244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet

az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv állományába tartozó szerződéses határvadászokra vonatkozó szabályokról[1]

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,

a 27. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A szerződéses határvadász jogviszonya

1. § A szerződéses határvadász (a továbbiakban: határvadász) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tisztesi rendfokozati állománycsoportba tartozó személyi állományának tagja, aki hároméves határozott időre szóló szerződésben vállalja a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 1. § (2) bekezdés 10., 11. és 13. pontjában meghatározott feladatokhoz kapcsolódó rendvédelmi feladatok (a továbbiakban: határvadász feladat) ellátását.

2. § (1) A határvadászra a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvénynek (a továbbiakban: Hszt.) a hivatásos állomány tagjára vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, azzal, hogy

a) szolgálati jogviszonyon az e rendelet szerinti szerződéses jogviszonyt,

b) hivatásos állomány tagján a határvadászt,

c) kinevezésen a jogviszonyt létesítő szerződés megkötését,

d) állományilletékes parancsnokon az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv azon szervezeti egységének vezetőjét, amely a jogviszonyt létesítő szerződést megkötötte,

e) szolgálati beosztáson a határvadász beosztást,

f) szolgálati elöljárón a határvadásszal szemben parancs, intézkedés kiadására vagy munkáltatói jogkör gyakorlására jogosult, hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személyt,

g) szolgálati jogviszonyra vonatkozó szabályon a szerződéses jogviszonyra vonatkozó szabályt

kell érteni.

(2) A határvadászra a Hszt. 13. § (1) bekezdése, a Hszt. 13. § (3)-(7) bekezdése, a Hszt. 15. §-a, a Hszt. 16. § (2) bekezdése, a Hszt. 32. §-a, a Hszt. 33. §-a, a Hszt. 36-40. §-a, a Hszt. 44-82. §-a, a Hszt. 83-100. §-a, a Hszt. 106-107. §-a, a Hszt. 111-113. §-a, a Hszt. 114-131. §-a, a Hszt. 133. §-a, a Hszt. 142. §-a, a Hszt. 143. §-a, a Hszt. 147. §-a, a Hszt. 148. §-a, a Hszt. 153. §-a, a Hszt. 153/A. §-a, a Hszt. 154-162. §-a, a Hszt. 166. §-a, a Hszt. 171. § (1) bekezdés c), d) és f)-h) pontja, a Hszt. 171. § (2) bekezdése, a Hszt. 172-174/A. §-a, a Hszt. 175. § (2)-(7) bekezdése, a Hszt. 177. §-a, a Hszt. 177/A. §-a, a Hszt. 180. §-a, a Hszt. 265. §-a, a Hszt. 266. §-a, a Hszt. 277-290. §-a, a Hszt. 317/A-317/D. §-a, a Hszt. 320-339. §-a nem alkalmazható.

(3) A határvadászra a Hszt. 82/A-82/K. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határvadász a rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésre és rendvédelmi egészségkárosodási járadékra kilenc év szerződéses jogviszony után jogosult.

(4) A határvadász tekintetében

a) a Hszt. 134. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a heti szolgálatteljesítési idő meghaladhatja a heti negyven órát, de a heti szolgálatteljesítési idő négyhavi átlagban a heti 48 órát nem haladhatja meg,

b) a Hszt. 135. § (1) bekezdésétől eltérően - ha az a folyamatos szolgálatteljesítéshez, a helyszíni váltás biztosításához szükséges - a napi szolgálatteljesítési idő meghaladhatja a napi tizenkét órát, de a napi szolgálatteljesítési idő tizenhat óránál nem lehet hosszabb.

3. § (1) A szerződéses jogviszony az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv és a határvadász között létrejött különleges jogviszony a határvadász feladat ellátása érdekében, amelyben mindkét felet a sajátos rendvédelmi körülményeknek megfelelő, a szerződéses jogviszonyra vonatkozó szabályban és más jogszabályban meghatározott kötelezettségek terhelik és jogosultságok illetik meg.

(2) A határvadász a szerződéses jogviszonyból fakadó kötelezettségeit - az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv rendeltetés szerinti feladatainak megvalósítása érdekében - egyes alapjogai korlátozásának elfogadásával teljesíti.

(3) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv a határvadász részére a (2) bekezdés szerinti kötelezettségeihez igazodó, azok teljesítéséhez szükséges feltételeket, az e rendeletben megállapított díjazást, juttatásokat és kedvezményeket biztosítja.

