23/2022. (VII. 29.) BM rendelet

a szerződéses határvadászok képzéséről és vizsgáztatásáról

Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv állományába tartozó szerződéses határvadászokra vonatkozó szabályokról szóló 244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet 16. § 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. § és a 19. § tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 1. pontjában és 21. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. § és a 4-7. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 253/2022. (VII. 15.) Korm. rendelet 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Hatály

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv állományába tartozó szerződéses határvadászokra vonatkozó szabályokról szóló 244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet] szerinti szerződéses határvadászra (a továbbiakban: határvadász),

b) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre,

c) a Készenléti Rendőrség Határvadász Ezredére, amely a jogviszonyt létesítő szerződést megkötötte (a továbbiakban: beiskolázó szerv),

d) a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra (a továbbiakban: képzés- és vizsgaszervező).

2. A határvadász képzés szervezése

2. § (1) A határvadász képzését (a továbbiakban: képzés) a beiskolázó szerv kezdeményezi.

(2) Az országos rendőrfőkapitány - a képzés- és vizsgaszervező közreműködésével - a beiskolázó szerv erre irányuló kezdeményezése alapján gondoskodik

a) a képzéshez szükséges oktatókról,

b) a képzés és vizsgáztatás helyszínéről,

c) az elméleti oktatáshoz kapcsolódó segédanyagokról,

d) a gyakorlati oktatáshoz szükséges eszközökről.

(3) A beiskolázó szerv a 244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet szerinti szerződést, valamint a beiskolázási dokumentumokat megküldi a képzés- és vizsgaszervezőnek.

(4) A képzés- és vizsgaszervező a képzésre a beiskolázást rögzíti, és a képzés megkezdését megelőzően soron kívül értesíti a határvadászt és a beiskolázó szervet a képzés időpontjáról, helyszínéről, a képzéssel és a határvadász vizsgával kapcsolatos információkról.

(5) A képzés- és vizsgaszervező - a beiskolázó szerv által javasolt ütemezéssel összhangban - folyamatosan gondoskodik a képzések és a határvadász vizsgák megszervezéséről.

(6) A képzés- és vizsgaszervező a határvadász képzésének helyszínét a határvadász leendő szolgálatteljesítési helyét, állandó lakóhelyét és a beiskolázandó létszámot figyelembe véve választja meg.

3. § (1) A képzésre az oktatókat a képzés- és vizsgaszervező kéri fel.

(2)[1] Oktatóként a beiskolázó szerv, a képzés- és vizsgaszervező, valamint a vármegyei rendőr-főkapitányságok, valamint a rendvédelmi technikumok képzés- és vizsgaszervező által szervezett módszertani felkészítésén részt vett, rendészeti oktatási tapasztalattal rendelkező hivatásos állományú tagja, rendvédelmi igazgatási alkalmazottja vagy munkavállalója kérhető fel.

3. A képzés

4. § (1) A képzés időtartama 180 tanóra (160 óra), amely elméleti és gyakorlati részből áll.

(2) A képzésen való részvétel kötelező.

(3) A képzésről történő megengedett hiányzás az összes óraszám 10%-a. A 10%-ot meghaladó távollét esetében a képzésen részt vevő határvadász vizsgára nem bocsátható.

(4) A képzés más rendészeti képzésbe történő beszámítása tekintetében a szakképzésről szóló törvény és a felnőttképzésről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

5. § (1) A képzés

a) négy képzési tananyag egységből, valamint

b) szerződéses határvadász vizsgából

áll.

(2) A képzési tananyag a következő tananyag egységekből épül fel:

a) I. Tananyag egység: Szerződéses határvadász rendészeti szakmai ismeretek,

b) II. Tananyag egység: Szerződéses határvadász jogi ismeretek,

c) III. Tananyag egység: Szerződéses határvadász lövészeti és intézkedéstaktikai ismeretek,

d) IV. Tananyag egység: Határrendészeti, határőrizeti és határfogalom-ellenőrzési ismeretek.

6. § A képzés programját az országos rendőrfőkapitány hagyja jóvá.

4. A határvadász vizsga

7. § A határvadász vizsgára jelentkezés feltétele a képzés valamennyi tananyag egységén való részvétel a 4. § (3) bekezdésére figyelemmel, valamint az 5. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott tananyag egység keretében a vizsgalövészet eredményes teljesítése.

8. § A beiskolázó szerv vezetője vagy az általa kijelölt személy jogosult a határvadász vizsga lebonyolítását ellenőrizni.

9. § (1) A határvadász vizsga során a vizsgabizottság egy elnökből és két tagból áll.

(2) A határvadász vizsga előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos adminisztratív feladatokat és a határvadász vizsga vizsgajegyzőkönyvének az elkészítését a határvadász vizsga jegyzője végzi el.

10. § (1) A képzés az elméleti és gyakorlati vizsgarészt magában foglaló határvadász vizsgával zárul. A határvadász vizsga során a határvadász a 244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott ismeretekből elméleti és gyakorlati formában, szóban ad számot.

(2) A határvadász vizsga vizsgakövetelményeit az (1) bekezdés szerinti témakörök vonatkozásában a határvadász három elméleti és egy gyakorlati feladat végrehajtásával teljesíti.

11. § (1) A határvadász vizsga lebonyolításának részletes rendjét az 1. melléklet szerinti vizsgaszabályzat tartalmazza.

(2) Az 5. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott tananyag egység részét képező vizsgalövészet során teljesítendő feladatokat a 2. melléklet tartalmazza.

5. Ismeretmegújító képzés és vizsga

12. § Az ismeretmegújító képzésre a 3. és 4. alcímben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni a 13. §-ban meghatározott eltérésekkel.

13. § (1) Az ismeretmegújító képzés időtartama: három nap (40 perces tanórákkal 27 tanóra).

(2) Az ismeretmegújító képzés

a) a határvadász feladatkör ellátásához szükséges jogszabályok, valamint ezen jogszabályok gyakorlatban történő alkalmazásának ismertetéséből,

b) a rendszeresített kényszerítő eszközök alkalmazására vonatkozó elméleti és gyakorlati ismeretek elmélyítéséből, valamint

c) ismeretmegújító vizsgából

áll.

(3) Az ismeretmegújító vizsgára jelentkezés feltétele az ismeretmegújító képzésen való részvétel, valamint az alaplőgyakorlat eredményes teljesítése.

(4) Az ismeretmegújító képzés programját az országos rendőrfőkapitány évente hagyja jóvá.

6. A vizsgák halasztása

14. § (1) A vizsgázó legfeljebb egy alkalommal, legkésőbb a határvadász vizsgát, illetve az ismeretmegújító vizsgát megelőzően 5 nappal kérelmezheti a vizsga elhalasztását a képzés- és vizsgaszervező által meghatározott módon.

(2) A vizsgázó közvetlen szolgálati elöljárójának javaslata alapján a képzés- és vizsgaszervező elbírálja a halasztási kérelemben foglaltakat, és dönt a halasztott vizsga időpontjáról. A kérelemnek helyt adó döntés esetén az új vizsgaidőpontot - a 244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - a halasztási kérelem benyújtásától számított 30 napon belüli időpontban kell biztosítani.

(3) Ha a vizsgán a vizsgázó nem jelenik meg, a vizsgát követő 5 napon belül a képzés- és vizsgaszervező által meghatározott módon igazolási kérelemmel élhet, amely alapján - annak elfogadása esetén - az elmulasztott vizsga időpontjának kijelölésére a (2) bekezdésben foglaltak az irányadók.

(4) Amennyiben az igazolási kérelmet a képzés- és vizsgaszervező elutasítja, úgy kell tekinteni, mintha a vizsgázó a vizsgán nem megfelelt minősítést kapott volna.

