20/2022. (VII. 15.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek és az Országgyűlési Őrség hivatásos állománya vonatkozásában a hivatásos pótlék értékének meghatározásáról

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 253/2022. (VII. 15.) Korm. rendelet 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az 1. alcím tekintetében az Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével, a következőket rendelem el:

1. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet eltérő alkalmazása

1. § (1) Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 56. § (1) bekezdésétől eltérően az Országgyűlési Őrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztásokra az 1. mellékletet kell alkalmazni.

(2) Az Országgyűlési Őrségnél rendszeresített vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások esetében a hivatásos pótlék mértékét az Országgyűlés elnöke határozza meg az 1. mellékletben meghatározott sávon belül.

2. §[1]

2. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet eltérő alkalmazása

3. § (1) A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 7. §-ától eltérően a rendszeresített szolgálati beosztásokat, azok besorolását és a beosztásokhoz rendelt hivatásos pótlék mértékét

a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv esetében a 2. melléklet,

b) a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv esetében a 3. melléklet,

c) a terrorizmust elhárító szerv esetében a 4. melléklet,

d) az idegenrendészeti szerv esetében az 5. melléklet,

e) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv esetében a 6. melléklet,

f) a büntetés-végrehajtási szervezet esetében a 7. melléklet

tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgálati beosztások esetében a vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásoknál megállapítandó hivatásos pótlék értékét a belügyminiszter állapítja meg a 2-7. mellékletben meghatározott sávon belül.

(3) Az R. 8. § (1) bekezdésétől eltérően a Belügyminisztériumban és a belügyminiszter által irányított szervnél vezényléssel betölthető szolgálati beosztásokat, azok besorolását és a beosztásokhoz rendelt hivatásos pótlék mértékét a 8. melléklet tartalmazza.

(4) A (3) bekezdés szerinti szolgálati beosztások esetében a vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásoknál megállapítandó hivatásos pótlék értékét a belügyminiszter állapítja meg a 8. mellékletben meghatározott sávon belül.

(5) A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 9. §-ától eltérően a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen rendszeresített szolgálati beosztásokat, továbbá azok besorolási kategóriába sorolását és a beosztásokhoz rendelt hivatásos pótlék mértékét a 9. melléklet tartalmazza.

(6) Az (5) bekezdés szerinti szolgálati beosztások esetében a vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásoknál megállapítandó hivatásos pótlék értékét a belügyminiszter állapítja meg a 9. mellékletben meghatározott sávon belül.

4. §[2]

3. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A 2. §, 4. §, 6. § és a 10-18. melléklet 2024. január 1-jén lép hatályba.

6. §[3]

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 20/2022. (VII. 15.) BM rendelethez

Az Országgyűlési Őrség szolgálati beosztásai

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemelt vezetőközponti szerv
vezetője
parancsnok
4.kiemelt vezetőközponti szerv veze-
tőjének helyettese
parancsnok-helyettes
5.középvezetőszakirányító 1igazgató600-800
6.középvezetőszakirányító 1igazgató-helyettes600-800
7.középvezetőszakirányító 2főosztályvezető600-800600-800
8.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
főosztályvezető-
helyettes
600-800
700-900*
600-800
9.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 2
osztályvezető600-800
700-900*
600-800

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Dosztályvezető-helyettes750
900*
750
4.Dügyeletvezető I.750
5.Dügyeletvezető II.700
6.Dkiemelt főreferens750
850*
900*
700
7.Djogtanácsos800
8.Ckiemelt főelőadó750700
9.Ckiemelt biztonsági főtiszt900
10.Cfőmérnök850
11.Bbiztonsági főtiszt800
12.Bmérnök650
13.Brajparancsnok650

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Dcsoportvezető750750
4.Dszolgálatparancsnok750
5.Dszakreferens750700
6.Dügyeletes700
7.Cszolgálatparancsnok-helyettes700
8.Cfőreferens700650
9.Ctechnikus700
10.Chelyszínbiztosító900
11.Clakásbiztosító900
12.Cbiztonsági gépkocsivezető900
13.Bobjektumőr I.700
14.Bjárőr I.350
15.Bbeosztott tűzoltó I.700
16.Aobjektumőr II.700
17.Ajárőr II.350
18.Abeosztott tűzoltó II.700

IV. Megjegyzések

1. 900*: Az Országgyűlési Őrség Személyvédelmi Igazgatóság beosztott vezetői és kiemelt főreferense esetében a hivatásos pótlék mértéke 900%.

2. 850*: Az Országgyűlési Őrség Híradó- és Biztonságtechnikai Osztályán szolgálatot teljesítők esetében a hivatásos pótlék mértéke 850%.

2. melléklet a 20/2022. (VII. 15.) BM rendelethez

Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szolgálati beosztásai

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

1. Központi szervnél

[4]
ABCDE
1.vezetői
kategória
besorolási kategóriabeosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alap-
feladat
3.kiemelt vezetőközponti szerv
vezetője
országos rendőrfőkapitány
4.központi szerv vezető-
jének helyettese
bűnügyi országos rendőr-
főkapitány-helyettes
5.rendészeti országos rendőr-
főkapitány-helyettes
6.gazdasági országos rendőr-
főkapitány-helyettes
7.kiemelt vezetőközponti szerv vezető-
jének helyettese
személyügyi országos rendőr-
főkapitány-helyettes
8.középvezetőszakirányító 1szolgálatvezető (ORFK
humánigazgatási, ellenőrzési,
kommunikációs)
150-350
9.főosztályvezető 2főosztályvezető150-350
10.szakirányító 2főosztályvezető150-350150-350
11.főosztályvezető 1főtanácsadó (főkapitányi biztos)150-350150-350
12.középvezetőfőosztályvezető 1főtanácsadó150-350150-350
13.beosztott
vezető
főosztályvezető-
helyettes 1
főosztályvezető-helyettes150-350150-350
14.irodavezető150-350
15.főosztályvezető-
helyettes 2
osztályvezető150-350150-350

2. Területi szervnél

ABCDE
1.vezetői
kategória
besorolási kategóriabeosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alap-
feladat
3.kiemelt vezetőterületi szerv vezetőjerendőrfőkapitány150-350
4.igazgató (RRI)150-350
5.középvezetőszakirányító 2igazgató-helyettes (RRI)150-350150-350
6.bűnügyi rendőrfőkapitány-
helyettes
(MRFK)
150-350
7.rendészeti rendőrfőkapitány-
helyettes (MRFK)
150-350
8.gazdasági rendőrfőkapitány-
helyettes
(MRFK)
150-350
9.főosztályvezető 2főosztályvezető (RRI)150-350
10.beosztott
vezető
főosztályvezető-
helyettes 2
szolgálatvezető (MRFK, RRI
humánigazgatási, ellenőrzési,
határrendészeti, KHSZ)
150-350150-350
11.
12.hivatalvezető150-350
13.osztályvezető 1osztályvezető150-350150-350

3. Helyi szervnél

ABCDE
1.vezetői
kategória
besorolási kategóriabeosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alap-
feladat
3.középvezetőfőosztályvezető 1kapitányságvezető (kiemelt)150-350
4.határrendészeti kirendeltség-
vezető (kiemelt)
150-350
5.főosztályvezető 2kapitányságvezető150-350
6.beosztott
vezető
főosztályvezető-
helyettes 2
határrendészeti kirendeltség-
vezető
150-350
7.kapitányságvezető-helyettes
(kiemelt)
150-350
8.osztályvezető 2osztályvezető150-350150-350
9.hivatalvezető (kiemelt)150-350
10.őrsparancsnok (osztály jogállá-
sú)
150-350

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.szervbesorolási kategóriabeosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alap-
feladat
3.központiEügyeletvezető400
4.kiemelt főreferens400350
5.osztályvezető-helyettes400350
6.alosztályvezető400350
7.Dkiemelt főnyomozó400
8.főügyeletes400
9.csoportvezető400350
10.kiemelt főelőadó400350
11.kiemelt főellenőr*****400350
12.Cfőnyomozó400
13.ügyeletes400
14.nyomozótiszt400
15.főelőadó400350
16.területiEügyeletvezető350
17.alosztályvezető350
375**
300
18.alosztályvezető (közterületi
támogató)
450
19.osztályvezető-helyettes350
450****
300
20.titkárságvezető (alosztály
jogállású)
300
21.főorvos300
22.szolgálatirányító tiszt350
450****
23.sajtószóvivő350
24.Dfőügyeletes350
25.alosztályvezető-helyettes350300
26.alosztályvezető-helyettes
(közterületi támogató)
450
27.csoportvezető350, 375**
450****
300
28.kiemelt főellenőr*****350300
29.kiemelt főelőadó350
450****
300
30.kiemelt főmérnök300
31.kiemelt főnyomozó350
450****
32.kiemelt főtechnikus350300
33.kiemelt fővizsgáló350
34.kiképzésvezető350
35.kiképzésszervező350
36.lőtérvezető300
37.pszichológus (bűnügyi)350
38.szakorvos (bűnügyi)350
39.Cfőellenőr*****350300
40.főelőadó350
450****
300
41.főnyomozó350
450****
42.főrevizor300
43.főtechnikus350300
44.fővizsgáló350
45.ügyeletes350
46.Bellenőr *****350300
47.előadó I.350300
48.mérnök300
49.nyomozótiszt350
50.technikustiszt350300
51.vizsgálótiszt350
52.Aelőadó II.350300
53.helyiDalosztályvezető350300
54.hivatalvezető (alosztály
jogállású)
300
55.osztályvezető-helyettes350300
56.őrsparancsnok (alosztály
jogállású)
350
57.őrsparancsnok-helyettes (osztály
jogállású)
350
58.szolgálatirányító tiszt350
59.Calosztályvezető-helyettes350300
60.csoportvezető350300
61.kiemelt főelőadó350300
62.kiemelt főnyomozó350
63.kiemelt főtechnikus350
64.kiemelt fővizsgáló350
65.őrsparancsnok-helyettes
(alosztály jogállású)
350
66.Bfőnyomozó350
67.főtechnikus350
68.fővizsgáló350
69.főelőadó350300
70.Anyomozótiszt350
71.technikustiszt350
72.vizsgálótiszt350
73.előadó I.350300

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.szervbesorolási kategóriabeosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alap-
feladat
3.központiEcsoportparancsnok400350
4.Dreferens400350
5.Csegédelőadó400350
6.területiEcsoportparancsnok350
450****
300
7.őrparancsnok350
8.szolgálatparancsnok350
9.szolgálatparancsnok (közterületi
támogató)
450
10.Dhelyszínelő350
11.helyszínelő és balesetvizsgáló350
12.nyomozó350
13.szakoktató350
14.technikus350
375**
300
15.ügyeletes350
16.referens350
450****
300
17.raktárvezető300
18.vizsgáló350
19.kiemelt főhatárrendész350
20.járőrparancsnok350 375**
450****
21.Cfogdafelügyelő350
22.főhatárrendész350,375**
23.futár300
24.járőrvezető350
375**
25.járőrvezető (közterületi
támogató)
450
26.kutyavezető375
450****
27.szolgálatparancsnok-helyettes350
28.segédelőadó350300
29.kiképző350
30.bűnügyi referens350
31.Bfogdaőr350
32.Bhatárrendész350
375**
33.járőr350
375**
34.járőr (közterületi támogató)450
35.gépjárművezető350300
36.kísérőőr350
37.bűnügyi segédelőadó350
38.Aobjektumőr325*
350
39.járőrtárs325*
40.helyiEőrparancsnok350
41.szolgálatparancsnok350
450****
42.szolgálatirányító parancsnok350
450****
43.csoportparancsnok350
375**
44.Dhelyszínelő350
45.helyszínelő és balesetvizsgáló350
46.körzeti megbízott350
375**
47.nyomozó350
48.határrendészeti szakértő350
450****
49.szolgálatparancsnok-helyettes350
50.technikus350
375**
51.vizsgáló350
52.referens350300
53.Csegédtechnikus350
54.ügyeletes350
55.kiképző350
56.kiemelt főhatárrendész350 375**
450**** 475*
57.járőrparancsnok350
375**
58.bűnügyi referens350
59.Chajóvezető350
60.Bfogdafelügyelő350
61.főhatárrendész350
375**
450**** 475*
62.hajóvizsgáló350
63.járőrvezető350
375**
64.kutyavezető375
65.segédelőadó350300
66.bűnügyi segédelőadó350
67.Afogdaőr350
68.határrendész350 375**
450**** 475*
69.járőr350
375**
70.kísérőőr350
71.motorcsónakvezető350
72.objektumőr325*
350
73.gépjárművezető350325
74.bűnügyi fogalmazó350
75.járőrtárs325*

325* Az önálló intézkedésre nem jogosult rész-szakképesítéssel rendelkező állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 325%.

375**: A szolgálati állat kiképzésében résztvevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 375%.

450****: A közterületi támogató feladatok ellátására létrehozott szervezet - MEKTA - közterületi támogató feladatokat közvetlenül ellátó állománya, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Idegenrendészeti Osztály Légitolonc Alosztály szakfeladatot közvetlenül ellátó állománya, valamint a hivatásos állomány közúti határátkelőhelyen útlevélkezelői vagy a határátkelőhely forgalmának ellenőrzésével kapcsolatos feladatot ténylegesen ellátó tagja esetében a hivatásos pótlék mértéke 450%.

475*: A hivatásos állomány közúti határátkelőhelyen útlevélkezelői vagy a határátkelőhely forgalmának ellenőrzésével kapcsolatos feladatot ténylegesen ellátó tagja esetében, ha szolgálati állat kiképzésében részt vesz, azzal folyamatosan foglalkozik, arról gondoskodik, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellát, a hivatásos pótlék mértéke 475%.

***** Az ellenőr/főellenőr/kiemelt főellenőr szolgálati beosztások esetében akkor jár az alapfeladatra vonatkozó magasabb mértékű hivatásos pótlék, ha a szolgálati beosztást bűnügyi, közbiztonsági, vagy mobil ellenőrzési feladatok végrehajtására rendszeresítették.

IV. Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (területi szerv besorolású)

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.vezetői
kategória
besorolási kategóriabeosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alap-
feladat
3.kiemelt vezetőterületi szerv vezetőjeigazgató150-350
4.középvezetőszakirányító 2igazgató-helyettes150-350
5.főosztályvezető 2főosztályvezető150-350
6.beosztott vezetőosztályvezető 1osztályvezető150-350
7.osztályvezető (BEI)250-450

2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási
kategória
beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alap-
feladat
3.Ealosztályvezető400
425*
550**
700***
350
4.osztályvezető-helyettes400 425* 550**
700***
350
5.Dkiemelt főelőadó400 425* 550**
700***
350
6.kiemelt főnyomozó400 425* 550**
700*** 850****
7.Cfőelőadó400350
8.főnyomozó400 425* 550**
700*** 850****

3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási
kategória
beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alap-
feladat
3.Dnyomozó400
425*
550**
700***
850****
4.Dtechnikus400 425* 550**
700*** 850****
5.referens400 550**
700***
350
6.Csegédelőadó350350

425* a titkos információgyűjtésre feljogosított bűnüldöző szervek részére háttértámogató és ellátó alapfeladatot végző állománya esetében a hivatásos pótlék mértéke 425%.

550**: tényleges műveleti támogató feladatot közvetlenül ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 550%.

700*** speciális műveleti feladatot ténylegesen ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 700%.

850**** a kilétét, rendőri jelleget tartósan leplező, speciális műveleti feladatot ténylegesen ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 850%.

V. Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ (területi szerv besorolású)

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.vezetői kategó-
ria
besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alap-
feladat
3.kiemelt vezetőterületi szerv vezetőjeigazgató150-350
4.középvezetőszakirányító 1igazgatóhelyettes150-350
5.középvezetőszakirányító 2intézményvezető-helyettes150-350
6.középvezetőfőosztályvezető 1tagozatparancsnok150-350
7.középvezetőfőosztályvezető 1főosztályvezető150-350
8.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
főosztályvezető-helyettes150-350
9.beosztott vezetőosztályvezető 1osztályvezető150-350

2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alap-
feladat
3.Eosztályvezető-helyettes350
4.Ealosztályvezető350
5.Eszakcsoportvezető350
6.Ekiemelt főreferens350
7.Emesteroktató350
8.Efőorvos350
9.Dkiemelt főelőadó350
10.Dkiképzésvezető350
11.Dkiképzésszervező350
12.Dlőtérvezető350
13.Dkiemelt oktató350
14.Dcsoportvezető350
15.Dorvos350
16.Cfőelőadó350
17.Coktatótiszt350

3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alap-
feladat
3.Emesterkiképző350
4.Eügyeletes350
5.Dreferens350
6.Dszakoktató350
7.Dfelcser350
8.Csegédelőadó350

VI. Készenléti Rendőrség szolgálati beosztásai (területi szerv besorolású)

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

[5]
ABCDE
1.vezetői
kategória
besorolási kategóriabeosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alap-
feladat
3.kiemelt vezetőközponti szerv vezető-
jének helyettese
műveleti országos rendőrfőkapi-
tány-helyettes (Készenléti Rend-
őrség parancsnoka)
4.kiemelt vezetőterületi szerv vezetőjeigazgató (NNI)250-450
5.középvezetőszakirányító 1igazgató250-450200-400
6.szakirányító 1ezredparancsnok250-450
7.főosztályvezető 1igazgató-helyettes (KR MÜIG, KR KIG, KR RBI)250-450200-400
8.középvezetőfőosztályvezető 1szolgálatvezető (TUSZ)550-750
9.főosztályvezető 2szolgálatvezető
(humánigazgatási, ellenőrzési,
ÁFSZ, KR LRSZ)
250-450200-400
10.főosztályvezető250-450200-400
11.középvezetőfőosztályvezető 2főosztályvezető (TUSZ)550-750
12.főosztályvezető (Személy- és
Objektumvédelmi Igazgatóság
Személybiztosítási Főosztály)
550-750
13.hivatalvezető200-400
14.igazgató-helyettes (NNI, GI)250-450200-400
15.középvezetőfőosztályvezető 2főosztályvezető
(KR NNI KEF)
450-650
16.beosztott vezető
beosztott vezető
főosztályvezető-
helyettes 1
szolgálatvezető (ÜVSZ)250-450
17.főosztályvezető-főosztályvezető-helyettes250-450200-400
18.
19.osztályvezető 1osztályvezető250-450200-400
20.osztályvezető (TUSZ)550-750
21.osztályvezető 1osztályvezető (Személy- és
Objektumvédelmi Igazgatóság
Személybiztosítási Főosztály
Kiemelt Személybiztosítási
Osztály)
550-750
22.szolgálatvezető-helyettes
(KR LRSZ)
250-450*
700-900
23.beosztott vezetőosztályvezető 1osztályvezető (KR NNIKEF)450-650

a) 450*: a Légirendészeti Szolgálat nem fedélzeti szolgálattevő szolgálatvezető-helyettes szolgálati beosztásban a hivatásos pótlék mértéke 200%.

2. Tiszti szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási
kategória
beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alap-
feladat
3.Eosztályvezető-helyettes400**
450
350
4.alosztályvezető400** 450
475*** 850******
350
5.századparancsnok450
6.karmester350
7.főorvos350
8.ügyeletvezető450
9.Eosztályvezető-helyettes (KR NNI KEF)650
10.Ealosztályvezető (KR NNI KEF)650
11.Dhelikoptervezető900
12.alosztályvezető-helyettes450
850******
350
13.csoportvezető450 475***
850******
350
14.kiemelt főelőadó400**
450 475***
650*****
850******
350
15.kiemelt főellenőr*******450350
16.kiemelt főnyomozó450 475***
650*****
17.(D)kiemelt főtechnikus450350
18.karmester-helyettes350
19.kiemelt főmérnök450350
20.kiképzésvezető450350
21.kiemelt biztonsági főtiszt450850******
22.Cfőelőadó450850******350
23.főrevizor350
24.főtechnikus450350
25.biztonsági főtiszt450
26.főmérnök450350
27.Cfőnyomozó450 475***
650*****
28.Bmérnök450350
29.előadó I.450350
30.(B)technikustiszt450350
31.biztonsági tiszt450
32.szólamvezető350
33.Bnyomozótiszt450 475***
650*****
34.Aelőadó II.450350

3. Tiszthelyettesi szolgálati beosztások[6]

ABCD
1.besorolási
kategória
beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Eszolgálatparancsnok400** 450 475***350
4.csoportparancsnok450 475*** 850******350
5.szolgálatirányító450 850******
6.szakaszparancsnok450
7.őrparancsnok450
8.Dbiztonsági gépkocsivezető450 850******
9.fedélzeti szolgálattevő (helikopter hajózó)550****
10.referens450350
11.raktárvezető400**
450
350
12.PSZH parancsnok450
13.technikus400**
450
350
14.nyomozó450 475***
15.tűzszerész850
16.személybiztosító450
850******
17.helyszínbiztosító450
850******
18.lakásbiztosító450
850******
19.zenész350
20.vízágyúgépkocsi-parancsnok450
21.járőrparancsnok450
475***
22.szakoktató450350
23.Cjárőrvezető450
475***
24.kiemelt kísérőőr450
25.kutyavezető475
26.kiemelt objektumőr400**
450
27.segédelőadó450
475***
350
28.futár350
29.kiképző450350
30.fogdafelügyelő450
31.Bjárőr450
475***
32.PSZH kezelő450
33.vízágyú gépkocsi-kezelő450
34.gépjárművezető450350
35.kísérőőr450
36.objektumőr400**
450
37.Ajárőrtárs350*

350*: Az önálló intézkedésre nem jogosult rész-szakképesítéssel rendelkező állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 350%.

400**: A Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Objektumvédelmi Főosztály alapfeladatokat ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 400%.

475***: A Rendészeti Igazgatóság, valamint a határrendészeti igazgatóságok bevetési főosztályainak támogató alegységeinél támogató szolgálati feladatot teljesítő állomány, a Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Különleges Védelmi Osztály Tanúvédelmi Szolgálat állománya, a Lovas és Kutyás Szolgálati Osztály állományában, a szolgálati állat kiképzésében résztvevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány, a Különleges Szolgálatok Igazgatósága Bevetési Főosztály III. Bevetést Támogató Osztály beosztotti állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 475%.

550****: A Különleges Szolgálatok Igazgatósága Légirendészeti Szolgálat fedélzeti szolgálattevő (helikopter hajózó) beosztások esetében a hivatásos pótlék mértéke 550%.

650*****: A Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztály esetében a hivatásos pótlék mértéke 650%.

850******: A KR Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Személybiztosítási Főosztály Kiemelt Személybiztosítási Osztályának (a volt köztársasági elnök utóbiztosítását ellátó) állománya és a Tűzszerész Szolgálat beosztotti állománya esetében a hivatásos pótlék mértéke 850%.

******* A kiemelt főellenőr szolgálati beosztások esetében akkor jár az alapfeladatra vonatkozó magasabb mértékű hivatásos pótlék, ha a szolgálati beosztást bűnügyi, közbiztonsági vagy mobil ellenőrzési feladatok végrehajtására rendszeresítették.

VII. Budapesti Rendőr-főkapitányság

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

a) Területi szervnél

ABCDE
1.vezetői
kategória
besorolási kategóriabeosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alap-
feladat
3.kiemelt vezetőterületi szerv vezetőjerendőrfőkapitány150-350
4.középvezetőszakirányító 1bűnügyi rendőrfőkapitány-
helyettes
(BRFK)
150-350
5.rendészeti rendőrfőkapitány-
helyettes (BRFK)
150-350
6.gazdasági rendőrfőkapitány-
helyettes
(BRFK)
150-350
7.főosztályvezető 2főosztályvezető150-350150-350
8.szolgálatvezető (humánigazgatá-
si, ellenőrzési)
150-350
9.hivatalvezető150-350
10.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 2
főosztályvezető-helyettes150-350150-350
11.osztályvezető 1osztályvezető150-350150-350

b) Helyi szervnél

ABCDE
1.vezetői
kategória
besorolási kategóriabeosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alap-
feladat
3.középvezetőfőosztályvezető 1kapitányságvezető (kiemelt)150-350
4.főosztályvezető 2kapitányságvezető150-350
5.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 2
kapitányságvezető-helyettes
(kiemelt)
150-350
6.osztályvezető 2osztályvezető150-350150-350
7.hivatalvezető (kiemelt)150-350
8.őrsparancsnok (osztály jogállású)150-350

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.szervbesorolási kategóriabeosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alap-
feladat
3.területiEügyeletvezető375
4.alosztályvezető375
450***
325
5.osztályvezető-helyettes375
450***
325
6.főorvos325
7.szolgálatirányító tiszt375
8.Dfőügyeletes375
9.alosztályvezető-helyettes375325
10.csoportvezető375325
11.kiemelt főellenőr****375325
12.kiemelt főelőadó375325
13.kiemelt főnyomozó375
450***
14.kiemelt főtechnikus375325
15.kiemelt fővizsgáló375
16.lőtérvezető325
17.Cfőellenőr****375325
18.főelőadó375325
19.főnyomozó375
450***
20.főrevizor325
21.főtechnikus375325
22.fővizsgáló375
23.ügyeletes375
24.Bellenőr****375325
25.előadó I.375325
26.nyomozótiszt375
450***
27.technikustiszt375325
28.vizsgálótiszt375
29.Aelőadó II.375325
30.helyiDalosztályvezető375325
31.hivatalvezető (alosztály
jogállású)
325
32.őrsparancsnok (alosztály
jogállású)
375
33.őrsparancsnok-helyettes (osztály
jogállású)
375
34.szolgálatirányító tiszt375
35.Calosztályvezető-helyettes375325
36.csoportvezető375325
37.kiemelt főelőadó375325
38.kiemelt főnyomozó375
39.kiemelt főtechnikus375325
40.kiemelt fővizsgáló375
41.őrsparancsnok-helyettes
(alosztály jogállású)
375
42.Bfőnyomozó375
43.főtechnikus375
44.fővizsgáló375
45.főelőadó375325
46.Anyomozótiszt375
47.technikustiszt375
48.vizsgálótiszt375
49.előadó I.375325

2. Tiszthelyettesi szolgálati beosztások

[7]
ABCDE
1.szervbesorolási kategóriabeosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alap-
feladat
3.területiEcsoportparancsnok375
4.őrparancsnok375
5.szolgálatparancsnok375
6.Dhelyszínelő375
7.helyszínelő és balesetvizsgáló375
8.nyomozó375
450***
9.szakoktató350
10.technikus375325
11.ügyeletes375
12.referens375325
13.vizsgáló375
14.járőrparancsnok375
400**
15.Cfogdafelügyelő375
16.járőrvezető375
400**
17.kutyavezető400**
18.segédelőadó375
450***
325
19.bűnügyi referens375
20.Bfogdaőr375
21.járőr375
400**
22.gépjárművezető375325
23.kísérőőr375
24.bűnügyi segédelőadó375
450***
25.Aobjektumőr350*
375
26.járőrtárs350*
27.helyiEőrparancsnok375
28.szolgálatirányító parancsnok375
29.csoportparancsnok375
30.Dhelyszínelő375
31.helyszínelő és balesetvizsgáló375
32.körzeti megbízott375
400**
33.nyomozó375
34.technikus375325
35.vizsgáló375
36.referens375325
37.Csegédtechnikus375325
38.ügyeletes375
39.járőrparancsnok375
400**
40.bűnügyi referens375
41.Chajóvezető375
42.Bfogdafelügyelő375
43.hajóvizsgáló375
44.járőrvezető375
400**
45.kutyavezető400
46.segédelőadó375325
47.bűnügyi segédelőadó375
48.Afogdaőr375
49.járőr375
400**
50.kísérőőr375
51.motorcsónak-vezető375
52.objektumőr350*
375
53.gépjárművezető375350
54.bűnügyi fogalmazó375
55.járőrtárs350*

350*: Az önálló intézkedésre nem jogosult rész-szakképesítéssel rendelkező állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 350%.

400**: A szolgálati állat kiképzésében résztvevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 400%.

450***: A Bűnügyi Szervek Kiemelt Ügyek Főosztálya Bűnügyi Bevetési Osztály bevetési feladatokat közvetlenül ellátó állománya esetében a hivatásos pótlék mértéke 450%.

**** Az ellenőr/főellenőr/kiemelt főellenőr szolgálati beosztások esetében akkor jár az alapfeladatra vonatkozó magasabb mértékű hivatásos pótlék, ha a szolgálati beosztást bűnügyi, közbiztonsági vagy mobil ellenőrzési feladatok végrehajtására rendszeresítették.

VIII. A Nemzetközi Oktatási Központ szolgálati beosztásai (területi szerv besorolású)

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.vezetői
kategória
besorolási kategóriabeosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alap-
feladat
nem alap-
feladat
3.kiemeltterületi szerv vezetőjeigazgató150-350
4.középvezetőszakirányító 2igazgató-helyettes150-350
5.középvezetőfőosztályvezető 2osztályvezető (NEO)150-350
6.beosztott vezetőfőosztályvezető-helyettes 1osztályvezető (ILEA, KE-
RA, CEPOL, ICOFI, TKO)
150-350

2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriabeosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Eosztályvezető-helyettes350350
4.Ealosztályvezető350350
5.Dkiemelt főelőadó350350
6.Cfőelőadó350350

3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriabeosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Dreferens350350
4.Csegédelőadó350
5.Bgépjárművezető350

Rövidítések:

NEO Nemzetközi Ellátó Osztály

ILEA Nemzetközi Rendészeti Akadémia (International Law Enforcement Academy)

KERA Közép-európai Rendőr Akadémia

CEPOL Európai Rendőr Akadémia (European Police College)

ICOFI Nemzetközi Pénzügyi Nyomozói Akadémia (International College of Financial Investigation)

TKO Továbbképzési és Koordinációs Osztály

Megjegyzés:

Központi szerv:

Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK)

Területi szervek: (vármegyei illetékességű középirányító és azonos jogállású):[8]

BRFK + MRFK-k + KR + RRI + Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ + Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ + Nemzetközi Oktatási Központ

Helyi szervek:

rendőrkapitányságok, határrendészeti kirendeltségek

Kiemelt rendőrkapitányságok:

a BRFK II., III., IV., V., VII., VIII., IX., X., XI., XIII., XIV. kerületi és a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság, a vármegyeszékhelyi rendőrkapitányságok, a Gödöllői, a Soproni, a Nagykanizsai, a Dunaújvárosi, az Érdi, a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság[9]

Kiemelt Határrendészeti Kirendeltségek:

Szegedi, a Kiszombori, a Nagylaki, a Kelebiai, a Hercegszántói, a Bácsbokodi, a Bácsalmási, a Záhonyi Határrendészeti Kirendeltség[10]

Egyéb rövidítések:

ÁFSZ: Készenléti Rendőrség Állami Futárszolgálat

BRFK: Budapesti Rendőr-főkapitányság

KHSZ: Közigazgatási Hatósági Szolgálat

KR: Készenléti Rendőrség

KR MÜIG: Készenléti Rendőrség Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság

KR KIG: Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság

KR NNI: Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda

KR NNI KEF: Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztály

KR TŰSZ: Készenléti Rendőrség Tűzszerész Szolgálat

KR ÜVSZ: Készenléti Rendőrség Ügyeleti Védelmi Szolgálat

KR LRSZ: Légirendészeti Szolgálat[11]

KR RBI: Készenléti Rendőrség Regionális Bevetési Igazgatóság[12]

MRFK: Vármegyei Rendőr-főkapitányság[13]

RRI: Repülőtéri Rendőr Igazgatóság

3. melléklet a 20/2022. (VII. 15.) BM rendelethez

A belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv szolgálati beosztásai

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.vezetői kategó-
ria
besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke
(%)
2.alapfeladatnem alap-
feladat
3.kiemelt vezetőközponti szerv
vezetője (tábornok)
főigazgató
4.kiemelt vezetőközponti szerv vezető-
jének helyettese
(tábornok)
főigazgató-helyettes
5.kiemelt vezetőterületi szerv vezetője*igazgató350-550350-550
6.középvezetőszakirányító 1igazgatóhelyettes hivatalvezető350-550350-550
7.középvezetőszakirányító 2főosztályvezető350-550350-550
8.középvezetőfőosztályvezető 1főtanácsadó350-550350-550
9.középvezetőfőosztályvezető 1önálló osztályvezető (főigazgató
közvetlen irányítása alatt)
350-550350-550
10.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
főosztályvezető-helyettes500-700
11.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
főosztályvezetőt helyettesítő
osztályvezető
500-700400-600
12.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 2
osztályvezető500-700400-600
13.beosztott vezetőosztályvezető 1tanácsadó550-750450-650
14.beosztott vezetőosztályvezető 2osztályvezető-helyettes (kiemelt)550-750400-600
15.beosztott vezetőosztályvezető 2kirendeltségvezető
(osztályvezető-helyettes kiemelt)
550-750
16.beosztott vezetőosztályvezető 2kirendeltségvezető (kiemelt)550-750

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alap-
feladat
3.Dosztályvezető-helyettes800650
4.Dkirendeltségvezető (osztályvezető-helyettes)800
5.Dalosztályvezető750600
6.Dkirendeltségvezető750
7.Dkiemelt főreferens700550
8.Ckiemelt főelőadó700550

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási
kategória
beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alap-
feladat
3.Dszakreferens700550

* A belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv központi szervi jogállású, de igazgatója a vezetői beosztás szempontjából a területi szerv vezetőjével esik egy kategóriába.

4. melléklet a 20/2022. (VII. 15.) BM rendelethez

A terrorizmust elhárító szerv szolgálati beosztásai

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.vezetői
kategória
besorolási kategóriabeosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alap-
feladat
3.kiemelt vezetőközponti szerv
vezetője (tábornok)
főigazgató
4.központi szerv vezető-
jének helyettese
(tábornok)
főigazgató-helyettes
5.középvezetőszakirányító 1igazgató600-800
700-900*
450-650
6.középvezetőszakirányító 1kabinetvezető600-800450-650
7.szakirányító 2igazgató-helyettes600-800
700-900*
450-650
8.főosztályvezető 1főosztályvezető **600-800
700-900*
450-650
9.főtanácsadó600-800
700-900*
450-650
10.középvezetőfőosztályvezető 1kapcsolattartó700-900450-650
11.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
főosztályvezető-helyettes**600-800
700-900*
450-650
12.főosztályvezető-
helyettes 2
osztályvezető**600-800
700-900*
450-650
13.főosztályvezető-
helyettes 2
osztályvezető 1 osztályvezető 1
irodavezető600-800
700-900*
450-650
14.tanácsadó600-800
700-900*
450-650
15.osztályvezető**600-800
700-900*
450-650

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási
kategória
beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alap-
feladat
3.Dcsoportvezető900
750**
650
4.jogtanácsos650
5.kiemelt biztonsági főtiszt900
6.kiemelt főreferens900
750**
650
7.mentőorvos 1900
8.műveleti tiszt 1900
9.osztályvezető-helyettes900650
10.ügyeletvezető750
11.Dfőorvos650
12.Cbiztonsági főtiszt900
13.főmérnök900
14.kiemelt főelőadó900
750**
650
15.mentőorvos 2900
16.mentőtiszt 1900
17.műveleti tiszt 2900
18.Bfőelőadó900650
19.kiemelt biztonsági tiszt900
20.mentőtiszt 2900
21.műveleti tiszt 3900
22.szolgálatparancsnok900
750
23.Abiztonsági tiszt900
24.előadó900650

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási
kategória
beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alap-
feladat
3.Dbiztonsági gépjárművezető 1900
750**
4.helyszínbiztosító 1900
5.műveleti tiszthelyettes 1900
6.személybiztosító 1900
7.technikus 1900650
8.Dszolgálatparancsnok 1750
9.Cbiztonsági gépjárművezető 2900
750**
10.helyszínbiztosító 2900
11.lakásbiztosító 1900
12.műveleti mentőápoló 1900650
13.műveleti tiszthelyettes 2900
14.objektumőr 1750650
15.segédelőadó 1750**650
16.személybiztosító 2900
17.szolgálatparancsnok 2750
18.technikus 2900650
19.Bbiztonsági gépjárművezető 3750**
20.gépjárművezető 1900650
21.helyszínbiztosító 3900
22.lakásbiztosító 2900
23.műveleti mentőápoló 2900650
24.műveleti tiszthelyettes 3900
25.objektumőr 2750650
26.segédelőadó 2750**650
27.technikus 3900650
28.Agépjárművezető 2900650
29.objektumőr 3750650
30.segédelőadó 3750**650

IV. Magyarázat*

a) 900*: A főigazgató közvetlen alárendeltségében, a Műveleti Igazgatóságon, a Személyvédelmi Igazgatóságon, a Felderítési Igazgatóságon szolgálatot teljesítő, közvetlen műveleti tevékenységében részt vevő, vezető beosztást betöltő állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 900%.

b) 750**: A TEK Ügyeleti és Objektumvédelmi Igazgatóságon szolgálatot teljesítők esetében a hivatásos pótlék mértéke 750%.

5. melléklet a 20/2022. (VII. 15.) BM rendelethez

Az idegenrendészeti szerv szolgálati beosztásai

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.vezetői
kategória
besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke
(%)
2.alapfeladatnem alapfel-
adat
3.kiemelt vezető
kiemelt vezető
központi szerv
vezetője
főigazgató
4.központi szerv vezető-
jének helyettese
általános főigazgató-helyettes
5.kiemelt vezetőközponti szerv vezető-
jének helyettese
gazdasági főigazgató-helyettes
6.középvezetőszakirányító 1főosztályvezető*150-350150-350
7.középvezetőszakirányító 2főosztályvezető*150-350150-350
8.középvezetőfőosztályvezető 1regionális igazgató150-350150-350
9.középvezetőfőosztályvezető 1főtanácsadó150-350150-350
10.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
főosztályvezető-helyettes
(központi szerv)
150-350150-350
11.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 2
osztályvezető (központi szerv)150-350150-350
12.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 2
regionális igazgató-helyettes150-350150-350
13.beosztott vezetőosztályvezető 2osztályvezető (regionális igazga-
tóság)
150-350150-350

a) Megjegyzés:

aa) * a főigazgató közvetlen alárendeltségébe tartozó főosztályvezetőt szakirányító 1, az ezen kívüli főosztályvezetőket szakirányító 2 besorolási kategóriába szükséges besorolni

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.szervbesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfel-
adat
3.központi szervEosztályvezető-helyettes350350
4.központi szervEkiemelt főreferens350350
5.központi szervDfőreferens350350
6.központi szervCreferens350350
7.igazgatóságDosztályvezető-helyettes350350
8.igazgatóságDkiemelt főreferens350350
9.igazgatóságCfőreferens350350
10.igazgatóságBreferens350350

6. melléklet a 20/2022. (VII. 15.) BM rendelethez

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv szolgálati beosztásai

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

1. Központi szervnél

ABCDE
1.vezetői
kategória
besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke
(%)
2.alapfeladatnem alap-
feladat
3.kiemelt vezetőközponti szerv
vezetője (tábornok)
főigazgató
4.kiemelt vezetőközponti szerv vezető-
jének helyettese
főigazgató-helyettes
5.középvezetőszakirányító 1országos polgári védelmi főfelü-
gyelő
150-350
6.középvezetőszakirányító 1országos tűzoltósági főfelügyelő150-350
7.középvezetőszakirányító 1országos iparbiztonsági főfelü-
gyelő
150-350
8.középvezetőszakirányító 1szolgálatvezető150-350150-350
9.középvezetőszakirányító 1szolgálatvezető
(információbiztonsági)
450-650
10.középvezetőszakirányító 1hivatalvezető150-350150-350
11.középvezetőszakirányító 2főosztályvezető150-350150-350
12.középvezetőszakirányító 2főosztályvezető
(információbiztonsági)
450-650
13.középvezetőfőosztályvezető 1főosztályvezető (főfelügyelő-
helyettes)
150-350
14.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes
1
főosztályvezető-helyettes150-350150-350
15.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes
1
főosztályvezető-helyettes
(információ biztonsági)
450-650
16.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes
2
osztályvezető150-350150-350
17.beosztott vezetőosztályvezető 1titkárságvezető150-350

2. Területi szervnél

ABCDE
1.vezetői
kategória
besorolási kategóriabeosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alap-
feladat
3.kiemelt vezetőterületi szerv vezetőjekatasztrófavédelmi igazgató150-350
4.középvezetőszakirányító 2katasztrófavédelmi igazgatóhe-
lyettes
150-350
5.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
polgári védelmi főfelügyelő150-350
6.tűzoltósági főfelügyelő150-350
7.iparbiztonsági főfelügyelő150-350
8.főosztályvezető-
helyettes 2
szolgálatvezető150-350150-350
9.hivatalvezető150-350
10.osztályvezető 1zenekarvezető150-350
11.osztályvezető150-350150-350
12.szolgálatvezető-helyettes150-350150-350
13.osztályvezető 2szakcsoport-vezető (KOK)150-350

3. Helyi szervnél

[14]
ABCDE
1.vezetői
kategória
besorolási kategóriabeosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alap-
feladat
3.középvezetőfőosztályvezető 1katasztrófavédelmi kirendeltség-
vezető (vármegyeszékhelyi)
150-350
4.főosztályvezető 2katasztrófavédelmi kirendeltség-
vezető
150-350
5.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 2
polgári védelmi felügyelő150-350
6.tűzoltósági felügyelő150-350
7.iparbiztonsági felügyelő150-350
8.szolgálatvezető150-350
9.osztályvezető 2tűzoltóparancsnok150-350
10.osztályvezető150-350150-350
11.irodavezető150-350

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.szervbesorolási
kategória
beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alap-
feladat
3.központiEalosztályvezető400350
4.központiEalosztályvezető
(információbiztonsági)
650
5.központiEkiemelt főreferens400350
6.központiEkiemelt főreferens
(információbiztonsági)
650
7.központiEkiemelt főreferens
(információbiztonsági ügyeletes)
650
8.központiEmunkabiztonsági főfelügyelő350
9.központiEvezető főügyeletes400
10.központiDkiemelt főelőadó400350
11.központiCfőelőadó400350
12.területiEalosztályvezető350300
13.területiEvezető tanár350
14.területiEügyeletvezető350
15.területiDkiemelt főtanár350
16.területiDkiemelt főelőadó350300
17.területiDkiemelt főelőadó KMSZ, KML400
18.területiDügyeletvezető (KOK)300
19.területiDkarmester-helyettes300
20.területiDfőügyeletes350
21.területiDcsoportvezető350300
22.területiCfőelőadó350300
23.területiCfőeladó KMSZ, KML400
24.területiCkoncertmester300
25.területiCfőtanár350
26.területiCügyeletes350
27.területiCoktató350
28.területiBszólamvezető300
[15]
29.területiBtanár350
30.területiBelőadó I.350300
31.területiBelőadó I. (KMSZ, KML)400
32.területiAelőadó II.350300
33.helyiDalosztályvezető350300
34.helyiDparancsnokhelyettes350
35.helyiDőrsparancsnok350
36.helyiCkiemelt főelőadó350300
37.helyiCszolgálatparancsnok400
38.helyiCműszaki biztonsági tiszt350
39.helyiCkatasztrófavédelmi megbízott350
40.helyiCcsoportvezető350300
41.helyiBfőelőadó350300
42.helyiBhajóskapitány400
43.helyiBrajparancsnok400
44.helyiAelőadó I.350300

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.szervbesorolási kategóriabeosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alap-
feladat
3.központiDreferens400350
4.Csegédelőadó400350
5.területiDszakoktató350
6.referens350300
7.technikus350300
8.technikus
KMSZ, KML
400
9.zenész300
10.Csegédelőadó350300
11.segédelőadó KMSZ, KML400
12.raktáros300
13.kiképző350
14.Bgépjárművezető350300
15.gépjárművezető
KMSZ, KML
400
16.helyiDrajparancsnok-helyettes400
17.Chajóvezető400
18.szerparancsnok400
19.referens350300
20.Bgépész385
21.különlegesszer-kezelő385
22.helyiBsegédelőadó350300
23.helyiAhíradó ügyeletes350
24.Agépjárművezető385
25.beosztott tűzoltó375
26.matróz375

Rövidítések:

KMSZ: Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat

KML: Katasztrófavédelmi mobil laborok

7. melléklet a 20/2022. (VII. 15.) BM rendelethez[16]

A büntetés-végrehajtási szervezet szolgálati beosztásai

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

1. Központi szervnél

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemelt vezetőközponti szerv vezetőjeországos parancsnok
4.központi szerv
vezetőjének helyettes
országos parancsnok
helyettes
5.középvezetőszakirányító 1szolgálatvezető150-350
6.hivatalvezető150-350
7.szakirányító 2főosztályvezető150-350
8.főosztályvezető 1főtanácsadó150-350
9.főtanácsadó (országos
parancsnoki biztos)
150-350
10.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
főosztályvezető-helyettes150-350
11.sajtószóvivő150-350
12.főosztályvezető-
helyettes 2
osztályvezető150-350
13.osztályvezető 1munkavédelmi főfelügyelő150-350
14.titkárságvezető150-350
15.tanácsadó150-350

2. Területi szervnél

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemelt vezetőterületi szerv vezetőjeparancsnok (agglomerációs központ)150-350
4.parancsnok
(több objektumos
büntetés-végrehajtási
intézet)
150-350
5.főigazgató150-350
6.igazgató150-350
7.ügyvezető (Bv. Holding Kft.)150-350
8.középvezetőszakirányító 2parancsnok
(egy objektumos
büntetés-végrehajtási
intézet)
150-350
9.főosztályvezető 1parancsnok-helyettes
(agglomerációs központ)
150-350
10.gazdasági vezető
(agglomerációs központ)
150-350
11.igazgató-helyettes150-350
12.ügyvezető-helyettes
(Bv. Holding Kft.)
150-350
13.főosztályvezető 2parancsnok-helyettes
(több objektumos
büntetés-végrehajtási
intézet)
150-350
14.főosztályvezető-
helyettes 1
parancsnok-helyettes
(egy objektumos
büntetés-végrehajtási
intézet)
150-350
15.orvos igazgató150-350
16.ápolási igazgató150-350
17.beosztott vezetőosztályvezető 1osztályvezető150-350

3. Helyi szervnél

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.középvezetőszakirányító 2ügyvezető (gazdasági társaságok)150-350
4.középvezetőfőosztályvezető 1parancsnok150-350
5.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
ügyvezető-helyettes
(gazdasági társaságok)
150-350
6.beosztott vezetőgazdasági vezető (gazdasági
társaságok)
150-350
7.beosztott vezetőosztályvezető 2osztályvezető150-350
8.beosztott vezetőosztályvezető
(gazdasági társaságok)
150-350
9.beosztott vezetőbiztonsági vezető
(gazdasági társaságok)
150-350

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.szervbesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.központiEkiemelt főreferens400350
4.nyomozó tiszt350
5.energetikai és
környezetvédelmi vezető
350
6.tűzvédelmi vezető350
7.közegészségügyi-járványügyi
főfelügyelő
400
8.Dfőügyeletes400
9.területiEalosztályvezető350300
10.osztályvezető-helyettes350300
11.szakorvos350
12.vezető főtanár350
13.Dcsoportvezető350300
14.kiemelt főelőadó350300
15.kiemelt főtanár350
16.szakpszichológus350
17.fegyelmi és nyomozótiszt350
18.biztonsági tiszt350
19.Cpszichológus350
20.főelőadó350300
21.diplomás ápoló350
22.vezető reintegrációs tiszt400* vagy
350
23.Belőadó350300
24.reintegrációs tiszt400* vagy
350
25.helyiEszakorvos350
26.Dalosztályvezető350
27.osztályvezető-helyettes
(gazdasági társaságok)
350300
28.csoportvezető350300
29.kiemelt főelőadó350300
30.szakpszichológus350
31.üzemvezető
(gazdasági társaságok)
350
32.biztonsági tiszt350
33.Cfőelőadó350300
34.főművezető
(gazdasági társaságok)
350
35.Belőadó350300
36.reintegrációs tiszt400* vagy
350

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.szervbesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.központiEműveleti főfelügyelő600
4.Dreferens (kutyakiképző)450350
5.Csegédelőadó400350
6.kutyavezető450
7.körletfelügyelő500
8.Bbiztonsági felügyelő450
9.területiEkörlet-főfelügyelő500
10.biztonsági főfelügyelő450
11.műveleti főfelügyelő500
12.raktárvezető350
13.élelmezésvezető350
14.főfelügyelő (vezető-biztonságtechnikus)350
15.Dkutyatelep-vezető450
16.konyhavezető350
17.főápoló350
18.szakoktató350
19.műhelyvezető350
20.kiemelt művezető
(gazdasági társaságok)
21.biztonságtechnikus350
22.Cfegyvermester350
23.raktáros350
24.szociális segédelőadó400* vagy
350
25.foglalkoztatási segédelőadó400* vagy
350
26.nyilvántartási segédelőadó350
27.segédelőadó350
28.művezető350
29.körletfelügyelő500
30.kutyavezető450
31.szakasszisztens350
32.szakápoló350
33.Bápoló350
34.foglalkoztatási felügyelő400* vagy
350
35.gépjárművezető450
36.biztonsági felügyelő450
37.Asegédfelügyelő350
38.helyiEkörlet-főfelügyelő400
39.biztonsági főfelügyelő400* vagy
375
40.műveleti főfelügyelő400
41.raktárvezető350
42.élelmezésvezető350
43.főfelügyelő (vezető-biztonságtechnikus)350
44.Dkonyhavezető350
45.főápoló350
46.műhelyvezető350
47.kiemelt művezető
(gazdasági társaságok)
350
48.Craktáros350
49.szociális segédelőadó400* vagy
350
50.nyilvántartási segédelőadó350
51.segédelőadó350300
52.művezető (gazdasági társaságok)350
53.szakápoló350
54.Bápoló350
55.körletfelügyelő400* vagy
350
56.foglalkoztatási felügyelő400* vagy
350
57.kutyavezető375
58.Agépjárművezető375
59.biztonsági felügyelő375
60.segédfelügyelő350

Megjegyzés:

Agglomerációs központ: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 1. melléklet V. táblázatában meghatározott büntetés-végrehajtási intézet (Budapesti Fegyház és Börtön, Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet, Szegedi Fegyház és Börtön, Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet)

Több objektumos szervezeti egység: Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Büntetésvégrehajtási Intézet, Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

Egy objektumos szervezeti egység: Balassagyarmati Fegyház és Börtön, Kalocsai Fegyház és Börtön, Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Márianosztrai Fegyház és Börtön, Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön, Sopronkőhidai Fegyház és Börtön, Váci Fegyház és Börtön, Veszprém Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet

400*: 400% a pótlék mértéke, amennyiben speciális (hosszúidős biztonsági, gyógyító-terápiás, pszichoszociális, szexuális bűncselekményt elkövetettek, drogprevenciós) részlegen, különleges biztonsági részlegen vagy HIV-részlegen, műveleti osztályon, illetve csoportban teljesít szolgálatot, vagy páncélozott szállító járművet vezet, vagy ténylegesen életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt fogvatartottat munkáltat.

8. melléklet a 20/2022. (VII. 15.) BM rendelethez

A Belügyminisztériumban és a belügyminiszter által irányított szervnél vezényléssel betölthető szolgálati beosztások, azok besorolása és a szolgálati beosztás betöltéséhez szükséges képesítési követelmények, valamint a vezényléssel betölthető szolgálati beosztások száma

I. A Belügyminisztériumba vezényléssel betölthető szolgálati beosztások

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.vezetői
kategória
besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alap-
feladat
3.
4.középvezetőszakirányító 1sajtófőnök200-400200-400
5.középvezetőszakirányító 1főosztályvezető200-400200-400
6.középvezetőfőosztályvezető 1főtanácsadó200-400200-400
7.középvezetőfőosztályvezető 2osztályvezető*200-400200-400
8.
9.beosztott
vezető
főosztályvezető-
helyettes 1
osztályvezető**200-400200-400
10.beosztott
vezető
osztályvezető 1tanácsadó200-400200-400
11.beosztott
vezető
osztályvezető 1sajtószóvivő200-400200-400

a) Megjegyzés:

aa) *: a hivatásos állomány tagját középvezetőként kell osztályvezető szolgálati beosztásba sorolni, ha megfelel a Hszt. 58. § (4) bekezdésében foglaltaknak, mely szerint középvezetői beosztásba a hivatásos állomány azon tagja nevezhető ki, aki beosztott vezetői beosztásban legalább három évet eltöltött.

ab) **: a hivatásos állomány tagja akkor sorolható be beosztott vezetőként osztályvezető szolgálati beosztásba, ha nem felel meg a Hszt. 58. § (4) bekezdésének, ennek megfelelően beosztott vezetői beosztásban nem töltött el legalább három évet.

2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási
kategória
beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alap-
feladat
3.Ekiemelt főreferens400400
4.Dkiemelt főelőadó400400

3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási
kategória
beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alap-
feladat
3.Ereferens375375
4.Cgépkocsivezető375

II. A belügyminiszter által irányított szervnél vezényléssel betölthető szolgálati beosztások

A) A Nemzeti Szakértői és Kutató Központ szolgálati beosztásai

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.vezetői
kategória
besorolási kategóriabeosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alap-
feladat
3.középvezetőszakirányító 2főigazgató-helyettes150-350150-350
4.beosztott
vezető
főosztályvezető-
helyettes 1
főosztályvezető-helyettes150-350150-350
5.beosztott
vezető
osztályvezető 1osztályvezető150-350150-350

2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási ka-
tegória
hivatásos pótlék mértéke (%)
2.besorolási ka-
tegória
beosztásalapfeladatnem alap-
feladat
3.Ekiemelt főreferens350350
4.Dkiemelt főelőadó350350
5.Cfőelőadó350350

3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási
kategória
hivatásos pótlék mértéke (%)
2.besorolási
kategória
beosztásalapfeladatnem alap-
feladat
3.Dreferens350350
4.Csegédelőadó350350

B) A rendvédelmi technikum szolgálati beosztásai

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.vezetői
kategória
besorolási kategóriabeosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alap-
feladat
3.kiemelt vezetőterületi szerv vezetőjeigazgató150-350
4.középvezetőfőosztályvezető 1igazgató-helyettes150-350150-350
5.beosztott
vezető
osztályvezető 1osztályvezető150-350150-350

2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriabeosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Ealosztályvezető350350
4.Eosztályvezető-helyettes350350
5.Eszakcsoportvezető350
6.Evezetőorvos350
7.Eévfolyamparancsnok350
8.Ekiemelt főreferens350
9.Emesteroktató350
10.Dkiemelt oktató350350
11Dkiemelt főelőadó350
12.Dcsoportvezető350350
13.Coktatótiszt350
14.Cfőelőadó350350
15.Corvos350

3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási
kategória
beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alap-
feladat
3.Eszakoktató350
4.ügyeletes350
5.Dfelcser350
6.referens350350
7.szolgálatvezető350
8.Csegédelőadó350
9.szolgálatparancsnok-helyettes350350

9. melléklet a 20/2022. (VII. 15.) BM rendelethez

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen rendszeresített szolgálati beosztások, azok besorolási kategóriája

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.vezetői
kategória
besorolási kategóriabeosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alap-
feladat
3.kiemelt vezetőközponti szerv
vezetője
rektor*150-350
4.központi szerv
vezetőjének helyettese
(tábornok)
rektorhelyettes*150-350
5.dékán150-350
6.területi szerv vezetője
(tábornok)
karközi intézetvezető igazgató150-350150-350
7.középvezetőszakirányító 1dékánhelyettes150-350150-350
8.kari intézetvezető150-350150-350
9.(középvezető)szakirányító 1tagozatparancsnok (Rendészet-
tudományi Kar Rendvédelmi Tagozat)
150-350
10.szakirányító 2karközi intézetvezető-helyettes
(KVI, NBI)
150-350150-350
11.tanszékvezető150-350150-350
12.kari tanulmányi vezető150-350
13.középvezetőszakirányító 2irodavezető150-350
14.középvezetőfőosztályvezető 1tagozatparancsnok-helyettes
(Rendészet-tudományi Kar
Rendvédelmi Tagozat)
150-350
15.beosztott
vezető
főosztályvezető-
helyettes 1
hivatalvezető150-350
16.beosztott
vezető
főosztályvezető-
helyettes 1
központvezető (egyetemi
központban)
150-350
17.osztályvezető 1osztályvezető150-350
18.beosztott
vezető
osztályvezető 1évfolyam-parancsnok150-350

II. Oktatói, nevelői és képzést támogató beosztások

ABCD
1.besorolási
kategória
szolgálati
beosztás
hivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alap-
feladat
3.főosztályvezető 1egyetemi tanár150-350
4.főosztályvezető 1kutató professzor150-350
5.főosztályvezető 1tudományos tanácsadó150-350
6.osztályvezető 1egyetemi docens150-350
7.osztályvezető 1főiskolai tanár150-350
8.osztályvezető 1tudományos főmunkatárs150-350
9.osztályvezető 1ügyvivő szakértő150-350
10.Eadjunktus350
11.Etudományos munkatárs350
12.Etanársegéd350
13.Emesteroktató350
14.Egyakorlati oktató (szakoktató)350
15.Eosztályvezető-helyettes350
16.Ealosztályvezető350
17.Ekiemelt főreferens350
18.Dtudományos segédmunkatárs350
19.Dmesterkiképző350
20.Dcsoportvezető
21.
22.Ckiképző350

III. Kiképzői beosztások

ABCD
1.besorolási
kategória
beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alap-
feladat
3.Dsegédkiképző350
4.fegyvermester350

* A rektor és a rektor helyettes munkakörébe kinevezett, e rendelet hatálya alá tartozó hivatásos állományú besorolási szintjét mutatja, a munkakör hivatásos szolgálati beosztássá minősítése nélkül.

10. melléklet a 20/2022. (VII. 15.) BM rendelethez[17]

11. melléklet a 20/2022. (VII. 15.) BM rendelethez[18]

12. melléklet a 20/2022. (VII. 15.) BM rendelethez[19]

13. melléklet a 20/2022. (VII. 15.) BM rendelethez[20]

14. melléklet a 20/2022. (VII. 15.) BM rendelethez[21]

15. melléklet a 20/2022. (VII. 15.) BM rendelethez[22]

16. melléklet a 20/2022. (VII. 15.) BM rendelethez[23]

17. melléklet a 20/2022. (VII. 15.) BM rendelethez[24]

18. melléklet a 20/2022. (VII. 15.) BM rendelethez[25]

Lábjegyzetek:

[1] Később lép hatályba e rendelet 5. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.01.01.

[2] Később lép hatályba e rendelet 5. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.01.01.

[3] Később lép hatályba e rendelet 5. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.01.01.

[4] Hatályba lépését megelőzően módosította a 23/2022. (VII. 29.) BM rendelet 20. § a) pontja (ld. 3. melléklet 1. pont).

[5] Hatályba lépését megelőzően módosította a 23/2022. (VII. 29.) BM rendelet 20. § a) pontja (ld. 3. melléklet 2. pont).

[6] Hatályba lépését megelőzően megállapította a 23/2022. (VII. 29.) BM rendelet 20. § a) pontja (ld. 3. melléklet 3. pont).

[7] Hatályba lépését megelőzően módosította a 23/2022. (VII. 29.) BM rendelet 20. § a) pontja (ld. 3. melléklet 4-5. pont).

[8] Módosította a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 95. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[9] Módosította a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 95. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[10] Hatályba lépését megelőzően módosította a 23/2022. (VII. 29.) BM rendelet 20. § a) pontja (ld. 3. melléklet 6.a) pont).

[11] Hatályba lépését megelőzően módosította a 23/2022. (VII. 29.) BM rendelet 20. § a) pontja (ld. 3. melléklet 6.b) pont).

[12] Hatályba lépését megelőzően beiktatta 23/2022. (VII. 29.) BM rendelet 20. § a) pontja (ld. 3. melléklet 6.b) pont).

[13] Módosította a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 95. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[14] Módosította a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 95. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[15] Hatályba lépését megelőzően módosította a 23/2022. (VII. 29.) BM rendelet 20. § b) pontja (ld. 4. melléklet). A 4. melléklet a 6. melléklet VII. pontjában rendelte el a módosítást. Mivel ilyet a 6. melléklet nem tartalmazott, a jogalkotó feltehető szándékának megfelelően a II. pontban elvégeztük a módosítást - érvényessége kétséges.

[16] Megállapította a 77/2022. (XII. 27.) BM rendelet 1. §-a (lásd: 1. melléklet). Hatályos 2023.01.01.

[17] Később lép hatályba e rendelet 5. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.01.01.

[18] Később lép hatályba e rendelet 5. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.01.01.

[19] Később lép hatályba e rendelet 5. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.01.01.

[20] Később lép hatályba e rendelet 5. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.01.01.

[21] Később lép hatályba e rendelet 5. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.01.01.

[22] Később lép hatályba e rendelet 5. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.01.01.

[23] Később lép hatályba e rendelet 5. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.01.01.

[24] Később lép hatályba e rendelet 5. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.01.01.

[25] Később lép hatályba e rendelet 5. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2024.01.01.

Tartalomjegyzék