9/2022. (IV. 21.) BM rendelet

a képesítési követelményekkel összefüggésben egyes belügyminiszteri rendeletek módosításáról

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (2) bekezdésében és az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 143. § (5) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (2) bekezdésében és az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 143. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével -,

a 2. alcím, valamint a 2. és 3. melléklet tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím, valamint a 4-6. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 2. pont a) alpontjában, 341. § (1) bekezdés 19. pontjában és 341. § (1) bekezdés 21. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosítása

1. § Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet módosítása

2. § A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 2. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"1. belső képzés: a hivatásos katasztrófavédelmi szerv saját állománya számára szervezett, a szakmai képzés körébe nem tartozó, képesítési követelményként meghatározott szakmai tanfolyam, illetve az önkormányzati, létesítményi, önkéntes tűzoltóságok állománya számára beosztás betöltésére feljogosító felkészítés, amely képzési programmal rendelkezik,"

3. § A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet

a) 1. melléklete a 2. melléklet szerint,

b) 3. melléklete a 3. melléklet szerint

módosul.

4. § A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet

a) 2. § 2. pontjában a "szolgálatot teljesítők" szövegrész helyébe a "felsőfokú végzettséggel rendelkező szolgálatot teljesítők" szöveg,

b) 2. § 6. pontjában az "amely parancsnoki beosztás betöltésére jogosít" szövegrész helyébe az "amely középfokú állami végzettséggel a szerparancsnoki képesítésre ráépülve parancsnoki beosztás betöltésére jogosít" szöveg,

c) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a "belső szakmai képzéseket" szövegrész helyébe a "belső képzéseket" szöveg,

d) 13. § (1) bekezdésében a "belső szakmai képzést" szövegrész helyébe a "belső képzést" szöveg,

e) 13. § (3) bekezdésében a "belső szakmai képzésre" szövegrész helyébe a "belső képzésre" szöveg,

f) 2. melléklet címében a "belső szakmai képzések" szövegrész helyébe a "belső képzések" szöveg

lép.

5. § Hatályát veszti a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 12. § (8) és (9) bekezdése.

3. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

6. § A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a) 4. melléklete a 4. melléklet szerint,

b) 9. melléklete az 5. melléklet szerint,

c) 10. melléklete a 6. melléklet szerint

módosul.

7. § A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 11. § (6) bekezdésében a "besorolású tanácsadó" szövegrész helyébe a "besorolású kapcsolattartó, tanácsadó" szöveg lép.

4. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. alcím, a 2. alcím és az 1-3. melléklet 2022. július 1-jén lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 9/2022. (IV. 21.) BM rendelethez

Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 2. melléklete a következő 7.4.3.18. és 7.4.3.19. ponttal egészül ki:

(Az elsődleges tűzoltási és tűzbiztonsági feladatokra rendszeresített szolgálati beosztások képesítési követelményei

Szakmai képesítések szintjei

Felsőszintű)

"7.4.3.18. katasztrófavédelem alapképzési szak, katasztrófavédelmi műveleti szakirány, (amennyiben rendelkezik legalább középszintű tűzoltás, műszaki mentés vezetésére jogosító végzettséggel)

7.4.3.19. katasztrófavédelem alapképzési szak, iparbiztonsági szakirány (amennyiben rendelkezik legalább középszintű tűzoltás, műszaki mentés vezetésére jogosító végzettséggel)"

2. melléklet a 9/2022. (IV. 21.) BM rendelethez

1. A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 1. melléklet 1.2.3.17. pontja helyébe a következő pont lép:

(A hivatásos katasztrófavédelmi szerv tagjainak és a katasztrófa- és tűzvédelmi szakmai képesítést nyújtó oktatási intézmények oktatást, képzést, vizsgáztatást végző tagjaira, valamint azok szakmai felügyeletét végző személyekre vonatkozóan

Tűzoltósági és ügyeleti szakterület

Felsőszintű:)

"1.2.3.17. katasztrófavédelem mesterképzési szak (ha rendelkezik legalább középszintű tűzoltás, műszaki mentés vezetésére jogosító végzettséggel),"

2. A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 1. melléklete a következő 1.2.3.18. és 1.2.3.19. ponttal egészül ki:

(A hivatásos katasztrófavédelmi szerv tagjainak és a katasztrófa- és tűzvédelmi szakmai képesítést nyújtó oktatási intézmények oktatást, képzést, vizsgáztatást végző tagjaira, valamint azok szakmai felügyeletét végző személyekre vonatkozóan

Tűzoltósági és ügyeleti szakterület Felsőszintű:)

"1.2.3.18. katasztrófavédelem alapképzési szak, katasztrófavédelmi műveleti szakirány, (tűzoltósági szakterületen csak abban az esetben fogadható el, ha rendelkezik legalább középszintű tűzoltás, műszaki mentés vezetésére jogosító végzettséggel),

1.2.3.19. katasztrófavédelem alapképzési szak, iparbiztonsági szakirány (tűzoltósági szakterületen csak abban az esetben fogadható el, ha rendelkezik legalább középszintű tűzoltás, műszaki mentés vezetésére jogosító végzettséggel)."

3. melléklet a 9/2022. (IV. 21.) BM rendelethez

1. A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 3. melléklet 2.1.1.3. pontja helyébe a következő pont lép:

(Tűzoltósági és ügyeleti szakterület

Szakmai szolgálati beosztásokban

Alapszintű:)

"2.1.1.3. tűzoltó szakképesítés (2002. augusztus 2. után indított, OKJ azonosító szám: 32 8915 01)."

2. A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 3. melléklet 2.1.2.7. pontja helyébe a következő pont lép:

(Tűzoltósági és ügyeleti szakterület

Szakmai szolgálati beosztásokban

Középszintű:)

"2.1.2.7. zászlósképző, 10 hónapos tűzoltó tiszthelyettes-képző, tűzoltó (2002. augusztus 2-ig indított, OKJ azonosító szám: 32 8915 01) szakképesítés,"

4. melléklet a 9/2022. (IV. 21.) BM rendelethez

A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 4. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a következő 8a. sorral egészül ki:

[ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási kategóriabeosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat]
8a.középvezetőfőosztályvezető 1kapcsolattartó650400

5. melléklet a 9/2022. (IV. 21.) BM rendelethez

1. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 9. melléklet 2.4.1.1. pontja helyébe a következő pont lép:

(Az alapbeosztásnak nem minősülő szolgálati beosztások

Magyarázat, rövidítések a 2.1-2.3. ponthoz

Iskolai végzettség)

"2.4.1.1. Szakirányú felsőfokú végzettség: a felsőoktatásban szerezhető egyes pedagógusképesítések jegyzékéről és egyes, a felsőoktatást érintő kormányrendeletek módosításáról szóló 830/2021. (XII. 29.) Korm. rendeletben és a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képzések létesítéséről szóló 65/2021. (XII. 29.) ITM rendeletben szereplő felsőfokú képzettségek valamelyike:"

2. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 9. melléklet 1.4.1.2. és 2.4.1.2. pontjában a "főiskolai" szövegrész helyébe a "legalább főiskolai" szöveg lép.

6. melléklet a 9/2022. (IV. 21.) BM rendelethez

1. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 10. melléklet 2.4.1.1. pontja helyébe a következő pont lép:

(Alapbeosztásnak nem minősülő szolgálati beosztások

Magyarázat, rövidítések a 2.1-2.3. pontokhoz:

Iskolai végzettség)

"2.4.1.1. Szakirányú felsőfokú végzettség: a felsőoktatásban szerezhető egyes pedagógusképesítések jegyzékéről és egyes, a felsőoktatást érintő kormányrendeletek módosításáról szóló 830/2021. (XII. 29.) Korm. rendeletben és a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képzések létesítéséről szóló 65/2021. (XII. 29.) ITM rendeletben szereplő felsőfokú képzettségek valamelyike:"

2. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 10. melléklet 1.4.1.2. és 2.4.1.2. pontjában a "főiskolai" szövegrész helyébe a "legalább főiskolai" szöveg lép.

Tartalomjegyzék