37/2022. (XII. 6.) AM rendelet

a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet és a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet módosításáról

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosítása

1. § A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet [a továbbiakban: 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet] 30. §-a a következő 36. ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő irányelveknek való megfelelést szolgálja:)

"36. a 2003/90/EK és a 2003/91/EK irányelvnek a mezőgazdasági növényfajok és a zöldségfajok egyes fajtáinak vizsgálatára vonatkozó előírások tekintetében történő módosításáról szóló, 2022. június 9-i (EU) 2022/905 bizottsági végrehajtási irányelv."

2. § (1) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. § Hatályát veszti a 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet II. részében foglalt táblázat

a) 8. sora,

b) 12. sora,

c) 13. sora,

d) 19. sora,

e) 20. sora és

f) 21. sora.

2. A zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet módosítása

4. § A zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet [a továbbiakban: 50/2017. (X. 10.) FM rendelet] 11. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 35. cikke szerinti nemzeti támogatás igénybevétele érdekében az operatív program módosítására vonatkozó, a 11. § (1) bekezdése és a 16. § (1) bekezdése szerinti kérelmet, valamint a 16. § (5) bekezdése szerinti bejelentést a minisztérium honlapján közzétett formanyomtatvány csatolásával kell megküldeni a miniszter részére. A nemzeti támogatás nem fordítható

a) a 14. § (2) bekezdésében meghatározott bérköltségekre,

b) a termelői szervezet működési alap támogatása iránti, a 892/2017/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti kérelmének benyújtását megelőző hét évben bármikor a termelői szervezet vagy annak tagja tulajdonában lévő használt eszközök beszerzésére, valamint

c) beruházási típusú tevékenységek bérlet útján történő megvalósítására."

5. § (1) Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 16/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke szerinti új operatív program elfogadása iránti kérelem esetén a 11. §-ban és a 16. §-ban foglalt előírásoktól eltérően az operatív programot és annak módosítását a minisztérium honlapján közzétett formátumban 2022. december 15-ig kell benyújtani."

(2) Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 16/A. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Az operatív program elfogadására vagy módosítására irányuló kérelmet és az operatív programot a minisztérium honlapján meghatározott módon, elektronikus úton kell benyújtani a minisztériumhoz."

6. § Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 27/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet 53. cikke szerinti nemzeti pénzügyi támogatás aránya az operatív program keretében felmerült költségek 80%-ára emelkedik, ha a termelői szervezet a 27. § (4b) bekezdésében foglaltaknak megfelelő összeget az (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet 47. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja szerinti beavatkozás típusokra fordítja."

7. § Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet a következő 33/G. §-sal egészül ki:

"33/G. § E rendeletnek a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet és a zöldséggyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet módosításáról szóló 37/2022. (XII. 6.) AM rendelettel [a továbbiakban: 37/2022. (XII. 6.) AM rendelet] megállapított 11. § (9) bekezdését, 16/A. § (9) bekezdését és 27/A. § (3) bekezdését a 37/2022. (XII. 6.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

8. § Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 7/A. alcím címében a "jóváhagyott" szövegrész helyébe a "jóváhagyott és az (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke szerinti új" szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az 1. alcím, valamint az 1. és 2. melléklet 2023. január 1-jén lép hatályba.

10. § E rendelet 1. alcíme a 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek a mezőgazdasági növényfajok és a zöldségfajok egyes fajtáinak vizsgálatára vonatkozó előírások tekintetében történő módosításáról szóló, 2022. június 9-i (EU) 2022/905 bizottsági végrehajtási irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

1. melléklet a 37/2022. (XII. 6.) AM rendelethez

1. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:8 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(8.)TP 7/2 Rev. 3 Corr., 2020.3.16.

2. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:10 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(10.)TP 276/2, 2022.2.1.

3. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:17 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(17.)TP 58/1 Rev., 2022.4.27.

4. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:18 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(18.)TP 121/3, 2022.4.27.

5. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat a következő 27-32. sorral egészül ki:

(ABC
Tudományos névKözismert elnevezésCPVO előírás)
27.Dactylis glomerata L.Csomós ebírTP 31/1, 2021.3.25.
28.Medicago sativa L.Kékvirágú lucernaTP 6/1 2021.12.22.
29.Medicago x varia T. MartynTarkavirágú lucernaTP 6/1 2021.12.22.
30.Phleum nodosum L.Kis komócsinTP 34/1 2021.12.22.
31.Phleum pratense L.Mezei komócsinTP 34/1 2021.12.22.
32.Trifolium pratense L.VöröshereTP 5/1 2021.12.22.

6. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet II. részében foglalt táblázat B:16 mezője helyébe a következő mező lép:

(B
Közismert elnevezés)
(16.)Fehérvirágú csillagfürt

7. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet II. részében foglalt táblázat B:18 mezője helyébe a következő mező lép:

(B
Közismert elnevezés)
(18.)Sárgavirágú csillagfürt

2. melléklet a 37/2022. (XII. 6.) AM rendelethez

1. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:5 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(5.)TP 162/1 Corr., 2004.3.25.

2. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat B:6 mezője helyébe a következő mező lép:

(B
Közismert elnevezés)
(6.)Metélőhagyma

3. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:10/a mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(10/a.)TP 106/2, 2021.4.14.

4. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:16 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(16.)TP 48/3 Rev. 2., 2021.3.25.

5. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:18 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(18.)TP 76/2 Rev. 2 Corr., 2020.4.21.

6. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:21/a mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(21/a.)TP 154/1 Rev 2 Corr., 2021.4.14.

7. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat A:22 mezője helyébe a következő mező lép:

(A
Tudományos név)
(22.)Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

8. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:22 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(22.)TP 142/2 Rev., 2021.4.14.

9. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:23 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(23.)TP 104/2 Rev. 2., 2021.3.25.

10. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat A:28 mezője helyébe a következő mező lép:

(A
Tudományos név)
(28.)Foeniculum vulgare Mill.

11. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:28 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(28.)TP 183/2, 2021.4.14.

12. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:29 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(29.)TP 13/6 Rev. 3., 2022.4.27.

13. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat A:30 mezője helyébe a következő mező lép:

(A
Tudományos név)
(30.)Solanum lycopersicum L.

14. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:30 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(30.)TP 44/4 Rev. 5., 2021.4.14.

15. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:31 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(31.)TP 136/1 Corr., 2007.3.21.

16. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:34 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(34.)TP 7/2 Rev. 3 Corr., 2020.3.16.

17. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat B:37-C:37 mezője helyébe a következő mező lép:

(BC
Közismert elnevezésCPVO előírás)
(37.)Spenót vagy parajTP 55/5 Rev. 4., 2022.4.27.

18. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat B:40 mezője helyébe a következő mező lép:

(B
Közismert elnevezés)
(40.)Csemegekukorica és pattogatni való kukorica

19. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:41 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(41.)TP 294/1 Rev. 5., 2021.4.14.

Tartalomjegyzék