2019. évi CX. törvény

a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról[1]

1. A jegyző építésügyi igazgatási feladatainak átadásával összefüggő rendelkezések

1. § (1) A települési önkormányzatok mindazon vagyona és vagyoni értékű joga, amely a jegyző építésügyi igazgatási feladatainak ellátását biztosítja (a továbbiakban együtt: államigazgatási feladat ellátását biztosító vagyon), 2020. március 1. napján - a feladat ellátásának időtartamára - az állam ingyenes használatába kerül. A használati jogot a fővárosi és megyei kormányhivatal gyakorolja.

(2) Az államigazgatási feladat ellátását biztosító vagyon alatt az átvett államigazgatási feladathoz kapcsolódó valamennyi jogot és kötelezettséget, valamint ingó és ingatlan vagyont is érteni kell.

(3) Az ingyenes használati jog alapításához kapcsolódó feladatok végrehajtásának részletkérdéseit a települési önkormányzatok polgármesterei, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kormánymegbízottai (a továbbiakban: felek) között megkötött megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) rendezi.

(4) Ha az államigazgatási feladat ellátását biztosító vagyon nem a települési önkormányzat tulajdonában, hanem bérleti vagy más szerződés alapján a használatában van, a fővárosi és megyei kormányhivatal a használat időtartama alatt, annak időtartamára - a megállapodásban tett erre irányuló nyilatkozata alapján - beléphet a bérleti vagy más szerződésbe a települési önkormányzat helyébe.

(5) A fővárosi és megyei kormányhivatal a megállapodásban tett nyilatkozata alapján vagy az ingyenes használat időtartama alatt bármikor lemondhat a vagyon vagy annak egy része használati jogáról.

(6) A fővárosi és megyei kormányhivatal jogosult az államigazgatási feladat ellátását biztosító ingó vagyon feletti ingyenes használat jogát - szükség szerint az ingó vagyonelemek fizikai mozgatásával - az állam tulajdonában lévő vagy a fővárosi és megyei kormányhivatal által más jogcímen használt ingatlanban is gyakorolni.

(7) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, nem terheli a települési önkormányzatot az ingatlan ingyenes használatának biztosítására vonatkozó kötelezettség, amennyiben az átvételre kerülő jegyzői építésügyi igazgatási feladatok ellátásához megfelelő állapotú és méretű ingatlan vagy ingatlanrész állami tulajdonba adását ajánlja fel és erről a felek megállapodásban megegyeznek.

(8) Az államigazgatási feladat ellátását biztosító vagyonba tartozó ingatlanon fennálló jelzálogjog esetében, a jelzálogjog jogosultja kielégítési jogának megnyílta esetén a települési önkormányzat köteles másik, azonos funkciójú és állapotú ingatlan ingyenes használatát az államnak felajánlani. Amennyiben a települési önkormányzat másik ingatlant felajánlani nem képes, a fővárosi és megyei kormányhivatal megkísérel a jelzálogjog jogosultja és a települési önkormányzat között egyezséget létrehozni a kielégítési jog gyakorlásának elhalasztásáról.

(9) A (7) bekezdés alapján az állam tulajdonába kerülő vagyon e törvény erejénél fogva ingyenesen a fővárosi és megyei kormányhivatal vagyonkezelésébe kerül.

(10) A (9) bekezdésben meghatározott vagyonkezelői jogviszonyra a továbbiakban a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által kötött vagyonkezelési szerződésekre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.

(11) Az e törvény alapján bejegyzésre kerülő használati jog, illetve a (7) bekezdés szerinti tulajdonszerzés ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére irányuló eljárás díj- és illetékmentes.

(12) A magyar állam és a települési önkormányzatok az ingyenes használatba vételhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása során kölcsönösen együttműködve járnak el.

(13) A feleknek a megállapodást 2020. január 31. napjáig kell megkötni. A határidő elmulasztása az átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátását biztosító vagyonra vonatkozó ingyenes használati jog alapítását nem akadályozza.

(14) A megállapodásban a polgármester teljes körű felelősséget vállal az általa tett nyilatkozatok és az átadott, ismertetett adatok, információk, tények, okiratok, dokumentumok valóságtartalmáért, teljeskörűségéért és az érdemi vizsgálatra alkalmas voltáért a megállapodás mellékletét képező teljességi nyilatkozattal.

