582/2020. (XII. 15.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt biztosított utazási kedvezményekről[1]

Egyes veszélyhelyzeti III./járványügyi normák:

2021. évi CXXX. törvény (különösen: 25. §)

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Ingyenesen, a menetjegy megvásárlása nélkül veheti igénybe az országos, regionális és elővárosi (a továbbiakban: helyközi) és a helyi személyszállítási közszolgáltatást (a továbbiakban: utazási kedvezmény)

a) a szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézményben, illetve hálózatnál dolgozó,

b) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény vagy a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szerinti jogviszonyban álló,

c) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény szerinti jogviszonyban álló,

d) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény szerinti jogviszonyban álló,

a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzettel összefüggő, illetve a SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása érdekében szükséges feladatokat ellátó személy.

(2) Az (1) bekezdés szerinti utazási kedvezményre jogosult személy a jogosultságát a foglalkoztató által az 1. melléklet szerint kiállított igazolással és a személyazonosság igazolására alkalmas okmánnyal igazolja.

(3) Az utazási kedvezmény a vasúti személyszállításban a 2. kocsiosztályra érvényes. Az utazási kedvezmény a helyjegyre, valamint a pótjegyre is vonatkozik.

2. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

3. §[2]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 582/2020. (XII. 15.) Korm. rendelethez

Igazolás
a veszélyhelyzettel összefüggő, illetve a SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek
elhárítása érdekében szükséges feladatokat ellátó személy díjmentes utazásához
I. Jogosult személy
-neve:
........................................................................................................................................................................................................
-születési helye és ideje:
.......................................................................................................................................................................................................
-lakcíme (állandó lakóhely vagy tartózkodási hely teljes címe):
........................................................................................................................................................................................................
-személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványának típusa és száma:
........................................................................................................................................................................................................
II. Foglalkoztató (szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény, illetve hálózat, honvédelmi,
rendvédelmi feladatokat ellátó szerv vagy egyéb költségvetési szerv)
-neve:
........................................................................................................................................................................................................
-székhelye/telephelye:
........................................................................................................................................................................................................
III. Az igazolás kiállításának helye és ideje:
.......................................................................................................................................................................................................
IV. Az igazolást kiállította1:
........................................................................................................................................................................................................
P. H.
1A IV. pontban foglalt foglalkoztató szerv vezetőjének vagy a képviseletére jogosult személynek az aláírása, valamint bélyegzője.
A jogosult díjmentes utazási jogosultsága a belföldi, helyközi vasúti és autóbuszos személyszállítási közszolgáltatások vonatkozásában kiterjed
a helyjegyre, valamint a pótjegyre, így a helyközi autóbusz-közlekedésben alkalmazott kiegészítő jegyre, valamint a vasúti közlekedésben
rendszeresített gyorsvonati pótjegyre, ezáltal mentesít ezek megváltásának kötelezettsége alól.
A jogosult jelen igazolást köteles magánál hordani és a díjmentes utazás igénybevételéhez a közlekedési szolgáltatók munkatársainak kérésük
esetén a személyazonosság igazolására alkalmas okmánnyal együtt felmutatni.

Lábjegyzetek:

[1] A 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. § 35. pontja a rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja. A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése 36. pontja alapján a 3. § kivételével a 2021. február 7-én hatályos szöveggel 2021.02.08-án újból hatályba lép. A rendelet hatályát a 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbította a 80/2021. (II. 22.) Korm. rendelet 1. § 36. pontja.

[2] Hatályon kívül helyezve e rendelet 3. § (2) bekezdése, valamint a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés 36. pontja alapján. Hatálytalan 2021.02.08.

Tartalomjegyzék