2020. évi XLVII. törvény

egyes jogállási tárgyú és egyéb honvédelmi kérdésekkel foglalkozó törvények módosításáról

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

1. § A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

2. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 96. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A (2) bekezdés alapján nyilvántartásba vett adatokból

a) az állami adóhatóság, valamint a vámhatóság az ellenőrzési feladatok érdekében a (2) bekezdés a) és d) pontja,

b) az állami adóhatóság, valamint az önkormányzati adóhatóság az adókötelezettség ellenőrzése és az adóvégrehajtási eljárás lefolytatása érdekében, továbbá a támogatás megállapítása és ellenőrzése érdekében a (2) bekezdés a)-d) pontja szerinti adatok, a (2) bekezdés e) pontjából a rokkantság fokára vonatkozó adatok, valamint a (2) bekezdés f) pontja,

c) az egészségügyi ellátást nyújtó szerv vagy személy az egészségügyi szolgáltatói feladatai ellátása érdekében a (2) bekezdés a)-e) pontja,

d) a cégbíróság törvény,

e) a menekültügyi hatóság az ellátások és támogatások megállapítása, folyósítása és a jogosultság ellenőrzése, valamint a menekültügyi eljárás során az ügyfél által előadottak, illetve a jogszabályban foglalt feltételek fennállásának ellenőrzése céljából a (2) bekezdés a), d) és f) pontja,

f) a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium központi pénzügyi szerve tervezési és érdekvédelmi feladatok, valamint statisztikai célú adatfeldolgozás érdekében a Magyar Honvédség szociális gondoskodási körébe tartozók, valamint a volt honvédelmi alkalmazottak árvái esetében a (2) bekezdés a), c), g) és h) pontja,

g) a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a támogatás megállapítása céljából a (2) bekezdés a)-d) és f) pontja,

h) az egészségügyi államigazgatási szerv szervei egészségfejlesztési tevékenységük ellátása céljából a (2) bekezdés a)-e) pontja,

i) az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a pályakövetési rendszer működtetése céljából a (2) bekezdés d) pontja,

j) a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 35/A. §-ában meghatározott szervezet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmények ellenőrzése céljából a nyugdíjfolyósító szerv által kibocsátott utazási utalványban részesülő személyekre vonatkozóan a (2) bekezdés a) és h) pontja szerinti adatok igénylésére jogosult."

3. § A Tny. 96. § (3) bekezdés i) pontjában a "tartozók" szövegrész helyébe a "tartozók, valamint a volt honvédelmi alkalmazottak árvái" szöveg lép.

3. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosítása

4. § A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 5. § (3) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(A központi államigazgatási szerv szervezeti és működési szabályzata a szerv vezetőjének hatáskörébe tartozó egyes ügyekben a kiadmányozási jogot)

"g) a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 29. § (3) bekezdése szerinti személyre"

(átruházhatja, aki a döntés meghozatala során a szerv vezetője nevében jár el.)

4. A Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről szóló 2011. évi XXXIV. törvény módosítása

5. § A Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről szóló 2011. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Küfe tv.) 2. § (1) bekezdése a következő d)-f) ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

"d) védelmi együttműködésről szóló magyar-amerikai megállapodás: a 2019. évi LI. törvénnyel kihirdetett, 2019. április 4-én aláírt, Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti, a védelmi együttműködésről szóló megállapodás;

e) USA fegyveres erői: a védelmi együttműködésről szóló magyar-amerikai megállapodás II. cikk 1. pontja szerinti fegyveres erő;

f) USA-vállalkozók: a védelmi együttműködésről szóló magyar-amerikai megállapodás II. cikk 4. pontja hatálya alá tartozók."

6. § A Küfe tv. 3. alcíme a következő 7/A. §-sal egészül ki:

"7/A. § Az USA-vállalkozók esetében nem kell nyilvántartást vezetni."

7. § A Küfe tv. a következő 6. alcímmel egészül ki:

"6. A védelmi együttműködésről szóló magyar-amerikai megállapodás alapján biztosítandó mentességekhez kapcsolódó egyéb rendelkezések

15. § (1) A védelmi együttműködésről szóló magyar-amerikai megállapodás XVI. cikkében meghatározott mentességek közvetlenül vásárláskor illetik meg a feljogosított USA-vállalkozókat, ha az ügylethez csatolták az állami adóhatóság által rendszeresített formanyomtatvány alapján kiállított adómentességi igazolást.

(2) Az (1) bekezdés szerinti beszerzések eljárásrendje megegyezik az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 107. § (1) bekezdés c) pontja szerinti Észak-atlanti Szerződés tagállamának belföldön állomásozó fegyveres ereje hivatali beszerzéseire vonatkozó eljárásrenddel.

(3) Az (1) bekezdés szerinti esetekben a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium állít ki adómentességi igazolást, amely a jogállás mellett a kérelmező által megadott adatok alapján igazolja, hogy a beszerzés az USA fegyveres erői által vagy javára történik.

16. § (1) A védelmi együttműködésről szóló magyar-amerikai megállapodás XVII. cikkében az USA fegyveres erői személyi állományának, valamint hozzátartozóinak személyes beszerzéseire meghatározott mentességek adó-visszatérítés formájában illetik meg a feljogosított személyeket, ha a jogosult a Magyar Honvédség központi adatfeldolgozó szervének nyilvántartásában szerepel és ezt igazolja. Az ilyen áruk mennyisége nem haladhatja meg a személyes használatban indokolt mennyiséget és nem kelthetik azt a benyomást, hogy az árukat kereskedelmi célokra vásárolták vagy szerezték be.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott beszerzések eljárásrendje megegyezik az Áfa tv. 107. § (1) bekezdés a) pontja szerinti diplomáciai és a hivatásos konzuli képviselet tagjainak személyes beszerzéseire vonatkozó eljárásrenddel, kivéve az Áfa tv. 108. § (3) bekezdésében foglaltakat.

(3) Az (1) bekezdés szerinti esetekben a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium állít ki adómentességi igazolást, amely igazolja a jogállást.

16/A. § A mentességi igazolások hatályosságának kezdő időpontja legkorábban a védelmi együttműködésről szóló magyar-amerikai megállapodás hatálybalépésének napja lehet."

8. § A Küfe tv. 1. § (1) bekezdésében a "hozzátartozóira" szövegrész helyébe a "hozzátartozóira és az USA-vállalkozókra" szöveg lép.

5. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

9. § (1) A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 2. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

"4. átszervezés: az Országgyűlés, a Kormány, a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter), valamint a Magyar Honvédség parancsnokának a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 39. § (2) bekezdése szerinti döntése alapján a névváltoztatás kivételével minden olyan változás, amelynek következtében egyes szolgálati beosztások létesülnek, módosulnak vagy megszűnnek,"

(2) A Hjt. 2. § 21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

"21. közkatona: a legénységi állomány azon tagja, aki a 39. § (1) bekezdése szerint rendfokozat nélkül teljesít szolgálatot,"

(3) A Hjt. 2. §-a a következő 31a. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

"31a. pályakezdő: az állomány azon tagja, aki első alkalommal létesít tiszti vagy altiszti szolgálati viszonyt - ide nem értve a honvéd tisztjelöltet és a honvéd altiszt-jelöltet, az állománycsoport-váltással tiszti vagy altiszti állományba, az önkéntes tartalékosból szerződéses vagy hivatásos állományba kerülőket, valamint a szerződésesből hivatásos állományba kerülőket,"

(4) A Hjt. 2. § 35. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

"35. szolgálati érdek: a Magyar Honvédség, illetve honvédelmi szervezet rendeltetésszerű és eredményes működéséhez, jogszabályban, közjogi szervezetszabályozó eszközben vagy alapító okiratban meghatározott feladatainak teljesítéséhez szükséges, vagy azt meghatározó módon befolyásoló személyi feltétel, körülmény,"

10. § (1) A Hjt. 32. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Hivatásos szolgálati viszony létesíthető)

"d) a szerződéses szolgálati viszonyban, önkéntes tartalékos szolgálati viszonyban, honvédelmi szervezetnél kormányzati szolgálati jogviszonyban, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló személlyel,"

(2) A Hjt. 32. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Hivatásos szolgálati viszony létesíthető)

"f) a polgári életből a 35. § (1) bekezdése szerinti állományba vétellel tiszti vagy altiszti állományba kerülő személlyel."

