65/2021. (XII. 29.) ITM rendelet

a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képzések létesítéséről

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (3) bekezdés b) és c), valamint f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 24. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya a Magyarország területén működő és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 1. mellékletében felsorolt felsőoktatási intézményekre terjed ki.

(2) E rendelet az egyházi felsőoktatási intézmények hitélettel és a hitélettel együtt oktatott hittudománnyal összefüggő képzésére (a továbbiakban együtt: hitéleti képzés) az Nftv. 91. § (6) bekezdésében és 93. § (4) bekezdésében meghatározott eltérésekkel terjed ki.

(3) E rendelet az államtudományi képzési területre

a) a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvényben,

b) az államtudományi képzési területen szerezhető képesítések jegyzékéről és a képzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló 222/2019. (IX. 25.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 222/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet]

meghatározott eltéréssel terjed ki.

(4) E rendelet hatálya a tanárképzésre a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendeletben meghatározott eltéréssel terjed ki.

(5) E rendelet az Erasmus+ és utódprogramjai az Európai Unió, a Visegrádi Alap és a Közép-európai Felsőoktatási Csereprogram által finanszírozott programok keretében megvalósuló közös képzésre (a továbbiakban: európai finanszírozású közös képzés) az Nftv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott eltéréssel terjed ki. E rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet] 20. § (9) bekezdése szerinti közös képzések (a továbbiakban: képesítési jegyzéken kívüli nem európai finanszírozású közös képzések) esetén az ott meghatározott eltéréssel terjed ki.

2. § (1)[1] A felsőoktatási képesítési jegyzék képzési területenként tartalmazza azokat az alapképzési és mesterképzési szakokat, valamint felsőoktatási szakképzéseket, amelyeken az 1-3. melléklet szerinti szakképzettséget lehet szerezni. A szakokon, felsőoktatási szakképzéseken szerezhető szakképzettségek a Magyar Képesítési Keretrendszer (a továbbiakban: MKKR) szintjeire besorolt képesítések, megfeleltetve az Európai Képesítési Keretrendszer (a továbbiakban: EKKR) szintjeivel. A munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására jogosító szakképzettség tanulási eredményeit, alapképzésben és mesterképzésben a végzettségi szint és a szakképzettség, felsőoktatási szakképzésben a szakképzettség megszerzésével szerezhető tudás követelményeit - a tudás, a képesség, az attitűd, illetve az autonómia és felelősség jellemzőinek az MKKR szintleírásával összevethetően - a képzési és kimeneti követelmények határozzák meg, amelyeket a felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) hivatalos kiadványként közzétesz az általa vezetett minisztérium honlapján.

(2) Az 1. melléklet tartalmazza a felsőoktatási szakképzések és az e szakképzésekben szerezhető szakképzettségek jegyzékét.

(3) A 2. melléklet tartalmazza az alapképzési szakok - a pedagógusképzés képzési terület alapképzési szakjainak kivételével - és az e szakokon szerezhető szakképzettségek jegyzékét.

(4) A 3. melléklet - a tanárképzés és a pedagógusképzés képzési terület mesterképzési szakjainak kivételével - tartalmazza a mesterképzési szakok és az e szakokon szerezhető szakképzettségek jegyzékét.

(5) A magyar és külföldi felsőoktatási intézmények új szakot eredményező, nem európai finanszírozású közös képzéseit az 1-3. melléklet tartalmazza.

(6) Az európai finanszírozású közös képzések, a hitéleti képzések, valamint a képesítési jegyzéken kívüli nem európai finanszírozású közös képzések jegyzékét, továbbá e képzések képzési és kimeneti követelményeit a felsőoktatási intézmények nyilvántartását vezető szerv (a továbbiakban: oktatási hivatal) nyilvántartása tartalmazza.

(7) Az 1. § (3) bekezdése szerinti képzések jegyzékét a 222/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet tartalmazza.

(8) A hitéleti képzési területen alapképzési szakon a képzési és kimeneti követelményeket úgy kell megállapítani, hogy azok az MKKR 6. szintjének, mesterképzési szakon pedig az MKKR 7. szintjének feleljenek meg.

(9) A magyar és külföldi felsőoktatási intézmények közös képzése esetében a képzési és kimeneti követelményeket úgy kell megállapítani, hogy azok az MKKR 6. szintjének, mesterképzési szakon pedig az MKKR 7. szintjének feleljenek meg.

(10) Az Nftv. 15. § (6) bekezdésében és 51. § (5) bekezdésében meghatározottakkal összhangban, a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet szerint a szakirányú továbbképzésben a képzési és kimeneti követelményeket úgy kell megállapítani, hogy azok az MKKR 6. vagy 7. szintjének feleljenek meg.

3. § A felsőoktatási szakképzés és szakképzettség, alapképzési és mesterképzési szak és szakképzettség felsőoktatási képesítési jegyzékbe való felvételét kezdeményező felsőoktatási intézmény a miniszterhez benyújtja a kezdeményezés megalapozottságát alátámasztó előzetes indokolást. A miniszter a létesítés ágazati indokoltsága és a képzéssel elérendő célhoz rendelt követelmények mérlegelése alapján dönt a létesítési eljárás megindításához szükséges jóváhagyás megadásáról.

4. § (1) Amennyiben a miniszter az előzetes jóváhagyását megadta, a felsőoktatási szakképzés és szakképzettség, alapképzési és mesterképzési szak és szakképzettség felsőoktatási képesítési jegyzékbe való felvételét kezdeményező felsőoktatási intézmény az oktatási hivatalhoz nyújtja be a létesítési dokumentumot.

(2) Az oktatási hivatal a beérkezéstől számított 8 napon belül ellenőrzi, hogy a létesítési dokumentum teljes körű-e, és hiányos benyújtás esetén a felsőoktatási intézményt határidő tűzésével a létesítési dokumentum kiegészítésére hívja fel.

(3)[2] Ha a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság a képzés létesítését támogatta, továbbá alapképzési szak létesítése esetében a Magyar Rektori Konferencia az alapképzési szak létesítését támogatta, és a létesítési dokumentum hiánytalan, az oktatási hivatal a létesítési dokumentum beérkezésétől számított 8 napon belül, illetve a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidő elteltével - a benyújtott, kiegészített létesítési dokumentum megküldésével - a miniszternél kezdeményezi az új felsőoktatási szakképzés és szakképzettség, illetve alapképzési és mesterképzési szak és szakképzettség képesítési jegyzékbe történő felvételét, valamint a szak képzési és kimeneti követelményeinek közzétételét.

(4) A létesítési dokumentumnak tartalmaznia kell

a) a miniszter előzetes jóváhagyását az eljárás megindításához;

b) az alapképzési vagy mesterképzési szak - MKKR szerinti besorolási szintleírással összhangban kidolgozott - képzési és kimeneti követelményeit;

c) a szak képzési terület szerinti besorolási javaslatát;

d) az alapképzési és mesterképzési szak létesítésének indokolását, különösen

da) a szaklétesítés társadalmi, munkaerőpiaci indokoltságát, figyelemmel a szakképzettség iránti országos és regionális munkaerőpiaci, gazdasági szükségletekre, a szakemberigény rövid távú előrejelzését a várható foglalkoztatási tendenciákra,

db) az esetleges nemzetközi kötelezettségvállalást, illetve a tudománypolitikai vagy kultúr- és oktatáspolitikai szempontokat,

dc) a felsőoktatási képesítés tekintetében a nemzetközi tendenciák, a megvalósuló gyakorlat bemutatását, a létesítést megalapozó kutatásokat, a gazdasági szervezetekkel, intézményekkel való ez irányú együttműködést, valamint a nemzetközi képzési együttműködések irányait,

dd) a szakképzettség MKKR szintbe sorolására vonatkozó indokolását, figyelemmel a különböző végzettségi szintekre, a munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására jogosító szakképesítések és szakképzettségek szerkezetére,

de) a szakmai szervezetek és a munkaadók, valamint az ágazati szintű foglalkoztatásban érdekelt miniszter véleményét;

e) alapképzési szak létesítése esetén a Magyar Rektori Konferencia képzési terület szakszerkezetének módosítására vonatkozó álláspontját;

f) a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 5. § (1) bekezdése szerinti véleményét;

g)[3]

h) az alapképzési, mesterképzési szak vagy felsőoktatási szakképzés képzési és kimeneti követelményeiről a felsőoktatási intézmény - Nftv. 12. § (3) bekezdés e) pont ea) alpontja és h) pont hf) alpontja alapján hozott - szenátusi döntésének hitelesített kivonatát, ha a létesítés kezdeményezője felsőoktatási intézmény.

5. § (1) A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság véleményt nyilvánít arról, hogy

a) a létesítési dokumentum szakmai véleményeire is figyelemmel, indokolt-e a szak létesítése,

b) a képzési és kimeneti követelmény alapján, a szakon a szakképzettség megszerzésével szerezhető tudás követelményei - a tudás, a képesség, attitűd, illetve az autonómia és felelősség jellemzői - megfelelnek-e az MKKR adott besorolási szintjén meghatározott minimális követelményeknek, és ez alapján a szakra meghatározott képzési és kimeneti követelmények - az oklevelek hazai és külföldi megfeleltethetőségét is figyelembe véve - várhatóan megfelelő színvonalú kibocsátást biztosítanak-e.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a felsőoktatási intézmény felkérésére a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szakmai szempontrendszere alapján az Nftv. 67. § (4) bekezdése szerinti szakvéleményt készít a felsőoktatási szakképzés, az alap- és mesterképzés indításának nyilvántartásba vételéhez a szak képzési és kimeneti követelményei alapján elkészített szakindítási dokumentumról véleményt nyilvánítva arról, hogy az adott képzés indításának feltételei fennállnak-e a felsőoktatási intézménynél.

(3)[4]

6. § Felsőoktatási szakképzésen, alapképzési szakon és mesterképzési szakon új szakirány esetében a felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő felvétel eljárását az új felsőoktatási szakképzés, illetve az új szak létesítésére vonatkozó eljárás szerint kell lefolytatni.

6/A. §[5] A 3. mellékletben foglalt táblázat 7. sora szerinti okleveles erdőmérnök azonos jogosultságokkal rendelkezik a 3. mellékletben foglalt táblázat 18. sora szerinti okleveles természetvédelmi mérnökkel.

6/B. §[6] (1) A 2. mellékletében foglalt táblázat

a) C:33 mezője szerinti informatikus könyvtáros,

c) C:52 mezője szerinti közgazdasági adatelemzés,

d) C:55 mezője szerinti üzleti adattudomány

szak hallgatói az informatika képzési terület szakjain megszerezhető horizontális kompetenciákkal összevethető ismereteket is szereznek.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat C:38 mezője szerinti szociális munka szak hallgatói az orvos- és egészségtudomány képzési terület szakjain megszerezhető horizontális kompetenciákkal összevethető ismereteket is szereznek.

(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat C:39 mezője szerinti szociálpedagógia szak hallgatói a pedagógusképzés képzési terület szakjain megszerezhető horizontális kompetenciákkal összevethető ismereteket is szereznek.

(4) A 2. mellékletben foglalt táblázat

a) C:106 mezője szerinti építőművészet,

b) C:107 mezője szerinti formatervezés

szak hallgatói a műszaki képzési terület szakjain megszerezhető horizontális kompetenciákkal összevethető ismereteket is szereznek.

(5) A 3. mellékletben foglalt táblázat C:118 mezője szerinti szociálpedagógia szak hallgatói a pedagógusképzés képzési terület szakjain megszerezhető horizontális kompetenciákkal összevethető ismereteket is szereznek.

(6) A 3. mellékletben foglalt táblázat

a) C:149 mezője szerinti regionális és környezeti gazdaságtan,

b) C:283 mezője szerinti tájépítészet és kertművészet

szak hallgatói az agrár képzési terület szakjain megszerezhető horizontális kompetenciákkal összevethető ismereteket is szereznek.

