4/2020. (II. 6.) EMMI rendelet

egyes szociális és fogyatékosságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az 1. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés k) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 30. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet módosítása

1. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 1. számú melléklet III. rész 3. pont 6. alpontjában hatályát veszti a "haszonélvezeti □" szövegrész.

2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosítása

2. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 6. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A 2. számú melléklet alkalmazása körében

a) szakmai létszámnormára vonatkozó előírások betartásával a személyes gondoskodást nyújtó intézmények, szolgálatok a saját szervezeti felépítésük és működési rendjük szerint gazdálkodnak a humán erőforrásokkal;

b) az ajánlott munkakörökben foglalkoztatottak létszámát a fenntartó határozza meg;

c) a létszámigényt - ha a létszámnorma ellátotti számra vagy férőhelyekre vetítve van meghatározva - főben kell meghatározni, a kerekítés általános szabályának figyelembevételével;

d) házi segítségnyújtás keretében nyújtott személyi gondozás esetén

da) a szociális gondozók havi számát az 5. számú melléklet A) pontja szerinti tevékenységnaplókban ellátottanként, havonta rögzített időtartamok összesítése alapján kell meghatározni,

db) a tevékenység megkezdésének első hónapjában a megállapodásokban rögzített időtartamok összesítése az irányadó,

dc) egy gondozó közvetlen gondozásra fordított havi órakerete éves átlagban 147 óra, úgy, hogy az ellátotti szám számítása során 21 óra = 1 fő ellátott;

e) ha a bentlakásos intézmények férőhelyszáma nem haladja meg az 50 férőhelyet, az intézményvezetői munkakör osztott munkakörben vagy részmunkaidőben is ellátható;

f) a gazdasági, pénzügyi feladatok ellátásának ajánlott létszámai a bentlakásos intézmények esetén a következők:

fa) gazdasági vezető 1 fő,

fb) gazdasági ügyintéző (100 férőhelyenként) 2 fő,

fc) ügyviteli létszám (pénztáros, könyvelő, raktáros stb. 50 férőhelyenként) 1 fő,

fd) takarítónő (1000 m2-es takarítandó felületként) 1 fő,

fe) műszaki létszám (beépített 4000 légköbméterenként) 1 fő,

ff) mosónő, vasalónő (50 férőhelyenként) 1 fő,

fg) varrónő (100 férőhelyenként) 1 fő,

fh) élelmezésvezető (100 férőhely felett) 1 fő,

fi) szakács, konyhalány (100 adagonként és további 30 adagonként) 5 fő + 1 fő;

g) a gazdasági, pénzügyi feladatok ellátásának ajánlott létszámai az alapszolgáltatásokat nyújtó szociális intézmények esetén a következők:

ga) gazdasági ügyintéző 1 fő,

gb) takarító 1 fő,

gc) konyhai kisegítő (100 adagonként) 1 fő;

h) tartós bentlakásos intézményekben az intézményvezető kijelöli műszakonként a krízishelyzetre, korlátozó intézkedések eldöntésére jogosult személyt;

i) a működés megkezdésekor szakosított ellátások esetében - a drogbetegeket ellátó intézmény, a hajléktalanok átmeneti intézményei és a lakóotthon kivételével - három hónapig legalább az alábbi személyi feltételekkel kell rendelkezni:

ia) intézményvezető 1 fő,

ib) ápoló, gondozó munkakör 5 fő,

ic) orvos bejegyzés szerinti férőhelyre vetített létszám,

id) a 2. számú melléklet többi munkakörére megállapított létszám a férőhelyek betöltöttségének arányában;

j) a működés megkezdésének időpontját követő harmadik hónap végétől valamennyi szakosított ellátás esetében, valamennyi munkakörre vonatkozóan

ja) a létszámot a betöltött férőhelyekkel arányosan kell biztosítani,

jb) a létszám teljesítését a működést engedélyező szervnek be kell jelenteni, és a bejelentéshez csatolni kell a fenntartónak vagy - ha az alkalmazottakat a bentlakásos intézmény foglalkoztatja - a bentlakásos intézménynek és azon személyeknek, akikkel a jogszabályban előírt kötelező létszámfeltételeket teljesítik, az egybehangzó nyilatkozatát, amelyben kijelentik, hogy az adott munkakörre előírt kötelező létszámfeltételek teljesítése érdekében közalkalmazotti jogviszonyt, munkaviszonyt, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesítettek, valamint a szakképesítést bizonyító okirat másolatát;

k) súlyos vagy halmozottan fogyatékos személynek minősül a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényben ekként meghatározott személy;

l) a támogatott lakhatás tekintetében a fenntartónak a működés megkezdésének időpontjában, illetve az azt követő három hónapban az előírt személyi feltételekkel kell rendelkeznie, majd ezt követően a létszámfeltételeket a komplex szükségletfelmérés összegző adatlapja szerint a szolgáltatás biztosításához szükséges óraszámnak az összes ellátottra számított összege határozza meg;

m) támogatott lakhatás esetén, ha a fenntartó az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatási elemeket az Szt. 75. § (2) bekezdés b) pontja szerint biztosítja, a szolgáltatási elemet nyújtó munkatársakat az adott alapszolgáltatásra meghatározott munkakörökben foglalkoztathatja;

n) a közösségi ellátások esetén, valamint a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátásában, rehabilitációs intézményében és rehabilitációs lakóotthonában a tapasztalati szakértő ajánlott létszámban foglalkoztatható;

o) az orvos munkakör megbízási vagy vállalkozási jogviszonyban is betölthető;

p) a három műszakos folyamatos ellátást biztosító intézményben - a drogbetegeket ellátó intézményt, a hajléktalanok átmeneti szállását és a lakóotthont kivéve - az ápolói, gondozói feladatok ellátásához minimálisan 5 fő alkalmazása szükséges az intézményvezetőn és a kisegítő személyzeten kívül."

(2) Az R. 6. §-a a következő (5a)-(5d) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) A 3. számú melléklet alkalmazásában

a) a gondozó, ápoló, segítő, asszisztens munkakörök betöltéséhez nincs felsőfokú képesítési elvárás, de a munkakörhöz illeszkedő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel is betölthetőek,

b) a falugondnok, tanyagondnok munkakörök betöltéséhez nincs középfokú képesítési elvárás, de bármely középfokú végzettséggel és szakképzettséggel is betölthetőek,

c) ha alapképzésben szerzett végzettséget jelöl a táblázat egy munkakörnél, az adott munkakör az alapképzésben szerzett végzettségre épülő mesterképzésben szerzett végzettséggel is betölthető,

d) az intézményvezető a pszichiátriai beteg, szenvedélybeteg, demens személyeket gondozó bentlakást nyújtó intézmények esetén a gondozó, ápoló és terápiás munkakörök vonatkozásában munkakörönként legalább 1-1 fő, az adott szakmai egység célcsoportjának megfelelő, e melléklet szerinti kiegészítő szakirányú képesítéssel rendelkező foglalkoztatott jelenlétét köteles minden műszakban biztosítani.

(5b) A 3. melléklet szerinti munkaköröket az (5c) és (5d) bekezdésben foglaltaknak megfelelően kell szakmacsoport szerint besorolni.

(5c) A Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatás, ellátás vezető szakmacsoportba tartozó munkakörök:

a) intézményvezető,

b) vezető ápoló, vezető szakápoló.

(5d) A 3. melléklet szerinti nem vezetői munkakörök közül

a) a Személyes gondoskodást nyújtó szakember szakmacsoportba tartozó munkakörök:

aa) gondozó,

ab) ápoló,

ac) szakápoló,

ad) orvos;

b) a Szociális és gyermekjóléti fejlesztő szakember szakmacsoportba tartozó munkakörök:

ba) terápiás munkatárs,

bb) fejlesztő pedagógus;

c) a Szociális és gyermekjóléti segítő szakember szakmacsoportba tartozó munkakörök:

ca) szociális munkatárs,

cb) segítő, falugondnok, tanyagondnok,

cc) esetfelelős,

cd) asszisztens."

3. § Az R. 7. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Gondozási tervet kell készíteni)

"b) az idős, fogyatékos, pszichiátriai vagy szenvedélybeteg személyek részére átmeneti elhelyezést biztosító intézményi ellátásban részesülő személyre vonatkozóan, ha az ellátást legalább hat hónap időtartamra veszi igénybe, valamint a hajléktalan személyek átmeneti szállásán ellátásban részesülő személyre vonatkozóan, ide nem értve a külső férőhelyen nyújtott ellátást,"

4. § Az R. 19/A. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A szakmai egységeket az intézményvezetőre meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személy vezetheti.

(6) A szolgáltató, illetve az intézmény vezetője látja el a különböző szakmai egységek vezetését is a (7) bekezdésben foglaltak kivételével, ha az intézményben, illetve a szolgáltatónál foglalkoztatottak száma - a fenntartó mérlegelése szerint - nem teszi indokolttá az egyes szolgáltatások tekintetében az önálló vezetéssel működtetett szakmai egység kialakítását."

5. § (1) Az R. 30. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A személyes interjú felvétele során az esetmenedzser döntése alapján több személyes találkozásra is sor kerülhet. A szociális diagnózist az első interjútól számított 15 munkanapon belül kell elkészíteni, figyelemmel a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 7/A. § (2) bekezdésében foglaltakra. Az ellátást igénylő krízishelyzete esetén a szolgáltatás a szociális diagnózis elkészítése előtt is igénybe vehető."

(2) Az R. 30. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

"(11) A szociális diagnózist készítő esetmenedzser nem foglalkoztatható osztott munkakörben."

6. § Az R. II. Fejezet 8. címe a következő 39/N. §-sal egészül ki:

"39/N. § (1) A szenvedélybetegek közösségi ellátásában és alacsonyküszöbű ellátásában - a (2) bekezdés szerinti kivétellel - csak olyan személy foglalkoztatható, akit a foglalkoztatás kezdő időpontjában a munkáltató bejelentett a szenvedélybetegek közösségi ellátása képzésre vagy a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása képzésre, és azt a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított két éven belül elvégzi.

(2) Az (1) bekezdés szerinti képzés elvégzése alól mentesül

a) a szenvedélybeteg gondozó OKJ 55 762 05, az addiktológus szakorvos, a pszichiáter szakorvos, az addiktológiai pszichológus, a klinikai szakpszichológus, a pszichológus, az addiktológiai konzultáns képesítéssel rendelkező személy, és

b) az a személy, aki szenvedélybetegek közösségi ellátásában vagy alacsonyküszöbű ellátásában egy évnél hosszabb foglalkoztatotti jogviszonnyal rendelkezik."

7. § (1) Az R. 54. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ellátást igénybe vevő korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembevételével, szükséges szervezni)

"a) az aktivitást segítő fizikai tevékenységeket (napi rendszerességű szabad levegőn tartózkodás, fekvőbetegek napi rendszerességű levegőztetése, sporttevékenység, ágytorna stb.),"

(2) Az R. 54. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A (3) bekezdés a) pontjában megfogalmazott feladatokat a gondozási tervben személyre szólóan rögzíteni kell úgy, hogy az - ha az igénybe vevő kora, egészségi állapota lehetővé teszi - biztosítsa az intézmény elhagyásának lehetőségét."

8. § Az R. 106. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"106. § (1) A hajléktalan személyek átmeneti szállása a szociális munka keretében

a) tanácsadás,

b) esetkezelés,

c) gondozás,

d) készségfejlesztés,

e) az ellátott egyéni szükségletei szerint felügyelet és háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás

szolgáltatási elemeket szükség szerint biztosít.

(2) A hajléktalan személyek átmeneti szállása segíti a más szolgáltatásokhoz való hozzáférést."

9. § (1) Az R. 107. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A hajléktalan személyek éjjeli menedékhelyére a 105. § rendelkezései az irányadók azzal, hogy a nyújtott szociális munka tartalmát a (3) bekezdés határozza meg."

(2) Az R. 107. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az éjjeli menedékhely

a) tanácsadás,

b) esetkezelés és

c) felügyelet

szolgáltatási elemeket biztosít."

(3) Az R. 107. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A hajléktalan személyek éjjeli menedékhelye segíti a más szolgáltatásokhoz való hozzáférést."

10. § Az R. 110/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A komplex szükségletfelmérés költségét a fenntartó viseli. A komplex szükségletfelmérés díjának összegét a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter az általa irányított minisztérium honlapján és a Szociális Ágazati Portálon közzéteszi."

11. § Az R. 110/C. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A komplex szükségletfelmérés szerint

a) fokozott támogatási szükséglettel rendelkező fogyatékos személynek minősül az a személy, aki a 14. számú melléklet Összegző lap II. pont I. Személyi higiéné, II. Személyi függetlenség, III. Mobilitás kategóriák közül legalább két kategóriában teljes támogatást igényel,

b) magas támogatási szükséglettel rendelkező fogyatékos személynek minősül az a személy, aki a 14. számú melléklet Összegző lap II. pont I. Személyi higiéné, II. Személyi függetlenség, III. Mobilitás kategóriák közül legalább egy kategóriában teljes támogatást igényel."

12. § Az R. 110/E. §-a a következő (1a)-(1c) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Ha egy lakószobában egy személy kerül elhelyezésre, a lakószoba alapterületének el kell érnie a 8 négyzetmétert.

(1b) Támogatott lakhatást igénybe vevő személy gyermekének együttes elhelyezése esetén a gyermekre egyéves kor felett további kettő, hat éves kor felett további négy, tizenkét éves kor felett további hat négyzetméter alapterületet kell biztosítani.

(1c) Az Szt. 75. § (5) bekezdés c) pontja szerinti esetben a lakások úgy is kialakíthatóak, hogy két lakáshoz tartozik egy közös főzőhelyiség, fürdőhelyiség és WC."

13. § Az R. a következő 124. §-sal egészül ki:

"124. § (1) A 30. § (10) bekezdése szerinti képzést a 2020. január 1-jén foglalkoztatásban álló szociális diagnózist készítő esetmenedzsereknek 2021. december 31-ig kell elvégezniük.

(2) Az egyes szociális és fogyatékosságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2020. (II. 6.) EMMI rendelettel megállapított 30. § (11) bekezdése szerinti feltételnek a rendelet hatálybalépésekor osztott munkakörben foglalkoztatott szociális diagnózist készítő esetmenedzserek esetében 2020. április 1-jétől kell megfelelni."

14. § (1) Az R. 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. 3. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az R. 14. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

15. § Az R.

a) 5. § (4) bekezdés c) pontjában a "(2)" szövegrész helyébe az "(5)" szöveg,

b) 26. §-ában a "vezető gondozó" szövegrész helyébe a "házi segítségnyújtás intézményvezetőjének vagy a szakmai egységet irányító vezetőnek" szöveg,

c) 39. § (4) bekezdésében a "8. számú melléklet szerinti" szövegrész helyébe a "szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által meghatározott, a Szociális Ágazati Portálon közzétett" szöveg,

d) 51. § (1) bekezdésében a "9. számú melléklet szerinti" szövegrész helyébe a "szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által meghatározott, a Szociális Ágazati Portálon közzétett" szöveg,

e) 79. § (1) bekezdésében a "10. számú melléklet szerinti" szövegrész helyébe a "szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által meghatározott, a Szociális Ágazati Portálon közzétett" szöveg,

f) 81. § (3a) bekezdés c) pontjában az "esetre" szövegrész helyébe az "esetre, valamint az egyéni munkarendben tanulmányokat folytató gyermekre" szöveg,

g) 101/A. § (3) bekezdésében a "6. számú melléklet szerinti" szövegrész helyébe a "szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által meghatározott, a Szociális Ágazati Portálon közzétett" szöveg,

h) 101/A. § (7) bekezdés a) pontjában a "3 napon belül" szövegrész helyébe a "haladéktalanul" szöveg,

i) 105. § (3) bekezdésében a "13. számú melléklet szerinti" szövegrész helyébe a "szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által meghatározott, a Szociális Ágazati Portálon közzétett" szöveg,

j) 110/B. § (3) bekezdés b) pontjában a "14. számú melléklet szerint" szövegrész helyébe a "szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által meghatározott, a Szociális Ágazati Portálon közzétett összegző lapon" szöveg,

k) 110/E. § (1) bekezdés a) pontjában a "12" szövegrész helyébe az "- az (1a)-(1b) bekezdésben foglaltak kivételével - 12" szöveg,

l) 110/I. § (1) bekezdésében az "A támogatott" szövegrész helyébe az "Az Szt. 75. § (5) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatott" szöveg

lép.

16. § Hatályát veszti az R.

a) 19/A. § (1) és (2) bekezdése,

b) 19/A. § (8) bekezdésében az " , illetve koordinátorára" szövegrész,

c) 39/J. § (4) bekezdésében az "a munkatársaknak nem kell speciális képzésen részt venni, és" szövegrész,

d) 40. § (8) bekezdés c) pontjában a " , továbbá a 101/A. §-ban" szövegrész,

e) 68. § (2) bekezdése,

f) 103. § (3) bekezdése,

g) 6. számú melléklete,

h) 8. számú melléklete,

i) 9. számú melléklete,

j) 10. számú melléklete,

k) 11. számú melléklete,

l) 13. számú melléklete,

m) 14. számú melléklete.

3. A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosítása

17. § A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet 1. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

4. Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet módosítása

18. § Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. §-a a következő h) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazási köre)

"h) szenvedélybetegek közösségi ellátása és alacsonyküszöbű ellátása"

[képzésre terjed ki (a továbbiakban együtt: képzés).]

19. § A Kr. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A vizsgabizottság elnökét a szociális ágazat irányítását végző miniszter kéri fel."

20. § A Kr. a következő alcímmel egészül ki:

"A szenvedélybetegek közösségi ellátása és alacsonyküszöbű ellátása képzés

17/C. § (1) A szenvedélybetegek közösségi ellátása és alacsonyküszöbű ellátása képzés célja a képzésen részt vevő személy felkészítése a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 39/J-39/L. §-ában foglalt feladatok ellátására.

(2) A szenvedélybetegek közösségi ellátása képzés kötelező óraszáma 188 óra, ebből

a) 104 óra elméleti oktatás,

b) 84 óra gyakorlati oktatás.

(3) A szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása képzés kötelező óraszáma 173 óra, ebből

a) 89 óra elméleti oktatás,

b) 84 óra gyakorlati oktatás."

21. § A Kr.

a) 15. § (2) bekezdésében a "260" szövegrész helyébe a "170" szöveg,

b) 15. § (2) bekezdés a) pontjában a "180" szövegrész helyébe az "52" szöveg,

c) 15. § (2) bekezdés b) pontjában a "80" szövegrész helyébe a "118" szöveg

lép.

5. A segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet módosítása

22. § A segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet 9. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Fot. 7/A. § (1) bekezdésében meghatározott, a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása érdekében a gazda és a kiképző (a továbbiakban együtt: segítő kutyát alkalmazó személy) jogosult a - (2) bekezdés szerinti kivétellel - segítő kutyával tartózkodni és a segítő kutyát használni a lakosság elől elzárt területek kivételével a Fot. 4. § f) pontja szerinti közszolgáltatást nyújtó szerv, intézmény, szolgáltató területén és egyéb, mindenki számára nyitva álló létesítményben (területen), így különösen]

"h) egészségügyi, közművelődési, oktatási, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben,"

6. Záró rendelkezések

23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Dr. Kásler Miklós s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 4/2020. (II. 6.) EMMI rendelethez

"2. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelethez

A személyes gondoskodás formáinak szakmai létszámnormái

I. FALUGONDNOKI, TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT

MUNKAKÖRÖKfalugondnoki szolgálattanyagondnoki szolgálat
falugondnok1 fő
tanyagondnok1 fő

II. FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ELLÁTÁSA

II.1.
Alapszolgáltatások
MUNKAKÖRÖKtámogató szolgáltatásnappali intézmény
intézményvezető1 fő1 fő
szolgálatonként50 főre vetítve
segítő3 fő
gondozó3 fő
súlyos, halmozottan sérült
ellátottak esetében 8 fő
terápiás munkatárs
II.2.
Szakosított szolgáltatások
MUNKAKÖRÖKápolást-
gondozást
nyújtó
intézmény
átmeneti
ellátást
nyújtó
intézmény
rehabilitá-
ciós
intézmény*
ápoló-gon-
dozó célú
lakóotthon
rehabili-
tációs célú
lakóotthon
támogatott
lakhatás
intézményvezető1 fő1 fő1 főheti 20 óraheti 20 óra1 fő
100 főre vetítvelakóotthononkéntintézmé-
nyenként
vezető ápoló1 fő
(>100 fő)
1 fő
(>100 fő)
gondozó30 fő,
ebből min.
1 fő ápoló,
kiskorúak
ellátása és
súlyos,
halmozottan
sérült
ellátottak
esetén 40 fő
16 fő10 fő2 fő1 fő
ápoló
terápiás
munkatárs
3 fő,
kiskorúak
ellátása és
súlyos,
halmozottan
sérült
ellátottak
esetén + 2 fő
2 fő5 fő
szociális
munkatárs
fejlesztő
pedagógus
4 fő,
kiskorúak
ellátása
esetén
+ 2 fő
4 fő**heti 20 óra
orvosheti 4 óra
(<100)
heti 6 óra
(100-200)
1 fő (>200)
heti 2 óraheti 4 óra
segítő2 fő
esetfelelős1 fő
* külső férőhely esetén annak férőhelyszámára nem kell létszámot számítani
** 100 fő felett a fejlesztő pedagógusok közül vezető pedagógus kijelölése szükséges

Ajánlott munkakörök:

Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye:

- szabadidő-szervező

- mozgásterapeuta/gyógytornász

Fogyatékos személyek ápolást-gondozást nyújtó intézménye:

- mozgásterapeuta/gyógytornász

- foglalkoztatás-szervező

III. IDŐS, DEMENS SZEMÉLYEK ELLÁTÁSA

III.1.
Alapszolgáltatások
MUNKAKÖRÖKétkeztetésházi
segítségnyújtás
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás
nappali intézmény
intézményvezető10 vagy több
szociális gondozó/
ápoló esetén
1 fő
1 fő
100 fő felett50 főre vetítve
gondozóaz 5. számú
melléklet A) pontja
szerinti
2 fő/40
készülékenként
készenléti
szolgálatban
2 fő,
6 napos vagy
ápolótevékenységnap-
lóban összesített
óraszám alapján
szociális gondozó,
ápoló 1 fő
folyamatos nyitva
tartás esetén
további 1 fő
terápiás
munkatárs
demens személyek
ellátása estén
további 8 fő
szociális
munkatárs
asszisztens1 fő
III.2.
Szakosított szolgáltatások
MUNKAKÖRÖKátmeneti elhelyezést nyújtó intézményápolást-gondozást
nyújtó intézmény
szakápolási
központ esetében
az ápolást-
gondozást nyújtó
intézmény
minimum-
létszámán túl
intézményvezető1 fő1 fő
vezető szakápoló1 fő
100 főre vetítve
vezető ápoló1 fő (>100)1 fő (>100)
gondozó16 fő24 fő
ápoló
szakápoló15 fő
terápiás
munkatárs
2 fő2 fő
szociális
munkatárs
orvosheti 2 óraheti 4 óra (<100)
heti 6 óra (100-200)
1 fő (>200)

Ajánlott munkakörök:

- mozgásterapeuta/gyógytornász

- foglalkoztatás-szervező

IV. HAJLÉKTALAN SZEMÉLYEK ELLÁTÁSA

IV. 1.
Alapszolgáltatások
MUNKAKÖRÖKutcai szociális munkahajléktalan személyek nappali melegedője
intézményvezető- a szociális munkatársak közül 1 fő,
- integrált intézmény esetében
az integrált intézmény vezetője vagy
az általa kijelölt személy
1 fő
szolgálatonkéntintézményenkéntezenfelül 50 főre
vetítve
szociális munkatárs2 főheti 20 óratovábbi heti 20 óra
segítő2 főtovábbi 1 fő
IV. 2.
Szakosított szolgáltatások
MUNKAKÖRÖKhajléktalan személyek átmeneti
intézménye*
hajlék-
talan
személyek
rehabilitá-
ciós intéz-
ménye**
ápolást-gondozást nyújtó
intézmény
intézményvezető1 fő1 fő1 fő
100 főre vetítve
szociális
munkatárs
éjjeli
menedék-
hely
4 fő
átmeneti szállás
6 fő
10 fő2 fő
segítőnapi
14 órás
nyitva-
tartáshoz
igazítva
24 órás
folyamatos
nyitvatartáshoz
igazítva
14 fő
gondozó
orvosheti 2 óraheti 2 óraheti 6 óra
* ha a férőhelyen csak lakhatási szolgáltatást biztosítanak, arra a férőhelyszámra nem kell létszámot számítani
** külső férőhely esetén annak férőhelyszámára nem kell létszámot számítani
IV. 2.1.
Időszakos férőhely (100 férőhelyre vetítve)
MUNKAKÖRÖKátmeneti szálláséjjeli menedékhely
Intézményen belül
szociális
munkatárs
8 fő4 fő
segítő5 fő5 fő
gondozó
Intézményen kívül
intézményvezető
(részlegvezető)
1 fő1 fő
szociális
munkatárs
4 fő4 fő
segítő10 fő10 fő
gondozó

Ajánlott munkakörök:

Hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, ápolást-gondozást nyújtó intézménye:

- foglalkoztatás-szervező

V. PSZICHIÁTRIAI BETEGEK ELLÁTÁSA

V. 1.
Alapszolgáltatások
MUNKAKÖRÖKközösségi ellátásnappali intézmény
intézményvezető1 fő1 fő
szolgálatonként50 főre vetítve
gondozó2 fő
terápiás munkatárs2 fő
szociális munkatárs
orvos*havi 4 óra
* konzultatív feladatokra
V. 2.
Szakosított szolgáltatások
MUNKAKÖRÖKápolást-
gondozást
nyújtó
intézmény
átmeneti
ellátást nyújtó
intézmény
rehabilitációs
intézmény*
rehabilitációs
célú
lakóotthon
támogatott
lakhatás
intézményvezető1 fő1 fő1 főheti 20 óra1 fő
100 főre vetítvelakó-
otthononként
intézmé-
nyenként
vezető ápoló1 fő (>100)
gondozó24 fő ebből
min. 1 fő ápoló
16 fő12 fő1 fő
ápoló
terápiás
munkatárs
2 fő2 fő4 fő
szociális
munkatárs
orvosheti 8 óra
(<100)
heti 12 óra
(100-200)
heti 4 óra és
1 fő** (>200)
heti 2 óraheti 8 óra
(<100)
heti 12 óra
(100-200)
heti 4 óra és
1 fő
(>200)***
esetfelelős1 fő
* külső férőhely esetén annak férőhelyszámára nem kell létszámot számítani
** ezen belül kell biztosítani a szakorvosi ellátást is
*** ezen belül kell biztosítani a szakorvosi ellátást is

Ajánlott munkakörök:

Pszichiátriai betegek ápolást-gondozást nyújtó intézménye:

- foglalkoztatás-szervező

Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye:

- foglalkoztatás-szervező

VI. SZENVEDÉLYBETEGEK ELLÁTÁSA

VI.1.
Alapszolgáltatások
MUNKAKÖRÖKközösségi
ellátás
alacsonyküszöbű ellátásnappali intézmény
intézményvezető1 fő1 fő1 fő
szolgálatonkéntszolgálatonként50 főre vetítve
terápiás
munkatárs
2 fő2 fő2 fő
gondozó
szociális
munkatárs
segítő
orvos*havi 4 óra
* konzultatív feladatokra
VI. 2.
Szakosított szolgáltatások
MUNKAKÖRÖKápolást-
gondozást
nyújtó
intézmény
rehabilitációs
intézmény*
átmeneti
ellátást nyúj-
tó intézmény
rehabilitációs
célú lakóotthon
támogatott
lakhatás
intézményvezető1 fő1 fő1 főheti 20 óra1 fő
100 főre vetítvelakó-
otthononként
intézmé-
nyenként
vezető ápoló1 fő (>100 fő)
ápoló
gondozó
24 fő10 fő**16 fő1 fő
szociális
munkatárs
2 fő6 fő2 fő
terápiás
munkatárs
orvosheti 8 óra
(<100)
heti 12 óra
(100-200)
heti 4 óra és
1 fő
(>200)***
heti 8 óra
(<100)
heti 12 óra
(100-200)
heti 4 óra és
1 fő
(>200)****
heti 2 óra
esetfelelős1 fő
* külső férőhely esetén annak férőhelyszámára nem kell létszámot számítani
** az egészségbiztosítási finanszírozással rendelkező drog-rehabilitációs intézmény esetén az e rendelet
szerinti ápolói létszámot nem kötelező alkalmazni
*** ezen belül kell biztosítani a szakorvosi ellátást
**** ezen belül kell biztosítani a szakorvosi ellátást

Ajánlott munkakörök:

Szenvedélybetegek ápolást-gondozást nyújtó intézménye:

- foglalkoztatás-szervező

Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye:

- foglalkoztatás-szervező

VII. FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁS

MUNKAKÖRÖK
intézményvezető1 fő
50 foglalkoztatottra vetítve
segítő2 fő

"

2. melléklet a 4/2020. (II. 6.) EMMI rendelethez

"3. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelethez

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekben foglalkoztatottaknak az adott munkakör betöltéséhez szükséges képesítési minimum előírásai

MunkakörökSzakképzettségek és szakképesítésekSzakmai egységben minimum 1 fő szakirányú végzettsége
Pszichiátriai beteg
(Kiegészítő szabály 3.)
Szenvedélybeteg
(Kiegészítő szabály 3.)
Demens
(Kiegészítő szabály 3.)
intézmény-
vezető
- andragógus
- diakónus
- diplomás ápoló
- egészségügyi tanár
- gyógypedagógus
- gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája
szakirányon
- gyógypedagógus, hallássérültek pedagógiája szakirányon
- gyógypedagógus, látássérültek pedagógiája szakirányon
- gyógypedagógus, logopédia szakirányon
- gyógypedagógus, pszichopedagógia szakirányon
- gyógypedagógus, szomatopedagógia szakirányon
- gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája
szakirányon
- gyógypedagógus, autizmus spektrum pedagógiája szakirányon
- gyógytornász-fizioterapeuta
- hajléktalanellátás esetében felsőfokú végzettség
- humánfejlesztő
- igazgatásszervező szociális szakigazgatás-szervező szakirányú
szakképzettség
- intézetvezető
- konduktor
- közgazdász
- közigazgatás-szervező
- mentálhigiénés segítő szakember
- mentálhigiénés szakember
- mentálhigiénés szakember és közösségi segítő
- okleveles ápoló
- okleveles egészségügyi szociális munkás
- egészségügyi menedzser
- okleveles egészségügyi menedzser
- okleveles egészségpszichológus
- okleveles ápoló
- okleveles egyetemi ápoló
- okleveles fizioterapeuta
- okleveles jogász
- okleveles orvosdoktor
- okleveles pasztorális tanácsadó
- okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember
- okleveles rehabilitációs szakember
- okleveles szociális gazdaság szakember
- okleveles szociálpolitikus
- okleveles szociálgerontológus
- teológus
- okleveles társadalmi befogadás tanácsadó
- szociális menedzser
- szociális munkás
- szociálpedagógus
- szociológus
- szenvedélybetegek ellátása esetén addiktológiai konzultáns
- viselkedéselemző
vezető ápoló/
vezető
szakápoló
- diplomás ápoló
- okleveles egyetemi ápoló
- okleveles ápoló
- intézetvezető
- mentőtiszt
gondozó- demencia gondozó
- gerontológiai gondozó
- pszichiátriai gondozó
- szenvedélybeteg gondozó
- szociális gondozó és ápoló
- szociális szakgondozó
- pszichiátriai gondozó- szenvedélybeteg
gondozó
- demencia gondozó
- gerontológiai
gondozó
ápoló- alapellátási közösségi szakápoló
- általános ápolási és egészségügyi asszisztens
- aneszteziológiai szakasszisztens
- ápoló
- csecsemő- és gyermekápoló
- diabetológiai szakápoló és edukátor
- epidemiológiai szakápoló
- ergoterapeuta
- felnőtt intenzív szakápoló
- geriátriai és krónikus beteg szakápoló
- gyakorló csecsemő- és gyermekápoló
- fizioterápiás asszisztens
- gyakorló ápoló
- gyakorló csecsemő- és gyermekápoló
- gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens
- gyakorló mentőápoló
- gyermek intenzív szakápoló
- gyógymasszőr
- hospice szakápoló
- légzőszervi szakápoló
- mentőápoló
- nefrológiai szakápoló
- onkológiai szakápoló
- pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató
- sürgősségi szakápoló
- pszichiátriai szakápoló
és gyógyfoglalkoztató
- geriátriai és krónikus
beteg szakápoló
szakápoló- 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet 3. számú melléklete szerint
I., II. kategóriás ápolónak minősülő szakápoló
terápiás
munkatárs
- addiktológus
- addiktológiai konzultáns
- akut betegellátó szakápoló
- autizmus specifikus szolgáltatásszervező
- általános és családügyi mediátor
- általános neuropszichológus
- biblia-alapú lelkigondozó
- biblioterapeuta
- bűnmegelőzési, alkoholprevenciós és drogprevenciós szakember
- családkonzulens/családterapeuta
- diakónus
- diplomás ápoló
- egészségfejlesztő szakpszichológus
- egészségfejlesztési szakember
- egészségfejlesztő mentálhigiénikus
- egészségügyi rehabilitációs menedzser
- egészségmentor szaktanácsadó
- egészségügyi szervező
- egyházi/felekezeti közösségszervező
- evangelikál lelkipásztor
- életút-támogató tanácsadó
- életmód tanácsadó és terapeuta
- életmód tanácsadó/lelkigondozó
- életmód tanácsadó teológus
- élmény-, rendezvény- és közösségszervező
- életvezetés-koordinátor
- fejlesztő biblioterapeuta
- felekezeti szociális munkás
- foglalkozási rehabilitációs szaktanácsadó
- gerontagógus
- gyermekvédelmi pszicho-patrónus
- gyermek- és ifjúságpszichiátriai és addiktológiai konzultáns
- gyógymasszőr
- gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája
szakirányon
- gyógypedagógus, hallássérültek pedagógiája szakirányon
- gyógypedagógus, látássérültek pedagógiája szakirányon
- pszichiátriai gondozó- szenvedélybeteg
gondozó
- demencia gondozó
- gerontológiai
gondozó
- gyógypedagógus, logopédia szakirányon
- gyógypedagógus, pszichopedagógia szakirányon
- gyógypedagógus, szomatopedagógia szakirányon
- gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája
szakirányon
- gyógypedagógus, autizmus spektrum pedagógiája szakirányon
- gyógytornász-fizioterapeuta
- humánszolgálati tanácsadó
- integratív mentálhigiénés szakember
- intenzív szakápoló
- iskolai szociális munkás
- játéktervező és -elemző
- keresztyén hospice lelkigondozó
- képi kifejezéspszichológiai szaktanácsadó
- klinikai lelkigondozó
- kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns
- kompetenciafejlesztő tréner
- komplex interaktív játékkonzulens
- komplex művészeti terapeuta
- komplex rehabilitációs mentor
- komplex szociális szolgáltatások szakembere
- közösségi és családi mediátor
- közvetítő (mediátor)
- lelkigondozói asszisztens
- mentálhigiénés családtudományi és családterápiás szakember
- mentálhigiénés lelkigondozó
- mentálhigiénés szakember
- mentálhigiénés szakember és közösségi segítő
- mentálhigiénés segítő szakember
- mentálhigiéniai prevenció specialista
- multidiszciplináris rehabilitációs munkatárs
- munkahelyi mentálhigiénés szakember
- munkavállalási tanácsadó
- okleveles ápoló
- okleveles egyetemi ápoló
- okleveles fizioterapeuta
- okleveles mentálhigiénés közösség- és kapcsolatsegítő szakember
- okleveles pasztorális tanácsadó
- okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember
- okleveles egészségpszichológus
- okleveles rekreációszervező és egészségfejlesztő
- teológus
- okleveles társadalmi befogadás tanácsadó
- pasztorálpszichológiai szakreferens
- okleveles pszichiáter
- pszichopedagógus
- rehabilitációs-kreatív terapeuta
- rehabilitációs szolgáltatásszervező
- reflektív addiktológiai szociális szakember
- reflektív pszichoszociális krízistanácsadó szociális szakember
- szaklelkigondozó
- szociálgerontológiai szakmenedzser
- okleveles szociálgerontológus
- szülő-csecsemő/kisgyermek konzulens
- tanácsadó szakpszichológus
- társadalmi integrációs tanácsadó
- tranzakcióanalitikus asszisztens
- utcai szociális munkás
- viselkedéselemző
- családsegítő asszisztens
- demencia gondozó
- foglalkozás-szervező
- gerontológiai gondozó
- gyermekotthoni asszisztens
- gyógypedagógiai segítő munkatárs
- kisgyermekgondozó, -nevelő
- mentálhigiénés asszisztens
- pedagógiai- és családsegítő munkatárs
- pszichiátriai gondozó
- rehabilitációs nevelő, segítő
- szenvedélybeteg gondozó
- szociális asszisztens
- szociális menedzser
- szociális szakgondozó
- szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző
szociális
munkatárs
- okleveles szociális gazdasági szakember
- okleveles egészségügyi szociális munkás
- szociális munkás
- okleveles szociálpolitikus
- szociálpedagógus
- szociális menedzser
- szociálpedagógus
- gyermek- és ifjúságpszichiátriai és addiktológiai konzultáns
- hajléktalanellátás esetében felsőfokú végzettség
fejlesztő-
pedagógus
- fejlesztőpedagógus
- gyógypedagógus
- gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája
szakirányon
- gyógypedagógus, hallássérültek pedagógiája szakirányon
- gyógypedagógus, látássérültek pedagógiája szakirányon
- gyógypedagógus, logopédia szakirányon
- gyógypedagógus, pszichopedagógia szakirányon
- gyógypedagógus, szomatopedagógia szakirányon
- gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája
szakirányon
- gyógypedagógus, autizmus spektrum pedagógiája szakirányon
gyógytestnevelő
- gyógytornász
- konduktor
- pedagógus
- pszichopedagógus
- szociálpedagógus
orvos- okleveles orvosdoktor
segítő/falu-
gondnok, tanya-
gondnok
- befejezett 8 általános iskola
esetfelelős- felsőfokú végzettség és az e rendelet 110/G. § (4) bekezdésében
megjelölt kompetenciák
asszisztens- mentálhigiénés asszisztens
- szociális asszisztens

"

3. melléklet a 4/2020. (II. 6.) EMMI rendelethez

Az R. 14. számú melléklet VII. pontjában a "Támogatott lakhatás igénybevételét megalapozó szükséglet fennáll" szövegrész helyébe a

"Támogatott lakhatás igénybevételét megalapozó szükséglet fennáll, az alábbiak szerint:

Átlagos támogatási szükséglet

Fokozott támogatási szükséglet

Magas támogatási szükséglet

áll fenn."

szöveg lép.

4. melléklet a 4/2020. (II. 6.) EMMI rendelethez

1. A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet 1. számú melléklet 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. Ellátási forma, intézmény típusa: (A megfelelő rész aláhúzandó.)

1. Étkeztetés

2. Házi segítségnyújtás

3. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat

4. Támogató szolgálat

5. Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű szolgáltatása

6. Szenvedélybetegek közösségi ellátása

7. Pszichiátriai betegek közösségi ellátása

8. Utcai szociális munka

9. Idősek nappali ellátása

10. Fogyatékos személyek nappali ellátása

11. Pszichiátriai betegek nappali ellátása

12. Szenvedélybetegek nappali ellátása

13. Hajléktalan személyek nappali melegedője

14. Időskorúak gondozóháza

15. Fogyatékos személyek gondozóháza

16. Pszichiátriai betegek átmeneti otthona

17. Szenvedélybetegek átmeneti otthona

18. Éjjeli menedékhely

19. Hajléktalan személyek átmeneti szállása

20. Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye

21. Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye

22. Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye

23. Hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye

24. Fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona

25. Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona

26. Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona

27. Szenvedélybetegek betegek rehabilitációs célú lakóotthona

28. Idősek otthona

29. Fogyatékos személyek otthona

30. Pszichiátriai betegek otthona

31. Szenvedélybetegek otthona

32. Fogyatékos személyek támogatott lakhatása

33. Pszichiátriai betegek támogatott lakhatása

34. Szenvedélybetegek támogatott lakhatása

35. Család- és gyermekjóléti szolgálat

36. Család- és gyermekjóléti központ

37. Bölcsődei ellátás

a) Bölcsőde

b) Mini bölcsőde

c) Munkahelyi bölcsőde

d) Családi bölcsőde

38. Napközbeni gyermekfelügyelet

39. Helyettes szülő

40. Gyermekek átmeneti otthona

41. Családok átmeneti otthona

42. Nevelőszülői hálózat

43. Javítóintézet

44. Gyermekotthon

45. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat

46. Egyéb, éspedig: ............................................"

2. A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet 1. számú melléklet 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. Betöltött munkakör; tevékenységi kör: [Az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, illetve az 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet alapján.]

1. intézményvezető

2. intézményvezető-helyettes

3. szervezeti egység vezetője

4. javítóintézeti otthonvezető

5. szakmai vezető

6. megyei/fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottság vezető

7. vezető ápoló

8. vezető szakápoló

9. szakmai egység vezető

10. gondozó

11. ápoló

12. szakápoló

13. terápiás munkatárs

14. szociális munkatárs

15. fejlesztő-pedagógus

16. segítő

17. falugondnok

18. tanyagondnok

19. esetfelelős

20. asszisztens

21. foglalkoztatás-szervező

22. mozgásterapeuta

23. gyógytornász

24. szabadidő-szervező

25. családgondozó

26. családsegítő

27. szociális asszisztens

28. esetmenedzser/tanácsadó

29. szociális diagnózist készítő esetmenedzser

30. óvodai és iskolai szociális segítő

31. helyettes szülő

32. helyettes szülői tanácsadó

33. nevelő

34. nevelőszülő

35. gyermekfelügyelő

36. gyermekvédelmi ügyintéző

37. nevelőszülői tanácsadó

38. örökbefogadási tanácsadó

39. gyermekvédelmi gyám

40. gyermekgondozó

41. növendékügyi előadó

42. elhelyezési ügyintéző

43. gyermekvédelmi asszisztens

44. védőnő

45. kisgyermeknevelő

46. orvos

47. pszichiáter

48. jogász

49. iskolai tanár

50. iskolai tanító

51. szakoktató

52. rendész

53. javítóintézeti utógondozó

54. gyógypedagógus

55. pszichológus

56. fejlesztő pedagógus

57. pszichológiai tanácsadó

58. konduktor

59. munkaoktató

60. közvetítő

61. hivatásos gondnok

62. egyéb, éspedig: ........................."

Tartalomjegyzék