397/2022. (X. 20.) Korm. rendelet

a tiszta közúti járművek beszerzésének az alacsony kibocsátású mobilitás támogatása érdekében történő előmozdításáról

A Kormány

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 5-7. §-ában meghatározott ajánlatkérő szervezet

a) közúti jármű megvásárlására, lízingjére, bérletére vagy részletvételére vagy bármely jogcímen történő használatára irányuló, az uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó becsült értékű közbeszerzési szerződésére, valamint az uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó becsült értékű keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer alapján megkötött közbeszerzési szerződésére;

b) a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1370/2007/EK rendelet) 5. cikk (4) bekezdésében meghatározott küszöbértéket elérő vagy meghaladó közúti személyszállítási szolgáltatásra irányuló közszolgáltatási szerződésére; valamint

c) az 1. mellékletben meghatározott valamely szolgáltatás megrendelésére irányuló, az uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési szerződésére

terjed ki.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki

a) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről, a 715/2007/EK és az 595/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 2007/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. május 30-ai (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2018/858 rendelet] 2. cikk (2) bekezdés a)-d) pontjában, 2. cikk (3) bekezdés a)-c) pontjában, valamint I. melléklet A. rész 5.2-5.5. és 5.7. pontjában említett járműre és

b) az (EU) 2018/858 rendelet 4. cikk (1) bekezdés a) pont iii. alpontjában meghatározott M3 kategóriájú járműre, kivéve azon M3 kategóriájú

ba) I. osztályú járművet, amelynek kapacitása a járművezetőn kívül meghaladja a 22 utast, és amely álló utasok számára kialakított területekkel rendelkezik, lehetővé téve az utasok gyakori mozgását; valamint

bb) A. osztályú járművet, amelyet a járművezetőn kívül legfeljebb 22 utas szállítására terveztek, és amely üléseket és állóhelyet biztosít.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt szervezet által történő beszerzés során az ajánlatkérő e rendelet szerint figyelembe veszi a járművek teljes élettartamához kapcsolódó energetikai és környezeti hatásokat, beleértve az energiafelhasználást, valamint a szén-dioxid és bizonyos szennyező anyagok kibocsátását.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

a) első referencia-időszak: a 2021. augusztus 2. és 2025. december 31. közötti időszak;

b) járműbeszerzési terv: az ajánlatkérők által a közúti járművek beszerzésének vagy ilyen járművekkel végzett szolgáltatás megrendelésének szándékát bemutató, hosszú távú terv;

c) kibocsátásmentes nehézgépjármű: olyan, a j) pont jb) alpontjában meghatározott tiszta jármű, amely nem rendelkezik belső égésű motorral, vagy olyan belső égésű motorral rendelkezik, amelynek kibocsátása a nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI) tekintetében a gépjárművek és motorok típusjóváhagyásáról, a járművek javítására és karbantartására vonatkozó információkhoz való hozzáférésről, a 715/2007/EK rendelet és a 2007/46/EK irányelv módosításáról, valamint a 80/1269/EGK, a 2005/55/EK és a 2005/78/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. június 18-i 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel és végrehajtási intézkedéseivel összhangban mérve kevesebb, mint 1 g CO2/kWh, vagy a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló, 2007. június 20-i 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel és végrehajtási intézkedéseivel összhangban mérve kevesebb, mint 1 g CO2/km;

d) koordináló szerv: a beszerzési célértékek teljesülésének nyomon követéséért és elősegítéséért felelős szerv;

e) könnyűgépjármű: M1, M2 vagy N1 kategóriájú jármű;

f) közúti jármű: az (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott, M vagy N kategóriájú jármű;

g) második referencia-időszak: a 2026. január 1. és 2030. december 31. közötti időszak;

h) megfelelőségi nyilatkozat: a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendelet A. Függelék 3. cikk 36. pontjában vagy az (EU) 2018/858 rendelet 3. cikk 5. pontjában meghatározott dokumentum;

i) nehézgépjármű: M3, N2 vagy N3 kategóriájú jármű;

j) tiszta jármű:

ja) M1, M2 vagy N1 kategóriájú jármű, amelynek CO2 g/km-ben meghatározott, a 3. § (2) bekezdés j) pontja szerinti maximális kipufogógáz-kibocsátása és valós vezetési feltételek melletti szennyezőanyag-kibocsátása nem haladja meg a 2. mellékletben meghatározott kibocsátási határértéket; vagy

jb) M3, N2 vagy N3 kategóriájú, a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Büat.) 1. § 2. pontjában meghatározott alternatív üzemanyagot használó jármű, kivéve azt a járművet, amelynek a meghajtására szolgáló üzemanyag alapanyaga a megújuló energia előállítására szolgáló biomassza fenntartható termelésére vonatkozó egyes szabályokról szóló miniszteri rendelet szerinti jelentős szénkészletekkel rendelkező érzékeny földterületek közvetlen vagy közvetett károsításával került előállításra, továbbá azt a járművet, amely a Büat. 1. § 2. pontjában meghatározott bio-, szintetikus, paraffinos üzemanyagok és hagyományos fosszilis tüzelőanyagok keverékét használja.

3. A tiszta járművekre vonatkozó követelményeknek való megfelelés

3. § (1) A közúti jármű tiszta járműnek minősül, ha ennek ténye a jármű megfelelőségi nyilatkozatából megállapítható.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak a közúti jármű megfelelőségi nyilatkozatának következő pontjai alapján állapíthatók meg:

a) 0.4. Járműkategória,

b) 22. Működési elv,

c) 23. Tisztán elektromos,

d) 23.1. Hibrid [elektromos] jármű osztálya,

e) 26. Tüzelőanyag,

f) 38. Felépítmény kódja,

g) 39. A jármű osztálya,

h) 42. Az ülőhelyek száma (beleértve a vezetőülést is),

i) 48.2. A gyártó által megadott maximális RDE (valós vezetési kibocsátás) értékek,

j) 49. CO2-kibocsátás/tüzelőanyag-fogyasztás/elektromosenergia-fogyasztás,

k) 49.1. NEDC szerinti érték,

l) 49.2. Kibocsátásmentes nehézgépjármű,

m) 49.3. Különleges felépítményű gépjármű,

n) 49.4. WLTP szerinti érték, valamint

o) egyéb, a megfelelőségi nyilatkozaton feltüntetett információk az 51. és az 52. pontban.

(3) A belső égésű motorral rendelkező kibocsátásmentes nehézgépjármű kibocsátása a 2. § c) pontjában meghatározott kibocsátásokra vonatkozó gyártói igazolás alapján is elfogadható.

4. Koordináló szerv

4. § (1) A koordináló szerv részére meghatározott feladatokat

a) az M1, M2, N1, N2 és N3 járműkategóriák tekintetében a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, továbbá

b)[1] az M3 járműkategória tekintetében a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

látja el.

(2) A koordináló szerv

a) nyomon követi a beszerzési célértékek teljesülését,

b) értékeli a járműbeszerzési terveket,

c) adatot gyűjt országos szinten és járműkategóriák szerinti bontásban a beszerzési célértékek teljesülésének aktuális helyzetéről,

d) részt vesz a beszerzési célértékek teljesülése érdekében szükséges kormányzati intézkedések előkészítésében,

e) a koordináló szerv irányításáért felelős miniszteren keresztül javaslatot tesz a klímapolitikáért felelős miniszter részére kormányzati intézkedés előkészítésére, ha úgy ítéli meg, hogy az a beszerzési célértékek teljesüléséhez szükséges,

f) jelentést készít a klímapolitikáért felelős miniszter részére az adott referencia-időszak tekintetében az e rendeletben foglaltak teljesülésének aktuális helyzetéről,

g) közreműködik a 8. § szerinti egyéb jelentési kötelezettségek teljesítésében, valamint

h) elkészíti a járműbeszerzési terv részletes tartalmára vonatkozó módszertani útmutatót.

5. Járműbeszerzési terv

5. § (1) A beszerzést tervező ajánlatkérő e beszerzései vonatkozásában az e rendelet hatálybalépését követő 150. napig az első referencia-időszakra, valamint 2025. november 30-ig a második referencia-időszakra vonatkozóan járműbeszerzési tervet nyújt be a koordináló szerv részére. Az ajánlatkérő a járműbeszerzési tervet a beszerzési célértékek figyelembevételével készíti el.

(2) A járműbeszerzési terv tartalmazza annak bemutatását, hogy az ajánlatkérő a beszerzési célértékeket milyen ütemezésben tervezi teljesíteni az adott referencia-időszakon belül.

(3) Az ajánlatkérő a járműbeszerzési tervet az első referencia-időszak vonatkozásában 2024. január 31-ig, a második referencia-időszak vonatkozásában 2027. január 31-ig, majd ezt követően az adott referencia-időszak végéig évente, legkésőbb minden év január 31-ig aktualizálja, és benyújtja a koordináló szerv részére. Az aktualizált járműbeszerzési tervnek tartalmazni kell a megvalósított beszerzéseket és az újonnan jelentkező beszerzési igényeket is.

(4) A járműbeszerzési terv részletes tartalmára vonatkozóan a koordináló szerv - figyelemmel a technológiai fejlődésre, az ajánlatkérők különböző méretű járműflottáira és a különböző napi futásteljesítmény-igényre - módszertani útmutatót tesz közzé az e rendelet hatálybalépésétől számított 120 napon belül.

(5) A koordináló szerv a benyújtott járműbeszerzési terveket azok beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja, és e rendeletnek történő megfelelés szempontjából értékeli. Az értékelés során a koordináló szerv - az országos adatok összesítése alapján - megvizsgálja, hogy a beszerzési célértékek teljesítését a benyújtott tervek összességében lehetővé teszik-e. Ha az országos összesítés adatai szerint az egyes referencia-időszakokra irányadó minimális beszerzési célértékek nem teljesíthetők, a koordináló szerv a terv módosítására és ismételt benyújtására hívja fel azokat az ajánlatkérőket, amelyek a benyújtott beszerzési tervük szerint nem teljesítik valamelyik beszerzési célértéket.

(6) Ha az ajánlatkérő megítélése szerint - figyelembe véve különösen a beszerzendő járművekkel kapcsolatos technológiai fejlettséget és a járművek használatára vonatkozó igényeit - az adott referencia-időszakban egy vagy több beszerzési célértéket önállóan nem fog tudni teljesíteni, járműbeszerzési tervével egyidejűleg indokolással ellátott nyilatkozatot nyújthat be a koordináló szervhez, amelyben nyilatkozik arról, hogy az e rendelet szerinti kötelezettségét az 6. § (9) bekezdés b) pontjában foglalt módon kívánja teljesíteni. A nyilatkozatot és a benyújtott tervet a koordináló szerv 30 napon belül megvizsgálja, és tájékoztatja az ajánlatkérőt arról, hogy a beszerzési célértékeknél alacsonyabb értékek teljesítésére irányuló terv valamennyi ajánlatkérő tervét figyelembe véve a célértékek összesített teljesülését veszélyezteti-e.

(7) A közúti járműbeszerzések vonatkozásában a beszerzések előkészítése során, a közbeszerzés megkezdését vagy a központosított közbeszerzési rendszerben a beszerzési igény rögzítését legalább 30 nappal megelőzően az ajánlatkérő előzetesen tájékoztatja a koordináló szervet

a) az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beszerzés esetén a beszerezni kívánt járművek darabszámáról, továbbá az egyes járműveknek a 3. § (2) bekezdésében meghatározott jellemzőiről,

b) M2 vagy M3 kategóriájú járművek esetében a jármű hosszúságáról, valamint

c) az 1. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti beszerzés esetén a szolgáltatást nyújtó felé előírt, az e rendelet szerinti célértékek megvalósítását szolgáló követelményekről és azok megtartásának biztosítékairól.

(8) Ha a koordináló szerv megítélése alapján a megvalósítandó beszerzés nincs összhangban az ajánlatkérő járműbeszerzési tervével, azonban az a tervben meghatározott tiszta járművek részarányára vonatkozó érték teljesülését nem veszélyezteti, a koordináló szerv a (7) bekezdés szerinti előzetes tájékoztatás beérkezésétől számított 10 munkanapon belül felhívja az ajánlatkérőt járműbeszerzési tervének módosítására. Az ajánlatkérő a módosított járműbeszerzési tervet a felhívás kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül megküldi a koordináló szerv részére.

(9) Amennyiben a koordináló szerv úgy ítéli meg, hogy a megvalósítandó beszerzés veszélyezteti az ajánlatkérő járműbeszerzési tervében meghatározott tiszta járművek részarányára vonatkozó érték teljesülését, a (7) bekezdés szerinti előzetes tájékoztatás beérkezésétől számított 10 munkanapon belül javaslatot tesz a megvalósítandó beszerzés műszaki tartalmának felülvizsgálatára, amelynek eredményéről az ajánlatkérő a javaslat kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül tájékoztatja a koordináló szervet.

(10) Az ajánlatkérő az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti közszolgáltatási szerződésével kapcsolatos, de nem a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzés eredményeként megkötött szerződés esetében a szerződéskötést követő 30 napon belül tájékoztatja a koordináló szervet a megkötött szerződés hatálya alá tartozó egyes járműveknek a 3. § (2) bekezdésében meghatározott jellemzőiről, továbbá az M2 vagy M3 kategóriájú járművek esetében a jármű hosszúságáról.

6. Minimális beszerzési célértékek

6. § (1) Közúti jármű és szolgáltatás közbeszerzése során

a) a tiszta könnyűgépjárművek minimális beszerzési célértéke a 2. mellékletben meghatározott járművek esetében, az első és a második referencia-időszakban egyaránt, legalább 23,1%;

b) a tiszta nehézgépjárművek minimális beszerzési célértéke az N2 és N3 kategóriába tartozó járművek esetében

ba) az első referencia-időszakban legalább 8%,

bb) a második referencia-időszakban legalább 9%;

c) a tiszta nehézgépjárművek minimális beszerzési célértéke az M3 kategóriába tartozó járművek esetében

ca) az első referencia-időszakban legalább 37%,

cb) a második referencia-időszakban legalább 53%.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott minimális beszerzési célérték felének kibocsátásmentes nehézgépjárművek beszerzése révén kell eleget tenni.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően, ha az 1. §-ban meghatározott valamennyi beszerzés keretében az M3 kategóriájú járművek esetében több mint 80%-ban emeletes busz kerül beszerzésre, az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott minimális beszerzési célérték negyedének kibocsátásmentes nehézgépjárművek beszerzése révén kell eleget tenni az első referencia-időszakban.

(4) A közbeszerzés abba a referencia-időszakba tartozik, amelynek részét képezi az adott közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetménynek az Európai Unió Hivatalos Lapja kiegészítésében, a hirdetmények elektronikus napilapjában történő közzétételének időpontja.

(5) A tiszta vagy kibocsátásmentes gépjármű beszerzése esetén az ajánlatkérő a műszaki leírásban érvényesíti a gépjárműre vonatkozó követelményeket.

(6) A minimális beszerzési célértéknek való megfelelés szempontjából az utólagos átalakítás eredményeként létrejövő tiszta járműveket is figyelembe kell venni.

(7) A minimális beszerzési célérték teljesítésének értékelése céljából

a) az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szerződések esetében az egyes szerződések keretében megvásárolt, lízingelt, bérelt vagy részletre vásárolt;

b) az 1. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti szerződések esetében az egyes szerződések hatálya alá tartozó szolgáltatások nyújtására használandó

közúti járművek számát kell figyelembe venni.

(8) A 2030. január 1. utáni időszakra vonatkozóan a második referencia-időszakra meghatározott célértéket kell alkalmazni, és annak teljesítését a későbbi ötéves időszakokban az e §-ban foglaltakkal összhangban kell megállapítani.

(9) Az ajánlatkérő az adott referencia-időszak során megvalósított beszerzései összességét figyelembe véve, az (1)-(3) bekezdés és a 7. § (1) bekezdése szerinti célértékeket

a) a referencia-időszakban önállóan vagy

b) a koordináló szervnek benyújtott, járműbeszerzési tervben foglalt járműbeszerzési arányok figyelembevételével más ajánlatkérőkkel együtt

teljesíti, azzal, hogy tiszta járművet a járműbeszerzési tervben szereplő célszámokat meghaladó számban vagy arányban is beszerezhet.

(10) Az ajánlatkérő a (9) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelel, ha beszerzéseit a koordináló szervnek benyújtott, járműbeszerzési tervben foglalt járműbeszerzési arányok figyelembevételével valósítja meg, és az 5. § (6) bekezdése szerint a koordináló szerv az ajánlatkérőt arról tájékoztatta, hogy a járműbeszerzési terv valamennyi ajánlatkérő tervét figyelembe véve a célérték összesített teljesítését nem veszélyezteti.

(11) Önkormányzati rendelet az (1)-(3) bekezdésben meghatározott minimális beszerzési célértéknél magasabb értéket is megállapíthat. Ilyen esetben a magasabb érték megállapítható az (1) bekezdésben foglalt kategóriákon belüli szűkebb járműkörre irányuló beszerzésekre is.

(12) E § alkalmazásában a minimális beszerzési célérték a tiszta járművek százalékos arányát fejezi ki az adott referencia-időszak alatt odaítélt valamennyi szerződés hatálya alá tartozó, meghatározott járműkategórián belüli közúti járművek teljes számán belül.

7. § (1) A 6. § (1) bekezdés c) pontjától eltérően, amennyiben az ajánlatkérő a főváros vagy a megyei jogú város önkormányzata, a főváros vagy a megyei jogú város önkormányzatának tulajdonában lévő gazdasági társaság vagy a főváros vagy a megyei jogú város által megrendelt közszolgáltatás vonatkozásában az azt nyújtó gazdasági társaság, a tiszta nehézgépjárművek minimális beszerzési célértéke az M3 kategóriába tartozó járművek esetében

a) az első referencia-időszakban legalább 53%,

b) a második referencia-időszakban legalább 75%.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott beszerzések esetében, a 6. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott előírásokat a 6. § (1) bekezdése szerinti beszerzési célértékekhez viszonyítva kell alkalmazni.

(3) E § alkalmazásában megyei jogú város vagy a főváros önkormányzatának tulajdonában lévőnek tekintendő az a gazdasági társaság, amelyben az önkormányzat a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerinti többségi befolyással rendelkezik.

7. Jelentéstétel és felülvizsgálat

8. § (1) A közbeszerzésekért felelős miniszter évente, január 31-ig, járműkategóriánként, összesíti az e rendelet hatálya alá tartozó, előző évi közbeszerzések adatait, és megküldi a klímapolitikáért felelős miniszter, valamint a koordináló szerv irányításáért felelős miniszter útján a koordináló szerv számára. A koordináló szerv évente, január 31-ig járműkategóriánként összesíti az előző évi, az 1370/2007/EK rendelet szerinti, nem közbeszerzési eljárás útján odaítélt közúti személyszállítási szolgáltatásokra irányuló közszolgáltatási szerződések adatait és a koordináló szerv irányításáért felelős miniszteren keresztül megküldi a klímapolitikáért felelős miniszter számára.

(2) A koordináló szerv a 2024. évtől kezdődően évente, március 10-ig elkészíti és a koordináló szerv irányításáért felelős miniszteren keresztül megküldi a klímapolitikáért felelős miniszter részére a 4. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott jelentést, amely az előző év december 31-i állapot szerint tartalmazza

a) a referencia-időszak során beszerzett tiszta és nem tiszta, továbbá a kibocsátásmentes járművek arányát országos összesítésben,

b) a 7. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó ajánlatkérőkre vonatkozóan, a referencia-időszak során beszerzett tiszta és nem tiszta, továbbá a kibocsátásmentes járművek arányát városonként összesítve,

c) a referencia-időszak hátralévő részére vonatkozóan a járműbeszerzési tervek országos összesítését,

d) a koordináló szerv álláspontját a tiszta járművek beszerzési célértékeinek teljesíthetőségéről a referencia-időszak hátralévő részében, valamint

e) a koordináló szerv által relevánsnak ítélt egyéb információt, amely befolyásolhatja a beszerzési célértékek teljesülését.

(3) A klímapolitikáért felelős miniszter a részére az (1) és (2) bekezdés alapján megküldött adatok felhasználásával értékeli az adott referencia-időszakban az egyes járműkategóriákra irányadó célértékek teljesíthetőségét, és szükség esetén javaslatot tesz a Kormány számára a célértékek teljesítéséhez szükséges további intézkedésekre.

(4) A klímapolitikáért felelős miniszter az e kormányrendelet kihirdetését követő 30 napon belül tájékoztatja az Európai Bizottságot a tiszta közúti járművek beszerzésével összefüggésben, az alacsony kibocsátású mobilitás támogatása érdekében hozott intézkedésekről és az e rendelet szerinti célértékeknek való megfelelés érdekében tervezett további végrehajtási tevékenységekkel kapcsolatos tervekről.

(5) A klímapolitikáért felelős miniszter gondoskodik 2026. március 31-ig, majd azt követően háromévente monitoringjelentés készítéséről, és azt megküldi a közbeszerzésekért felelős miniszter részére.

(6) A közbeszerzésekért felelős miniszter gondoskodik az (5) bekezdés szerinti jelentésnek a Kbt. 194. § (2) bekezdése szerinti monitoringjelentés mellékleteként az Európai Bizottság részére történő megküldéséről.

(7) Az (5) bekezdés szerinti jelentés tartalmazza a tiszta közúti járművek beszerzésének az alacsony kibocsátású mobilitás támogatása érdekében hozott intézkedéseket és az e rendelet szerinti célértékeknek való megfelelés érdekében tervezett további végrehajtási tevékenységekkel kapcsolatos terveket, a klímapolitikáért felelős miniszter által relevánsnak ítélt egyéb információkat, valamint az 1. § (1) bekezdése szerinti szerződések hatálya alá tartozó közúti járművek számát és kategóriáit az Európai Bizottság által a tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdításáról szóló, az (EU) 2019/1161 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított 2009/33/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikk (3) bekezdésével összhangban rendelkezésre bocsátott adatok alapján.

(8) A klímapolitikáért felelős miniszter 2023. március 31-ig, majd ezt követően minden év március 31-ig jelentést készít a Kormány részére a közbeszerzések hatására elért kibocsátáscsökkentés mértékéről, valamint ezen beruházások hosszú távú megtérüléséről.

8. Központi beszerző szervek által alkalmazott keretmegállapodások és dinamikus beszerzési rendszerek esetén irányadó speciális szabályok

9. § (1) A Kbt. szerinti központi beszerző szerv által központosított közbeszerzés keretében keretmegállapodás megkötésére vagy dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányuló, az e rendelet szerinti közúti jármű beszerzését tartalmazó közbeszerzési eljárás esetén a 3-6. alcímben foglalt szabályokat nem kell alkalmazni. Ilyen esetben a központi beszerző szerv köteles a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer műszaki tartalmát oly módon meghatározni, hogy elősegítse a beszerzési célértékeknek a keretmegállapodást vagy dinamikus beszerzési rendszert igénybe vevő szervezetek általi teljesítését az egyes referencia-időszakokon belül.

(2) A 3-6. alcímben foglalt szabályokat a központosított közbeszerzés keretében keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer útján megvalósítandó egyedi járműbeszerzésre is alkalmazni kell.

(3) A járműbeszerzési tervben az ajánlatkérő köteles megjelölni, ha a közúti jármű beszerzését központosított közbeszerzés útján tervezi megvalósítani.

9. Átmeneti rendelkezések

10. § (1) A koordináló szerv 2023. március 31-ig jelentést készít, amely tartalmazza

a) a beszerzési célértékek teljesítése szempontjából releváns és elérhető adatokat, az első referencia-időszakban az e rendelet hatálybalépéséig beszerzett járművek tekintetében, országos összesítésben,

b) a referencia-időszak hátralévő részére vonatkozóan a járműbeszerzési tervek országos összesítését,

c) a koordináló szerv álláspontját a tiszta járművek beszerzési célértékeinek teljesíthetőségéről az első referencia-időszak hátralévő részében, valamint

d) a koordináló szerv által relevánsnak ítélt egyéb információt, amely befolyásolhatja a beszerzési célértékek teljesülését.

(2) A koordináló szerv az (1) bekezdés szerinti jelentését, az irányításáért felelős miniszteren keresztül, megküldi a klímapolitikáért felelős miniszter részére.

10. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

12. § Ez a rendelet a tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdításáról szóló 2009/33/EK irányelv módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1161 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

13. §[2]

14. §[3]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 397/2022. (X. 20.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdés c) pontjában említett szolgáltatások és az azokra vonatkozó, a közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) szerinti kódok

AB
1.CPV-kódLeírás
2.60112000-6Közúti tömegközlekedési szolgáltatások
3.60130000-8Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások
4.60140000-1Nem menetrendszerű utasszállítás
5.90511000-2Hulladékgyűjtési szolgáltatások
6.60160000-7Közúti postai szállítás
7.60161000-4Csomagszállítási szolgáltatás
8.64121100-1Postai kézbesítési szolgáltatások
9.64121200-2Csomagkézbesítési szolgáltatások

2. melléklet a 397/2022. (X. 20.) Korm. rendelethez

A tiszta könnyűgépjárművekre vonatkozó kibocsátási küszöbértékek

ABCDEFGH
1.Jármű-kategóriák és
-osztályok
2025. december 31-ig2026. január 1-jétől
2.CO2 (g/km)Valós vezetési feltételek melletti légszennyezőanyag-kibocsátásCO2 (g/km)Valós vezetési
feltételek melletti
légszennyezőanyag-kibocsátás
3.NOx(mg/km)Részecskeszám (db/km)
4.PICIPICI
5.M15048644,8 X 10 114,8 X 10 1100
6.M25048644,8 X 10 114,8 X 10 1100
7.N1 I5048644,8 X 10 114,8 X 10 1100
8.N1 II5060844,8 X 10 114,8 X 10 1100
9.N1III5065,61004,8 X 10 114,8 X 10 1100
10.PI: külső gyújtású, CI: kompresszió gyújtású

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 409/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 36. §-a. Hatályos 2023.09.07.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[3] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

Tartalomjegyzék