67/2022. (II. 28.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a közúti infrastruktúra fejlesztésével összefüggő, valamint jogharmonizációs célú módosításáról

A Kormány

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 12. alpontjában,

a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 21. alpontjában,

a 3. alcím tekintetében az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 28. § (1) bekezdés k) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 10. pontjában,

az 5. alcím tekintetében az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 28. § (1) bekezdés c)-g), l), o)-p) és s) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A transzeurópai közúthálózatnak a Magyar Köztársaság területén lévő alagútjaira vonatkozó biztonsági minimumkövetelményekről szóló 18/2007. (II. 20.) Korm. rendelet módosítása

1. § A transzeurópai közúthálózatnak a Magyar Köztársaság területén lévő alagútjaira vonatkozó biztonsági minimumkövetelményekről szóló 18/2007. (II. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet] 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha a Kkt. 21/B. § (2) bekezdésében meghatározott szabályszegést a 2015/413/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet vagy a 2019/520/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültető más tagállamban bejegyzett gépjárművel követték el, a jogszabályban meghatározott tájékoztató levélben kell felhívni a gépjármű üzemben tartójának figyelmét, hogy 15 napon belül terjeszthet elő bizonyítási indítványt, valamint élhet a Kkt. 21/A. §-ában meghatározott kimentés lehetőségével, amelyhez csatolni kell a válasznyomtatványt is."

(2) A 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"17. § Ez a rendelet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvénnyel és a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvénnyel együtt

1. a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló, 2015. március 11-i 2015/413/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, és

2. az Unión belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról és az útdíjfizetés elmulasztásával kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló, 2019. március 19-i (EU) 2019/520 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja."

3. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet] 118/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1) Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Útdíj tv.), a használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: Díjrendelet), valamint a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) alapján mentességre jogosultak (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult) az útdíjköteles elemi útszakaszok, úthasználati díj ellenében használható közutak díjmentes használatára, valamint közútkezelői hozzájárulás hiányában a megengedett össztömeget, a megengedett legnagyobb tengelyterhelést, valamint a megengedett legnagyobb tengelycsoportterhelést meghaladó járművekkel közlekedésre jogosultak nyilvántartásába (a továbbiakban: mentességi nyilvántartás) felvenni kért járműveinek Kknyt. 9/C. § (1) bekezdésében meghatározott adatait, továbbá az ezzel kapcsolatos változásokat kérelemre - az (1a) és a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - a közlekedési igazgatási hatóság jegyzi be a mentességi nyilvántartásba.

(1a) A mentességi nyilvántartásba felvenni kért járműveknek az (1) bekezdésben meghatározott adatait és az ezzel kapcsolatos változásokat

a) a Nyilvántartó jegyzi be a mentességi nyilvántartásba

aa) a Magyarországon szolgálati céllal tartózkodó vagy átvonuló külföldi fegyveres erők és a Magyarországon felállított nemzetközi katonai parancsnokságok hivatali vagy szolgálati gépjárművei, valamint az egyéb, nemzetközi szerződés, nemzetközi egyezmény és viszonosság alapján mentességet élvező gépjárművek,

ab) az útdíjköteles elemi útszakasz kezelői feladatait ellátó az útdíjköteles elemi útszakasz üzemeltetői feladata ellátása érdekében az üzemeltető társaság vagy az általa üzemeltetői feladatokkal megbízott gazdasági társaság által üzemeltetett gépjárművek, továbbá üzemeltetésbe nem adott országos közút esetében az országos közút kezelésére a miniszter által kijelölt közútkezelő által a közútkezelői feladata ellátása érdekében üzemeltetett, valamint a téli időszakban az országos közút kezelőjével kötött szerződés szerint, az országos közút kezelőjének cégjegyzésre jogosult képviselője által igazoltan a téli úttisztítási, síkosságmentesítési feladatokat végző gépjárművek,

ac) a díjellenőrzést végző szervezetek által üzemben tartott, díjellenőrzést végző gépjárművek,

ad) az útdíjszedőnek az útdíjszedői feladatait ellátó gépjárművei,

ae) a Magyarországgal szomszédos állam közúthálózatának kezelői feladatait ellátó, a közút kezelésére létrehozott szervezetnek az általa közútkezelési feladatai ellátása érdekében üzemben tartott gépjárművek - ha az a két érintett ország államhatártól számított legközelebbi két útdíjköteles elemi útszakaszt használja -,

af) az államhatárról szóló törvényben meghatározott tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben elrendelt szállítási feladatok végrehajtásában részt vevő gépjárművek,

ag) a közút kezelését végző társaság vagy a közútkezelővel szerződésben álló vállalkozó által üzemben tartott, kezelői feladatokat ellátó jármű

esetében;

b) az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jegyzi be a mentességi nyilvántartásba

ba) a katasztrófavédelemről szóló törvényben meghatározott katasztrófa által okozott károk megelőzésében vagy elhárításában részt vevő gépjárművek üzemeltetőinek, ezen feladatok ellátása során, továbbá az önkéntes tűzoltó egyesületek, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok, valamint az önkéntes vagy köteles polgári védelmi egységek tagjainak az elrendelt gyakorlat során igénybe vett gépjárművei,

bb) a humanitárius segélyszállítmányokat szállító gépjárművek,

bc) ha a kárelhárítást vagy kármegelőzést térítésmentesen végzik, a káresetek felszámolásához a hivatásos katasztrófavédelmi szerv által igénybe vett gépjárművek

esetében;

c) a rendőrség általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerve jegyzi be a mentességi nyilvántartásba a kárelhárítás vagy kármegelőzés időtartamára az abban részt vevő gépjárművek esetében, ha azok a kárelhárítást vagy kármegelőzést térítésmentesen végzik, és a forgalmi rendszámuk a kárelhárítást megelőzően a közút kezelője vagy a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NÚSZ Zrt.) részére bejelentésre került, vagy forgalmi rendszámukat és a kárelhárítás vagy kármegelőzés várható időtartamát a rendőrség általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerve a NÚSZ Zrt.-nek és a közlekedési igazgatási hatóságnak a kárelhárítás megkezdését megelőzően vagy legkésőbb az azt követő második munkanapon bejelenti."

(2) A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a következő 120/G. §-sal egészül ki:

"120/G. § E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek a közúti infrastruktúra fejlesztésével összefüggő, valamint jogharmonizációs célú módosításáról szóló 67/2022. (II. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.3.) módosított 118/A. §-át a Módr.3. hatálybalépését követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni."

4. § A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

a) 118/A. § (2a) bekezdésében a "hatóság" szövegrész helyébe a "közlekedési igazgatási hatóság" szöveg,

b) 118/A. § (3) bekezdésében a "hatóság" szövegrész helyébe a "mentességi nyilvántartásba történő bejegyzés ügyében eljáró hatóság" szöveg,

c) 118/A. § (4) bekezdésében az "a GKM rendelet" szövegrész helyébe az "a Díjrendelet" szöveg

lép.

5. § Hatályát veszti a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 118/A. § (2a) bekezdésében az "a miniszteri rendelet 14. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott járművekre vonatkozó üzemben tartói adatokat a járműnyilvántartás adatai" szövegrész.

4. A vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása

6. § A vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet] 2. §-a a következő 9. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"9. Országos Vasúti Szabályzat: az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról szóló 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet, a kötélvontatású személyszállító vasutakról és az Országos Vasúti Szabályzat III. kötetének kiadásáról szóló 26/2003. (IV. 28.) GKM rendelet és a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet."

7. § A 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet 1. alcíme a következő 8/D. §-sal egészül ki:

"8/D. § Ha van hatályos vasúti műszaki előírás az engedélykérelem tárgyát képező műszaki megoldásra vonatkozóan, a vasúti közlekedési hatóság az ügyfél kérelmére az Országos Vasúti Szabályzatot a vasúti műszaki előírásban foglalt eltérésekkel alkalmazza."

8. § A 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet a következő 42. §-sal egészül ki:

"42. § E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek a közúti infrastruktúra fejlesztésével összefüggő, valamint jogharmonizációs célú módosításáról szóló 67/2022. (II. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr. 7.) megállapított 2. § 9. pontját és 8/D. §-át a Módr. 7. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

5. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet módosítása

9. § (1) Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet] 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1) Az útdíjszedő területi nyilatkozatot készít, amelyben rögzíti azokat a területeket, amelyekre a díjszedési jogosultsága kiterjed, valamint megnevezi az alkalmazható technológiákat és azokat a pénzügyi feltételeket, amelyek teljesítésével az általa üzemeltetett UD rendszerhez az útdíjszolgáltató - ide nem értve az egyetemes útdíjszolgáltatót - csatlakozhat. A területi nyilatkozat nem írhat elő olyan műszaki megoldásokat vagy egyéb olyan eljárásokat, amelyek akadályozzák az Unión belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról és az útdíjfizetés elmulasztásával kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló, 2019. március 19-i (EU) 2019/520 európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott átjárhatóságot. (1a) Az (1) bekezdésben meghatározott követelmények sérelme nélkül a területi nyilatkozatban az EETS szolgáltatónak nem minősülő útdíjszolgáltató számára a szolgáltatás és az ellátás biztonságával összefüggő egyéb feltételek is előírhatóak."

(2) A 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A területi nyilatkozat kötelező tartalmi elemei:)

"a) az útdíjszolgáltatóval, valamint az EETS szolgáltatókkal szemben támasztott - jogszabályban meghatározott - megkülönböztetéstől mentes követelmények,"

(3) A 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a bekezdés a következő h)-j) ponttal egészül ki:

(A területi nyilatkozat kötelező tartalmi elemei:)

"g) alapvető kereskedelmi feltételek (különösen a szolgáltatási szintre vonatkozó követelmények, a felek között alkalmazandó díjak, a csatlakozási eljárás költségei, az útdíjszedő által kérhető pénzügyi garanciák),

h) a szerződéskötés és a műszaki csatlakozás alapvető feltételei,

i) a hatáskörrel rendelkező egyeztető szerv megnevezése, valamint

j) az útdíjszedő által az útdíjszolgáltatók részére fizetendő díjazás meghatározásának módja."

(4) A 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet 8. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A területi nyilatkozatnak tartalmaznia kell az egyetemes útdíjszolgáltató - jogszabályban meghatározott -azon feladat- és felelősségi köreit, amelyek kizárólag az egyetemes útdíjszolgáltatót terhelik, valamint e feladatok ellátásának díjazását."

(5) A 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A területi nyilatkozatra az általános szerződési feltételekre irányadó jogszabályi rendelkezéseket is megfelelően alkalmazni kell. A területi nyilatkozatot, továbbá annak valamennyi módosítását azok tervezett hatálybalépését megelőzően az útdíjszedő a felügyeleti szervnek jóváhagyásra benyújtja. Ha a felügyeleti szerv a területi nyilatkozat vagy a területi nyilatkozat módosításának benyújtását követő 15 napon belül nem nyilatkozik, jóváhagyását megadottnak kell tekinteni."

(6) A 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet 9. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Ha az EETS szolgáltató az útdíjszedő üzemszünetét követően az útdíjbevallás küldési feltételeinek megfelelően teljesít útdíjbevallást az üzemszünettel érintett időszak vonatkozásában, azt az útdíjszedő köteles befogadni, és az útdíjat a bevallás alapján kivetni."

(7) A 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A magyarországi székhellyel rendelkező EETS szolgáltatót a nyilvántartásba vétel iránti kérelemének hiánytalan benyújtását követő 180 napon belül a felügyeleti szerv nyilvántartásba veszi, amennyiben az alábbi feltételeknek eleget tesz:

a) rendelkezik az útdíjszedővel kötött hatályos szerződéssel, valamint

b) üzleti jó hírnévvel rendelkezik."

(8) A 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az EETS szolgáltató biztosítja, hogy

a) szolgáltatása a nyilvántartásba vételét követő 36 hónapon belül legalább négy EETS területet lefedjen, továbbá az EETS területet érintő változás esetén, vagy ha a lefedettség valamilyen okból már nem teljes, azt hat hónapon belül helyreállítja,

b) szolgáltatása az első szerződés megkötését követő 24 hónapon belül lefedje a teljes EETS szolgáltatásba bevont valamennyi magyarországi útszakaszt (EETS terület), továbbá az EETS területet érintő változás esetén, vagy ha a lefedettség valamilyen okból már nem teljes, azt hat hónapon belül helyreállítja, kivéve, ha az útdíjszedő nem tesz eleget annak a kötelezettségének, hogy megkülönböztetésmentesen nyújt EETS-t valamennyi érintett EETS területen.

(2a) Ha a Magyarországon nyilvántartásba vett EETS szolgáltató a (2) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott határidőt elmulasztja, a felügyeleti szerv észszerű határidő tűzésével felhívja a lefedettség helyreállítására. A felügyeleti szerv a felhívásában meghatározott határidő eredménytelen eltelte esetén felügyeleti eljárást indít.

(2b) A Magyarországon nyilvántartásba vett EETS szolgáltató biztosítja, hogy szolgáltatása mindenkor lefedje az összes EETS területet, amelynek lefedésére szerződéses kötelezettséget vállalt. Ha az EETS szolgáltató ezt a kötelezettségét nem teljesíti, a felügyeleti szerv észszerű határidő tűzésével felhívja a lefedettség helyreállítására. A felügyeleti szerv a felhívásban meghatározott határidő eredménytelen eltelte esetén felügyeleti eljárást indít. Ha az EETS szolgáltató az útdíjszedő mulasztására visszavezethető okból nem tudja fenntartani egy EETS terület lefedettségét, az útdíjszedő észszerű határidőn belül megteszi a szükséges intézkedéseket a lefedettség helyreállítása érdekében."

(9) A 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet 7. alcíme a következő 12/A. §-sal egészül ki:

"12/A. § (1) Az EETS szolgáltatót teljes körű felelősség terheli az általa üzemeltetett informatikai és pénzügyi szolgáltatásért. E felelőssége alapján gondoskodik olyan eljárások kidolgozásáról, amelyek lehetővé teszik az üzemszünet azonnali észlelését és biztosítják a szolgáltatás tartós kiesésének kizárását.

(2) AZ EETS szolgáltató kizárólag olyan fedélzeti eszközt helyezhet üzembe a saját rendszerében, amely alkalmas az európai geostacionárius navigációs lefedési szolgáltatás támogatására. Az EETS szolgáltató folyamatosan ellenőrzi a műholdnavigációs és helymeghatározó adatok rendelkezésre állását, és olyan körülmény fennállása esetén, amely az EETS szolgáltatás ellátását veszélyezteti, haladéktalanul tájékoztatja az útdíjszedőt.

(3) Az EETS szolgáltató kizárólag olyan fedélzeti eszközt bocsáthat ügyfelei rendelkezésére, amelynek az üzemeltetéshez szükséges tájékoztatást átadta az ügyfelének. Az EETS szolgáltató felelőssége, hogy az ügyfele által a fedélzeti eszközön keresztül meghatározott gépjármű osztályozási paraméterek az útdíjbevallásban az ügyfele által meghatározott módon kerüljenek benyújtásra.

(4) Az EETS szolgáltató biztosítja, hogy ügyfelei a számlájukon vagy más felületen megismerhessék az EETS szolgáltató által bevallott úthasználatot, annak időpontját, annak az útdíjszedő által meghatározott összegét és a meghatározás során figyelembe vett paramétereket. E körben tájékoztatást ad a be nem vallott úthasználatról is, megjelölve a bevallás elmaradásának okát.

(5) Az EETS szolgáltató a honlapján közzéteszi a szolgáltatásával lefedett EETS területet, az azzal kapcsolatos változásokat, EETS politikáját, valamint EETS stratégiáját, amelyet évente felülvizsgál."

(10) A 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. § (1) Az útdíjszolgáltató az útdíjszedő által a (2) bekezdés alapján megállapított elszámolási időszakra kivetett útdíjat az erre vonatkozó számla kiállítását követő 8 napon belül megfizeti az útdíjszedő részére.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott útdíjat az útdíjszedő az útdíjköteles elemi útszakaszoknak a 15. § alapján megállapított biztosíték összege alapján meghatározott időtartamú elszámolási időszakban történő használatára vonatkozó bevallás alapján veti ki.

(3) Az (1) bekezdéstől eltérően az egyetemes útdíjszolgáltató az útdíjszedő által a tárgyhónapra vonatkozóan kivetett útdíjat a tárgyhónapot követő hónapban fizeti meg az útdíjszedő részére oly módon, hogy a megfizetett útdíj az útdíjszedő számláján legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 25. napjáig jóváírásra kerüljön.

(4) A (3) bekezdés szerinti útdíj kivetésére az útdíjszedő részéről az útdíjköteles elemi útszakaszok tárgyhónapban történő használatára vonatkozó bevallás figyelembevételével kerül sor.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott bevallások alapján az egyetemes útdíjszolgáltató a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig az útdíjszedővel elszámol."

(11) A 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet 15. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdésben foglaltak nem érintik az útdíjszolgáltató azon jogát, hogy a biztosíték magasabb összegben történő megállapítását kezdeményezze a 14. § (2) bekezdésében meghatározott elszámolási időszak hosszabb időtartamban történő meghatározása érdekében."

(12) A 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet a 28. §-át követően a következő 16. alcímmel egészül ki:

"16. Az egyetemes útdíjszolgáltató és a szerződött díjfizető közötti szerződés megszüntetése, a felek közötti elszámolás

29. § (1) Az egyetemes útdíjszolgáltató és a szerződött díjfizető közötti szerződés megszüntetésének, valamint a felek közötti elszámolás szabályait - az ebben az alcímben foglaltak figyelembevételével - az egyetemes útdíjszolgáltató az általános szerződési feltételeiben állapítja meg.

(2) A szerződés megszüntetése esetén a szerződött díjfizető által az egyenlegére előre megfizetett, de az útdíjszedő által nem kivetett összeget az egyetemes útdíjszolgáltató - a (3)-(5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - visszatéríti.

(3) Visszatérítésnek a befizetést igazoló számla bemutatása ellenében van helye annak a részére, akinek részére a számlát kiállították, vagy akire a követelést engedményezték, vagy aki az előbbiek jogutódja, illetve örököse.

(4) A visszatérítés ügyintézési díj ellenében kérhető, amelynek összege a szerződött díjfizető által az egyenlegére előre megfizetett, de az útdíjszedő által nem kivetett összeg 1,9%-a, de legalább 15 000 Ft.

(5) Visszatérítésnek a szerződött díjfizető által az egyenlegére történő megfizetéstől számított 5 éven belül van helye."

(13) A 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet 45. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az útdíjból, valamint az útdíj megfizetésének elmaradása esetén fizetett bírságból származó bevételek felhasználására vonatkozó adatokat a díjpolitikai célok finanszírozását szolgáló költségvetési előirányzat kezelője a Társadalmi Egyeztető Szervezet felhívására megküldi a Társadalmi Egyeztető Szervezet részére."

(14) A 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet 46. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek a közúti infrastruktúra fejlesztésével összefüggő, valamint jogharmonizációs célú módosításáról szóló 67/2022. (II. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 29. §-át az egyetemes útdíjszolgáltató és a szerződött díjfizető között a Módr. hatálybalépését megelőzően létrejött szerződésekre is alkalmazni kell, azzal, hogy a felek között más módon - a Módr. hatálybalépését megelőzően -létrejött elszámolást e rendelkezések nem érintik."

(15) A 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdése a következő 5. ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"5. az Unión belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról és az útdíjfizetés elmulasztásával kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló, 2019. március 19-i (EU) 2019/520 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek"

(való megfelelést szolgálja.)

(16) A 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet 52. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ez a rendelet

1. az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatás és műszaki elemei meghatározásáról szóló, 2009. október 6-i 2009/750/EK bizottsági határozat,

2. a gépjárművek osztályozásáról, az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatás felhasználóinak kötelezettségeiről, az átjárhatósági rendszerelemekre vonatkozó követelményekről és a bejelentett szervekre vonatkozó minimális alkalmassági feltételekről szóló, 2019. november 28-i (EU) 2020/203 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,

3. az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatást nyújtó szolgáltatók részletes kötelezettségeiről, az EETS területi nyilatkozatok minimális tartalmáról, az elektronikus kapcsolódási pontokról, az átjárhatósági rendszerelemekre vonatkozó követelményekről és a 2009/750/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. november 28-i (EU) 2020/204 bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

10. § A 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) bekezdésében az "az Állami Autópálya Kezelő" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató" szöveg,

b) 4. § (2) bekezdésében a "tárgyhónap" szövegrész helyébe a "tárgyhónapot követő hónap" szöveg,

c) 6. §-ában a "feljogosított" szövegrész helyébe a "kijelölt" szöveg,

d) 32. § (2) bekezdésében a "tíz" szövegrész helyébe a "három", a "harminc" szövegrész helyébe a "tíz" szöveg,

e) 45. § (5) bekezdésében a "tájékoztatást" szövegrész helyébe a "megküldött adatokat" szöveg

lép.

11. § Hatályát veszti a 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet

a) 10. § (1a) bekezdése,

b) 21. § (2) bekezdése,

c) 43. § (1) bekezdés a) pontjában az "az útdíjszolgáltatót" szövegrész,

d) 45. § (4) bekezdése.

6. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2) A 9. § (12) és (14) bekezdése 2023. február 1-jén lép hatályba.

13. § (1) Ez a rendelet

1. a transzeurópai közúthálózat alagútjaira vonatkozó biztonsági minimumkövetelményekről szóló, 2004. április 29-i 2004/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

2. a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló, 2015. március 11-i (EU) 2015/413 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint

3. az Unión belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról és az útdíjfizetés elmulasztásával kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló, 2019. március 19-i (EU) 2019/520 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet

1. a gépjárművek osztályozásáról, az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatás felhasználóinak kötelezettségeiről, az átjárhatósági rendszerelemekre vonatkozó követelményekről és a bejelentett szervekre vonatkozó minimális alkalmassági feltételekről szóló, 2019. november 28-i (EU) 2020/203 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,

2. az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatást nyújtó szolgáltatók részletes kötelezettségeiről, az EETS területi nyilatkozatok minimális tartalmáról, az elektronikus kapcsolódási pontokról, az átjárhatósági rendszerelemekre vonatkozó követelményekről és a 2009/750/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. november 28-i (EU) 2020/204 bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 67/2022. (II. 28.) Korm. rendelethez

A transzeurópai közúthálózatnak a Magyar Köztársaság területén lévő alagútjaira vonatkozó biztonsági minimumkövetelményekről szóló 18/2007. (II. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. pont 2.12. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Alagutak biztonsági minimumkövetelményei

Infrastrukturális intézkedések)

"2.12. Tájékoztató és közúti jelzések

2.12.1. Az alagút használói számára minden biztonsági létesítményt meghatározott jelzéssel kell ellátni. Az alagutakban alkalmazandó jelzéseket és jelzőtáblákat a 3. melléklet tartalmazza.

2.12.2. Az e rendelet hatálya alá tartozó alagutak esetében a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: miniszteri rendelet) meghatározott alapméretnél kisebb méretű világító jelzőtáblák is alkalmazhatóak, azzal, hogy a világító jelzőtábla miniszteri rendelet alapján meghatározott alapmérete 600 mm-nél kisebb nem lehet."

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére