Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

2/2021. (II. 15.) AM rendelet

egyes vadgazdálkodási és agrártámogatási tárgyú rendeletek módosításáról

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (1) bekezdés a) pont 2. alpontjában, c) pont 2., 11., 23. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 12. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2.és a 4. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pont 4. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 12. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 13. § tekintetében a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (1) bekezdés a) pont 4. alpontjában és c) pont 2. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 12. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosítása

1. § A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) a következő 17/A. §-sal egészül ki:

"17/A. § Zárttéri vadtartó létesítményben valamennyi vadászható nagyvadfaj, valamint fácán, fogoly, vörös fogoly és tőkés réce tartható."

2. § A Vhr. 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A fácántyúk csak vadászati célú kibocsátása esetén vadászható, a kibocsátott mennyiség erejéig, a kibocsátóhelytől mért ezer méteres távolságon belül. A kibocsátóhely egyértelmű beazonosíthatóságához szükséges EOV koordinátákat az éves vadgazdálkodási tervben meg kell adni."

3. § A Vhr. 5. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. § A Vhr. 20/A. § (1) bekezdés a) pontjában a "vaddisznó, illetve muflon" szövegrész helyébe a "vaddisznó, dámszarvas, szikaszarvas, valamint muflon" szöveg lép.

2. A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet módosítása

5. § A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet 4. § (1a) és 9. § (1a) bekezdésében a "2019." szövegrész helyébe a "2021." szöveg lép.

3. Az Észak-dunántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről szóló 12/2018. (VII. 3.) AM rendelet módosítása

6. § Az Észak-dunántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről szóló 12/2018. (VII. 3.) AM rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

7. § Hatályát veszti az Észak-dunántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről szóló 12/2018. (VII. 3.) AM rendelet 3. melléklet 7. pont 7.4. alpontja.

4. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet módosítása

8. § A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet [a továbbiakban: 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet] a következő 18/A. §-sal egészül ki:

"18/A. § E rendeletnek az egyes agrár-, valamint mezőgazdasági csekély összegű támogatást tartalmazó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 41/2020. (VIII. 19.) AM rendelettel megállapított 13/A. §-át a 2019/2020. támogatási év IV. negyedévére, valamint a 2020/2021. támogatási év I. negyedévére vonatkozóan benyújtott mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránti kérelmeket elbíráló támogatási döntések esetében kell alkalmazni."

9. § A 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet a következő 21. és 22. §-sal egészül ki:

"21. § E rendelet alapján mezőgazdasági csekély összegű támogatás - a 11. § (6) bekezdésében foglaltaktól eltérően - a 2020/2021. támogatási évre vonatkozóan legfeljebb 2 milliárd forint összegig állapítható meg. 22. § E rendeletnek az egyes vadgazdálkodási és agrártámogatási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 2/2021. (II. 15.) AM rendelettel [a továbbiakban: 2/2021. (II. 15.) AM rendelet] megállapított 21. §-át a 2/2021. (II. 15.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

10. § A 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

11. § A 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet 4. § (1) bekezdés záró szövegrészében a "11,73056 milliárd forint" szövegrész helyébe a "10,768 milliárd forint, a 2021/2022. támogatási évben legfeljebb 10 milliárd forint" szöveg lép.

12. § Hatályát veszti a 11/2019. (IV. 1.) AM rendeletnek az egyes agrár-, valamint mezőgazdasági csekély összegű támogatást tartalmazó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 41/2020. (VIII. 19.) AM rendelet 22. §-ával megállapított 18. §-a.

5. Záró rendelkezések

13. § Hatályát veszti

a) a Dél-dunántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről szóló 10/2018. (VII. 3.) AM rendelet 3. melléklet 7. pont 7.5. alpontja;

b) a Duna-Tisza közi Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről szóló 11/2018. (VII. 3.) AM rendelet 3. melléklet 7. pont 7.4. alpontja;

c) a Tiszántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről szóló 13/2018. (VII. 3.) AM rendelet 3. melléklet 7. pont 7.4. alpontja;

d) az Északi hegy- és dombvidéki Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről szóló 14/2018. (VII. 3.) AM rendelet 3. melléklet 7. pont 7.4. alpontja.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

15. § E rendelet 2. és 4. alcíme

a) az "Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából" című, 2020. március 19-i 2020/C 91 I/01 számú európai bizottsági közlemény, valamint

b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

1. melléklet a 2/2021. (II. 15.) AM rendelethez

A Vhr. 5. melléklet I. pontja helyébe a következő pont lép:

"I. VADÁSZATI IDÉNYEK

AB
1a) Nagyvadfajok
2gímszarvasbika
- érett bika
- tehén
- ünő
- borjú
szeptember 1. - január 31.
szeptember 1. - október 31.
szeptember 1. - január 31.
május 1. - február utolsó napja
szeptember 1. - április 30.
3dámbika
- érett bika
- tehén, ünő
- borjú
október 1. - február utolsó napja
október 1. - november 30.
október 1. - január 31.
október 1. - február utolsó napja
4őzbak
- suta, gida
április 15. - szeptember 30.
október 1. - február utolsó napja
5muflonkos
- juh, jerke
- bárány
egész évben
szeptember 1. - január 31.
szeptember 1. - február utolsó napja
6vaddisznóegész évben
7szikaszarvasegész évben
8b) Apróvadfajok
9mezei nyúloktóber 1. - december 31.
10üregi nyúlegész évben
11fácánoktóber 1. - február utolsó napja
12fogolyoktóber 1. - december 31.
13vörös fogolyegész évben
14nyári lúdoktóber 1. - december 31.
15vetési lúd, nagy lilik, kanadai lúd, nílusi lúdoktóber 1. - január 31.
16tőkés réceaugusztus 15. - január 31.
17szárcsaszeptember 1. - január 31.
18erdei szalonkavadászati idény nélkül
19örvös galamb, balkáni gerleaugusztus 15. - január 31.
20c) Egyéb apróvadfajok
21róka, aranysakál, nyest, pézsmapocok, nyestkutya, mosómedveegész évben
22borz, házi görény, dolmányos varjú, szarka, szajkójúlius 1. - február utolsó napja
23Az a), b) és c) pontokban meghatározott vadászati idények alkalmazása során az egyes vadfajoknál
a 27. és 27/A. §-ban foglalt rendelkezéseket is figyelembe kell venni.

"

2. melléklet a 2/2021. (II. 15.) AM rendelethez

Az Észak-dunántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről szóló 12/2018. (VII. 3.) AM rendelet 3. melléklet 7. pont 7.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A vadgazdálkodási tájegység fácángazdálkodási irányelvei)

"7.2. A kibocsátott egyedek lábgyűrűvel vagy szárnyjelölővel történő megjelölését a vadászati hatóság előírhatja."

3. melléklet a 2/2021. (II. 15.) AM rendelethez

"2. melléklet a 11/2019. (IV. 1.) AM rendelethez

ABCDE
1.Baromfi megnevezésIdőszak2019/2020.
támogatási évi keret
(millió forint)
2020/2021. támogatási évi keret
(millió forint)
2021/2022. támogatási évi keret
(millió forint)
2.növendék csirke, szabadtartásos csirke és gyöngyösI. negyedév1 350,001 350,001 150,00
3.növendék csirke, szabadtartásos csirke és gyöngyösII. negyedév1 350,001 408,001 150,00
4.növendék csirke, szabadtartásos csirke és gyöngyösIII. negyedév1 350,001 350,001 200,00
5.növendék csirke, szabadtartásos csirke és gyöngyösIV. negyedév1 350,001 150,001 200,00
6.házi tyúkI. negyedév170,00170,00170,00
7.házi tyúkII. negyedév200,00170,00170,00
8.házi tyúkIII. negyedév170,00170,00170,00
9.házi tyúkIV. negyedév170,00170,00170,00
10.pecsenyeliba, növendék liba, fiatal liba, pecsenyekacsa, növendék kacsaI. negyedév1 700,00630,00600,00
11.pecsenyeliba, növendék liba, fiatal liba, pecsenyekacsa, növendék kacsaII. negyedév1 750,00850,00670,00
12.pecsenyeliba, növendék liba, fiatal liba, pecsenyekacsa, növendék kacsaIII. negyedév853,91500500,00
13.pecsenyeliba, növendék liba, fiatal liba, pecsenyekacsa, növendék kacsaIV. negyedév690,12450500,00
14.növendék pulykaI. negyedév710,00650,00600,00
15.növendék pulykaII. negyedév710,00650,00600,00
16.növendék pulykaIII. negyedév650,00550,00580,00
17.növendék pulykaIV. negyedév650,00550,00570,00

"

Tartalomjegyzék