565/2021. (X. 4.) Korm. rendelet

a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldése és a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) keretében történő információcsere részletes szabályairól[1]

A Kormány

a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény 41. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 22. és 23. § tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 24. és 25. § tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés a), b) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 26. és 27. § tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés a)-i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: SIS tv.) 1. § 12. pontja szerinti feladatokat a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) keretében történő információcsere részletes szabályairól szóló 564/2021. (X. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 564/2021. (X. 4.) Korm. rendelet] 1. §-ában kijelölt miniszter látja el.

1. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. alfanumerikus adat: a C(2021) 660 final számú bizottsági végrehajtási határozat 2. cikk a) pontja szerinti adat;

2. álnévvel rendelkező személy: az a személy, aki hamis vagy fiktív adatokat használ;

3. CS.ICD: a CS.SIS és az NS.CP közötti kommunikációt leíró dokumentum;

4. hozzáférési jogosultság: az alábbi tevékenységek, vagy azok egy részének elvégzése a SiS-ben:

a) a SIS tv. 1. § 5. pontja szerinti jelzéskezelési műveletek,

b) a SIS tv. 2. § (1) bekezdés i) pontja szerinti NS.CP Portál funkciók, valamint az 564/2021. (X. 4.) Korm. rendelet 3. § (8) bekezdése szerinti értesítési szolgáltatások kezelése,

c) a SiS-ben tárolt adatokhoz való teljes vagy részleges hozzáférés a SIS tv. 19. §-a szerint,

d) a SIS tv. 36. §-a, valamint 38. § (3) bekezdése alapján az N.SIS Hivatal által vezetett nyilvántartások adataihoz történő hozzáférés;

5. hosszú távú tartózkodásra jogosító vízum: a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény 18. cikk (1) bekezdése szerinti hosszú távú tartózkodásra jogosító vízum;

6. kommunikációs infrastruktúra: a SIS tv. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti NS.CP és CS.SIS hálózati végberendezése közötti kommunikáció céljára szolgáló informatikai hálózat;

7. külső határ: az (EU) 2018/1860 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 17. pontja szerinti külső határok;

8. megerősített SIS-AFIS egyezés: a SIS-AFIS egyezést a nemzeti eljárásoknak megfelelően daktiloszkópiai szakértő megállapítja;

9. megerősített személyazonosság: a C(2021) 660 final számú bizottsági végrehajtási határozat 9. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti igazolt személyazonosság;

10. nem megerősített személyazonosság: a C(2021) 660 final számú bizottsági végrehajtási határozat 9. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti nem igazolt személyazonosság;

11. nemzeti infokommunikációs gerinchálózat: a SIS tv. 1. § 11. pont e) alpontja szerinti informatikai hálózat, amely biztosítja a folyamatos adatkapcsolatot az NS.CP és az N.SIS SIS tv. 1. § 11. pont b)-d) alpontjában meghatározott részei között;

12. NS.ICD: a CS.ICD alapján kidolgozott egységes, az NS.CP és a hozzá kapcsolódó informatikai alkalmazások közötti kommunikációt leíró dokumentum;

13. schengeni azonosító: az NS.CP által képzett, a figyelmeztető jelzést azonosító, személyes adatot nem tartalmazó számsorozat;

14. SIS AFIS: a SIS automatikus ujjnyomat-azonosító rendszere, ami a CS.SIS biometrikus részét képező, a figyelmeztető jelzésekhez feltöltött nyomatokból és nyomokból áll;

15. SIS AFIS egyezés: egy végfelhasználó a SIS AFIS-ban daktiloszkópiai adatokkal történő lekérdezést végez, amelynek eredményeként a SIS-ben egy másik tagállam által bevitt figyelmeztető jelzés jelenik meg, és a SIS-ben található figyelmeztető jelzésre vonatkozó adatok megegyeznek a lekérdezéshez használt adatokkal;

16. SIS AFIS találat: a megerősített SIS AFIS egyezés alapján a figyelmeztető jelzésben kért intézkedés végrehajtásra kerül;

17. SIS-ben használt daktiloszkópiai adatok:

a) sík ujjnyomatok, beleértve a sík hüvelykujjnyomatot és a sík négyujjas ujjnyomatot is,

b) átforgatott ujjnyomatok,

c) tenyérnyomatok,

d) ujjnyom,

e) tenyérnyom;

18. személyazonosság kategóriák: a személyes adatok hitelességére és felhasználására vonatkozó információ;

19. személyazonossággal visszaélés: a C(2021) 660 final számú bizottsági végrehajtási határozat 9. cikk (1) bekezdés d) pontja szerinti visszaélés;

20. tartózkodási engedély: a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) című, 2016. március 9-i (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 16. pontja szerinti tartózkodási engedély;

21. tenyérnyom: nyomozás alatt álló terrorista bűncselekmények vagy más súlyos bűncselekmények helyszínén felfedezett, ismeretlen eredetű tenyérnyomok;

22. ujjnyom: nyomozás alatt álló terrorista bűncselekmények vagy más súlyos bűncselekmények helyszínén felfedezett, ismeretlen eredetű ujjnyomok;

23. ujj- és tenyérnyomat: ellenőrzött körülmények között rögzített daktiloszkópiai adat egy ismert személyről;

24. végrehajtó tagállam: az (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 11. pontjában meghatározott tagállam.

2. Figyelmeztető jelzések kezelésének rendje

3. § A figyelmeztető jelzések kezelése során az 564/2021. (X. 4.) Korm. rendelet 3. §-át alkalmazni kell.

4. § Az idegenrendészeti hatóság gondoskodik az (EU) 2018/1860 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkében, az (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet 20. cikkében, valamint a C(2021) 660 final számú bizottsági végrehajtási határozat II. mellékletében meghatározott adatok rendelkezésre álló körének a CS.SIS-ben való elhelyezéséről, a SIS tv. 5. § (4) bekezdésének megfelelően. A SIS bűncselekmény típusának megfelelő bűncselekmény megnevezését az 1. melléklet tartalmazza.

3. A figyelmeztető jelzés elhelyezése előtti ellenőrzés, adattovábbítás

5. § (1) Az idegenrendészeti hatóság a kiutasításra vonatkozó, valamint a beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzés elhelyezését megelőzően köteles a SIS tv. 5. § (5a) bekezdésében meghatározott ellenőrzést elvégezni az esetleges többes személyazonosság, a többes figyelmeztető jelzések felderítése és az összeegyeztethetetlen figyelmeztető jelzések elhelyezésének megelőzése érdekében. Az ellenőrzést daktiloszkópiai adattal is el kell végezni, ha az rendelkezésére áll.

(2) Az idegenrendészeti hatóság a jelzéskezelést végző informatikai rendszerét az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően köteles kialakítani.

(3) Ha az idegenrendészeti hatóság az (1) bekezdés alapján arról értesül, hogy a CS.SIS-ben egy külföldi figyelmeztető jelzésben már szerepel egy olyan személy, aki az általa elhelyezendő figyelmeztető jelzéssel érintett személlyel azonos kötelezően megadandó adatokkal rendelkezik, és a rendelkezésre álló kiegészítő adat alapján az azonosság nem zárható ki, erről értesíti a SIRENE Irodát a SIS tv. 29. §-ában szabályozott eljárás lefolytatása érdekében.

(4) Ha a CS.SIS-ben szereplő figyelmeztető jelzés ugyanarra a személyre vonatkozik, mint az elhelyezendő figyelmeztető jelzés, az idegenrendészeti hatóság a SIS tv. 5. § (6)-(11) bekezdése szerint jár el.

(5) Az idegenrendészeti hatóság a figyelmeztető jelzéshez, a lekérdezéshez és a figyelmeztető jelzéshez kiegészítő adatként csatolandó daktiloszkópiai adatot, ha az a saját nyilvántartásában nem áll rendelkezésére, - az érintett személy személyazonosító adatainak, valamint ha rendelkezésre áll, a szakrendszeri azonosítónak a megadásával elektronikus megkeresés útján - a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ (a továbbiakban: NSZKK) által kezelt bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartás daktiloszkópiai nyilvántartásából veszi át, a figyelmeztető jelzés elhelyezését megelőzően.

(6) Ha az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés során a SIS AFIS egyezést mutat egy más, a SIS-t alkalmazó állam által elhelyezett figyelmeztető jelzéssel, azonban a személyazonosító adatok nem egyeznek - az érintett személy levett daktiloszkópiai adatának és a figyelmeztető jelzés mellől letöltött daktiloszkópiai adatnak a megadásával, az idegenrendészeti hatóság megkeresése alapján - az NSZKK elvégzi a daktiloszkópiai adatok összehasonlítását. A SIS AFIS egyezés NSZKK által történő megerősítése esetén az idegenrendészeti hatóság a 14. § (2) bekezdésében foglaltak szerint jár el. A SIS AFIS egyezés kizárása esetén a figyelmeztető jelzés elhelyezhető.

