "irányítják." szövegrész helyébe az "irányítják, és" szöveg,

11. 19. § (3) bekezdés a) pontjában a "szervezeti szinten" szövegrész helyébe az "a sugárveszélyes tevékenységet végző szervezeti egységet közvetlenül" szöveg,

12. 19. § (3) bekezdés b) pontjában a "tevékenység sugárvédelmi szempontú felügyeletét szervezeti szinten" szövegrész helyébe a "sugárvédelmi szempontú felügyeletet ellátó szervezeti egységet közvetlenül" szöveg,

13. 20. § (5) bekezdésében a "hatályos" szövegrész helyébe az "érvényes, a továbbképzés szakirányának megfelelő" szöveg, a "hatálya" szövegrész helyébe az "érvényessége" szöveg,

14. 20. § (8) bekezdésében a "követelményeit" szövegrész helyébe a "követelményeit és lehetséges szakirányait" szöveg,

15. 21. § (1) bekezdésében a "sugárvédelmi szakértői és felsőfokú műszaki vagy tudományos végzettséggel" szövegrész helyébe az "a képzés szakirányának megfelelő hatályos sugárvédelmi szakértői engedéllyel vagy felsőfokú műszaki, illetve egészségügyi végzettséggel vagy tudományos fokozattal" szöveg,

16. 21. § (2) bekezdésében a "szóbeli vizsgázók" szövegrész helyébe a "tanfolyamra jelentkezők" szöveg, a "vizsgabizottságot kell kijelölni" szövegrész helyébe a "vizsgabizottság is kijelölhető" szöveg,

17. 21. § (6) bekezdés c) pontjában a "fokozatú vizsga" szövegrész helyébe a "szakiránnyal kiegészülő képzést záró vizsga" szöveg,

18. 21. § (10) bekezdésében a "tevékenységének szakágazatát" szövegrész helyébe a "tevékenységi körét" szöveg,

19. 21. § (13) bekezdésében a "munkanapon" szövegrészek helyébe a "napon" szöveg,

20. 22. § (5a) bekezdés b) pont bc) alpontjában a "sugárterhelési" szövegrész helyébe a "sugárterhelés" szöveg,

21. 23. § (2) bekezdésében az "engedélyes a" szövegrész helyébe az "engedélyes" szöveg,

22. 25. § (1) bekezdés c) pont cd) alpontjában a "II. típusú" szövegrész helyébe a "II. és III. típusú" szöveg,

23. 30. § (9) bekezdésében a "hatósági dózismérőt értékelő dozimetriai szolgáltató" szövegrész helyébe a "dózismérőt értékelő" szöveg,

24. 30. § (12) bekezdésében a "28. §" szövegrész helyébe a "27. § és 28. §" szöveg,

25. 35. § (1) bekezdés d) pontjában a "sugárforrás" szövegrész helyébe a "sugárforrás - kivéve mentességi szint alatti sugárforrás -" szöveg,

26. 35. § (6) bekezdésében az "az MSSZ-ben vagy különálló Balesetelhárítási Intézkedési Tervben" szövegrész helyébe az "a veszélyhelyzet-elhárítási tervben" szöveg, a "során" szövegrész helyébe a "során az MSSZ részeként" szöveg,

27. 38. § (5) bekezdésében az "és a sugárvédelmi megbízottak feladatainak összehangolására sugárvédelmi szolgálatot" szövegrész helyébe az "- és több sugárvédelmi megbízott esetén azok feladatainak -összehangolására sugárvédelmi szervezetet" szöveg,

28. 38. § (5b) bekezdés a) pontjában a "szolgálat" szövegrész helyébe a "szervezet" szöveg,

29. 40. § (1) bekezdésében a "zárt radioaktív sugárforrás" szövegrész helyébe a "zárt sugárforrás, kivéve mentességi szint alatti sugárforrás" szöveg,

30. 40. § (4) bekezdésében a "rendelkezésekben" szövegrész helyébe a "berendezésekben" szöveg,

31. 40. § (6) bekezdés nyitó szövegrészében a "szakértő által" szövegrész helyébe a "szakértő bevonásával" szöveg,

32. 41. § (10) bekezdésében a "helyezett" szövegrész helyébe a "helyezett zárt" szöveg,

33. 44. § (2) bekezdésében az "annak birtoklását az 57. § (1) bekezdése szerint bejelentette" szövegrész helyébe a "tulajdonjoga vagy használata bármilyen jogcímen történő átengedése az 57. § (1) bekezdése szerint bejelentésre került" szöveg,

34. 46. § (2) bekezdés d) pontjában az "üzembehelyezési" szövegrész helyébe az "üzembe helyezési" szöveg,

35. 50/A. § (1) bekezdésében az "engedélye" szövegrész helyébe az "engedély" szöveg,

36. 50/A. § (2) bekezdésében a "munkavállalók" szövegrész helyébe a "lakosság és a munkavállalók" szöveg,

37. 52. § (1) bekezdés a) pontjában és 52. § (3) bekezdés a) pontjában a "(3) bekezdésében" szövegrész helyébe az "(5) bekezdésében" szöveg,

38. 53. § (1) bekezdés 3. pontjában a "(típusengedély)" szövegrész helyébe a "vagy első magyarországi üzembe helyezéséhez (típusengedély)" szöveg,

39. 53. § (1) bekezdés 16. pontjában az "a radioaktív anyag alkalmazásának" szövegrész helyébe az "az (1) bekezdés 1. pontja szerinti tevékenység" szöveg,

40. 53. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében az "1., 2. vagy 4. pontja" szövegrész helyébe az "1. pontja" szöveg,

41. 53. § (4) bekezdés b) pontjában az "1., 2., valamint 4. pontja" szövegrész helyébe az "1. pontja" szöveg,

42. 54. § (3) bekezdésében az "(1) bekezdés b)" szövegrész helyébe a "(2) bekezdés b)" szöveg,

43. 54. § (6) bekezdés a) pontjában az "I." szövegrész helyébe az "1." szöveg,

44. 54. § (6) bekezdés b) pontjában a "II. pontjában" szövegrész helyébe a "2-4. pontjában" szöveg,

45. 54. § (18) bekezdésében az "ionizáló sugárzást létrehozó berendezés vagy" szövegrész helyébe az "és" szöveg,

46. 57. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "engedélyes" szövegrész helyébe az "engedélyes, illetve a tulajdonos" szöveg,

47. 57. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontjában az "átengedését" szövegrész helyébe az "átengedését - a tulajdoni vagy használati jogot szerző nevének és címének megjelölésével -" szöveg,

48. 58. § (1) bekezdésében a "minden, a 35. §-ban" szövegrész helyébe az "a 35. § (1) bekezdés a)-d) pontjában, valamint e) pont eb)-ee) alpontjában" szöveg,

49. 60. § (5) bekezdésében az "engedélyes a tevékenysége" szövegrész helyébe az "engedélyes tevékenysége" szöveg

lép.