(15) A települési önkormányzatnak az átvett államigazgatási feladatok ellátását biztosító vagyona elidegenítésére és megterhelésére 2020. március 1. napjáig nem kerülhet sor. Ez alól kivételt képeznek azok a vagyonelemek, amelyeket érintő jogügyletekről a települési önkormányzat a 2019. évben döntést hozott, és az abból befolyó bevételt a települési önkormányzat a 2019. évi költségvetésében tervezte, valamint, ha a fővárosi és megyei kormányhivatal az elidegenítési és a terhelési tilalom alól - a települési önkormányzat kérelmére - felmentést ad.

(16) Ha a felek között a (13) bekezdésben megjelölt határidőig nem jön létre, vagy nem teljeskörűen jön létre a megállapodás, a fővárosi és megyei kormányhivatal 2020. február 15. napjáig határozattal létrehozza a megállapodást, vagy határozattal dönt a megállapodásban nem rendezett kérdésekről. A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat a közigazgatási perre tekintet nélkül végrehajtható.

(17) A közigazgatási határozattal szemben azonnali jogvédelemnek nincs helye. A bíróság a perben 8 napon belül jár el.

(18) Ha a fővárosi és megyei kormányhivatal határozatával szembeni keresetlevél benyújtását követően, de a bíróság döntését megelőzően a felek a megállapodást megkötik, a fővárosi és megyei kormányhivatal a megállapodás megkötését követően a közigazgatási határozatot visszavonja, és erről a bíróságot haladéktalanul írásban értesíti.

2. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

2. § (1)[2]

(2)[3]

(3)[4]

(4) A Kkt.

a)[5]

b)[6]

c)[7]

d)[8]

e)[9]

f)[10]

(5)[11]

3. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

3. §[12]

4. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

4. § (1)[13]

(2)[14]

(3)[15]

5. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény módosítása

5. §[16]

6. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény módosítása

6. §[17]

7. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása

7. §[18]

8. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

8. §[19]

9. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

9. § (1)[20]

(2)[21]

(3)[22]

(4)[23]

10. A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény módosítása

10. §[24]

11. A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosítása

11. §[25]

12. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

12. § (1)[26]

(2)[27]

(3)[28]

(4)[29]

(5) A Szoc. tv.

a)[30]

b)[31]

(6)[32]

13. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

13. § (1)[33]

(2)[34]

(3)[35]

(4) A Bt.

a)[36]

b)[37]

(5) Hatályát veszti a Bt.

a)[38]

b)[39]

c)[40]

d)[41]

e)[42]

f)[43]

g)[44]

h)[45]

14. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosítása

14. §[46]

15. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása

15. § (1)[47]

(2)[48]

(3)[49]

(4)[50]

(5)[51]

(6)[52]

(7) Hatályát veszti az Mvt.

a)[53]

b)[54]

16. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

16. §[55]

17. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosítása

17. § (1)[56]

(2)[57]

(3)[58]

18. A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosítása

18. §[59]

19. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

19. § (1)[60]

(2)[61]

(3)[62]

20. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása

20. §[63]

21. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

21. §[64]

22. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosítása

22. § (1)[65]

(2)[66]

(3)[67]

(4)[68]

(5)[69]

(6) Hatályát veszti a Tvt.

a)[70]

b)[71]

c)[72]

23. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosítása

23. § (1)[73]

(2)[74]

(3)[75]

(4)[76]

(5)[77]

24. A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása

24. §[78]

25. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása

25. §[79]

26. A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosítása

26. §[80]

27. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása

27. §[81]

28. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

28. § (1)[82]

(2)[83]

(3)[84]

(4)[85]

(5)[86]

(6)[87]

(7)[88]

(8)[89]

(9) Hatályát veszti a Gyvt.

a)[90]

b)[91]

c)[92]

d)[93]

29. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

29. § (1)[94]

(2) Az Étv.

a)[95]

b)[96]

c)[97]

(3)[98]

30. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

30. §[99]

31. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

31. § (1)[100]

(2)[101]

(3)[102]

(4)[103]

(5)[104]

(6) Hatályát veszti a Tny.

a)[105]

b)[106]

c)[107]

d)[108]

e)[109]

32. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

32. § (1)[110]

(2)[111]

(3) Hatályát veszti az Ebtv.

a)[112]

b)[113]

c)[114]

d)[115]

33. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosítása

33. § (1)[116]

(2)[117]

(3)[118]

