2020. évi XXXVI. törvény

a Neumann János Egyetemért Alapítványról, a Neumann János Egyetemért Alapítvány és a Neumann János Egyetem részére történő vagyonjuttatásról[1]

A regionális szerepet erősíteni tudó, ezen keresztül az innovációt támogatni kész magyar felsőoktatási intézményrendszer és környezetének megerősítése, a képzést folytató oktatók, kutatók, tanárok, a képzésben részt vevők támogatása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. A Neumann János Egyetemért Alapítvány

1. § (1) Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy az állam nevében tegye meg a szükséges intézkedéseket a Neumann János Egyetemért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) közérdekű vagyonkezelő alapítvány formájában történő létrehozására.

(2) Az Alapítvány alapítása során az állam képviseletében az innovációért és technológiáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

(3)[2]

(4)[3] A miniszter döntése alapján az Alapítvány alapító okiratában az alapítói jogok teljes körének gyakorlására az Alapítvány kuratóriuma kerülhet kijelölésre.

2. §[4]

2. Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

3. § (1)[5] A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdésében és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a preambulumban meghatározott célok megvalósítása érdekében, az alapító okirat szerint a Neumann János Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) - nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 4. § (2) bekezdésében meghatározott - fenntartói jogát - a Vtv. 36. § (2) bekezdése szerinti rendelkezéstől eltérve - alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(2) Az (1) bekezdés szerint alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába adott vagyon tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

(3)[6]

3. Az Egyetem részére történő vagyonjuttatás

4. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdésében és a Vtv. 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási feladatok ellátását szolgáló, az 1. mellékletben felsorolt egyes állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(2)[7] Az 1. mellékletben foglalt táblázat 19., 21., 41., 43. és 49-50. sorában meghatározott ingatlanok ingyenes átruházása tekintetében az Nvtv. 6. § (1) bekezdését nem kell alkalmazni.

(3) Az 1. melléklet szerinti ingatlanok tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) köti meg az Egyetemmel.

(4) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg az (1) bekezdésben meghatározott közfeladatok ellátására rendelkezésre álló, a jogelőd központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonú ingó vagyontárgyak e törvény erejénél fogva az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(5) A (4) bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingó vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(6) Az 1. mellékletben meghatározott ingatlanok tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.

5. § (1) A 4. § alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanok tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) és (5), valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

(2)[8] Az Egyetem a tulajdonába adott ingatlanokat - a 4. §-ban foglaltak alapján - a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Egyetem a tulajdonába adott ingatlanokat értékesíti, akkor az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Egyetem az ingatlan értékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

(3) A 4. § alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 17. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

4. A Magyarországi Református Egyház részére történő vagyonjuttatás

6. § (1)[9] Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése és (2) bekezdés g) pontja alapján a Magyarországi Református Egyház szociális, oktatási, kulturális és hitéleti feladatainak elősegítése érdekében a Kecskemét, Piaristák tere 4. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás szerint Kecskemét 3963 helyrajzi szám alatt nyilvántartott és a Kecskemét, Bocskai utca 19. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás szerint Kecskemét 4127/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, és a Kecskemét, Kaszap utca 6-14. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás szerint Kecskemét 4342 helyrajzi szám alatt nyilvántartott állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenesen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli tv.) 50. § (4) bekezdése szerinti értéken a Magyarországi Református Egyház tulajdonába kerülnek. Az ingatlanok tulajdonjogát a Magyarországi Református Egyház jogokkal és kötelezettségekkel együtt szerzi meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében az MNV Zrt. köti meg a Magyarországi Református Egyházzal.

(3)[10] A Neumann János Egyetem Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda fenntartói jogát 2020. július 31-től a Neumann János Egyetemtől a Károli Gáspár Református Egyetem jogutódlással veszi át.

(4)[11] Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátására rendelkezésre álló, az Egyetem mint központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonú ingó vagyontárgyak e törvény erejénél fogva a Magyarországi Református Egyház tulajdonába kerülnek.

(5)[12] A (4) bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó Egyetem és az átvevő Magyarországi Református Egyház képviseletére jogosult zsinati elnökség ír alá. Az átszálló ingó vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, a Számviteli tv. 50. § (4) bekezdése szerinti értékkel.

(6)[13] Az (1) bekezdés alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanok tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) és (5), valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

(7)[14] A Magyarországi Református Egyház a tulajdonába adott ingatlanokat - az (1) bekezdésben foglaltak alapján - a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha a Magyarországi Református Egyház a tulajdonába adott ingatlanokat értékesíti, akkor az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a vagyonjuttatás céljaként megfogalmazott tevékenységeket szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. A Magyarországi Református Egyház az ingatlan értékesítéséből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

(8)[15] Az (1) bekezdés alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 17. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

5. Záró rendelkezések

7. § (1)[16] Ez a törvény - a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6. § 2020. július 31-én lép hatályba.

(3) A 3-5. §, valamint az 1. melléklet 2020. augusztus 1-jén lép hatályba.

(4) A 9. § és a 10. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

8. §[17] A 3. § (1) és (2) bekezdése, a 4. § (2) bekezdése, az 5. § (1) bekezdése, valamint a 6. § (6) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

9. §[18]

10. §[19]

11. §[20] Az 5. § (2) bekezdése és az 1. melléklet 5a. sora az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2020. évi XXXVI. törvényhez

Az Egyetem részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

[21]
ABC
1.TELEPÜLÉSHELYRAJZI SZÁMMEGNEVEZÉS
2.KECSKEMÉT0619/14/A/1 aegyéb helyiség társasház
3.KECSKEMÉT4750kivett egyetem
4.KECSKEMÉT4755kivett beépítetlen terület
5.KECSKEMÉT4764/2kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
5a.KECSKEMÉT5415kivett egyetem"
6.KECSKEMÉT6124/4kivett lakóház, udvar
7.KECSKEMÉT6124/5kivett saját használatú út
8.KECSKEMÉT6124/8kivett egyetem
9.KECSKEMÉT10009/1kivett egyetem és 18 egyéb épület
10.KECSKEMÉT10009/2kivett egyetem és 1 egyéb épület (oktatási épület)
11.KECSKEMÉT21894kivett épület és udvar
12.KECSKEMÉT21895kivett út
13.KECSKEMÉT21896kivett beépítetlen terület
14.KECSKEMÉT21897kivett út
15.KECSKEMÉT21898kivett közterület
16.KECSKEMÉT21899/2kivett út
17.KECSKEMÉT21899/3kivett beépítetlen terület
18.KECSKEMÉT21899/6kivett beépítetlen terület
19.KECSKEMÉT21899/7kivett közút
20.KECSKEMÉT21899/9kivett út
21.KECSKEMÉT21899/11kivett közút
22.KECSKEMÉT21900kivett út
23.KECSKEMÉT21901kivett 6 épület és udvar
24.KECSKEMÉT21902kivett út
25.KECSKEMÉT21903kivett út
26.KECSKEMÉT21904kivett 3 épület és udvar
27.KECSKEMÉT21905kivett út
28.KECSKEMÉT21906kivett beépítetlen terület
29.KECSKEMÉT21907/1kivett út
30.KECSKEMÉT21907/2kivett beépítetlen terület
31.KECSKEMÉT21907/3kivett beépítetlen terület
32.KECSKEMÉT21908kivett út
33.KECSKEMÉT21909kivett beépítetlen terület
34.KECSKEMÉT21910/1kivett út
35.KECSKEMÉT21910/2kivett közterület
36.KECSKEMÉT21911kivett épület, udvar
37.KECSKEMÉT21912kivett udvar, épület
38.KECSKEMÉT21913kivett beépítetlen terület
39.KECSKEMÉT21914kivett építési terület
40.KECSKEMÉT21915kivett udvar, épület
41.KECSKEMÉT21916/1kivett közpark
42.KECSKEMÉT21916/2kivett beépítetlen terület
43.KECSKEMÉT21917/2kivett közút
44.KECSKEMÉT21917/3kivett beépítetlen terület
45.KECSKEMÉT21923kivett beépítetlen terület
46.KECSKEMÉT21924kivett út
47.KECSKEMÉT21925kivett beépítetlen terület
48.KECSKEMÉT21926kivett út
49.KECSKEMÉT21936/4kivett közút
50.KECSKEMÉT21936/5kivett közút
51.KECSKEMÉT21937kivett gázfogadó
52.KECSKEMÉT21938kivett közterület
53.KECSKEMÉT21940kivett közterület
54.KECSKEMÉT21941/1kivett udvar, egyéb épület
55.KECSKEMÉT21941/2kivett udvar, egyéb épület

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2020. május 19-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2021. évi VIII. törvény 52. § a) pontja. Hatálytalan 2021.05.01.

[3] Megállapította a 2020. évi LXXV. törvény 14. §-a. Hatályos 2020.07.09.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2021. évi VIII. törvény 52. § b) pontja. Hatálytalan 2021.05.01.

[5] Módosította a 2021. évi VIII. törvény 51. § a) pontja. Hatályos 2021.05.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2021. évi VIII. törvény 52. § c) pontja. Hatálytalan 2021.05.01.

[7] Hatályba lépését megelőzően megállapította a 2020. évi LXXV. törvény 15. §-a.

[8] Módosította a 2021. évi VIII. törvény 51. § b) pontja. Hatályos 2021.05.01.

[9] Hatályba lépését megelőzően megállapította a 2020. évi LXXV. törvény 16. § (1) bekezdése.

[10] Hatályba lépését megelőzően beiktatta a 2020. évi LXXV. törvény 16. § (2) bekezdése.

[11] Hatályba lépését megelőzően beiktatta a 2020. évi LXXV. törvény 16. § (2) bekezdése.

[12] Hatályba lépését megelőzően beiktatta a 2020. évi LXXV. törvény 16. § (2) bekezdése.

[13] Hatályba lépését megelőzően beiktatta a 2020. évi LXXV. törvény 16. § (3) bekezdése.

[14] Hatályba lépését megelőzően beiktatta a 2020. évi LXXV. törvény 16. § (4) bekezdése.

[15] Hatályba lépését megelőzően beiktatta a 2020. évi LXXV. törvény 16. § (4) bekezdése.

[16] Módosította a 2020. évi LXXV. törvény 17. § b) pontja. Hatályos 2020.07.09.

[17] Módosította a 2020. évi LXXV. törvény 17. § c) pontja. Hatályos 2020.07.09.

[18] A 2020. évi LXXV. törvény 18. §-a értelmében nem lép hatályba.

[19] A 2020. évi LXXV. törvény 18. §-a értelmében nem lép hatályba.

[20] Módosította a 2021. évi CI. törvény 159. §-a. Hatályos 2021.06.29.

[21] Módosította a 2021. évi VIII. törvény 50. §-a (lásd 3. melléklet). Hatályos 2021.05.01.

Tartalomjegyzék