(7) A SIS tv. 2. § (1) bekezdés i) pontja alapján az NS.CP Portálon elhelyezendő figyelmeztető jelzések esetében az ellenőrzés lehetőségét az N.SIS Hivatal biztosítja.

4. Személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzések elhelyezésére vonatkozó eljárás

6. § (1) Ha az 5. § (1) és (3) bekezdésében foglalt ellenőrzés - az azonosság NSZKK által történt megerősítése által - egy vagy több álnév felderítését eredményezi, az idegenrendészeti hatóság köteles gondoskodni valamennyi álnév rögzítéséről a figyelmeztető jelzésben, ha az összeegyeztethetőség vizsgálata alapján a figyelmeztető jelzés elhelyezhető. Ha a személyazonosság ellenőrzése és az álnevek megállapítása céljából a tagállamokkal konzultáció szükséges, úgy azt a SIRENE Irodán keresztül a 2. mellékletben szereplő formanyomtatványon kell kezdeményezni.

(2) A SIS tv. 5. § (7) bekezdésében meghatározott esetben az idegenrendészeti hatóság az összeegyeztethetetlenség megszűnéséig nem helyezheti el a CS.SIS-ben a figyelmeztető jelzést. Az ilyen figyelmeztető jelzésekről az idegenrendészeti hatóság nyilvántartást vezet, azokat tárolja, szükség esetén módosítja vagy törli (a továbbiakban: várakoztatás).

(3) Az idegenrendészeti hatóság más, a SIS-t alkalmazó állam által elhelyezett figyelmeztető jelzés esetében a figyelmeztető jelzés törlési emlékeztetőjére történő automatikus feliratkozással, magyar jelzéskezelő által elhelyezett figyelmeztető jelzés esetében napi, automatikus felülvizsgálattal köteles meggyőződni a várakoztatás szükségességéről. Ez a rendelkezés nem zárja ki, hogy az idegenrendészeti hatóság más, a SIS-t alkalmazó állam által elhelyezett figyelmeztető jelzés esetében is rendszeres lekérdezéseket végezzen a várakoztatás szükségességének megállapítása érdekében.

(4) Ha az idegenrendészeti hatóság arról értesül, hogy a CS.SIS-ben elhelyezett figyelmeztető jelzés törlésre került - ideértve a figyelmeztető jelzés CS.SIS által végrehajtott automatikus törlését is -, és a várakoztatott figyelmeztető jelzés elhelyezésének feltételei továbbra is fennállnak, a jelzéskezelő e § rendelkezései szerint ismét megkísérli a várakoztatott figyelmeztető jelzés elhelyezését.

(5) Az idegenrendészeti hatóság elvégzi a 3. melléklet szerinti összeegyeztethetőségi táblázat alapján az összeegyeztethetetlen jelzésekkel kapcsolatos feladatokat.

5. A figyelmeztető jelzések fontossági sorrendje

7. § (1) A személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzések fontossági sorrendjét a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Ugyanazon személyre vonatkozóan tagállamonként csak egy figyelmeztető jelzés helyezhető el a SIS-ben. Ugyanarra a személyre különböző tagállamok is helyezhetnek el figyelmeztető jelzést, az összeegyeztethetőségi szabályok figyelembevételével.

(3) Az idegenrendészeti hatóság a többes figyelmeztető jelzés elhelyezésekor figyelembe veszi a figyelmeztető jelzések fontossági sorrendjét, és ha szükséges, értesíti a SIRENE Irodát az összeegyeztethetetlen külföldi figyelmeztető jelzés törlése érdekében. Az alacsonyabb prioritású magyar figyelmeztető jelzés töröltetése érdekében az idegenrendészeti hatóság megkeresi az elhelyező magyar jelzéskezelő szervet.

(4) Ha a hozzáférési jogosultsággal rendelkező szerv ugyanarra a személyre vonatkozóan több külföldi figyelmeztető jelzéssel összefüggésben ér el találatot, a magasabb prioritással rendelkező figyelmeztető jelzésben kért intézkedést hajtja végre, de az összes figyelmeztető jelzésről találati formanyomtatványok segítségével, elektronikus úton, haladéktalanul értesíti a SIRENE Irodát.

6. A figyelmeztető jelzések összeegyeztethetőségi szabályai

8. § (1) A SIS tv. 5. § (6) és (7) bekezdése szerinti összeegyeztethetőségi szabályokat tartalmazó táblázatot a személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzésekre vonatkozóan a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Nemzeti érdekből, a tagállamok közötti konzultációt követően, el lehet térni a figyelmeztető jelzések összeegyeztethetőségére vonatkozó szabályoktól. A konzultációt a SIRENE Iroda folytatja le.

7. A találatot követő eljárás

9. § (1) Ha a hozzáférési jogosultsággal rendelkező szerv külföldi figyelmeztető jelzéssel összefüggésben találatot ér el, erről

a) a rejtett és célzott ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés esetét kivéve az 5. melléklet,

b) a rejtett és célzott ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés esetében a 6. melléklet

szerinti formanyomtatványon értesíti a SIRENE Irodát.

(2) Ha a hozzáférési jogosultsággal rendelkező szerv magyar figyelmeztető jelzéssel összefüggésben találatot ér el, a SIRENE Iroda értesítése nem szükséges, erről közvetlenül a figyelmeztető jelzést elhelyező jelzéskezelőt kell értesíteni.

(3) Ha a SIS tv. 9. §-a alapján elhelyezett figyelmeztető jelzés kapcsán egy más, a SIS-t alkalmazó állam ér el találatot, erről - a SIS-t alkalmazó állam SIRENE Irodájától kapott értesítés és kiegészítő információ alapján - a SIRENE Iroda értesíti a jelzéskezelőt.

(4) A figyelmeztető jelzés elhelyezését kezdeményező jelzéskezelő és a találatot elérő külföldi hatóság - a SIRENE Iroda közreműködésével - szükség szerint egyeztet a figyelmeztető jelzésben kért intézkedés végrehajtásáról. A jelzéskezelő felülvizsgálja, és szükség szerint törli a figyelmeztető jelzést, ha arról értesül, hogy a kért intézkedést a találatot elérő külföldi hatóság végrehajtotta.

(5) Ha a hozzáférési jogosultsággal rendelkező szerv a SIS-ben lekérdezést végez, és megállapítja, hogy van olyan más, a SIS-t alkalmazó állam által elhelyezett figyelmeztető jelzés, amelynek adattartalma megfelel a lekérdezés alapjául szolgáló személyről vagy tárgyról bevitt adatoknak, de az azonosság nem egyértelmű, a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon megkeresi a SIRENE Irodát az azonosság megállapítása érdekében.

(6) A SIRENE Iroda az egyeztetés során kiegészítő információkat szerez be a figyelmeztető jelzést elhelyező jelzéskezelőtől vagy a figyelmeztető jelzést elhelyező külföldi állam SIRENE Irodájától, és ezeket az információkat haladéktalanul továbbítja az (1) bekezdés szerinti szervhez.

(7) Ha az azonosítási eljárás során az (1) bekezdés szerinti szerv megállapítja, hogy nem áll fenn azonosság, akkor addigi intézkedését megszünteti, és ezzel egyidejűleg erről a 7. melléklet szerinti formanyomtatványon értesíti a SIRENE Irodát.

(8) Ha a hozzáférési jogosultsággal rendelkező szerv találatot ér el, de a figyelmeztető jelzésben kért intézkedést nem tudja végrehajtani, erről a 8. melléklet szerinti formanyomtatványon haladéktalanul értesíti a SIRENE Irodát.

(9) Ha a jelzéskezelő vagy a találatot elérő szerv azt észleli, hogy egy más, a SIS-t alkalmazó állam által elhelyezett figyelmeztető jelzés, az ahhoz kapcsolódó kiegészítő adat, megjelölés vagy figyelmeztető jelzések közötti kapcsolat kijavítása vagy annak törlése szükséges, erről a 9. melléklet szerinti formanyomtatványon értesíti a SIRENE Irodát.

8. Terrorista bűncselekménnyel összefüggésben elhelyezett figyelmeztető jelzések és a kapcsolódó kiegészítő információk cseréje

10. § (1) Ha a személyre vonatkozó figyelmeztető jelzést a SIS tv. 1. § 17. pontja szerinti terrorista bűncselekménnyel összefüggésben helyezik el a SIS-ben, ennek tényét a figyelmeztető jelzés létrehozásakor a bűncselekmény megnevezése adat rögzítésével jelölni kell, kivéve, ha ennek mellőzését műveleti érdek indokolttá teszi.

(2) A magyar figyelmeztető jelzést elhelyező hatóság a külföldön elért találatról a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségét (a továbbiakban: Europol) a kiegészítő információk cseréjére vonatkozó szabályok szerint a SIRENE Iroda útján értesíti, megjelölve a figyelmeztető jelzéshez kapcsolódó kiegészítő információcsere során alkalmazandó, SIRENE Kézikönyv szerinti kezelési kódot.

(3) Az (1) bekezdés szerinti magyar figyelmeztető jelzésre külföldön elért találat esetén a figyelmeztető jelzést elhelyező hatóság a találatról szóló értesítés kézhezvételét követően soron kívül tájékoztatja a SIRENE Irodát a találattal kapcsolatos kiegészítő információk Europol részére történő megküldésének korlátozásáról, figyelembe véve a találatot elérő külföldi hatóság által megjelölt korlátozásait is.

9. Az érintett jogainak gyakorlása

11. § A SIS tv. 26. §-a szerinti tájékoztatás iránti vagy helyesbítési és törlési kérelem a 10. mellékletben meghatározott adatok megjelölését tartalmazó kérelem útján terjeszthető elő.

10. Adatminőség-ellenőrzés

12. § (1) Az N.SIS Hivatal értesíti az idegenrendészeti hatóságot, ha az általa továbbított adatokat azok pontatlansága vagy hiányossága miatt nem lehet elhelyezni a CS.SIS-ben. Ebben az esetben a jelzéskezelő a figyelmeztető jelzés és a kiegészítő adat adattartalmát haladéktalanul pontosítja, vagy pótolja a hiányosságot, majd a figyelmeztető jelzést a SIS-ben történő elhelyezés céljából ismételten továbbítja.

(2) Az (1) bekezdést kell alkalmazni abban az esetben is, ha az idegenrendészeti hatóság észleli, hogy az általa elhelyezett figyelmeztető jelzés, az ahhoz kapcsolódó kiegészítő adat, megjelölés vagy figyelmeztető jelzések közötti kapcsolat pontatlan, hiányos, vagy annak törlése szükséges.

(3) Ha a SIRENE Iroda egy más, a SIS-t alkalmazó állam által elhelyezett figyelmeztető jelzés esetében észleli, hogy bármely adat ténybeli tévedést tartalmaz, vagy azt jogellenesen tárolják, a ténybeli tévedés tudomásra jutását követő két munkanapon belül értesíti a jelzést kiadó tagállamot, és lefolytatja az (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet 44. cikk (5) bekezdése szerinti eljárást.

(4) Az (1)-(3) bekezdés szerinti eljárást kell alkalmazni akkor is, ha a SIRENE Iroda a SIS tv. 6. § (5) bekezdésében meghatározott adatellenőrzés vagy a figyelmeztető jelzés elhelyezése során észleli az adatok pontatlanságát, hiányosságát vagy törlésük szükségességét.

(5) Az N.SIS Hivatal az eu-LISA (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikk (4) bekezdése szerinti jelentését az idegenrendészeti hatóságnak felülvizsgálat céljából rendelkezésre bocsátja. Az idegenrendészeti hatóság a hibásan felvitt adatokat módosítja vagy törli, és az intézkedésről a megadott határidőn belül az N.SIS Hivatalt értesíti.

11. Személyazonossági kategóriák

13. § A személyre vonatkozó figyelmeztető jelzés rögzítése során meg kell adni a személyazonossági kategóriát, több személyazonosság esetén az alábbi sorrend figyelembevételével:

a) megerősített személyazonosság,

b) nem megerősített személyazonosság,

c) álnévvel rendelkező személy.

12. Daktiloszkópiai adatokkal történő lekérdezés

14. § (1) A daktiloszkópiai adatokkal történő keresés lehetőségének biztosítottnak kell lennie minden nemzeti hatóság részére, amely a SIS-ben a személyeket érintő jelzésekhez hozzáféréssel rendelkezik.

(2) A figyelmeztető jelzés elhelyezése, módosítása vagy a daktiloszkópiai adatokkal történő lekérdezés során elért SIS AFIS egyezést az NSZKK daktiloszkópiai szakértője megerősítheti - idegenrendészeti hatóság megkeresése alapján az érintett személy levett daktiloszkópiai adatának és a figyelmeztető jelzés mellől letöltött daktiloszkópiai adatnak a megadásával - abban az esetben, ha az egyezést mutató figyelmeztető jelzésekben szereplő alfanumerikus adatok eltérnek.

(3) Ha a SIS AFIS egyezés NSZKK által történő megerősítését követően az álnevek megállapítása céljából a tagállamokkal konzultáció szükséges, azt a SIRENE Irodán keresztül a 2. mellékletben szereplő formanyomtatványon kell kezdeményezni.

(4) A daktiloszkópiai adatokkal történő keresést annak megállapítása céljából is végre lehet hajtani, hogy a személy szerepel-e a SIS-ben.

II. FEJEZET

SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK A VISSZAKÜLDÉS ÉS A HATÁRFORGALOM-ELLENŐRZÉS TERÉN

13. A kiutasításra vonatkozó, valamint a beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzéssel kapcsolatos eljárás

15. § (1) Ha az idegenrendészeti hatóság az (EU) 2018/1860 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (1) bekezdése szerinti, a más, SIS-t alkalmazó állam által elhelyezett olyan kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzéssel érintett személy részére mérlegeli a tartózkodási engedély vagy hosszú távú tartózkodásra jogosító vízum kiadását vagy meghosszabbítását, amelyhez beutazási és tartózkodási tilalom is társul, a SIRENE Iroda útján haladéktalanul konzultációt kezdeményez az érintett tagállammal az (EU) 2018/1860 európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk (1) bekezdésével összhangban. Ha a figyelmeztető jelzéshez nem társul beutazási és tartózkodási tilalom, úgy a konzultációs eljárást az (EU) 2018/1860 európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk (2) bekezdésével összhangban kell lefolytatni.

(2) Ha az idegenrendészeti hatóság az (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet 24. cikk (1) bekezdése vagy 25. cikke szerinti, a más, SIS-t alkalmazó állam által elhelyezett beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzéssel érintett személy részére mérlegeli a tartózkodási engedély vagy hosszú távú tartózkodásra jogosító vízum kiadását vagy meghosszabbítását, a SIRENE Iroda útján haladéktalanul konzultációt kezdeményez az érintett tagállammal az (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet 27. cikkével összhangban.

16. § (1) Ha az idegenrendészeti hatóság kiutasításra vonatkozó vagy beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzés elhelyezését mérlegeli egy más, a SIS-t alkalmazó állam által kiállított tartózkodási engedéllyel vagy hosszú távú tartózkodásra jogosító vízummal rendelkező harmadik országbeli állampolgárral szemben, az (EU) 2018/1860 európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikkével, illetve az (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet 28. cikkével összhangban konzultációt kezdeményez a SIRENE Irodán keresztül az érintett tagállammal.

(2) Ha a SIRENE Iroda valamely más, a SIS-t alkalmazó államtól olyan tartalmú tájékoztatást kap, hogy egy, a SIS tv. 9. § (1) bekezdése szerinti kiutasításra vonatkozó magyar figyelmeztető jelzéssel érintett személy a SIS-t alkalmazó állam által kiállított tartózkodási engedéllyel vagy hosszú távú tartózkodásra jogosító vízummal rendelkezik, erről haladéktalanul értesíti az idegenrendészeti hatóságot. Az idegenrendészeti hatóság - ha nem törli a figyelmeztető jelzést azonnal, és fenntartja a kiutasítási határozatot - a SIRENE Irodán keresztül konzultációt kezdeményez az érintett tagállammal az (EU) 2018/1860 európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkével összhangban.

(3) Ha a SIRENE Iroda valamely más, a SIS-t alkalmazó államtól olyan tartalmú tájékoztatást kap, hogy egy, a SIS tv. 9. § (1) bekezdése szerinti beutazási és tartózkodási tilalomra vonatkozó magyar figyelmeztető jelzéssel érintett személy a SIS-t alkalmazó állam által kiállított tartózkodási engedéllyel vagy hosszú távú tartózkodásra jogosító vízummal rendelkezik, erről haladéktalanul értesíti az idegenrendészeti hatóságot. Az idegenrendészeti hatóság a SIRENE Irodán keresztül konzultációt kezdeményez az érintett tagállammal az (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet 29. cikkével összhangban.

(4) Az idegenrendészeti hatóság az (EU) 2018/1860 európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikkével, valamint az (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet 30. cikkével összhangban a konzultáció eredményéről a SIRENE Irodán keresztül értesíti azt a végrehajtó tagállamot is, amely eljárása során találatot kapott a magyar figyelmeztető jelzésről egy másik tagállam által kiállított tartózkodási engedéllyel vagy hosszú távú tartózkodásra jogosító vízummal rendelkező harmadik országbeli állampolgárral kapcsolatban.

(5) Ha az idegenrendészeti hatóság az eljárása során egy másik tagállam által kiállított tartózkodási engedéllyel vagy hosszú távú tartózkodásra jogosító vízummal rendelkező harmadik országbeli állampolgár tekintetében valamely tagállam által bevitt kiutasításra vonatkozó vagy beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzésre vonatkozó találatot kap, az (EU) 2018/1860 európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikkével, valamint az (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet 30. cikkével összhangban a SIRENE Irodán keresztül tájékoztatja a figyelmeztető jelzést kiadó tagállamot.

17. § (1) Ha az idegenrendészeti hatóság a SIRENE Irodán keresztül megerősítést kap arról, hogy egy kiutasításra vonatkozó magyar figyelmeztető jelzés hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgár akár a magyar, akár más tagállami külső határon keresztül elhagyta a tagállamok területét, az idegenrendészeti hatóság haladéktalanul intézkedik a figyelmeztető jelzés törlése iránt. Ha az érintett harmadik országbeli állampolgárral szemben a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. december 16-i 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti eljárásokkal összhangban beutazási tilalmat is elrendelt az idegenrendészeti hatóság, az (EU) 2018/1860 európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikk (2) bekezdésével összhangban haladéktalanul intézkedik a beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzés elhelyezésére a SIS-ben.

(2) Ha az idegenrendészeti hatóság a SIRENE Irodán keresztül tájékoztatást kap arról, hogy egy kiutasításra vonatkozó magyar figyelmeztető jelzéssel érintett harmadik országbeli állampolgár akár a magyar, akár más tagállami külső határon keresztül kíván belépni, haladéktalanul intézkedik a figyelmeztető jelzés törlése iránt. Ha a kiutasítási határozathoz beutazási tilalom is társul, az idegenrendészeti hatóság az (EU) 2018/1860 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk a) pontjával összhangban beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzést helyez el a SIS-ben.

14. Figyelmeztető jelzésekhez csatolható biometrikus adatok minimum adatminőségi szabvány- és technikai követelményei

18. § A jelzéskezelők, az NSZKK és a SIRENE Iroda a biometrikus adatokkal kapcsolatos feladatait az (EU) 2020/2165 bizottsági végrehajtási határozat alapján látja el.

15. SIRENE Iroda értesítése

19. § Ha az idegenrendészeti hatóság arról értesül, hogy a SIS-ben már szerepel egy olyan személy, aki az általa elhelyezendő figyelmeztető jelzéssel érintett személlyel azonos kötelezően megadandó adatokkal rendelkezik, és a rendelkezésre álló kiegészítő adat alapján az azonosság nem zárható ki, értesíti a SIRENE Irodát a hasonló jellemzőkkel rendelkező személyek megkülönböztetése érdekében.

16. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet az (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (2) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésének naptári napját a rendészetért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

21. § Ez a rendelet

a) a Schengeni Információs Rendszernek a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldése céljából történő használatáról szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1860 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) a határforgalom-ellenőrzés és a visszaküldés területén a fényképek és daktiloszkópiai adatok Schengeni Információs Rendszerbe (SIS) történő bevitelére vonatkozó adatminőségi minimum-előírások és műszaki előírások tekintetében az (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2020. december 9-i (EU) 2020/2165 bizottsági végrehajtási határozat,

d) a Schengeni Információs Rendszer (SIS) adatainak beviteléhez, frissítéséhez, törléséhez és lekérdezéséhez szükséges technikai szabályok, valamint a határforgalom-ellenőrzésre és a visszaküldésre vonatkozó egyéb végrehajtási intézkedések megállapításáról szóló, 2021. február 15-i C(2021) 660 final számú bizottsági végrehajtási határozat,

e) a 2013/115/EU végrehajtási határozat mellékletének az Europol kiegészítő információk cseréjébe való bevonása tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. február 17-i C(2021) 965 final számú bizottsági végrehajtási határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

22. §[2]

23. §[3]

24. §[4]

25. §[5]

26. §[6]

27. §[7]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 565/2021. (X. 4.) Korm. rendelethez

Megfeleltetési táblázat a SIS szerinti bűncselekmény típusokhoz

ABCDE
A Bizottság végrehajtási
határozatában megjelölt
bűncselekmény típus
Az egyes bűncselekmény típusokhoz tartozó Btk. tényállások
a 2013. július 1-től hatályos 2012. évi C. törvény szerint
Az egyes bűncselekmény típusokhoz tartozó
Btk. tényállások
a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerint
1.Terrorizmussal kapcsolatos
tevékenység
terrorcselekmény314. §
315. §
316. §
316/A. §
terrorcselekmény261. §
2.terrorcselekmény
feljelentésének
elmulasztása
317. §terrorcselekmény261. § (8) bekezdés
3.terrorizmus finanszírozása318. §
318/A. §
331. § (2) bekezdés
terrorcselekmény261. § (4) bekezdés
4.Kábítószerrel kapcsolatos
bűncselekmények
kábítószer-kereskedelem176. §
177. §
kábítószerrel visszaélés
bűntette (kínál, átad,
forgalomba hoz, kereskedik)
kiskorú felhasználásával
elkövetett kábítószerrel
visszaélés (országba behoz,
onnan kivisz vagy az ország
területén átvisz, kínál, átad,
forgalomba hoz, kereskedik)
282/A. §
282/B. §
5.kábítószer birtoklása178. §
179. §
180. §
kábítószerrel visszaélés
egyes esetei: üzletszerűen
vagy jelentős mennyiségű
kábítószerre elkövetett
kábítószerrel visszaélés
(országba behoz, onnan kivisz,
vagy az ország területén átvisz);
282. §
282/B. §
283. §
6.kóros szenvedélykeltés181. §visszaélés kábítószerrel282/B. § (5) bekezdés
7.kábítószer készítésének
elősegítése
182. §kábítószer előállításához
szükséges anyagra elkövetett
kábítószerrel visszaélés; anyagi
eszközök szolgáltatásával
elkövetett kábítószerrel
visszaélés
282. § (3) bekezdés
b) pont, (4) bekezdés
8.kábítószer-prekurzorral
visszaélés
183. §kábítószer előállításához
használt anyaggal visszaélés
(forgalomba hoz, kereskedik,
országba behoz, onnan kivisz
vagy az ország területén átvisz,
átad)
283/A. § (1) bekezdés
9.kábítószerfüggő személy
által elkövetett kábítószerrel
visszaélés
282/C. § (2)-(4) bekezdés
10,új pszichoaktív anyaggal
visszaélés
184. §
184/A. §
184/B. §
184/C. §
új pszichoaktív anyaggal
visszaélés
283/B. §
11.Gazdasági és pénzügyi
bűncselekmények
gazdasági csalás374. §
12.pénzhamisítás389. §pénzhamisítás304. §
13.pénzhamisítás elősegítése390. §pénzhamisítás elősegítése304/A. §
305. §
14.bélyeghamisítás391. §bélyeghamisítás307. § 308. §
15.készpénz-helyettesítő
fizetési eszköz hamisítása
392. §készpénz-helyettesítő fizetési
eszköz hamisítás
313/B. §
16.készpénz-helyettesítő
fizetési eszközzel visszaélés
393. §készpénz-helyettesítő fizetési
eszközzel visszaélés
313/C. §
17.készpénz-helyettesítő
fizetési eszköz
hamisításának elősegítése
394. §készpénz-helyettesítő
fizetési eszköz hamisításának
elősegítése
313/D. §
18.költségvetést károsító
bűncselekmények
XXXIX. fejezetvisszaélés társadalombiztosítási, szociális,
vagy más jóléti juttatással
309. §
19.költségvetési csalás310. §
20.költségvetési csaláshoz
kapcsolódó felügyeleti vagy
ellenőrzési kötelezettség
elmulasztása
310/A. §
21.jövedékkel visszaélés
elősegítése
311/B. §
22.pénzmosás399. § 400. §pénzmosás303. §
303/A. §
23.pénzmosással kapcsolatos
bejelentési kötelezettség
elmulasztása
401. §pénzmosással kapcsolatos
bejelentési kötelezettség
elmulasztása
303/B. §
24.gazdálkodás rendjét sértő
bűncselekmények
XLI. fejezet a 410/A. § és
413. § kivételével
számvitel rendjének
megsértése
289. §
25.csődbűncselekmény290. §
26.tartozás fedezetének elvonása297. §
27.engedély nélküli kereskedelmi
tevékenység
298. §
28.saját tőke csorbítása298/B. §
29.jogosulatlan pénzügyi
tevékenység végzése
298/D. §
30.gazdasági adatszolgáltatási
kötelezettség elmulasztása
299. §
31.bennfentes kereskedelem299/A. §
32.tőkebefektetési csalás299/B. §
33.piramisjáték szervezése299/C. §
34.fogyasztók érdekeit és
a gazdasági verseny
tisztaságát sértő
bűncselekmények
XLII. fejezet a 418. § kivételévelrossz minőségű termék
forgalomba hozatala
292. §
294. §
35.minőség hamis tanúsítása295. §
36.áru hamis megjelölése296. §
37.a fogyasztó megtévesztése296/A. §
38.versenyt korlátozó
megállapodás közbeszerzési és
koncessziós eljárásban
296/B. §
39.Illegális bevándorláshoz
történő segítségnyújtás
embercsempészés353. §embercsempészés218. §
40.határzár tiltott átlépése352/A. §
41.határzár megrongálása352/B. §
42.határzárral kapcsolatos
építési munka
akadályozása
352/C. §
43.jogellenes bevándorlás
elősegítése, támogatása
353/A. §
44.jogellenes tartózkodás elősegítése354. §jogellenes tartózkodás elősegítése214/A. §
45.családi kapcsolatok létesítésével visszaélés355. §
46.harmadik országbeli
állampolgár jogellenes foglalkoztatása
356. §harmadik országbeli
állampolgár jogellenes foglalkoztatása
214/B. §
47.Emberkereskedelememberkereskedelem és
kényszermunka
192. §emberkereskedelem175/B. §
48.vagyoni haszonszerzés
végett elkövetett
embercsempészés
353. § (2) bekezdés a) pontvagyoni haszonszerzés végett
elkövetett embercsempészés
218. § (2) bekezdés a) pont
49.üzletszerűen elkövetett
embercsempészés
353. § (3) bekezdés
d) pont, (5) és (6) bekezdés
üzletszerűen elkövetett
embercsempészés
218. § (3) bekezdés
c) pont
50.Fegyverek, lőszerek vagy
robbanóanyagok tiltott
kereskedelme
robbanóanyaggal vagy
robbantószerrel visszaélés
324. §robbanóanyaggal vagy
robbantószerrel visszaélés
263. §
51.lőfegyverrel vagy lőszerrel
visszaélés
325. §lőfegyverrel vagy lőszerrel
visszaélés
263/A. §
52.nemzetközi szerződés által
tiltott fegyverrel visszaélés
326. §nemzetközi szerződés által
tiltott fegyverrel visszaélés
264/C. §
53.nemzetközi gazdasági
tilalom megszegése
(lőfegyver, lőszer,
robbanóanyag,
robbantószer, ezek
felhasználására szolgáló
készülék vagy egyéb
katonai célú felhasználásra
szánt termék)
327. § (3) bekezdés a) pont,
(4) bekezdés
nemzetközi gazdasági tilalom
katonai célú felhasználásra
szánt termék kereskedelmével
összefüggésben elkövetett
megszegése
261/A. § (3) bekezdés a) pont
54.haditechnikai termékkel
vagy szolgáltatással visszaélés
329. §haditechnikai termékkel
visszaélés
263/B. §
55.Környezettel kapcsolatos
bűncselekmény
környezetkárosítás241. §környezetkárosítás280. §
56.természetkárosítás242. § 243. §természetkárosítás281. §
57.állatkínzás244. §állatkínzás266/B. §
58.orvvadászat245. §állatkínzás266/B. § (2) bekezdés
59.orvhalászat246. §állatkínzás266/B. § (2) bekezdés
60.tiltott állatviadal szervezése247. §tiltott állatviadal szervezése266/A. §
61.hulladék-
gazdálkodás rendjének
megsértése
248. §hulladékgazdálkodás rendjének
megsértése
281/A. §
62.ózonréteget lebontó anyaggal visszaélés249. §környezetkárosítás280. §
63.nukleáris létesítmény üzemeltetésével visszaélés251. §visszaélés nukleáris létesítmény üzemeltetésével264/A. §
64.atomenergia alkalmazásával visszaélés252. §visszaélés atomenergia
alkalmazásával
264/B. §
65.Emberi szervek vagy szövetek
tiltott kereskedelme
emberi test tiltott felhasználása175. §emberi test tiltott felhasználása173/I. §
66.Hormontartalmú anyagok vagy
más növekedésserkentők tiltott
kereskedelme
teljesítményfokozó szerrel
visszaélés
185. §
67.gyógyszerhamisítás185/A. §
68.egészségügyi termék
hamisítása
186. §
69.Nukleáris vagy radioaktív
anyagok tiltott kereskedelme
radioaktív anyaggal
visszaélés
250. §radioaktív anyaggal visszaélés264. §
70.Lopott gépjárművek
kereskedelme
a 2020. december 31-éig
hatályban volt orgazdaság
379. §orgazdaság326. §
71.költségvetési csalás
bűntette, ideértve a
2011. december 31-éig
hatályban volt csempészet
396. § (2)-(7) bekezdésköltségvetési csalás bűntette,
ideértve a 2011. december 31-éig
hatályban volt csempészet
310. § (2)-(7) bekezdés
72.Nemi erkölcs elleni
bűncselekmények
nemi élet szabadsága
és nemi erkölcs elleni
bűncselekmények
XIX. fejezet a gyermekek
sérelmére elkövetett
nemi erkölcs elleni
bűncselekmények
kivételével
nemi erkölcs elleni
bűncselekmények
XIV. fejezet II. cím
a gyermekek sérelmére
elkövetett nemi erkölcs
elleni bűncselekmények
kivételével
73.Gyermekek sérelmére
elkövetett nemi erkölcs elleni
bűncselekmények
nemi élet szabadsága
és nemi erkölcs elleni
bűncselekmények
közül azok, amelyeket
gyermekek sérelmére
követtek el
196. § (2) bekezdés a) pont,
(3) bekezdés 197. § (2) bekezdés, (3) bekezdés a) pont 198. § (1) bekezdés, (2) bekezdés, (4) bekezdés 200. § (2) bekezdés, (4) bekezdés a) pont 201. § (2) bekezdés 203. § 204. § 205. § (2) bekezdés
nemi erkölcs elleni
bűncselekmények közül
azok, amelyeket gyermekek
sérelmére követtek el
197. § (2) bekezdés a) pont 198. § (2) bekezdés a) pont 201. § 202. §
202/A. § 204. § 205. § (3) bekezdés
207. § (3) bekezdés a) pont
74.Kiberbűnözés vagy
számítástechnikai bűnözés
információs rendszer
felhasználásával elkövetett
csalás
375. §számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés300/C. § (3)-(4) bekezdés
313/C. § (1)-(6) bekezdés
75.tiltott adatszerzés422-422/A. §magántitok jogosulatlan
megismerése
178/A. §
76.információs rendszer vagy
adat megsértése
423. §számítástechnikai rendszer és
adatok elleni bűncselekmény
300/C. §
77.információs rendszer
védelmét biztosító
technikai intézkedés
kijátszása
424. §számítástechnikai rendszer
védelmét biztosító technikai
intézkedés kijátszása
300/E. §
78.Bűnszervezetben való részvételbűnszervezetben részvétel321. §bűnszervezetben részvétel263/C. §
79.Szándékos emberölés
(emberölés) vagy súlyos testi
sértés
emberölés160. §emberölés bűntette166. §
80.erős felindulásban
elkövetett emberölés
bűntette
161. §erős felindulásban elkövetett
emberölés bűntette
167. §
81.súlyos testi sértés164. § (3), (6), (7), (8) és (9)
bekezdés
súlyos testi sértés170. § (2)-(7) bekezdés
82.foglalkozás körében
elkövetett veszélyeztetés
bűntette az (1) bekezdés
szerinti eredményt kivéve
165. § (3) bekezdésfoglalkozás körében elkövetett
veszélyeztetés bűntette
az (1) bekezdés szerinti
eredményt kivéve
171. § (3) bekezdés
83.közlekedés biztonsága
elleni bűncselekmény
232. § (2) bekezdésközlekedés biztonsága elleni184. § (2) bekezdés
84.vasúti, légi vagy vízi
közlekedés veszélyeztetése
233. § (2) bekezdésvasúti, légi vagy vízi közlekedés
veszélyeztetése
185. § (2) bekezdés
85.közúti veszélyeztetés234. § (2) bekezdésközúti veszélyeztetés186. § (2) bekezdés
86.közúti baleset okozása235. § (2) bekezdésközúti baleset okozása187. § (2) bekezdés
87.járművezetés ittas
állapotban
236. § (2) és (3) bekezdésittas vagy bódult állapotban
járművezetés
188. § (2) és (3) bekezdés
88.járművezetés bódult
állapotban
237. § (2) és (3) bekezdésittas vagy bódult állapotban
járművezetés
188. § (2) és (3) bekezdés
89.járművezetés tiltott
átengedése
238. § (2) bekezdésjárművezetés tiltott átengedése189. § (2) bekezdés
90.cserbenhagyás239. §cserbenhagyás190. §
91.Emberrablás, személyi
szabadság megsértése vagy
túszejtés
emberrablás190. §emberrablás175/A. §
92.emberrablás
feljelentésének elmulasztása
191. §emberrablás bűntette175/A. § (7) bekezdés
93.személyi szabadság
megsértése
194. §személyi szabadság megsértése175. §
94.kényszerítés195. §kényszerítés174. §
95.jogellenes fogvatartás304. §jogellenes fogvatartás228. §
96.Szervezett vagy fegyveres
rablás
rablás365. § (3) bekezdés a)-d) pont,
(4) bekezdés b)-c) pont
rablás321. § (3) bekezdés a) és c) pont, (4) bekezdés
a), c) és d) pont, valamint
(5) bekezdés
97.kifosztás366. § (2) bekezdés b)-c) pont,
(3) bekezdés b) pont
kifosztás322. § (2) bekezdés b) pont, (3) bekezdés
b) pont
98.zsarolás367. § (2) bekezdés a) pontzsarolás323. § (2) bekezdés
a) pont
99.önbíráskodás368. § (2) bekezdés
a)-c) pont
önbíráskodás273. § (2) bekezdés
a) és b) pont
100.Népirtás, háborús
bűncselekmények, agresszió
bűntette vagy emberiesség
elleni bűncselekmények
emberiesség elleni
bűncselekmények
háborús bűncselekmények
XIII. és XIV. Fejezetemberiség elleni
bűncselekmények
XI. fejezet
101.Légijármű vagy hajó jogellenes
hatalomba kerítése
jármű hatalomba kerítése320. §légi jármű, vasúti, vízi, közúti
tömegközlekedési vagy
tömeges áruszállításra alkalmas
jármű hatalomba kerítése
262. §
102.Szabotázsrombolás257. §rombolás142. §
103.fogolyzendülés284. §fogolyzendülés246. §
104.közveszély okozása322. §közveszélyokozás259. §
105.közérdekű üzem működése
megzavarása
323. §közérdekű üzem működése
megzavarása
260. §
106.Ipari kémkedésbennfentes információ
jogosulatlan közzététele
410/A. §gazdasági titok megsértése300. §
107.gazdasági titok megsértése413. §
108.üzleti titok megsértése418. §
109.Közbizalom elleni
bűncselekmények
közbizalom elleni
bűncselekmények
XXXIII. fejezetközbizalom elleni
bűncselekmények
XVI. fejezet III. cím
110.hivatali bűncselekményekXXVIII. fejezet
a 304. § kivételével
hivatali bűncselekményekXV. fejezet IV. cím
a 228. § kivételével
111.Közrend és közbiztonság elleni
bűncselekmények
állam elleni
bűncselekmények
XXIV. fejezetállam elleni bűncselekményekX. fejezet
112.nemzeti adat és nemzeti
adatvagyon elleni
bűncselekmények
XXV. fejezetvisszaélés minősített adattal
nemzeti adatvagyon körébe
tartozó állami nyilvántartás
elleni bűncselekmények
XV. fejezet III. cím és
III/A. cím
113.igazságszolgáltatás elleni
bűncselekmények
XXVI. fejezet
a 284. § kivételével
igazságszolgáltatás elleni
bűncselekmények
XV. fejezet VI. cím
a 246. § kivételével
114.korrupciós
bűncselekmények
XXVII. fejezetközélet tisztasága elleni
bűncselekmények
nemzetközi közélet tisztasága
elleni bűncselekmények
XV. fejezet VII. cím és
VIII. cím
115.hivatalos személy elleni
bűncselekmények
XXIX. fejezethivatalos személy elleni
bűncselekmények
XV. fejezet V. cím
116.járványügyi védekezés
akadályozása
322/A. §
117.nemzetközi kötelezettségen alapuló
közbiztonsági célú
gazdasági előírások elleni
bűncselekmények
XXXI. fejezet a 326. §, a 327. § (3) bekezdés a) pont, a 327. § (4) bekezdés és a 329. § kivételévelnemzetközi gazdasági tilalom
megszegése
261/A. § a 261/A. § (3) bekezdés a) pont
kivételével
118.köznyugalom elleni
bűncselekmények
XXXII. fejezet a 331. §
(2) bekezdése kivételével
köznyugalom elleni
bűncselekmények
XVI. fejezet II. cím
119.közigazgatás rendje elleni
bűncselekmények
XXXIV. fejezet a 352/A. §, 352/B. §, 352/C. §, 353. §,
353/A. §, 354. §, 355. § és
356. § kivételével
az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni bűncselekményekXV. fejezet I. címe,
XV. fejezet II. címe
a 214/A. §, 214/B. § és
218. § kivételével
120.számvevőszéki ellenőrzéssel
kapcsolatos kötelezettségek
megszegése
224/B. §
121.veszélyes eb tartásával
kapcsolatos kötelezettség
megszegése
266. §
122.tiltott szerencsejáték
szervezése
267. §
123.járványügyi szabályszegés284. §
124.közlekedés biztonsága
elleni bűncselekmény
232. § a (2) bekezdés
kivételével
közlekedés biztonsága elleni
bűncselekmény
184. § a (2) bekezdés
kivételével
125.vasúti, légi vagy vízi
közlekedés veszélyeztetése
233. § a (2) bekezdés
kivételével
vasúti, légi vagy vízi közlekedés
veszélyeztetése
185. § a (2) bekezdés
kivételével
126.közúti veszélyeztetés234. § a (2) bekezdés
kivételével
közúti veszélyeztetés186. § a (2) bekezdés
kivételével
127.közúti baleset okozása235. § a (2) bekezdés
kivételével
közúti baleset okozása187. § a (2) bekezdés
kivételével
128.járművezetés ittas
állapotban
236. § (1) bekezdésittas vagy bódult állapotban
járművezetés
188. § (1) bekezdés
129.járművezetés bódult
állapotban
237. § (1) bekezdésittas vagy bódult állapotban
járművezetés
188. § (1) bekezdés
130.járművezetés tiltott
átengedése
238. § (1) bekezdésjárművezetés tiltott átengedése189. § (1) bekezdés
131.jogellenesen átalakított
személyszállítást végző
jármű vezetése
239/A. §
132.járművezetés az eltiltás
hatálya alatt
239/B. §
133.a honvédelmi
kötelezettség elleni
bűncselekmények
XLIV. fejezeta honvédelmi kötelezettség
elleni bűncselekmények
XIX. fejezet
134.a katonai bűncselekményekXLV. fejezeta katonai bűncselekményekXX. fejezet
135.Személy elleni egyéb
bűncselekmények
öngyilkosságban
közreműködés
162. §öngyilkosságban
közreműködés
168. §
136.magzatelhajtás163. §magzatelhajtás169. §
137.könnyű testi sértés164. § (2), (4) és (5) bekezdéskönnyű testi sértés170. § (1), (3) és (4) bekezdés
138.foglalkozás körében
elkövetett veszélyeztetés
165. § a (3) bekezdés kivételévelfoglalkozás körében elkövetett
veszélyeztetés
171. § a (3) bekezdés kivételével
139.segítség nyújtás
elmulasztása
166. §segítségnyújtás elmulasztása172. §
140.gondozási kötelezettség elmulasztása167. §gondozás elmulasztása173. §
141.beavatkozás az emberi
génállományba
168. §beavatkozás az emberi
génállományba
173/A. §
142.emberi ivarsejt tiltott felhasználása169. §emberi ivarsejt tiltott felhasználása173/B. §
143.születendő gyermek
nemének megválasztása
170. §születendő gyermek nemének
megválasztása
173/C. §
144.emberen végezhető
kutatás szabályainak
megszegése
171. §emberen végezhető kutatás
szabályainak megszegése
173/D. §
145.embrióval vagy ivarsejttel
végezhető kutatás
szabályainak megszegése
172-173. §embrióval vagy ivarsejttel
végezhető kutatás szabályainak
megszegése
173/E-173/F. §
146.genetikailag megegyező
emberi egyedek
létrehozása
174. §embrióval vagy ivarsejttel
végezhető kutatás szabályainak
megszegése
173/G. §
147.kuruzslás187. §kuruzslás285. §
148.méreggel visszaélés188. §visszaélés méreggel265. §
149.ártalmas közfogyasztási
cikkel visszaélés
189. §visszaélés ártalmas
közfogyasztási cikkel
279. §
150.a gyermekek érdekét
sértő és a család elleni
bűncselekmények
XX. fejezeta házasság, a család és az
ifjúság elleni bűncselekmények
XIV. fejezet I. cím
151.emberi méltóság és egyes
alapvető jogok elleni
bűncselekmények
XXI. fejezetegészségügyi önrendelkezési
jog megsértése
173/H. §
152.szabadság és emberi méltóság
elleni bűncselekmények
XII. fejezet III. cím a 174. §, 175. §, 175/A. §, 175/B. § kivételével
153.Vagyon elleni egyéb
bűncselekmények
kifosztás366. § (1) bekezdés, (2) bekezdés a) pontja, (3) bekezdés a) pontjakifosztás322. § (1) bekezdés, (2) bekezdés a) pontja, (3) bekezdés a) pontja
154.rablás365. § (1)-(2) bekezdés, (3) bekezdés e)-g) pont,
(4) bekezdés a) pont,
(5) bekezdés
rablás321. § (1)-(2) bekezdés, (3) bekezdés b) és
d) pont, (4) bekezdés
b) pont,
(6) bekezdés
155.zsarolás367. § a (2) bekezdés
a) pont kivételével
zsarolás323. § a (2) bekezdés
a) pont kivételével
156.önbíráskodás368. § a (2) bekezdés
a)-c) pont kivételével
önbíráskodás273. § a (2) bekezdés a) és
b) pont kivételével
157.vagyon elleni
bűncselekmények
XXXVI. fejezet a 374. § és
375. § kivételével
vagyon elleni
bűncselekmények
XVIII. fejezet
158.a szellemi tulajdonjog
elleni bűncselekmények
XXXVII. fejezetbitorlás, szerzői vagy szerzői
joghoz kapcsolódó jogok
megsértése, szerzői vagy
szerzői joghoz kapcsolódó
jogok védelmét biztosító
műszaki intézkedés
kijátszása, jogkezelési adat
meghamisítása, iparjogvédelmi
jogok megsértése
329-329/D. §

2. melléklet az 565/2021. (X. 4.) Korm. rendelethez

Formanyomtatvány kiegészítő információ kéréséhez a személy azonosságának megállapítása céljából
vagy a figyelmeztető jelzésben kért intézkedés végrehajtása érdekében
A küldő szerv megnevezése, elérhetőségei:
Az ügyintéző neve, elérhetőségei:
Formanyomtatvány kiegészítő információ kéréséhez
Ügyszám
Schengeni azonosító (21 számjegy)
I. Kiegészítő információ kérése a személy vagy tárgy azonosságának megállapítása céljából

A fenti számú schengeni azonosító kóddal ellátott külföldi figyelmeztető jelzés alanyának/tárgyának azonosításához
a következő kiegészítő információkra van szükség:
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

Kérem, hogy a kért kiegészítő információkat a következő elérhetőségeinkre továbbítsák:
Fax:.................................................................................................................................................................................. .
E-mail:...............................................................................................................................................................................
..
II. Kiegészítő információ kérése a figyelmeztető jelzésben kért intézkedés végrehajtása érdekében

A fenti számú schengeni azonosító kóddal ellátott külföldi figyelmeztető jelzésben kért intézkedés végrehajtásához
a következő kiegészítő információkra van szükség:
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Kérem, hogy a kért kiegészítő információkat a következő elérhetőségeinkre továbbítsák:
Fax:..................................................................................................................................................................................
E-mail: .............................................................................................................................................................................
Az intézkedés foganatosításának adatai
Az intézkedés helye
Az intézkedés időpontja (év/hó/nap/óra/perc)
A találathoz vezető intézkedés célja, jogalapja
Az intézkedést végző személy(ek)
Egyéb, a találattal kapcsolatos közlendők
Kelt: ..............................................................................................

3. melléklet az 565/2021. (X. 4.) Korm. rendelethez

Személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzések összeegyeztethetősége

ABCDEFGHijK
1Személyekre vonatkozó
figyelmeztető jelzések
prioritási sorrendje
Átadási vagy
kiadatási
letartóztatás
Beutazás és
tartózkodás
megtagadása
KiutasításVédelem alá
helyezendő
eltűnt személy
(kiskorú/felnőtt)
Utazásban
korlátozandó,
veszélyeztetett
személy
(kiskorú/felnőtt)
Célzott
ellenőrzés
KikérdezésRejtett
ellenőrzés
Eltűnt személy
(kiskorú/ felnőtt)
Büntetőeljárásban
tartózkodási hely
megállapítása
2Átadási vagy
kiadatási
letartóztatás
igenigenigenigenigenigenigenigenigenigen
3Beutazás és
tartózkodás
megtagadása
igenigenigennemnemigenigenigenigenigen
4Kiutasításigenigenigennemnemigenigenigenigenigen
5Védelem alá
helyezendő eltűnt
személy
(kiskorú/felnőtt)
igennemnemigennemigenigenigenigenigen
6Utazásban
korlátozandó,
veszélyeztetett
személy
(kiskorú/felnőtt)
igennemnemnemigenigenigenigennemigen
7Célzott ellenőrzésigenigenigenigenigenigenigenigenigenigen
8Kikérdezésigenigenigenigenigenigenigenigenigenigen
9Rejtett ellenőrzésigenigenigenigenigenigenigenigenigenigen
10Eltűnt személy
(kiskorú/felnőtt)
igenigenigenigennemigenigenigenigenigen
11Büntetőeljárásban
tartózkodási hely
megállapítása
igenigenigenigenigenigenigenigenigenigen

4. melléklet az 565/2021. (X. 4.) Korm. rendelethez

A személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzések elsőbbségi szabályai

(Prioritási lista)

1. az átadási vagy kiadatási letartóztatásra irányuló figyelmeztető jelzés,

2. a schengeni államokba történő beutazás és tartózkodás megtagadására irányuló figyelmeztető jelzés,

3. a kiutasításra irányuló figyelmeztető jelzés, melyhez beutazási és tartózkodási tilalom társul,

4. az eltűnt személyek védelem alá helyezésére irányuló figyelmeztető jelzés,

5. a különleges bánásmódot igénylő, veszélyhelyzetben lévő személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzés,

6. az azonnali intézkedést igénylő célzott ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés,

7. az azonnali intézkedést nem igénylő célzott ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés,

8. az azonnali intézkedést igénylő kikérdezés,

9. az azonnali intézkedést nem igénylő kikérdezés,

10. az azonnali intézkedést igénylő rejtett ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés,

11. az azonnali intézkedést nem igénylő rejtett ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés,

12. az eltűnt személyek tartózkodási helyének megállapítására irányuló figyelmeztető jelzés,

13. büntetőeljárásban a tartózkodási hely közlésére irányuló figyelmeztető jelzés, majd

14. a kiutasításra irányuló figyelmeztető jelzés, melyhez nem társul beutazási és tartózkodási tilalom.

5. melléklet az 565/2021. (X. 4.) Korm. rendelethez

Formanyomtatvány a találat eléréséről szóló értesítés megerősítéséről külföldi figyelmeztető jelzés
esetén (a rejtett és a célzott ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés kivételével)
A küldő szerv megnevezése, elérhetőségei:
Az ügyintéző neve, elérhetőségei:
Formanyomtatvány a találat eléréséről szóló értesítés megerősítéséről
[Rejtett/leplezett ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés kivételével valamennyi külföldi figyelmeztető jelzés
esetén elért találatnál alkalmazandó!]
Ügyszám
Schengeni azonosító (21 számjegy)
Személykörözéshez tartozó tárgyra elért találat* igen/nem
A körözött személy a helyszínen tartózkodik* igen/nem
A találat elérésére SIS AFIS egyezés megerősítését követően került sor* igen/nem
*A megfelelő részt karikázza be!
Az ellenőrzött személy azonosító adatai
Családi név és utónév (utónevek)
Születési családi név és utónév (utónevek)
Születési hely
Születési idő
Nem
Állampolgárság
Nyilvántartás szerinti lakcím
Egyéb ismert nevek (álnevek)
Az ellenőrzött tárgy azonosító adatai
Jármű típusa
Alvázszám
Rendszám (honosság/forgalomba helyező/
regisztráló ország)
Szín
Sajátos tulajdonság, ismertetőjegy
A gépjármű vezetőjének személyazonosító
adatai
Okirat fajtája
Sorozatszám
Kiállító ország és hatóság
Hamisításra utaló tények, körülmények
A hamisítással érintett azonosítók köre
Az okirat birtokosának személyazonosító adatai
Egyéb tárgy kategória
Tárgy megnevezése
Egyedi azonosítója
Egyéb közlendők
A találattal kapcsolatos közlések
Találat helye
Találat ideje (év/hó/nap/óra/perc)
A találathoz vezető intézkedés célja, jogalapja
Tett intézkedések
Tényleges tartózkodási hely*
Egyéb, a találattal kapcsolatos közlendők
* tartózkodási hely megállapítására vonatkozó figyelmeztető jelzésre elért találat esetén kötelező
Kelt:..............................................................................................

6. melléklet az 565/2021. (X. 4.) Korm. rendelethez

Formanyomtatvány a találat eléréséről szóló értesítés megerősítéséről rejtett és célzott ellenőrzés
esetén
A küldő szerv megnevezése, elérhetőségei:
Az ügyintéző neve, elérhetőségei:
Formanyomtatvány a találat eléréséről szóló értesítés megerősítéséről
[Kizárólag rejtett/célzott ellenőrzésre irányuló külföldi figyelmeztető jelzés esetén elért találatnál alkalmazandó!]
Ügyszám
Schengeni azonosító (21 számjegy)
A találat elérésére SIS AFIS egyezés megerősítését követően került sor* igen/nem
*A megfelelő részt karikázza be!
Az ellenőrzött személy azonosító adatai
Családi név és utónév (utónevek)
Születési családi név és utónév (utónevek)
Születési hely
Születési idő
Nem
Állampolgárság
Nyilvántartás szerinti lakcím
Egyéb ismert nevek (álnevek)
Az ellenőrzött tárgy azonosító adatai
Jármű típusa
Alvázszám
Rendszám (honosság/forgalomba helyező/
regisztráló ország)
Szín
Sajátos tulajdonság, ismertetőjegy
A gépjármű vezetőjének személyazonosító
adatai
Okirat fajtája
Sorozatszám
Kiállító ország és hatóság
Hamisításra utaló tények, körülmények
A hamisítással érintett azonosítók köre
Az okirat birtokosának személyazonosító adatai
Egyéb tárgy kategória
Tárgy megnevezése
Egyedi azonosítója
Egyéb közlendők
A találattal kapcsolatos közlések
Találat helye
Találat ideje (év/hó/nap/óra/perc)
A találathoz vezető intézkedés célja, jogalapja
Az érintett személy, gépjármű, úszólétesítmény,
légi jármű, konténer által megtett útvonal és/
vagy úti cél
A szállított tárgyakra vonatkozó adatok
Egyéb, a találattal kapcsolatos közlendők
Kelt:..............................................................................................

7. melléklet az 565/2021. (X. 4.) Korm. rendelethez

Formanyomtatvány az intézkedés megszüntetése kapcsán teljesítendő információszolgáltatáshoz
A küldő szerv megnevezése, elérhetőségei:
Az ügyintéző neve, elérhetőségei:
Formanyomtatvány az intézkedés megszüntetése kapcsán teljesítendő információszolgáltatáshoz
Ügyszám
Schengeni azonosító (21 számjegy)
Tájékoztatom, hogy a fenti számú schengeni azonosító kóddal ellátott külföldi figyelmeztető jelzés kapcsán
intézkedés alá vont személy/tárgy nem azonos a figyelmeztető jelzés alanyával/tárgyával, ezért a foganatosított
intézkedést megszüntettem.
A megszüntetett intézkedéssel kapcsolatos adatok
Az intézkedés helye
Az intézkedés időpontja (év/hó/nap/óra/perc)
A találathoz vezető intézkedés célja, jogalapja
Az intézkedést végző személy(ek)
Egyéb, a találattal kapcsolatos közlendők
Kelt:..............................................................................................

8. melléklet az 565/2021. (X. 4.) Korm. rendelethez

Formanyomtatvány a kért intézkedés végrehajtásának akadályáról
A küldő szerv megnevezése, elérhetőségei:
Az ügyintéző neve, elérhetőségei:
Formanyomtatvány a kért intézkedés végrehajtásának akadályáról
Ügyszám
Schengeni azonosító (21 számjegy)
A körözött személy a helyszínen tartózkodik* igen/nem
A találat elérésére SIS AFIS egyezés megerősítését követően került sor* igen/nem
*A megfelelő részt karikázza be!

Tájékoztatom, hogy a fenti számú schengeni azonosító kóddal ellátott külföldi figyelmeztető jelzésben kért
intézkedés a következő ok(ok) miatt nem hajtható végre:
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Az elsődleges intézkedéssel kapcsolatos adatok
Az intézkedés helye
Az intézkedés időpontja (év/hó/nap/óra/perc)
A találathoz vezető intézkedés célja, jogalapja
Az intézkedést végző személy(ek)
Az elsődleges intézkedésen túlmenően megtett
egyéb átmeneti intézkedések
Egyéb, a találattal kapcsolatos közlendők
Kelt:..............................................................................................

9. melléklet az 565/2021. (X. 4.) Korm. rendelethez

Formanyomtatvány hazai jelzéskezelő vagy a találatot elérő szerv által kezdeményezett, a más,
SIS-t alkalmazó állam által elhelyezett figyelmeztető jelzés adattartalmát érintő helyesbítési vagy
törlési igényről
A küldő szerv megnevezése, elérhetőségei:
Az ügyintéző neve, elérhetőségei:
Formanyomtatvány a figyelmeztető jelzések adattartalmát érintő helyesbítési vagy törlési igényről
Ügyszám
Schengeni azonosító (21 számjegy)
I. Az adattovábbításra kötelezett szervnek figyelmeztető jelzés adattartalmának módosítására irányuló
kérelme
Kérem, hogy a fenti számú schengeni azonosító kóddal ellátott figyelmeztető jelzés adattartalmát az alábbiak
szerint módosítani szíveskedjen!
Személyre vonatkozó figyelmeztető jelzés adattartalmának módosítása
Módosított adattartalomJelenlegi adattartalom
Schengeni azonosító (21 számjegy)
Egyéb ismert nevek száma
Családi név (nevek)
Utónév (utónevek)
Születési hely és idő
Nem
Állampolgárság
Figyelemfelhívás arra, hogy az érintett
személy esetleg fegyvert tarthat
magánál / erőszakosan viselkedhet
Különös, objektív és nem változó testi
ismertetőjegyek
Az adattartalom módosításával
kapcsolatos egyéb közlendők
Gépjárműre vonatkozó figyelmeztető jelzés adattartalmának módosítása
Módosított adattartalomJelenlegi adattartalom
Schengeni azonosító kód (ID)
Kategória
Különös ismertetőjegy
Szín
Gyártmány
Típus
Rendszám
Alvázszám
A forgalomba helyező ország
Az adattartalom módosításával
kapcsolatos egyéb közlendők
II. Az adattovábbításra kötelezett szervnek figyelmeztető jelzés törlésére irányuló kérelme

Kérem, hogy a fenti számú schengeni azonosító kóddal ellátott figyelmeztető jelzést a Schengeni Információs
Rendszerből törölni szíveskedjen, a következő indokok alapján:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

Kelt:..............................................................................................

10. melléklet az 565/2021. (X. 4.) Korm. rendelethez

A SIS törvény 26. §-a szerinti kérelem benyújtásához szükséges adatok

1. A kérelmező személyes adatai

1.1. Családi és utónév (utónevek)

1.2. Születési családi és utónév (utónevek)

1.3. Születési hely és idő

1.4. Nem

1.5. Állampolgárság

1.6. Úti okmány (személyazonosító okmány) száma

1.7. Lakóhely (kizárólag egy megadása kötelező)

1.8. Értesítési cím (kizárólag egy megadása kötelező)

1.9. Telefonszám (megadása nem kötelező)

1.10. Egyéb elérhetőség (e-mail, fax) (megadása nem kötelező)

2. A kérelmező egyéb közlései

Lábjegyzetek:

[1] Hatálybalépésének naptári napját az 1/2023. (II. 15.) BM rendelet 2. pont f) alpontja állapította meg.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[3] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[4] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[5] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[6] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[7] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

Tartalomjegyzék