(4)[119]

34. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

34. § (1)[120]

(2)[121]

(3)[122]

(4) Hatályát veszti az Inytv.

a)[123]

b)[124]

c)[125]

d)[126]

e)[127]

f)[128]

g)[129]

h)[130]

i)[131]

35. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

35. §[132]

36. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása

36. §[133]

37. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosítása

37. §[134]

38. A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosítása

38. §[135]

39. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosítása

39. § (1)[136]

(2)[137]

40. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

40. § (1)[138]

(2)[139]

(3)[140]

(4)[141]

(5)[142]

41. A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosítása

41. §[143]

42. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

42. § (1)[144]

(2)[145]

43. A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítása

43. §[146]

44. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény módosítása

44. §[147]

45. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása

45. § (1)[148]

(2)[149]

(3)[150]

(4)[151]

46. A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény módosítása

46. §[152]

47. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

47. § (1)[153]

(2)[154]

(3)[155]

(4) Hatályát veszti a Kötv.

a)[156]

b)[157]

48. A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény módosítása

48. § (1)[158]

(2)[159]

(3)[160]

(4) Hatályát veszti az Nsztv.

a)[161]

b)[162]

49. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása

49. §[163]

50. A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény módosítása

50. §[164]

51. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása

51. § (1)[165]

(2)[166]

52. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása

52. §[167]

53. A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény módosítása

53. §[168]

54. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosítása

54. §[169]

55. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása

55. § (1)[170]

(2)[171]

(3)[172]

56. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosítása

56. §[173]

57. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosítása

57. §[174]

58. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása

58. § (1)[175]

(2)[176]

(3)[177]

59. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

59. §[178]

60. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása

60. § (1)[179]

(2)[180]

(3)[181]

(4)[182]

(5)[183]

(6)[184]

(7)[185]

(8) Az Éltv.

a)[186]

b)[187]

c)[188]

61. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény módosítása

61. §[189]

62. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosítása

62. §[190]

63. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása

63. § (1)[191]

(2)[192]

(3)[193]

(4)[194]

(5) Hatályát veszti az Evt.

a)[195]

b)[196]

c)[197]

d)[198]

e)[199]

f)[200]

g)[201]

64. A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása

64. § (1)[202]

(2)[203]

(3)[204]

(4)[205]

65. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosítása

65. § (1)[206]

(2)[207]

66. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény módosítása

66. § (1)[208]

(2)[209]

67. A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosítása

67. §[210]

68. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény módosítása

68. § (1)[211]

(2)[212]

(3)[213]

(4)[214]

(5)[215]

(6)[216]

(7) Az Evectv.

a)[217]

b)[218]

c)[219]

d)[220]

e)[221]

f)[222]

g)[223]

(8) Hatályát veszti az Evectv.

a)[224]

b)[225]

c)[226]

d)[227]

e)[228]

f)[229]

g)[230]

h)[231]

i)[232]

j)[233]

k)[234]

69. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása

69. § (1)[235]

(2)[236]

(3)[237]

(4)[238]

(5)[239]

(6)[240]

(7)[241]

70. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosítása

70. §[242]

71. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosítása

71. §[243]

72. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosítása

72. § (1)[244]

(2)[245]

(3)[246]

73. A központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény módosítása

73. §[247]

74. A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény módosítása

74. §[248]

75. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

75. § (1)[249]

(2)[250]

(3)[251]

(4)[252]

(5)[253]

(6)[254]

76. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosítása

76. § (1)[255]

(2)[256]

(3)[257]

(4)[258]

(5)[259]

(6)[260]

(7)[261]

(8)[262]

(9)[263]

77. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

77. §[264]

78. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

78. §[265]

79. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

79. §[266]

80. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

80. §[267]

81. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása

81. § (1)[268]

(2)[269]

82. A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény módosítása

82. §[270]

83. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosítása

83. §[271]

84. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosítása

84. § (1)[272]

(2)[273]

(3)[274]

85. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény módosítása

85. § (1)[275]

(2)[276]

86. A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény módosítása

86. §[277]

87. A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény módosítása

87. §[278]

88. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosítása

88. §[279]

89. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosítása

89. § (1)[280]

(2)[281]

90. Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény módosítása

90. §[282]

91. A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosítása

91. §[283]

92. A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény módosítása

92. §[284]

93. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosítása

93. §[285]

94. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény módosítása

94. §[286]

95. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

95. § (1)[287]

(2)[288]

96. Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény módosítása

96. §[289]

97. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény és kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi XCVII. törvény módosítása

97. § (1)[290]

(2)[291]

98. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítása

98. § (1)[292]

(2)[293]

(3)[294]

99. Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2019. évi LXVI. törvény módosítása

99. §[295]

100. Záró rendelkezések

100. § (1)[296] Ez a törvény - a (2)-(10) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § (2) bekezdése, (4) bekezdés a) és c)-f) pontja; a 4. § (1) bekezdése; a 7-8. §; a 9. § (1) bekezdése; a 10. §; a 12. § (3)-(4) bekezdése, (5) bekezdés a) pontja; a 13. § (1)-(2) bekezdése, (4) bekezdés a) pontja, (5) bekezdés a)-c), f) és h) pontja; a 15. § (1)-(6) bekezdése, (7) bekezdés a) pontja; a 16. §; a 17. § (1) bekezdése; a 19. § (1)-(2) bekezdése; a 20. §; a 22. § (1)-(5) bekezdése, (6) bekezdés b) pontja; a 23. § (2)-(5) bekezdése; a 28. § (1)-(2) és (4)-(5) bekezdése, (8) bekezdése, (9) bekezdés d) pontja; a 29. § (2) bekezdés a) és c) pontja; a 31. § (1) és (4) bekezdése, (6) bekezdés e) pontja; a 32. § (3) bekezdés a) pontja; a 33. § (2)-(3) bekezdése; a 34. § (4) bekezdés h)-i) pontja; a 35. §; a 39. § (2) bekezdése; a 40. § (1)-(2) bekezdése; a 41. §; a 42. § (2) bekezdése; a 43-44. §; a 45. § (1)-(3) bekezdése; a 47. § (4) bekezdés a) pontja; a 48. § (1)-(3) bekezdése, (4) bekezdés a) pontja; az 51. § (1) bekezdése; az 52. §; az 54. §; az 57. §; az 58. § (1) bekezdése; az 59. §; a 60. § (2)-(6) bekezdése és (8) bekezdés a)-b) pontja; a 61. §; a 63. § (1), (3) bekezdése és (5) bekezdés a)-b) pontja; a 64. § (1)-(2) és (4) bekezdése; a 65. § (2) bekezdése; a 66. § (1) bekezdése; a 67. §; a 68. § (7) bekezdés d) pontja, (8) bekezdés a)-d), f) és h)-k) pontja; a 69. § (2)-(3) és (6)-(7) bekezdése; a 71. §; a 72. § (2)-(3) bekezdése; a 73. §; a 75. § (1)-(5) bekezdése; a 76. § (1)-(6) bekezdése; a 77. §; a 79. §; a 83. §; a 85. § (1) bekezdése; a 86. §; a 88. §; a 89. § (1) bekezdése; a 90-91. §; a 94. §, a 95. § (1) bekezdése; a 98. § (2) bekezdése 2020. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 60. § (1) bekezdése 2020. január 2-án lép hatályba.

(4) A 64. § (3) bekezdése 2020. február 1-jén lép hatályba.

(5) A 2. § (1), (3) bekezdése, (4) bekezdés b) pontja és (5) bekezdése; a 3. §; a 4. § (3) bekezdése; az 5-6. §; a 11. §; a 12. § (1) bekezdése, (5) bekezdés b) pontja, (6) bekezdése; a 13. § (3) bekezdése, (4) bekezdés b) pontja, (5) bekezdés d)-e) és g) pontja; a 14. §; a 15. § (7) bekezdés b) pontja; a 17. § (2)-(3) bekezdése; a 18. §; a 19. § (3) bekezdése; a 22. § (6) bekezdés a) és c) pontja; a 23. § (1) bekezdése; a 24-27. §; a 28. § (3), (6) bekezdése és (9) bekezdés a)-c) pontja; a 29. § (2) bekezdés b) pontja és (3) bekezdése; a 30. §; a 31. § (5) bekezdése és (6) bekezdés a-d) pontja; a 32. § (1) bekezdése és (3) bekezdés b)-d) pontja; a 34. § (1), (3) bekezdése és (4) bekezdés a)-g) pontja; a 36-38. §; a 39. § (1) bekezdése; a 40. § (5) bekezdése; a 45. § (4) bekezdése; a 46. §; a 47. § (4) bekezdés b) pontja; a 48. § (4) bekezdés b) pontja; a 49-50. §; az 51. § (2) bekezdése; az 53. §; az 55. § (3) bekezdése; az 56. §; az 58. § (2)-(3) bekezdése; a 60. § (7) bekezdése és (8) bekezdés c) pontja; a 62. §; a 63. § (4) bekezdése és (5) bekezdés c)-g) pontja; a 66. § (2) bekezdése; a 69. § (1) bekezdése; a 72. § (1) bekezdése; a 74. §; a 75. § (6) bekezdése; a 76. § (9) bekezdése; a 78. §; a 80. §; a 81. § (2) bekezdése; a 82. §; a 84. § (3) bekezdése; a 85. § (2) bekezdése; a 89. § (2) bekezdése; a 92. §; a 98. § (1) és (3) bekezdése; a 101. § (1) bekezdése; valamint az 1. melléklet 2020. március 1-jén lép hatályba.