7. A képzés és a határvadász vizsga helyett elfogadható szakképzettségek, szakképesítések

15. § (1) A képzés és a határvadász vizsga helyett elfogadható felsőfokú végzettségnek minősül

a) a Kossuth Lajos Katonai Főiskola határőr szakán,

b) a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia (Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem) határőr szakán, valamint

c) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar (a jogelőd Rendőrtiszti Főiskola) közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, bűnügyi, igazgatásrendészeti és határrendészeti, rendvédelmi szervező szakirányú továbbképzési szakán

szerzett végzettség.

(2) A képzés és a határvadász vizsga helyett elfogadható felsőfokú képzettségnek minősül

a) a rendőrszervező (tiszt) szakképesítés,

b) a rendészeti szervező szakképesítés [bűnügyi szervező, határrendészeti szervező, közlekedési és közrendvédelmi szervező (OKJ 62 861 01)].

(3) A képzés és a határvadász vizsga helyett elfogadható középfokú szakmai képzettségnek minősül

a) a rendőr tiszthelyettes szakképzettség,

b) a közbiztonsági rendőrjárőr vagy határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr szakképesítés,

c) a Kun Béla zászlósképző iskolán szerzett rendőr képzettség,

d) a rendőr tiszthelyettes (bűnügyi rendőr, határrendészeti rendőr, közlekedési rendőr, közrendvédelmi rendőr), OKJ 54 861 01 számú szakképesítés,

e) a rendőr tiszthelyettes részszakképesítés (OKJ 51 861 01-03),

f) a rendvédelmi technikumokban, illetve jogelődjeikben (határőr kiképző és továbbképző intézetek, határrendészképző szakiskolák, határrendész szakközépiskolák, rendőr szakközépiskolák rendészeti szakközépiskolák, rendészeti szakgimnáziumok) iskolarendszerű, illetve iskolarendszeren kívüli képzésben szerzett végzettségek, képzettségek.

16. § (1) A 15. §-ban meghatározottak szerinti végzettséggel, képzettséggel rendelkező határvadász képesítési követelménynek megfelelőségéről a képzés- és vizsgaszervező igazolást állít ki.

(2) Az (1) bekezdés szerinti igazolással rendelkező határvadász a határvadász feladatai ellátását megelőzően az 5. alcím szerinti ismeretmegújító képzésen és vizsgán köteles részt venni.

8. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet - a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

(2) A 20. § a)-c) pontja és a 3-5. melléklet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) A 20. § d) és e) pontja, valamint a 6. és a 7. melléklet 2024. január 1-jén lép hatályba.

18. §[2]

19. §[3]

20. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek és az Országgyűlési Őrség hivatásos állománya vonatkozásában a hivatásos pótlék értékének meghatározásáról szóló 20/2022. (VII. 15.) BM rendelet

a)[4]

b)[5]

c)[6]

d)[7]

e)[8]

lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 23/2022. (VII. 29.) BM rendelethez

Vizsgaszabályzat

1. Általános rendelkezések

E Vizsgaszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya kiterjed a képzés- és vizsgaszervező által szervezett szerződéses határvadász vizsgára (a továbbiakban: vizsga) felkészítő előadókra, a vizsgáztatókra, a jegyzőkre, a vizsgázóra, valamint a képzésszervezőkre.

2. A vizsga menete

2.1. Vizsgára az bocsátható, aki a vizsgát megelőző képzésen részt vett.

2.2. A vizsgabizottság feladatonként százalékban kifejezve és szövegesen értékeli az elméleti és gyakorlati feladatot.

2.3. A vizsga akkor eredményes, ha a határvadász a három elméleti és az egy gyakorlati feladat mindegyikében legalább 51%-os (megfelelt) eredményt ér el.

2.4. Eredményes vizsga esetén a képzés- és vizsgaszervező a vizsgázó részére igazolást állít ki. A képzés- és vizsgaszervező a vizsgáról vizsganyilvántartó könyvet vezet.

2.5. Ha a határvadász a vizsgán nem megfelelt minősítést kap, a képzés megkezdésétől számított 90 napon belül két alkalommal ismétlővizsgát tehet. Ismétlővizsgát tehet a határvadász akkor is, ha a vizsgáját

2.5.1. önhibáján kívül,

2.5.2. alapos indok nélkül, önhibájából elmulasztotta, vagy

2.5.3. az általa elkövetett szabálytalanság miatt a vizsgáztató bizottság elnöke felfüggesztette.

2.6. A 2.5.1., 2.5.2. és 2.5.3. pontban meghatározott esetekben a határvadász felelősségét fegyelmi eljárás keretében kell vizsgálni.

2.7. Ismétlővizsgát a rendes vizsgára vonatkozó szabályok szerint kell teljesíteni, azzal, hogy csak a nem megfelelt minősítésű elméleti tételből vagy gyakorlati feladatból kell ismét vizsgát tenni.

2.8. Az ismétlővizsga díja a vizsgabizottság tagjainak fizetett vizsgáztatási díjak összege.

3. A vizsgabizottság feladatai

3.1. A vizsgabizottság a vizsgatárgyaknak mind az elméleti, mind a gyakorlati vizsgarészén teljes létszámban vesz részt. A vizsgabizottság elnökének döntése alapján a számonkérés - nagyobb létszámú vizsgacsoportnál - egyszerre több, de legfeljebb 5 fő vizsgázó jelenlétével is történhet.

3.2. A vizsgabizottság tagjait a képzés- és vizsgaszervező kéri fel.

3.3. A vizsgabizottság tagja és elnöke kizárólag az lehet, aki rendelkezik rendészeti felsőfokú végzettséggel és legalább 10 év szakmai tapasztalattal.

3.4. A vizsgabizottság jegyzőjét a beiskolázó szerv vagy a képzés- és vizsgaszervező munkatársai közül kell kijelölni.

3.5. A vizsgabizottság a vizsgák megkezdése előtt köteles meggyőződni arról, hogy a vizsgákhoz szükséges körülmények, feltételek biztosítottak-e.

3.6. A vizsgabizottság elnöke, tagjai és a jegyző nem működhet közre a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti hozzátartozójának, valamint a vele alá- vagy fölérendeltségi viszonyban állónak a vizsgáztatásában, továbbá olyan esetekben, amelyekben tőle az elfogulatlan vizsgáztatás egyébként nem várható el.

3.7. A vizsgázó vagy a vizsgában közreműködő személy az összeférhetetlenségről a vizsga megkezdése előtt haladéktalanul tájékoztatja a képzés- és vizsgaszervezőt. Az összeférhetetlenség megsértésével lefolytatott vizsga eredményét meg kell semmisíteni.

3.8. Az összeférhetetlenség fennállása esetén a képzés- és vizsgaszervező igazgatója haladéktalanul intézkedik az összeférhetetlenség feloldására.

3.9. A vizsga előtt a vizsgabizottság elnöke tájékoztatja a vizsgázókat a vizsga menetéről, a vizsga rendjéről.

3.10. A vizsgabizottság köteles a vizsgából kizárni és javítóvizsgára utasítani azt a vizsgázót, aki a vizsga során nem megfelelő magatartást tanúsít. A vizsgabizottság a vizsga ideje alatt a vizsgázó elöljárója, illetve felettese.

4. A vizsgával kapcsolatos nyilvántartási, adminisztrációs feladatok

4.1. A vizsgáról vizsgajegyzőkönyvet, valamint vizsganyilvántartó könyvet kell vezetni.

4.2. A jegyzőkönyv vezetéséért és az igazolások kiállításáért a jegyző a felelős.

4.3. A vizsganyilvántartó könyvet - az igazolások adatai alapján - a képzés- és vizsgaszervező vezeti. Az igazolások sorszámának és a vizsganyilvántartó könyv sorszámának meg kell egyeznie.

4.4. A vizsganyilvántartó könyv és a vizsgajegyzőkönyv nem selejtezhető, megőrzéséről a képzés- és vizsgaszervező gondoskodik.

4.5. Az elveszett vagy megsemmisült igazolás pótlására - a vizsgajegyzőkönyv alapján - a képzés- és vizsgaszervező vezetője hiteles másolatot állít ki. A hiteles másolat tartalma megegyezik az eredeti igazolás tartalmával.

5. A vizsgával kapcsolatos értesítési feladatok

5.1. A vizsgázó egy alkalommal, a vizsgát megelőzően legkésőbb 5 nappal nyújthat be vizsgahalasztási kérelmet a képzés- és vizsgaszervező által meghatározott módon.

5.2. A határvadász közvetlen vezetőjének javaslata alapján a képzés- és vizsgaszervező elbírálja a halasztási kérelemben foglaltakat, és döntése szerint meghatározza a halasztott vizsga időpontját, azzal, hogy a vizsgaidőpontot - figyelemmel a 244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésében foglaltakra - a halasztási kérelem benyújtásától számított 30 napon belüli időpontra biztosítja.

5.3. Ha a vizsgán a vizsgázó nem jelenik meg, a vizsgát követő 5 napon belül a képzés- és vizsgaszervező által meghatározott módon igazolási kérelemmel élhet, mely alapján - az igazolási kérelem jóváhagyása esetén - az elmulasztott vizsga időpontjára az 5.2. pontban foglaltak az irányadók.

5.4. Az eredményes vizsgát tett vizsgázó igazolását köteles a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezetőjének bemutatni.

6. A vizsga felügyelete

6.1. A vizsga felügyelete, a vizsgajegyzőkönyv aláírása, a Szabályzat betartatása és a rend fenntartása az elnök feladata.

6.2. Az elnököt a képzés- és vizsgaszervező jelöli ki.

6.3. A rendzavarást vagy a Szabályzatban foglaltak megszegésének tényét és a vizsgaelnök ezzel kapcsolatos intézkedését az elnök a vizsgajegyzőkönyvben rögzíti.

6.4. Súlyos szabálytalanság esetén vagy ismételt figyelmeztetés után a vizsgaelnök a vizsgázó vizsgáját felfüggeszti, melynek tényét és körülményeit a vizsgajegyzőkönyvben rögzíti. Súlyos szabálytalanságnak minősül különösen a vizsgán nem megengedett segédeszköz igénybevétele, beszélgetés a többi vizsgázóval, valamint a vizsga rendjének megzavarása. A vizsga felfüggesztése esetén a vizsgát nem megfeleltre kell minősíteni.

6.5. Ha a vizsgázó a vizsgára vonatkozó szabályokat megszegi, a vizsgázót a vizsgaelnök figyelmezteti. A figyelmeztetésnek a felfüggesztés jogkövetkezményeire is ki kell terjednie.

6.6. A vizsgaelnöknek a felfüggesztéssel kapcsolatos döntésével szemben a vizsgázó 3 napon belül panasszal élhet a képzés- és vizsgaszervező igazgatója felé. A panasz benyújtásának a vizsga felfüggesztésére nincs halasztó hatálya.

6.7. A beérkezett panaszról a képzés- és vizsgaszervező igazgatója 15 napon belül dönt. A felfüggesztés ügyében hozott döntés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

7. Az ismeretmegújító vizsgára vonatkozó eltérő rendelkezések

7.1. Az ismeretmegújító vizsgára az 1-6. alcímben foglalt rendelkezések az irányadók a 7.2-7.5. pontban meghatározott eltérésekkel.

7.2. A határvadász a feladatkör ellátásához szükséges jogszabályok, valamint ezen jogszabályok gyakorlatban történő alkalmazásának ismeretéből és a rendszeresített kényszerítő eszközök alkalmazására vonatkozó elméleti és gyakorlati ismeretekből elméleti és gyakorlati vizsgát tesz.

7.3. A határvadász a vizsgakövetelményt a 7.2. pontban meghatározott témakörök vonatkozásában, egy elméleti és egy gyakorlati feladat végrehajtásával teljesíti.

7.4. Az ismeretmegújító vizsga akkor eredményes, ha a határvadász az egy elméleti és az egy gyakorlati feladat mindegyikében legalább 51%-os (megfelelt) eredményt ér el.

7.5. Az ismeretmegújító vizsgáról vizsgajegyzőkönyvet kell kitölteni.

2. melléklet a 23/2022. (VII. 29.) BM rendelethez

Vizsgalövészet

1. A vizsgalövészet tárgya: alaplőgyakorlat.

2. A vizsgalövészet célja: a fegyverkezelési jártasság és lőkészség felmérése időkorlátozás alatt álló tüzelési testhelyzetben, kétkezes fegyverfogással, "technikai tárcserével" végrehajtva.

3. A cél leírása: 1 db 2. sz. FBI céllap.

4. Céltávolság: 6 m.

5. Kiinduló helyzet: a lövő a céllal szemben áll. Töltött tár a fegyverben, fegyver tokban (szolgálati hordmód). Tartalék tár tártartóban elhelyezve.

6. Végrehajtás módja: a lövő indítójelre álló tüzelési testhelyzetben fegyverét előveszi, tűzkész állapotba helyezi (csőre tölt), majd kétkezes fegyverfogással 3 lövést ad le a 2. sz. FBI célra. Ezt követően "technikai" tárcserét hajt végre, és ismételten, álló tüzelési testhelyzetben, kétkezes fegyverfogással 3 lövést ad le a 2. sz. FBI célra.

7. Indító jel ("Tűz!" jel): lövész időmérő hangjele.

8. Időkorlátozás: 60 másodperc. Az időkorláton túl leadott lövés nem minősül találatnak.

9. Tárazás: 2 tárba tárazva, táranként 3 db lőszer.

10. Lövésszám: 6 lövés.

11. Végrehajtások száma: 1 értékelt végrehajtás.

12. Lőszerszükséglet: 6 db (3-3 db lőszer két tárba tárazva).

13. Értékelés: a végrehajtás során leadott lövések (2x3) a 2. sz. FBI cél bármely részében - a "0" találati zóna kivételével - lévő találatok alapján 4-6 találat esetén megfelelt vagy 0-3 találat esetén nem megfelelt.

14. Nem megfelelt eredmény esetén a Lövészeti Szabályzatról szóló 44/2018. (VIII. 23.) ORFK utasítás, valamint a Módszertani Leírásban foglaltak az irányadók.

3. melléklet a 23/2022. (VII. 29.) BM rendelethez[9]

4. melléklet a 23/2022. (VII. 29.) BM rendelethez[10]

5. melléklet a 23/2022. (VII. 29.) BM rendelethez[11]

6. melléklet a 23/2022. (VII. 29.) BM rendelethez[12]

7. melléklet a 23/2022. (VII. 29.) BM rendelethez[13]

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 96. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[3] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[4] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[5] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[6] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[7] Később lép hatályba e rendelet 17. § (3) bekezdése alapján. Hatályos 2024.01.01.

[8] Később lép hatályba e rendelet 17. § (3) bekezdése alapján. Hatályos 2024.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[10] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[11] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[12] Később lép hatályba e rendelet 17. § (3) bekezdése alapján. Hatályos 2024.01.01.

[13] Később lép hatályba e rendelet 17. § (3) bekezdése alapján. Hatályos 2024.01.01.

Tartalomjegyzék