790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet

egyes közneveléssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés f) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés p) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés w) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés d) és i) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés j) és l) pontjában,

a 6. alcím, valamint a 2. és 3. melléklet tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdésében és 85. § (3) bekezdés c) pontjában,

a 7. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4e) bekezdés a) pontjában és (4f) bekezdésében,

a 8. alcím és a 4. melléklet tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosítása

1. § A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet] 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

2. § Hatályát veszti a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 18. § (5) bekezdésében az " , illetve a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testületről szóló 46/1999. (XII. 13.) OM rendelet 8. §-ában megfogalmazott feladatokra" szövegrész.

3. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

3. § A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tkr.) a következő 32. §-sal egészül ki:

"32. § (1) Az EFOP-1.2.5-16 Biztos Menedék című pályázat útján támogatott krízisközpont és titkos menedékház esetén a finanszírozási szerződést az e rendelet szerinti pályázati eljárás lefolytatása nélkül kell megkötni, illetve - ha finanszírozási szerződéssel rendelkező krízisközpont vagy titkos menedékház hozott létre félutas házat -a finanszírozási szerződést az e rendelet szerinti pályázati eljárás lefolytatása nélkül kell módosítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben

a) a finanszírozási szerződés megkötésére a 10. § (1)-(2a), (5) és (6) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell,

b) a finanszírozási szerződés megkötésének feltétele, hogy a fenntartó csatlakozzon a kezelő szerv elektronikus pályázatkezelő rendszeréhez,

c) a fenntartó a finanszírozási szerződés megkötéséhez szükséges - a 10. §(2) bekezdése szerinti -dokumentumokat az NSZI felhívásának kézhezvételét követő 20 napon belül küldi meg az NSZI-nek, és

d) a finanszírozási szerződést a projekt fizikai befejezésének határidejét követő naptól, de legkorábban 2022. január 1-jétől a finanszírozási időszak végéig kell megkötni."

4. § A Tkr. 10. § (2) bekezdés a) pontjában a "pályázó" szövegrész helyébe a "fenntartó" szöveg lép.

4. Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

5. § Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. alcíme helyébe a következő alcím lép:

"1. Az oktatási igazolvány

1. § Az oktatási igazolvány fajtái:

a) diákigazolvány,

b) pedagógusigazolvány."

6. § Az R1. a következő 1/A. alcímmel egészül ki:

"1/A. A diákigazolvány

2. § A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) alapján kiállított diákigazolvány a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozik.

3. § (1) A diákigazolványok a felsőoktatásban legfeljebb a kiállítás napjától számított 9. év március 31. napjáig, a köznevelésben, illetve a szakképzésben legfeljebb a kiállítás napjától számított 9. év október 31. napjáig érvényesek.

(2) A kedvezményekre való jogosultságot az érvényesítés vagy az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: adatkezelő) nyilvántartásából történő, a diákigazolvány érvényességének tényéről történő elektronikus adatszolgáltatás igazolja. Az elektronikus úton történő adatszolgáltatás a diákigazolvány érvényességének tényét igazolja."

7. § Az R1. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § A diákigazolványokról vezetett nyilvántartás

a) a közreműködő intézmények adatait,

b) az érvényesítő matricák megrendelésére és a megrendelések teljesítésére vonatkozó adatokat

tartalmazza."

8. § Az R1. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § (1) Az igényelt diákigazolvány kiadásáig a közreműködő intézmény a jogosult kérésére az 1. mellékletben meghatározott adattartalmú igazolást (a továbbiakban: igazolás) ad ki, amely igazolja a diákigazolványra, valamint ahhoz kapcsolódóan a 15. § (1) bekezdésében foglaltakra való jogosultságot.

(2) Az (1) bekezdés szerinti igazolás a kiállításától számított 60 napig érvényes.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott igazolás kizárólag az adatkezelő központi rendszeréből, az adatkezelő hitelesített vonalkódjával ellátott formában nyomtatható ki."

9. § Az R1. 13. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha a jogosult az igazolvány használatára jogosító jogviszony megszűnését követően a diákigazolványára való jogosultsági idején belül ugyanazzal a közreműködő intézménnyel létesít új jogviszonyt - és a diákigazolványon feltüntetett adattartalom változatlanul megfelel a valóságnak -, diákigazolványa a továbbiakban is érvényes."

10. § Az R1. 14. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) A jogosult részére az oktatás és képzés munkarendjének megfelelő - a (2) bekezdésben meghatározott -diákigazolványt kell kiállítani, azzal, hogy az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulója levelező típusú diákigazolványra jogosult.

(4) A 13. § (1) bekezdés b) pontja szerinti képzésben részt vevő személy részére az oktatás munkarendjére tekintet nélkül levelező típusú diákigazolványt kell kiállítani."

11. § Az R1. 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A közreműködő intézmény az igényléstől számított 8 napon belül az OKTIG-rendszer vagy az akkreditált iskolai adminisztrációs rendszer használatával a diákigazolvány igénylésének tényét rögzíti és továbbítja az adatkezelő felé."

12. § Az R1. 34. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az igényléstől eltérő adatokat tartalmazó diákigazolvány és a rendeltetésszerű használatra alkalmatlan állapotban érkezett diákigazolvány (a továbbiakban együtt: hibás diákigazolvány) helyett a közreműködő intézmény új diákigazolvány-igénylést továbbít."

13. § Az R1. a következő 18/A. alcímmel egészül ki:

"18/A. A pedagógusigazolvány

40/A. § (1) Ezen alcím vonatkozásában a köznevelésben kiadható pedagógusigazolvány esetében adatkezelőn az Oktatási Hivatalt, közreműködő intézményen az Nkt. szerinti nevelési-oktatási intézményt kell érteni.

(2) A szakképzésben kiadható pedagógusigazolványok esetében adatkezelőn a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalt, közreműködő intézményen az Szkt. szerinti szakképző intézményt kell érteni.

40/B. § A pedagógusigazolvány érvényessége megszűnik, ha a jogosult igazolvány használatára jogosító jogviszonya megszűnik, és a jogviszonya megszűnésétől számított három hónapon belül nem létesít másik, a pedagógusigazolványra jogosító jogviszonyt.

40/C. § (1) A pedagógusigazolványok nyilvántartásával és adatkezelésével kapcsolatos, e rendeletben meghatározott feladatokat a 40/A. §-ban meghatározott adatkezelő látja el.

(2) Az adatkezelő az (1) bekezdésben meghatározott feladatát az adatfeldolgozóval és a közreműködő intézményekkel együttműködve az e rendeletben foglaltak szerint látja el.

(3) A pedagógusigazolványokkal kapcsolatos feladatokkal összefüggésben a pedagógusigazolványok fizikai előállításával, igazolványok megszemélyesítésével, logisztikájával kapcsolatos adatfeldolgozói feladatokat, az igényléssel és a kibocsátással kapcsolatos ügyfélszolgálati feladatokat a Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: adatfeldolgozó) látja el.

40/D. § (1) Az adatkezelő pedagógusigazolvánnyal összefüggő feladatai:

a) a közreműködő intézmények által megküldött pedagógusigazolvány igények feldolgozása, valamint az adatfeldolgozó részére történő továbbítása,

b) a 40/E. §-ban meghatározott nyilvántartás vezetése,

c) a pedagógusigazolvány érvényességével vagy érvénytelenségével kapcsolatos hatósági ügyekben történő eljárás és

d) az a)-c) pontban meghatározott feladatok ellátásához szükséges fejlesztések megvalósítása, különösen az ezekhez kapcsolódó elektronikus rendszerek kialakítása és üzemeltetése.

(2) A közreműködő intézmény

a) az adatkezelő által meghatározott módon adatot közöl a pedagógusigazolvány igénylésének egyes folyamataival kapcsolatban,

b) részt vesz a pedagógusigazolványok igénylésében és jogosulthoz történő eljuttatásában,

c) vezeti a 40/F. §-ban meghatározott nyilvántartást, és

d) kiadja a 40/H. §-ban meghatározott igazolást.

40/E. § (1) Az adatkezelő a pedagógusigazolvány tekintetében a (2) bekezdésben meghatározott nyilvántartást vezet az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 4. mellékletében meghatározott személyes, valamint a (2) bekezdésben meghatározott adatokról.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartás

a) a közreműködő intézmények adatait és

b) az igénylések beérkezésének idejét tartalmazza.

40/F. § A közreműködő intézmény által vezetett nyilvántartás

a) az igénylés elküldésének idejét,

b) az adatkezelő adatszolgáltatása alapján a pedagógusigazolvány egyedi azonosítóját és

c) a 40/H. § szerinti igazolás adatait

tartalmazza.

40/G. § (1) A pedagógusigazolvány

a) a pedagógusigazolványra jogosító jogviszony fennállásának ideje alatt,

b) az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült, megrongálódott pedagógusigazolvány helyett,

c) az Nkt. 63. § (3) bekezdésében meghatározott munkakörből nyugállományba vagy korhatár előtti ellátásba helyezett személyek részére időbeli korlátozás nélkül

igényelhető.

(2) A jogosultnak egyidejűleg csak egy érvényes pedagógusigazolványa lehet.

(3) A pedagógus, illetve az oktató egyidejűleg fennálló közalkalmazotti jogviszonya, illetve munkaviszonya esetén az az intézmény a közreműködő intézmény, amelyben a pedagógus vagy az oktató a munkaideje nagyobb hányadát teljesíti. Ha ez nem állapítható meg, akkor az az intézmény a közreműködő intézmény, amelyikkel a jogosult a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát korábban létesítette.

40/H. § (1) Az igényelt pedagógusigazolvány kiadásáig a közreműködő intézmény a jogosult kérésére az 1. mellékletben meghatározott adattartalmú igazolást ad ki, amely igazolja a pedagógusigazolványra, valamint ahhoz kapcsolódóan a 40/I. §-ban meghatározott kedvezményekre való jogosultságot.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt igazolás a kiállítástól számított 60 napig érvényes, és kizárólag az adatkezelő központi rendszeréből, az adatkezelő hitelesített vonalkódjával ellátott formában nyomtatható ki. 40/I. § A pedagógusigazolvány

a) az Nkt. 63. § (1) bekezdés j) pontjában szabályozott kedvezmények, illetve a kedvezményes szakkönyvvásárlás igénybevételére való jogosultságot és

b) a pedagógusigazolványhoz kapcsolódó, állam által nem garantált (kereskedelmi) kedvezményekre való jogosultságot

igazolja.

40/J. § (1) A pedagógusigazolványra jogosult az igazolvány iránti igényét a közreműködő intézménynek jelenti be.

(2) A közreműködő intézmény az igényléstől számított 8 napon belül az adatkezelő által meghatározott módon a pedagógusigazolvány igénylésének tényét rögzíti, és továbbítja azt az adatkezelő részére.

(3) Az adatkezelő - az adatfeldolgozó útján - gondoskodik az igazolvány elkészítéséről és kézbesítéséről.

(4) A pedagógusigazolvány-igénylés akkor érvényes, ha az igénylést továbbító közreműködő intézmény szerepel az adatkezelő által vezetett intézményi nyilvántartásban. A közreműködő intézményeket tartalmazó nyilvántartás módosítása az adatkezelő felé, az adatkezelő által meghatározott módon tett bejelentéssel lehetséges.

(5) A 40/G. § (1) bekezdés c) pontja szerinti jogosult részére akkor állítható ki a pedagógusigazolvány, ha a jogosult igazolja, hogy pedagógus-munkakörből helyezték korhatár előtti ellátásba vagy nyugállományba.

(6) Azon pedagógusigazolványok esetében, amelyek a 40/G. § (1) bekezdés c) pontja szerinti jogosult részére, valamint a KIR-ben nem szereplő, az Nkt. 96. § (1) bekezdésében meghatározott intézményekben az Nkt. 63. § (3) bekezdése szerinti munkakörben foglalkoztatott személyek részére kerülnek kiállításra, az Oktatási Hivatal minősül közreműködő intézménynek.

(7) Azon pedagógusigazolványok esetében, amelyek a KIR-ben szereplő, az Nkt. 96. § (1) bekezdésében meghatározott intézményekben, valamint az Nkt. 65. § (9) bekezdésében meghatározott intézményben az Nkt. 63. § (3) bekezdése szerinti munkakörben foglalkoztatott személyek részére kerülnek kiállításra, a munkáltató minősül közreműködő intézménynek."

14. § Az R1. 42. § (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) Az egyes közneveléssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet hatálybalépésekor pedagógusigazolványra jogosult személyek részére igénylés nélkül, első alkalommal térítésmentesen kell kibocsátani a pedagógusigazolványt."

15. § Az R1.

1. 4. § (1) bekezdésében az "Az oktatási igazolványok" szövegrész helyébe az "A diákigazolványok" szöveg,

2. 4. § (1) bekezdésében, 5. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, 5. § (3) bekezdésében, 7. § (1) bekezdés l) pontjában, valamint 7. § (2) bekezdés c) és f) pontjában az "az oktatási igazolványok" szövegrész helyébe az "a diákigazolványok" szöveg,

3. 5. § (2) bekezdésében az "Az oktatási igazolvánnyal" szövegrész helyébe az "A diákigazolvánnyal" szöveg,

4. 5. § (2) bekezdés c) pontjában az "az igazolványok" szövegrész helyébe az "a diákigazolványok" szöveg,

5. 6. §-ában az "Az oktatási igazolvány" szövegrész helyébe az "A diákigazolvány" szöveg,

6. 6. § a)-c) pontjában, 7. § (1) bekezdés c) pontjában, 10. § (1) bekezdés b) pontjában, 12. § (1) bekezdésében, 34. § (6) bekezdésében, 36. § (1) bekezdés a), b) pontjában és 36. § (5) bekezdésében az "oktatási igazolvány" szövegrész helyébe a "diákigazolvány" szöveg,

7. 6. § d) pontjában az "oktatási igazolványa" szövegrész helyébe a "diákigazolványa" szöveg,

8. 7. § (1) bekezdésében az "oktatási igazolvánnyal" szövegrész helyébe a "diákigazolvánnyal" szöveg,

9. 7. § (1) bekezdés b), e), j) pontjában, 7. § (2) bekezdés a) és g) pontjában, 9. § c), f)-h) pontjában, 34. § (6) bekezdésében, 36. § (8) bekezdésében és 38/A. § (1), (3), (4) bekezdésében az "az oktatási igazolvány" szövegrész helyébe az "a diákigazolvány" szöveg,

10. 7. § (1) bekezdés d) pontjában az "a 8. §-ban" szövegrész helyébe az "e rendeletben" szöveg,

11. 7. § (1) bekezdés h) pontjában az "az oktatási igazolvánnyal" szövegrész helyébe az "a diákigazolvánnyal" szöveg,

12. 7. § (1) bekezdés i) pontjában az "az oktatási igazolványhoz" szövegrész helyébe az "a diákigazolványhoz" szöveg,

13. 7. (1) bekezdés l) pontjában, 10. § (2) bekezdésében és 36. § (8) bekezdésében az "az oktatási igazolványokhoz" szövegrész helyébe az "a diákigazolványokhoz" szöveg,

14. 7. § (2) bekezdés d) pontjában az "oktatási igazolványokat" szövegrész helyébe a "diákigazolványokat" szöveg,

15. 10. § (1) bekezdésében az "Oktatási igazolvány" szövegrész helyébe a "Diákigazolvány" szöveg,

16. 10. § (1) bekezdés a) pontjában és 12. § (1) bekezdésében az "az oktatási igazolványra" szövegrész helyébe az "a diákigazolványra" szöveg,

17. 10. § (2) bekezdésében és 38. § (2) bekezdésében az "oktatási igazolványt" szövegrész helyébe a "diákigazolványt" szöveg,

18. 21. § (1) bekezdés a) pontjában a "képzés tényleges" szövegrész helyébe a "képzés, mindennapos testnevelést kiváltó sportfoglalkozás tényleges" szöveg,

19. 32. §-ban az "az oktatásiigazolvány-igénylést" szövegrész helyébe az "a diákigazolvány-igénylést" szöveg,

20. 34. § (5) bekezdésében az "oktatási igazolvány" szövegrészek helyébe a "diákigazolvány" szöveg,

21. 38. § (1) bekezdésében és 38/A. § (2) bekezdésében az "az oktatási igazolványt" szövegrész helyébe az "a diákigazolványt" szöveg,

22. 38. § (1) bekezdésében az "oktatási igazolványának" szövegrész helyébe a "diákigazolványának" szöveg,

23. 38. § (3) bekezdésében az "oktatási igazolványok" szövegrész helyébe a "diákigazolványok" szöveg,

24. 38/A. § (4) bekezdésében az "oktatásiigazolvány-igénylést" szövegrész helyébe a "diákigazolvány-igénylést" szöveg,

25. 40. § (1) bekezdésében az "a matrica" szövegrész helyébe az "az érvényesítő matrica" szöveg,

26. 40. § (2) bekezdésében az "az oktatási igazolványigénylést" szövegrész helyébe az "a diákigazolvány-igénylést" szöveg,

27. 40. § (2) bekezdésében az "oktatási igazolványát" szövegrész helyébe a "diákigazolványát" szöveg

lép.

16. § Hatályát veszti az R1.

a) 2. alcímének címe,

b) 5. § (1) bekezdése,

c) 6. § e)-g) pontja,

d) 3. alcímének címe,

e) 9. § i) pontja,

f) 4. alcímének címe,

g) 10. § (1) bekezdés c) pontja,

h) 11. § (1) és (5) bekezdése,

i) 5., 6., 7., 8. alcímének címe,

j) 9., 10., 11. alcíme,

k) 15., 16. alcímének címe,

l) 35. § (4) bekezdése,

m) 17., 18. alcímének címe,

n) 42. § (3) bekezdése,

o) 42. § (7) bekezdése.

5. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

17. § A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 37/C. § (2) bekezdés a) pontja a következő ae) alponttal egészül ki:

(A kérelmet

az átlagbér alapú támogatásra vonatkozóan)

"ae) a diabétesz ellátási pótlékban részesülő pedagógusok vagy a legalább érettségi végzettséggel rendelkező, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak becsült átlaglétszáma,"

(alapján, a miniszter és a kincstár által közösen meghatározottak szerint és a kincstár honlapján közzétett adatlapon kell benyújtani köznevelési intézményi, fenntartói szinten összesített formában, feladatellátási helyenként, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak esetében intézményenként.)

18. § Az R2. 37/C. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2b) A fenntartó a diabétesz ellátási pótlékban részesülő pedagógusok vagy a legalább érettségi végzettséggel rendelkező, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők létszámát feladatellátási helyenként adja meg. A részmunkaidőben foglalkoztatott pedagógusok és segítők esetében a munkaidejük teljes munkaidőhöz viszonyított arányában egy tizedesre kerekítve kell megállapítani az átlaglétszámot."

19. § Az R2. 37/M. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az igénybevételi kamat mértéke a jegybanki alapkamat

a) ha az igényelt támogatásokról a fenntartó a tárgyév június 30-áig vagy október 31-éig lemond,

b) kétszerese, ha

ba) a visszafizetési kötelezettség az elszámolás során keletkezik, vagy

bb) a jogosulatlan igénybevételt az Igazgatóság a 37/O. § szerinti ellenőrzés során vagy az Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzés alapján állapítja meg."

20. § Az R2.

1. 37/D. § (2) bekezdésében az "intézmény" szövegrész helyébe az "intézmény, új feladatellátási hely" szöveg,

2. 37/F. § (3) bekezdés a) pontjában az "a nemzetiségi pótlékban" szövegrész helyébe az "a nemzetiségi pótlékban, a diabétesz ellátási pótlékban" szöveg,

3. 37/I. § (2) bekezdésében az "Igazgatóságot és" szövegrész helyébe az "Igazgatóságot, és ha a megszűnés a fenntartó minden köznevelési tevékenységre vonatkozik, akkor" szöveg,

4. 37/L. § (1) bekezdésében az "a minősített pedagógusok, tényleges foglalkoztatási idejét figyelembe véve a teljes munkaidőre számított létszáma alapján számol el" szövegrész helyébe az "a minősített pedagógusok, a nemzetiségi pótlékban, a diabétesz ellátási pótlékban részesülő pedagógusok, valamint a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak esetében a tárgyévi tényleges foglalkoztatási idejét figyelembe véve a teljes munkaidőre számított éves átlaglétszáma alapján számol el" szöveg,

5. 37/L. § (5) bekezdésében az "elszámolási kötelezettségének nem teljes körűen" szövegrész helyébe az "elszámolási kötelezettségének nem" szöveg,

6. 37/N. § (3) bekezdésében és 37/R. § (3) bekezdésében a "pótlékot" szövegrész helyébe a "kamatot" szöveg,

7. 37/N. § (4) bekezdésében a "havi összeg" szövegrész helyébe a "havi összeg nem lehet kevesebb, mint a fenntartó havi támogatásának 20%-a, amely" szöveg,

8. 37/N. § (4a) bekezdésében a "napjára" szövegrész helyébe a "napjára, valamint az azt megelőző harminc napra" szöveg,

9. 37/N. § (5) bekezdésében a "pótlékfizetési" szövegrész helyébe a "kamatfizetési" szöveg,

10. 37/N. § (6) bekezdés a) pontjában és 37/R. § (3) bekezdésében a "pótlék" szövegrész helyébe a "kamat" szöveg,

11. 37/R. § (3) bekezdésében a "pótlékkal" szövegrész helyébe a "kamattal" szöveg,

12. 37/R. § (4a) bekezdésében az "összeget az Igazgatóság" szövegrész helyébe az "összeget a kincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága" szöveg,

13. 16/G. alcím címében az "erkölcstanoktatás" szövegrész helyébe az "erkölcstanoktatás, valamint a hittanoktatás" szöveg,

14. 37/S. § (1) bekezdésében a "tankönyvtámogatás" szövegrész helyébe a "tankönyvtámogatás, valamint a hittanoktatás átlagbér alapú támogatásának" szöveg,

15. IV. Fejezet címében az "AZ ILLETÉKES KORMÁNYHIVATAL ÁLTAL FOLYTATOTT HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS" szövegrész helyébe az "A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSÉNEK" szöveg,

16. 38. § (1) bekezdésében az "illetékes kormányhivatal" szövegrész helyébe az "eljáró hatóság" szöveg,

17. 40. § (1), (2) és (6) bekezdésében az "A kormányhivatal" szövegrész helyébe az "Az eljáró hatóság" szöveg,

18. 40. § (6) bekezdésében az "illetve a kormányhivatal által" szövegrész helyébe az "illetve az általa" szöveg

lép.

21. § Hatályát veszti az R2.

a) 37/M. § (4) és (5) bekezdése,

b) 37/S. § (2) bekezdése.

6. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

22. § A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § (2a) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A 3-4/A. alcímben foglalt rendelkezéseket - az e rendeletben meghatározott eltérésekkel - alkalmazni kell)

"d) az Nkt. 35/B. § (3) bekezdésében meghatározott, hit- és erkölcstanoktatásban közreműködő, illetve hittant oktató személyre,"

(ha az érintett a pedagógus előmeneteli rendszerben önkéntes elhatározásából vesz részt.)

23. § Az R3. 2. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Ha a gyakornok minősítő vizsgája sikeres volt, őt a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. Ennek során az osztatlan pedagógusképzésben végzett pedagógust akkor is a Pedagógus I. fokozat 2. fizetési kategóriájába kell sorolni, ha nem rendelkezik két év, a fizetési kategória megállapításánál beszámítandó idővel."

24. § Az R3. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A sikeres minősítési eljárás alapján a pedagógust Pedagógus II. fokozatba be kell sorolni. Ennek során az osztatlan pedagógusképzésben végzett pedagógust akkor is a Pedagógus II. fokozat 4. fizetési kategóriájába kell sorolni, ha nem rendelkezik nyolc év, a fizetési kategória megállapításánál beszámítandó idővel."

25. § (1) Az R3. 6. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A magasabb fokozatba történő előrelépéshez és a gyakornoki idő teljesítéséhez szükséges szakmai gyakorlatnak kell elfogadni)

"c) a legalább heti 10 tanóra, foglalkozás megtartásával járó óraadói megbízásra szóló megbízási szerződés keretében,"

(eltöltött jogszerű foglalkoztatás idejét.)

(2) Az R3. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a pedagógus-munkakörre foglalkoztatási jogviszonyt létesítő személy nem rendelkezik az (1) és (2) bekezdés szerint számított egy vagy két év szakmai gyakorlattal, de bármely más munkakörben, vagy részben az (1) és (2) bekezdésben foglalt jogviszonyban, részben más munkakörben szerzett, legalább hat év munkaviszony jellegű jogviszonnyal rendelkezik, mentesül az előmeneteli rendszer gyakornoki szakasza követelményeinek teljesítése alól, és a Pedagógus I. fokozatba kerül besorolásra. Ennek során a pedagógust akkor is a Pedagógus I. fokozat 2. fizetési kategóriájába kell sorolni, ha nem rendelkezik két év, a fizetési kategória megállapításához beszámítandó idővel."

26. § Az R3. 6/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A (2) bekezdésben, valamint a (3) bekezdés b) pontjában meghatározottaktól eltérően, ha a pedagógus egyidejűleg több részmunkaidős foglalkoztatási jogviszonyban állt, és ezekben a szerződésben vagy kinevezésben foglalt heti munkaidő az Mt. szerinti általános teljes napi munkaidő alapulvételével számított heti munkaidő huszonöt százalékát elérte, ezt az időszakot el kell ismerni szakmai gyakorlatként. Ez a szabály megfelelően alkalmazandó abban az esetben is, ha a pedagógus egyidejűleg több óraadói megbízási szerződés alapján végzett munkát úgy, hogy ezek alapján összesen legalább heti tíz órát, foglalkozást tartott. A részmunkaidős és az óraadói foglalkoztatási jogviszonyban eltöltött heti munkaidő időtartama összeszámítható, és ha így eléri a legalább heti 10 órát, ezt az időszakot el kell ismerni szakmai gyakorlatként."

27. § Az R3. 15/A. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Fejlesztő pedagógus munkakörben foglalkoztatott gyakornok esetében - ha a nevelési-oktatási intézményben nem áll alkalmazásban olyan fejlesztő pedagógus munkakörben foglalkoztatott személy, aki a gyakornok mentorálását elláthatná - az intézményvezető kérésére más nevelési-oktatási intézmény vagy a pedagógiai szakszolgálati intézmény vezetője a mentori feladatok ellátására fejlesztőpedagógus munkakörben foglalkoztatott, a (2) bekezdésben meghatározott feltétellel rendelkező munkatársát jelöli ki. Ennek feltétele, hogy az ilyen formában együttműködő intézmények fenntartója azonos legyen, vagy az együttműködő intézmények fenntartója között létrejött megállapodás ezt előírja.

(3b) Gyógypedagógus, konduktor munkakörben foglalkoztatott gyakornok esetében - ha a nevelési-oktatási intézményben nem áll alkalmazásban olyan gyógypedagógus, konduktor szakképzettséggel rendelkező személy pedagógus-munkakörben, aki a gyakornok mentorálását elláthatná - az intézményvezető kérésére más nevelési-oktatási intézmény vagy az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat vezetője a mentori feladatok ellátására gyógypedagógus, konduktor munkakörben foglalkoztatott, a (2) bekezdésben meghatározott feltétellel rendelkező munkatársát jelöli ki. Ennek feltétele, hogy az ilyen formában együttműködő intézmények fenntartója azonos legyen, vagy az együttműködő intézmények fenntartója között létrejött megállapodás ezt előírja."

28. § Az R3. 33/B. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) A honvédelmi alapismeretek tantárgyat az is taníthatja, aki az iskolai nevelés-oktatás kilencedik-tizenkettedik évfolyamán pedagógus-munkakör betöltésére jogosító végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik, továbbá legalább százhúsz órás pedagógus-továbbképzés vagy szakirányú továbbképzés keretében elsajátította a honvédelmi alapismeretek tantárgy vagy a katonai alapismeretek tantárgy oktatásához szükséges elméleti és módszertani ismereteket."

29. § Az R3. 33/D. § b) pontja a következő bc) alponttal egészül ki:

(Ha nincs a képzés szakirányának megfelelő hazai felsőfokú képzés, határozatlan időre alkalmazható, továbbá köznevelési szakértői tevékenységet végezhet alapfokú művészeti iskola)

"bc) cirkuszművészeti képzésben az, aki Artista I. szakképesítéssel"

(rendelkezik.)

30. § Az R3. 33/O. §-a a következő e) ponttal egészül ki

(Az e rendeletben foglaltaktól eltérően pedagógus-munkakörben foglalkoztatható)

"e) általános iskolában technika, életvitel és gyakorlat tantárgy oktatására, aki háztartásökonómia-életvitel szakos tanári"

(végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik.)

31. § Az R3. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

32. § Az R3. 6. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

33. § Az R3.

a) 3. § (3) bekezdésében a "minősítési eljárás legfeljebb egy alkalommal megismételhető" szövegrész helyébe a "minősítési eljárás megismételhető" szöveg,

b) 7. § (3) bekezdésében az "intézménynél" szövegrész helyébe az "intézménynél, továbbá a Pedagógus II. fokozat elérését célzó minősítési eljárásban részt vevő, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő" szöveg,

c) 16. § (8) bekezdés a) pontjában a "középfokú iskolai oktatásban" szövegrész helyébe a "középfokú iskolai oktatásban, fejlesztő nevelésben-oktatásban" szöveg,

d) 17/A. § (6) és (7) bekezdésében, valamint 37. § (1a) bekezdésében a "huszonöt" szövegrész helyébe a "tizennyolc" szöveg,

e) 28. § (2) bekezdésében és 30. § (1) bekezdés a) pontjában az "az Nkt. 3. mellékletében" szövegrész helyébe az "a 6. mellékletben" szöveg,

f) 33/O. § b) pontjában a "tanári" szövegrész helyébe a "tanári, háztartásökonómia-életvitel szakos tanári" szöveg

lép.

34. § Hatályát veszti az R3. 6. mellékletében foglalt táblázat 18. sora.

7. A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről szóló 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

35. § A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről szóló 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.) foglalt feladatok ellátására]

"c) tankönyvek előállításáért felelős gazdasági társaságként az ALFÖLDI NYOMDA Zártkörűen Működő Részvénytársaságot"

(jelöli ki.)

36. § Hatályát veszti az R4.

a) 2. alcíme,

b) 9/E. § (6) bekezdése.

8. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

37. § Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XIII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

38. § Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 15. pontjában foglalt táblázat C:2 mező a) pontjában a "hét" szövegrész helyébe a "nyolc" szöveg lép.

9. Záró rendelkezések

39. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2022. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 5-16. § 2022. július 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez

A 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet III. rész 1. pont 1.52. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Személyi és jogosultságot igazoló okmányok)

"1.52. diákigazolvány;"

2. melléklet a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez

1. Az R3. 2. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(ABCDEFGHIJK
1Munkakör megnevezéseABCDEFGHIJ)
3óvodatitkár, iskolatitkár, kollégiumi titkár,
szakszolgálati titkár
****

2. Az R3. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 20a-20c sorral egészül ki:

(ABCDEFGHIJK
1Munkakör megnevezéseABCDEFGHIJ)
20agyógytornász*****
20bgyermek- és ifjúságvédelmi felelős*****
20ciskolai szociális munkás*****

3. melléklet a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez

1. Az R3. 6. mellékletében foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1A nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszai/
Nevelési-oktatási intézmények
Pedagógus-munkakörAz alkalmazáshoz szükséges szakképzettség)
9Alapfokú művészeti iskola
zeneművészeti ág
szakmai tantárgyat tanító tanára művészeti tárgynak megfelelő
szakirányú tanár vagy művész
vagy előadóművész

2. Az R3. 6. mellékletében foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1A nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszai/
Nevelési-oktatási intézmények
Pedagógus-munkakörAz alkalmazáshoz szükséges szakképzettség)
10Alapfokú művészeti iskola
(szín- és bábművészeti, képző- és
iparművészeti, táncművészeti ág)
szakmai tantárgyat tanító tanára tanszaknak megfelelő
szakirányú felsőfokú végzettség és
szakképzettség

3. Az R3. 6. mellékletében foglalt táblázat 19. sora helyébe a következő sor lép:

(ABC
1A nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszai/
Nevelési-oktatási intézmények
Pedagógus-munkakörAz alkalmazáshoz szükséges szakképzettség)
19gyógypedagógus (beleértve
a logopédia szakon, szakirányon
végzett gyógypedagógust is)
a sajátos nevelési igény
típusának és súlyosságának
megfelelő szakon, szakirányon
végzett gyógypedagógus,
gyógypedagógiai tanár,
gyógypedagógiai terapeuta,
speciális pedagógia szakos tanár
és szakpedagógus vagy
okleveles gyógypedagógus vagy
gyógypedagógia-tanár vagy
okleveles logopédus és a sajátos
nevelési igény típusának és
súlyosságának megfelelő
szakon, szakirányon végzett
gyógypedagógus,
gyógypedagógiai tanár,
gyógypedagógiai terapeuta

4. melléklet a 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XIII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 20. ponttal egészül ki:

"20. Köznevelési ügyek

ABCDEF
1.Közigazgatási hatósági eljárásSzakkérdésBevonás és
közreműködés
feltétele
Elsőfokon eljáró
szakhatóság
Másodfokon
eljáró
szakhatóság
Állásfoglalás
beszerzésének
határideje
2.A nemzeti köznevelésről
szóló törvény
végrehajtásáról szóló
229/2012. (VIII. 28.)
Korm. rendelet 40. §
(1) bekezdése szerinti
köznevelési intézmény
működési engedélyének
kiadásával kapcsolatos
eljárások.
Köznevelési
intézmény
feladatellátási
helyén szükséges
közegészségügyi
előírások
betartásával,
a gyermekek,
tanulók
biztonságos
neveléséhez,
oktatásához
való feltételek
teljesítésével
kapcsolatos
szakkérdés, döntés.
Minden
esetben.
Fővárosi és megyei
kormányhivatal
népegészségügyi
hatáskörében
eljáró járási
hivatala.
--
3.A nemzeti köznevelésről
szóló törvény
végrehajtásáról szóló
229/2012. (VIII. 28.)
Korm. rendelet 40. §
(1) bekezdése szerinti
köznevelési intézmény
működési engedélyének
kiadásával kapcsolatos
eljárások.
Köznevelési
intézmény
feladatellátási
helyén szükséges
tűzvédelmi
előírások
betartásával,
a gyermekek,
tanulók
biztonságos
neveléséhez,
oktatásához
való feltételek
teljesítésével
kapcsolatos
szakkérdés, döntés.
Minden
esetben.
A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv területi
szerve.
--

"

Tartalomjegyzék