(6) A 70. § 2020. március 31-én lép hatályba.

(7) A 68. § (1)-(4) bekezdése, (7) bekezdés a)-c) és e)-f) pontja, (8) bekezdés e) és g) pontja, a 95. § (2) bekezdése 2020. július 1-jén lép hatályba.

(8) A 9. § (3) és (4) bekezdése; a 93. § 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

(9)[297] A 12. § (2) bekezdése, a 40. § (4) bekezdése és a 87. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

(10)[298] A 4. § (2) bekezdése, a 9. § (2) bekezdése, a 21. §, a 28. § (7) bekezdése, a 29. § (1) bekezdése, a 31. § (2) és (3) bekezdése, a 32. § (2) bekezdése, a 34. § (2) bekezdése, a 40. § (3) bekezdése, a 42. § (1) bekezdése, a 47. § (2) bekezdése, a 63. § (2) bekezdése, a 65. § (1) bekezdése, a 69. § (4) és (5) bekezdése, a 76. § (7) és (8) bekezdése, a 81. § (1) bekezdése, a 84. § (1) és (2) bekezdése és a 96. § 2025. január 1-jén lép hatályba.

101. § (1) Ha az ügyben e törvény hatálybalépésével a fellebbezés kizárttá válik, törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában a folyamatban lévő fellebbezési eljárást a fellebbezést kizáró rendelkezés hatálybalépését megelőzően hatáskörrel rendelkező szerv folytatja le.

(2) Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, e törvény hatálybalépésével más szerv feladat- és hatáskörébe kerülő, folyamatban lévő elsőfokú ügyekben, valamint a folyamatban lévő peres eljárásokban az a szerv jár el, amelynek hatáskörébe a feladat ellátása a jogszabály rendelkezése szerint kerül.

(3) A folyamatban lévő ügyekben az e törvény hatálybalépése előtt végzett eljárási cselekmények hatályát és a megkezdett határidőket nem érinti, hogy az eljárás lefolytatása e törvény hatálybalépésével más szerv feladat- és hatáskörébe kerül.

(4) A (3) bekezdés megfelelően alkalmazandó az e törvény hatálybalépésével a más szervhez kerülő, valamely hatóság eljárásában felhasználandó szakhatósági állásfoglalás kiadására irányuló, folyamatban lévő szakhatósági eljárásra.

(5) Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, e törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő végrehajtási eljárást az a szerv folytatja le, amelynek hatáskörébe a feladat ellátása a jogszabály rendelkezése szerint kerül.

102. § E törvény

a) 1. §-a az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése, illetve 38. cikk (1) bekezdése alapján,

b) 16. § (1) bekezdése az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján,

c) 70. §-a az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése és 23. cikke alapján,

d) 85. §-a az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése alapján

sarkalatosnak minősül.

103. § E törvény 35. §-a, 44. §-a, 48. § (1)-(3) bekezdése és (4) bekezdés a) pontja, 58. § (1) bekezdése, 60. § (2) bekezdése, 66. § (1) bekezdése, 90. §-a a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2019. évi CX. törvényhez[299]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2019. december 10-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[3] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[4] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[5] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[6] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[7] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[8] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[9] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[10] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[11] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[12] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[13] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[14] Később lép hatályba e törvény 100. § (10) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[16] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[17] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[18] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[19] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[20] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[21] Később lép hatályba e törvény 100. § (10) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[22] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[23] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[24] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[25] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[26] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[27] Később lép hatályba e törvény 100. § (9) bekezdése alapján. Hatályos 2021.01.01.

