480/2022. (XI. 28.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról

A Kormány

a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. §, a 11. § 3. és 4. pontja, a 12. § 2. és 9. pontja, a 13. § (1) bekezdése, a 13. § (2) bekezdés 2. pontja, valamint a 3. és 4. melléklet tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 8. és 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. §, a 12. § 4. és 5. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. §, a 10. § és a 13. § (2) bekezdés 1. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 39. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. § és a 12. § 10. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. § 1. és 2. pontja, valamint az 1. és 2. melléklet tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. § 1. és 3. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. § 6. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 35. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. § 7. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 16. és 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. § 8. és 11. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14-20. § és az 5-16. melléklet tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. és 34. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 21. §, a 22. § és a 17. melléklet tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésében a "6. § (2) bekezdés f) pontját" szövegrész helyébe a "6. § (2) bekezdés e) és f) pontját" szöveg lép.

2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

2. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az Áht. 10. § (4a)-(4d) bekezdése és a (4) bekezdés szerinti költségvetési szerv (a továbbiakban együtt: gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv) (1) bekezdés szerinti feladatait

a) az Áht. 10. § (4a) és (4b) bekezdése szerinti esetben az irányító szerv vagy az irányító szerv irányítása alá tartozó más költségvetési szerv az állományába tartozó alkalmazottakkal, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó megállapodásban (a továbbiakban: munkamegosztási megállapodás) meghatározott helyen és módon,

b) az Áht. 10. § (4c) bekezdése szerinti esetben a törvényben vagy kormányrendeletben kijelölt költségvetési szerv az állományába tartozó alkalmazottakkal, a munkamegosztási megállapodásban meghatározottak szerint,

c) az Áht. 10. § (4d) bekezdése szerinti esetben a Kormány irányítása alatt álló, más irányító szerv irányítása alatt álló önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv az állományába tartozó alkalmazottakkal, az irányító szervek közötti munkamegosztási megállapodásban meghatározott helyen és módon,

d) a (4) bekezdés szerinti esetben az önkormányzati hivatal, illetve a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv alkalmazásában álló, az önkormányzati hivatal, illetve a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője által kijelölt személy

látja el, kivéve, ha az (1) bekezdés b) pontja szerinti feladatok ellátása szolgáltatás vásárlásával történik."

3. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 23. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az Áht. 21. § (6) bekezdése szerinti Beruházási Alap terhére átcsoportosított forrás nem teljes körű felhasználásából, valamint az e forrás felhasználásával nyújtott támogatásból származó forrást - ideértve a támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén fizetendő kamat összegét is - a Kincstár által megjelölt fizetési számlára kell megfizetni, amely a Beruházási Alap előirányzatát növeli."

4. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"30. § Az Áht. 28. § (1) bekezdése szerinti miniszteri rendelet, szabályzat mellékletében a központi kezelésű előirányzatok és fejezeti kezelésű előirányzatok előirányzatának felhasználási szabályait - az egyedi és a programszerű kormányzati magasépítési beruházások központi kezelésű előirányzatai kivételével -a 3. mellékletben meghatározott módon - a honvédelmi miniszter által vezetett minisztérium fejezete tekintetében több cím, alcím, jogcímcsoport, jogcím szerinti bontásban - kell szabályozni. A központi költségvetésről szóló törvény elfogadását követően a rendeletet, szabályzatot a fejezetet irányító szerv vezetője haladéktalanul felülvizsgálja, és azt módosítja. Ha a fejezetet irányító szerv szabályzatot ad ki, a szabályzatnak rendelkeznie kell az Áht. 109. § (5) bekezdésében foglaltakról is."

5. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe történő adatszolgáltatás határideje a költségvetési évet megelőző év november 30-a, illetve - év közben alapított költségvetési szerv vagy új előirányzat év közben történő létrehozása esetén - az alapítást, létrehozást követő harminc nap. Ha a központi költségvetésről szóló törvényt vagy a központi költségvetésről szóló törvény eltérő szöveggel való hatálybalépéséről szóló törvényt a költségvetési évet megelőző év október 31-éig az Országgyűlés nem fogadja el, és nem hirdetik ki, az előzetes elemi költségvetést az Országgyűlés számára benyújtott központi költségvetésről szóló törvényjavaslatnak, illetve - ha rendelkezésre áll - a központi költségvetésről szóló törvényjavaslatnak az összegző módosító javaslattal egybeszerkesztett szövege alapján kell elkészíteni. Ilyen esetben az elemi költségvetést a központi költségvetésről szóló törvény vagy a központi költségvetésről szóló törvény eltérő szöveggel való hatálybalépéséről szóló törvény kihirdetésétől számított harminc napon belül - ha az Áht. 28/A. § (3) bekezdése szerinti követelmény teljesítéséhez szükséges - módosítani, véglegesíteni kell."

6. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 61/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az Áht. 39. § (1a) bekezdése alapján a költségvetés végrehajtásának és a gazdálkodást érintő egyéb feladat ellátásának ellenőrzésére megbízott költségvetési felügyelő feladat- és hatáskörét az államháztartásért felelős miniszter a feladattal érintett szerv vagy testület vezetőjével előzetesen egyeztetettek szerint határozza meg."

7. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

(A támogató az Áht. 50/A. §-a szerinti biztosíték kikötésétől)

"k) többségi állami befolyás alatt álló, a villamos energiáról szóló törvény szerinti hálózati engedélyes gazdasági társaság részére, a hálózatfejlesztési beruházáshoz nyújtott támogatási jogviszony keretében"

(folyósított költségvetési támogatás esetén eltekinthet.)

8. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/A. § (4) bekezdés 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A törzskönyvi nyilvántartás - az (1)-(3) bekezdésben meghatározottakon kívül - az államháztartási információs rendszer által igényelt, más nyilvántartásokkal való kapcsolattartáshoz, továbbá a törzskönyvi jogi személy működésének, ellenőrzésének elősegítéséhez szükséges következő adatokat is tartalmazza:]

"14. a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács fizetési számlájának, valamint a 145. § (2) bekezdése és (4) bekezdés f) pontja szerinti alszámlájának számát, a számlákat vezető hitelintézet nevét és címét,"

9. § (1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 172/A. § (2) és (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A Kormány irányítása alá tartozó fejezetet irányító szervet befizetési kötelezettség terheli abban az esetben, ha az október 10-éig és a december 10-éig elkészítendő felhasználási tervben az általa irányított fejezetbe sorolt költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok, valamint az EU-s programokhoz kapcsolódó és más egyéb központi kezelésű előirányzatok összesített adatait tekintve a költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok, valamint az EU-s programokhoz kapcsolódó és más egyéb központi kezelésű előirányzatok költségvetési kiadásai és költségvetési bevételei különbségének (e § alkalmazásában a továbbiakban: fejezeti egyenleg) a tárgyév egészére előrejelzett, a felhasználási terv leadása után a Kormány egyedi döntésével biztosított és pénzügyileg teljesített (kifizetett) források összegével korrigált összege és a költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok, valamint az EU-s programokhoz kapcsolódó és más egyéb központi kezelésű előirányzatok éves költségvetési beszámolói összesített adatai szerinti tényleges fejezeti egyenleg közötti eltérés abszolút értéke legalább a tényleges fejezeti egyenleg abszolút értékének 3%-a. A befizetési kötelezettség mértéke az eltérés abszolút értékének és a fejezeti egyenleg abszolút értéke 3%-ának különbözete abszolút értékének 0,6%-a, legfeljebb az érintett költségvetési fejezet tényleges összes éves kiadásának 1/1000-ed része.

(2a) A (2) bekezdésben meghatározott befizetési kötelezettség mértékének megállapítása során a Kormány irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv, fejezeti kezelésű előirányzat, valamint az EU-s programokhoz kapcsolódó és más egyéb központi kezelésű előirányzatok - a XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezet Alapok alapja pénzügyi eszközök fejezeti kezelésű előirányzatainak kivételével - bevételként elszámolt európai uniós programokból származó és egyéb uniós bevételek tekintetében előre jelzett bevételei összegét nem kell figyelembe venni."

(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 172/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Kormány irányítása alá tartozó fejezetet irányító szervet befizetési kötelezettség terheli a március, a június, a szeptember, az október, a november és a december időszakra, abban az esetben, ha két egymást követő, e bekezdésben felsorolt felhasználási tervvel érintett időszak felhasználási tervében az általa irányított fejezetbe sorolt költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok, valamint az EU-s programokhoz kapcsolódó és más egyéb központi kezelésű előirányzatok összesített adatait tekintve a fejezeti egyenleg tárgyhónapra előre jelzett összege és azok tárgyhónapra elkészített időközi költségvetési jelentésben kimutatott, könyvelési adatokon alapuló tényleges teljesítése közötti eltérés abszolút értéke legalább a tényleges teljesítés abszolút értékének 3%-a. A befizetési kötelezettség mértéke a második, e bekezdésben felsorolt felhasználási tervvel érintett hónaptól kezdve az eltérés abszolút értékének és a fejezeti egyenleg abszolút értéke 3%-ának különbözete abszolút értékének 0,2%-a. Ha a tárgyhónapra elkészített időközi költségvetési jelentést a fejezetbe sorolt költségvetési szerv, fejezeti kezelésű előirányzat, EU-s programokhoz kapcsolódó és más egyéb központi kezelésű előirányzat határidőben nem tölti fel a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltatási rendszerben, a Kormány irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok, valamint az EU-s programokhoz kapcsolódó és más egyéb központi kezelésű előirányzatok összesített adatait a hiányzó adatok tekintetében a kincstári pénzforgalmi adatok alapján kell számítani."

10. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 176. §-a a következő (31) bekezdéssel egészül ki:

"(31) E rendelet 167/A. § (4) bekezdés 14. pontja szerinti, az egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról szóló 480/2022. (XI. 28.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított bejelentési kötelezettséget a soron következő változás bejelentésekor, de legkésőbb 2023. december 31-ig kell megtenni."

11. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

1. 1. melléklete az 1. melléklet,

2. 1. melléklete a 2. melléklet,

3. 5. melléklete a 3. melléklet és

4. 5. melléklete a 4. melléklet

szerint módosul.

12. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

1. 9. § (8) bekezdésében, 52. § (2) bekezdés a) pontjában, 52/A. § (7), (10) és (11) bekezdésében, valamint 140. § (3) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

2. 43/A. § (3) bekezdésében az "elemi költségvetés jóváhagyására jogosult személy" szövegrész helyébe az "(1) bekezdés szerinti átcsoportosításra jogosult irányító szerv vezetője" szöveg,

3. 52/A. § (1) és (9) bekezdésében, 52/A. § (4) bekezdés c) pontjában, 109/C. § (2) bekezdés a) pontjában, 167/B. § (7) bekezdésében, valamint 167/E. § (1) bekezdés 2. pont b) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

4. 61. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a "kezelő szervénél" szövegrész helyébe a "kezelő szervénél, valamint az Áht. 39. § (1a) bekezdése szerinti feladattal érintett szervnél vagy testületnél" szöveg,

5. 61. § (4) bekezdés b) pontjában az "(1) bekezdésében" szövegrész helyébe az "(1) vagy (1a) bekezdésében" szöveg,

6. 62/C. § (1a) bekezdésében a "munkaszüneti napok" szövegrész helyébe a "munkaszüneti vagy igazgatási szünettel érintett napok" szöveg,

7. 122/A. § (2) bekezdés e) pontjában, valamint 142. § (1) bekezdésében a "Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alapból" szövegrész helyébe a "foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalapból" szöveg,

8. 150. § (1) bekezdés f) pontjában a "továbbá a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti alapnál európai uniós és hazai társfinanszírozásból" szövegrész helyébe az "az európai uniós alapokból finanszírozott visszatérítendő támogatások folyósítására és a visszatérített támogatások fogadására szolgáló előirányzatok fel nem használt összegeit" szöveg,

9. 167/A. § (4) bekezdés 8. pontjában, valamint 167/J. § (2) bekezdés 3. pont b) alpontjában a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg,

10. 172/A. § (2a) bekezdésében a "XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezet" szövegrész helyébe a "XIX. Uniós fejlesztések fejezet" szöveg és

11. 176. § (28) bekezdésében a "Kormány irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt, a költségvetés pénzügyi tartalékainak növeléséről szóló 1888/2021. (XII. 9.) Korm. határozattal érintett fejezeti kezelésű előirányzat tekintetében kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány a 2021. évi" szövegrész helyébe a "központi költségvetés egyes kiadásainak teljesíthetőségéről szóló kormányhatározattal érintett, a Kormány irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt fejezeti kezelésű előirányzat - ide nem értve a XIX. Uniós fejlesztések fejezet 2. cím, Fejezeti kezelésű előirányzatok 17. alcím, Alapok alapja pénzügyi eszközök előirányzatai -tekintetében kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány a 2022. évi" szöveg

lép.

13. § (1) Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 33. §-a.

(2) Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

1. 11. § (6) és (7) bekezdésében és 167/C. § (1a) bekezdésében az "és a Miniszterelnöki Kormányiroda" szövegrész és

2. 31/A. §-ában a "társulás, nemzetiségi önkormányzat év közben történő megalakulása," szövegrész.

3. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

14. § (1) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Éves költségvetési beszámoló készül)

"a) az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek elemi költségvetéséről, az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szervek költségvetéséről és a 10. § (2) bekezdése szerint a mérlegében kimutatható vagyonról költségvetési szervenként,"

(2) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Éves költségvetési beszámoló készül)

"f) a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács költségvetéséről és a 10. § (2) bekezdése szerint azok mérlegében kimutatható vagyonról a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács egészére."

15. § (1) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A mérlegben a tárgyi eszközökön belül kell kimutatni)

"c) az Szt. 26. § (6) bekezdésében foglaltakkal megegyező tartalommal a tenyészállatokat, azzal az eltéréssel, hogy egyéb hasznosítás esetén nem feltétel a tartási költségek megtérülése, ha azok a tevékenységet tartósan szolgálják,"

(2) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 11. § (9a) és (9b) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(9a) A mérlegben a tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban között kell kimutatni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságban, valamint törvény vagy miniszteri rendelet alapján tulajdonosi joggyakorlóként nyilvántartott nem nonprofit, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény hatálya alá nem tartozó gazdasági társaságokban fennálló tartós részesedéseket (törvény vagy miniszteri rendelet alapján tartós állami részesedések nem pénzügyi vállalkozásban) és az egyéb nem nonprofit, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény hatálya alá nem tartozó gazdasági társaságokban fennálló részesedéseket (tartós részesedések saját tulajdonban lévő nem pénzügyi vállalkozásban).

(9b) A mérlegben a tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban között kell kimutatni a törvény vagy miniszteri rendelet alapján tulajdonosi joggyakorlóként nyilvántartott nem nonprofit, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaságokban fennálló tartós részesedéseket (törvény vagy miniszteri rendelet alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásban) és az egyéb nem nonprofit, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaságokban fennálló részesedéseket (tartós részesedések saját tulajdonban lévő pénzügyi vállalkozásban)."

16. § Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 14. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(12) A mérlegben az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása között a mérleg fordulónapja előtt a pénzügyi számvitelben elszámolt olyan eredményszemléletű bevételeket kell kimutatni, amelyek a mérleg fordulónapja utáni időszak eredményszemléletű bevételét képezik. Az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása között kell kimutatni az Szt. 44. § (2) bekezdése szerinti támogatásokat is, azzal, hogy azon az egységes rovatrend B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott bevételeket kell érteni, továbbá a pénzügyi számvitelben elszámolt felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételeit, ha azok a (14) bekezdés szerinti halasztott eredményszemléletű bevételek között - a fejlesztés során megvalósított eszköz végleges bekerülési értékének hiányában - nem mutathatók ki, azonban nem a mérleg fordulónapja előtti időszak eredményszemléletű bevételét képezik."

17. § Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 47. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha a tulajdonos, tulajdonosi joggyakorló szervezet közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány részére vagyonelemek vagyonkezelésbe adásáról rendelkezik, az érintett vagyonelemek bruttó értékét és elszámolt értékcsökkenését, értékvesztését, értékhelyesbítését a vagyonkezelésbe adáskor köteles a könyveiből kivezetni, és azok bruttó értékét a 0. számlaosztály befektetett eszközei között nyilvántartani."

18. § (1) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

1. 1. melléklete helyébe az 5. melléklet,

2. 2. melléklete helyébe a 6. melléklet,

3. 5. melléklete helyébe a 8. melléklet és

4. 11. melléklete helyébe a 10. melléklet

lép.

(2) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

1. 4. melléklete a 7. melléklet,

2. 10. melléklete a 9. melléklet,

3. 12. melléklete a 11. melléklet,

4. 14. melléklete a 12. melléklet,

5. 15. melléklete a 13. melléklet,

6. 15. melléklete a 14. melléklet,

7. 16. melléklete a 15. melléklet és

8. 17. melléklete a 16. melléklet

szerint módosul.

19. § Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdésében a "használatba vett tárgyi eszközöket" szövegrész helyébe a "használatba vett immateriális javakat, tárgyi eszközöket" szöveg lép.

20. § (1) Hatályát veszti az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

1. 15. melléklet B33. pont a) alpontja,

2. 15. melléklet B354. pont b) alpontja és

3. 16. melléklet 01. Befektetett eszközök pont 016. alpontja.

(2) Hatályát veszti az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

1. 42. § (1) bekezdésében a "zárolása," szövegrész és

2. 17. melléklet 1. pont a) alpontjában az "és a Beruházási Alap terhére beruházásra vagy támogatásra vállalt kötelezettségekhez" szövegrész.

4. A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet módosítása

21. § A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

22. § A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet

1. 7. § (1a) bekezdésében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

2. 14. § (2) bekezdésében, (3) bekezdés g) pontjában a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

3. 14. § (3) bekezdés h) pontjában, 14. § (4) bekezdés b)-d) pontjában, 15. § (5) bekezdésében és 18. § (1) bekezdés a), d) és e) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

5. Záró rendelkezések

23. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 11. § 2. és 4. pontja, a 12. § 1-3. pontja, 7., 9. és 10. pontja, a 13. § (1) bekezdése, a 14-17. §, a 18. § (1) bekezdése, a 18. § (2) bekezdés 1-4. pontja, valamint 6. és 7. pontja, a 19. §, a 20. § (1) bekezdése, a 20. § (2) bekezdés 2. pontja, a 21. §, a 22. §, a 2. melléklet, a 4-12. melléklet és a 14-17. melléklet 2023. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 480/2022. (XI. 28.) Korm. rendelethez

1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az irányító szerv, a fejezetet irányító szerv, valamint annak vezetője

Az államháztartás központi alrendszerében)

"4. a központi költségvetés IV. fejezeténél az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala és az alapvető jogok biztosa,"

2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 10. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az irányító szerv, a fejezetet irányító szerv, valamint annak vezetője

Az államháztartás központi alrendszerében)

"10. a központi költségvetés XI. fejezeténél - az a)-c) pontban meghatározott kivétellel - a Miniszterelnökség és a Kormánynak a Ktfr. 30. §-a szerinti tagja,

a) a 3. és a 7. cím, valamint a 30. cím 1. alcím 30. és 31. jogcímcsoportja tekintetében a Miniszterelnökség és a Kormánynak a Ktfr. 48. §-a szerinti tagja,

b) a 32. cím 4. alcíme tekintetében a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 148. §-a szerinti tagja,

c) a 32. cím 9. alcíme tekintetében a Miniszterelnökség és a Kormánynak a Ktfr. 178. §-a szerinti tagja,"

3. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 19. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az irányító szerv, a fejezetet irányító szerv, valamint annak vezetője

Az államháztartás központi alrendszerében)

"19. a központi költségvetés XX. fejezeténél - az a) pontban meghatározott kivétellel - a Kulturális és Innovációs Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 128. §-a szerinti tagja,

a) a 21. cím 1. alcíme tekintetében a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 148. §-a szerinti tagja,"

4. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 20. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az irányító szerv, a fejezetet irányító szerv, valamint annak vezetője Az államháztartás központi alrendszerében)

"20. a központi költségvetés XXI. fejezeténél - az a)-c) pontban meghatározott kivétellel - a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Kormánynak a Ktfr. 9. §-a szerinti tagja,

a) a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal tekintetében a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal és annak elnöke,

b) a 20. cím 1. alcím 29-32. jogcímcsoportja, valamint a 22. cím 4. alcíme tekintetében a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Kormánynak a Ktfr. 103. §-a szerinti tagja,

c) a 22. cím 1. és 3. alcíme tekintetében a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 148. § (1) bekezdése szerinti tagja,"

5. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 38. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az irányító szerv, a fejezetet irányító szerv, valamint annak vezetője

Az államháztartás központi alrendszerében)

"38. a központi költségvetés LXXII. fejezeténél a Belügyminisztérium és Kormánynak a Ktfr. 66. §-a szerinti tagja,"

6. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 39. alpont 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az irányító szerv, a fejezetet irányító szerv, valamint annak vezetője

Az államháztartás központi alrendszerében

a központi költségvetés XLVII. fejezeténél - az 1-19. pontban meghatározott kivétellel - a Pénzügy-minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 148. §-a szerinti tagja,)

"15. a 2. cím 9. alcíme - a 4. jogcímcsoport kivételével - tekintetében a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Kormánynak a Ktfr. 9. §-a szerinti tagja,"

7. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 39. alpontja a következő 15a. ponttal egészül ki:

(Az irányító szerv, a fejezetet irányító szerv, valamint annak vezetője

Az államháztartás központi alrendszerében

a központi költségvetés XLVII. fejezeténél - az 1-19. pontban meghatározott kivétellel - a Pénzügy-minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 148. §-a szerinti tagja,)

"15a. a 2. cím 9. alcím 4. jogcímcsoportja tekintetében a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Kormánynak a Ktfr. 103. §-a szerinti tagja,"

2. melléklet a 480/2022. (XI. 28.) Korm. rendelethez

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet II. pont 1. alpont a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az irányító szerv, a fejezetet irányító szerv, valamint annak vezetője

Az államháztartás önkormányzati alrendszerében

a helyi önkormányzati költségvetési szerv tekintetében)

"a) - a közös önkormányzati hivatal kivételével - a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv esetében a képviselő-testület, közgyűlés és a polgármester, főpolgármester, vármegyei közgyűlés elnöke,

b) a közös önkormányzati hivatal esetében a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti helyi önkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése és a polgármester, főpolgármester, vármegyei közgyűlés elnöke,"

3. melléklet a 480/2022. (XI. 28.) Korm. rendelethez

1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 14b. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDE
1KötelezettTartalomCímzettHatáridőMegjegyzés)
14ba kötelezettséget
vállaló szerv
a polgári
nemzetbiztonsági
szolgálatokra
és a Katonai
Nemzetbiztonsági
Szolgálatra
vonatkozó
eltérésekkel
az Áht. 36. §
(2) bekezdése szerinti
kötelezettségvállalás
létrejöttére, összegére,
fizetési ütemezésére,
valamint adatainak
módosítására,
a kötelezettségvállalás
megszűnésére
vonatkozó információk
Kincstára kötelezettségvállalás
létrejöttét, módosítását,
megszűnését követő
öt napon belül

2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 22. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDE
1KötelezettTartalomCímzettHatáridőMegjegyzés)
22a 170. § szerinti
szervezet a polgári
nemzetbiztonsági
szolgálatokra
és a Katonai
Nemzetbiztonsági
Szolgálatra
vonatkozó
eltérésekkel
a 170. §
szerinti időközi
mérlegjelentés
170. § szerint170. § szerintaz adatokat
alátámasztó
- könyvelési
rendszerből a Kincstár
által közzétett
adatszerkezetben
előállított - teljes
főkönyvi kivonatot
elektronikus úton
mellékelni kell
a Kincstár által
működtetett
elektronikus
adatszolgáltató
rendszerben,
a főkönyvi kivonat
állományi számláinak
nyitó értékeit
a Kincstár az éves
költségvetési
beszámoló
elfogadását követő
időszakra vonatkozó
adatszolgáltatásoknál
vizsgálja

4. melléklet a 480/2022. (XI. 28.) Korm. rendelethez

1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 14. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDE
1KötelezettTartalomCímzettHatáridőMegjegyzés)
1432. §
(1)-(5) bekezdése,
32/A. §
(2) bekezdése
szerinti szervezet
adatszolgáltatás
az elemi
költségvetésről
Kincstár32. § (6) bekezdése
szerint

2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 30. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDE
1KötelezettTartalomCímzettHatáridőMegjegyzés)
30különleges
gazdasági
övezettel érintett
vármegyei
önkormányzat
a realizált helyi adók
összege a vármegyei
önkormányzat
támogatásával
érintett települési
önkormányzatonként
Kincstár (teljes
adatkör) és
az érintett települési
önkormányzatok
(az ezeket érintő
adatok tekintetében)
április 20.

5. melléklet a 480/2022. (XI. 28.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

A KINCSTÁR BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖRÉBE TARTOZÓ KÖZPONTI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

1. Az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetbe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

2. az Áht. 14. § (4) bekezdés c) és d) pontja szerinti fejezetekbe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

3. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet I. fejezet 8-9. és 11. címébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

4. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XI. fejezet 32. cím 4. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

5. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XIV. fejezet 21. cím 3. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

6. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XV. fejezet 26. cím 2. és 5. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

7. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XVII. fejezet 21. cím 1. és 5. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

8. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XXI. fejezet 22. cím 2-3. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

9. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XLIII. fejezet 1. cím 2. alcím 2. jogcímcsoport 3. jogcímébe, 6. cím 1. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

10. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XLV. fejezet 3. címébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

11. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet L. fejezetébe tartozó központi kezelésű előirányzatok, valamint

12. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet LI. fejezetébe tartozó központi kezelésű előirányzatok."

6. melléklet a 480/2022. (XI. 28.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

A KINCSTÁR BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖRÉBE TARTOZÓ KÖZPONTI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOKKAL KAPCSOLATOS NYILVÁNTARTÁSI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZERVEK

Sor-
szám
Címrendi besorolásAdatszolgáltatásra kötelezettAdatszolgáltatási körAdatszolgáltatás gyakorisága
1.2.3.4.
1.IX. fejezetBelügyminisztériumA biztosított
támogatásokról szóló
kötelezettségvállalások
(támogatói okiratok,
támogatási szerződések)
adatai.
Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított
időpontban
2.XI. fejezet 32. cím
4. alcím
kezelő szervA települési és
területi nemzetiségi
önkormányzatok
támogatásával kapcsolatos
kötelezettségek (támogatói
okiratok) és a kifizetésekkel
kapcsolatos követelések
adatai.
Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított
időpontban
3.XIV. fejezet 21. cím
3. alcím
kezelő szervA roma települési és
területi nemzetiségi
önkormányzatok
támogatásával kapcsolatos
kötelezettségek (támogatói
okiratok) és a kifizetésekkel
kapcsolatos követelések
adatai.
Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított
időpontban
4.XV. fejezet 26. cím
5. alcím
1. jogcímcsoport
8. jogcím,
3. jogcímcsoport
2. jogcím
fővárosi és vármegyei
kormányhivatalok
A jogtalanul igénybe
vett ellátásokkal
kapcsolatos követelések és
a kötelezettségek adatai.
Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított
időpontban
5.XVII. fejezet 21. cím
1. és 5. alcím;
XLII. fejezet 1-3. cím,
4. cím 2. alcím
2. jogcímcsoport, 7. cím
2. alcím, 31. cím,
32. cím 1. alcím 12. és
22. jogcímcsoport;
L. fejezet 3. és 5-6. cím;
LI. fejezet 10. cím
Nemzeti Adó- és
Vámhivatal
Az előzetes elemi
költségvetés, elemi
költségvetés elkészítéséhez
szükséges adatok.
Az előzetes elemi
költségvetés,
elemi költségvetés
elkészítésének
határidejét megelőző
8. napig
6.Az adókkal, vámokkal,
illetékekkel, termékdíjjal,
kapcsolódó közhatalmi
bevételekkel (pótlékok,
bírságok) kapcsolatos
követelések és
kötelezettségek,
a tartozások fejében átvett
eszközökkel kapcsolatos
adatok. A vállalkozások
folyó támogatásához
kapcsolódó követelések és
kötelezettségvállalások.
Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított
időpontban
7.XLI. fejezetÁllamadósság Kezelő
Központ Zrt.
Az előzetes elemi
költségvetés, elemi
költségvetés elkészítéséhez
szükséges adatok.
Az előzetes elemi
költségvetés,
elemi költségvetés
elkészítésének
határidejét megelőző
8. napig
8.A hitelekkel, kölcsönökkel,
értékpapírokkal, más
finanszírozási célú
műveletekkel (különösen
betételhelyezéssel,
visszavonással, fedezeti
ügyletekkel) kapcsolatos
követelések és
kötelezettségek, egyéb
eszközök (különösen
értékpapírok, betétek,
devizaszámlák) adatai.
Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított
időpontban
9.XLII. fejezet 4. cím
2. alcím 1. és
3. jogcímcsoport
a bírságot, egyéb
központosított bevételt
beszedő szervezet
A bevételekkel
kapcsolatos követelések és
kötelezettségek adatai.
Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított
időpontban
10.XLII. fejezet 4. cím
2. alcím 4. és
6. jogcímcsoport
kezelő szervezetA bevételekkel
kapcsolatos követelések és
kötelezettségek adatai.
Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított
időpontban
11.XLII. fejezet 33. cím
3-4. alcím
Magyar Exporthitel
Biztosító Zrt.
Magyar Export-Import
Bank Zrt.
Állami kezességbeváltásból
eredő követelések,
a kamatkiegyenlítési
rendszer keretében
fennálló követelések
és kötelezettségek,
a kárkintlévőség,
egyéb, állammal
szembeni követelések és
kötelezettségek adatai.
Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított
időpontban
12.XLII. fejezet 33. cím
5. alcím
Garantiqa
Hitelgarancia Zrt.
Az állam által vállalt
kezesség és viszontgarancia
érvényesítéséből
származó követelések és
kötelezettségek adatai.
Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított
időpontban
13.XLII. fejezet 33. cím
7. alcím
Agrár-vállalkozási
Hitelgarancia
Alapítvány
Az állam által vállalt
kezesség és viszontgarancia
érvényesítéséből
származó követelések és
kötelezettségek adatai.
Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított
időpontban
14.XLII. fejezet 37. címPénzügyminisztériumAz Európai Unió
költségvetéséhez való
hozzájárulásokkal
kapcsolatos követelések és
kötelezettségek.
Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított
időpontban
15.XLII. fejezet 29. címlakáscélú állami
támogatások ügyében
eljáró szerv
Lakáscélú állami
támogatásokkal
kapcsolatos és jogtalanul
igénybe vett lakáscélú
állami támogatásokkal
kapcsolatos követelések és
kötelezettségek adatai.
Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított
időpontban
lakáscélú állami
támogatások ügyében
eljáró szerv,
ERSTE Lakástakarék Zrt.,
Fundamenta -
Lakáskassza Zrt.,
OTP Lakástakarék Zrt.
Lakás-előtakarékosság
jogtalanul igénybe vett
állami támogatásával
kapcsolatos követelések és
kötelezettségek adatai.
16.L. fejezet 4. címSzabályozott
Tevékenységek
Felügyeleti Hatósága
Bányajáradék beszedésével
kapcsolatos követelések és
kötelezettségek.
Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított
időpontban
17.nincs címrendhez kötveMagyar Nemzeti BankAuditált éves beszámoló
az állami részesedés
értékeléséhez.
Évente egyszer,
a beszámoló elfogadását
követően
18.nincs címrendhez kötvefővárosi és vármegyei
kormányhivatalok
Kibocsátott kárpótlási
jegyek be nem váltott
állománya adatai.
Negyedévente
egyszer, a Kincstár
által megállapított
időpontban
19.nincs címrendhez kötveeurópai uniós
támogatások pénzügyi
lebonyolításában,
illetve ehhez
kapcsolódó
beszámolási és
könyvvezetési
kötelezettség
teljesítésében részt
vevő szervezetek
Az európai uniós
támogatásokhoz
kapcsolódó követelések és
kötelezettségek adatai.
A központi költségvetés
által korábban
megelőlegezett,
lezárt EU-s támogatási
konstrukciókhoz
kapcsolódó, átadásra
kerülő, Európai Unióval
szembeni követelések
adatai.
Negyedévente
egyszer, a Kincstár
által megállapított
időpontban

"

7. melléklet a 480/2022. (XI. 28.) Korm. rendelethez

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 4. melléklet 5. és 6. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"5. A LXXII. Egészségbiztosítási Alap, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 4. Kártérítési és baleseti járadék alcím tekintetében a kifizetett ellátásokon belül:

- kártérítési járadék,

- baleseti járadék,

- ebből: egyszeri juttatás,

- ebből: 13. havi ellátás.

6. A LXXII. Egészségbiztosítási Alap, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 6. Rokkantsági, rehabilitációs ellátások alcím tekintetében a kifizetéseken belül:

- egyszeri juttatás,

- 13. havi ellátás."

8. melléklet a 480/2022. (XI. 28.) Korm. rendelethez

"5. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

MÉRLEG ESZKÖZÖK

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

I. Immateriális javak

1. Vagyoni értékű jogok

2. Szellemi termékek

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

II. Tárgyi eszközök

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

3. Tenyészállatok

4. Beruházások, felújítások

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. Befektetett pénzügyi eszközök

1. Tartós részesedések

- ebből: tartós részesedések jegybankban

- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

- ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban

- ebből: tartós részesedések társulásban

- ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve: befektetési jegyek)

- ebből: tartós befektetési jegyek

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

- ebből: államkötvények

- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

- ebből: immateriális javak

- ebből: tárgyi eszközök

- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

I. Készletek

1. Vásárolt készletek

2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

3. Egyéb készletek

4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

5. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

II. Értékpapírok

1. Nem tartós részesedések

- ebből: részesedések

- ebből: nem tartós befektetési jegyek

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

- ebből: kárpótlási jegyek

- ebből: kincstárjegyek

- ebből: államkötvények

- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

C) Pénzeszközök

I. Lekötött bankbetétek

1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

1. Forintpénztár

2. Valutapénztár

3. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

III. Forintszámlák

1. Kincstáron kívüli forintszámlák

2. Kincstárban vezetett forintszámlák

IV. Devizaszámlák

1. Kincstáron kívüli devizaszámlák

2. Kincstárban vezetett devizaszámlák

D) Követelések

I. Költségvetési évben esedékes követelések

1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre

5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

1. Adott előlegek

- ebből: immateriális javakra adott előlegek

- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

- ebből: készletekre adott előlegek

- ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

3. Más által beszedett bevételek elszámolása

4. Forgótőke elszámolása

5. Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

6. Nem a társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

7. Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

8. Részesedésszerzés esetén átadott eszközök

9. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

E) Egyéb sajátos elszámolások

I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása

1. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

2. Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

3. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

4. Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása

1. Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó

2. Más fizetendő általános forgalmi adó

III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

1. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

2. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

F) Aktív időbeli elhatárolások

1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

3. Halasztott ráfordítások

Eszközök összesen

FORRÁSOK

G) Saját tőke

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

II. Nemzeti vagyon változásai

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

IV. Felhalmozott eredmény

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

VI. Mérleg szerinti eredmény

H) Kötelezettségek

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

1. Kapott előlegek

2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

4. Forgótőke elszámolása (Kincstár)

5. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

7. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

8. Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei

9. Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

J) Passzív időbeli elhatárolások

1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3. Halasztott eredményszemléletű bevételek

Források összesen"

9. melléklet a 480/2022. (XI. 28.) Korm. rendelethez

1. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 10. melléklet 8-11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. A 4. pont szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek

9. Az 5. pont szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek

10. A 6. pont szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek

11. A 7. pont szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek"

2. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 10. melléklet 21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"21. A 3656. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása könyvviteli számla forgalmának és egyenlegének levezetése ellátási jogcímenként a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainál"

10. melléklet a 480/2022. (XI. 28.) Korm. rendelethez

"11. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG

ESZKÖZÖK

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

I. Készletek

II. Értékpapírok

C) Pénzeszközök

I. Lekötött bankbetétek

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

III-IV. Forintszámlák, devizaszámlák

D) Követelések

I. Költségvetési évben esedékes követelések

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

E) Egyéb sajátos elszámolások

F) Aktív időbeli elhatárolások

Eszközök összesen

FORRÁSOK

G) Saját tőke

I-III. Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

IV. Felhalmozott eredmény

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

VI. Mérleg szerinti eredmény

H) Kötelezettségek

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

J) Passzív időbeli elhatárolások

Források összesen"

11. melléklet a 480/2022. (XI. 28.) Korm. rendelethez

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 12. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. Az államháztartás központi alrendszere összevont (konszolidált) beszámolója elkészítése során el kell végezni a központi alrendszeren belül

3.1. az 1. és 2. pontban foglaltakat az államháztartás központi alrendszere egészében,

3.2. a költségvetési jelentések K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása rovatán kimutatott kiadásnak a B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések rovaton kimutatott teljesítés összegével való csökkentését, K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése rovatán kimutatott kiadás és B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések rovatán kimutatott kiadás csökkentését és B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése rovatán kimutatott bevételnek a K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése rovaton kimutatott teljesítés összegével való csökkentését a konszolidált költségvetési jelentésben,

3.3. a költségvetési jelentések K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése rovatán kimutatott - teljesítéssel csökkentett - végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek összegével a Költségvetési évben esedékes kötelezettségek vagy a Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek sorok csökkentését a Felhalmozott eredmény sorral szemben a konszolidált mérlegben,

3.4. a költségvetési jelentések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése rovatán központi alrendszerrel szemben kimutatott - teljesítéssel csökkentett - követelések összegével (a központi alrendszerben a K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése rovaton kimutatott - teljesítéssel csökkentett - végleges kötelezettségvállalásokkal, más fizetési kötelezettségekkel egyező összegben) a Költségvetési évben esedékes követelések vagy a Költségvetési évet követően esedékes követelések sorok csökkentését a Felhalmozott eredmény sorral szemben a konszolidált mérlegben."

12. melléklet a 480/2022. (XI. 28.) Korm. rendelethez

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 14. melléklet II. pont 4. alpont h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartása tartalmazza legalább)

"h) a kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség végleges vagy nem végleges jellegét, végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esetén annak módosulásai, a pénzügyi teljesítési adatok könyvviteli számlákon történő elszámolásának időpontjait és a könyvviteli számlák megnevezését,"

13. melléklet a 480/2022. (XI. 28.) Korm. rendelethez

1. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet K1101. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Ezen a rovaton kell elszámolni)

"a) köztisztviselők, kormánytisztviselők, kormányzati ügykezelők, közszolgálati ügykezelők, közalkalmazottak, egészségügyi szolgálati jogviszony keretében foglalkoztatottak, rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományának tagjai, a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak, a rendvédelmi tisztjelöltek, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjai, a honvédelmi alkalmazottak, a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal adó- és vámhatósági szolgálati és tisztjelölti jogviszonyban álló foglalkoztatottak, a különleges jogállású szerveknél közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak, a bírák, az ügyészek, az igazságügyi és az ügyészségi alkalmazottak - besorolási osztály, fizetési fokozat, előmeneteli fokozat, besorolási fokozat szerint megállapított, kötelező illetménykiegészítésekkel, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti kereset-kiegészítéssel, a kötelező és feltételtől függő, adható pótlékokkal (például felzárkóztatási, kollégiumi, összevont osztályban oktatók pótlékai, közművelődési, közgyűjteményi dolgozók pótléka), törvényben illetmény részeként nevesített tanulmányi díjjal növelt - illetményét,"

2. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet K1104. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Ezen a rovaton kell elszámolni)

"d) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának tagját a túlszolgálatért, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban álló foglalkoztatottját a túlmunkáért megillető díjazást."

3. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet K123. pont e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(K123. Egyéb külső személyi juttatások

Ezen a rovaton kell elszámolni)

"e) az önkéntes tartalékos szolgálatot teljesítők juttatásait, a honvéd tiszti alapképzésben részt vevő szerződéses állományú katona ösztöndíját, a honvéd altiszt-jelölt ösztöndíját és egyéb pénzbeli juttatásait, a rendvédelmi tanintézeteknél tiszthelyettes képzésben részesülők juttatásait, a honvédelemért felelős miniszter által alapított középiskolai, esélyegyenlőségi, önkéntes tartalékos szolgálati ösztöndíjat, a honvéd kollégiumok, gimnáziumok és szakközépiskolák növendékeinek juttatásait, a honvédelemért felelős miniszter által a polgári felsőoktatási intézmények hallgatói és a honvédelmi szakképző intézmény tanulói részére a katonai szolgálat vállalásának ösztönzése érdekében alapított ösztöndíjat, valamint a honvédelmi tárca gondoskodási körébe tartozó árvák részére alapított ösztöndíjat, továbbá a rendészeti szakközépiskolák hallgatói állományának juttatásait,"

14. melléklet a 480/2022. (XI. 28.) Korm. rendelethez

1. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet K121. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"K121. Választott tisztségviselők juttatásai

Ezen a rovaton kell elszámolni a köztársasági elnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és tagja, a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, a Költségvetési Tanács elnöke, a legfőbb ügyész, az alapvető jogok biztosa és helyettesei, az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, az országgyűlési képviselő, a helyi nemzetiségi önkormányzati képviselő, a nemzetiségi önkormányzat tisztségviselői, a társulási tanács tisztségviselői, a nemzetiségi szószóló, a polgármester, főpolgármester, a helyi önkormányzati képviselő, vármegyei közgyűlés tagja, az alpolgármester, a főpolgármester-helyettes, továbbá a vármegyei közgyűlés elnöke és alelnöke számára fizetett, a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai rovatainak megfelelő tartalmú juttatásokat, tiszteletdíjakat."

2. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet K331. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"K331. Közüzemi díjak

K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja

Ezen a rovaton kell elszámolni a villamosenergia szolgáltatás díját.

K3312. Gázenergia szolgáltatás díja

Ezen a rovaton kell elszámolni a gázenergia szolgáltatás díját.

K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja

Ezen a rovaton kell elszámolni a távhő- és melegvíz szolgáltatások díjait.

K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja

Ezen a rovaton kell elszámolni a víz- és csatornadíjakat."

3. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet K45. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

Ezen a rovaton kell elszámolni)

"a) a foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatásokat, így különösen az álláskeresési járadékot, a nyugdíj előtti álláskeresési segélyt, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos útiköltség-térítést,"

4. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet B111. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Ezen a rovaton kell elszámolni a központi költségvetésről szóló törvényben a települési önkormányzatok és a vármegyei önkormányzatok részére a működés általános támogatására biztosított előirányzatból származó bevételeket."

5. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet B351. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"B351. Értékesítési és forgalmi adók

Ezen a rovaton kell elszámolni

a) az általános forgalmi adót,

b) a távközlési ágazatot terhelő különadót,

c) a kiskereskedői ágazatot terhelő különadót,

d) a bank- és biztosítási ágazatot terhelő pótadót,

e) a visszterhes vagyonátruházási illetéket,

f) az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adót,

g) az ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adót,

h) az innovációs járulékot,

i) a légitársaságok hozzájárulását,

j) a gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetéseit [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bekezdése],

k) a gyógyszer nagykereskedést végzők befizetéseit [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bekezdése],

l) a gyógyszergyártók 10%-os befizetési kötelezettségét [2006. évi XCVIII. tv. 40/A. § (1) bekezdése],

m) a Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetéseket [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bekezdése],

n) a Gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételeket [2006. évi XCVIII. tv. 42. §-a],

o) a népegészségügyi termékadót,

p) a távközlési adót,

q) a pénzügyi tranzakciós illetéket,

r) a biztosítási adót,

s) a reklámadót,

t) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadóját.

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni."

6. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet B354. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(B354. Gépjárműadók

Ezen a rovaton kell elszámolni)

"a) a belföldi gépjárművek adóját,"

15. melléklet a 480/2022. (XI. 28.) Korm. rendelethez

1. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 16. melléklet 1. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök pont 16. Tartós részesedések alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. Tartós részesedések

161. Tartós részesedések jegybankban

162. Tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

1621. Törvény vagy miniszteri rendelet alapján tartós állami részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

1622. Tartós részesedések saját tulajdonban lévő nem pénzügyi vállalkozásban

163. Tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban

1631. Törvény vagy miniszteri rendelet alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásban

1632. Tartós részesedések saját tulajdonban lévő pénzügyi vállalkozásban

164. Tartós részesedések társulásban

165. Egyéb tartós részesedések

1651. Tartós részesedések nonprofit gazdasági társaságban

1652. Tartós részesedések nemzetközi szervezetekben

1653. Más egyéb tartós részesedések (kivéve: befektetési jegyek)

1654. Tartós befektetési jegyek

166. Tartós részesedések értékhelyesbítése

1661. Tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban értékhelyesbítése

16611. Törvény vagy miniszteri rendelet alapján tartós állami részesedések nem pénzügyi vállalkozásban értékhelyesbítése

16612. Tartós részesedések saját tulajdonban lévő nem pénzügyi vállalkozásban értékhelyesbítése

1662. Tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban értékhelyesbítése

16621. Törvény vagy miniszteri rendelet alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásban értékhelyesbítése

16622. Tartós részesedések saját tulajdonban lévő pénzügyi vállalkozásban értékhelyesbítése 168. Tartós részesedések értékvesztése és visszaírása

1681. Tartós részesedések jegybankban értékvesztése és visszaírása

1682. Tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban értékvesztése és visszaírása

16821. Törvény vagy miniszteri rendelet alapján tartós állami részesedések nem pénzügyi vállalkozásban értékvesztése és visszaírása

16822. Tartós részesedések saját tulajdonban lévő nem pénzügyi vállalkozásban értékvesztése és visszaírása

1683. Tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban értékvesztése és visszaírása

16831. Törvény vagy miniszteri rendelet alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásban értékvesztése és visszaírása

16832. Tartós részesedések saját tulajdonban lévő pénzügyi vállalkozásban értékvesztése és visszaírása

1684. Tartós részesedések társulásban értékvesztése és visszaírása

1685. Egyéb tartós részesedések értékvesztése és visszaírása

16851. Tartós részesedések nonprofit gazdasági társaságban értékvesztése és visszaírása

16852. Tartós részesedések nemzetközi szervezetekben értékvesztése és visszaírása

16853. Más egyéb tartós részesedések (kivéve: befektetési jegyek) értékvesztése és visszaírása

16854. Befektetési jegyek értékvesztése és visszaírása"

2. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 16. melléklet 05. Kiadási előirányzatok, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, teljesítés pont 05331. Közüzemi díjak alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"05331. Közüzemi díjak

053311. Villamosenergia szolgáltatás díja

0533111. Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata

0533112. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség villamosenergia szolgáltatás díjára

0533113. Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése

053312. Gázenergia szolgáltatás díja

0533121. Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata

0533122. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség gázenergia szolgáltatás díjára

0533123. Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése

053313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja

0533131. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja előirányzata

0533132. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség távhő- és melegvíz szolgáltatás díjára

0533133. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjának teljesítése

053314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja

0533141. Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata

0533142. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség víz- és csatorna szolgáltatás díjára

0533143. Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése"

16. melléklet a 480/2022. (XI. 28.) Korm. rendelethez

1. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 17. melléklet 3. pont a) alpontjában foglalt táblázat harmadik sora helyébe a következő rendelkezés lép:

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 053112, 053122,
053132, 053212, 053222, 0533112, 0533122, 0533132,
0533142, 053322, 053332, 053342, 053352, 053362, 053372,
053412, 053422, 053512, 053522, 053532, 053542, 053552.
számlák egyenlege
a 053113, 053123, 053133, 053213, 053223, 0533113, 0533123,
0533133, 0533143, 053323, 053333, 053343, 053353, 053363,
053373, 053413, 053423, 053513, 053523, 053533, 053543,
053553. számlák egyenlege
=4213. könyvviteli számla egyenlege

2. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 17. melléklet 3. pont b) alpontjában foglalt táblázat harmadik sora helyébe a következő rendelkezés lép:

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 053112, 053122,
053132, 053212, 053222, 0533112, 0533122, 0533132,
0533142, 053322, 053332, 053342, 053352, 053362, 053372,
053412, 053422, 053512, 053522, 053532, 053542, 053552.
számlák egyenlege
=4223. könyvviteli számla egyenlege

17. melléklet a 480/2022. (XI. 28.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelethez

A Kincstár területi szervei

AB
1.ElnevezésIlletékességi terület
2.Magyar Államkincstár Baranya Vármegyei IgazgatóságBaranya vármegye
3.Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Vármegyei IgazgatóságBács-Kiskun vármegye
4.Magyar Államkincstár Békés Vármegyei IgazgatóságBékés vármegye
5.Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei
Igazgatóság
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
6.Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Vármegyei IgazgatóságBudapest, Pest vármegye
7.Magyar Államkincstár Csongrád-Csanád Vármegyei IgazgatóságCsongrád-Csanád vármegye
8.Magyar Államkincstár Fejér Vármegyei IgazgatóságFejér vármegye
9.Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Vármegyei IgazgatóságGyőr-Moson-Sopron vármegye
10.Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Vármegyei IgazgatóságHajdú-Bihar vármegye
11.Magyar Államkincstár Heves Vármegyei IgazgatóságHeves vármegye
12.Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei IgazgatóságJász-Nagykun-Szolnok vármegye
13.Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Vármegyei IgazgatóságKomárom-Esztergom vármegye
14.Magyar Államkincstár Nógrád Vármegyei IgazgatóságNógrád vármegye
15.Magyar Államkincstár Somogy Vármegyei IgazgatóságSomogy vármegye
16.Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei
Igazgatóság
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
17.Magyar Államkincstár Tolna Vármegyei IgazgatóságTolna vármegye
18.Magyar Államkincstár Vas Vármegyei IgazgatóságVas vármegye
19.Magyar Államkincstár Veszprém Vármegyei IgazgatóságVeszprém vármegye
20.Magyar Államkincstár Zala Vármegyei IgazgatóságZala vármegye

"

Tartalomjegyzék