4. § (1) Szerződéses jogviszony azzal az önként jelentkező, cselekvőképes magyar állampolgárral létesíthető,

a) aki a tizennyolcadik életévét betöltötte, de az ötvenötödik életévét még nem töltötte be,

b) aki vállalja, hogy az e rendelet szerinti határvadász vizsgát sikeresen teljesíti,

c) aki elfogadja egyes alapvető jogainak Hszt. szerinti korlátozását,

d) aki megfelel a rendészetért felelős miniszter által meghatározott, a határvadász beosztásnak megfelelő egészségi, pszichológiai és fizikai alkalmassági követelményeknek,

e) aki írásbeli nyilatkozattal tudomásul veszi az életvitele kifogástalanságának szerződéses jogviszony létesítését megelőző ellenőrzését,

f) aki tudomásul veszi, hogy szerződéses jogviszonyának fennállása alatt szolgálata törvényes ellátását tudta és beleegyezése nélkül - törvényben meghatározott esetekben és módon - a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv megbízhatósági vizsgálattal ellenőrizheti,

g) aki tudomásul veszi és elfogadja a szerződéses jogviszonyra vonatkozó szabályokban meghatározott kötelezettségeket, valamint

h) akinél nem állnak fenn a szerződéses jogviszony létesítését kizáró, a Hszt. 41. §-a szerinti körülmények.

(2) A szerződéses jogviszony létesítésekor az (1) bekezdés szerinti alkalmassági feltételeket az érintett igazolja.

(3) A kifogástalan életvitel-ellenőrzés - Hszt. 42. és 43. §-a szerinti - szabályait a határvadász esetében az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:

a) a kifogástalan életvitel ellenőrzésére kizárólag a szerződéses jogviszony létesítését megelőzően kerülhet sor,

b) a kifogástalan életvitel ellenőrzését az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv vezetője által kijelölt személy (a továbbiakban: kezdeményező) kezdeményezi,

c) a kifogástalan életvitel-ellenőrzést az arra törvényben vagy az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott kormányrendeletben felhatalmazott szerv a kezdeményezéstől számított 10 napon belül lefolytatja,

d) a kifogástalan életvitel-ellenőrzés befejezésekor az arra törvényben vagy az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott kormányrendeletben felhatalmazott szerv határozathozatal nélkül, csupán a kizárólag az életvitel kifogásolhatóságát megalapozó körülmények fennállásáról vagy azok hiányáról tájékoztatja a kezdeményezőt,

e) a kifogástalan életvitel-ellenőrzés eredményétől függetlenül a szerződéses jogviszony - az állományilletékes parancsnok döntése alapján - létrehozható.

5. § (1) A jogviszony szerződéssel, hároméves határozott időtartamra jön létre (a továbbiakban: állományba vétel).

(2) A szerződéses jogviszonyba kinevezett határvadász esküt tesz, amelynek szövege a következő:

"Én, .......................................... becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom, szolgálati kötelezettségemet, ha kell, életem kockáztatásával is teljesítem; elöljáróim parancsainak engedelmeskedem, alárendeltjeimről legjobb tudásom szerint gondoskodom; Magyarország államhatárának védelme érdekében kötelezettségeimet betartom, hivatásomat a magyar nemzet javára gyakorolom.

(Az eskütevő meggyőződése szerint:) Isten engem úgy segéljen!"

(3) Ha a határvadász az eskü letételét megtagadja, a szerződéses jogviszony létesítésére az érvénytelenség szabályait kell alkalmazni.

(4) Az eskü letételéig a határvadász nem állítható szolgálatba.

(5) A szerződéses jogviszony létesítéséről szóló szerződésnek (a továbbiakban: szerződés) tartalmaznia kell a szerződéses jogviszonyra vonatkozó minden lényeges adatot, így különösen a szerződéses jogviszony kezdetét, a határvadász szolgálati és szolgálatteljesítési helyét, rendfokozatát, illetményét, ruházati ellátási normáját, szolgálatteljesítési időrendjét, továbbá a próbaidő tartamát, és ha szükséges, a képzettségek megszerzésére kötelezést.

(6) A szerződést, valamint a munkaköri leírást a határvadász részére legkésőbb a szolgálat első napján át kell adni egy példányban.

(7) A munkáltatói jogkört gyakorló a tájékoztatási kötelezettségét a rendészetért felelős miniszter által kiadott rendeletben meghatározottak szerint teljesíti.

(8) A szerződéses jogviszony létesítésekor hat hónapos próbaidőt kell kikötni.

(9) A határvadász a próbaidő alatt a jogszabályban meghatározott illetményre és a szolgálat teljesítéséhez szükséges egyéb ellátásra jogosult.

(10) A próbaidő alatt a szerződéses jogviszonyt bármelyik fél indokolás nélkül, azonnali hatállyal megszüntetheti.

(11) A szerződéses jogviszony közös megegyezéssel meghosszabbítható, legfeljebb további hároméves időtartamra.

(12) Tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet idején a meghosszabbított szerződéses jogviszony közös megegyezéssel a hosszabbítást követően - legfeljebb a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet követő harmadik év végéig - meghosszabbítható határozott időtartamra.

6. § (1) A határvadász szolgálati érdekből határvadász beosztásában való meghagyása mellett, beleegyezése nélkül az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv bármely szervezeti egységéhez és bármely helységbe határvadász feladat teljesítésére átrendelhető.

(2) A más helységbe való átrendelések együttes időtartama naptári évenként a négy hónapot nem haladhatja meg. A négy hónap leteltétől számított hat hónapon belül újabb átrendelésre nem kerülhet sor. Méltánylást érdemlő személyi vagy családi érdekből azonban e korlátoktól el lehet tekinteni. E korlátoktól a határvadász kérelmére is el lehet térni.

7. § (1) A szerződéses jogviszony megszűnik

a) a határvadász halálával,

b) a Hszt. 10. § (2) bekezdésében meghatározott esetben, ha a szerződéses jogviszony érvénytelen jognyilatkozat alapján jött létre,

c) a határozott idő leteltével,

d) a határvadász hivatásos állományba vételével.

(2) A szerződéses jogviszony megszüntethető

a) közös megegyezéssel,

b) lemondással,

c) a szerződés felbontásával,

d) azonnali hatályú lemondással,

e) azonnali hatállyal a próbaidő alatt.

(3) A (2) bekezdés c) pontja szerinti szerződés felbontásának esetei:

a) létszámcsökkentés vagy átszervezés,

b) a határvadász feladat megszűnése,

c) ha a határvadász a beosztás betöltésére alkalmatlanná válik,

d) ha a határvadász szolgálatteljesítése nem megfelelő,

e) ha az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv által előírt képzési és ismeretmegújító vizsgakötelezettséget a határvadász nem teljesíti,

f) ha az összeférhetetlenség megszüntetését a határvadász elmulasztotta,

g) fenyítés kiszabása,

h) a szerződéses jogviszony létesítését kizáró, a Hszt. 41. § (1) bekezdése szerinti körülmények beállása,

i) a Hszt. szerinti méltatlanná válás.

(4) A szerződéses jogviszony az állományilletékes parancsnok és a határvadász közös megegyezésével bármikor megszüntethető. A megszüntetést bármelyik fél kezdeményezheti, és azt indokolni nem kell.

(5) A (4) bekezdés szerinti közös megegyezést írásba kell foglalni, amelyben rögzíteni kell a szerződéses jogviszony megszűnésének napját - ha abban a szerződéses jogviszony megszűnése napja előtt megegyeztek -, a határvadásznak és az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnek a szerződéses jogviszony megszüntetéséből eredő jogait és kötelezettségeit. A jogokban és kötelezettségekben való megegyezés nem feltétele a szerződéses jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésének. A felek a megállapodástól csak közös akarattal térhetnek el.

(6) A határvadász a szerződéses jogviszonyáról - a szükségállapot vagy rendkívüli állapot idejét, valamint a váratlan támadás időszakát kivéve - lemondhat.

(7) A (6) bekezdés szerinti lemondás esetén a lemondási idő két hónap, de a felek ennél rövidebb időtartamban is megállapodhatnak, a lemondási idő azonban nem terjedhet túl a szerződésben meghatározott határozott időtartamon.

(8) Aki a szerződéses jogviszonyáról lemondott, a lemondási idő elteltével elveszti a jogszabályban meghatározott, a volt határvadász részére a szolgálat alapján a szerződéses jogviszony megszűnését követően is biztosított jogosultságokat.

(9) Ha a szolgálati elöljárója részéről a határvadászt a Hszt.-ben meghatározott jogaiban vagy emberi méltóságában olyan súlyos sérelem érte, amely miatt szerződéses jogviszonyának fenntartása nem várható el tőle, az arra okot adó körülmény megjelölésével azonnali hatályú lemondással élhet.

(10) A (9) bekezdés szerinti azonnali hatályú lemondás esetén az arra okot adó körülmény meglétét a határvadásznak kell bizonyítania. Az ok megalapozatlansága esetén a határvadász köteles a (7) bekezdés szerinti lemondási időre járó illetménynek megfelelő összeget az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnek megtéríteni, és az esetlegesen felmerült kárért helytállni. Ha az azonnali hatályú lemondás oka és az azt megalapozó körülmények valósnak bizonyulnak, vagy a rendvédelmi szerv azt nem vitatja, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv a határvadász részére a szerződésből hátralévő időtartamra járó alapilletményt köteles fizetni.

(11) A szerződéses jogviszony

a) (3) bekezdés a) és b) pontja miatti megszűnése esetén, vagy

b) (3) bekezdés c) pontja szerinti megszűnés esetén, ha az alkalmatlanság nem a határvadásznak felróható okból következett be,

az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv a hátralévő időtartamra járó alapilletmény 50%-át köteles kifizetni a határvadász részére.

8. § (1) A határvadász a határvadász feladatai ellátását akkor kezdheti meg, ha - az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv által meghatározott határidőn, de legfeljebb a szerződéses jogviszony létesítésétől számított kilencven napon belül - sikeres határvadász vizsgát tett

a) az Rtv.-ben részére meghatározott intézkedések és kényszerítő eszközök alkalmazásával kapcsolatos elméleti ismeretekből, azok gyakorlati alkalmazásából,

b) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvényben, valamint a Büntető Törvénykönyvről szóló törvényben - az államhatár védelméhez, valamint a hivatalos személy jogálláshoz kapcsolódó - meghatározott rendelkezések ismeretéből,

c) a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott rendelkezések ismeretéből.

(2) Az (1) bekezdés szerinti vizsga elméleti és gyakorlati részből áll, amelyet a határvadász a rendészetért felelős miniszter által rendeletben meghatározott képzésen sajátít el. A vizsga részletes tartalmi feltételeit, valamint a vizsgaszabályzatot a rendészetért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti képzés és vizsga helyett elfogadható szakirányú képesítések és képzettségek jegyzékét a rendészetért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.

(4) A határvadász az (1) bekezdésben meghatározott képzés elvégzését követően évente ismeretmegújító képzésen és vizsgán köteles részt venni, amelynek során a jogszabályi változásokból és azok gyakorlati alkalmazhatóságából, valamint a kényszerítő eszközök alkalmazásával kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretekből tesz vizsgát.

9. § (1) A határvadász az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv határvadász ezred kötelékében, a szerződés szerinti szervezeti egységnél szerződéses állományban, tisztesi rendfokozati jelzéssel teljesít szolgálatot.

(2) A határvadász rendfokozata

a) az állományba vétel napjától egy évig határvadász őrvezető,

b) a második évtől határvadász tizedes,

c) a harmadik évtől határvadász szakaszvezető.

10. § (1) A határvadásznak meg kell felelnie a rendészetért felelős miniszter által meghatározott, a határvadász beosztásának megfelelő egészségi, pszichológiai és fizikai alkalmassági követelményeknek.

(2) Az alkalmassági feltételeket a határvadász tudomására kell hozni, és az alkalmasságot rendszeresen ellenőrizni kell.

(3) A határvadász kizárólag olyan vizsgálatra kötelezhető, amelyet az alkalmassági követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz ír elő, és a vizsgálatot végző orvos vagy pszichológus, illetve - a fizikai alkalmasság vizsgálatakor - a felmérést végző szakmailag indokoltnak tart.

(4) Ha a határvadász az előírt követelményeknek nem felel meg, határidő tűzésével az adott vizsgálatot meg kell ismételni.

(5) Ha a határvadász a megismételt vizsgálaton sem felelt meg a követelményeknek, a 7. § (3) bekezdés c) pontja szerint kell eljárni.

(6) Az egészségi, pszichológiai vagy fizikai alkalmasság megállapítására irányuló vizsgálat során keletkezett adat kezelésének célja

a) az alkalmasság felmérése és a határvadász alkalmasságának minősítése,

b) a szerződéses jogviszony létesítéséhez, fenntartásához, megszüntetéséhez az egészségi, pszichológiai vagy fizikai alkalmassági feltételek fennállásának megállapítása.

(7) A (6) bekezdés alapján kezelhető adatnak minősül az alkalmasság felméréséhez és az alkalmassági minősítéshez felhasznált egészségi, pszichológiai és fizikai állapotra vonatkozó adat.

(8) A (6) bekezdésben meghatározott célból az egészségi, pszichológiai vagy fizikai állapotra vonatkozó vizsgálati adatokat a vizsgálatot végző orvos, pszichológus vagy sportszakember, továbbá e szakemberekből álló bizottság kezeli, az kizárólag részükre továbbítható.

(9) A határvadász jogosult az egészségi vagy pszichológiai állapotára vonatkozó vizsgálat teljes dokumentációját megismerni, és kérelmére annak másolatát az általános adatvédelmi rendelet 15. cikk (3) bekezdésében foglaltak szerint rendelkezésére kell bocsátani.

(10) Az állományilletékes parancsnoknak és a személyügyi szervnek az alkalmasság minősítésére vonatkozó adat továbbítható.

(11) A (8) bekezdésben meghatározott adat a szerződéses jogviszonnyal összefüggő jogvitában, valamint büntetőeljárásban az eljáró bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság részére továbbítható.

(12) A (6) bekezdésben meghatározott célból az egészségi, pszichológiai vagy fizikai állapotra vonatkozó vizsgálati adat és az egészségügyi adat a szerződéses jogviszony megszűnését követő tizedik év december 31. napjáig kezelhető. Ha a szerződéses jogviszony létesítésére nem kerül sor, a szerződéses jogviszony létesítését célzó alkalmassági vizsgálat során az egészségi, pszichológiai és fizikai állapotra vonatkozóan keletkezett vizsgálati adatot vagy egészségügyi adatot a vizsgálattól számított két éven belül meg kell semmisíteni.

(13) Ha az alkalmassági vizsgálatot végző a vizsgálat során kábítószer fogyasztására utaló körülményeket észlel, arról - kizárólag a felmerült gyanú tényének közlésével - az állományilletékes parancsnokot köteles értesíteni. Az állományilletékes parancsnok az így tudomására jutott egészségügyi adatot is jogosult kezelni. Az adatokat törölni kell, ha az adatok átvételét követő kilencven napon belül fegyelmi vagy büntetőeljárás nem indul.

11. § (1) A Hszt. 109. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a munkavégzéssel járó egyéb jogviszony létesítése akkor lehetséges, ha az nem ellentétes az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv feladataival, vagy nem veszélyezteti a szolgálat kötelességszerű, pártatlan és befolyástól mentes ellátását vagy az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tekintélyét.

(2) A határvadász a munkavégzéssel járó egyéb jogviszony létesítését az állományilletékes parancsnoknak köteles bejelenteni.

12. § (1) A határvadász évente az e § szerinti alapszabadságra és pótszabadságra, továbbá a Hszt. 144-146. §-a szerinti pótszabadságra jogosult.

(2) A határvadász a Hszt.-ben meghatározott feltételekkel szülési és illetmény nélküli szabadságot vehet igénybe.

(3) Az alap- és pótszabadság, valamint a szülési szabadság idejére távolléti díj jár.

(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően a szülési szabadság idejére járó távolléti díj személyi jövedelemadóval és a munkavállalót terhelő társadalombiztosítási járulékkal csökkentett - az adó- és járulékkedvezmények figyelmen kívül hagyásával számított - havi összege nem lehet kevesebb, mint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény szerinti csecsemőgondozási díj személyi jövedelemadóval csökkentett - az adókedvezmények figyelmen kívül hagyásával számított - naptári napi összegének a harmincszorosa.

(5) A határvadász alapszabadsága évi huszonöt munkanap.

(6) A határvadászt

a) az állományba vétel napjától egy évig 1 munkanap,

b) a második évtől 2 munkanap,

c) a harmadik évtől 3 munkanap

pótszabadság illeti meg.

(7) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv a határvadász számára a betegség miatti keresőképtelenség időtartamára naptári évenként tizenöt munkanap betegszabadságot ad ki.

(8) A betegszabadság tartamára a távolléti díj 100%-a jár.

(9) A (7) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem jár betegszabadság a társadalombiztosítási szabályok szerinti üzemi baleset és foglalkozási betegség miatti keresőképtelenség, valamint a várandósság miatti keresőképtelenség időtartamára.

(10) Év közben kezdődő szerződéses jogviszony esetén a határvadász a betegszabadság arányos részére jogosult.

13. § (1) A határvadász a szerződéses jogviszonya alapján alapilletményre, a (8) bekezdés szerinti pótlékra és határvadász szolgálati pótlékra jogosult. A határvadász szolgálati pótlék mértékét és folyósításának rendjét a rendészetért felelős miniszter rendeletben határozza meg.

(2) Az illetményt száz forintra kerekítve kell megállapítani.

(3) Az alapilletménynek el kell érnie a garantált bérminimum összegét.

(4) A határvadász az állományilletékes parancsnok döntése alapján idegennyelv-tudási pótlékra jogosult, ha az idegennyelv-tudás a határvadász feladatának ellátásához szükséges.

(5) Az idegennyelv-tudást az államilag elismert nyelvvizsga eredményét igazoló bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal kell igazolni.

(6) Az idegennyelv-tudási pótlék mértéke nyelvvizsgánként

a) komplex felsőfokú (C1) nyelvvizsga esetében a rendvédelmi illetményalap 50%-a, szóbeli vagy írásbeli nyelvvizsga esetében 25-25%-a,

b) komplex középfokú (B2) nyelvvizsga esetében a rendvédelmi illetményalap 30%-a, szóbeli vagy írásbeli nyelvvizsga esetében 15-15%-a,

c) komplex alapfokú (B1) nyelvvizsga esetében a rendvédelmi illetményalap 15%-a.

(7) Ha a határvadász ugyanazon idegen nyelvből azonos típusú, de különböző fokozatú vagy különböző típusú és különböző fokozatú nyelvvizsgával rendelkezik, a határvadász a magasabb mértékű pótlékra jogosult.

(8) A határvadász a szolgálatteljesítési helyétől, idejétől és körülményeitől függően, a rendészetért felelős miniszter által kiadott rendeletben meghatározott feltételekkel és folyósítási rend szerint a következő pótlékra jogosult:

a) az éjszakai pótlék teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 0,5%-a, valamint

b) a készenléti pótlék teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 0,25%-a, kiemelt készenlét esetén 1%-a.

(9) A (8) bekezdés a) és b) pontja szerinti pótlék a határvadász részére a pótlékkal elismert tevékenység tényleges kifejtésének idejére jár.

14. § A határvadász szerződéses jogviszonyból származó kötelezettségének vétkes megszegésére a Hszt. XV. fejezetét kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy a Hszt. 181. § (3) és (4) bekezdése, a Hszt. 184. § (4) bekezdése, a Hszt. 185. § (1) bekezdés d)-g) pontja, valamint a Hszt. 215. §-a nem alkalmazható.

15. § (1) Ha a Hszt. szerinti szolgálati jogviszony szerződéses határvadász jogviszonyból áthelyezéssel létesül, a próbaidő kikötése kötelező, azzal, hogy próbaidő legfeljebb hat hónap időtartamra köthető ki. Mellőzhető a próbaidő kikötése, ha az áthelyezett rendelkezik a szolgálati beosztás ellátásához előírt rendvédelmi képzettséggel.

(2) A Hszt. 280. §-a szerinti szolgálati időként kell figyelembe venni a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervnél szerződéses határvadász jogviszonyban töltött időt is.

(3) A Hszt. 291. § (1) bekezdésétől eltérően a Magyar Rendvédelmi Kar a rendvédelmi szervek hivatásos állománya, szerződéses határvadász tagjainak, rendvédelmi igazgatási alkalmazottainak, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőri státuszú foglalkoztatottjainak önkormányzattal rendelkező rendvédelmi szakmai köztestülete.

16. § Felhatalmazást kap a rendészetért felelős miniszter, hogy a szerződéses határvadászok tekintetében rendeletben határozza meg

1. a ruházati ellátási normát, a rendszeresített egyenruha és egyenruházati termékek, a rendfokozati és a fegyvernemi jelzés, a kitüntetés és a szolgálati jel viselésének módját,

2. a szolgálati igazolvány adattartalmát és a szolgálati jelvénnyel történő ellátás rendjét,

3. hogy a szerződéses határvadász mely vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök esetében, valamint a készpénz, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti készpénz-helyettesítő fizetési eszköz vonatkozásában mely értékhatárt meghaladóan korlátozható abban, hogy azokat a szolgálatban magánál tartsa, valamint a korlátozás feltételeit, továbbá a magáncélú telekommunikációs eszközök szolgálatellátás során történő használatának korlátozására vonatkozó szabályokat,

4. a személyügyi igazgatás rendjét,

5. a szolgálatképes állapot megállapítása érdekében a befolyásoltság kiszűrése céljából elvégezhető vizsgálatok körét és a vizsgálat végrehajtásának szabályait,

6. azon fertőző betegségek körét, amelyek esetében a határvadász beosztáshoz kapcsolódóan védőoltás elrendelésének van helye, továbbá a kötelező védőoltás elrendelésének, az igénybevétel elhalasztásának és a kötelező védőoltás alóli mentesítésnek a részletes szabályait,

7. a technikai ellenőrzés alkalmazásának feltételeit, az alkalmazható eszközök körét és a technikai ellenőrzés alkalmazására vonatkozó eljárási szabályokat,

8. az egészségi, pszichológiai és fizikai alkalmasság követelményeit, az egészségi, pszichológiai és fizikai alkalmassági követelmények felmérésének keretszabályait, az alkalmassági vizsgálatok fajtáit, a felmérést végző szervezetek kijelölését, az alkalmassági vizsgálatok eljárási rendjét, az egészségi, pszichológiai és fizikai alkalmassági követelményeknek való meg nem feleléssel kapcsolatos eljárást,

9. a baleset, betegség szolgálati kötelmekkel való összefüggésének megállapításával kapcsolatos eljárást,

10. a szolgálati lőfegyver ideiglenes bevonásának szabályait,

11. a rendvédelmi egészségügyi és pszichológiai alapellátás igénybevételének módját és az igénybe vevők körét, továbbá a társadalombiztosítási szabályok szerinti ellátáson kívüli kiegészítő, térítéses egészségügyi szolgáltatás, valamint a szolgáltatás térítésének módját,

12. a más keresőfoglalkozás bejelentésével, engedélyezésével, az összeférhetetlenség megszüntetésével és tilalma megszegése következményeivel kapcsolatos eljárást,

13. a határvadász képzés részletes tartalmai elemeit, a határvadász vizsga részletes tartalmi feltételeit, a vizsgaszabályzatot, valamint a határvadász képzés és vizsga helyett elfogadható szakirányú képesítések és képzettségek jegyzékét, a határvadász képzés más rendészeti képzésbe történő beszámításának rendjét,

14. a szolgálatteljesítési idő és a túlszolgálat szolgálatszervezéssel összefüggő szabályait, az alkalmazható szolgálati időrendszereket és azok kereteit,

15. a túlszolgálat, valamint a készenlét elrendelésének és a pihenőidő kiadásának a rendjét, valamint a nyilvántartás szabályait, továbbá a túlszolgálat elszámolásának és a túlszolgálatért járó szabadidő kiadásának rendjét,

16. a szabadság nyilvántartásának és kiadásának rendjét, valamint a határvadászra irányadó munkarendtől eltérő szolgálati időbeosztás esetén szabadságként kiadandó szolgálati napok kiszámításának módját,

17. az illetmény és pótlékok megállapításának és folyósításának rendjét,

18. a juttatások, költségtérítések, kedvezmények, támogatások fajtáit, mértékét, a jogosultság feltételeit, az azokban való részesítés, a megállapítás, a kifizetés, az elszámolás, a visszatérítés és visszatérítési kötelezettség esetén az elengedés részletes rendjét, a kedvezményes üdültetésben, az üdülési hozzájárulásban részesítés rendjét, feltételeit,

19. a határvadász kiemelkedő munkavégzéséért vagy a feladatok hosszabb időn át történő eredményes végzéséért adható elismerésben részesítés feltételeit és rendjét,

20. a természetbeni ellátás mértékét és feltételeit, az abban való részesítés, a megállapítás, a kifizetés, valamint a kiadás, az elszámolás, a visszatérítés rendjét,

21. a fegyelmi eljárás rendjét,

22. a kártérítési felelősséggel kapcsolatos eljárások részletes szabályait,

23. a szociális és kegyeleti gondoskodás rendjét, a szolgálati panasz elbírálásának rendjét.

2. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény eltérő alkalmazása

17. § Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya

a) hivatásos állományú rendőrökből,

b) igazságügyi alkalmazottakból,

c) rendvédelmi igazgatási alkalmazottakból,

d) a munka törvénykönyvéről szóló törvény hatálya alá tartozó munkavállalókból,

e) tisztjelöltekből, valamint

f) szerződéses határvadászokból

állhat.

18. § Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv az Rtv. 1. § (2) bekezdés 10., 11. és 13. pontjában meghatározott feladatok ellátásáról a szerződéses határvadász jogviszonyban foglalkoztatott tagja útján is gondoskodhat.

19. § (1) A határvadász az Rtv. szerinti feladatai ellátása során

a) az Rtv. IV. Fejezetében foglaltak szerint jár el, ide nem értve a szolgálati időn kívüli intézkedési kötelezettségét,

b) - az Rtv. 34. §-ában, az Rtv. 34/A. §-ában, az Rtv. 38-40. §-ában, az Rtv. 45. §-ában, az Rtv. 45/A. §-ában, az Rtv. 46. § (1) bekezdés b) és c) pontjában, az Rtv. 46/A. §-ában és az Rtv. 46/B. §-ában meghatározott intézkedések kivételével - az Rtv. V. Fejezete szerinti rendőri intézkedéseket foganatosítja, valamint azon rendőri intézkedések során, amelyek foganatosítására nem jogosult, a végrehajtó rendőr tevékenységét biztosíthatja,

c) jogosult az Rtv. VI. Fejezete szerinti kényszerítő eszközök alkalmazására.

(2) A határvadász Rtv. szerinti szolgálati elöljárója alatt a határvadásszal szemben parancs, intézkedés kiadására vagy munkáltatói jogkör gyakorlására jogosult, hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személyt kell érteni.

(3) A határvadász intézkedése vagy annak elmulasztása, illetve a kényszerítő eszköz alkalmazása elleni jogorvoslatra az Rtv. IX. Fejezete rendelkezéseit kell alkalmazni.

20. § (1) A határvadász az Rtv. 7. § (1) bekezdése szerinti védett állomány körébe tartozik.

(2) Az Rtv. 7. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja alkalmazásában foglalkoztatottnak minősül a szerződéses határvadász jogviszony is.

3. Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény eltérő alkalmazása

21. § Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Áhtv.) 5. § (1a) és (1b) bekezdésétől eltérően a határvadász is feltartóztathatja:

a) Magyarország területének a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 2. cikk 2. pontjának megfelelő külső határ szerinti határvonalától, illetve a határjeltől számított 8 km-es sávon belül a Magyarország területén jogellenesen tartózkodó külföldit, és az Áhtv. 5. § (1) bekezdése szerinti létesítmény legközelebbi kapuján átkísérheti, kivéve, ha bűncselekmény gyanúja merül fel, valamint

b) tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet idején a határvadász Magyarország területén a Magyarország területén jogellenesen tartózkodó külföldit, és az Áhtv. 5. § (1) bekezdése szerinti létesítmény legközelebbi kapuján átkísérheti, kivéve, ha bűncselekmény gyanúja merül fel.

4. A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény eltérő alkalmazása

22. § A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény (a továbbiakban: Knytv.) 5. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően nem csökkenthető a szolgálati járandóság összege, ha a jogosult Hszt. szerinti szerződéses határvadász vagy iskolaőri feladat ellátására irányuló jogviszonyt létesít, a jogviszony létesítését követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig.

23. § A Hszt. szerinti szerződéses határvadász vagy iskolaőri feladat ellátására létrejött jogviszony esetén az e jogviszonyokból származó kereset, jövedelem nem számít bele a Knytv. 11. § (1) bekezdése szerinti éves keretösszeg összegébe.

5. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet eltérő alkalmazása

24. § A Készenléti Rendőrség az Országos Rendőr-főkapitányság - közvetlenül az országos rendőrfőkapitány útján ellátott - irányítása alatt önálló feladat- és hatáskörrel, országos illetékességgel önálló szervként közreműködik az államhatár őrizetében, az államhatár jogellenes átlépésének megelőzésében és megakadályozásában, az államhatár rendjét közvetlenül veszélyeztető konfliktushelyzet és a tömeges méretű migráció kezeléséhez szükséges intézkedésekben, valamint a határrendészeti feladatok végrehajtásában.

6. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet eltérő alkalmazása

25. § (1) A szerződéses határvadász állomány tagja a rendvédelmi szervre utaló rendfokozati jelzőt a rendfokozatot megelőzően elhelyezve használja.

(2) A Készenléti Rendőrség Határvadász Ezredénél foglalkoztatott szerződéses határvadászok esetében a rendfokozati jelző megnevezése: "határvadász".

(3) A Készenléti Rendőrség Határvadász Ezredénél foglalkoztatott szerződéses határvadászok esetében a rendfokozati jelző rövidítése: "hat. vad.".

(4) A Készenléti Rendőrség Határvadász Ezred önálló állománytáblázattal rendelkező szervezeti egység.

(5) A Készenléti Rendőrség Határvadász Ezred állományilletékes parancsnoka: ezredparancsnok.

7. Záró rendelkezések

26. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

(2) A 27. § 2022. augusztus 15-én lép hatályba.

27. §[2]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése 12. pontja alapján a 2022. október 31-én hatályos szöveggel 2022.11.01-jén újból hatályba lép. (Hatályon kívül helyezésére lásd: e rendelet 27. § (2) bekezdés)

[2] Hatályon kívül helyezve e rendelet 27. § (2) bekezdése, valamint a 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése 12. pontja alapján. Hatálytalan 2022.11.01.

Tartalomjegyzék