[28] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[29] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[30] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[31] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[32] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[33] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[34] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[35] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[36] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[37] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[38] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[39] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[40] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[41] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[42] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[43] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[44] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[45] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[46] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[47] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[48] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[49] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[50] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[51] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[52] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[53] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[54] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[55] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[56] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[57] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[58] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[59] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[60] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[61] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[62] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[63] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[64] Később lép hatályba e törvény 100. § (10) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[65] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[66] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[67] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[68] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[69] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[70] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[71] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[72] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[73] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[74] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[75] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[76] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[77] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[78] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[79] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[80] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[81] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[82] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[83] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[84] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[85] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[86] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[87] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[88] Később lép hatályba e törvény 100. § (10) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[89] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[90] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[91] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[92] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[93] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[94] Később lép hatályba e törvény 100. § (10) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[95] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[96] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[97] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[98] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[99] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[100] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[101] Később lép hatályba e törvény 100. § (10) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[102] Később lép hatályba e törvény 100. § (10) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[103] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[104] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[105] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[106] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[107] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[108] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[109] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[110] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[111] Később lép hatályba e törvény 100. § (10) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[112] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[113] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[114] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[115] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[116] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[117] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[118] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[119] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[120] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[121] Később lép hatályba e törvény 100. § (10) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[122] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[123] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[124] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[125] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[126] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[127] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[128] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[129] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[130] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[131] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[132] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[133] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[134] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[135] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[136] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[137] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[138] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[139] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[140] Később lép hatályba e törvény 100. § (10) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[141] Később lép hatályba e törvény 100. § (9) bekezdése alapján. Hatályos 2021.01.01.

[142] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[143] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[144] Később lép hatályba e törvény 100. § (10) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[145] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[146] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[147] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[148] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[149] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[150] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[151] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[152] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[153] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[154] Később lép hatályba e törvény 100. § (10) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[155] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[156] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[157] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[158] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[159] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[160] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[161] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[162] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[163] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[164] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[165] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[166] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[167] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[168] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[169] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[170] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[171] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[172] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[173] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[174] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[175] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[176] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[177] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[178] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[179] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[180] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[181] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[182] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[183] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[184] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[185] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[186] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[187] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[188] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[189] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[190] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[191] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[192] Később lép hatályba e törvény 100. § (10) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[193] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[194] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[195] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[196] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[197] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[198] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[199] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[200] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[201] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[202] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[203] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[204] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[205] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[206] Később lép hatályba e törvény 100. § (10) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[207] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[208] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[209] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[210] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[211] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[212] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[213] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[214] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[215] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[216] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[217] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[218] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[219] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[220] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[221] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[222] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[223] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[224] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[225] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[226] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[227] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[228] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[229] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[230] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[231] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[232] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[233] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[234] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[235] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[236] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[237] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[238] Később lép hatályba e törvény 100. § (10) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[239] Később lép hatályba e törvény 100. § (10) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[240] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[241] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[242] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[243] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[244] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[245] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[246] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[247] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[248] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[249] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[250] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[251] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[252] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[253] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[254] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[255] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[256] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[257] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[258] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[259] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[260] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[261] Később lép hatályba e törvény 100. § (10) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[262] Később lép hatályba e törvény 100. § (10) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[263] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[264] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[265] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[266] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[267] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[268] Később lép hatályba e törvény 100. § (10) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[269] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[270] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[271] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[272] Később lép hatályba e törvény 100. § (10) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[273] Később lép hatályba e törvény 100. § (10) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[274] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[275] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[276] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[277] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[278] Később lép hatályba e törvény 100. § (9) bekezdése alapján. Hatályos 2021.01.01.

[279] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[280] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[281] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[282] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[283] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[284] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[285] A 2020. évi LXXVI. törvény 128. §-a értelmében nem lép hatályba.

[286] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[287] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[288] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[289] Később lép hatályba e törvény 100. § (10) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.

[290] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[291] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[292] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[293] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[294] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[295] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[296] Módosította a 2022. évi XLVIII. törvény 61. §-a. Hatályos 2022.12.01.

[297] Megállapította a 2022. évi XLVIII. törvény 60. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.12.01.

[298] Beiktatta a 2022. évi XLVIII. törvény 60. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.12.01.

[299] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére