17/2023. (IX. 21.) ÉKM rendelet

a veszélyes áruk szállításáról szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (4) bekezdésében, a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 22. pontjában, valamint a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke 2011. évi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről szóló 2011. évi LXXX. törvény 5. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 15. pontjában, az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (4) bekezdésében, valamint a Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 2015. évi LXXXIV. törvény 6. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 20. alpontjában, az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (4) bekezdésében, valamint a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 2015. évi LXXXIX. törvény 5. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 160. § 2. és 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró energiaügyi miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról szóló 62/2013. (X. 17.) NFM rendelet módosítása

1. § A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról szóló 62/2013. (X. 17.) NFM rendelet (a továbbiakban: R1.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § Ez a rendelet a 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló, 2022. szeptember 20-i (EU) 2022/2407 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja."

2. § Az R1. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat belföldi alkalmazásáról szóló 26/2017. (VII. 5.) NFM rendelet módosítása

3. § A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat belföldi alkalmazásáról szóló 26/2017. (VII. 5.) NFM rendelet (a továbbiakban: R2.) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § Ez a rendelet a 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló, 2022. szeptember 20-i (EU) 2022/2407 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja."

4. § Az R2. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás (ADR) "A" és "B" Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 39/2021. (VII. 30.) ITM rendelet módosítása

5. § A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás (ADR) "A" és "B" Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 39/2021. (VII. 30.) ITM rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § Ez a rendelet a 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló, 2022. szeptember 20-i (EU) 2022/2407 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja."

6. § Az R3. 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

4. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § Ez a rendelet a 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló, 2022. október 2-i (EU) 2022/2407 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Lázár János s. k.,

építési és közlekedési miniszter

1. melléklet a 17/2023. (IX. 21.) ÉKM rendelethez

1. Az R1. 1. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. A RID Szabályzat 1.3.2 szakasza szerinti oktatásokat a veszélyes áruk vasúti szállítására vonatkozó, hatályos bizonyítvánnyal rendelkező veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó tarthatja, aki a külön jogszabályban - a benne szereplő kivételekkel - meghatározott RID oktatói minősítést szerzett."

2. Az R1. 1. melléklet 4. pont d) alpontja utáni első mondat helyébe a következő rendelkezés lép:

"A munkáltató maga vagy a munkáltató által megbízott - az oktatást tartó veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó aláírásával - az oktatásban részt vevő részére igazolást állít ki."

3. Az R1. 1. melléklete a következő 6a. ponttal egészül ki:

"6a. A RID Szabályzat 5.4.3.4 bekezdése a következő mondattal egészül ki:

"A nyomtatott írásbeli utasításnak négy, legalább A4 méretű oldalból kell állnia, és a mintának megfelelő, színes kivitelűnek kell lennie." "

2. melléklet a 17/2023. (IX. 21.) ÉKM rendelethez

1. Az R2. 1. melléklet 5. pont d) alpontja utáni első mondat helyébe a következő rendelkezés lép:

"A munkáltató maga vagy a munkáltató által megbízott - az oktatást tartó veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó aláírásával - az oktatásban részt vevő részére igazolást állít ki."

2. Az R2. 1. melléklete a következő 7a. ponttal egészül ki:

"7a. Az ADN Szabályzat 5.4.3.4 bekezdése a következő mondattal egészül ki:

"A nyomtatott írásbeli utasításnak legalább négy A4 méretű oldalból kell állnia, és a mintának megfelelő, színes kivitelűnek kell lennie." "

3. melléklet a 17/2023. (IX. 21.) ÉKM rendelethez

1. Az R3. 1. melléklet 9.2. pontja első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A munkáltató maga vagy a munkáltató által megbízott - az oktatást tartó veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó aláírásával - az oktatásban részt vevő részére igazolást állít ki."

2. Az R3. 1. melléklete a következő 21a. ponttal egészül ki:

"21a. Az ADR Szabályzat 5.4.3.4 bekezdése a következő mondattal egészül ki:

"A nyomtatott írásbeli utasításnak legalább négy A4 méretű oldalból kell állnia, és a mintának megfelelő, színes kivitelűnek kell lennie." "

3. Az R3. 1. melléklet 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"22. Az ADR Szabályzat 8.1.5 szakasza alkalmazásában az EN 14387:2004 + A1:2008 szabvány az MSZ EN 14387:2004 + A1:2008 "Légzésvédők. Gázszűrő(k) és kombinált szűrő(k). Követelmények, vizsgálat, megjelölés" című szabványt, valamint az EN 14387:2021 és MSZ EN 14387:2021 "Légzésvédők. Gázszűrő(k) és kombinált szűrő(k). Követelmények, vizsgálat, megjelölés" című utódszabványaikat jelenti."

4. Az R3. 1. melléklet 25.1 pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"b) a Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: KTI) által kétévenként meghirdetett továbbképzésen igazoltan részt vett, és

ba) az új foglalkozásvezető a továbbképzést követő, a 25.2.1 pont szerinti alapvizsgán,

bb) a már elismert foglalkozásvezető a továbbképzést követő, a 25.2.2 pont szerinti ismeret-felújító vizsgán

megfelelt."

5. Az R3. 1. melléklet 25.2.3 pontjának második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A sikertelenül vizsgázók részére a vizsgát követő hat hónapon belül pótvizsga-lehetőséget kell biztosítani."

6. Az R3. 1. melléklet 26. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"26. Az ADR Szabályzat 8.2.2.3.3 pont a) alpontját a következő kiegészítéssel kell alkalmazni:

"Legalább négyórás tartányjármű vezetési gyakorlat keretében a járművek menet közbeni viselkedésére, beleértve a rakomány mozgását is. Ez a gyakorlat kiváltható a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló kormányrendeletnek megfelelő, a járművek és járműszerelvények technikai kezelése, a forgalmi helyzetek és a járművezetési veszélyhelyzetek gyakorlására alkalmas szimulátoron szerzett, igazolt gyakorlattal;" "

Tartalomjegyzék