14. § Hatályát veszti az Svr.

a) 2. § (2) bekezdés c) pontja,

b) 3. § (1) bekezdés a) pontjában az "az éves szinten egy tonnát meghaladó anyagmennyiség esetén" szövegrész,

c) 4. § (1) bekezdés 31. pontjában a "vagy üzemeltetésének megszüntetése" szövegrész,

d) 4. § (4) bekezdésében a "magyar nyelvű" szövegrész,

e) 21. § (3) bekezdésében a " , valamint bővített fokozatú továbbképzés oktatása" szövegrész,

f) 25. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában a "forgalomba hozatala és forgalmazása," szövegrész,

g) 41. § (7) bekezdésében a "kondicionálásig" szövegrész,

h) 48. § (1) bekezdés a) pontjában az " , összhangban a védelmi stratégiával," szövegrész.

7. A lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről szóló 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

15. § A lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről szóló 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet] 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az OKSER tevékenységében az 1. mellékletben meghatározott szervezetek (a továbbiakban együtt: az OKSER tagjai) vesznek részt."

16. § (1) A 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

(2) A 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.

17. § A 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 8. § (6) bekezdésében az "évre" szövegrész helyébe az "évre vonatkozó" szöveg, az "október 30-ig" szövegrész helyébe a "december 31-ig" szöveg,

b) 4. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat B:5 és C:5 mezőjében az "izotópok" szövegrész helyébe az "izotópok aktivitás-koncentrációja" szöveg,

c) 4. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C:6 mezőjében a "radionuklidok" szövegrész helyébe a "radionuklidok aktivitás-koncentrációja" szöveg,

d) 4. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat B:6 és C:6 mezőjében a "radon" szövegrész helyébe a "radon aktivitás-koncentrációja" szöveg

lép.

18. § Hatályát veszti a 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 2. § 2. pontja,

b) 3. § (1) bekezdésében az "(1) bekezdés" szövegrész.

8. A hiányzó, a talált, valamint a lefoglalt nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos bejelentésekről és intézkedésekről, továbbá a nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos egyéb bejelentést követő intézkedésekről szóló 490/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

19. § A hiányzó, a talált, valamint a lefoglalt nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos bejelentésekről és intézkedésekről, továbbá a nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos egyéb bejelentést követő intézkedésekről szóló 490/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 7. § (4) bekezdésében, 5. alcím címében, 9. § (3) bekezdésében, 10. § (1), (2), (4) és (5) bekezdésében a "lefoglalt" szövegrész helyébe a "zár alá vett" szöveg,

b) 7. § (2) bekezdésében a "lefoglalja" szövegrész helyébe a "zár alá veszi" szöveg,

c) 8. § (1) bekezdés a) pontjában a "nagy forgalmú szállítmányozási csomópontok" szövegrész helyébe a "logisztikai központok" szöveg,

d) 8. § (2) bekezdésében az "a fémhulladék-beolvasztók és az ipari, veszélyes vagy vegyes háztartási hulladékot kezelő égetőművek" szövegrész helyébe a "valamint mennyiségtől függetlenül a fémhulladék-beolvasztók" szöveg,

e) 8. § (3) bekezdésében az "elfogadható" szövegrész helyébe az "a 3,5 tonna megengedett össztömeget meg nem haladó járművekkel szállított szállítmányok vizsgálatára elfogadható" szöveg,

f) 8. § (4) bekezdésében a "fémhulladékot kezelő" szövegrész helyébe a "(2) bekezdésben meghatározott" szöveg, az "alkalmazandó eszközök" szövegrész helyébe az "alkalmazandó, az ionizáló sugárzás mérésére szolgáló eszközök" szöveg,

g) 9. § (1) bekezdésében a "lefoglalt" szövegrészek helyébe a "zár alá vett" szöveg, a "lefoglalás" szövegrész helyébe a "zár alá vétel" szöveg,

h) 11. § (2) bekezdésében a "(radioaktívhulladék-tárolóban" szövegrész helyébe a "radioaktívhulladék-tárolóban" szöveg, a "lefoglalást" szövegrész helyébe a "zár alá vételt" szöveg

lép.

9. Az atomenergiáról szóló törvény hatálya alá tartozó építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos műszaki szakértői, tervezői, műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői tevékenység szerinti szakmagyakorlásra való alkalmasság igazolásának és nyilvántartásba vételének részletes szabályairól, továbbá a nyilvántartás adattartalmára vonatkozó szabályokról szóló 184/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet módosítása

20. § Az atomenergiáról szóló törvény hatálya alá tartozó építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos műszaki szakértői, tervezői, műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői tevékenység szerinti szakmagyakorlásra való alkalmasság igazolásának és nyilvántartásba vételének részletes szabályairól, továbbá a nyilvántartás adattartalmára vonatkozó szabályokról szóló 184/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 184/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet] 7/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7/A. § Az Atv. 18/D. §-a szerinti tevékenységet csak az végezhet, aki hatósági nyilvántartásba vett szakmagyakorló vagy szakmagyakorló cég. Tervezési tevékenység esetén az összes szakági felelős tervezőnek vagy szakági felelős tervezőkkel rendelkező cégnek kell a nyilvántartásban szerepelnie. A szakértői dokumentumokat csak a Hatóság nyilvántartásában szereplő szakmagyakorlók vagy a szakmagyakorló cégek jegyezhetik. A benyújtott szakértői és tervezési dokumentumok csak szakági felelős tervező és szakértő személy aláírásával ellátva fogadhatók el."

21. § A 184/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 2. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.

22. § A 184/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 2. § 9. pontjában a "4" szövegrész helyébe a "3" szöveg lép.

23. § Hatályát veszti a 184/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet

a) 4. §-ában a "papír alapon és" szövegrész,

b) 5. § (4) bekezdése,

c) 8. § (2) bekezdés c) pontja.

10. Záró rendelkezések

24. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

(2) A 12. § (7) bekezdése és a 11. melléklet 2020. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 3. § (3) bekezdése az e rendelet kihirdetését követő 180. napon lép hatályba.

25. § (1) E rendelet 1. § (1) bekezdése a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi keretrendszerének létrehozásáról szóló 2009/71/Euratom irányelv módosításáról szóló, 2014. július 8-i 2014/87/Euratom tanácsi irányelv 8e. cikk (4) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet 6. és 8. alcíme az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 5-i 2013/59/EURATOM tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(3) E rendelet 6. alcíme a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(4) E rendelet tervezetének az Európai Atomenergia-közösség létrehozásáról szóló szerződés 33. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 36/2020. (III. 5.) Korm. rendelethez

1. A 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet 3. melléklet 8. Védettségi ellenőrzések cím 24. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"24. A-, B-, C- és D-szintű fizikai védelem esetében a szállítás előtt dokumentáltan ellenőrizni kell a gépjármű és a fizikai védelmi rendszer működőképességét. B- és C-szintű szállítás esetén az ellenőrzés teljesítését egy, a szállítás előkészítésétől független személynek is ellenőriznie kell. A szállítójármű védettségét folyamatosan ellenőrizni kell a teljes szállítás során, továbbá biztosítani kell, hogy a fizikai védelmi eljárások folyamatosan hatékonyak maradjanak."

2. A 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet 3. melléklet 12. Megfigyelő rendszer cím 48. pontjában a "kell látni követő rendszerrel, valamint monitoring és követő eszközzel, melynek adóegysége" szövegrész helyébe az "el kell látni követő rendszerrel, valamint monitoring és követő eszközzel, amely, lehetőség szerint beépített, adóegysége" szöveg lép.

2. melléklet a 36/2020. (III. 5.) Korm. rendelethez

1. A 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet 4. melléklet 1. pont 1.1.2-1.11. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a pont a következő 1.12-1.14. alponttal egészül ki:

(Nukleáris létesítmény, átmeneti és végleges hulladéktároló, valamint a nukleáris anyag, radioaktív sugárforrás és radioaktív hulladék fizikai védelmi terve legalább a következőket tartalmazza:

Általános adatok:)

"1.1.2. a fizikai védelmi terv alapját képező tevékenység részletes leírása;

1.1.3. a nukleáris anyag, radioaktív sugárforrás és radioaktív hulladék bemutatása: típusa, fajtája, mennyisége, aktivitása, halmazállapota, kategorizálása és alkalmazásának leírása;

1.2. a telephely bemutatása:

1.2.1. a telephely környezetének bemutatása: telephely EOV vagy WGS'84 koordinátákkal, méretarányos térképpel (helyszínrajz, a tárolóhelyiség alaprajza, alaprajzvázlata, a felhasználóhelyiségek alaprajza, alaprajzvázlata, melyen megjelenítésre kerülnek fizikai védelmi szempontból lényeges épületek, megközelítési útvonalak, környezetben lévő utak, vasutak, vízi utak);

1.2.2. a tárolóeszközök és tárolóhelyiségek, alkalmazási helyiségek kulcskezelési és tárolási rendjének leírása;

1.2.3. a radiológiai következmények szempontjából jelentős technológiai rendszerek, rendszerelemek leírása;

1.3. a lehetséges behatolási útvonalak bemutatása (elkövetői szcenáriók részletezése és elemzése, térképen való megjelenítése);

1.3.1. a belső elkövetői taktikák és szcenáriók leírása;

1.4. a fizikai védelem szervezeti felépítése, valamint az alrendszerére vonatkozó adatok (fizikai védelmi szerepek, felelősségek a szervezetben (irányító személyek, kijelölt fizikai védelmi kapcsolattartó);

1.4.1. az őrzés rendjének, az alkalmazott mechanikus és elektronikus vagyonvédelmi rendszer rendszerszintű leírása;

1.4.2. ha fegyveres biztonsági őrséget alkalmaznak, annak szervezeti felépítése, feladatai és működési rendje, elrendelő határozat kelte, száma;

1.4.3. a belső elhárító erők felépítésének leírása (tagjainak kiválasztása, velük szemben támasztott követelmények, tagjainak és a szervezetének fizikai védelmi képzése, fegyverzete, eszközei és járművei (darab, típus, leírás);

1.5. a be- és kiléptetés rendje a telephely, valamint a tárolóhelyiség vonatkozásában (gépjármű, alkalmazottak, valamint vendéglátogatók beléptetésének szabályai, dokumentációs rendszere);

1.6. a dokumentációs rendszer (fizikai védelmi belső szabályozó rendszer, minőségirányítás adatai, politika, folyamatutasítások, eljárásrendek);

1.6.1. a nukleáris anyagok, radioaktív sugárforrások és radioaktív hulladékok nyilvántartása, felhasználása és nyilvántartása rendjének, valamint bevezetési és kiadási rendjének leírása (rádium szoftver verziószáma, belső dokumentációs rendszer leírása, szabályozói);

1.7. a programozható rendszerek védelmi terve;

1.8. a fizikai védelmi rendszer működésével kapcsolatos események jelentési rendje, értesítendő hatóságok elérhetőségei;

1.8.1. a jelentésköteles események kivizsgálásának rendje;

1.9. a fizikai védelmi rendszer hatékonyságának ellenőrzése;

1.9.1. a fizikai védelmi terv felülvizsgálatának módja, rendszeressége, jóváhagyása, a fizikai védelmi terv tárolása, betekintő személyek beosztása;

1.10. az elrettentési, detektálási, késleltetési és elhárítási eszközök részletes leírása, műszaki adatainak feltüntetése;

1.10.1. a fizikai védelmi rendszer karbantartási, tesztelési programja;

1.11. a külső elhárító erők, együttműködés a belső elhárító erőkkel (eljárásrend részletezése, amely szabályozza az összehangolt együttműködést);

1.12. a fizikai védelmi rendszer átfogó értékelése a fizikai védelmi funkciók, lehetséges behatolási útvonalak és elkövetői taktikák tükrében;

1.12.1. a 6. § (6) bekezdésében meghatározott tervekkel való összhang;

1.12.2. a válaszintézkedések tervei, eljárásai;

1.13. az emelt szintű fizikai védelmi szint elrendelése esetén alkalmazandó intézkedések bemutatása;

1.14. a hatósági ellenőrzés lefolytatásával kapcsolatos speciális helyi rendszabályok."