(7) A 3. mellékletben foglalt táblázat

a) C:238 mezője szerinti belsőépítész tervezőművész,

b) C:245 mezője szerinti építőművész,

c) C: 252 mezője szerinti formatervező művész

szak hallgatói a műszaki képzési terület szakjain megszerezhető horizontális kompetenciákkal összevethető ismereteket is szereznek.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § (1) A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet] szerinti, azonos magyar elnevezésű képzések tartalmilag azonosnak minősülnek az e rendeletben meghatározott, azonos magyar elnevezésű képzésekkel.

(2) Az e rendelet szerinti

a) Japán-tanulmányok mesterképzési szak a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet szerinti japanológia mesterképzési szakkal,

b) Korea-tanulmányok mesterképzési szak a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet szerinti koreanisztika mesterképzési szakkal,

c) logika és tudományfilózófia mesterképzési szak a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet szerinti logika és tudományelmélet mesterképzési szakkal,

d) Mongólia-tanulmányok mesterképzési szak a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet szerinti mongolisztika mesterképzési szakkal,

e) Kína-tanulmányok mesterképzési szak a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet szerinti sinológia mesterképzési szakkal,

f) könyvtár- és információtudomány mesterképzési szak a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet szerinti könyvtártudomány mesterképzési szakkal

azonos.

9. § (1) A legkésőbb a 2021/2022. tanév első félévében megkezdett, a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet szerinti alkotóművészet és muzikológia alapképzési szak zeneteoretikus szakirányon, valamint a zeneteoretikus mesterképzési szakon folytatott tanulmányok a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet, valamint a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 8/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet szerinti követelmények alapján tovább folytathatók.

(2) Az (1) bekezdés szerinti alkotóművészet és muzikológia alapképzési szak zeneteoretikus szakirányon, valamint a zeneteoretikus mesterképzési szakon utolsó alkalommal a 2021/2022. tanév első félévében indítható képzés.

(3) A legkésőbb a 2016/2017. tanévben megkezdett tanulmányokat - folyamatos képzésben - végzők a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelettel, az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelettel, valamint a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelettel meghatározott követelmények alapján folytathatják tanulmányaikat.

(4) A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázatnak a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 188/2018. (X. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód1. rendelet) megváltoztatott 250. sorában foglalt új szaknevet és szakképzettségnevet a 2017/2018. tanévtől tanulmányaikat megkezdők, de a Mód1. rendelet hatálybalépésekor oklevelet még nem szerzettek esetében is alkalmazni kell.

(5) A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázatnak a Mód1. rendelet által megváltoztatott 24., 29., 57., 67., 79., 91., 92., 94., 96., 101., 104. sorában, a 3. mellékletben foglalt táblázatnak a Mód1. rendelettel megváltoztatott 31., 105., 110., 115/A., 215., 222., 224., 225., 226., 241., 246. sorában, valamint a 4. mellékletben foglalt táblázatnak a Mód1. rendelettel megváltoztatott 8. sorában foglalt új szaknevet, szakiránynevet, szakképzettségnevet a 2019/2020. tanévtől tanulmányaikat megkezdők esetében kell alkalmazni.

(6) A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázatnak a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód2. rendelet) megállapított 40., 93., 102. és 103. sorában, a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázatnak a Mód2. rendelettel megállapított 124., 179., 220., 231. és 245. sorában, valamint a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 4. mellékletében foglalt táblázatnak a Mód2. rendelettel megváltoztatott 7. sorában foglalt új szaknevet, szakiránynevet, szakképzettségnevet a 2021/2022. tanévtől tanulmányaikat megkezdők esetében kell alkalmazni.

(7) A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázatnak a Mód2. rendelettel módosított 99. sorában, valamint a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázatnak a Mód2. rendelettel módosított 240. sorában foglalt új angol nyelvű szaknevet, szakképzettséget a 2021/2022. tanévtől tanulmányaikat megkezdők esetében kell alkalmazni.

(8) A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 4. mellékletében 2021. augusztus 31-én szereplő európai finanszírozású közös képzéseket és azok képzési és kimeneti követelményeit az oktatási hivatal hivatalból nyilvántartásban veszi.

10. § Az e rendeletben szereplő angol nyelvű szak és szakképzettség elnevezéseit az e rendelet hatálybalépésekor folytatott képzésekre is alkalmazni kell.

11. §[7] (1) Az 1. mellékletben foglalt táblázatnak az egyes felsőoktatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 5/2023. (VII. 27.) KIM rendelettel (a továbbiakban: Mód3. rendelet) megállapított 4. alcím 7. pont 7.1.1. alpont c) pontját és 6. alcím 8.1. pont 8.1.1. alpont c) pontját a folyamatban lévő képzések során is alkalmazni kell.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázatnak a Mód3. rendelettel megállapított 16. sorában meghatározott új szaknevet és szakképzettséget a 2024/2025. tanévtől tanulmányaikat megkezdők esetében kell alkalmazni.

12. §[8] A 2. mellékletben foglalt táblázatnak a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képzések létesítéséről szóló 65/2021. (XII. 29.) ITM rendelet módosításáról szóló 11/2023. (XII. 23.) KIM rendelettel (a továbbiakban: Mód4. rendelet) megállapított 85. sor E:85 mezőjének 8. pontjában és F:85 mezőjének 8. pontjában meghatározott új szakiránynevet az oktatási hivatal hivatalból nyilvántartásba veszi, amennyiben az ápolás és betegellátás alapképzési szak bármely szakiránya valamely felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként a Mód4. rendelet hatálybalépését megelőző napon az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt.

Dr. Palkovics László s. k.,

innovációért és technológiáért felelős miniszter

1. melléklet a 65/2021. (XII. 29.) ITM rendelethez

A felsőoktatási szakképzések és a megszerezhető szakképzettségek jegyzéke

[9]
ABCDEFG
1.Képzési
terület
Képzési terület
angol nyelvű
megnevezése
Felsőoktatási
szakképzés
Felsőoktatási
szakképzés angol
nyelvű megnevezése
SzakképzettségFelsőoktatási szakképzésben
szerezhető szakképzettség angol
nyelvű megnevezése
EKKR és
MKKR
szint
2.AgrárAgricultural
Science
ménesgazda
felsőoktatási
szakképzés
Stud farmingménesgazdaStud-Farmer5
3.mezőgazdasági
felsőoktatási
szakképzés
Agricultural Assistantfelsőfokú mezőgazdasági
mérnökasszisztens
Agricultural Engineer Assistant5
4.szőlész-borász
felsőoktatási
szakképzés
Viticulture and Enologyfelsőfokú szőlész-borász
mérnökasszisztens
Viticulture and Enology Engineer
Assistant
5
5.gyógy- és
fűszernövények
felsőoktatási
szakképzés
Medicinal Plants and
Herbs
felsőfokú gyógynövény technológusMedicinal Plant Technologist5
6.InformatikaComputer
Science and
Information
Technology
gazdaságinformatikus felsőoktatási
szakképzés
Business Informaticsfelsőfokú gazdaságinformatikus-
asszisztens
Business Informatics Assistant5
7.mérnökinformatikus
felsőoktatási
szakképzés
Computer Science
Engineering
1. felsőfokú hálózati mérnökinformatikus-
asszisztens
1. Computer Science Engineer
Assistant in Networks
5
2. felsőfokú rendszergazda
mérnökinformatikus- asszisztens
2. Computer Science Engineer
Assistant in System Administration
3. felsőfokú telekommunikációs
mérnökinformatikus-asszisztens
3. Computer Science Engineer
Assistant in Telecommunication
8.programtervező
informatikus
felsőoktatási
szakképzés
Computer Science1. felsőfokú fejlesztő programtervező
informatikus-asszisztens
1. Computer Scientist Assistant in
Software Development
5
2. felsőfokú multimédia programtervező
informatikus-asszisztens
2. Computer Scientist Assistant in
Multimedia
9.JogiLegal Sciencejogi felsőoktatási
szakképzés
Lawfelsőfokú jogi asszisztensParalegal5
10.GazdaságtudományokEconomic
Science
gazdálkodási és
menedzsment
felsőoktatási
szakképzés
Business Administration
and Management
felsőfokú gazdasági menedzser-
asszisztens
Business Administration Assistant5
11.kereskedelem és
marketing
felsőoktatási
szakképzés
Commerce and Marketing1. felsőfokú közgazdász-asszisztens
kereskedelmi szakirányon
1. Economist Assistant in Commerce5
2. felsőfokú közgazdász-asszisztens
marketingkommunikáció szakirányon
2. Economist Assistant in Marketing
Communication
3. felsőfokú közgazdász-asszisztens
logisztika szakirányon
3. Economist Assistant in Logistics
12.pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzésFinance and Accounting1. felsőfokú államháztartási közgazdász-
asszisztens
1. Public Finance Economist Assistant5
2. felsőfokú nonprofit pénzügyi és
számviteli közgazdász-asszisztens
2. Nonprofit Finance and Accounting
Economist Assistant
3. felsőfokú pénzintézeti közgazdász-
asszisztens
3. Banking Economist Assistant
4. felsőfokú vállalkozási közgazdász-
asszisztens
4. Economist Assistant Specialized in
Entrepreneurship
13.turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzésTourism and Catering1. felsőfokú közgazdász-asszisztens
turizmus szakirányon
1. Economist Assistant in Tourism and
Catering Specialized in Tourism
5
2. felsőfokú közgazdász-asszisztens
vendéglátó szakirányon
2. Economist Assistant in Tourism and
Catering Specialized in Catering
14.Orvos- és egészségtudományMedical and
Health Science
felsőfokú egészségügyi adminisztrátor felsőoktatási szakképzésHealth Care Administratorfelsőfokú egészségügyi adminisztrációs
asszisztens
Health Care Administration Assistant5
orvosi diagnosztikai
analitikus
felsőoktatási
szakképzés
Medical Diagnostic
Analyst
felsőfokú orvosdiagnosztikai asszisztensMedical Diagnostic Assistant
15.MűvészetArtsgyártásszervező felsőoktatási szakképzésProduction Assistantfelsőfokú gyártásszervező asszisztensProduction Assistant5
16.képzőművészeti felsőoktatási szakképzésFine Art Theory1. felsőfokú képzőművész-asszisztens
könyvműves szakirányon
1. Typographic-assistant5
2. felsőfokú képzőművész-asszisztens
bútorműves és műtárgyvédő szakirányon
2. Assistant in Furniture Production and
Work of Art Protection
17.színházi rendezőasszisztens felsőoktatási szakképzésStage Directing Assistantfelsőfokú színházi rendezőasszisztensStage Directing Assistant5
18.televíziós
műsorkészítő
felsőoktatási
szakképzés
Television Productionfelsőfokú televíziós műsorkészítő-
asszisztens
Television Production Assistant5
19.MűszakiEngineering
Science
műszaki felsőoktatási
szakképzés
Engineer Assistantműszaki mérnökasszisztensTechnical Engineer Assistant5
20.légijármű-vezetés felsőoktatási szakképzésProfessional Pilot Traininglégijármű-vezetőProfessional Pilot5
21.Társadalom-
tudomány
Social Sciencetársadalmi integráció
felsőoktatási
szakképzés
Social Integrationintegrációs
asszisztens
Social Integration
Assistant
5

2. melléklet a 65/2021. (XII. 29.) ITM rendelethez

Alapképzések és alapképzésben szerezhető szakképzettségek jegyzéke

[10]
ABCDEFG
1.Képzési TerületKépzési
terület angol nyelvű
megnevezése
Alapképzési szakAlapképzési szak angol nyelvű
megnevezése
SzakképzettségAlapképzésben szerezhető
szakképzettség angol nyelvű
megnevezése
EKKRés
MKKR
szint
2.AgrárAgricultural
Science
agrár- és üzleti
digitalizáció
Agricultural and Business
Digitalization
agrár-digitalizációs mérnökAgri-digitalizationEngineer6
3.állattenyésztő mérnökiAnimal Husbandry Engineeringállattenyésztő mérnökAnimal Husbandry Engineer6
4.élelmiszermérnökiFood EngineeringélelmiszermérnökFood Engineer6
5.földmérő és földrendező
mérnöki
Land Surveying and Land
Management Engineering
földmérő és földrendező mérnökLand Surveying and Land
Management Engineer
6
6.kertészmérnökiHorticultural EngineeringkertészmérnökHorticultural Engineer6
7.lótenyésztő, lovassport
szervező agrármérnöki
Equine Husbandry and Equestrian
Sport Management
lótenyésztő, lovassport szervező
agrármérnök
Horse Breeding, Equestrian Sport
Manager
6
8.mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnökiMechanical Engineering in the
Agriculture and Food Industry
mezőgazdasági és
élelmiszeripari gépészmérnök
Mechanical Engineer in the
Agriculture and Food Industry
6
9.mezőgazdasági mérnökiAgricultural Engineeringmezőgazdasági mérnökAgricultural Engineer6
10.mezőgazdasági
vízgazdálkodási és
környezettechnológiai
mérnöki
Agricultural Water Management
and Environmental Technology
Engineering
mezőgazdasági vízgazdálkodási
és környezettechnológiai mérnök
Agricultural Water Management
and Environmental Technology
Engineer
6
11.precíziós mezőgazdasági mérnökiPrecision Agricultural Engineeringprecíziós mezőgazdasági
mérnök
Precision Agricultural Engineer6
12.szőlész-borász mérnökiViticulture and Oenology
Engineering
szőlész-borász mérnökEngineer of Viticulture and
Oenology
6
13.tájrendező és kertépítő
mérnöki
Landscape Management and
Garden Construction Engineering
tájrendező-kertépítő mérnökLandscape and Garden Engineer6
14.természetvédelmi
mérnöki
Nature Conservation Engineeringtermészetvédelmi mérnökNature Conservation Engineer6
15.vadgazda mérnökiWildlife Management Engineeringvadgazda mérnökWildlife Management Engineer6
16.gazdasági és vidékfejlesztési
agrármérnöki
Agribusiness and Rural Development Managementgazdasági és vidékfejlesztési agrármérnökAgribusiness and Rural Development Engineer6
17.BölcsészettudományArts and
Humanities
anglisztikaEnglish and American Studiesanglisztika alapszakos bölcsészPhilologist in English and
American Studies
6
18.germanisztikaGermanic Studies1. germanisztika, német
alapszakos bölcsész
1. Philologist in Germanic
Studies, Specialized in German
Studies
6
2. germanisztika, német
nemzetiségi alapszakos bölcsész
2. Philologist in Germanic
Studies, Specialized in German
as Ethnic Minority Studies
3. germanisztika,
néderlandisztika alapszakos
bölcsész
3. Philologist in Germanic
Studies, Specialized in
Netherlandistic Studies
4. germanisztika,
skandinavisztika alapszakos
bölcsész
4. Philologist in Germanic
Studies, Specialized in
Scandinavian Studies
19.keleti nyelvek és
kultúrák
Oriental Languages and Cultures1. keleti nyelvek és kultúrák
alapszakos bölcsész, altajisztika
szakirányon
1. Philologist in Eastern
Languages and Cultures,
Specialized in Altaic Studies
6
2. keleti nyelvek és kultúrák
alapszakos bölcsész, arab
szakirányon
2. Philologist in Eastern
Languages and Cultures,
Specialized in Arabic Studies
3. keleti nyelvek és kultúrák
alapszakos bölcsész,
hebraisztika szakirányon
3. Philologist in Eastern
Languages and Cultures,
Specialized in Hebrew Studies
4. keleti nyelvek és kultúrák
alapszakos bölcsész, indológia
szakirányon
4. Philologist in Eastern
Languages and Cultures,
Specialized in Indian Studies
5. keleti nyelvek és kultúrák
alapszakos bölcsész, iranisztika
szakirányon
5. Philologist in Eastern
Languages and Cultures.
Specialized in Iranian Studies
6. keleti nyelvek és kultúrák
alapszakos bölcsész, japán
szakirányon
6. Philologist in Eastern
Languages and Cultures.
Specialized in Japanese Studies
7. keleti nyelvek és kultúrák
alapszakos bölcsész, kínai
szakirányon
7. Philologist in Eastern
Languages and Cultures,
Specialized in Chinese Studies
8. keleti nyelvek és kultúrák
alapszakos bölcsész, koreai
szakirányon
8. Philologist in Eastern
Languages and Cultures,
Specialized in Korean Studies
9. keleti nyelvek és kultúrák
alapszakos bölcsész, mongol
szakirányon
9. Philologist in Eastern
Languages and Cultures,
Specialized in Mongolian Studies
10. keleti nyelvek és kultúrák
alapszakos bölcsész, tibeti
szakirányon
10. Philologist in Eastern
Languages and Cultures,
Specialized in Tibetan Studies
11. keleti nyelvek és kultúrák
alapszakos bölcsész, török
szakirányon
11. Philologist in Eastern
Languages and Cultures,
Specialized in Turkish Studies
12. keleti nyelvek és kultúrák
alapszakos bölcsész, újgörög
szakirányon
12. Philologist in Eastern
Languages and Cultures,
Specialized in Modern Greek
Studies
[11]
20.közösségszervezésCommunity Coordination1. kulturális közösségszervező1. Cultural Community
Coordinator
6
2. ifjúsági közösségszervező2. Youth Community Coordinator
3. humánfejlesztő3. Human Developer
21.magyarHungarianmagyar alapszakos bölcsészExpert in Hungarian6
22.néprajzEthnologynéprajz alapszakos bölcsészEthnologist6
23.ókori nyelvek és kultúrákAncient Languages and
Cultures
1. ókori nyelvek és kultúrák
alapszakos bölcsész,
asszíriológia szakirányon
1. Philologist in Ancient
Languages and Cultures
(Assyriology)
6
2. ókori nyelvek és kultúrák
alapszakos bölcsész,
egyiptológia szakirányon
2. Philologist in Ancient
Languages and Cultures
(Egyptology)
3. ókori nyelvek és kultúrák
alapszakos bölcsész, klasszika-
filológia szakirányon
3. Philologist in Ancient
Languages and Cultures
(Classical Philology)
24.pedagógiaPedagogypedagógia alapszakos bölcsészEducationalist6
25.pszichológiaPsychologyviselkedéselemzőHuman Behaviour Analyst6
26.régészetArchaeologyrégészet alapszakos bölcsészPhilologist in Archaeology6
27.újlatin nyelvek és
kultúrák
Romance Philology and Cultures1. újlatin nyelvek és kultúrák,
francia alapszakos bölcsész
1. Philologist in Romanistics,
Specialized in French Studies
6
2. újlatin nyelvek és kultúrák,
olasz alapszakos bölcsész
2. Philologist in Romanistics,
Specialized in Italian Studies
3. újlatin nyelvek és kultúrák,
portugál alapszakos bölcsész
3. Philologist in Romanistics,
Specialized in Portuguese
Studies
4. újlatin nyelvek és kultúrák,
román alapszakos bölcsész
4. Philologist in Romanistics,
Specialized in Romanian Studies
5. újlatin nyelvek és kultúrák,
román nemzetiségi alapszakos
bölcsész
5. Philologist in Romanistics,
Specialized in Romanian as
Ethnic Minority Studies
6. újlatin nyelvek és kultúrák,
spanyol alapszakos bölcsész
6. Philologist in Romanistics,
Specialized in Spanish Studies
28.romológiaRoma StudiesromológusRomologist6
29.szabad bölcsészetLiberal Artsalapszakos szabad bölcsészPhilologist6
30.szlavisztikaSlavonic Studies1. szlavisztika, orosz alapszakos bölcsész1. Slavonic Studies, Philologist in
Russian Studies;
6
2. szlavisztika, bolgár alapszakos bölcsész2. Slavonic Studies, Philologist in
Bulgarian Studies;
3. szlavisztika,
bolgár nemzetiségi
alapszakos bölcsész
3. Slavonic Studies,
Philologist in
Bulgarian as Ethnic
Minority Studies
4. szlavisztika, cseh
alapszakos bölcsész
4. Slavonic Studies,
Philologist in Czech
Studies
5. szlavisztika,
lengyel alapszakos
bölcsész
5. Slavonic Studies,
Philologist in Polish
Studies
6. szlavisztika, horvát
alapszakos bölcsész
6. Slavonic Studies,
Philologist in
Croatian Studies
7. szlavisztika,
horvát nemzetiségi
alapszakos bölcsész
7. Slavonic Studies,
Philologist in
Croatian as Ethnic
Minority Studies
8. szlavisztika, szerb
alapszakos bölcsész
8. Slavonic Studies,
Philologist in Serbian
Studies
9. szlavisztika,
szerb nemzetiségi
alapszakos bölcsész
9. Slavonic Studies,
Philologist in
Serbianas Ethnic
Minority Studies
10. szlavisztika,
szlovák alapszakos
bölcsész
10. Slavonic Studies,
Philologist in
Slovakian Studies
11. szlavisztika,
szlovák nemzetiségi
alapszakos bölcsész
11. Slavonic Studies,
Philologist in
Slovakian as Ethnic
Minority Studies
12. szlavisztika,
szlovén alapszakos
bölcsész
12. Slavonic Studies,
Philologist in
Slovenian Studies
13. szlavisztika,
szlovén nemzetiségi
alapszakos bölcsész
13. Slavonic Studies,
Philologist in
Slovenian as Ethnic
Minority Studies
14. szlavisztika, ukrán
alapszakos bölcsész
14. Slavonic Studies,
Philologist in
Ukrainian Studies
15. szlavisztika,
ukrán nemzetiségi
alapszakos bölcsész
15. Slavonic Studies,
Philologist in
Ukrainian as Ethnic
Minority Studies
31.történelemHistorytörténelem alapszakos bölcsészPhilologist in History6
32.TársadalomtudománySocial Sciencefilozófia, politika,
gazdaság
Philosophy, Politics, Economygazdaság és politikai
kapcsolatok szakember
Expert in Political and Economy
Studies
6
33.informatikus könyvtárosLibrary and Information Scienceinformatikus könyvtárosLibrarian and Information
Scientist
6
34.kommunikáció- és
médiatudomány
Communication and Media StudieskommunikátorExpert in Communication6
35.kulturális antropológiaCultural Anthropologykulturális antropológia
alapszakos szakelőadó
Cultural Anthropologist6
36.nemzetközi
tanulmányok
International Relationsnemzetközi kapcsolatok szakértőInternational Relations Expert6
37.politikatudományokPolitical SciencepolitológusPolitical Scientist6
38.szociális munkaSocial Workszociális munkásSocial Worker6
39.szociálpedagógiaSocial PedagogyszociálpedagógusSocial Pedagogue6
40.szociológiaSociologyszociológia alapszakos
szakelőadó
Sociologist6
41.InformatikaComputer
Science and
gazdaságinformatikusBusiness InformaticsgazdaságinformatikusBusiness Informatics Engineer6
42.mérnökinformatikusComputer Science EngineeringmérnökinformatikusComputer Science Engineer6
43.Information
Technology
programtervező
informatikus
Computer Scienceprogramtervező informatikusComputer Scientist6
44.üzemmérnök-
informatikus
Computer Science Operational
Engineering
üzemmérnök-informatikusComputer Science Operational
Engineer
6
45.JogiLegal Scienceigazságügyi igazgatásiJudicial Administrationigazságügyi szervezőJudicial Administration Manager6
46.személyügyi, munkaügyi
és szociális igazgatási
Employment Relations and Social
Insurance Administration
személyügyi, munkaügyi és
szociális igazgatási szakember
Employment Relations and Social
Insurance Expert
6
47.GazdaságtudományokEconomic
Science
alkalmazott
közgazdaságtan
Applied Economicsközgazdász alkalmazott
közgazdaságtan alapképzési
szakon
Economist in Applied Economics6
48.emberi erőforrásokHuman Resource Managementközgazdász emberi erőforrások
alapképzési szakon
Economist in Human Resource
Management
6
49.fenntartható és
körforgásos turizmus
Sustainable and Circular Economy-
Based Tourism
közgazdász fenntartható és
körforgásos turizmus
alapképzési szakon
Economist in Sustainable and
Circular Economy-Based Tourism
50.gazdálkodási és
menedzsment
Business Administration and
Management
közgazdász gazdálkodási és
menedzsment alapképzési
szakon
Economist in Business
Administration and Management
6
51.kereskedelem és
marketing
Commerce and Marketingközgazdász kereskedelem és
marketing alapképzési szakon
Economist in Commerce and
Marketing
6
52.közgazdasági
adatelemzés
Economic Data Analysisközgazdász közgazdasági
adatelemzés alapképzési szakon
Economist in Data Analysis6
53.nemzetközi gazdálkodásInternational Business Economicsközgazdász nemzetközi
gazdálkodás alapképzési szakon
Economist in International
Business
6
54.pénzügy és számvitelFinance and Accountingközgazdász pénzügy és
számvitel alapképzési szakon
Economist in Finance and
Accounting
6
55.üzleti adattudományData Science in Businessüzleti adattudósData Scientist in Business6
56.turizmus-vendéglátásTourism and Cateringközgazdász turizmus-
vendéglátás alapképzési szakon
Economist in Tourism and
Catering
6
57.MűszakiEngineering
Science
anyagmérnökiMaterials EngineeringanyagmérnökMaterials Engineer6
58.biomérnökiBiochemical EngineeringbiomérnökBiochemical Engineer6
59.biztonságtechnikai
mérnöki
Safety and Security Engineeringbiztonságtechnikai mérnökSafety and Security Technology
Engineer
6
60.energetikai mérnökiEnergy Engineeringenergetikai mérnökEnergy Engineer6
61.építészmérnökiArchitectural EngineeringépítészmérnökArchitectural Engineer6
62.építőmérnökiCivil EngineeringépítőmérnökCivil Engineer6
63.faipari mérnökiTimber Industry Engineeringfaipari mérnökTimber Industry Engineer6
64.fizikus-mérnökiPhysicist Engineeringfizikus-mérnökPhysicist Engineer6
65.gépészmérnökiMechanical EngineeringgépészmérnökMechanical Engineer6
66.repülőmérnökiProfessional Pilothivatásos pilótaProfessional Pilot6
[12]
67.ipari termék- és
formatervező mérnöki
Industrial Design Engineeringipari termék- és formatervező
mérnök
Industrial Design Engineer6
68.járműmérnökiVehicle EngineeringjárműmérnökVehicle Engineer6
69.jármű-üzemmérnökiVehicle Operational Engineeringjármű-üzemmérnökVehicle Operational Engineer6
70.kiberbiztonsági mérnökiCyber Security Engineeringkiberbiztonsági mérnökCyber Security Engineer6
71.könnyűipari mérnökiLight Industrial Engineeringkönnyűipari mérnökLight Industry Engineer6
72.környezetmérnökiEnvironmental EngineeringkörnyezetmérnökEnvironmental Engineer6
73.közlekedésmérnökiTransportation EngineeringközlekedésmérnökTransportation Engineer6
74.logisztikai mérnökiLogistics Engineeringlogisztikai mérnökLogistics Engineer6
75.mechatronikai mérnökiMechatronical Engineeringmechatronikai mérnökMechatronical Engineer6
76.molekuláris bionika
mérnöki
Molecular Bionics Engineeringmolekuláris bionikus mérnökMolecular Bionics Engineer6
77.műszaki földtudományiEarth Science Engineeringföldtudományi mérnökEarth Science Engineer6
78.műszaki menedzserEngineering Managementműszaki menedzserEngineering Manager6
78/A.repülési
infrastruktúra
üzemmérnöki
Aviation
Infrastructure
Engineering
repülési
infrastruktúra
üzemmérnök
Aviation
Infrastructure
Engineer
6
79.tesztmérnökiTest EngineeringtesztmérnökTest Engineer6
80.tűzvédelmi mérnökiFire Safety Engineeringtűzvédelmi mérnökFire Safety Engineer6
81.vegyészmérnökiChemical EngineeringvegyészmérnökChemical Engineer6
82.villamosmérnökiElectrical EngineeringvillamosmérnökElectrical Engineer6
83.villamos-üzemmérnökiElectrical Operations Engineeringvillamos-üzemmérnökElectrical Operations Engineer6
84.vízügyi üzemeltetési
mérnöki
Water Operation Engineeringvízügyi üzemeltetési mérnökWater Operation Engineer6
85.Orvos- és egészségtudományHealth
Science
ápolás és betegellátásNursing and Patient Care1. ápoló1. Nurse6
2. dietetikus2. Dietitian
3. gyógytornász-fizioterapeuta3. Physiotherapist
4. mentőtiszt4. Ambulance Officer
(Paramedic)
5. szülésznő5. Midwife
6. hang-, beszéd- és
nyelésterapeuta
6. Voice, Speech and Swallowing
Therapist
7. ergoterapeuta7. Occupational Therapist
8. ortopédiai
műszerész
8. Orthopedic
technician
86.digitális fogászati
tervezés
Digital Technology in Dentistrydigitális fogászati tervezőDigital Dental Designer6
[13]
87.egészségügyi gondozás
és prevenció
Health Care and Disease
Prevention
1. népegészségügyi ellenőr1. Public Health Supervisor6
2. védőnő2. Health Visitor
3. dentálhigiénikus3. Dental Hygienist
88.egészségügyi szervezőHealth Care Managementegészségügyi szervezőHealth Care Manager6
89.orvosi diagnosztikai
analitikus
Medical Diagnostic Analysisorvosi diagnosztikai analitikusMedical Diagnostic Analyst6
90.SporttudománySport ScienceedzőPhysical Trainingszakedző (megjelölve a
sportágat)
Physical Trainer (name of sport)6
91.rekreáció és életmódRecreation Management and
Health Promotion
rekreáció és életmód szakemberRecreation and Health Promotion
Manager
6
92/A.sporttudománySport and Exercise Sciencesporttudományi
szakember
Sport and
Exercise Science
Analyst
6
92.sportszervezésSports ManagementsportszervezőSports Manager6
93.TermészettudományNatural
Science
biológiaBiologybiológusBiologist6
94.biotechnológiaBiotechnologybiotechnológusBiotechnologist6
95.fizikaPhysicsfizikusPhysicist6
96.földrajzGeographygeográfusGeographer6
97.földtudományiEarth Sciencesföldtudományi kutatóEarth Scientist6
98.kémiaChemistryvegyészChemist6
99.környezettanEnvironmental Studiesalkalmazott környezetkutatóExpert in Applied Environmental
Studies
6
100.matematikaMathematicsmatematikusMathematician6
101.MűvészetArtsalkotóművészet és
muzikológia
Musical Creative Arts and
Musicology
1. zeneszerző1. Composer6
2. jazz-zeneszerző2. Jazz Composer
3. muzikológus3. Musicologist
4. zenei asszisztens4. Music Assistant
5. elektronikus zenei
médiaasszisztens
5. Electronic Music Assistant
6. alkalmazott zeneszerző6. Composer of Applied Music
102.animációAnimationanimációs tervezőAnimation Designer6
103.cirkuszművészetCircus ArtscirkuszművészCircus Performer6
104.designkultúraDesign CulturedesignelemzőDesign Culture Expert6
105.előadó-művészetPerformance1. klasszikus zongora
előadóművész
1. Classical Instrumental Music
Performer (Piano)
6
2. klasszikus orgona
előadóművész
2. Classical Instrumental Music
Performer (Organ)
6
3. klasszikus csembaló
előadóművész
3. Classical Instrumental Music
Performer (Harpsichord)
6
4. klasszikus harmonika
előadóművész
4. Classical Instrumental Music
Performer (Accordion)
6
5. klasszikus hárfa
előadóművész
5. Classical Instrumental Music
Performer (Harp)
6
6. klasszikus gitár előadóművész6. Classical Instrumental Music
Performer (Guitar)
6
7. klasszikus lant előadóművész7. Classical Instrumental Music
Performer (Lute)
6
8. klasszikus cimbalom
előadóművész
8. Classical Instrumental Music
Performer (Cimbalom / Dulcimer)
6
9. klasszikus hegedű
előadóművész
9. Classical Instrumental Music
Performer (Violin)
6
10. klasszikus mélyhegedű
előadóművész
10. Classical Instrumental Music
Performer (Viola)
6
11. klasszikus gordonka
előadóművész
11. Classical Instrumental Music
Performer (Cello)
6
12. klasszikus gordon
előadóművész
12. Classical Instrumental Music
Performer (Double Bass)
6
13. klasszikus furulya
előadóművész
13. Classical Instrumental Music
Performer (Recorder)
6
14. klasszikus fuvola
előadóművész
14. Classical Instrumental Music
Performer (Flute)
6
15. klasszikus oboa
előadóművész
15. Classical Instrumental Music
Performer (Oboe)
6
16. klasszikus klarinét
előadóművész
16. Classical Instrumental Music
Performer (Clarinet)
6
17. klasszikus szaxofon
előadóművész
17. Classical Instrumental Music
Performer (Saxophone)
6
18. klasszikus fagott
előadóművész
18. Classical Instrumental Music
Performer (Bassoon)
6
19. klasszikus kürt
előadóművész
19. Classical Instrumental Music
Performer (Horn)
6
20. klasszikus trombita
előadóművész
20. Classical Instrumental Music
Performer (Trumpet)
6
21. klasszikus harsona
előadóművész
21. Classical Instrumental Music
Performer (Trombone)
6
22. klasszikus tuba
előadóművész
22. Classical Instrumental Music
Performer (Tuba)
6
23. klasszikus ütőhangszeres
előadóművész
23. Classical Instrumental Music
Performer (Percussion)
6
24. klasszikus ének
előadóművész
24. Classical Music Singer6
25. jazz-zongora előadóművész25. Jazz Instrumental Performer
(Jazz Piano)
6
26. jazzgitár előadóművész26. Jazz Instrumental Performer
(Jazz Guitar)
6
27. jazzbasszusgitár
előadóművész
27. Jazz Instrumental Performer
(Jazz Bass Guitar)
6
28. jazzbőgő előadóművész28. Jazz Instrumental Performer
(Jazz Double Bass)
6
29. jazzszaxofon előadóművész29. Jazz Instrumental Performer
(Jazz Saxophone)
6
30. jazztrombita előadóművész30. Jazz Instrumental Performer
(Jazz Trumpet)
6
31. jazzharsona előadóművész31. Jazz Instrumental Performer
(Jazz Trombone)
6
32. jazzdob előadóművész32. Jazz Instrumental Performer
(Jazz Drums)
6
33. jazzének előadóművész33. Jazz Music Singer6
34. zenekarvezető
előadóművész
34. Orchestral Conductor6
35. kórusvezető előadóművész35. Choir Conductor6
36. egyházzene előadóművész36. Church Music Performer6
37. népi vonós (hegedű)
előadóművész
37. Folk Music Performer (Violin)6
38. népi vonós (brácsa)
előadóművész
38. Folk Music Performer (Viola)6
39. népi vonós (cselló-bőgő)
előadóművész
39. Folk Music Performer (Cello-
Double Bass)
6
40. népi pengetős (citera-tekerő)
előadóművész
40. Folk Music Performer (Zither-
Rotary Lute [Hurdy-gurdy])
6
41. népi pengetős (citera-koboz)
előadóművész
41. Folk Music Performer (Zither-
Koboz [Historical Hungarian
Lute])
6
42. népi pengetős (tambura)
előadóművész
42. Folk Music Performer
(Tambura)
6
43. népi fúvós (furulya)
előadóművész
43. Folk Music Performer
(Recorder)
6
44. népi fúvós (duda-furulya)
előadóművész
44. Folk Music Performer
(Bagpipe-recorder)
6
45. népi fúvós (klarinét-tárogató)
előadóművész
45. Folk Music Performer
(Clarinet-Tarogato [Hungarian
Folk Clarinet])
6
46. népi cimbalom
előadóművész
46. Folk Music Performer
(Cimbalom)
6
47. népi ének előadóművész47. Folk Music Performer (Folk
Singing)
6
106.építőművészetArchitectural DesignépítőművészArchitectural Designer6
107.formatervezésIndustrial and Product DesignformatervezőIndustrial and Product Designer6
108.fotográfiaPhotographyfotográfus művészPhotographer6
109.képzőművészet-elméletFine Art Theoryképzőművészeti elemzőFine Art Theoretician6
110.koreográfusChoreographykoreográfusChoreographer6
111.látványtervezésScenographylátványtervezőScenographer6
112.média designMedia Designmédia designerMedia Designer6
113.mozgóképMotion Picture Studies1. mozgókép szakos film- és
televíziórendező
1. Motion Picture Director6
2. mozgókép szakos filmvágó2. Motion Picture Editor6
3. mozgókép szakos hangmester3. Motion Picture Sound Director6
4. mozgókép szakos
gyártásszervező
4. Motion Picture Line Producer6
5. mozgókép szakos operatőr5. Motion Picture
Cinematographer
6
6. mozgókép szakos filmíró6. Motion Picture Screenwriter6
114.táncművészDance1. táncművész (klasszikus balett)1. Dance Artist (Classical Ballet)6
2. táncművész (magyar néptánc)2. Dance Artist (Hungarian Folk
Dances)
6
3. táncművész (moderntánc)3. Dance Artist (Modern Dance)6
4. táncművész (kortárstánc)4. Dance Artist (Contemporary
Dance)
6
5. táncművész (színházi tánc)5. Dance Artist (Theatrical
Dances)
6
115.táncos és próbavezetőDance and Rehearsal Coaching1. táncos és próbavezető
(klasszikus balett)
1. Dancer and Coach (Classical
Ballet)
6
2. táncos és próbavezető
(magyar néptánc)
2. Dancer and Coach (Hungarian
Folk Dances)
6
3. táncos és próbavezető
(moderntánc)
3. Dancer and Coach (Modern
Dance)
6
4. táncos és próbavezető
(színházi tánc)
4. Dancer and Coach (Theatrical
Dances)
6
5. táncos és próbavezető
(társastánc)
5. Dancer and Coach (Ballroom
Dances)
6
6. táncos és próbavezető
(divattánc)
6. Dancer and Coach (Fashion
Dances)
6
116.tárgyalkotásDesigner MakingtárgyalkotóDesigner Maker6
117.televíziós műsorkészítőTelevision Productiontelevíziós műsorkészítőTelevision Production Expert6
118.tervezőgrafikaGraphic DesigntervezőgrafikusGraphic Designer6
119.textiltervezésTextile DesigntextiltervezőTextile Designer6
120.vizuális művészetVisual Artvizuális művészVisual Artist6
121.MűvészetközvetítésArt EducationdrámainstruktorDrama InstructiondrámainstruktorDrama Instructor6
122.képi ábrázolásVisual Representationalapszakos festő/grafikusVisual Representation Artist6
123.kortárs könnyűzeneContemporary Music1. könnyűzenész (gitár)1. Pop Musician (Guitar)6
124.2. könnyűzenész (basszusgitár)2. Pop Musician (Bass Guitar)6
3. könnyűzenész (billentyűs
hangszerek)
3. Pop Musician (Keyboards)6
4. könnyűzenész (szaxofon)4. Pop Musician (Saxophone)6
5. könnyűzenész (harsona)5. Pop Musician (Trombone)6
6. könnyűzenész (trombita)6. Pop Musician (Trumpet)6
7. könnyűzenész
(ütőhangszerek)
7. Pop Musician (Percussions)6
8. könnyűzenész (ének)8. Pop Musician (Singing)6
125.mozgóképkultúra és
médiaismeret
Film and Media Studiesmozgóképkultúra és
médiaismeret alapszakos
szakember
Film and Media Specialist6
126.környezetkultúraEnvironmental Designkörnyezettervező szakemberEnvironmental Designer6
127.kézműves tárgykultúraCraftsmanshipkézműves tárgykultúra
szakember
Craftsman Artist6
128.zenekultúraMusic Culturezenekultúra szakemberMusic Culture Expert6

3. melléklet a 65/2021. (XII. 29.) ITM rendelethez

Mesterképzések és mesterképzésben, osztatlan képzésben szerezhető szakképzettségek jegyzéke

ABCDEFGH
1.Képzési területKépzési
terület angol nyelvű
megnevezése
Mesterképzési szakOsztatlan szakMesterképzési szak,
osztatlan szak angol
nyelvű megnevezése
SzakképzettségMesterképzésben,
osztatlan képzésben szerezhető
szakképzettség angol
nyelvű megnevezése
EKKR és
MKKR
szint
2.AgrárAgricultural
Science
állatorvosiVeterinary Medicineokleveles állatorvos
doktor
Veterinary Surgeon7
3.agrármérnökiAgricultural Engineeringokleveles agrármérnökAgricultural Engineer7
4.állattenyésztő mérnökiAnimal Husbandry
Engineering
okleveles állattenyésztő
mérnök
Animal Husbandry
Engineer
7
5.élelmiszerbiztonsági és -minőségi
mérnöki
Food Safety and Quality
Engineering
okleveles élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnökFood Safety and Quality
Engineer
7
6.élelmiszermérnökiFood Science and
Technology Engineering
okleveles
élelmiszermérnök
Food Science and
Technology Engineer
7
7.erdőmérnökiForestry Engineeringokleveles erdőmérnökForestry Engineer7
8.kertészmérnökiHorticultural Engineeringokleveles kertészmérnökHorticultural Engineer7
9.környezetgazdálkodási
agrármérnöki
Agricultural
Environmental
Management
Engineering
okleveles környezetgazdálkodási
agrármérnök
Agricultural
Environmental
Management Engineer
7
10.mezőgazdasági biotechnológusAgricultural
Biotechnology
okleveles mezőgazdasági biotechnológusAgricultural
Biotechnologist
7
11.mezőgazdasági és élelmiszeripari
gépészmérnöki
Mechanical Engineering
in the Agriculture and
Food Industry
okleveles
mezőgazdasági és
élelmiszeripari
gépészmérnök
Mechanical Engineer in
the Agriculture and Food
Industry
7
12.mezőgazdasági vízgazdálkodási
mérnöki
Agricultural Water Management Engineeringokleveles
mezőgazdasági
vízgazdálkodási mérnök
Agricultural Water
Management Engineer
7
13.növényorvosiPlant Protectionokleveles növényorvosPlant Protection
Engineer
7
14.növénytermesztő mérnökiCrop Production
Engineering
okleveles növénytermesztő mérnökCrop Production
Engineer
7
15.szőlész-borász mérnökiViticulture and Oenology
Engineering
okleveles szőlész-borász
mérnök
Viticulture and Oenology
Engineer
7
16.tájépítész mérnökiLandscape Architectureokleveles tájépítész
mérnök
Landscape Architect7
17.takarmányozási és
takarmánybiztonsági mérnöki
Animal Nutrition and
Feed Safety Engineering
okleveles takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnökAnimal Nutrition and
Feed Safety Engineer
7
18.természetvédelmi mérnökiNature Conservation
Engineering
okleveles természetvédelmi mérnökNature Conservation
Engineer
7
19.vadgazda mérnökiWildlife Management
Engineering
okleveles vadgazda
mérnök
Wildlife Management
Engineer
7
20.vidékfejlesztési agrármérnökiRural Development
Engineering
okleveles vidékfejlesztő
agrármérnök
Rural Development
Engineer
7
21.BölcsészettudományArts and
Humanities
afrikanisztikaAfrican Studiesokleveles afrikanisztika
szakos bölcsész
Philologist in African
Studies
7
22.alkalmazott nyelvészetApplied Linguisticsokleveles alkalmazott
nyelvészet szakos
bölcsész
Applied Linguist7
23.altajisztikaAltaic Studiesokleveles altajisztika
szakos bölcsész
Altaicist7
24.amerikanisztikaAmerican Studiesokleveles amerikanisztika szakos
bölcsész
Philologist in American
Studies
7
25.andragógiaAdult Educationokleveles andragógusAdult Educator7
26.anglisztikaEnglish Studiesokleveles anglisztika
szakos bölcsész
Philologist in English
Studies
7
27.angol nyelvoktatóInstruction of English as
a Foreign Language
okleveles angol
nyelvoktató bölcsész
Instructor of English as a
Foreign Language
7
28.arabisztikaArabic Studiesokleveles arabisztika
szakos bölcsész
Expert in Arabic Studies7
29.asszíriológiaAssyriologyokleveles asszíriológia
szakos bölcsész
Assyriologist7
30.Balkán-tanulmányokBalkan Studiesokleveles Balkán-
tanulmányok szakos
bölcsész
Expert in Balkan Studies7
31.beszédtudománySpeech Scienceokleveles beszédtudomány szakos
bölcsész
Philologist in Speech
Science
7
32.bizantinológiaByzantine Studiesokleveles bizantinológia
szakos bölcsész
Philologist in Byzantine
Studies
7
33.bolgár nyelv és irodalomBulgarian Language and
Literature
okleveles bolgár nyelv és
irodalom szakos
bölcsész
Philologist in Bulgarian
Language and Literature
7
34.buddhizmus tanulmányokBuddhist Studiesokleveles buddhizmus
tanulmányok szakos
bölcsész
Philologist in Buddhist
Studies
7
35.családpedagógiai tanácsadóConsultancy in Family
Education
okleveles családpedagógiai tanácsadóFamily Education
Consultant
7
36.cseh nyelv és irodalomCzech Language and
Literature
okleveles cseh nyelv és
irodalom szakos
bölcsész
Philologist in Czech
Language and Literature
7
37.digitális bölcsészetDigital Humanitiesokleveles bölcsész
digitális bölcsészet
szakon
Expert in Digital
Humanities
7
38.egyiptológiaEgyptologyokleveles egyiptológia
szakos bölcsész
Egyptologist7
39.elméleti nyelvészetTheoretical Linguisticsokleveles elméleti
nyelvész
Philologist in Theoretical
Linguistics
7
40.emberi erőforrás tanácsadóHuman Resource
Counselling
okleveles emberi
erőforrás tanácsadó
Human Resource
Counsellor
7
41.esztétikaAestheticsokleveles esztétika
szakos bölcsész
Aesthetician7
42.etikaEthicsokleveles etika szakos
bölcsész
Expert in Ethics7
43.filmtudományFilm Studiesokleveles filmtudomány
szakos bölcsész
Expert in Film Studies7
44.filozófiaPhilosophyokleveles filozófia szakos
bölcsész
Philosopher7
45.finnugrisztikaFinno-Ugric Studiesokleveles finnugrisztika
szakos bölcsész
Philologist in Finno-Ugric
Studies
7
46.fordító és tolmácsTranslation and
Interpreting
okleveles fordító és
tolmács
Translator and
Interpreter
7
47.francia nyelv, irodalom és kultúraFrench Language,
Literature and Culture
okleveles francia nyelv,
irodalom és kultúra
szakos bölcsész
Philologist in French
Language, Literature and
Culture
7
48.gyermekkultúraCulture of Early
Childhood
okleveles gyermekkultúra szakos
szakember
Expert in Early
Childhood Culturea
Studies
7
49.hebraisztikaHebrew Studiesokleveles hebraisztika
szakos bölcsész
Expert in Hebrew
Studies
7
50.horvát nyelv és irodalomCroatian Language and
Literature
okleveles horvát nyelv és
irodalom szakos
bölcsész
Philologist in Croatian
Language and Literature
7
51.hungarológiaHungarian Studieshungarológia szakos
bölcsész
Hungarologist7
52.indológiaIndian Studiesokleveles indológia
szakos bölcsész
Expert in Indian Studies7
53.iranisztikaIranian Studiesokleveles iranisztika
szakos bölcsész
Expert in Iranian Studies7
54.irodalom- és kultúratudományLiterary and Cultural
Studies
okleveles irodalom- és
kultúratudomány szakos
bölcsész
Philologist of Literary and
Cultural Studies
7
55.iszlám tanulmányokIslamic Studiesokleveles iszlám
tanulmányok szakos
bölcsész
Expert in Islamic Studies7
[14]
56.Japán-tanulmányokJapanese Studiesokleveles Japán-
szakértő
Expert in Japanese
Studies
7
57.klasszika-filológiaClassical Philologyokleveles klasszika-
filológia szakos bölcsész
Classical Philologist7
58.Korea-tanulmányokKorean Studiesokleveles Korea-szakértőExpert in Korean Studies7
59.Közép-Európa tanulmányokCentral European
Studies
okleveles Közép-Európa
tanulmányok szakos
bölcsész
Central European
Studies Expert
7
60.kreatív írás és művészeti kritikaCreative Writing and Art
Criticism
okleveles kreatív írás és
művészeti kritika szakos
bölcsész
Philologist in Creative
Writing and Art Criticism
7
61.kulturális mediációCultural Mediationokleveles kulturális
mediátor
Culture Mediator7
62.kulturális örökség tanulmányokCultural Heritage Studiesokleveles kulturális
örökség tanulmányok
szakember
Specialist of Cultural
Heritage Studies
7
63.Latin-Amerika tanulmányokLatin American Studiesokleveles Latin-Amerika
tanulmányok szakos
bölcsész
Expert in Latin American
Studies
7
64.lengyel nyelv és irodalomPolish Language and
Literature
okleveles lengyel nyelv
és irodalom szakos
bölcsész
Philologist in Polish
Language and Literature
7
65.levéltárArchival Scienceokleveles levéltárosArchivist7
66.logika és tudományfilozófiaLogic and Philosophy of
Science
okleveles logika és
tudományfilozófia szakos
bölcsész
Expert in Logic and
Philosophy of Science
7
66/A.magyar mint idegennyelv-oktatóInstruction of Hungarian as a Foreign
Language
okleveles magyar
mint idegennyelv-
oktató bölcsész
Instructor of Hungarian
as a Foreign Language
7
67.magyar nyelv és irodalomHungarian Language
and Literature Studies
okleveles magyar nyelv
és irodalom szakos
bölcsész
Philologist in Hungarian
Language and Literature
7
68.mentálhigiénés családkonzulensMental Health Family
Consultant
okleveles mentálhigiénés
családkonzulens
Mental Health Family
Consultant
7
69.mentálhigiénés közösség- és
kapcsolatépítő
Mental Health in
Relations and
Community Development
okleveles mentálhigiénés
közösség- és
kapcsolatépítő
szakember
Expert in Mental Health
in Relations and
Community Development
7
70.Mongólia-tanulmányokMongolian Studiesokleveles Mongólia-
szakértő
Expert in Mongolian
Studies
7
71.művészettörténetArt Historyokleveles művészettörténészArt Historian7
72.néderlandisztikaDutch Language and
Culture Studies
okleveles néderlandisztika szakos
bölcsész
Philologist of Dutch
Language and Culture
7
73.német nemzetiségi nyelv és
irodalom
Language and Literature
of German as a Minority
Language
okleveles német
nemzetiségi nyelv és
irodalom szakos
bölcsész
Philologist of German as
a Minority Language
7
74.német nyelv, irodalom és kultúraGerman Language,
Literature and Culture
okleveles német nyelv,
irodalom és kultúra
szakos bölcsész
Philologist in German
Language, Literature and
Culture
7
75.néprajzEthnolgyokleveles néprajz szakos
bölcsész
Ethnologist7
76.neveléstudományEducational Scienceokleveles neveléstudomány szakos
bölcsész
Educational Scientist7
77.olasz nyelv, irodalom és kultúraItalian Language,
Literature and Culture
okleveles olasz nyelv,
irodalom és kultúra
szakos bölcsész
Philologist in Italian
Language, Literature and
Culture
7
78.orosz nyelv és irodalomRussian Language and
Literature
okleveles orosz nyelv és
irodalom szakos
bölcsész
Philologist in Russian
Language and Literature
7
79.örmény tanulmányokGlobal Armenian Studiesokleveles örmény
tanulmányok szakos
bölcsész
Expert in Global
Armenian Studies
7
80.portugál nyelv, irodalom és kultúraPortuguese Language,
Literature and Culture
okleveles portugál nyelv,
irodalom és kultúra
szakos bölcsész
Philologist in Portuguese
Language, Literature and
Culture
7
81.pszichológiaPsychologyokleveles pszichológusPsychologist7
82.régészetArchaeologyokleveles régészArchaeologist7
83.román nyelv, irodalom és kultúraRomanian Language,
Literature and Culture
okleveles román nyelv,
irodalom és kultúra
szakos bölcsész
Philologist in Romanian
Language, Literature and
Culture
7
84.romológiaRoma Studiesokleveles romológusRomologist7
85.ruszisztikaRussian Studiesokleveles ruszisztika
szakos bölcsész
szakember
Philologist in Russian
Studies
7
86.Kína-tanulmányokChinese Studiesokleveles Kína-szakértőExpert in Chinese
Studies
7
87.skandinavisztikaScandinavian Studiesokleveles skandinavisztika szakos
bölcsész
Philologist in Scandinavian Languages
and Literature
7
88.spanyol nyelv, irodalom és kultúraSpanish Language,
Literature and Culture
okleveles spanyol nyelv,
irodalom és kultúra
szakos bölcsész
Philologist in Spanish
Language, Literature and
Culture
7
89.szemiotikaSemioticsokleveles szemiotika
szakos bölcsész
Semiotician7
90.szerb nyelv és irodalomSerbian Language and
Literature
okleveles szerb nyelv és
irodalom szakos
bölcsész
Philologist in Serbian
Language and Literature
7
91.színháztudományTheatre Studiesokleveles színháztudomány szakos
bölcsész okleveles
Theatre Studies Expert7
92.szlavisztikaSlavic Studiesokleveles szlavisztika
szakos bölcsész
Philologist in Slavic
Studies
7
93.szlovák nyelv és irodalomSlovakian Language and
Literature
okleveles szlovák nyelv
és irodalom szakos
bölcsész
Philologist in Slovakian
Language and Literature
7
94.szlovén nyelv és irodalomSlovenian Language and
Literature
okleveles szlovén nyelv
és irodalom szakos
bölcsész
Philologist in Slovenian
Language and Literature
7
95.társadalmi befogadás tanulmányokSocial Integrationokleveles társadalmi
befogadás tanácsadó
Social Integration
Counsellor
7
96.tibetológiaTibetan Studiesokleveles tibetológia
szakos bölcsész
Philologist in Tibetan
Studies
7
97.történelemHistoryokleveles történészHistorian7
98.történeti muzeológiaHistorical Museologyokleveles történeti
muzeológus
Historical Museologist7
99.turkológiaTurkic Studiesokleveles turkológia
szakos bölcsész
Expert in Turkic Studies7
100.újgörög nyelv, irodalom és kultúraModern Greek
Language, Literature and
Culture
okleveles újgörög nyelv,
irodalom és kultúra
szakos bölcsész
Philologist in Modern
Greek Language,
Literature and Culture
7
101.ukrán nyelv és irodalomUkrainian Language and
Literature
okleveles ukrán nyelv és
irodalom szakos
bölcsész
Philologist in Ukrainian
Language and Literature
7
102.vallástörténetHistory of Religionokleveles vallástörténészExpert in History of
Religion
7
103.vallástudományReligious Studiesokleveles vallástudomány szakos
bölcsész
Expert in Religious
Studies
7
104.TársadalomtudománySocial Scienceegészségpolitika, tervezés és
finanszírozás
Health Policy, Planning
and Financing
okleveles egészségpolitikai szakértőExpert in Health Policy,
Planning and Financing
7
105.humánökológiaHuman Ecologyokleveles humánökológia
szakember
Expert in Human
Ecology
7
106.interdiszciplináris családtudományInterdisciplinary Family
Studies
okleveles
interdiszciplináris
családtudományi
szakember
Expert in Interdisciplinary
Family Studies
7
107.Kelet-Ázsia tanulmányokEast Asian Studiesokleveles Kelet-Ázsia
elemző
Expert in East Asian
Studies
7
108.kisebbségpolitikaEthnic and Minority
Policy
okleveles kisebbségpolitikai szakemberEthnic and Minority
Policy Expert
7
109.kommunikáció- és médiatudományCommunication and
Media Studies
okleveles kommunikáció-
és médiaszakértő
Communications and
Media Studies Expert
7
110.könyvtár- és információtudományLibrary and Information
Science
okleveles informatikus
könyvtáros
Librarian and Information
Scientist
7
111.közösségi és civil tanulmányokCommunity and Civil
Development Studies
okleveles közösségi és
civil fejlesztő szakember
Expert in Community and
Civil Development
Studies
7
112.kulturális antropológiaCultural Anthropologyokleveles kulturális
antropológus
Cultural Anthropologist7
113.nemzetközi tanulmányokInternational Relationsokleveles nemzetközi
kapcsolatok elemző
International Relations
Expert
7
114.politikai gazdaságtanPolitical Economyokleveles politológus
közgazdász
Political Economist7
115.politikatudományPolitical Scienceokleveles politológusPolitical Scientist7
116.survey statisztika és adatanalitikaSurvey Statistics and
Data Analysis
okleveles survey
statisztika és
adatanalitikai szakértő
Survey Statistician and
Data Analyst
7
117.szociális munkaSocial Workokleveles szociális
munkás
Social Worker7
118.szociálpedagógiaSocial Pedagogyokleveles
szociálpedagógus
Social Pedagogue7
119.szociálpolitikaSocial Policyokleveles szociálpolitikusSocial Policy Expert7
120.szociológiaSociologyokleveles szociológusSociologist7
121.társadalmi-viselkedéselemzésSocial Behavior Analysisokleveles társadalmi-
viselkedéselemző
Social Behavior Analyst7
122.InformatikaComputer
Science and
Information
Technology
autonómrendszer-informatikusComputer Science for
Autonomous Systems
okleveles
autonómrendszer-
informatikus
Computer Scientist for
Autonomous Systems
7
123.adattudományData Scienceokleveles adattudósData Scientist7
124.gazdaságinformatikusBusiness Informaticsokleveles gazdaságinformatikusBusiness Informatics
Engineer
7
125.mérnökinformatikusComputer Science
Engineering
okleveles mérnökinformatikusComputer Science
Engineer
7
126.orvosi biotechnológiaMedical Biotechnologyokleveles orvosi
biotechnológus
Medical Biotechnologist7
127.programtervező informatikusComputer Scienceokleveles programtervező informatikusComputer Scientist7
128.JogiLegal Scienceeurópai és nemzetközi üzleti jogEuropean and
International Business
Law
európai és nemzetközi
üzleti mesterjogász
European and
International Business
Lawyer
7
129.jogászLawokleveles jogászJurist7
130.kodifikátorLegal Regulation in
Public Administration
okleveles kodifikátorLegal Expert in
Regulation
7
131.kriminológiaCriminologyokleveles kriminológusCriminologist7
132.személyügyi, munkaügyi és
szociális igazgatás
Labour Relations and
Social Security
Administration
okleveles személyügyi,
munkaügyi és szociális
igazgatási szakember
Labour Relations and
Social Security Expert
7
133.összehasonlító állam- és
jogtudományok
Comparative Lawösszehasonlító jogi
mesterjogász
Expert in Comparative
Law
7
134.GazdaságtudományokEconomic
Sciences
agrárközgazdászAgricultural Ecomomicsokleveles közgazdász
agrárközgazdász szakon
Agricultural Ecomomist7
135.biztosítási és pénzügyi matematikaActuarial and Financial
Mathematics
okleveles biztosítási és
pénzügyi matematikus-
közgazdász
Actuarial and Financial
Mathematician-
Economist
7
136.családpolitika és humán
szakpolitikák gazdaságtana
Economics of Family
Policy and Public
Policies for Human
Development
okleveles közgazdász
családpolitika és humán
szakpolitikák
gazdaságtana szakon
Economist in Family
Policy and in Public
Policies for Human
Development
7
137.ellátásilánc-menedzsmentSupply Chain
Management
okleveles ellátásilánc
menedzser
Supply Chain Manager7
138.gazdaság- és
pénzügy-
matematikai
elemzés
Economic and Financial
Mathematical Analysis
okleveles közgazdász
gazdaság- és pénzügy-
matematikai elemzés
szakon
Economist in Economic
and Financial
Mathematical Analysis
7
139.körforgásos gazdaság
menedzsment
Circular Economy
Management
okleveles körforgásos
gazdaság menedzser
Circular Economy
Manager
7
140.közgazdálkodás és közpolitikaPublic Policy and
Management
okleveles közgazdász
közgazdálkodás és
közpolitika szakon
Economist in Public
Policy and Management
7
141.közgazdasági elemzőEconomic Analysisokleveles közgazdasági
elemző
Economic Analyst7
142.kutatási menedzserResearch Managementokleveles közgazdász
kutatási menedzser
szakon
Economist in Research
Management
7
143.marketingMarketingokleveles közgazdász
marketing szakon
Economist in Marketing7
144.Master of Business Administration
(MBA)
Master of Business
Administration (MBA)
okleveles közgazdász
MBA szakon
Economist7
145.nemzetközi adózásMaster in International
Taxation
okleveles közgazdász
nemzetközi adózás
szakon
Economist in
International Taxation
7
146.nemzetközi fejlesztésInternational
Development
okleveles közgazdász
nemzetközi fejlesztés
szakon
Economist in
International
Development
7
147.nemzetközi gazdaság és
gazdálkodás
International Economy
and Business
okleveles közgazdász
nemzetközi gazdaság és
gazdálkodás szakon
Economist in
International Economy
and Business
7
148.pénzügyFinanceokleveles közgazdász
pénzügy szakon
Economist in Finance7
149.regionális és környezeti
gazdaságtan
Regional and
Environmental Economic
Studies
okleveles közgazdász
regionális és környezeti
gazdaságtan szakon
Economist in Regional
and Environmental
Economic Studies
7
150.sportközgazdászSports Economicsokleveles
sportközgazdász
Sports Economist7
151.számvitelAccountingokleveles közgazdász
számvitel szakon
Economist in
Accountancy
7
152.turizmus-menedzsmentTourism Managementokleveles közgazdász turizmus-menedzsment szakonEconomist in Tourism
Management
7
153.vállalatgazdaságtanBusiness Economicsokleveles közgazdász
vállalatgazdaság szakon
Economist in Business
Management
7
154.vállalkozásfejlesztésBusiness Developmentokleveles közgazdász vállalkozásfejlesztés szakonEconomist in Enterprise
Development and
Entrepreneurship
7
155.vezetés és szervezésManagement and
Leadership
okleveles közgazdász
vezetés és szervezés
szakon
Economist in
Management and
Leadership
7
156.MűszakiEngineering
Science
alapanyaggyártási folyamatmérnökiProcess Engineering for
Raw Material Production
okleveles alapanyaggyártási folyamatmérnökProcess Engineer for
Raw Material Production
7
157.anyagmérnökiMaterials Engineeringokleveles anyagmérnökMaterials Engineer7
158.autonóm járműirányítási mérnökiAutonomous Vehicle
Control Engineering
okleveles autonóm
járműirányítási mérnök
Autonomous Vehicle
Control Engineer
7
159.bánya- és geotechnikai mérnökiMining and Geotechnical
Engineering
okleveles bánya- és
geotechnikai mérnök
Mining and Geotechnical
Engineer
7
160.biomérnökiBiochemical Engineeringokleveles biomérnökBiochemical Engineer7
161.biztonságtechnikai mérnökiSafety and Security
Engineering
okleveles biztonságtechnikai mérnökSafety and Security
Engineer
7
162.egészségügyi mérnökiBiomedical Engineeringokleveles egészségügyi
mérnök
Biomedical Engineer7
163.energetikai mérnökiEnergy Engineeringokleveles energetikai
mérnök
Energy Engineer7
164.építészArchitectokleveles építészArchitect7
165.építészmérnökiArchitectureokleveles építészmérnökArchitect7
166.építményinformatikai mérnökiConstruction Information
Technology Engineering
okleveles építményinformatikai
mérnök
Construction Information
Technology Engineer
7
167.épületgépészeti és eljárástechnikai
gépészmérnöki
Building Service and
Process Engineering
okleveles épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnökBuilding Service and
Process Engineer
7
168.faipari mérnökiTimber Industry
Engineering
okleveles faipari mérnökTimber Industry Engineer7
169.földmérő- és térinformatikai mérnökiLand Surveying and Geoinformatics Egineeringokleveles földmérő- és
térinformatikai mérnök
Land Surveying and
Geoinformatics Engineer
7
170.földtudományi mérnökiEarth Sciences
Engineering
okleveles földtudományi
mérnök
Earth Sciences Engineer7
171.gépészeti modellezésMechanical Engineering
Modelling
okleveles gépészeti
modellező mérnök
Mechanical Modelling
Engineer
7
172.gépészmérnökiMechanical Engineeringokleveles gépészmérnökMechanical Engineer7
173.gyógyszervegyész-mérnökiPharmaceutical
Engineering
okleveles gyógyszervegyész-
mérnök
Pharmaceutical Engineer7
174.hidrogeológus mérnökiHydrogeological
Engineering
okleveles hidrogeológus
mérnök
Hydrogeological
Engineer
7
175.info-bionika mérnökiInfo-Bionics Engineeringokleveles info-bionikus
mérnök
Info-Bionics Engineer7
176.infrastruktúra-építőmérnökiInfrastructural
Engineering
okleveles infrastruktúra-
építőmérnök
Infrastructural Engineer7
177.ipari terméktervező mérnökiIndustrial Design
Engineering
okleveles ipari
terméktervező mérnök
Industrial Design
Engineer
7
178.járműmérnökiVehicle Engineeringokleveles járműmérnökVehicle Engineer7
179.kohómérnökiMetallurgical Engineeringokleveles kohómérnökMetallurgical Engineer7
180.könnyűipari mérnökiLight Industrial
Engineering
okleveles könnyűipari
mérnök
Light Industry Engineer7
181.körforgásos gazdaság tervező-
fejlesztő mérnöki
Design an Development
Engineering for a
Circular Economy
okleveles körforgásos
gazdaság tervező-
fejlesztő mérnöki
Design an Development
Engineer for a Circular
Economy
7
182.környezetmérnökiEnvironmental
Engineering
okleveles
környezetmérnök
Environmental Engineer7
183.közlekedésmérnökiTransportation
Engineering
okleveles
közlekedésmérnök
Transportation Engineer7
184.létesítménymérnökiConstruction Engineeringokleveles létesítménymérnökConstruction Engineer7
185.logisztikai mérnökiLogistics Engineeringokleveles logisztikai
mérnök
Logistics Engineer7
186.mechatronikai mérnökiMechatronical
Engineering
okleveles mechatronikai
mérnök
Mechatronical Engineer7
187.műanyag- és száltechnológiai
mérnöki
Polymer and Fibre
Technology Engineering
okleveles műanyag- és
száltechnológiai mérnök
Polymer and Fibre
Technology Engineer
7
188.műszaki menedzserEngineering
Management
okleveles műszaki
menedzser
Engineering Manager7
189.olaj- és gázmérnökiOil and Gas Engineeringokleveles olaj- és
gázmérnök
Oil and Natural Gas
Engineer
7
190.olajmérnökiPetroleum Engineeringokleveles olajmérnökPetroleum Engineer7
191.sportmérnökiSports Engineeringokleveles sportmérnökSports Engineer7
192.szerkezet-építőmérnökiStructural Engineeringokleveles szerkezet-
építőmérnök
Structural Engineer7
193.szénhidrogén-kutató földtudományi
mérnöki
Petroleum
Geoengineering
okleveles szénhidrogén-
kutató földtudományi
mérnök
Petroleum Geoengineer7
194.településmérnökiUrban Systems
Engineering
okleveles
településmérnök
Urban Systems Engineer7
195.űrmérnökiSpace Engineeringokleveles űrmérnökSpace Engineer7
196.védelmi infokommunikációs
rendszertervező
Defence C3 Systems
Management
okleveles védelmi infokommunikációs rendszertervezőDefence C3 Systems
Manager
7
197.vegyészmérnökiChemical Engineeringokleveles
vegyészmérnök
Chemical Engineer7
198.villamosmérnökiElectrical Engineeringokleveles
villamosmérnök
Electrical Engineer7
199.Orvos- és egészségtudományMedical and
Health Science
általános orvosMedicineokleveles orvosdoktorDoctor of Medicine7
200.kiterjesztett hatáskörű ápolóAdvanced Practice in
Nursing
okleveles kiterjesztett
hatáskörű ápoló
Advanced Practice
Nurse
7
201.egészségpszichológiaHealth Psychologyokleveles egészségpszichológusHealth Psychologist7
202.egészségügyi menedzserHealth Care
Management
okleveles egészségügyi
menedzser
Health Care Manager7
203.egészségügyi szociális munkaSocial Work in Health
Care
okleveles egészségügyi
szociális munkás
Social Worker in Health
Care
7
204.fizioterápiaPhysiotherapyokleveles fizioterapeutaPhysiotherapist7
205.fogorvosDentistryokleveles fogorvos
doktor
Dentist (D.M.D. - doctor
medicinae dentariae)
7
206.gyógyszerészPharmacyokleveles gyógyszerészPharmacist (Pharm. D -
doctor pharmaciae)
7
207.klinikai laboratóriumi kutatóClinical Laboratory
Sciences
okleveles klinikai
laboratóriumi kutató
Clinical Laboratory
Scientist
7
208.komplex rehabilitációComplex Rehabilitationokleveles rehabilitációs
szakember
Rehabilitationist7
209.népegészségügyiPublic Healthokleveles népegészségügyi szakemberExpert in Public Health7
210.radiográfiaRadiographyokleveles radiográfusRadiographer7
211.szakvédőnőHealth Visitorokleveles szakvédőnőAdvanced Heatlh Visitor7
212.szülészeti-nőgyógyászati
szonográfia
Obstetric and
Gynecological
Sonography
okleveles szülészeti-
nőgyógyászati
szonográfus
Obstetric and Gynecological Sonographer7
213.táplálkozástudományiNutritional Sciencesokleveles táplálkozástudományi
szakember
Nutritionist7
214.SporttudománySport SciencehumánkineziológiaHuman Kinesiologyokleveles humánkineziológusHuman Kinesiologist7
215.sportmenedzserSports Managementokleveles
sportmenedzser
Sports Manager7
216.szakedzőSports Coachingokleveles szakedző (a
sportág megjelölésével)
Sports Coach
specialized in (Name of
Sport)
7
217.TermészettudományNatural
Science
alkalmazott matematikusApplied Mathematicsokleveles alkalmazott
matematikus
Applied Mathematician7
218.anyagtudományMaterials Scienceokleveles anyagkutatóMaterials Scientist7
219.biológusBiologyokleveles biológusBiologist7
220.biotechnológiaBiotechnologyokleveles biotechnológusBiotechnologist7
221.csillagászAstronomyokleveles csillagászAstronomer7
222.fizikusPhysicsokleveles fizikusPhysicist7
223.földtudományEarth Sciencesokleveles földtudományi
kutató
Earth Scientist7
224.geofizikusGeophysicsokleveles geofizikusGeophysicist7
225.geográfusGeographyokleveles geográfusGeographer7
226.geoinformatikaGeoinformaticsokleveles
geoinformatikus
Expert in Geoinformatics7
227.geológusGeologyokleveles geológusGeologist7
228.hidrobiológusHydrobiologyokleveles hidrobiológusHydrobiologist7
229.környezettudományEnvironmental Scienceokleveles
környezetkutató
Environmental Scientist7
230.kutató zoológusZoologyokleveles kutató
zoológus
Zoology Researcher7
231.matematikusMathematicsokleveles matematikusMathematician7
232.meteorológusMeteorologyokleveles meteorológusMeteorologist7
233.molekuláris biológiaMolecular Biologyokleveles molekuláris
biológus
Molecular Biologist7
234.számítógépes és kognitív
idegtudomány
Computational and
Cognitive Neuroscience
okleveles számítógépes
és kognitív
idegtudományi kutató
Computational and
Cognitive Neuroscientist
7
235.térképészCartographyokleveles térképészCartographer7
236.vegyészChemistryokleveles vegyészChemist7
237.MűvészetArtsanimációAnimationokleveles animációs
filmrendező művész
Animation Film Director7
238.belsőépítész tervezőművészInterior and Spatial
Design
okleveles belsőépítész
tervezőművész
Interior and Spatial
Designer
7
239.cirkuszművészetCircus Artsokleveles cirkuszművészCircus Artist7
240.design- és művészetmenedzsmentArt and Design
Management
okleveles design- és
művészetmenedzser
Art and Design Manager7
241.designelméletDesign Theoryokleveles design- és
művészet teoretikus
Expert in Design Theory7
242.divat- és textiltervezésFashion and Textile
Design
okleveles divat- és
textiltervező művész
Fashion and Textile
Designer
7
243.dokumentumfilm-rendező művészDocumentary Film
Directing
okleveles dokumentumfilm-rendező
művész
Documentary Film
Director
7
244.egyházzene-művészChurch Musicokleveles egyházzene-
művész
Church Musician7
245.építőművészArchitectural Designokleveles építőművészArchitectural Designer7
246.ékszertervezés és fémművességJewellery and Metal
Design
okleveles ékszer- és
fémműves tervező
művész
Jewellery and Metal
Designer
7
247.festőművészPaintingokleveles festőművészPainter7
248.film- és médiaproducerFilm and Media
Production
okleveles film- és
médiaproducer
Film and Media Producer7
249.filmoperatőr művészCinematographyokleveles filmoperatőr
művész
Cinematographer7
250.filmrendező művészFilm Directingokleveles filmrendező
művész
Film Director7
251.forgatókönyvíróScreenwritingokleveles
forgatókönyvíró
Screenwriter7
252.formatervező művészDesignokleveles formatervező
művész
Designer7
253.fotográfiaPhotographyokleveles fotográfustervező művészPhotographer7
254.grafikusművészGraphic Artsokleveles
grafikusművész
Graphic Artist7
255.hangművészetSound Artokleveles hangművészSound Artist7
256.immerzív filmImmersive Filmokleveles immerzívfilm-
alkotó
Immersive Media
Filmmaker
7
257.interakció tervezésInteraction Designokleveles interakció- és
felhasználói élmény
tervező
Interaction and User
Experience Designer
7
258.intermédia-
művész
Intermedia Artokleveles médiaművészIntermedia Artist7
259.jazzének-művészJazz Singingokleveles jazzének-
művész
Jazz Singer7
260.jazzhangszer-művészInstrumental Jazz
Performance
1. okleveles jazz-
zongoraművész
1. Jazz Pianist7
2. okleveles jazzgitár-
művész
2. Jazz Guitarist
3. okleveles jazzbasszusgitár-művész3. Jazz Bass Guitarist
4. okleveles jazzbőgő-
művész
4. Jazz Double Bass
Performer
5. okleveles
jazzszaxofon-művész
5. Jazz Saxophonist
6. okleveles jazztrombita-
művész
6. Jazz Trumpeter
7. okleveles jazzharsona-
művész
7. Jazz Trombonist
8. okleveles jazzdob-
művész
8. Jazz Drummer
261.jazz-zeneszerzőJazz Compositionokleveles jazz-
zeneszerző
Jazz Composer7
262.karmester (zenekari karmester,
fúvószenekari karnagy szakirányok)
Conducting1. okleveles zenekari
karmester-művész
1. Orchestra Conductor7
2. okleveles
fúvószenekari karnagy-
művész
2. Wind Band Conductor
263.képzőművészFine Artsokleveles képzőművészFine Artist7
264.kerámiatervezésCeramics Designokleveles kerámiatervező
művész
Ceramics Designer7
265.klasszikus énekművész
(operaének, oratórium- és dalének
szakirányok)
Classical Singing1. okleveles operaének-
művész
1. Opera Singer7
2. okleveles oratórium-
és dalénekművész
2. Oratorio and Song
Performer
266.klasszikus hangszerművészClassical Musical Instrumental Performance1. okleveles
zongoraművész
1. Pianist7
2. okleveles
zongorakísérő-
korrepetitor
2. Piano Accompanist
and Repetitor
3. okleveles
orgonaművész
3. Organist
4. okleveles
csembalóművész
4. Harpsichord player
5. okleveles hárfaművész5. Harpist
6. okleveles gitárművész6. Guitarist
7. okleveles
cimbalomművész
7. Cimbalom/Dulcimer
player
8. okleveles
harmonikaművész
8. Accordion player
9. okleveles
hegedűművész
9. Violinist
10. okleveles
mélyhegedűművész
10. Violist
11. okleveles
gordonkaművész
11. Cellist
12. okleveles
gordonművész
12. Double Bassist
13. okleveles
fuvolaművész
13. Flautist
14. okleveles
klarinétművész
14. Clarinetist
15. okleveles
szaxofonművész
15. Saxophonist
16. okleveles
oboaművész
16. Oboist
17. okleveles
fagottművész
17. Bassoonist
18. okleveles kürtművész18. Horn Player
19. okleveles
trombitaművész
19. Trumpeter
20. okleveles
harsonaművész
20. Trombonist
21. okleveles
tubaművész
21. Tubist
22. okleveles
ütőhangszerművész
22. Percussionist
267.klasszikusbalett-művészClassical Balletokleveles klasszikusbalett-művészClassical Ballet Artist7
268.Kodály-zenepedagógiaKodály Music Pedagogyokleveles Kodály-
zenepedagógiai szakértő
Expert in Kodály Music
Pedagogy
7
269.koreográfusChoreographyokleveles koreográfusChoreographer7
270.kortárs művészetelméleti és
kurátori ismeretek
Contemporary Art
Theory and Curatorial
Studies
okleveles kortárs
művészeti szakíró és
kurátor
Expert in Contemporary
Art Theory and Curatorial
Studies
7
271.kortárstánc művészContemporary Danceokleveles kortárstánc
művész
Contemporary Dance
Artist
7
272.kóruskarnagyChoir Conductingokleveles kóruskarnagy
művész
Choir Conductor7
273.látványtervező művészArt of Scenographyokleveles látványtervező
művész
Artist in Scenography7
274.média designMedia Designokleveles média designerMedia Designer7
275.muzikológusMusicologyokleveles muzikológusMusicologist7
276.néptáncművészHungarian Folk Danceokleveles
néptáncművész
Hungarian Folk Dance
Artist
7
277.régi-zene hangszerművészEarly Music Instrumental
Performance
1. okleveles régi-zene
művész (csembaló)
1. Early Music Performer
(Harpsichord)
7
2. okleveles régi-zene
művész (fortepiano)
2. Early Music Performer
(Fortepiano)
3. okleveles régi-zene
művész (barokk hegedű)
3. Early Music Performer
(Baroque Violin)
4. okleveles régi-zene
művész (viola da gamba)
4. Early Music Performer
(Viola da Gamba)
5. okleveles régi-zene
művész (barokk
gordonka)
5. Early Music Performer
(Baroque Cello)
6. okleveles régi-zene
művész (blockflöte)
6. Early Music Performer
(Recorder)
7. okleveles régi-zene
művész (barokk fuvola)
7. Early Music Performer
(Baroque Flute)
8. okleveles régi-zene
művész (barokk oboa)
8. Early Music Performer
(Baroque Oboe)
9. okleveles régi-zene
művész (barokk fagott)
9. Early Music Performer
(Baroque Bassoon)
10. okleveles régi-zene
művész (cornetto)
10. Early Music
Performer (Cornett)
11. okleveles régi-zene
művész (natúrtrombita)
11. Early Music
Performer (Natural
Trumpet)
12. okleveles régi-zene
művész (natúrkürt)
12. Early Music
Performer (Natural Horn)
13. okleveles régi-zene
művész (barokk
harsona)
13. Early Music
Performer (Baroque
Trombone)
14. okleveles régi-zene
művész (lant)
14. Early Music
Performer (Lute)
278.restaurátor-művészArt Conservation-
Restoration
okleveles
restaurátorművész
Art Conservator-Restorer7
279.dramaturgDramaturgyokleveles dramaturgDramaturg7
280.színházrendezőStage Directingokleveles
színházrendező
Stage Director7
281.színművészActingokleveles színművészActor/Actress7
282.szobrászművészSculptureokleveles
szobrászművész
Sculptor7
283.tájépítészet és kertművészetLandscape Architecture
and Garden Design
okleveles tájépítész-
kertművész
Landscape Architect and
Garden Designer
7
284.tárgyalkotásDesigner-Makerokleveles tárgyalkotó
művész
Designer-Maker7
285.televíziós műsorkészítő művészTelevision Production
Arts
okleveles televíziós
műsorkészítő művész
Expert in Television
Production Arts
7
286.tervezőgrafikaGraphic Designokleveles tervezőgrafikus
művész
Graphic Designer7
287.zeneszerzőMusic Compositionokleveles zeneszerzőComposer7
288.MűvészetközvetítésArt Educationművészeti instruktorArts Communicationokleveles művészeti
instruktor
Arts Communication
Expert
7

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 1/2022. (IX. 1.) KIM rendelet 15. §-a. Hatályos 2022.09.02.

[2] Módosította a 11/2023. (XII. 23.) KIM rendelet 3. § a) pontja. Hatályos 2023.12.31.

[3] Hatályon kívül helyezte a 11/2023. (XII. 23.) KIM rendelet 3. § b) pontja. Hatálytalan 2023.12.31.

[4] Hatályon kívül helyezte a 11/2023. (XII. 23.) KIM rendelet 3. § c) pontja. Hatálytalan 2023.12.31.

[5] Beiktatta az 5/2023. (VII. 27.) KIM rendelet 8. §-a. Hatályos 2023.08.04.

[6] Beiktatta az 5/2023. (VII. 27.) KIM rendelet 8. §-a. Hatályos 2023.08.04.

[7] Beiktatta az 5/2023. (VII. 27.) KIM rendelet 9. §-a. Hatályos 2023.08.04.

[8] Beiktatta a 11/2023. (XII. 23.) KIM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.12.31.

[9] Módosította az 5/2023. (VII. 27.) KIM rendelet 10. § (1) bekezdése (ld. 6. melléklet). Hatályos 2023.08.04.

[10] Módosította az 5/2023. (VII. 27.) KIM rendelet 10. § (2) bekezdése (ld. 7. melléklet 1. pont). Hatályos 2023.08.04.

[11] Módosította az 5/2023. (VII. 27.) KIM rendelet 10. § (2) bekezdése (ld. 7. melléklet 2. pont). Hatályos 2023.08.04.

[12] Módosította a 11/2023. (XII. 23.) KIM rendelet 2. §-a (ld. 1. melléklet 1-2. pont). Hatályos 2023.12.31.

[13] Módosította a 11/2023. (XII. 23.) KIM rendelet 2. §-a (ld. 1. melléklet 3. pont). Hatályos 2023.12.31.

[14] Módosította az 5/2023. (VII. 27.) KIM rendelet 10. § (3) bekezdése (ld. 8. melléklet). Hatályos 2023.08.04.

Tartalomjegyzék