11. § A Hjt. 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"35. § (1) A szolgálati viszony hivatásos állományú katona esetén állományba vételi okmánnyal és annak elfogadásával, szerződéses állományú katona esetén szerződés megkötésével létesül (a továbbiakban: állományba vétel). A munkáltatói jogkört gyakorló az állományba vétellel egyidejűleg a hivatásos állomány tagját az állományba vételi okmányban, a szerződéses állomány tagját a szerződésben kinevezi az első szolgálati beosztásába és - a közkatona kivételével - első rendfokozatába. Az állományba vételi okmány és a szerződés tartalmi elemeit a miniszter rendeletben határozza meg.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően az állomány tagja az állományba vétellel egyidejűleg első szolgálati beosztásba történő kinevezés nélkül is vezényelhető a 42. § (2) bekezdés c) pontja alapján bírósági szervezetnél, a bíróságok igazgatási feladatait ellátó szervezetnél, az ügyészi szervezetnél vagy a honvédelmi szervezet tevékenységét elősegítő egyesületnél történő, valamint a 42. § (2) bekezdés d) pontja vagy e) pontja alapján történő szolgálatteljesítésre.

(3) Az állományba vételi okmányt vagy a szerződést, valamint a munkaköri leírást az állomány tagjának legkésőbb a szolgálatteljesítés első napján át kell adni.

(4) A munkáltatói jogkört gyakorló a szolgálati viszony létesítésével összefüggő tájékoztatási kötelezettségét miniszteri rendeletben meghatározottak szerint teljesíti. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a szolgálati viszonnyal összefüggő kötelező adatkezelés körülményeire is.

(5) A szolgálati viszony fenntartására vonatkozó megállapodás a 44/A. § és a 45. § (3) bekezdésében foglaltak szerint az állományba vétellel egyidejűleg is köthető."

12. § (1) A Hjt. 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Közkatona és pályakezdő állományba vételekor 6 hónap próbaidőt kell kikötni."

(2) A Hjt. 38. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Ha a szolgálati viszony

a) ismételt szolgálatijogviszony létesítéssel,

b) a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti kormányzati szolgálati jogviszonyból, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyból, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyból, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyból vagy igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszonyból történő áthelyezéssel,

c) a 69. § (5) bekezdése alapján vagy

d) az önkéntes tartalékos katona szerződéses vagy hivatásos állományba vételével jön létre, legfeljebb 6 hónap próbaidő köthető ki."

(3) A Hjt. 38. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Nem köthető ki próbaidő

a) a szerződéses állomány tagjának az 59. § (1) bekezdés e) pontja szerinti hivatásos állományba vételekor,

b) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó hivatásos szolgálati jogviszonyból történő áthelyezéskor,

c) egyéb, e törvényben meghatározott esetekben."

(4) A Hjt. 38. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A próbaidő alatt a szolgálati viszonyt bármelyik fél indokolás nélkül azonnali hatállyal megszüntetheti. Ebben az esetben az állomány tagja az állományba vételkor kapott rendfokozatát elveszti."

13. § A Hjt. 40. § (2)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az állományba vétel során az első rendfokozatot az (1) bekezdésre, a tervezett szolgálati beosztáshoz megfelelő szakmai gyakorlat idejére, valamint a kötelező várakozási időkre figyelemmel kell megállapítani úgy, hogy az tiszt esetén legfeljebb százados, altiszt esetén legfeljebb főtörzsőrmester lehet.

(3) A (2) bekezdéstől eltérő rendfokozatot a Magyar Honvédség parancsnoka engedélyezhet, ha a magasabb rendfokozattal történő állományba vételhez szolgálati érdek fűződik. Nem kell a Magyar Honvédség parancsnokának engedélye, ha ismételt szolgálativiszony-létesítés esetén a (2) bekezdés szerinti rendfokozat megegyezik az állomány tagjának a korábbi szolgálati viszony megszűnésekor, megszüntetésekor viselt rendfokozatával.

(4) Ha az állomány tagjának szolgálati viszonya az 59. § (1) bekezdés c) pontja vagy a 68. § (1) bekezdés k)-m) pontja szerint szűnt meg, a 31. § (2) bekezdés c) vagy f) pontja szerinti időtartam lejártát követően - a korábban viselt rendfokozatától függetlenül - kizárólag hadnagy vagy őrmester rendfokozattal, vagy közkatonaként vehető vissza. Ebben az esetben a (3) bekezdés nem alkalmazható.

(5) Az 59. § (1) bekezdés e) pontja szerint szerződéses állományból hivatásos állományba vett személy rendfokozata nem lehet alacsonyabb, mint a hivatásos állományba vételt megelőzően viselt rendfokozata."

14. § A Hjt. 41. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az állomány tagja állományba vételkor - a szerződéses állományból hivatásos állományba és az önkéntes tartalékos állományból hivatásos vagy szerződéses állományba vétel kivételével - honvéd esküt tesz. A honvéd eskü szövegét a Hvt. tartalmazza."

15. § (1) A Hjt. 43. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2a) A munkáltatói jogkört gyakorló az állomány

a) alezredes, ezredes vagy tábornoki rendfokozattal rendszeresített, vezetői beosztást betöltő tagját vagy

b) zászlóalj, ezred, dandár, vagy más magasabb szintű vezető szervnél egység szintű vezénylő zászlósi beosztást, valamint haderőnemi vezénylő zászlósi beosztást, továbbá a Magyar Honvédség vezénylő zászlósi beosztást betöltő tagját

szolgálati beosztásából indokolás nélkül rendelkezési állományba áthelyezheti. A rendelkezési állományba áthelyezéskor az állomány érintett tagjának vezetői jogállása megszűnik, amelyről a munkáltatói jogkört gyakorló a rendelkezési állományba áthelyezésről szóló jognyilatkozatban tájékoztatja az állomány érintett tagját."

(2) A Hjt. 43. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Nem szükséges az állomány tagjának beleegyezése az alacsonyabb beosztásba áthelyezéshez, ha szolgálati beosztása átszervezés miatt megszűnt, és

a) az állomány tagja által az áthelyezéskor viselt rendfokozat azonos vagy alacsonyabb, mint a részére felajánlott szolgálati beosztás rendszeresített rendfokozata vagy

b) a 123. § (6a) bekezdése szerinti esetben."

16. § (1) A Hjt. 46. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A honvédelmi szervezet rendelkezési állományába tartozik,)

"f) az állomány azon tagja, akivel szemben az a)-e), j), m) pont vagy az 58/A. § (2) bekezdése szerinti ok megszűnt vagy megszüntetésre került, illetve akinek az 58/E. § szerinti kirendelése megszűnt, vagy megszüntetésre került, feltéve, hogy szolgálati viszonyban történő továbbfoglalkoztatásra tervezett, megfelelő szolgálati beosztásba helyezéséig, de legfeljebb egy évig,"

(2) A Hjt. 46. § (1) bekezdés u) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A honvédelmi szervezet rendelkezési állományába tartozik,)

"u) a 43. § (2a) bekezdése szerinti esetben az állomány érintett tagja megfelelő szolgálati beosztásba helyezéséig, de legfeljebb egy évig,"

17. § A Hjt. 52/A. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az 51. § (1) bekezdése szerinti megállapodásban a felek eltérhetnek a más szervnél történő szolgálatteljesítés]

"b) 52. § (1) bekezdésében meghatározott körülményeitől, valamint az 52. § (5) bekezdése szerinti költségek viselésének szabályaitól."

18. § (1) A Hjt. 54. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A vezénylésre e törvény rendelkezései az irányadóak azzal, hogy)

"c) az állomány tagjának szolgálatteljesítésére - a szolgálati érdek sérelme nélkül - a szolgálatteljesítés helyén foglalkoztatottak munkarendjére és a pihenő idejére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy szolgálatteljesítési időkeret is alkalmazható,"

(2) A Hjt. 54. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A vezénylésre e törvény rendelkezései az irányadóak azzal, hogy)

"e) a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó szakképző intézmény vezetője az állomány tagja részére a szolgálatteljesítés helyén foglalkoztatottakra vonatkozó szabályok szerinti ügyeletet vagy készenlétet rendelhet el, ezek ellentételezéseként az állomány tagja a laktanyai készenléti szolgálat után járó ellentételezésre válik jogosulttá."

19. § A Hjt. 68/A. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Ha az állomány tagjával szemben méltatlansági, fegyelmi vagy büntetőeljárás került elrendelésre, más szolgálati beosztásba helyezésére, vagy más jogviszonyba történő áthelyezésére, vagy szolgálati viszonyának a 68. § (1) bekezdés n) vagy o) pontja alapján történő megszűnése csak a méltatlansági, fegyelmi vagy büntetőeljárás megszüntetését követően állapítható meg. A már megindított egészségkárosodási ellátás megállapításával kapcsolatos eljárást fel kell függeszteni."

20. § A Hjt. 77. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, az állomány tagja szolgálati beosztásban teljesít szolgálatot. A szolgálati beosztásokat, az azokhoz kapcsolódó előmeneteli rendet és a rendszeresített rendfokozatot jogszabály állapítja meg. Az általános előmeneteli rendbe tartozó, jogszabályban meghatározott szolgálati beosztásokat - ideértve a tiszti vagy az altiszti állománycsoport legalacsonyabb szintű, általános előmeneteli rendbe tartozó beosztásait (a továbbiakban: kezdő beosztás) is kettős rendfokozattal rendszeresített beosztásként kell rendszeresíteni."

21. § A Hjt. 78. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 701. § (2) bekezdése szerinti feladat ellátásával történő megbízást munkáltatói döntésbe foglalt kijelölés tartalmazza."

22. § A Hjt. 83. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Az állomány bírósági szervezethez, a bíróságok igazgatási feladatait ellátó szervezethez vagy az ügyészi szervezethez, illetve a központi államigazgatási szervek területi és helyi szervei védelmi igazgatással foglalkozó szervezeti eleméhez vezényelt tagjának rendfokozati előmenetelére - az általa betöltött beosztáshoz rendszeresített rendfokozat eléréséig - a speciális beosztást betöltőkre vonatkozó rendfokozati várakozási időket kell alkalmazni. A rendfokozati előmenetel feltétele az éves fizikai állapotfelmérés és az éves kiképzési feladatok eredményes végrehajtása."

23. § A Hjt. 84. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha az állomány kezdő beosztást betöltő tagjának a viselt rendfokozata eltér a beosztáshoz rendszeresített rendfokozattól, a viselt rendfokozatához meghatározott kötelező várakozási idő leteltekor elő kell léptetni, ha rendelkezik a 83. § (2) bekezdés c), d) és f) pontja szerinti feltételekkel. Ellenkező esetben akkor kell előléptetni az állomány tagját, amikor a várakozási idő letelte után először rendelkezik a 83. § (2) bekezdés c), d) és f) pontja szerinti feltételekkel."

24. § A Hjt. 86. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"86. § (1) Az általános és a speciális előmeneteli rendbe tartozó beosztásoknál, valamint a legénységi beosztásoknál az egyes rendfokozathoz tartozó kötelező várakozási időket a 4. melléklet határozza meg.

(2) A kötelező várakozási időt a rendfokozatba kinevezést vagy előléptetést tartalmazó jognyilatkozatban meghatározott naptól kell számítani, azzal, hogy ismételten létesített szolgálati viszony esetén a kötelező várakozási idő számítása során a rendfokozatban korábban eltöltött időt figyelmen kívül kell hagyni. A kötelező várakozási időbe a 46. § (1) bekezdés j) pontja szerinti rendelkezési állomány és a 30 napot meghaladó illetmény nélküli szabadság időtartama nem számít be. Az 57. § (1) bekezdése alkalmazása esetén a határozott időre szóló előléptetés, kinevezés vagy alacsonyabb rendfokozat megállapításának időtartamát a vezénylést megelőzően viselt rendfokozathoz meghatározott kötelező várakozási időbe kell beleszámítani."

25. § A Hjt. 103. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A túlszolgálat naptári évenként 400 óra lehet."

26. § A Hjt. 122. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Miniszteri rendeletben meghatározott egyes beosztások esetében az állomány tagjának illetménye - szolgálati érdekből, az érintett személy speciális végzettségére, képzettségére, az általa ellátandó feladat kiemelt fontosságára vagy speciális jellegére tekintettel, az állomány tagja javára - az (1) bekezdéstől eltérően is meghatározható. A miniszteri rendelet szerint meghatározott illetmény nem lehet alacsonyabb az (1) bekezdés szerint járó illetménynél.

(1b) Az (1a) bekezdés alapján megállapított illetmény honvédelmi szervezetenként legfeljebb az állomány 20 százalékának biztosítható."

27. § (1) A Hjt. 123. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Kettős rendfokozattal rendszeresített szolgálati beosztásba kinevezéssel, áthelyezéssel, vagy a szolgálati beosztás ellátására történő megbízással egyidejűleg, a munkáltatói jogkört gyakorló dönt a besorolási kategóriáról. A besorolási kategória a szolgálati beosztás betöltésére alkalmas rendfokozatok közül nem lehet alacsonyabb, mint az állomány tagja által viselt rendfokozat, és nem haladhatja meg a rendszeresített rendfokozatot. E szolgálati beosztás betöltése alatt a munkáltatói jogkört gyakorló a besorolási kategóriát - legfeljebb rendszeresített rendfokozathoz tartozó besorolási kategóriáig - kizárólag az érintett javára változtathatja meg."

(2) A Hjt. 123. §-a a következő (6a)-(6c) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) Ha az állomány tagjának szolgálati beosztása átszervezés miatt megszűnt, és a részére felajánlott szolgálati beosztás rendszeresített rendfokozata alacsonyabb, mint az állomány tagja által viselt rendfokozat, a 43. § (3a) bekezdése szerinti áthelyezéskor és e szolgálati beosztás betöltésének időtartama alatt az állomány tagjának alapilletményét a viselt rendfokozat szerinti besorolási kategória alapján kell megállapítani.

(6b) Az állomány 46. § (1) bekezdés p) és u) pontja szerinti rendelkezési állományba tartozó tagjának alapilletményét a rendelkezési állományba helyezését megelőző napon betöltött szolgálati beosztás vezetési szintjével azonos beosztotti besorolási osztály és a (6c) bekezdés szerinti besorolási kategória alapján kell megállapítani.

(6c) A 46. § (1) bekezdés p) és u) pontja szerinti rendelkezési állományba áthelyezéssel egyidejűleg a munkáltatói jogkört gyakorló dönt a besorolási kategóriáról. A besorolási kategória a rendelkezési állományba helyezést megelőző napon betöltött szolgálati beosztás betöltésére alkalmas rendfokozatok közül nem lehet alacsonyabb, mint az állomány tagja által viselt rendfokozat, és nem haladhatja meg a rendszeresített rendfokozatot. A munkáltató a besorolási kategória megállapítása során nincs kötve a (6) bekezdés szerinti döntéséhez."

28. § A Hjt. a következő 77/A. alcímmel egészül ki:

"77/A. A szerződéses állományú katona szerződéskötési díja

134/A. § (1) A szerződéses állományú katona a miniszter által rendeletben meghatározott módon egyszeri szerződéskötési díjra jogosult.

(2) A szerződéses állományú katona köteles visszafizetni a részére kifizetett szerződéskötési díjat, ha szolgálati viszonya a vállalt szolgálati idő letöltése előtt, az 59. § (1) bekezdés c) pontja, (2) bekezdés a), c)-e) pontja, a 62. § (1) bekezdés c) vagy e) pontja, (2) bekezdés a) vagy g) pontja, vagy a 68. § (1) bekezdés b)-m) vagy p) pontja alapján szűnik meg."

29. § A Hjt. 136. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az állomány tagját a természetbeni ellátás keretében térítésmentesen el kell látni a honvédelmi szervezet feladatainak megfelelő fegyverzettel, felszereléssel, ruházattal és miniszteri rendeletben meghatározott esetben élelmezéssel. A természetbeni élelmezési ellátás miniszteri rendeletben meghatározott esetben pénzben megváltható."

30. § (1) A Hjt. 180. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A 7. § (7) bekezdése szerinti döntési lapon meghozott munkáltatói döntéssel szemben szolgálati panasz a döntési lap alapján hozott határozat közlésétől számított 30 napos, de legfeljebb a határozat meghozatalától számított 1 éves jogvesztő határidőn belül nyújtható be a döntési lapot kiadmányozó munkáltatói jogkört gyakorlóhoz. A döntési lapot kiadmányozó munkáltatói jogkört gyakorló,

a) ha a szolgálati panasznak helyt ad, azt a kézhezvételtől számított 30 napon belül, indokolással ellátva elbírálja,

b) ha a szolgálati panaszt megalapozatlannak tartja, azt a kézhezvételtől számított 30 napon belül az ügy összes iratával és az indokolással együtt felterjeszti a szolgálati panasz elbírálására jogosult munkáltatói jogkört gyakorlóhoz, és erről az állomány tagját írásban értesíti."

(2) A Hjt. 180. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Miniszteri rendelet eltérő rendelkezése hiányában, a szolgálati panasz elbírálására jogosult munkáltatói jogkört gyakorló a szolgálati panaszt annak kézhezvételétől számított 30 napon belül indokolt határozatban bírálja el, és döntését az állomány tagjával írásban közli. A határidő indokolt esetben, egy alkalommal, 30 nappal meghosszabbítható. A szolgálati panasz elbírálására jogosult

a) ha a szolgálati panaszt megalapozatlannak tartja, a jognyilatkozatot hozó munkáltatói jogkört gyakorló döntését helyben hagyja, és a szolgálati panaszt elutasítja,

b) a jognyilatkozatot hozó munkáltatói jogkört gyakorló döntését megváltoztatja,

c) a jognyilatkozatot hozó munkáltatói jogkört gyakorló döntését hatályon kívül helyezi, és a jognyilatkozatot hozó munkáltatói jogkört gyakorlót új eljárás lefolytatására utasítja vagy

d) a jognyilatkozatot hozó munkáltatói jogkört gyakorló döntését hatályon kívül helyezi, és az eljárást megszünteti."

31. § A Hjt. 196. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az 51-52/A. §-tól eltérően a főigazgató javaslata alapján az állomány 46. § (1) bekezdés d) pontja szerinti tagja - beleegyezése esetén - a miniszter és a más szerv vezetőjének megállapodásával katonai nemzetbiztonsági vagy azzal összefüggő honvédelmi szakfeladatok ellátására, illetve álláshely vagy munkakör betöltésére más szervnél történő szolgálatteljesítésre vezényelhető."

32. § A Hjt. 197. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A hivatásos állomány tagjának KNBSZ-hez történt vezénylése - a 62. § (2) bekezdése és a 68. § kivételével - kizárólag az érintett kérelmére vagy a KNBSZ főigazgatójának javaslatára szüntethető meg."

33. § A Hjt. 214. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Annak az önkéntes tartalékos katonának, aki a szerződésében vállalja, hogy a tényleges szolgálatteljesítését miniszteri rendeletben meghatározottak szerint egybefüggően látja el, a szerződésében 3 hónap próbaidőt kell kikötni.

(1b) A szolgálati járandóságban részesülő nem létesíthet az (1a) bekezdés szerinti önkéntes tartalékos szolgálati viszonyt."

34. § (1) A Hjt. 216. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az önkéntes tartalékos katona tényleges szolgálatteljesítését miniszteri rendeletben meghatározott időben és rendben, telefonon, postai úton vagy elektronikusan úton közölt behívóparancs vagy bevonulási parancs (a továbbiakban: elrendelő okmány) rendeli el. Az elrendelő okmányok kibocsátásának feltételeit, tartalmi elemeit, valamint alkalmazási körét miniszteri rendelet határozza meg."

(2) A Hjt. 216. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A 214. § (1a) bekezdése szerinti önkéntes tartalékos katona tényleges szolgálatteljesítésre történő behívásának tervezett időpontját a határozott idejű szerződésben kell rögzíteni. Az önkéntes tartalékos szolgálati viszony kezdő időpontja a tényleges szolgálatteljesítés kezdő napja."

35. § A Hjt. 219. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:

"(1c) A 214. § (1a) bekezdése szerinti önkéntes tartalékos katona a miniszter által rendeletben meghatározott

a) illetményre,

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti térítésmentes élelmezési és ruházati ellátásra, továbbá egyes utazási költségeinek a megtérítésére

jogosult."

36. § A Hjt. 221. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A 214. § (1a) bekezdése szerinti önkéntes tartalékos katona a gondatlan károkozással okozott kárért az illetménye 25%-ának mértékéig felel. A kár megtérítését a munkáltatói jogkört gyakorló elengedheti az önkéntes tartalékos katona jövedelmi, vagyoni és szociális helyzetére figyelemmel."

37. § (1) A Hjt. 238. § (2) bekezdés 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben megállapítsa)

"20. az illetménypótlékok, egyéb pótlékok - ide nem értve a területi pótlékot -, a kiegészítő illetmények, valamint a szerződéskötési díj és a rendelkezésre állási díj mértékét, illetve az ezek jogosultságával, megállapításával, kifizetésével kapcsolatos szabályokat,"

(2) A Hjt. 238. § (2) bekezdés 28. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben megállapítsa)

"28. az élelmezési ellátásra és az étkezési hozzájárulásra jogosultak körét, lehetséges formáit és igénybevételük, pénzbeli megváltásuk feltételeit, módját,"

(3) A Hjt. 238. § (2) bekezdése a következő 42. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben megállapítsa)

"42. azon beosztások körét, amelyekben az állomány tagjának illetménye szolgálati érdekből, az érintett személy speciális végzettségére, képzettségére, az általa ellátandó feladat kiemelt fontosságára vagy speciális jellegére tekintettel eltérően is meghatározható."

38. § A Hjt. 141. alcíme a következő 247/X. §-sal egészül ki:

"247/X. § (1) E törvénynek az egyes jogállási tárgyú és egyéb honvédelmi kérdésekkel foglalkozó törvények módosításáról szóló 2020. évi XLVII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv6.) módosított 86. §-a és 4. melléklete alapján az állomány várakozási idő csökkentésében érintett azon tagját, aki

a) rendelkezik az előmenetel egyéb feltételével, a Módtv6. hatálybalépésével egyidejűleg elő kell léptetni,

b) nem rendelkezik az előmenetel egyéb feltételével, csak a feltétel megszerzésekor léptethető elő.

(2) E törvénynek a Módtv6.-tal módosított 86. § (2) bekezdését a Módtv6. hatálybalépésekor a 46. § (1) bekezdés j) pontja szerinti rendelkezési állományban lévőkre is alkalmazni kell."

39. § A Hjt. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

40. § A Hjt.

1. 2. § 31. pontjában a "honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.)" szövegrész helyébe a "Hvt." szöveg,

2. 38. § (6) bekezdésében a "szerződéses pályakezdő" szövegrész helyébe a "pályakezdő" szöveg,

3. 38. § (6) bekezdésében a "szerződéses pályakezdőnek" szövegrész helyébe a "pályakezdőnek" szöveg,

4. 42. § (2) bekezdés d) pontjában a "miniszter fenntartása alá tartozó, honvédelmi szervezetnek nem minősülő köznevelési intézményben" szövegrész helyébe a "miniszter által az állam nevében alapított szakképző intézményben (a továbbiakban: honvédségi szakképző intézmény)" szöveg,

5. 43. § (4) bekezdésében az "az azonos beosztásba áthelyezés," szövegrész helyébe "az azonos beosztásba áthelyezés, a (3a) bekezdés szerinti alacsonyabb beosztásba áthelyezés," szöveg,

6. 46. § (1) bekezdésében a "honvédelmi szervezet" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédség" szöveg,

7. 68. § (1) bekezdés o) pontjában a "munkaviszony" szövegrész helyébe a "kormányzati szolgálati jogviszony vagy munkaviszony" szöveg,

8. 68/B. § (4) bekezdés a) pontjában a "miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézménybe" szövegrész helyébe a "honvédségi szakképző intézménybe" szöveg,

9. 92. § (2) bekezdésében a "Hvt. 40/B. §-a" szövegrész helyébe a "Hvt. 46. § (1a) bekezdése" szöveg,

10. 92. § (2a) bekezdésében a "kormányzati szolgálati," szövegrész helyébe a "kormányzati szolgálati, a honvédelmi alkalmazotti, rendvédelmi szerveknél hivatásos szolgálati, a rendvédelmi igazgatási szolgálati," szöveg,

11. 92. § (2b) bekezdésében a "venni." szövegrész helyébe a "venni, kivéve, ha a korábbi jogviszony alapján a végkielégítés kifizetésre került." szöveg,

12. 110. § (2) bekezdésében az "A honvédelmi szervezet vezénylő-zászlósa" szövegrész helyébe az "A honvédelmi szervezet vezénylő zászlósa és a haderőnemi vezénylő zászlós az állományilletékes" szöveg,

13. 115. § (2) bekezdésében a "szerinti időtartamból" szövegrész helyébe a "szerinti - a gyermek születése napjától számított - időtartamból" szöveg,

14. 123. § (5) bekezdésében az "f)-s)" szövegrész helyébe az "f)-o), q)-s)" szöveg,

15. 140. § (5) bekezdésében az "a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben" szövegrész helyébe az "a Kit.-ben vagy a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben" szöveg,

16. 163. § (7) bekezdésében a "nem használhatja" szövegrész helyébe az "elveszíti" szöveg,

17. 194. § (1) bekezdésében az "alkalmassági követelményeket" szövegrész helyébe az "alkalmassági követelményeket, továbbá a nemzetbiztonsági feladatellátással összefüggő pszichológiai állapotfelmérés követelményszintjeit és szabályait" szöveg,

18. 194. § (2) bekezdésében a "poligráfos" szövegrész helyébe a "műszeres vallomás-ellenőrzés" szöveg,

19. 194. § (3) bekezdésében a "poligráfos" szövegrészek helyébe a "műszeres vallomás-ellenőrzés" szöveg,

20. 197. § (3) bekezdésében a "közalkalmazotti jogviszonyba" szövegrész helyébe a "közalkalmazotti jogviszonyba, rendvédelmi igazgatási szolgálati viszonyba" szöveg,

21. 216. § (2) bekezdésében a "KNBSZ-nél történő szolgálatteljesítésre történő behívás" szövegrész helyébe a "KNBSZ-nél és a (2a) bekezdés szerint történő szolgálatteljesítésre irányuló behívás" szöveg,

22. 216. § (3) bekezdésében a "katona beosztására" szövegrész helyébe a "katona - a 214. § (1a) bekezdése szerinti önkéntes tartalékos katona kivételével - beosztására" szöveg,

23. 216. § (4) bekezdésében a "katona 3 évente" szövegrész helyébe a "katona - a 214. § (1a) bekezdése szerinti önkéntes tartalékos katona kivételével - 3 évente" szöveg,

24. 218. § (1a) bekezdésében a "heti szolgálatteljesítési idejét" szövegrész helyébe a "szolgálati rendjét" szöveg,

25. 219. § (1) bekezdésében a "katona a tényleges" szövegrész helyébe a "katona - a 214. § (1a) bekezdése szerinti önkéntes tartalékos katona kivételével - a tényleges" szöveg,

26. 219. § (4) bekezdésében a "katona miniszteri" szövegrész helyébe a "katona - a 214. § (1a) bekezdése szerinti önkéntes tartalékos katona kivételével - miniszteri" szöveg,

27. 221. § (1) bekezdésében a "katona az illetményéről" szövegrész helyébe a "katona - a 214. § (1a) bekezdése szerinti önkéntes tartalékos katona kivételével - az illetményéről" szöveg,

28. 225. § (2) bekezdésében a "34-36. §" szövegrész helyébe a "34. és 35. §" szöveg, a "42. § (2) bekezdés b)-f) pontja" szövegrész helyébe a "42. § (2) bekezdés b)-e) pontja" szöveg, a "77. § (2)-(4)" szövegrész helyébe a "77. § (4)" szöveg,

29. 233. § (2) bekezdésében a "34-36. §" szövegrész helyébe a "34. és 35. §" szöveg, a "77. § (2)-(4)" szövegrész helyébe a "77. § (4)"szöveg,

30. 238. § (2) bekezdés 18. pontjában az "illetmény," szövegrész helyébe az "illetmény, az illetményjellegű juttatások," szöveg,

31. 238. § (2) bekezdés 22. pontjában az "élettársaiknak" szövegrész helyébe az "élettársuknak és örökösüknek" szöveg

lép.

41. § Hatályát veszti a Hjt.

1. 2. § 34. pontja,

2. 21. alcím címe,

3. 36. §-a,

4. 39. § (2) bekezdése,

5. 41. § (2) bekezdése,

6. 41. § (4) bekezdésében a "(2) és a" szövegrész,

7. 42. § (3) bekezdésében az " , a maximális várakozási idő meghosszabbítása" szövegrész,

8. 43. § (4) bekezdésében az "és a maximális várakozási idő meghosszabbítása" szövegrész,

9. 46. § (1) bekezdés r) pontjában a "vagy maximális várakozási ideje letelt és annak meghosszabbítására a 86. § (3) bekezdése szerint nem került sor," szövegrész,

10. 61. § (4) bekezdése,

11. 62. § (2) bekezdés d) és e) pontja,

12. 62. § (5) bekezdése,

13. 46. alcíme,

14. 77. § (2) és (3) bekezdése,

15. 83. § (9) bekezdésében az "- a (10) bekezdésben meghatározott eltéréssel -" szövegrész,

16. 83. § (10) bekezdése,

17. 123. § (4) bekezdés b) pontja,

18. 123. § (4) bekezdés f) pontjában a "valamint azon szerződéses pályakezdő alapilletményét, akinek tervezett első rendfokozata alacsonyabb a tervezett beosztásához rendszeresített rendfokozatnál" szövegrész,

19. 148. § (4) bekezdésében az " , a (3) bekezdés esetén a fegyelmi eljárást haladéktalanul folytatni kell" szövegrész,

20. 165. § (1) és (2) bekezdésében a "pótlékra jogosító" szövegrész,

21. 181/A. §-a,

22. 194. § (1) bekezdésében az "A kinevezési okmány tartalma a 36. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaktól eltérhet." szövegrész,

23. 198. § (1) bekezdésében a "103. § (6) bekezdésétől eltérően a" szövegrész,

24. 212. § (2) bekezdésében az "a 88-91. §" és az "a 94. § (2) bekezdése," szövegrész,

25. 214. § (1) bekezdésében a "legalább 3, de" szövegrész,

26. 218. § (1) bekezdése,

27. 242. § (3) és (6) bekezdése,

28. 3. melléklet I. pontja.

6. A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény módosítása

42. § (1) A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Haktv.) 16. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az érdekvédelmi nyilvántartásban történő adatkezelés célja)

"b) a hivatásos, a szerződéses és az önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítéssel, vagy a hadkötelezettség alapján történő katonai szolgálatteljesítéssel összefüggő baleset, betegség, sebesülés miatt társadalombiztosítási, illetve szociális ellátásra jogosultaknak,"

(társadalombiztosítási, szociális, kegyeleti ellátásai megállapításának és folyósításának biztosítása, valamint elismerés adományozása.)

(2) A Haktv. 16. § (4) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(Az érdekvédelmi nyilvántartásban történő adatkezelés célja)

"c) az állomány elhunyt tagjának, az önkéntes tartalékos szolgálatteljesítéssel vagy a hadkötelezettség alapján történő katonai szolgálatteljesítéssel összefüggésben elhunyt katonának, az elhunyt nyugállományú katonának, az elhunyt honvédségi nyugdíjasnak, az elhunyt kormánytisztviselőnek, az elhunyt kormányzati ügykezelőnek, az elhunyt honvédelmi alkalmazottnak és az elhunyt közalkalmazottnak,"

(társadalombiztosítási, szociális, kegyeleti ellátásai megállapításának és folyósításának biztosítása, valamint elismerés adományozása.)

(3) A Haktv. 16. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az érdekvédelmi nyilvántartásban történő adatkezelés célja)

"d) az a)-c) pont szerint ellátásra jogosult hozzátartozóinak és"

(társadalombiztosítási, szociális, kegyeleti ellátásai megállapításának és folyósításának biztosítása, valamint elismerés adományozása.)