2. A 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet 4. melléklet 2. pont 2.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A nukleáris anyag, radioaktív sugárforrás és radioaktív hulladék szállítására vonatkozó fizikai védelmi terv a következőket tartalmazza:)

"2.3. a szállító eszköz és jármű leírása, gépjármű típusa és rendszáma, a szállító járműről és az alkalmazott fizikai védelmi rendszerekről készített fényképek; a nagy aktivitású zárt sugárforrás szállítása esetén a szállításkor alkalmazott csomagolás és a releváns eszközök és felszerelés fényképe;"

3. melléklet a 36/2020. (III. 5.) Korm. rendelethez

Az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről szóló 247/2011. (XI. 25.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat

a) B:9 mezőjében a "3.0.1." szövegrész helyébe a "3.0.1. első" szöveg,

b) B:10 mezőjében a "3.0.2." szövegrész helyébe a "3.0.1. második" szöveg

lép.

4. melléklet a 36/2020. (III. 5.) Korm. rendelethez

1. A TBSZ Kr. 2. melléklete a 2.3.4.1900. pontot követően a következő 2.3.4.1910-2.3.4.1990. ponttal egészül ki:

"2.3.4.1910. A biztonság szempontjából fontos munkakörök betöltése hatósági jogosítványhoz kötött. A hatósági jogosítvány megszerzéséhez hatósági jogosító vizsgát kell tenni, amelynek az engedélyes által elkészített szabályozását az atomenergia-felügyeleti szerv a nukleáris biztonsági szempontokat figyelembe véve hagyja jóvá.

2.3.4.1920. A jogosítvány megszerzésnek, megújításának feltétele, hogy a munkakört betöltő

a) fizikai, pszichológiai alkalmasságát megfelelő orvosi vizsgálat igazolja,

b) a munkakörre előírt elméleti és gyakorlati képzési programokat teljesíti, valamint

c) az adott munkakör betöltéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretei alkalmassá teszik a jogosítvány szerinti feladatok elvégzésére.

2.3.4.1930. Az elméleti és gyakorlati ismeretek szükséges szintjének meglétéről a jogosítvány megszerzésekor írásbeli és szóbeli, a jogosítvány megújításakor szóbeli vizsga keretében kell meggyőződni. A szóbeli vizsga sikeres, ha az atomenergia-felügyeleti szerv képviselője a munkakör betöltéséhez megfelelőnek ítéli a vizsgázó teljesítményét. A vizsgán a munkakör betöltőjének bizonyítania kell, hogy a biztonságot figyelemmel kísérő és azt fenntartó képességgel rendelkezik, és beavatkozási jogosultságának megfelelően képes

a) a normál üzemi folyamatok végzéséhez, valamint a különböző, normáltól eltérő üzemállapotok elhárításához szükséges önálló és csoportmunkára,

b) megítélni a tároló üzemállapotát, meghatározni a normál üzemtől való eltéréseket, felismerni és értékelni a helyzetet, elvégezni az előírások szerinti ellenőrzéseket és intézkedéseket, meghatározni a tároló biztonságos üzemi állapotba viteléhez és tartásához szükséges további teendőket.

2.3.4.1940. Új tároló létesítmény esetén a jogosítványokat a létesítmény üzemeltetési engedélyének kiadásáig kell megszerezni.

2.3.4.1950. A jogosítványok kiadását és megújítását az engedélyes kérelmezi. A kérelemhez 2 példányban mellékelni kell a jogosítvány kiadásának, megújításának feltételeként előírtak teljesülését igazoló dokumentumokat.

2.3.4.1960. A jogosítvány időbeli hatálya

a) 3 év az első jogosító vizsgát követően;

b) 3 év, ha a vizsgázó sikertelen megújító vizsga után sikeres ismétlő vizsgát tesz;

c) 5 év, ha a megújító vizsga kiváló minősítésű;

d) a megújító vizsgán elért eredmény alapján 4 vagy 3 évre korlátozható.

2.3.4.1970. A jogosítvány hatálya megszűnik, ha

a) a 2.3.4.1960. pontban meghatározott időn belül nem került megújításra,

b) tulajdonosa 6 hónapot meghaladóan nem végzett munkát a jogosítvány szerinti munkakörben,

c) a szinten tartó képzésben való részvétel az előírásoknak nem felel meg, vagy

d) a jogosítvány megújítására irányuló vizsga sikertelen.

2.3.4.1980. Az atomenergia-felügyeleti szerv a jogosítványt visszavonja

a) a jogosítvány tulajdonosának vagy az engedélyesnek a kérésére vagy

b) a tároló létesítmény nukleáris biztonságát veszélyeztető súlyos szabályszegés miatt.

2.3.4.1990. Hatálytalan vagy visszavont jogosítvány megújításának feltételei megegyeznek az új jogosítvány megszerzésének feltételeivel."

2. A TBSZ Kr. 2. melléklet 2.3.15/K. alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:

"2.3.15/K. Személyi dozimetriai ellenőrzés"

3. A TBSZ Kr. 2. melléklet

3.1. 2.2.1.0100. pontjában a "2.2.1.0320." szövegrész helyébe a "2.2.1.0420." szöveg,

3.2. 2.3.11.0500. pontjában a "szerv" szövegrész helyébe a "szerv, a nukleáris biztonsági szempontokat figyelembe véve" szöveg,

3.3. 2.3.15.0520. pontjában az "eljárások felügyeletével" szövegrész helyébe az "eljárások teljesülésének felügyeletével" szöveg,

3.4. 2.3.15.2300. pontjában a "vonatkoztatási" szövegrész helyébe a "figyelmeztetési" szöveg

lép.

4. Hatályát veszti a TBSZ Kr. 2. melléklet 2.3.9.1100. pontja.

5. melléklet a 36/2020. (III. 5.) Korm. rendelethez

Az Svr. 1. mellékletében foglalt 1.1. táblázat D:1 mezőjében a "Specifikus mentességi" szövegrész helyébe a "Mentességi" szöveg lép.

6. melléklet a 36/2020. (III. 5.) Korm. rendelethez

1. Az Svr. 4. melléklet 1.1. pontja a következő 1.1.2. alponttal egészül ki:

[Általános követelmények (sugárvédelmi képzések)]

"1.1.2. Az átfogó fokozatú sugárvédelmi képzés lehetséges szakirányai

1.1.2.1. Egészségügyi alkalmazások, beleértve az oktatást és a kutatást

1.1.2.2. Nukleáris és egyéb ipari alkalmazások, beleértve az oktatást és a kutatást"

2. Az Svr. 4. melléklet 1.4. pont 1.4.2. és 1.4.3. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a pont a következő 1.4.4. alponttal egészül ki:

"1.4.2. Nukleáris és egyéb ipari szakirányhoz kapcsolódó elvárások

1.4.2.1. Nukleáris és egyéb ipari alkalmazások, munkafolyamatok ismerete (legalább 4 óra)

1.4.2.2. Munkavállalók és a lakosság sugárvédelme a nukleáris és egyéb ipari alkalmazások során (legalább 4 óra)

1.4.3. Egészségügyi szakirányhoz kapcsolódó elvárások

1.4.3.1. Terápiás és diagnosztikai berendezések ismerete (legalább 2 óra)

1.4.3.2. Terápiás és diagnosztikai eljárások ismerete (legalább 4 óra)

1.4.3.3. Munkavállalók, páciensek és segítők sugárvédelme a terápiában és diagnosztikában (legalább 2 óra)

1.4.4. Szakértői kiegészítő modulok tárgyai szakirányonként

1.4.4.1. Nukleáris és egyéb ipari alkalmazások szakirányú elvárások szakértői munkavégzéshez kapcsolódóan

1.4.4.1.1. A nukleáris és egyéb ipari alkalmazások sugárvédelmi szempontú biztonsági elemzése (legalább 6 óra)

1.4.4.1.2. Nukleáris és egyéb ipari alkalmazások, munkafolyamatok sugárvédelmi tervezése, munkavállalók és a lakosság sugárvédelme (legalább 8 óra)

1.4.4.1.3. Konzultáció (legalább 2 óra)

1.4.4.2. Az egészségügyi alkalmazások szakirányú elvárások szakértői munkavégzéshez kapcsolódóan

1.4.4.2.1. Terápiás és diagnosztikai berendezések ismerete (legalább 4 óra)

1.4.4.2.2. Terápiás és diagnosztikai eljárások sugárvédelmi szempontú biztonsági elemzése (legalább 4 óra)

1.4.4.2.3. Munkavállalók, páciensek és segítők sugárvédelmének tervezése a terápiában és diagnosztikában (legalább 6 óra)

1.4.4.2.4. Konzultáció (legalább 2 óra)"

3. Az Svr. 4. melléklet 2.3. pont 2.3.1. alpont 2.3.1.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és az alpont a következő 2.3.1.9. ponttal egészül ki:

"2.3.1.8. Sugárvédelmi tervezés alapjai (legalább 4 óra elmélet és 3 óra gyakorlati képzés)

2.3.1.9. Konzultáció (legalább 1 óra)"

4. Az Svr. 4. melléklet 2.3. pont 2.3.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a pont a következő 2.3.3. és 2.3.4. alponttal egészül ki:

"2.3.2. Nukleáris és egyéb ipari szakirányhoz kapcsolódó elvárások

2.3.2.1. Nukleáris és egyéb ipari alkalmazások, munkafolyamatok ismerete (legalább 6 óra)

2.3.2.2. Munkavállalók és a lakosság sugárvédelme a nukleáris és egyéb ipari alkalmazások során (legalább 2 óra)

2.3.3. Egészségügyi szakirányhoz kapcsolódó elvárások

2.3.3.1. Terápiás és diagnosztikai berendezések ismerete (legalább 2 óra)

2.3.3.2. Terápiás és diagnosztikai eljárások ismerete (legalább 4 óra)

2.3.3.3. Munkavállalók, páciensek és segítők sugárvédelme a terápiában és diagnosztikában (legalább 2 óra)

2.3.4. Szakértői kiegészítő modulok tárgyai szakirányonként

2.3.4.1. Nukleáris és egyéb ipari alkalmazások szakirányú elvárások szakértői munkavégzéshez kapcsolódóan

2.3.4.1.1. A nukleáris és egyéb ipari alkalmazások sugárvédelmi szempontú biztonsági elemzése (legalább 3 óra)

2.3.4.1.2. Nukleáris és egyéb ipari alkalmazások, munkafolyamatok sugárvédelmi tervezése, munkavállalók és a lakosság sugárvédelme (legalább 4 óra)

2.3.4.1.3. Konzultáció (legalább 1 óra)

2.3.4.2. Az egészségügyi alkalmazások szakirányú elvárások szakértői munkavégzéshez kapcsolódóan

2.3.4.2.1. Terápiás és diagnosztikai berendezések ismerete (legalább 2 óra)

2.3.4.2.2. Terápiás és diagnosztikai eljárások sugárvédelmi szempontú biztonsági elemzése (legalább 2 óra)

2.3.4.2.3. Munkavállalók, páciensek és segítők sugárvédelmének tervezése a terápiában és diagnosztikában (legalább 3 óra)

2.3.4.2.4. Konzultáció (legalább 1 óra)"

5. Az Svr. 4. melléklet

a) 1.4. alpontjában a "(8 nap és egy szakértői szakirány" szövegrész helyébe a "(8 nap), sugárvédelmi szakértői kiegészítő képzés (szakirányonként" szöveg,

b) 1.1. pont 1.1.1. alpontjában az "A sugárvédelmi" szövegrész helyébe az "Az alap- és bővített fokozatú sugárvédelmi" szöveg,

c) 1.3. pont 1.3.5. alpontjában az "óra" szövegrész helyébe az "óra szakirányonként" szöveg,

d) 1.4. pont 1.4.1. alpont 1.4.1.7. pontjában a "12" szövegrész helyébe a "9" szöveg,

e) 1.4. pont 1.4.1. alpont 1.4.1.12. pontjában az "értékelés" szövegrész helyébe az "értékelés alapjai" szöveg, a "8" szövegrész helyébe a "4" szöveg,

f) 1.4. pont 1.4.1. alpont 1.4.1.13. és 1.4.1.14. pontjában az "értékelés" szövegrész helyébe az "értékelés alapjai" szöveg

lép.

7. melléklet a 36/2020. (III. 5.) Korm. rendelethez

Hatályát veszti az Svr. 5. mellékletében foglalt táblázat 11. sora.

8. melléklet a 36/2020. (III. 5.) Korm. rendelethez

Az Svr. 6. melléklet 3.3. alpontjában az "a 46. § (1)" szövegrész helyébe az "az 50. § (1)" szöveg lép.

9. melléklet a 36/2020. (III. 5.) Korm. rendelethez

1. Az Svr. 7. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. A tervezett (normális és potenciális), valamint veszélyhelyzeti foglalkozási és lakossági sugárterhelések értékelése

3.1. A sugárvédelem kialakítása során alkalmazott optimálási szempontok:

3.1.1. A sugárvédelem rendszerszemléletű megközelítése, figyelembe véve a munkavállalók eltérő sugárveszélyes munkahelyen (más munkáltatónál vagy másik telephelyen) vagy részben eltérő szabályozás alapján (szállítás, nukleáris létesítmények üzemeltetése, radioaktívhulladék-tárolók üzemeltetése, radontól származó fennálló sugárzási helyzet) végzett tevékenységét.

3.1.2. Ahol nyitott radioaktív sugárforrásokkal is dolgoznak, a jelentős radioaktív szennyezés kockázatának csökkentése.

3.1.3. A munkavállalókra vonatkozó foglalkozási dózismegszorítás - valamint jelentős sugárterhelés kockázatával járó, eltérő jellegű munkafolyamatok esetében dózismegszorítások - értéke.

3.2. A környező lakosság védelmének a terve:

3.2.1. a lakosság tagjainak lehetséges besugárzási útvonalai, a várható legnagyobb lakossági dózisterhelés becsült értéke,

3.2.2. a lakossági dózismegszorítás értéke,

3.2.3. adott esetben a létesítmény és alkalmazás nukleáris veszélyhelyzeti tervezési kategóriája.

3.3. A keletkező radioaktív hulladékok jellemzői és várható mennyiségük.

3.4. A tervszerű radioaktívanyag-kibocsátások útvonala és mértéke, a kibocsátásokból eredő lakossági dózisterhelés becslésével egyetemben, kiemelt létesítmény esetén a környezeti kibocsátás határértékei és környezeti kibocsátások feltételeit megállapító, az atomenergia alkalmazása során a levegőbe és vízbe történő radioaktív kibocsátásokról és azok ellenőrzéséről szóló jogszabály figyelembevételével készített radioaktív környezeti kibocsátási tervek formájában."

2. Az Svr. 7. melléklet 1. táblázat a 7. melléklethez rész 1-6. címe helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Adatlap

radioaktív anyagok alkalmazására irányuló engedélykérelemhez)

"1. AZ ENGEDÉLYKÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK CÉLJA

AB
1□ Új engedély
2□ Tevékenység módosításaA meglévő engedély száma:
3□ Lejárt engedély megújításaA meglévő engedély száma:
4□ Átalakítási engedélyA meglévő engedély száma:

2. A SUGÁRVESZÉLYES TEVÉKENYSÉGÉRT FELELŐS SZERVEZET

AB
1Intézmény/Vállalkozás/Cég neve
2A szervezet jellege:□ természetes személy □ költségvetési szerv
□ gazdasági társaság □ egyéni vállalkozó, egyéni cég
3Székhely címe:
4Képviselője:
5Levelezési cím:

3. A SUGÁRVESZÉLYES MUNKAHELY ADATAI

AB
1A munkahely, szervezeti egység,
laboratórium megnevezése:
2A munkahely címe:
3A munkahely helyiségeinek azonosítója:
4A munkahely / szervezeti egység vezetője:
5Telefon:
6E-mail:

4. A SUGÁRVÉDELMI SZAKÉRTŐ ELÉRHETŐSÉGE

AB
1Neve:
2Szakértői engedélyének száma:
3Telefon:
4E-mail:

5. A SUGÁRVÉDELMI MEGBÍZOTT ELÉRHETŐSÉGE

AB
1Neve:
2Telefon:
3E-mail:

6. A RADIOAKTÍV ANYAGOK ALKALMAZÁSÁNAK JELLEGE ÉS SUGÁRVÉDELMI KATEGORIZÁLÁSA

AB
1A radioaktív anyagok alkalmazásának jellege
és sugárvédelmi kategorizálása:
Kiemelt létesítmények és I. kategóriába tartozó
sugárveszélyes munkahelyek:
□ 1. kategóriába tartozó radioaktív anyag - beleértve
a radioaktív sugárforrást tartalmazó készüléket - alkalmazása
□ az MSZ 62-7 szabvány szerinti A-szintű ipari
izotóplaboratóriumok üzemeltetése
□ az MSZ 62-7 szabvány szerinti III. típusú orvosi
izotóplaboratóriumok üzemeltetése
□ teleterápiás, (afterloading) brachyterápiás munkahely
□ egyéb nukleáris medicina izotópterápiás laboratórium
□ 2. kategóriába tartozó radioaktív anyag - beleértve
radioaktív sugárforrást tartalmazó készüléket -
sugárveszélyes munkahelyen kívüli alkalmazása
II. kategóriába tartozó sugárveszélyes munkahelyek:
□ 2. és 3. kategóriába tartozó radioaktív anyag - beleértve a
radioaktív sugárforrást tartalmazó készüléket - alkalmazása
□ az MSZ 62-7 szabvány szerinti B-szintű ipari
izotóplaboratóriumok üzemeltetése
□ az MSZ 62-7 szabvány szerinti II. típusú orvosi
izotóplaboratóriumok üzemeltetése
□ egyéb nukleáris medicina izotópdiagnosztikai
laboratórium
□ (implantációs) brachyterápiás orvosi terápiás munkahely
III. kategóriába tartozó sugárveszélyes munkahelyek:
□ 4. és 5. kategóriába tartozó radioaktív anyag - beleértve a
radioaktív sugárforrást tartalmazó készüléket - alkalmazása
□ az MSZ 62-7 szabvány szerinti C-szintű ipari
izotóplaboratóriumok üzemeltetése
□ az MSZ 62-7 szabvány szerinti I. típusú orvosi
izotóplaboratóriumok üzemeltetése
□ a természetben előforduló, nem nukleáris radioaktív
anyagokat feldolgozó - esetenként a feldolgozás
következtében dúsító - tevékenység
□ a nem orvosi radiológiai berendezés felhasználásával
végzett nem-orvosi célú képalkotó tevékenység
□ az olyan munkahely, ahol az átlagos évi
radon-koncentráció meghaladja a munkahelyekre érvényes,
a 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 49. § (2) bekezdés
b) pontja szerinti vonatkoztatási szintet
2A végzendő tevékenység jellege:Radioaktív anyag
□ tárolása
□ előállítása, termelése
□ feldolgozása
□ kezelése, felhasználása
Radioaktív sugárforrást tartalmazó készülék
□ tárolása
□ üzemeltetése
Létesítmény
□ létesítése és/vagy üzembe helyezése
□ üzemeltetése
□ Egyéb, radioaktív anyaggal kapcsolatos tevékenység
3A végzendő tevékenység megnevezése:

"

3. Az Svr. 7. melléklet 1. táblázat a 7. melléklethez rész 7. cím 7.3. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

"7.3. Radioaktív sugárforrást tartalmazó készülék

ABCDE
1Izotóp
(Elem és
tömegszám)
A berendezésbe szerelt forrás
aktivitása (Bq)
GyártóTípusA készülék típusengedélyének
(forgalomba hozatali
engedélyének, hatósági
minősítésének) a száma
2
3
4

"

4. Az Svr. 7. melléklet 3. táblázat a 7. melléklethez rész 8. "A TEVÉKENYSÉGBE TARTOZÓ IONIZÁLÓ SUGÁRZÁST LÉTREHOZÓ BERENDEZÉSEK" című táblázatot követően a következő 9. címmel egészül ki:

"9. A KÉRELEMHEZ MELLÉKELT DOKUMENTUMOK

9.1. Sugárvédelmi Leírás, azonosítója:

9.2. MSSZ azonosítója:

9.3. Igazgatási díj befizetés igazolása

9.4. Egyéb:

Adatlap készítésének dátuma:

Kérelmet benyújtó cégszerű aláírása:"

5. Hatályát veszti az Svr. 7. melléklet 2.3.3. pontjában a "telepített" szövegrész.

10. melléklet a 36/2020. (III. 5.) Korm. rendelethez

1. Az Svr. 8. melléklet 1. pont 1.5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.5. Az MSSZ felülvizsgálatának rendje

1.5.1. A rendszeres felülvizsgálat: kiemelt létesítmények és az I. sugárvédelmi kategóriájú alkalmazások esetén legalább éves, a II. sugárvédelmi kategóriájú alkalmazások esetén legalább 2 éves, a III. sugárvédelmi kategóriájú alkalmazások esetén legalább 3 éves gyakorisággal

1.5.2. A rendkívüli felülvizsgálat rendje, az azt kiváltó események, állapotok ismertetésével"

2. Az Svr. 8. melléklet

a) 1. pont 1.4.2. alpontjában a "sugáregészségügyi vizsgálatok" szövegrész helyébe a "sugárveszélyes munkakörben foglalkoztatottak foglalkozás-egészségügyi vizsgálatainak" szöveg,

b) 3. pont 3.2. alpontjában az "ezek" szövegrész helyébe az "az ellenőrzés" szöveg,

c) 4. pont 4.3.5. alpontjában a "használaton kívüli" szövegrészek helyébe a "használaton kívüli zárt" szöveg,

d) 6. pont 6.2.2. alpontjában a "balesetelhárítási és intézkedési tervet (BEIT)" szövegrész helyébe a "veszélyhelyzet-elhárítási terv" szöveg,

e) 6. pont 6.2.2.6. alpontjában a "bevezetésének feltételei" szövegrész helyébe a "bevezetése szükségessé válhat." szöveg,

f) 6. pont 6.2.2.7. alpontjában a "BEIT" szövegrész helyébe a "nukleáris veszélyhelyzet elhárítására vonatkozó baleset-elhárítási és intézkedési terv" szöveg

lép.

3. Hatályát veszti az Svr. 8. melléklet 4. pont 4.3.6. alpontjában a "vagy nukleáris" szövegrész.

11. melléklet a 36/2020. (III. 5.) Korm. rendelethez

"9. melléklet a 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Sugárvédelmi szakértői tevékenység ellátásához szükséges szakmai ismeretek, képesítési feltételek és
szakmai gyakorlat
ABCD
1.Kérelmezhető szakirányokSzakmai ismeretekKépesítési feltételSzakmai gyakorlat
2.1. Egészségügyi
alkalmazások, beleértve
oktatást és kutatást
2. Nukleáris és egyéb ipari
alkalmazások, beleértve
oktatást és kutatást
1. Dozimetria
2. Sugárbiológia
3. Védekezés külső
sugárterhelés ellen
4. Védekezés belső
sugárterhelés ellen
5. Nukleáris
méréstechnika
6. Belső sugárterhelés
számítása
7. Nukleáris létesítmény
üzemeltetése
8. Radioaktív hulladékok
kezelése
9. Orvosi diagnosztika
és/vagy terápia
10. Nukleáris
környezet-ellenőrzés
1. BSc vagy MSc szintű
- gépészmérnök,
- villamosmérnök,
- biztonságtechnikai
mérnök,
- energetikai mérnök,
- környezetmérnök,
- vegyészmérnök,
- biomérnök,
- egészségügyi mérnök,
- fizikus,
- mérnök-fizikus,
- vegyész,
- informatikus,
- orvos,
- fizikatanár,
- kémiatanár vagy
2. szakirányú szakmérnök
vagy
3. az 1. és 2. pontban
foglaltakkal egyenértékű
felsőfokú szakképzettség
és mindegyik esetben
átfogó fokozatú
sugárvédelmi képzettség,
4. mindegyik esetben
szakértő fokozatú
sugárvédelmi képzettség
alapképzésben
szerzett végzettség
esetében legalább
nyolc év, mesterképzés
esetében legalább öt
év szakmai gyakorlat
a 4. mellékletben
meghatározott
szakirányokhoz
kapcsolódóan
2. Adatlap a Sugárvédelmi szakértői tevékenység folytatására irányuló engedélykérelemhez
a) A kérelmezett szakterület*:
aa) nukleáris és egyéb ipari alkalmazások
ab) egészségügyi alkalmazások
* A megfelelő aláhúzandó
b) A szakmai tevékenység bemutatása
ABCDE
1.Szakmai tevékenység
megnevezése, rövid
leírása*
A kérelmező munkában
való részvételének
jellemzése**
A tevékenység
végzésének ideje
(év, hó - év, hó
tól-ig)
A felhasznált szabvány,
lényeges irodalom,
szoftver megnevezése
A tevékenység igazolása
(megrendelő vagy munkáltató
aláírása,
publikáció,
hivatkozás)
2.
3.
4.
5.
6.
* A szakmai tevékenységeket a 9. melléklet 1. pontjához tartozó táblázat B oszlopában meghatározott szakmai ismeretek szerint csoportosítva,
a konkrét tervezői munkát, kutatási tevékenységet, projektet stb. megnevezve kell meghatározni.
** A munkavégzés jellegének meghatározásakor ismertetni kell a szakmai gyakorlat jellegét is, mint pl. kutatás, mérés, elemzés, tervezés, hatósági
munka, terepi munkavégzés stb.
c) A főállású munkahelyek bemutatása
ABC
1.MunkaadóA munkavégzés ideje
(tól-ig)
Munkahelyi tevékenysége és beosztása
2.
3.
4.
5.
6.
7.*
* A táblázat sorai szükség esetén bővíthetők.
d) A főállású munka melletti tevékenységek (mellékállás, egyéni vállalkozás, felsőfokú oktatás)
ABC
1.MegbízóA tevékenység végzési
ideje
év(ek)
Végzett tevékenysége
2.
3.
4.
5.
6.*
* A táblázat sorai szükség esetén bővíthetők.
Kelt:kérelmező aláírása"

"

12. melléklet a 36/2020. (III. 5.) Korm. rendelethez

Az Svr. 10. melléklet 3. pont 3.4. alpontjában a "dózisegyenérték-teljesítmény" szövegrész helyébe a "környezeti dózisegyenérték-teljesítmény" szöveg lép.

