2021. évi LII. törvény

egyes köznevelést érintő törvények módosításáról

1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

1. § (1) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 13. pontja a következő c) alponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában

kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló:)

"c) tartós gyógykezelés alatt álló gyermek, tanuló,"

(2) Az Nkt. 4. §-a a következő 18. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

"18. tartós gyógykezelés alatt álló gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, akinek egészségügyi ellátása az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos véleménye alapján az adott nevelési évben, tanévben a harminchat nevelési napot, tanítási napot várhatóan meghaladja, és emiatt az óvodai nevelésben a 8. § (2) bekezdése szerinti formában nem tud részt venni, illetve tankötelezettségét iskolába járással nem tudja teljesíteni,"

2. § Az Nkt. 12. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Mentesül a szakmai vizsga, képesítő vizsga, vagy annak a versenykiírásban meghatározott vizsgafeladatának, vizsgatevékenységének letétele alól az a vizsgázó, aki országos szakmai tanulmányi versenyen, WorldSkills vagy EuroSkills versenyen a szakmai és vizsgakövetelményben, képzési és kimeneti követelményekben vagy programkövetelményekben meghatározott követelményt teljesítette, és a versenyfelhívásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet elérte. Az e bekezdésben meghatározott felmentés esetén a szakmai vizsga, képesítő vizsga vagy a vizsgatevékenység eredménye jelesnek minősül."

3. § (1) Az Nkt. 13/A. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A tanuló a szakmai oktatásban, vagy szakképesítésre felkészítő szakmai képzésben

a) a szakiskolában vagy

b) az Szkt. szerinti szakképzési munkaszerződéssel az Szkt. szerinti duális képzőhelyen

vehet részt."

(2) Az Nkt. 13/A. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Mentesül a szakmai vizsga, képesítő vizsga, vagy annak a versenykiírásban meghatározott vizsgafeladatának, vizsgatevékenységének letétele alól az a vizsgázó, aki országos szakmai tanulmányi versenyen, WorldSkills vagy EuroSkills versenyen a szakmai és vizsgakövetelményben, a képzési és kimeneti követelményekben vagy programkövetelményekben meghatározott követelményt teljesítette, és a versenyfelhívásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet elérte. Az e bekezdésben meghatározott felmentés esetén a szakmai vizsga, képesítő vizsga vagy a vizsgatevékenység eredménye jelesnek minősül."

4. § Az Nkt. a következő 24. alcímmel egészül ki:

"24. A honvédelemért felelős miniszter által alapított és fenntartott nevelési-oktatási intézményekre vonatkozó külön rendelkezések

36. § (1) Ha a nevelési-oktatási intézményt a honvédelemért felelős miniszter alapítja vagy tartja fenn,

a) a pedagógiai programban és a házirendben a tanulók számára sajátos honvédelmi nevelési szempontok, szabályok és kötelezettségek érvényesíthetők,

b) a katonák jogállását szabályozó jogszabályok, az SZMSZ, a házirend a pedagógusok, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők számára a Magyar Honvédségben érvényesülő viselkedési és megjelenési szabályokat, jogokat, kötelességeket, kiképzési tevékenységet írhat elő, ezek megsértése miatt fegyelmi eljárás kezdeményezhető, továbbá a jogellenesen okozott kár megtérítésére sajátos szabályokat írhat elő,

c) a nevelő-oktató munka pedagógus-munkakörben, szolgálati viszonyban is ellátható,

d) a fenntartó pályáztatás és további eljárás nélkül is adhat intézményvezetői megbízást, nem kell alkalmazni a 67. § (7) bekezdésében foglaltakat,

e) nem kell alkalmazni az osztály-, csoportlétszámokat meghatározó rendelkezéseket, a maximális létszámra vonatkozó rendelkezések kivételével,

f) a tanulói jogviszony és a kollégiumi tagsági viszony megszüntetésével kapcsolatosan jogszabályban e törvény szabályaitól el lehet térni,

g) országos feladatot ellátó intézménynek minősül,

h) nem kell alkalmazni a 73. § (4) bekezdésében foglaltakat.

(2) Az (1) bekezdés a)-b) pontja alapján meghozott rendelkezések nem lehetnek ellentétesek a 46. § (2) bekezdésében foglalt elvekkel.

(3) A honvédelemért felelős miniszter által fenntartott nevelési-oktatási intézménnyel, vagy a Magyar Honvédséggel szolgálati viszonyban álló pedagógusok jogviszonyára, az intézményvezető megbízására, valamint a fenntartói irányítási jog gyakorlására a honvédek jogállásáról szóló törvény, valamint felhatalmazása alapján miniszteri rendelet e törvénytől eltérő rendelkezéseket állapíthat meg."

5. § (1) Az Nkt. 41. § (4) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(A köznevelési intézmény a gyermek, tanuló alábbi adatait tartja nyilván:)

"i) a gyermek, tanuló után családi pótlékra jogosult személy nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, telefonszámát, ha ez a személy nem a gyermek, tanuló szülője, törvényes képviselője."

(2) Az Nkt. 41. §-a a következő (4b) bekezdéssel egészül ki:

"(4b) Ha a szülő, törvényes képviselő a (4) bekezdés i) pontjában meghatározott családi pótlékra jogosult nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, telefonszámát nem adja meg az óvodának, iskolának, akkor az óvoda, iskola ezeket az adatokat a családtámogatási ügyben eljáró hatóságtól szerzi be."

(3) Az Nkt. 41. § (8) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A gyermek, a tanuló)

"a) sajátos nevelési igényére, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségére, tartós gyógykezelésére vonatkozó adatai, továbbá a gyermek, tanuló speciális köznevelési ellátásához elengedhetetlenül szükséges szakorvosi, iskolaorvosi diagnózisának adatai a pedagógiai szakszolgálat, a nevelési-oktatási intézmények és az egészségügyi szakellátó között,"

(továbbítható.)

6. § Az Nkt. 45. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. Szülői kérelem hiányában a gyermek tankötelezettsége megkezdésének halasztását a gyámhatóság is kezdeményezheti. A szülő, a gyámhatóság a kérelmét legkésőbb az iskolakezdés évének január 18-áig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Az eljárás ügyintézési határideje ötven nap. A szülő kérelme alátámasztására kérelméhez csatolhatja a gyermek fejlettségét alátámasztó óvodai dokumentumokat is. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, akkor csak szakértői bizottság rendelhető ki. Ha a szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét javasolja, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a felmentést engedélyező szerv a szülő kérelmére engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kora előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. A bíróság eljárására alkalmazni kell a (6b)-(6f) bekezdésében foglaltakat.

(2a) Ha a felmentést engedélyező szerv azért engedélyezi a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben való részvételét, vagy a szakértői bizottság azért javasolja a tankötelezettség megkezdése alóli felmentésre irányuló kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben való részvételét, mert a gyermek sajátos nevelési igényű, vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, akkor a gyermek számára az óvoda a szakértői bizottság által javasolt fejlesztéseken túl, a tankötelezettség teljesítésének megkezdéséhez szükséges értelmi, testi, lelki és szociális érettség elérésére irányuló, az óvodai nevelés időkeretébe ágyazott célzott foglalkozásokat biztosít."

7. § Az Nkt. 46. § (20) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(20) A diákigazolvány elkészítésére irányuló eljárásban - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a köznevelési intézmény a központi adatszolgáltatásra alkalmas rendszeren keresztül, elektronikus úton terjeszti elő a diákigazolvány elkészítésére irányuló kérelmet, és tesz jogszabályban meghatározott más eljárási cselekményeket. A köznevelési intézmény az eljárás során - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a központi adatszolgáltatásra alkalmas rendszeren keresztül, elektronikus úton tart kapcsolatot a KIR adatkezelőjével. A KIR adatkezelője a köznevelési intézmény útján közli a tanulóval a diákigazolvány kiállítására irányuló eljárás során hozott döntéseket. A diákigazolvány igénylésének, elkészítésének és nyilvántartásának további szabályait jogszabály határozza meg."

8. § Az Nkt. 49. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Az óvodai jogviszony a beíratás napján jön létre. A gyermek az óvodai jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az óvoda házirendje egyes jogok gyakorlását az első nevelési év megkezdéséhez kötheti."

9. § Az Nkt. 60. § (9) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A felnőttoktatásban)

"d) két idegen nyelv oktatása nem kötelező."

10. § Az Nkt. 62. §-a a következő (1a)-(1e) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A nevelési-oktatási intézmény, többcélú intézmény vezetője a 14 évnél fiatalabb 1-es típusú diabétesszel élő gyermek, tanuló részére abban az időtartamban, amikor az óvoda, az általános iskola, a fejlesztő nevelést-oktatást végző iskola, a kollégium, a hat és nyolc évfolyammal működő gimnázium vagy a szakgimnázium ötödik-nyolcadik évfolyamán az intézmény - beleértve az ilyen köznevelési alapfeladatot ellátó többcélú intézményt is - felügyelete alatt áll, az 1-es típusú diabétesszel élő gyermek, tanuló szülőjének, más törvényes képviselőjének kérelmére, a gyermekkori diabétesz gondozásával foglalkozó egészségügyi intézmények szakmai iránymutatása alapján az (1b)-(1e) bekezdés szerinti speciális ellátást biztosítja.

(1b) Az intézmény vezetője a pedagógus vagy érettségi végzettséggel rendelkező, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottja számára az (1a) bekezdés szerinti esetben és módon előírhatja

a) a vércukorszint szükség szerinti mérését,

b) szükség esetén, orvosi előírás alapján, a szülővel, más törvényes képviselővel, a megadott kapcsolattartási módon egyeztetve, az előírt időközönként a szükséges mennyiségű inzulin beadását.

(1c) A nevelési-oktatási intézmény vezetője az (1b) bekezdés szerinti feladat ellátását

a) olyan pedagógus vagy legalább érettségi végzettséggel rendelkező, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy útján biztosítja, aki a hivatal által szervezett, a feladat ellátásához kapcsolódó ismeretekről szóló szakmai továbbképzésén részt vett, és aki a speciális ellátásban való részvételt vállalja, vagy

b) iskolaorvos vagy iskolavédőnő útján biztosítja.

(1d) A szülő, más törvényes képviselő az (1a) bekezdés szerinti kérelmét az Eütv. 15. § (5) bekezdésével összhangban megtett formában nyújtja be.

(1e) Az intézmény vezetője az e § szerinti esetkörben egy esetleges rosszullét esetén az Eütv.-vel összhangban álló speciális ellátási eljárásrendet alakít ki."

11. § (1) Az Nkt. 63. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3a) A pedagógusigazolvány kiadására irányuló kérelem tartalmazza:

a) a pedagógus személyazonosító adatait (családi és utónevét, születési családi és utónevét, anyja születési családi és utónevét, születési helyét és idejét) és

b) a pedagógus oktatási azonosító számát."

(2) Az Nkt. 63. § (3c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3c) A pedagógusigazolvány tartalmazza:

a) a pedagógus családi és utónevét,

b) a pedagógus oktatási azonosító számát,

c) a pedagógusigazolvány kiállításának időpontját,

d) a pedagógusigazolvány egyedi azonosítóját."

(3) Az Nkt. 63. § (3d) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3d) A hivatal a pedagógusigazolvány kiállítása céljából kezeli a (3a) és (3c) bekezdésben felsorolt, valamint a kedvezményre való jogosultság igazolásához szükséges adatokat."

12. § Az Nkt. 65. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A 62. § (1c) bekezdés a) pontja szerinti foglalkoztatott, aki a 62. § (1b) bekezdésében meghatározott feladatot látja el, a 8. mellékletben meghatározott diabétesz ellátási pótlékra jogosult. A diabétesz ellátási pótlék alapja - a feladatot ellátó foglalkoztatott besorolásától függetlenül - a mesterfokozathoz kapcsolódó illetményalap."

13. § Az Nkt. 65. §-a a következő (5c) bekezdéssel egészül ki:

"(5c) A hivatal a pedagógus számára a közalkalmazottak jogállásáról, a közszolgálati tisztviselőkről vagy a kormányzati igazgatásról szóló törvénytől eltérően részben vagy egészben hazai vagy európai uniós forrásból finanszírozott projekt megvalósítására célfeladatot akkor is kitűzhet és céljuttatást akkor is megállapíthat, ha az adott feladat nem tartozik a hivatal közhatalmi, irányítási, ellenőrzési és felügyeleti hatáskörének gyakorlásával közvetlenül összefüggő, valamint ügyviteli feladatai közé."

14. § Az Nkt. 88. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A Magyarország területén az oktatásért felelős miniszter engedélye alapján működő külföldi, nemzetközi nevelési-oktatási intézmény Magyarországon nyilvántartásba vett fenntartója az ilyen intézmény által pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személy után átlagbéralapú támogatásra akkor jogosult, ha

a) a pedagógus szakképzettsége vagy szakképesítése megfelel a jogszabályban meghatározott képesítési előírásoknak és

b) a külföldi óvoda, a nemzetközi óvoda pedagógiai programja megfelel az Óvodai nevelés országos alapprogramjának, a külföldi iskola, a nemzetközi iskola pedagógiai programja tartalmi szempontból igazodik a Nat-hoz, vagy

c) nemzetközi megállapodás vonatkozik rá."

15. § Az Nkt. 91. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Szünetel az óvodai jogviszonya annak, aki óvodába járási kötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő által bejelentett naptól."

16. § Az Nkt. 93/A. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az oktatásért felelős miniszter az iskolában alkalmazott tankönyvek)

"c) előállításával, valamint az iskolai tankönyvrendelés lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Kormány rendeletében kijelölt, az állam százszázalékos tulajdonában álló, nonprofit gazdasági társaság (a továbbiakban: könyvtárellátó), illetve a Kormány rendeletében kijelölt gazdasági társaság - amelyben a könyvtárellátó mint tag legalább minősített többségű befolyással rendelkezik - közreműködésével" (látja el)

17. § Az Nkt. 93/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A tankönyvjegyzéket a hivatal vezeti. A hivatal a 93/B. § (3) bekezdésben meghatározottak kérelme alapján veszi fel a tankönyvet a tankönyvjegyzékre."

18. § Az Nkt. 94. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap az oktatásért felelős miniszter, hogy)

"g) a szakgimnáziumok és szakiskolák tekintetében a szakképzési megállapodás részletes szabályait, valamint az egyes szakképesítések tekintetében megszerzett jogosultságok megfeleltetését,"

(rendeletben állapítsa meg.)

19. § Az Nkt. 94. § (4) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

"i) a pedagógusigazolvány igénybevételének feltételeit, az igazolvány kiadásának, kezelésének, érvényesítésének szabályait,"

(rendeletben állapítsa meg.)

20. § Az Nkt. 94. § (4f) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4f) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az állami tankönyvfejlesztésért és - kiadásért felelős szerv feladatait ellátó szervet, a könyvtárellátó feladatait ellátó szervet, vagy jogi személyt, illetve a könyvtárellátó tankönyv-előállítási feladataiban közreműködő, a 93/A. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelő gazdasági társaságot rendeletben jelölje ki."

21. § Az Nkt. 96. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény szerint indított kifutó képzések, valamint az Szkt. szerint indított szakiskolai és szakgimnáziumi képzések esetében a szakmai vizsgát, képesítő vizsgát 2025. december 31-éig az addig vizsgáztatást végző képzőintézményben is meg lehet szervezni azzal, hogy a vizsgaközpont alatt a képzőintézményt kell érteni."

22. § Az Nkt. 8. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

23. § (1) Az Nkt.

1. 6. § (1a) bekezdésében az "az általa vezetett minisztérium" szövegrész helyébe az "a Kormány által az oktatásért felelős miniszter köznevelési feladatkörébe tartozó egyes feladatainak ellátására kijelölt szerv (a továbbiakban: hivatal)" szöveg,

2. 7. §

a) (1a) bekezdésében az "a)-j) pontja" szövegrész helyébe az "a)-j), valamint m) pontja" szöveg,

b) (5) bekezdésében a "19. § (3) bekezdés a) és c) pontjában" szövegrész helyébe a "hivatal által nyújtott pedagógiai-szakmai szolgáltatás kivételével" szöveg,

3. 8. § (2d) bekezdésében a "negyvenöt" szövegrész helyébe a "harminc" szöveg,

4. 9. § (6) bekezdésében a "középiskola" szövegrész helyébe a "középiskola, a szakiskola" szöveg,

5. 15. § (1) bekezdésében a "fejlesztő nevelést-oktatást végző iskolaként működik, ha kizárólag súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeket lát el" szövegrész helyébe az "a 7. § (1) bekezdés a)-h), j) vagy m) pontja szerinti nevelési-oktatási intézményként, vagy ha kizárólag súlyos és halmozottan fogyatékos tanulókat lát el, fejlesztő nevelést-oktatást végző iskolaként működik" szöveg,

6. 16. § (2) bekezdésében a "táncművészet" szövegrész helyébe a "táncművészet, cirkuszművészet" szöveg,

7. 19. § (3) bekezdésében az "a Kormány által az oktatásért felelős miniszter köznevelési feladatkörébe tartozó egyes feladatainak ellátására kijelölt szerv (a továbbiakban: hivatal)" szövegrész helyébe az "a hivatal" szöveg,

8. 20. § (11) bekezdésében

a) a "segíti" szövegrész helyébe a "segítheti" szöveg,

b) a "részt vesz" szövegrész helyébe a "részt vehet" szöveg,

9. 21. §

a) (1) bekezdésében az "amely - a tankerületi központ, valamint az állami felsőoktatási intézmény által fenntartott intézmény kivételével -" szövegrész helyébe az "amely - a tankerületi központ, a Magyarországon nyilvántartásba vett vagyonkezelő alapítvány fenntartásában működő felsőoktatási intézmény által fenntartott köznevelési intézmény, valamint az állami felsőoktatási intézmény által fenntartott intézmény kivételével -" szöveg,

b) (2) bekezdésében a "tankerületi központ, az állami felsőoktatási intézmény által fenntartott köznevelési intézmény esetében a hivatal" szövegrész helyébe a "tankerületi központ, a Magyarországon nyilvántartásba vett vagyonkezelő alapítvány fenntartásában működő felsőoktatási intézmény által fenntartott köznevelési intézmény, az állami felsőoktatási intézmény által fenntartott köznevelési intézmény esetében a hivatal" szöveg,

10. 27. § (7) bekezdésében a "súlyos betegség" szövegrész helyébe a "tartós gyógykezelés" szöveg,

11. 41. § (4) bekezdés b) pontjában a "törvényes képviselője neve," szövegrész helyébe a "törvényes képviselője, a családi pótlékra jogosult neve," szöveg,

12. 41. § (6) bekezdésében a "KIR adatkezelője" szövegrész helyébe a "hivatal" szöveg,

13. 41. § (8) bekezdés d) pontjában a "KIR adatkezelője" szövegrész helyébe a "hivatal" szöveg,

14. 45. § (6e) bekezdésében a "negyvenöt" szövegrész helyébe a "harminc" szöveg,

15. 46. § (13) bekezdésében

a) a "KIR adatkezelőjénél" szövegrész helyébe a "hivatalnál" szöveg,

b) a "KIR adatkezelője" szövegrész helyébe a "hivatal" szöveg,

16. 46. § (20) bekezdésében

a) a "KIR adatkezelőjével" szövegrész helyébe a "hivatallal" szöveg,

b) a "KIR adatkezelője" szövegrészek helyébe a "hivatal" szöveg,

17. 46. § (21) bekezdésében a "KIR adatkezelője" szövegrész helyébe a "hivatal" szöveg,

18. 49. § (1) bekezdésében az "Az óvodába a gyermek - e törvényben foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos." szövegrész helyébe az "A gyermek az óvodával jogviszonyban áll." szöveg,

19. 63. § (3) bekezdésében

a) a "KIR adatkezelőjénél" szövegrész helyébe a "hivatalnál" szöveg,

b) a "KIR adatkezelője" szövegrész helyébe a "hivatal" szöveg,

20. 63. § (3b) bekezdésében a "KIR adatkezelője a megszemélyesítő útján" szövegrész helyébe a "hivatal" szöveg,

21. 63. § (4) bekezdésében

a) a "KIR adatkezelőjével" szövegrész helyébe a "hivatallal" szöveg,

b) az "igénylésének" szövegrész helyébe az "igénylésének, elkészítésének és nyilvántartásának" szöveg,

22. 63. § (5) bekezdésében a "KIR adatkezelője" szövegrész helyébe a "hivatal" szöveg,

23. 64. § (4) bekezdésében a "munkakör ellátásához e törvényben előírt iskolai végzettség" szövegrész helyébe a "munkakör ellátásához jogszabályban előírt iskolai végzettség" szöveg,

24. 77. § (5) bekezdésében a "képzések és a szakiskolában oktatható képzések" szövegrész helyébe a "képzések, a szakiskolában oktatható képzések, valamint a pedagógia, közművelődés és művészet tanulmányi területhez sorolt, iskolarendszeren kívüli képzések" szöveg,

25. 77. § (5) bekezdés a) pont aa) alpontjában a "szakgimnáziumban és a szakiskolában" szövegrész helyébe a "szakgimnáziumban, a szakiskolában, valamint a pedagógia, közművelődés és művészet tanulmányi területhez sorolt, iskolarendszeren kívüli képzésben" szöveg,

26. 77. § (5) bekezdés a) pont ac) alpontjában a "képesítővizsgák lebonyolítására jogosult vizsgaközpontokat" szövegrész helyébe a "képesítővizsgák, a szakiskolai szakmai vizsgák és képesítő vizsgák, valamint a pedagógia, közművelődés és művészet tanulmányi területhez sorolt, iskolarendszeren kívüli képzések képesítővizsgáinak lebonyolítására jogosult, az Szkt. szerint akkreditált vizsgaközpontokat" szöveg,

27. 77. § (5) bekezdés a) pont ae) alpontjában a "vizsgatevékenység feladatait" szövegrész helyébe a "vizsgatevékenység, a szakiskolai szakmaivizsga-tevékenység és képesítővizsga-tevékenység, valamint a pedagógia, közművelődés és művészet tanulmányi területhez sorolt, iskolarendszeren kívüli képzések képesítővizsga-tevékenységének feladatait" szöveg,

28. 77. § (5) bekezdés b) pontjában az "aa)-ac)" szövegrész helyébe az "aa)-ae)" szöveg,

29. 77. § (5a) bekezdésében a "vizsgákra a mérést, értékelést végző szakértőket" szövegrész helyébe a "vizsgákra, a szakiskolai szakmai vizsgákra és képesítő vizsgákra, valamint a pedagógia, közművelődés és művészet tanulmányi területhez sorolt, iskolarendszeren kívüli képzések képesítő vizsgákra a mérést, értékelést végző szakértőket és a vizsgafelügyelő elnököket" szöveg,

30. 82. § (7) bekezdésében az "az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában" szövegrész helyébe az "a hivatal honlapján" szöveg,

31. 84. § (5) bekezdésében az "a már meglévő épületet" szövegrész helyébe az "az épületet" szöveg,

32. 90. § (1) bekezdésében a "nyilvántartásba veszi és engedélyezi a működését" szövegrész helyébe a "veheti nyilvántartásba és engedélyezheti a működését. A fenntartó - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - a 21. § (2) bekezdése, valamint a 23. § (1) bekezdés a) pontja, továbbá (4) bekezdése alapján kérheti a nyilvántartásba vételi és működési engedély kiadását az oktatásért felelős minisztertől" szöveg,

33. 90. § (2) bekezdésében az "alapítására" szövegrész helyébe az "alapításának sajátos szabályaira" szöveg,

34. 90. § (3) bekezdésében a "felveszi a nyilvántartásba" szövegrész helyébe a "felveszi a nyilvántartásba és engedélyezi a működését" szöveg,

35. 94. § (1) bekezdés c) pontjában a "szakképesítéseket" szövegrész helyébe a "szakképesítéseket, valamint a pedagógia, közművelődés és művészet tanulmányi területhez sorolt, iskolarendszeren kívüli képzéseket" szöveg,

36. 94. § (1) bekezdés l) pontjában a "részletes eljárási szabályokat" szövegrész helyébe a "részletes eljárási szabályokat a szakgimnáziumi, szakiskolai képzések tekintetében, az országos szakértői, az országos vizsgáztatási, az országos szakmai szakértői és az országos szakmai vizsgafelügyelő elnöki névjegyzék, valamint a szakértői tevékenység szabályait," szöveg, a "felhasználásának kérdéseit" szövegrész helyébe a "felhasználásának kérdéseit, a vizsgaközpontok ellenőrzésének szabályait" szöveg,

37. 96. § (1) bekezdésében a "javítóintézet szakmailag önálló nevelési-oktatási intézményegység létesítésével" szövegrész helyébe a "javítóintézet többcélú intézményként szakmailag önálló nevelési-oktatási intézményegység keretében" szöveg,

38. 96. § (3b) bekezdésében az "elsőfokú határozat ellen fellebbezésnek" szövegrész helyébe az "elsőfokú határozat, valamint a fizetési kötelezettségre részletfizetést engedélyező végzés ellen fellebbezésnek" szöveg,

39. 4. mellékletben foglalt táblázat A:13 mezőjében a "színművészeti" szövegrész helyébe a "színművészeti, cirkuszművészeti" szöveg

lép.

(2) Az Nkt. 8. § (2) bekezdésében

a) a "tárgyév május 25. napjáig" szövegrész helyébe a "tárgyév április 15. napjáig" szöveg,

b) az "a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti" szövegrész helyébe az "annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti" szöveg,

c) az "óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki" szövegrész helyébe az "óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap" szöveg

lép.

24. § Hatályát veszti az Nkt.

a) 15. § (3) bekezdésében az "annak a tanítási évnek az első napjától, amelyben a hatodik életévét betölti," szövegrész,

b) 49. § (2) bekezdése,

c) 63. § (3) bekezdésében a "mint a pedagógusigazolvány Nektv. szerinti kártyakibocsátója" szövegrész, továbbá az "A pedagógusigazolvány a Nektv. 2. § 3. pontja szerinti kártya, amely közokirat. A pedagógusigazolvány birtokosa a NEK-hez kártyafelhasználóként csatlakozik. A NEK működtetője és a diákigazolvány megszemélyesítője a diákigazolvány kiállítása céljából kezeli a Nektv. 16. § (2) bekezdés a)-b) pontja szerinti, valamint a kártya kézbesítéséhez szükséges adatokat." szövegrész,

d) 63. § (3e) bekezdése,

e) 63. § (4) bekezdésében az "A KIR adatkezelője a pedagógusigazolvány igényléséhez és előállításához szükséges személyes adatokat, a pedagógusigazolvány egyedi azonosítóját, a kiadott érvényesítő matrica sorszámát, valamint a jogosultság ellenőrzéséhez és nyilvántartásához szükséges további, személyes adatnak nem minősülő adatot tartalmazó nyilvántartást vezet." szövegrész,

f) 93/D. § (2) bekezdésében az "a Kormány által rendeletben kijelölt testület véleményének kikérésével" szövegrész,

g) 93/D. § (3) bekezdésében az "a Kormány által kijelölt testület véleményének kikérését követően" szövegrész,

h) 97. § (26) bekezdése.

2. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

25. § (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 103. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1b) A tanárképző központ főigazgatójának az a személy bízható meg, aki

a) tudományos fokozattal, vagy

b) az Nkt. 67. §-a szerinti, a köznevelési intézmény intézményvezetői megbízásához szükséges feltételekkel és a szakterületének megfelelő tudományos munkássággal

rendelkezik."

(2) Az Nftv. 103. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmények - alapfeladatuk keretében - részt vesznek a pedagógus-továbbképzésben. A pedagógus-továbbképzés szakmai jellegű koordinációjának biztosítása a tanárképző központ főigazgatójának a feladata."

26. § Az Nftv. 103. § (1a) bekezdésében a "nevezhető ki" szövegrész helyébe a "bízható meg" szöveg lép.

3. Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény módosítása

27. § Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az oktatási igazolványokról szóló rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti diákigazolvány e törvény szerinti kártyának minősül."

4. Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény módosítása

28. § Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Onytv.) 6. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Természetes személy a Kormány által kötelezően biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatás útján történő azonosítását követően elektronikusan megtekintheti az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv által nyilvántartott személyes adatait."

29. § (1) Az Onytv. 7. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(14) Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a pedagógusminősítési nyilvántartásból személyes adatot szolgáltat - a minősítővizsgán, a minősítési eljárásban érintett pedagóguson kívül - a minősítővizsga, minősítési eljárás lefolytatása, a minősítővizsgán, minősítési eljáráson elért eredményről való tájékoztatás céljából, az alkalmazott intézményvezetőjének, munkáltatójának, az érintettet foglalkoztató köznevelési intézmény fenntartójának, a köznevelési intézmény finanszírozását ellenőrző szervnek, valamint a minősítővizsgán, minősítési eljárásban érintett szakértőknek."

(2) Az Onytv. 7. §-a a következő (36)-(38) bekezdéssel egészül ki:

"(36) Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv az alkalmazotti nyilvántartásból személyes adatot szolgáltat a Nemzeti Pedagógus Karban folytatott választás érvényességének biztosítása céljából a szavazás időpontjában fennálló pedagógus-jogviszony tényéről a Nemzeti Pedagógus Kar számára.

(37) A Kormány vagy az egyes miniszterek által megkötött megállapodások keretében elérhető kedvezmény igénybevételére történő jogosultság érvényességének megerősítése céljából az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a 2. § e) pontja szerinti, a születési időre vonatkozó, valamint az 2. § l) pontja szerinti, oktatási azonosító számára vonatkozó megerősítő adatokat továbbítja jogosultság ellenőrzését végző program és az igénylőfelület működtetését végző szervnek.

(38) Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv az oktatási nyilvántartás 3/C. §, 4. § (2) bekezdés a-b) pontja, 4. § (3) bekezdés b) és d) pontja szerinti szakrendszerből személyes adatot továbbít a Nemzeti Köznevelési Portál és a Tankönyvkatalógus működtetéséért felelős szerv részére a tanulók, hallgatók, pedagógusok és oktatók köznevelési és felsőoktatási intézménnyel fennálló aktív jogviszonyának tényére vonatkozóan az ezen portálok szerzői jog által védett tartalmainak jogszerű igénybevétele céljából."

30. § Az Onytv. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

31. § Az Onytv. 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

32. § Az Onytv.

a) 1. melléklet II. rész c) pontjában a "megnevezését" szövegrész helyébe a "megnevezését és időtartamát" szöveg,

b) 1. melléklet XI. rész 2. pont 2.3. alpontjában az "adatai" szövegrész helyébe az "adatai, a pedagógusi, vezetői és intézményi területek fejlesztésére vonatkozó javaslatok, javasolt fejlesztési módok" szöveg,

c) 1. melléklet XII. rész 2. pont e) alpontjában az "értékelése" szövegrész helyébe az "értékelése, a pedagóguskompetenciák fejlesztésére vonatkozó javaslatok, javasolt fejlesztési módok" szöveg,

d) 1. melléklet XII. rész 2. pont g) alpontjában a "kérelmek adatai" szövegrész helyébe a "kérelmek, valamint panaszkezelés adatai" szöveg

lép.

33. § Hatályát veszti az Onytv.

a) 1. melléklet I. rész a) pontjában az "adóazonosító jelét," szövegrész,

b) 1. melléklet VI. rész g) pontja.

5. Záró rendelkezések

34. § (1) Ez a törvény - a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 23. § (2) bekezdése 2021. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 10. §, a 12. §, a 22. § és az 1. melléklet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

(4) A 28. § 2022. július 1-jén lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2021. évi LII. törvényhez

Az Nkt. 8. mellékletében foglalt táblázat a következő 9. sorral egészül ki:

[ABC
1Pótlék megnevezésePótlék alsó határaPótlék felső határa]
"9.diabétesz ellátási pótlék1717"

2. melléklet a 2021. évi LII. törvényhez

1. Az Onytv. 1. melléklet XII. rész 2. pontja a következő h) alponttal egészül ki:

(A pedagógusminősítési nyilvántartás az alkalmazott alábbi személyes adatait tartalmazza:)

"h) az Oktatási Hivatal által szervezett, pedagógusminősítés és országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés szakértői feladatainak ellátására felkészítő képzés adatai."

2. Az Onytv. 1. melléklet XII. rész 3. pontja a következő 3.16. alponttal egészül ki:

(A pedagógusminősítési nyilvántartás a minősítő vizsga, minősítési eljárásban közreműködő köznevelési szakértő alábbi személyes adatait tartalmazza:)

"3.16. munkáltatója neve, címe, valamint OM azonosítója."

3. Az Onytv. 1. melléklet XIV. része a következő e) ponttal egészül ki:

(Az óvodába járni köteles gyermekek nyilvántartása a gyermek alábbi személyes adatait tartalmazza:)

"e) ha a gyermek az óvodáztatási kötelezettségét külföldön teljesíti, a külföldi tartózkodás kezdő és várható befejező időpontját, valamint azt az országot, ahol a gyermek az óvodáztatási kötelezettségét teljesíti."

4. Az Onytv. 1. melléklet XV. része a következő e) ponttal egészül ki:

(A tanköteles gyermekek nyilvántartása a gyermek alábbi személyes adatait tartalmazza:)

"e) ha a gyermek, tanuló tankötelezettségét külföldön teljesíti, a tanulmányok külföldön történő folytatásának kezdő és várható befejező időpontját. valamint azt az országot, ahol a tanuló a tankötelezettségét teljesíti."

3. melléklet a 2021. évi LII. törvényhez

Az Onytv. 2. melléklet 3. pont 3.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép és a pont a következő 3.3. alponttal egészül ki:

(Az ellátott gyermekre, tanulóra vonatkozó személyes adatokat az INYR-ből)

"3.2. a gyermeket, tanulót közvetlenül ellátó pedagógiai szakszolgálati intézmény vezetője,

3.3. kizárólag a szakértői bizottság szakértői véleménye, a logopédiai vélemény és a gyógytestnevelésre való jogosultság tekintetében a gyermek nevelését, a tanuló nevelését-oktatását ellátó pedagógus"

(ismerheti meg.)

Tartalomjegyzék