43. § A Haktv. 19/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Honvédség központi pénzügyi és számviteli feladatát ellátó honvédelmi szervezete az (1) bekezdésben meghatározottakon túl kezeli

a) a kiegészítő rokkantsági támogatásban részesülő személy esetében a 15. melléklet a)-e) pontja szerinti,

b) a kiegészítő hozzátartozói támogatásban és az árvák kiegészítő támogatásában részesülő személy esetében a 15. melléklet a), c)-e) pontja szerinti,

c) a honvédelmi alkalmazottak után járó árvák kiegészítő támogatásában részesülő személy esetében a 15. melléklet a), d) és e) pontja szerinti, illetve az üzemi balesettel és a foglalkozási megbetegedéssel kapcsolatos adatokat."

44. § A Haktv. 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A hadkötelezettség bevezetésének biztosítása, valamint az önkéntes tartalékos állomány toborzásának, továbbá a hadköteles jogviszonnyal kapcsolatos hatósági bizonyítványok kiadása céljából a kiképzett tartalékosokról és potenciális hadkötelesekről már békeidőszakban és különleges jogrendben, valamint a hadkötelezettség bevezetését követően a hadkötelesekről a katonai szolgálatra történő behívás előkészítése és végrehajtása céljából hadköteles nyilvántartást kell vezetni."

45. § A Haktv. 34. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A 14-17. alcímben szolgáltatott adatokat)

"b) a természetes személyazonosító adatokkal és - amennyiben kezelheti, továbbíthatja, - a társadalombiztosítási azonosító jellel szolgáltatja minden további adatszolgáltató."

46. § A Haktv. 41. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve

a) a honvédek szolgálati viszonya fennállásának igazolására szolgáló szolgálati igazolványának, valamint

b) a Honvédség személyi állományába tartozást igazoló kormánytisztviselői, közalkalmazotti, honvédelmi alkalmazotti és munkavállalói igazolvány (a továbbiakban együtt: munkáltatói igazolvány)

kiadása érdekében a 10. melléklet szerinti adatokat kezeli a Honvédséggel fennálló szolgálati, kormányzati szolgálati, politikai szolgálati, biztosi, közalkalmazotti, honvédelmi alkalmazotti jogviszony, illetve munkaviszony létrejöttétől a jogviszony megszűnését vagy megszüntetését követő 5 évig."

47. § A Haktv.

a) 1. § e) pontjában a "kormánytisztviselők" szövegrész helyébe a "kormánytisztviselők ideértve a politikai szolgálati és a biztosi jogviszonyban állókat is, munkavállalók" szöveg,

b) 41. § (2) bekezdésében az " , a kormánytisztviselői és a közalkalmazotti igazolvány" szövegrész helyébe az "és munkáltatói igazolvány (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: igazolvány)" szöveg

lép.

7. A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény módosítása

48. § A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Haj.tv.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A törvény hatálya

a) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 80. § 13. pontja szerinti honvédelmi szervezetre - ide nem értve a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztériumot -,

b) a miniszter által az állam nevében alapított szakképző intézményre [a továbbiakban az a)-b) pont együtt: honvédelmi szervezet], és

c) a honvédelmi szervezeteknél jogviszonyban álló honvédelmi alkalmazottakra

terjed ki."

49. § A Haj.tv. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A honvédek jogállásról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 117. § (3) bekezdése alapján illetmény nélküli szabadságon lévő, ez idő alatt a Hvt. 40. § (4) bekezdése szerint honvédelmi alkalmazotti jogviszonyt létesítő hivatásos vagy szerződéses katona a (2) bekezdésben meghatározott többletkötelezettséget nem vállalhat."

50. § A Haj.tv. 6. alcíme a következő 20/A. §-sal egészül ki:

"20/A. § A honvédelmi szervezet

a) a megnevezésének, lényeges adatainak,

b) a napi munkaidőnek,

c) az illetménynek, honvédelmi illetménykiegészítésnek, keresetkiegészítésnek, pótlékoknak és egyéb juttatásoknak,

d) az illetménnyel való elszámolás módjának, az illetményfizetés gyakoriságának, a kifizetés napjának,

e) a munkakörbe tartozó feladatoknak,

f) a szabadság mértékének, számítási módjának és kiadásának,

g) a honvédelmi szervezetre és a honvédelmi alkalmazottra irányadó felmondási idő megállapítása szabályainak, továbbá

h) a munkáltatói jogkör gyakorlójának

változásáról a honvédelmi alkalmazottat a változást követő tizenöt napon belül írásban tájékoztatja."

51. § A Haj.tv. 21. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(A honvédelmi alkalmazotti jogviszony megszüntethető:)

"h) fegyelmi eljárásban kiszabott hivatalvesztés büntetéssel, azonnali hatállyal."

52. § A Haj.tv. 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Magyar Honvédség központi személyügyi nyilvántartó szerve elektronikus adatnyilvántartást vezet - a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat kivételével - a honvédelmi szervezet betöltetlen honvédelmi alkalmazotti munkaköreiről, az ahhoz szükséges képesítési előírásokról és egészségügyi feltételeiről."

53. § (1) A Haj.tv. 76. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A munkáltatói jogkört gyakorló a honvédelmi alkalmazottat a meghatározott munkateljesítmény eléréséért, illetve többletfeladatok - ide nem értve kinevezéstől eltérő foglalkoztatást - teljesítéséért a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül egyszeri vagy határozott, illetve határozatlan időre szóló, az (1a) bekezdésben meghatározottak szerinti havi rendszerességgel fizetett keresetkiegészítésben részesítheti."

(2) A Haj.tv. 76. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A honvédelmi alkalmazott részére

a) a tárgyévre jóváhagyott külön keret terhére megállapítható,

b) miniszteri döntésen alapuló,

c) az illetménygazdálkodási keret megtakarításának terhére megállapítható vagy

d) határozott idejű projektben való részvételért járó

keresetkiegészítés biztosítható."

54. § A Haj.tv. a következő 76/A. §-sal egészül ki:

"76/A. § A honvédelmi alkalmazott a kimagasló teljesítményére, kiemelkedő feladatvégzésére, tartósan magas színvonalon kifejtett munkájára figyelemmel, vagy életútjának elismeréseként a miniszter által rendeletben meghatározott alapelvek figyelembevételével az erre a célra a személyi juttatások előirányzatán belül biztosított keret terhére teljesítményjuttatásban részesíthető."

55. § A Haj.tv. 10. alcíme a következő 82/A. és 82/B. §-sal egészül ki:

"82/A. § A honvédelmi alkalmazottakra vonatkozó kegyeleti gondoskodás szabályait, a kegyeleti gondoskodás keretében nyújtott költségtérítéseket, igénybevételük módját és feltételeit, valamint az árvák kiegészítő támogatása megállapításának és folyósításának részletes szabályait a miniszter rendeletben határozza meg.

82/B. § (1) Árvák kiegészítő támogatására jogosult a 2018. december 31-ét követően, a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyának fennállása alatt elhunyt honvédelmi alkalmazottnak azon gyermeke, aki árvaellátásra jogosult.

(2) Az árvák kiegészítő támogatásának a mértéke

a) a munkahelyi kötelmekkel összefüggő balesetben vagy munkahelyi eredetű foglalkozási megbetegedésben elhunyt honvédelmi alkalmazott árvája esetében a megállapított árvaellátás 25%-a, vagy

b) az elhunyt honvédelmi alkalmazottnak a) pont alá nem tartozó árvája esetében a megállapított árvaellátás 10%-a.

(3) Az árvák kiegészítő támogatására való jogosultságról a miniszter által kijelölt honvédelmi szervezet hivatalból eljárva határozatban dönt, és a megállapított kiegészítő támogatást a nyugdíjfolyósító szerv folyósítja.

(4) Az árvák kiegészítő támogatásának és az azzal kapcsolatos végrehajtási költségek forrását a központi költségvetés biztosítja.

(5) Az árvák kiegészítő támogatásának összegét az öregségi nyugdíjnak, a korhatár előtti ellátásnak vagy a szolgálati járandóságnak az emelésére vonatkozó, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny. tv.) 62. §-ában foglalt szabályok szerint kell emelni.