13. melléklet a 36/2020. (III. 5.) Korm. rendelethez

1. Az Svr. 12. melléklet 1. pont 1.2. és 1.3. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és az 1. pont a következő 1.4. alponttal egészül ki:

(A radioaktív hulladékok osztályozásának általános szempontjai:)

"1.2. Kis vagy közepes aktivitású radioaktív hulladéknak minősül az a radioaktív hulladék, amely nem tekinthető nagy aktivitású radioaktív hulladéknak.

1.3. A radioaktív hulladékká minősített zárt sugárforrások külön hulladékosztályt képviselnek, amelyeket használaton kívüli zárt sugárforrásként kell nyilvántartani. Amennyiben a használaton kívüli zárt sugárforrások a 41. § (9) bekezdésében foglalt feltételekkel végleges elhelyezésre alkalmas módon kerülnek kondicionálásra, a kondicionálás után keletkező hulladékcsomagot az 1.1-1.2. pontok szerint újra kell osztályozni.

1.4. A radioaktív hulladékok aktivitás-koncentrációját, a hulladék csomagolásának, valamint a csomagolóeszközben vagy azon belül található sugárvédelmi árnyékolásnak, illetve egyéb ütéscsillapító, abszorbens vagy térkitöltő anyagának tömege nélkül kell meghatározni, ha az közvetlenül nem járul hozzá a hulladék fizikai-kémiai formájának stabilizálásához."

2. Az Svr. 12. melléklet 2. pontja a következő 2.2. és 2.3. alponttal egészül ki:

(A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok osztályozásának szempontjai:)

"2.2. A hulladékban lévő radionuklidok felezési ideje szerinti osztályozás:

2.2.1. Rövid élettartamú az a kis vagy közepes aktivitású radioaktív hulladék, amelyben az alábbi képlet szerint a teljes hulladék mennyiségre átlagolva csak korlátozottan található - egész évre kerekített - 30 évnél hosszabb felezési idejű radionuklid az alábbi képlet alapján:

ahol AKi a radioaktív hulladékban előforduló 30 évnél hosszabb felezési idejű (egész évre kerekítve) i-edik radioaktív izotóp aktivitás-koncentrációja, míg SMEAKi a radioaktív hulladékban előforduló 30 évnél hosszabb felezési idejű (egész évre kerekítve) i-edik radioaktív izotóp specifikus mentességi aktivitás-koncentrációja.

2.2.2. Hosszú élettartamú az a kis vagy közepes aktivitású radioaktív hulladék, amelyben a 30 évnél hosszabb felezési idejű (egész évre kerekítve) radionuklid koncentrációja meghaladja a rövid élettartamú radioaktív hulladék 2.2.1. pont szerinti határértékeit.

2.3. Nagyon kis aktivitású az a kis aktivitású rövid élettartamú radioaktív hulladék, amelynél a 30 évnél nem hosszabb felezési idejű (egész évre kerekítve) izotópra a benne lévő aktivitás-koncentráció nem nagyobb a specifikus mentességi aktivitás-koncentráció (SMEAK) ötvenszeresénél, valamint 30 évnél hosszabb felezési idejű (egész évre kerekítve) izotópra nem nagyobb az általános mentességi aktivitás-koncentráció (ÁMEAK) értékénél. Amennyiben a radioaktív hulladék többfajta radioizotópot is tartalmaz, akkor az osztályozást a következő képletek szerint kell elvégezni:

a) egész évre kerekített 30 évnél nem hosszabb felezési idejű izotópokra a következő képletnek kell teljesülnie:

b) és egész évre kerekített 30 évnél hosszabb felezési idejű izotópokra a következő képletnek kell teljesülnie:

ahol AKi a radioaktív hulladékban előforduló i-edik radioizotóp aktivitás-koncentrációja, míg SMEAKi az i-edik radioizotóp specifikus mentességi aktivitás-koncentrációja, ÁMEAKi pedig az i-edik radioizotóp általános mentességi aktivitás-koncentrációja."

3. Hatályát veszti az Svr. 12. melléklet 3. pontja.

14. melléklet a 36/2020. (III. 5.) Korm. rendelethez

A 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 17. és 18. ponttal egészül ki:

"17. IZOTÓP INTÉZET Kutató, Fejlesztő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,

18. Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság."

15. melléklet a 36/2020. (III. 5.) Korm. rendelethez

A 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 8. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABC
1OKSER tagAdatszolgáltató központVizsgálatok tárgya)
"
8Bányavagyon-hasznosító
Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság
Mecseki Környezetvédelmi
Bázis, Kővágószőlősi Fióktelep
levegő, szárazföldi környezet,
vízi környezet, környezeti
gamma-dózisteljesítmény, radon
"

16. melléklet a 36/2020. (III. 5.) Korm. rendelethez

A 184/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt, "A szakmagyakorlási tevékenységet végző nyilvántartásba vételének időtartama a nukleáris létesítmény és radioaktívhulladék-tároló létesítéséhez szükséges, de a létesítmény üzemeltetésében szerepet nem játszó építmények esetén" című táblázat helyébe a következő táblázat lép:

ABC
1.A referenciában bemutatott
tevékenység időtartama
Első nyilvántartásba vétel időtartamaNyilvántartásba vételi idő meghosszabbítása
2.BSc diploma esetén
minimum 3 év
1 éva referenciában bemutatott tevékenység
alapján legfeljebb 5 év
3.MSc diploma esetén
minimum 2 év
1 éva referenciában bemutatott tevékenység
alapján legfeljebb 5 év
Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére