Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

41/2020. (VIII. 19.) AM rendelet

az egyes agrár-, valamint mezőgazdasági csekély összegű támogatást tartalmazó miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,

a 7. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában, valamint a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés d) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosítása

1. § Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat D:25 mezőjében az "évente legfeljebb 2 alkalom/egyed" szövegrész helyébe az "évente legfeljebb 3 alkalom/egyed" szöveg lép.

2. Az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról szóló 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet módosítása

2. § (1) Az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról szóló 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet [a továbbiakban: 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet] 1. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"1. anyakecske: minden olyan, a kecskefajhoz tartozó nőivarú állat, amely a birtokon tartás utolsó napjáig legalább egyéves;"

(2) A 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet 1. §-a a következő 11-13. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"11. átmeneti támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősülő és az "Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából" című, 2020. március 19-i 2020/C 91 I/01. számú európai bizottsági közlemény 3.1. pontja szerinti támogatás;

12. kapcsolt vállalkozás: a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet] 1. § i) pontja szerinti vállalkozás;

13. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a) bekezdése szerinti vállalkozás."

3. § A 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet a következő 6., 6/A. és 6/B. §-sal egészül ki:

"6. § (1) A 2. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a mezőgazdasági termelő a 2020. évben - a 6/A. §-ban foglalt feltételek teljesülése esetén - kizárólag a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 1. § b) pontja szerinti átmeneti támogatás (a továbbiakban: átmeneti támogatás) igénybevételére jogosult.

(2) Az átmeneti támogatásra a 2-5. §-ban foglaltakat a 6. § (1) bekezdésében, a 6. § (3)-(5) bekezdésében, valamint a 6/A. és 6/B. §-ban megállapított eltérésekkel kell alkalmazni.

(3) Átmeneti támogatás tekintetében anyakecske minden olyan, a kecskefajhoz tartozó nőivarú állat, amely legkésőbb 2020. március 19-én született, és amelyet a mezőgazdasági termelő 2021. március 19-éig birtokon tart.

(4) Átmeneti támogatás vonatkozásában - a 2. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően - a mezőgazdasági termelő az átmeneti támogatás iránti kérelmében megjelölt, a támogatás alapját képező anyakecskét köteles az átmeneti támogatás iránti kérelem benyújtására meghatározott időszak utolsó napját követő naptól kezdődő 140 naptári napos időtartamban folyamatosan a birtokában tartani.

(5) Az átmeneti támogatás vonatkozásában nem kell alkalmazni a 3. § (2) bekezdésében, az 5. § (1) bekezdés f) pontjában, (2), (4a) bekezdésében, valamint az 5/A. § (1) és (3)-(5) bekezdésében foglaltakat.

6/A. § (1) Az átmeneti támogatás iránti kérelem benyújtására - a 2. § (2) bekezdésében foglaltak teljesülése mellett -az az anyakecskét tartó mezőgazdasági termelő jogosult, aki

a) a 2007. évi XVII. törvény 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és az átmeneti támogatás iránti kérelem benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel; és

b) a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik

ba) arról, hogy 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,

bb) a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás alapján általa és a vele kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozások által korábban már igénybe vett egyéb átmeneti támogatás összegéről euróban kifejezve,

bc) arról, hogy a vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak minősül-e,

bd) a kapcsolt vállalkozások adatairól (név, adószám vagy adóazonosító jel, ügyfél-azonosító) és

be) arról, hogy rendelkezik a megkeresésére a Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége által kiállított, az általa a tenyészetében tartott anyakecskék létszámáról és a támogatás igénybevételéhez szükséges feltételek meglétéről szóló igazolással.

(2) Az átmeneti támogatás iránti kérelem 2020. szeptember 21. és október 30. között ügyfélkapus azonosítást követően, az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül nyújtható be a Kincstárhoz, a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően.

(3) Az átmeneti támogatás iránti kérelem - az 5. § (1) bekezdés a)-d) pontjában foglaltakon kívül - tartalmazza az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatokat.

(4) Az eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és - a felügyeleti eljárás kivételével - a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat (a továbbiakban együtt: beadvány) is az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

(5) Ha a kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során a mezőgazdasági termelő helyett és nevében meghatalmazottja jár el, a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(6) Az átmeneti támogatás iránti kérelem a benyújtását követő naptól számított két napon belül, de legkésőbb a (2) bekezdésben meghatározott benyújtási határidő végéig az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén az utolsó támogatási kérelmet kell elbírálni. A támogatási kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja.

(7) Átmeneti támogatás vonatkozásában - az 5. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltaktól eltérően - a Kincstár megkeresésére a Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége adatot szolgáltat a mezőgazdasági termelő által tartott, a 2. § (2) bekezdés d)-f) pontjában foglalt támogatási feltételeknek megfelelő, a 6/A. § (1) bekezdés e) pontja szerint kiállított igazoláson szereplő állatok létszámáról.

6/B. § (1) A Kincstár az átmeneti támogatás iránti kérelmekről - az 5. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően - legkésőbb 2020. december 31-éig dönt.

(2) A Kincstár a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárt meghaladó igényt elutasítja.

(3) A Kincstár az átmeneti támogatást a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel állapítja meg."

4. § A 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontjában a "mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény" szövegrész helyébe a "mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény)" szöveg lép.

3. A fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet módosítása

5. § A fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet [a továbbiakban: 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet] a következő 6a. alcímmel egészül ki:

"6a. Átmeneti támogatás

6/A. § (1) A fűszerpaprika-termelő 2020. támogatási év tekintetében benyújtott támogatási kérelmét elbíráló döntésben megállapított támogatás a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet] 1. § b) pontja szerinti átmeneti támogatásnak (a továbbiakban: átmeneti támogatás) minősül.

(2) Az átmeneti támogatásra a 2-6. §-ban foglaltakat az ezen alcímben megállapított eltérésekkel kell alkalmazni.

(3) A Kincstár az átmeneti támogatás tekintetében a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti támogatási feltétel teljesülését a rendelkezésére álló adatok, illetve nyilatkozatok alapján vizsgálja, a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (4) bekezdésében foglalt nyilatkozattartalmaknak való megfelelést a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. § (2) bekezdése alapján tett nyilatkozatok és átmeneti támogatást nyújtó, más szervhez intézett megkeresés útján ellenőrzi.

(4) Nem minősül átmeneti támogatásnak az (1) bekezdés szerinti támogatási összeg, ha az átmeneti támogatás összege meghaladja a fűszerpaprika-termelőnek a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szabad átmeneti támogatási keretét.

(5) A fűszerpaprika-termelő átmeneti támogatásként legfeljebb az (1) bekezdésben meghatározott időszakra - a mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránt - benyújtott kérelme alapján megállapított támogatási összegre jogosult."

6. § A 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet 7/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) E rendeletnek az egyes agrár-, valamint mezőgazdasági csekély összegű támogatást tartalmazó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 41/2020. (VIII. 19.) AM rendelettel megállapított 6/A. §-át a 2020. támogatási év vonatkozásában benyújtott támogatási kérelmeket elbíráló támogatási döntések esetében kell alkalmazni."

4. A tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet módosítása

7. § A tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet] a következő 6a. alcímmel egészül ki:

"6a. Átmeneti támogatás

6/A. § (1) Az állattartó 2020. július 1. és 31. között benyújtott támogatási kérelmét elbíráló döntésben megállapított támogatás a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszerfeldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet] 1. § b) pontja szerinti átmeneti támogatásnak (a továbbiakban: átmeneti támogatás) minősül.

(2) Az átmeneti támogatásra a 2-6. §-ban foglaltakat az ezen alcímben megállapított eltérésekkel kell alkalmazni.

(3) A Kincstár az átmeneti támogatás tekintetében a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti támogatási feltétel teljesülését a rendelkezésére álló adatok, illetve nyilatkozatok alapján vizsgálja, a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (4) bekezdésében foglalt nyilatkozattartalmaknak való megfelelést a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. § (2) bekezdése alapján tett nyilatkozatok és átmeneti támogatást nyújtó, más szervhez intézett megkeresés útján ellenőrzi.

(4) Nem minősül átmeneti támogatásnak az állattartónak az (1) bekezdésben meghatározott időszakban benyújtott támogatási kérelmére megállapított támogatási összeg, ha az átmeneti támogatás összege meghaladja az állattartónak a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szabad átmeneti támogatási keretét.

(5) Az állattartó átmeneti támogatásként legfeljebb az (1) bekezdésben meghatározott időszakra - a mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránt - benyújtott kérelme alapján megállapított támogatási összegre jogosult."

8. § Az 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet a következő 7/B. §-sal egészül ki:

"7/B. § E rendeletnek az egyes agrár-, valamint mezőgazdasági csekély összegű támogatást tartalmazó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 41/2020. (VIII. 19.) AM rendelettel megállapított 6/A. §-át a 2020. július 1. és 31. között benyújtott támogatási kérelmeket elbíráló támogatási döntések esetében kell alkalmazni."

5. A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet módosítása

9. § A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet [a továbbiakban: 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet] a következő 3a. alcímmel egészül ki:

"3a. Átmeneti támogatás

17/A. § (1) A dohánytermelő 2019. évre vonatkozóan 2020. február 15. napjáig benyújtott támogatási kérelmét elbíráló döntésben megállapított támogatás a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet] 1. § b) pontja szerinti átmeneti támogatásnak (a továbbiakban: átmeneti támogatás) minősül.

(2) Az átmeneti támogatásra a 9-13. §-ban foglaltakat az ezen alcímben megállapított eltérésekkel kell alkalmazni.

(3) A Kincstár az átmeneti támogatás tekintetében a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti támogatási feltétel teljesülését a rendelkezésére álló adatok, illetve nyilatkozatok alapján vizsgálja, a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (4) bekezdésében foglalt nyilatkozattartalmaknak való megfelelést a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. § (2) bekezdése alapján tett nyilatkozatok és átmeneti támogatást nyújtó, más szervhez intézett megkeresés útján ellenőrzi.

(4) Nem minősül átmeneti támogatásnak a dohánytermelőnek az (1) bekezdés szerinti határnapig benyújtott támogatási kérelmére megállapított támogatási összeg, ha az átmeneti támogatás összege meghaladja a dohánytermelőnek a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szabad átmeneti támogatási keretét.

(5) A dohánytermelő átmeneti támogatásként legfeljebb a 9. § (1) bekezdésében meghatározott határnapig - a mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránt - benyújtott kérelme alapján megállapított támogatási összegre jogosult."

10. § Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet a következő 25. §-sal egészül ki:

"25. § E rendeletnek az egyes agrár-, valamint mezőgazdasági csekély összegű támogatást tartalmazó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 41/2020. (VIII. 19.) AM rendelettel megállapított 17/A. §-át a 2019. tárgyévre benyújtott támogatási kérelmeket elbíráló támogatási döntések esetében kell alkalmazni."

11. § Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet

a) 4. § (4) bekezdésében a "közösen kell benyújtani" szövegrész helyébe a "közösen postai úton kell benyújtani" szöveg,

b) 13. § (4) bekezdésében a "Kincstárhoz történő benyújtásával" szövegrész helyébe a "Kincstárhoz postai úton történő benyújtásával" szöveg,

c) 15. § (2) bekezdésében a "Kincstárhoz kell benyújtani" szövegrész helyébe a "Kincstárhoz postai úton kell benyújtani" szöveg,

d) 16. § (2) bekezdésében a "közzétett nyomtatványon kell benyújtani" szövegrész helyébe a "közzétett nyomtatványon postai úton kell benyújtani" szöveg,

e) 16. § (6) bekezdésében a "nyomtatványon is benyújthatja a Kincstárhoz." szövegrész helyébe a "nyomtatványon is benyújthatja a Kincstárhoz, kizárólag postai úton." szöveg

lép.

6. A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet módosítása

12. § A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet [a továbbiakban: 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet] a következő 6a. alcímmel egészül ki:

"6a. Átmeneti támogatás

6/A. § (1) Az állattartó 2020. április 1. és április 30. között benyújtott támogatási kérelmére a Kincstár 2020. május 19-én vagy azt követően meghozott döntésében jóváhagyott támogatás a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet] 1. § b) pontja szerinti átmeneti támogatásnak (a továbbiakban: átmeneti támogatás) minősül.

(2) Az átmeneti támogatásra a 2-6. §-ban foglaltakat az ezen alcímben megállapított eltérésekkel kell alkalmazni.

(3) A Kincstár az átmeneti támogatás tekintetében a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti támogatási feltétel teljesülését a rendelkezésére álló adatok, nyilatkozatok alapján vizsgálja, illetve a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (4) bekezdésében foglalt nyilatkozattartalmaknak való megfelelést a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. § (2) bekezdése alapján tett nyilatkozatok és átmeneti támogatást nyújtó, más szervhez intézett megkeresés útján ellenőrzi.

(4) Nem minősül átmeneti támogatásnak az állattartónak az (1) bekezdés szerinti időszakban benyújtott támogatási kérelmére megállapított támogatási összeg, ha az átmeneti támogatás összege meghaladja az állattartónak a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szabad átmeneti támogatási keretét.

(5) Az állattartó átmeneti támogatásként legfeljebb az (1) bekezdésben meghatározott időszakban - a mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránt - benyújtott kérelmére meghozott elsőfokú támogatási döntésben megállapított támogatási összegre jogosult.

6/B. § (1) Az állattartó - a 2. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően - a 2020. október 1. és október 31. között benyújtott támogatási kérelme alapján kizárólag átmeneti támogatás igénybevételére jogosult, amely átmeneti támogatás iránti kérelem ügyfélkapus azonosítást követően az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül nyújtható be a Kincstárhoz, a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően.

(2) Az átmeneti támogatás iránti kérelem vonatkozásában nem kell alkalmazni a 2. § (4) és (6)-(8) bekezdésében, a 4. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontjában, a 6. § (2) bekezdésében és a 6/A. § (3)-(5) bekezdésében foglaltakat.

(3) Az (1) bekezdés szerinti átmeneti támogatás igénybevételére az az állattartó jogosult, aki

a) a 2007. évi XVII. törvény 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és a támogatási kérelem benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel; és

b) az átmeneti támogatás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik

ba) arról, hogy 2019. december 31-én nem minősült a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a) bekezdése szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,

bb) a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás alapján általa a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 1. § i) pontja szerinti vállalkozásnak (a továbbiakban: kapcsolt vállalkozás) minősülő vállalkozások által korábban már igénybe vett egyéb átmeneti támogatás összegéről euróban kifejezve,

bc) arról, hogy a vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak minősül-e,

bd) a kapcsolt vállalkozások adatairól (név, adószám vagy adóazonosító jel, ügyfél-azonosító) és

be) arról, hogy rendelkezik a megkeresésére a Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége által, az általa a (4) bekezdés szerint megadott állatlétszámról szóló, 5. § (2) bekezdés g) pontjának megfelelően kiállított igazolással.

(4) Az állattartó (1) bekezdés alapján benyújtott átmeneti támogatás iránti kérelme - az 5. § (2) bekezdés a) és h) pontjában foglaltakon túl - tartalmazza a (3) bekezdésben foglalt nyilatkozatokat, továbbá az állattartó tenyészetére vonatkozó adatokat (különösen tenyészetkód) és az állatfajonként igényelt állatlétszámot.

(5) Az eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és - a felügyeleti eljárás kivételével - a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat (a továbbiakban együtt: beadvány) is az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

(6) Ha a kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során az állattartó helyett és nevében meghatalmazottja jár el, a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(7) Az átmeneti támogatás iránti kérelem a benyújtását követő naptól számított két napon belül, de legkésőbb az (1) bekezdésben meghatározott benyújtási határidő végéig, az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén az utolsó átmeneti támogatás iránti kérelmet kell elbírálni. Az (1) bekezdés szerinti átmeneti támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja.

(8) Az átmeneti támogatás iránti kérelem benyújtása esetén a Kincstár megkeresésére a Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége adatot szolgáltat az 5. § (2) bekezdés b)-g) pontjában foglaltakról.

6/C. § (1) A Kincstár a 6/B. § (1) bekezdése szerinti átmeneti támogatás iránti kérelmekről legkésőbb 2020. december 31-éig dönt.

(2) A 6/B. § (1) bekezdésében meghatározott időszakban benyújtott kérelmek keretösszege a 3. § szerinti keretösszeg, valamint a 6/A. § (1) bekezdése alapján benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában megállapított jogos támogatási összeg különbözete.

(3) Ha a 6/B. § (1) bekezdésében meghatározott időszakban benyújtott átmeneti támogatás iránti kérelmekre a Kincstár által megállapított jogos támogatási igények összege meghaladja a (2) bekezdés szerinti keretösszeget, akkor ezen keretösszeget a jogos igények között egyenlő arányban kell felosztani.

(4) A Kincstár - a 6/B. § (1) bekezdésében meghatározott időszakban benyújtott átmeneti támogatás iránti kérelmek vonatkozásában - a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárt meghaladó átmenti támogatási igényt elutasítja, illetve annak összegét a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. §

(5) bekezdésében foglaltakra tekintettel állapítja meg."

13. § A 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet a következő 10. §-sal egészül ki:

"10. § E rendeletnek az egyes agrár-, valamint mezőgazdasági csekély összegű támogatást tartalmazó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 41/2020. (VIII. 19.) AM rendelettel megállapított 6/A. §-át a 2020. április 1. és április 30. között benyújtott támogatási kérelmeket 2020. május 19-én vagy azt követően elbírált csekély összegű támogatási döntések esetében kell alkalmazni."

7. A zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet módosítása

14. § A zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet [a továbbiakban: 50/2017. (X. 10.) FM rendelet] 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Bérként, bérjellegű juttatásként kizárólag a Magyar Képesítési Keretrendszer bevezetéséhez kapcsolódó feladatokról, valamint az Országos Képesítési Keretrendszer létrehozásáról és bevezetéséről szóló 1004/2011. (I. 14.) Korm. határozat módosításáról szóló 1229/2012. (VII. 6.) Korm. határozat Mellékletében megállapított negyedik vagy annál magasabb szintnek megfelelő szakirányú képesítéssel rendelkező foglalkoztatott esetén az intézkedés céljainak megvalósításával összefüggésben, foglalkoztatási jogviszony alapján - az operatív program mellékleteként benyújtott szerződés, munkaköri leírás és képesítést igazoló bizonyítvány szerint - közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli vagy természetbeni juttatások számolhatóak el, foglalkoztatottanként legfeljebb összesen heti hatvan óra időtartamra. A személyi jellegű egyéb kifizetések és bérjárulékok olyan mértékben számolhatóak el, amilyen mértékben a támogatott tevékenységhez kapcsolódnak. Ha a foglalkoztatott szakirányú képesítése nem éri el az ötödik szintet, akkor a munkaidő-kimutatás alapján igazolni kell, hogy a munkaidejének mekkora hányadát fordította közvetlenül az operatív programban meghatározott célkitűzések érdekében a 891/2017/EU bizottsági rendelet III. melléklet 2. pont b) alpontja szerinti intézkedések megvalósítására."

15. § Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet a következő 33/E. §-sal egészül ki:

"33/E. § (1) A 2020. január 1. és 2022. december 31. között megvalósított tevékenységek esetében a támogatást igénylő - a 14. § (2) bekezdésétől eltérően - mentesül a bérként, bérjellegű juttatásként a Magyar Képesítési Keretrendszer bevezetéséhez kapcsolódó feladatokról, valamint az Országos Képesítési Keretrendszer létrehozásáról és bevezetéséről szóló 1004/2011. (I. 14.) Korm. határozat módosításáról szóló 1229/2012. (VII. 6.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1229/2012. (VII. 6.) Korm. határozat] Mellékletében megállapított negyedik szintnek megfelelő szakirányú képesítés feltételének teljesítési kötelezettsége alól, ha a támogatást igénylő igazolja, hogy a támogatással érintett alkalmazott olyan képzésben vesz részt, amely az 1229/2012. (VII. 6.) Korm. határozat Mellékletében megállapított, legalább negyedik szintnek megfelelő szakirányú képzettséget eredményez.

(2) A 2020. évben - a 16. § (1) bekezdés a) pontjától eltérően - a páros számú elismerési számmal rendelkező termelői szervezet a 17. § a)-c) pontjában foglalt intézkedések végrehajtása érdekében augusztus 31-éig kérelmezheti a miniszter által jóváhagyott operatív programnak és a működési alapnak az év közben történő módosítását.

(3) A 2020. évben megvalósított válságkezelés és -megelőzés érdekében alkalmazott promóciós és kommunikációs intézkedések tekintetében a 18. § (2) bekezdését nem kell alkalmazni.

(4) A 2020. évi működési alap támogatása a 27. § (4) bekezdésétől eltérően az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 35. cikke szerinti nemzeti támogatás legfeljebb a termelői szervezet által a referenciaévben forgalmazott termék értéke 10%-ának megfelelő összeg lehet.

(5) A 2020. évi működési alap támogatásának megállapításakor a 27. § (5) bekezdésétől eltérően a támogatási arányok kiszámításakor nem kell figyelembe venni támogatás kifizetése feltételeként - az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 34. cikk (1) és 35. cikk (1) bekezdésének megfelelően - az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ténylegesen befizetett pénzügyi hozzájárulás összegét. A 17. § a)-c) pontja szerinti intézkedésekre fizetendő 33/D. § (3) bekezdése szerinti támogatási összeg tekintetében a 11. § (10) és (11) bekezdésében foglalt feltételeket nem kell alkalmazni."

16. § Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet

a) 10. § (3) bekezdés b) pontjában a "főkönyvi kivonat alapján" szövegrész helyébe a "főkönyvi kivonat és analitikus kimutatás alapján" szöveg,

b) 11. § (3) bekezdésében a "termelői szervezet vagy annak tagja rendelkezésére álló" szövegrész helyébe a "termelői szervezet - valamint a termelő tagnál végrehajtott tevékenység esetén annak tagja - rendelkezésére álló" szöveg,

c) 12. § (6) bekezdés d) pontjában az "idején vagy azt megelőző öt éven belül ugyanabban az időpontban a támogatást igénylővel" szövegrész helyébe az "idején a támogatást igénylővel" szöveg

lép.

8. A sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet módosítása

17. § A sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet [a továbbiakban: 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet] 14. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(7) E rendelet alapján mezőgazdasági csekély összegű támogatás az adott támogatási évre vonatkozóan, valamint a 2020. támogatási év I-III. negyedévére megállapított átmeneti támogatás összege tekintetében legfeljebb 2 milliárd forint összegig állapítható meg.

(8) Ha a benyújtott mezőgazdasági csekély összegű támogatás vagy a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet] 1. § b) pontja szerinti átmeneti támogatás (a továbbiakban: átmeneti támogatás) iránti kérelmekben foglalt összes jogos igény meghaladja a (7) bekezdés szerinti keretösszeget, akkor az igénylő részére megállapítható legmagasabb támogatási összeg a túllépés mértékével arányosan csökken."

18. § A 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet a következő 3a. alcímmel egészül ki:

"3a. Átmeneti támogatás

16/A. § (1) A 14. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti állatjóléti intézkedések tekintetében a 2020. támogatási év I., valamint II. negyedévére jóváhagyott támogatás átmeneti támogatásnak minősül.

(2) Az átmeneti támogatásra a 14-16. §-ban foglaltakat az ezen alcímben megállapított eltérésekkel kell alkalmazni.

(3) A Kincstár az átmeneti támogatás tekintetében a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti támogatási feltétel teljesülését a rendelkezésére álló adatok, illetve nyilatkozatok alapján vizsgálja, a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (4) bekezdésében foglalt nyilatkozattartalmaknak való megfelelést az Atr. 11/A. § (2) bekezdése alapján tett nyilatkozatok és átmeneti támogatást nyújtó, más szervhez intézett megkeresés útján ellenőrzi.

(4) Nem minősül átmeneti támogatásnak az (1) bekezdés szerinti negyedévekre megállapított támogatási összeg, ha az átmeneti támogatás összege meghaladja az igénylőnek a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szabad átmeneti támogatási keretét.

(5) Az igénylő az (1) bekezdés szerinti átmeneti támogatásként legfeljebb a 2020. támogatási év I., illetve II. negyedévére - a mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránt - benyújtott kérelmére meghozott elsőfokú támogatási döntésben megállapított támogatási összegre jogosult.

16/B. § (1) Az igénylő a 14. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti állatjóléti intézkedések tekintetében a 2020. támogatási év III. negyedévére - a 14. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően - kizárólag átmeneti támogatás igénybevételére jogosult.

(2) Az átmeneti támogatás iránti kérelem 2020. október 1. és október 31. között ügyfélkapus azonosítást követően az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül nyújtható be a Kincstárhoz, a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően.

(3) Az (1) bekezdés szerinti átmeneti támogatás vonatkozásában nem kell alkalmazni a 14. § (1a) bekezdésében, 14. § (2) bekezdés b) pontjában, 14. § (5a) bekezdésében, valamint a 16/A. § (3)-(5) bekezdésében foglaltakat.

(4) Az (1) bekezdés szerinti átmeneti támogatás igénybevételére az az igénylő jogosult, aki

a) a Tv. 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és a támogatási kérelem benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel; és

b) az átmeneti támogatás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik

ba) arról, hogy 2019. december 31-én nem minősült az Atr. 6. § (4a) bekezdése szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,

bb) a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás alapján általa a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 1. § i) pontja szerinti vállalkozásnak (a továbbiakban: kapcsolt vállalkozás) minősülő vállalkozások által korábban már igénybe vett egyéb átmeneti támogatás összegéről euróban kifejezve,

bc) arról, hogy a vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak minősül-e és

bd) a kapcsolt vállalkozások adatairól (név, adószám vagy adóazonosító jel, ügyfél-azonosító).

(5) Az igénylő (2) bekezdés szerinti átmeneti támogatás iránti kérelme - a 7. § (2) bekezdésében foglaltakon túl - tartalmazza a (4) bekezdésben foglalt nyilatkozatokat.

(6) Az eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és - a felügyeleti eljárás kivételével - a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat (a továbbiakban együtt: beadvány) is az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

(7) Ha a kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során az igénylő helyett és nevében meghatalmazottja jár el, a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(8) Az átmeneti támogatás iránti kérelem a benyújtását követő naptól számított két napon belül, de legkésőbb a (2) bekezdésben meghatározott benyújtási határidő végéig az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén az utolsó átmeneti támogatás iránti kérelmet kell elbírálni. Az átmeneti támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja.

16/C. § (1) A Kincstár a 16/B. § (2) bekezdése szerinti átmeneti támogatás iránti kérelemről legkésőbb 2020. december 31-éig dönt.

(2) A Kincstár - a 16/B. § (2) bekezdésében meghatározott időszakban benyújtott átmeneti támogatás iránti kérelmek vonatkozásában - a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárt meghaladó átmeneti támogatási igényt elutasítja, illetve annak összegét a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel állapítja meg."

19. § A 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet a következő 19. §-sal egészül ki:

"19. § E rendeletnek az egyes agrár-, valamint mezőgazdasági csekély összegű támogatást tartalmazó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 41/2020. (VIII. 19.) AM rendelettel megállapított 16/A. §-át a 2020. támogatási év I., valamint II. negyedévére vonatkozóan benyújtott mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránti kérelmeket elbíráló támogatási döntések esetében kell alkalmazni."

9. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet módosítása

20. § A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet [a továbbiakban: 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet] a következő 3a. alcímmel egészül ki:

"3a. Átmeneti támogatás

13/A. § (1) A 11. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti állatjóléti intézkedések ellentételezésére a 2019/2020. támogatási év IV. negyedévére, valamint a 2020/2021. támogatási év I. negyedévére jóváhagyott támogatás a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet] 1. § b) pontja szerinti átmeneti támogatásnak (a továbbiakban: átmeneti támogatás) minősül.

(2) Az átmeneti támogatásra a 11-13. §-ban foglaltakat az ezen alcímben megállapított eltérésekkel kell alkalmazni.

(3) A Kincstár az átmeneti támogatás tekintetében a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti támogatási feltétel teljesülését a rendelkezésére álló adatok, illetve nyilatkozatok alapján vizsgálja, a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (4) bekezdésében foglalt nyilatkozattartalmaknak való megfelelést az Atr. 11/A. § (2) bekezdése alapján tett nyilatkozatok és átmeneti támogatást nyújtó, más szervhez intézett megkeresés útján ellenőrzi.

(4) Nem minősül átmeneti támogatásnak az (1) bekezdés szerinti negyedévekre megállapított támogatási összeg, ha az átmeneti támogatás összege meghaladja az igénylőnek a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szabad átmeneti támogatási keretét.

(5) Az igénylő az (1) bekezdés szerinti átmeneti támogatásként legfeljebb a 2019/2020. támogatási év IV. negyedévére, illetve a 2020/2021. támogatási év I. negyedévére - a mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránt - benyújtott kérelmére meghozott elsőfokú támogatási döntésben megállapított támogatási összegre jogosult.

13/B. § (1) Az igénylő a 11. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti állatjóléti intézkedések ellentételezésére a 2020/2021. támogatási év II. negyedévére - a 11. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően - kizárólag átmeneti támogatás igénybevételére jogosult.

(2) Az átmeneti támogatás iránti kérelem 2020. október 1. és október 31. között, ügyfélkapus azonosítást követően az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül nyújtható be a Kincstárhoz, a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően.

(3) Az átmeneti támogatás vonatkozásában nem kell alkalmazni a 11. § (2) bekezdésében, a 11. § (3) bekezdés b) pontjában és (11) bekezdésében, valamint a 13/A. § (3)-(5) bekezdésében foglaltakat.

(4) Az (1) bekezdés szerinti átmeneti támogatás keretösszege legfeljebb a 11. § (6) bekezdése szerinti keretösszeg.

(5) Az (1) bekezdés szerinti átmeneti támogatás igénybevételére az az igénylő jogosult, aki

a) a Tv. 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és a támogatási kérelem benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel; és

b) az átmeneti támogatás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik

ba) arról, hogy 2019. december 31-én nem minősült az Atr. 6. § (4a) bekezdése szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,

bb) a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás alapján általa a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 1. § i) pontja szerinti vállalkozásnak (a továbbiakban: kapcsolt vállalkozás) minősülő vállalkozások által korábban már igénybe vett egyéb átmeneti támogatás összegéről euróban kifejezve,

bc) arról, hogy a vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak minősül-e és

bd) a kapcsolt vállalkozások adatairól (név, adószám vagy adóazonosító jel, ügyfél-azonosító).

(6) Az igénylő (2) bekezdés szerinti átmeneti támogatás iránti kérelme - a 6. § (2) bekezdésében foglaltakon túl - tartalmazza az (5) bekezdésben foglalt nyilatkozatokat.

(7) Az eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és - a felügyeleti eljárás kivételével - a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat (a továbbiakban együtt: beadvány) is az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

(8) Ha a kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során az igénylő helyett és nevében meghatalmazottja jár el, a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(9) Az átmeneti támogatás iránti kérelem a benyújtását követő naptól számított két napon belül, de legkésőbb a (2) bekezdésben meghatározott benyújtási határidő végéig, az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén az utolsó átmeneti támogatás iránti kérelmet kell elbírálni. Az átmeneti támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja.

13/C. § (1) A Kincstár a 13/B. § (2) bekezdése szerinti átmeneti támogatás iránti kérelmekről legkésőbb 2020. december 31-éig dönt.

(2) A Kincstár - a 13/B. § (2) bekezdésében meghatározott időszakban benyújtott átmeneti támogatás iránti kérelmek vonatkozásában - a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárt meghaladó átmeneti támogatási igényt elutasítja, illetve annak összegét a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel állapítja meg."

21. § A 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet a következő 13/D. §-sal egészül ki:

"13/D. § Ha a benyújtott mezőgazdasági csekély összegű támogatás vagy átmeneti támogatás iránti kérelmekben foglalt összes jogos igény meghaladja a 11. § (6) bekezdése szerinti keretösszeget, akkor az igénylő részére megállapítható legmagasabb támogatási összeg a túllépés mértékével arányosan csökken."

22. § A 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet a következő 18. §-sal egészül ki:

"18. § E rendeletnek az egyes agrár-, valamint mezőgazdasági csekély összegű támogatást tartalmazó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 41/2020. (VIII. 19.) AM rendelettel megállapított 13/A. §-át a 2019/2020. támogatási év IV. negyedévére, valamint a 2020/2021. támogatási év I. negyedévére vonatkozóan benyújtott mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránti kérelmeket elbíráló támogatási döntések esetében kell alkalmazni."

10. A méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet módosítása

23. § A méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet [a továbbiakban: 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet] a következő 6a. alcímmel egészül ki:

"6a. Átmeneti támogatás

6/A. § (1) A kérelmező 2020. február 1. és február 28. között benyújtott támogatási kérelmére jóváhagyott támogatás a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet] 1. § b) pontja szerinti átmeneti támogatásnak (a továbbiakban: átmeneti támogatás) minősül.

(2) Az átmeneti támogatásra a 2-6. §-ban foglaltakat az ezen alcímben megállapított eltérésekkel kell alkalmazni.

(3) A Kincstár az átmeneti támogatás tekintetében a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti támogatási feltétel teljesülését a rendelkezésére álló adatok, nyilatkozatok alapján vizsgálja, illetve a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (4) bekezdésében foglalt nyilatkozattartalmaknak való megfelelést a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. § (2) bekezdése alapján tett nyilatkozatok és átmeneti támogatást nyújtó, más szervhez intézett megkeresés útján ellenőrzi.

(4) Nem minősül átmeneti támogatásnak a kérelmezőnek az (1) bekezdés szerinti időszakban benyújtott támogatási kérelmére megállapított támogatási összeg, ha az átmeneti támogatás összege meghaladja a kérelmezőnek a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szabad átmeneti támogatási keretét.

(5) A kérelmező átmeneti támogatásként legfeljebb az (1) bekezdésben meghatározott időszakban - a mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránt - benyújtott kérelmére meghozott elsőfokú támogatási döntésben megállapított támogatási összegre jogosult."

24. § A 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet a következő 9. §-sal egészül ki:

"9. § E rendeletnek az egyes agrár-, valamint mezőgazdasági csekély összegű támogatást tartalmazó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 41/2020. (VIII. 19.) AM rendelettel megállapított 6/A. §-át a 2020. február 1. és február 28. között benyújtott támogatási kérelmeket elbíráló támogatási döntések esetében kell alkalmazni."

11. A komlóültetvény létesítéséhez igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról szóló 37/2019. (VII. 26.) AM rendelet módosítása

25. § A komlóültetvény létesítéséhez igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról szóló 37/2019. (VII. 26.) AM rendelet [a továbbiakban: 37/2019. (VII. 26.) AM rendelet] 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Egy kérelmező a támogatási időszakban egy kifizetési kérelmet nyújthat be. A Kincstár a befogadó nyilatkozattal vagy a 8/D. § (1) bekezdése szerinti döntéssel nem rendelkező földterületek, illetve műveletek tekintetében a kérelmező kifizetési kérelmét elutasítja azzal, hogy az átmeneti támogatás kifizetése iránti kérelem legfeljebb a 8/D. § (1) bekezdése szerinti döntés alapján jóváhagyott támogatási összeg erejéig hagyható jóvá a 8/C. § (5) bekezdésében és a 8/D. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel."

26. § A 37/2019. (VII. 26.) AM rendelet a következő 8a. alcímmel egészül ki:

"8a. Átmeneti támogatás

8/A. § Ezen alcím tekintetében

a) átmeneti támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősülő és az "Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából" című, 2020. március 19-i 2020/C 91 I/01. számú európai bizottsági közlemény 3.1. pontja szerinti támogatás;

b) kapcsolt vállalkozás: a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet] 1. § i) pontja szerinti vállalkozás;

c) nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a) bekezdése szerinti vállalkozás.

8/B. § (1) Átmeneti támogatás igénybevételére jogosult

a) a 8/C. §-a szerinti kérelmező vagy

b) az a 8/C. §-a szerinti kérelmező, aki az 5. § (1) bekezdése alapján benyújtott támogatási kérelme vonatkozásában rendelkezik a 6. § (1) bekezdése szerinti befogadó nyilatkozattal, és aki a 2019. évben benyújtott támogatási kérelmét - a 8/C. § szerinti átmeneti támogatás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg - visszavonja.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kérelmező kizárólag olyan területre és a 2. § (2) bekezdése szerinti műveletre nyújthat be átmeneti támogatás iránti kérelmet, amely már a mezőgazdasági csekély összegű támogatási kérelmében is megjelölésre került.

(3) Az átmeneti támogatásra a 2-8. §-ban foglaltakat az ezen alcímben megállapított eltérésekkel kell alkalmazni.

(4) Az átmeneti támogatás vonatkozásában nem kell alkalmazni a 2. § (1) és (4) bekezdésében, a 3. § (3) és (4) bekezdésében, a 4. § c) pont cb) alpontjában, 6. § (2) bekezdésében, valamint a 7. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltakat.

8/C. § (1) Átmeneti támogatás igénybevételére az a kérelmező jogosult, aki

a) a 2007. évi XVII. törvény szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe;

b) az átmeneti támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában

ba) nem áll felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás, csődeljárás vagy adósságrendezési eljárás alatt,

bb) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feltételeknek; és

c) az átmeneti támogatás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik ca) a b) pontban foglaltakról,

cb) arról, hogy mely használatában lévő földterületen kíván ültetvényt létesíteni, a helység és helyrajzi szám megadásával, valamint az ültetvény nagyságának megjelölésével,

cc) arról, hogy a támogatási időszak egyes évei tekintetében mely - a 2. § (2) bekezdése szerinti - műveletre és mekkora összegben kíván támogatást igénybe venni;

cd) arról, hogy 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,

ce) a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás alapján általa és a vele kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozások által korábban már igénybe vett egyéb átmeneti támogatás összegéről euróban kifejezve,

cf) arról, hogy a vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak minősül-e és

cg) a kapcsolt vállalkozások adatairól (név, adószám vagy adóazonosító jel, ügyfél-azonosító).

(2) Az átmeneti támogatás iránti kérelem 2020. augusztus 31. és szeptember 22. között a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon, postai úton nyújtható be a Kincstárhoz.

(3) Az átmeneti támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell

a) az (1) bekezdés c) pontjában foglalt nyilatkozatokat, valamint

b) a 8/B. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kérelmező esetén az 5. § (1) bekezdése alapján benyújtott támogatási kérelmének visszavonására irányuló nyilatkozatot.

8/D. § (1) A Kincstár az átmeneti támogatás iránti kérelemről - a 6. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően -a kérelem beérkezésétől számított harminc napon belül dönt.

(2) A Kincstár az átmeneti támogatás iránti kérelmeket a benyújtásuk sorrendjében bírálja el. A benyújtási sorrendet a kérelem teljessé válásának időpontja határozza meg. Az azonos napon benyújtott kérelmeket a támogatási összeg szerint növekvő sorrendben kell elbírálni.

(3) A 3. § (2) bekezdése szerinti forrás kimerülését követően benyújtott kérelmet a Kincstár elutasítja.

(4) A támogatás összegének euróra történő átváltásakor az átmeneti támogatási kérelem benyújtási hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott devizaárfolyamot kell alkalmazni.

(5) A Kincstár a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárt meghaladó igényt elutasítja.

(6) A Kincstár az átmeneti támogatást a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel állapítja meg.

8/E. § Az átmeneti támogatás kifizetése iránti kérelem 2020. október 31. és 2021. június 30. között a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon, postai úton nyújtható be a Kincstárhoz."

27. § A 37/2019. (VII. 26.) AM rendelet

a) 3. § (2) bekezdésében a "100 millió forint" szövegrész helyébe a "150 000 000 forint" szöveg,

b) 7. § (5) bekezdésében az "a befogadó nyilatkozattal" szövegrész helyébe az "a befogadó nyilatkozattal vagy a 8/D. § (1) bekezdése szerinti döntéssel" szöveg,

c) 7. § (2) bekezdés c) pontjában, valamint (7)-(10) bekezdésében a "befogadó nyilatkozatban" szövegrész helyébe a "befogadó nyilatkozatban vagy a 8/D. § (1) bekezdése szerinti döntésben" szöveg

lép.

12. A haszongalamb vásárlásához nyújtott csekély összegű támogatásról szóló 39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet módosítása

28. § A haszongalamb vásárlásához nyújtott csekély összegű támogatásról szóló 39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet [a továbbiakban: 39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet] a következő 6a. alcímmel egészül ki:

"6a. Átmeneti támogatás

6/A. § (1) A kérelmező 2020. május 1. és május 15. között benyújtott támogatási kérelmét elbíráló döntésben megállapított támogatás a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet] 1. § b) pontja szerinti átmeneti támogatásnak (a továbbiakban: átmeneti támogatás) minősül.

(2) Az átmeneti támogatásra a 2-6. §-ban foglaltakat az ezen alcímben megállapított eltérésekkel kell alkalmazni.

(3) A Kincstár az átmeneti támogatás tekintetében a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti támogatási feltétel teljesülését a rendelkezésére álló adatok, illetve nyilatkozatok alapján vizsgálja, a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (4) bekezdésében foglalt nyilatkozattartalmaknak való megfelelést a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. § (2) bekezdése alapján tett nyilatkozatok és átmeneti támogatást nyújtó, más szervhez intézett megkeresés útján ellenőrzi.

(4) Nem minősül átmeneti támogatásnak a kérelmezőnek az (1) bekezdés szerinti időszakban benyújtott támogatási kérelmére megállapított támogatási összeg, ha az átmeneti támogatás összege meghaladja a kérelmezőnek a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szabad átmeneti támogatási keretét.

(5) A kérelmező átmeneti támogatásként legfeljebb az (1) bekezdésben meghatározott időszakban - a mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránt - benyújtott kérelmére meghozott elsőfokú támogatási döntésben megállapított támogatási összegre jogosult.

6/B. § (1) A 2. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a kérelmező 2020. október 1. és október 15. közötti időszakra postai úton benyújtott támogatási kérelme alapján kizárólag átmeneti támogatás igénybevételére jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti átmeneti támogatás vonatkozásában nem kell alkalmazni a 2. § (4) és (6) bekezdésében, a 4. § b) pont bc) alpontjában, valamint a 6. § (3) és (5) bekezdésében foglaltakat.

(3) Az (1) bekezdés szerinti átmeneti támogatás igénybevételére az a kérelmező jogosult, aki

a) a 2007. évi XVII. törvény szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe; és

b) az átmeneti támogatás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik

ba) arról, hogy 2019. december 31-én nem minősült a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a) bekezdése szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,

bb) a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás alapján általa a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 1. § i) pontja szerinti vállalkozásnak (a továbbiakban: kapcsolt vállalkozás) minősülő vállalkozások által korábban már igénybe vett egyéb átmeneti támogatás összegéről euróban kifejezve,

bc) arról, hogy a vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak minősül-e és

bd) a kapcsolt vállalkozások adatairól (név, adószám vagy adóazonosító jel, ügyfél-azonosító).

(4) A kérelmező (1) bekezdés szerinti átmeneti támogatás iránti kérelme - az 5. § (3) bekezdésében foglaltakon túl - tartalmazza a (3) bekezdésben foglalt nyilatkozatokat.

6/C. § (1) A Kincstár a 6/B. § (1) bekezdése szerinti átmeneti támogatás iránti kérelmekről legkésőbb 2020. december 31-éig dönt.

(2) A Kincstár - a 6/B. § (1) bekezdésében meghatározott időszakban benyújtott átmeneti támogatás iránti kérelmek vonatkozásában - a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárt meghaladó átmeneti támogatási igényt elutasítja, illetve annak összegét a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel állapítja meg."

29. § A 39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet a következő 9. §-sal egészül ki:

"9. § E rendeletnek az egyes agrár-, valamint mezőgazdasági csekély összegű támogatást tartalmazó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 41/2020. (VIII. 19.) AM rendelettel megállapított 6/A. §-át a 2020. május 1. és május15. között benyújtott támogatási kérelmeket elbíráló támogatási döntések esetében kell alkalmazni."

30. § A 39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet 4. § a) pontjában a "mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény" szövegrész helyébe a "mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény)" szöveg lép.

13. A tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet módosítása

31. § A tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet [a továbbiakban: 41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet] 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A támogatási kérelem tárgyév szeptember 1. és szeptember 20. között, ügyfélkapus azonosítást követően az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül nyújtható be a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár) a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően."

32. § A 41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet a következő 6a. alcímmel egészül ki:

"6a. Átmeneti támogatás

6/A. § Ezen alcím alkalmazásában

a) átmeneti támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősülő és az "Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából" című, 2020. március 19-i 2020/C 91 I/01. számú európai bizottsági közlemény 3.1. pontja szerinti támogatás;

b) kapcsolt vállalkozás: a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet] 1. § i) pontja szerinti vállalkozás;

c) nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a) bekezdése szerinti vállalkozás.

6/B. § (1) A kérelmező - a 2. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően - a 2020. évre benyújtott támogatási kérelme alapján kizárólag átmeneti támogatás igénybevételére jogosult.

(2) Az átmeneti támogatásra a 2-6. §-ban foglaltakat az ezen alcímben megállapított eltérésekkel kell alkalmazni.

(3) Az átmeneti támogatás vonatkozásában nem kell alkalmazni a 4. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában és a 6. § (2) bekezdésében foglaltakat.

(4) Átmeneti támogatás igénybevételére az a kérelmező jogosult, aki

a) a 2007. évi XVII. törvény 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és az átmeneti támogatás iránti kérelem benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel; és

b) az átmeneti támogatás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik

ba) arról, hogy 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,

bb) a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás alapján általa és a vele kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozások által korábban már igénybe vett egyéb átmeneti támogatás összegéről euróban kifejezve,

bc) arról, hogy a vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak minősül-e és

bd) a kapcsolt vállalkozások adatairól (név, adószám vagy adóazonosító jel, ügyfél-azonosító).

(5) A kérelmező átmeneti támogatás iránti kérelme - az 5. § (2) bekezdésében foglaltakon túl - tartalmazza a (4) bekezdésben foglaltakat.

(6) Az eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és - a felügyeleti eljárás kivételével - a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat (a továbbiakban együtt: beadvány) is az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

(7) Ha a kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során a kérelmező helyett és nevében meghatalmazottja jár el, a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(8) Az átmeneti támogatás iránti kérelem a benyújtását követő naptól számított két napon belül, de legkésőbb az 5. § (1) bekezdésében meghatározott benyújtási határidő végéig az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén az utolsó átmeneti támogatási kérelmet kell elbírálni. Az átmeneti támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja.

6/C. § (1) A Kincstár az átmeneti támogatás iránti kérelmekről legkésőbb 2020. december 31-éig dönt.

(2) A Kincstár a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárt meghaladó átmeneti támogatási igényt elutasítja, illetve annak összegét a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel állapítja meg."

33. § A 41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontjában a "mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény" szövegrész helyébe a "mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény)" szöveg lép.

14. A koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszerfeldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet módosítása

34. § A koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet] 1. §-a a következő p)-r) pontokkal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"p) fizetésképtelenségi eljárás: a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (1) bekezdése szerinti eljárás;

q) kisvállalkozás: a 702/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás;

r) mikrovállalkozás: a 702/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet 2. cikk (3) bekezdése szerinti vállalkozás."

35. § A 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Nem nyújtható átmeneti támogatás annak a mikro- vagy kisvállalkozásnak nem minősülő kérelmezőnek, aki vagy amely 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült. Átmeneti támogatás nyújtható a 2019. december 31-én már nehéz helyzetben lévő mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülő kérelmező részére, ha az átmeneti támogatás odaítélésekor nem áll fizetésképtelenségi eljárás alatt, továbbá nem részesült az Iránymutatás a nehéz helyzetben lévő, nem pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott megmentési és szerkezetátalakítási állami támogatásról szóló, 2014. július 31-i 2014/C 246/01 számú bizottsági közlemény szerinti megmentési támogatásban vagy szerkezetátalakítási támogatásban.

(3) Az átmeneti támogatás a közlemény 3.1. pontja alapján vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható."

36. § A 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 2. § (3) bekezdése szerinti átmeneti támogatás összege a közlemény 3.1. pontja alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt - a kérelmező kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve - vállalkozásonként nem haladhatja meg

a) a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a 100 000 eurónak,

b) a 2. § (1) bekezdés b)-d) pontjai szerinti esetben a 800 000 eurónak,

c) a 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben a 120 000 eurónak

megfelelő forintösszeget."

37. § A 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a felügyeleti eljárás kivételével - kötelező az elektronikus kapcsolattartás. A kötelező elektronikus kapcsolattartás esetén a Kincstár az értesítéseket, dokumentumokat, valamint a döntéseit elektronikus úton közli a kérelmezővel vagy meghatalmazottjával."

38. § A 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 1. § i) pontjában a "702/2014/EU bizottsági rendelet" szövegrész helyébe a "702/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 702/2014/EU bizottsági rendelet)" szöveg lép.

39. § Hatályát veszti a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 2. § (4) bekezdése.

15. A Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Programból az élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 25/2020. (VI. 22.) AM rendelet módosítása

40. § A Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Programból az élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 25/2020. (VI. 22.) AM rendelet [a továbbiakban: 25/2020. (VI. 22.) AM rendelet] 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A 2020. augusztus 31. és szeptember 14. között benyújtott támogatási kérelmek szerinti jogos támogatási igények kifizetésére legfeljebb a (2) bekezdés szerinti keretösszegnek a 2020. június 29. és július 12. között benyújtott összes jogos támogatási igény alapján megállapított támogatási összeggel csökkentett része használható fel."

41. § A 25/2020. (VI. 22.) AM rendelet 4. § (1) bekezdésében a "2020. június 29. és július 12. között" szövegrész helyébe a "2020. június 29. és július 12. között, valamint 2020. augusztus 31. és szeptember 14. között" szöveg lép.

16. A Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Programból az egyes kertészeti tevékenységet végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 26/2020. (VI. 22.) AM rendelet módosítása

42. § A Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Programból az egyes kertészeti tevékenységet végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 26/2020. (VI. 22.) AM rendelet [a továbbiakban: 26/2020. (VI. 22.) AM rendelet] 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A 2020. augusztus 31. és szeptember 14. között benyújtott támogatási kérelmek szerinti jogos támogatási igények kifizetésére legfeljebb a (2) bekezdés szerinti keretösszegnek a 2020. június 29. és július 12. között benyújtott összes jogos támogatási igény alapján megállapított támogatási összeggel csökkentett része használható fel."

43. § A 26/2020. (VI. 22.) AM rendelet 4. § (1) bekezdésében a "2020. június 29. és július 12. között" szövegrész helyébe a "2020. június 29. és július 12. között, valamint 2020. augusztus 31. és szeptember 14. között" szöveg lép.

17. Záró rendelkezések

44. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

Tartalomjegyzék