(6) Az árvák kiegészítő támogatásának jogalap nélküli felvétele esetén a Tny. tv. visszafizetési és megtérítési kötelezettségre vonatkozó szabályai alapján kell eljárni. A jogalap nélkül felvett árvák kiegészítő támogatásából eredő követelést a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a Tny. tv. szabályai alapján érvényesíti."

56. § A Haj.tv. a következő 10/A. alcímmel egészül ki:

"10/A. A honvédelmi alkalmazott fegyelmi felelőssége

82/C. § (1) Fegyelmi vétséget követ el a honvédelmi alkalmazott, ha a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyból eredő kötelezettségét vétkesen megszegi.

(2) Nem vonható fegyelmi felelősségre a honvédelmi alkalmazott

a) a munkáltatói utasításra végrehajtott cselekményért, kivéve, ha tudta, hogy az utasítás végrehajtásával fegyelemsértést követ el, és azt az utasítást adónak nem jelentette vagy

b) ha vele szemben a Btk. 15. § b)-g) pontja szerinti büntethetőséget kizáró ok áll fenn. 82/D. § (1) Nem indítható fegyelmi eljárás, ha

a) a honvédelmi alkalmazottal szemben fegyelmi felelősségre vonást kizáró ok áll fenn,

b) a honvédelmi alkalmazott honvédelmi alkalmazotti jogviszonya megszűnt,

c) a fegyelmi vétség elévült, vagy

d) a kötelezettségszegést már jogerősen elbírálták.

(2) Fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója az eljárást határozattal köteles megindítani. Nem lehet fegyelmi eljárást indítani, ha a kötelezettségszegés felfedezése óta három hónap, vagy a kötelezettségszegés óta három év eltelt.

(3) Az elévülés kezdő napja

a) a kötelezettségszegő magatartás elkövetésének a napja,

b) a kötelezettség elmulasztása, vagy nemteljesítése esetén az a nap, amikor a kötelezettség teljesítésére rendelkezésre álló határidő eltelt, vagy

c) jogellenes állapot fenntartásában megvalósuló kötelezettségszegés esetén az a nap, amikor a jogellenes állapot megszűnt.

(4) A fegyelmi vétséget elkövető honvédelmi alkalmazottal szemben kiszabható fegyelmi büntetések:

a) megrovás,

b) illetménycsökkentés fizetési fokozaton belül,

c) vezetői beosztásra történő megbízás visszavonása,

d) honvédelmi alkalmazotti jogviszony megszüntetése rendkívüli felmentéssel,

e) 21. § (2) bekezdés h) pontja szerinti hivatalvesztés.

(5) A (4) bekezdés b) pontja szerinti illetménycsökkentés mértéke legfeljebb az alapilletmény 20%-a, időtartama legfeljebb 1 év lehet.

(6) A munkáltatói jogkör gyakorlója megrovás fegyelmi büntetést fegyelmi eljárás lefolytatása nélkül is kiszabhat, amennyiben a tényállás megítélése egyszerű és a kötelezettségszegést a honvédelmi alkalmazott elismeri.

(7) A honvédelmi alkalmazott a hatályos fegyelmi büntetéséről a honvédelmi alkalmazotti jogviszonya tartalma alatt köteles számot adni. Ha a honvédelmi alkalmazotti jogviszony hivatalvesztés miatt szűnt meg, a volt honvédelmi alkalmazott honvédelmi szervezetnél három évig nem alkalmazható.

82/E. § (1) A munkáltatói jogkör gyakorlója a fegyelmi eljárást határozattal felfüggeszti, ha

a) a honvédelmi alkalmazott tartós távolléte, vagy egészségi állapota miatt önhibáján kívüli okból az eljárási cselekményben nem tud részt venni, illetve az eljárási jogait nem tudja gyakorolni,

b) a kötelezettségszegés elbírálása olyan előzetes kérdéstől függ, amelynek eldöntése bíróság, más hatóság, honvédelmi szervezet vagy szakértő hatáskörébe tartozik.

(2) Az eljárás felfüggesztése

a) az (1) bekezdés a) pontja esetén legfeljebb az akadály megszűnéséig,

b) az (1) bekezdés b) pontja esetén legfeljebb az eljárás jogerős vagy végleges befejezéséig vagy a szakvélemény elkészítéséig tart.

(3) A munkáltató (1) bekezdés szerinti intézkedésével szemben bírósági jogorvoslatnak helye nincs.

82/F. § (1) A munkáltatói jogkör gyakorlója a honvédelmi alkalmazottat a büntetőeljárás vagy fegyelmi eljárás idejére határozattal felfüggeszti állásából, ha a fegyelemsértés súlya vagy jellege miatt a munkavégzéstől való távoltartása indokolt. A felfüggesztés idejére illetmény jár, a felfüggesztés megszüntetéséig ennek legfeljebb 50%-át vissza lehet tartani. A visszatartott összeget a büntetőeljárás vagy fegyelmi eljárás lezárását követő 30 napon belül ki kell fizetni, kivéve, ha az eljárás eredményeképpen a honvédelmi alkalmazott büntetőjogi vagy fegyelmi felelősségének megállapítására kerül sor.

(2) A munkáltatónak az (1) bekezdés szerinti intézkedésével szemben bírósági jogorvoslatnak helye nincs. 82/G. § (1) A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha

a) annak tartama alatt a honvédelmi alkalmazotti jogviszony megszűnik,

b) a kötelezettségszegés nem fegyelemsértés,

c) a kötelezettségszegést nem a honvédelmi alkalmazott követte el,

d) a fegyelmi eljárás adatai alapján nem állapítható meg, hogy a kötelezettségszegést a honvédelmi alkalmazott követte el,

e) a 82/D. § (1) bekezdés a), c) vagy d) pontjában meghatározott ok áll fenn.

(2) A munkáltatói jogkört gyakorló a 82/D. § (4) bekezdése szerinti fegyelmi büntetést határozatban szabja ki.

(3) A fegyelmi büntetést úgy kell kiszabni, hogy az igazodjon a fegyelemsértés súlyához és jellegéhez, a honvédelmi szervezet fegyelmére gyakorolt hatásához, továbbá a miniszteri rendeletben meghatározott egyéb súlyosító és enyhítő körülményekhez.

(4) Ugyanazon fegyelemsértés esetén egymás mellett több fegyelmi büntetés nem szabható ki.

(5) A honvédelmi alkalmazott a munkáltatói határozattal szemben 30 napos jogvesztő határidőn belül bírósághoz fordulhat.

82/H. § (1) A fegyelmi büntetés hatálya az az időtartam, amely alatt a honvédelmi alkalmazott a jogszabályban meghatározott joghátrányokat viseli. A fegyelmi büntetésben részesített honvédelmi alkalmazott

a) magasabb beosztással nem bízható meg,

b) elismerésben, teljesítményjuttatásban nem részesíthető.

(2) A honvédelmi alkalmazott fegyelmi büntetés hatálya alatt áll a fegyelmi büntetés végrehajtásának befejezéséig, és azt követően

a) megrovás esetén 2 hónapig,

b) illetménycsökkentés esetén 1 évig.

82/I. § Külföldön elkövetett kötelezettségszegés esetén a határidőket a belföldre történő visszaérkezéstől kell számítani.

82/J. § A fegyelmi eljárás részletes eljárási szabályait a miniszter rendeletben állapítja meg."

57. § A Haj.tv. 93. §-a a következő 28. és 29. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg)

"28. a honvédelmi alkalmazottak kegyeleti gondoskodásának szabályait, a kegyeleti gondoskodás keretében nyújtott költségtérítéseket, igénybevételük módját és feltételeit, valamint az árvák kiegészítő támogatása megállapításának és folyósításának szabályait,

29. a fegyelmi eljárás részletes eljárási szabályait."

58. § A Haj.tv. 17. alcíme a következő 99/A-99/C. §-sal egészül ki:

"99/A. § (1) E törvénynek az egyes jogállási tárgyú és egyéb honvédelmi kérdésekkel foglalkozó törvények módosításáról szóló 2020. évi XLVII. törvénnyel megállapított 1. § (1) bekezdése alapján az e törvény hatálya alá kerülő szakképző intézménynél foglalkoztatott közalkalmazottakra a 97. § (1), (3), (4) és (10) bekezdését, a 98. §-át, a 99. § (1) bekezdését kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a 2018. december 31-ei határidő helyett az e törvény hatálya alá kerülés előtti napot kell érteni.

(2) A munkáltatói jogkört gyakorló az (1) bekezdésben érintettek részére az átvételtől számított 15 napon belül kinevezést ad.

99/B. § Ha egy szakképző intézmény a honvédelemért felelős miniszter fenntartói irányítása alá kerül, az átvétel időpontjában az ott foglalkoztatottak jogviszonya honvédelmi alkalmazotti jogviszonnyá alakul át, és a munkáltatói jogkört gyakorló az átvétel időpontjától számított 15 napon belül kinevezést ad az érintettek részére. Az átvétel során a 97. § (1), (3), (4) és (10) bekezdését, valamint a 98. §-t, a 99. § (1) bekezdését megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a 2018. december 31-ei határidő helyett a jogviszony átalakulása előtti napot kell érteni.

99/C. § Az elhunyt honvédelmi alkalmazottnak árvaellátásban részesülő árvája vonatkozásában az árvák kiegészítő támogatásának megállapításáról szóló határozatokat a kincstár adatszolgáltatását követő 30 napon belül kell meghozni."

59. § A Haj.tv.

1. 14. § (3) bekezdésében az "illetmény és a havi rendszeres illetménypótlékok" szövegrész helyébe az "illetmény, a havi rendszeres illetménypótlékok és a honvédelmi illetménykiegészítés" szöveg,

2. 16. § (2) bekezdésében a "pont 1. alpontja" helyébe a "pontja" szöveg,

3. 20. § (2) bekezdésében a "45. § (5) bekezdése" szövegrész helyébe a "45. § (5) bekezdése, a 46. § (4) bekezdése" szöveg,

4. 26. § (4) bekezdésében az "az honvédelmi alkalmazott" szövegrész helyébe az "a honvédelmi alkalmazott" szöveg,

5. 31. § (3) bekezdésében a "honvédelmi szervezet fenntartója" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédség központi személyügyi nyilvántartó szerve" szöveg,

6. 34. § (2) bekezdésében a "fenntartót" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédség központi személyügyi nyilvántartó szervet" szöveg,

7. 42. § (3) bekezdésében a "31. §" szövegrész helyébe a "21. §" szöveg,

8. 44. § (4) bekezdésében a "(2) bekezdésben" szövegrész helyébe a "(3) bekezdésben" szöveg,

9. 44. § (6) bekezdésében az "a (4) bekezdésben" szövegrész helyébe az "az (5) bekezdésben" szöveg,

10. 45. § (1) bekezdés b) pontjában a "62. §" szövegrész helyébe a "66. §" szöveg,

11. 45. § (1) bekezdés d) pontjában a "(9) bekezdés" szövegrész helyébe a "(8) és (9) bekezdés" szöveg,

12. 53. §-ában a "honvédelmi alkalmazottat" szövegrész helyébe a "honvédelmi alkalmazottat a besorolása alapján" szöveg,

13. 70. § (3) bekezdésében a "munkakörönkénti" szövegrész helyébe a "beosztás szerinti" szöveg,

14. 74. § (1) bekezdésében a "69-73. §" szövegrész helyébe a "70-73. §" szöveg,

15. 77. §-ában az "A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény" szövegrész helyébe az "A kormányzati igazgatásról szóló törvény vagy a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény" szöveg,

16. 77. §-ában az "a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben" szövegrész helyébe az "a kormányzati igazgatásról szóló törvényben vagy a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben" szöveg,

17. 82. § (2) bekezdésében a "honvédelmi alkalmazott honvédelmi illetménykiegészítést" szövegrész helyébe a "75. § szerinti honvédelmi illetménykiegészítést" szöveg,

18. 82. § (2) és (3) bekezdésében a "69-74. §" szövegrész helyébe a "70-74. §" szöveg,

19. 83. § (1) bekezdés d) pontjában a "honvédek jogállásról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.)" szövegrész helyébe a "Hjt." szöveg,

20. 83. § (2) bekezdés d) pontjában a "g) pontja" szövegrész helyébe a "h) pontja" szöveg,

21. 84. § e) pontjában, 85. § b) és c) pontjában a "Magyar Honvédség" szövegrész helyébe a "honvédelmi szervezet" szöveg,

22. 85. § a) pontjában a "Magyar Honvédségben" szövegrész helyébe a "honvédelmi szervezetben" szöveg,

23. 93. § 4. pontjában az "egyes pótlékok mértékét" szövegrész helyébe az "ágazati, szakmai sajátosságokra tekintettel fizetendő illetménypótlékokat és azok mértékét" szöveg,

24. 93. § 15. pontjában az "illetve jutalmazására" szövegrész helyébe az "illetve teljesítményjuttatásra" szöveg,

25. 93. § 25. pontjában a "70-75. § szerinti pótlékot" szövegrész helyébe a "70-74. § szerinti pótlékot és a 75. § szerinti honvédelmi illetménykiegészítést" szöveg

lép.

60. § Hatályát veszti a Haj.tv.

a) 16. § (5) bekezdésében az " , illetve az (1) bekezdésben meghatározott tudományos kutatói" szövegrész,

b) 16. § (5) bekezdés b) pontjában az " , illetve a tudományos kutatói" szövegrész,

c) 19. § (9) bekezdése,

d) 30. § (5) bekezdésében az "a kormányzati szolgálati jogviszonyban, a közalkalmazotti jogviszonyban," szövegrész,

e) 31. § (2) bekezdésében az "a fenntartóját, illetve" szövegrész,

f) 39. §-ában az "egyenlő részletekben" szövegrész,

g) 44. § (2) bekezdése,

h) 51. § (2) bekezdésében az " , az állami tisztviselőkről szóló törvény" szövegrész,

i) 62. § (5) bekezdésében az "és (3)" szövegrész,

j) 66. § (3) bekezdésében a "miniszteri vagy" szövegrész,

k) 76. § (3) bekezdése,

l) 81. § (4) bekezdése,

m) 82. § (4) bekezdése,

n) 83. § (2) bekezdés a) pontjában az " , illetve közalkalmazotti jogviszonynak" szövegrész,

o) 18. alcím címe.

8. A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény módosítása

61. § A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény 31. § (2) bekezdése nem lép hatályba.

9. Záró rendelkezések

62. § (1) Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 43. §, a 48. §, az 55. §, az 58. §, valamint az 1. melléklet 2020. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 2. §, az 56. § és a 61. § 2021. január 1-jén lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2020. évi XLVII. törvényhez

Az Szja. tv. 1. számú mellékletének 1. pont 11. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szociális és más ellátások közül adómentes:)

"1.11. a honvédek jogállásáról szóló törvényben meghatározott árvák kiegészítő támogatása, kiegészítő rokkantsági támogatás és kiegészítő hozzátartozói támogatás, valamint a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott árvák kiegészítő támogatása."

2. melléklet a 2020. évi XLVII. törvényhez

"4. melléklet a 2012. évi CCV. törvényhez

1. Általános előmeneteli rendbe tartozó beosztásoknál

AB
1.Kötelező
2.Őrmester4 év
3.Törzsőrmester4 év
4.Főtörzsőrmester5 év
5.Zászlós5 év
6.Törzszászlós5 év
7.Főtörzszászlós-
8.Hadnagy4 év
9.Főhadnagy4 év
10.Százados5 év
11.Őrnagy5 év
12.Alezredes5 év
13.Ezredes3 év
14.Dandártábornok-
15.Vezérőrnagy-
16.Altábornagy-
17.Vezérezredes-

2. Speciális előmeneteli rendbe tartozó beosztásoknál

AB
1.Kötelező
2.Őrmester4 év
3.Törzsőrmester4 év
4.Főtörzsőrmester5 év
5.Zászlós5 év
6.Törzszászlós-
7.Hadnagy4 év
8.Főhadnagy4 év
9.Százados5 év
10.Őrnagy5 év
11.Alezredes5 év
12.Ezredes-

3. Legénységi beosztásoknál

AB
1.Kötelező
2.Őrvezető3 év
3.Tizedes3 év
4.Szakaszvezető-

"

Tartalomjegyzék