102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet

az áruk és egyes szolgáltatások szabad áramlásának biztosításával összefüggésben egyes európai uniós jogi aktusokban előírt bejelentési, értesítési, tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséről

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés c) pontjában és 40. § (3) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva, továbbá a 24. § tekintetében a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény 39. § b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A MŰSZAKI TARTALMÚ JOGSZABÁLYTERVEZETEK EGYEZTETÉSE AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGGAL ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁSBAN RÉSZES ÁLLAMOKKAL

Általános rendelkezések

1. §

(1) A műszaki tartalmú jogszabályok előkészítése és megalkotása során e fejezet rendelkezései szerint kell eljárni.

(2) A műszaki tartalmú jogszabály tervezetére (a továbbiakban: tervezet) vonatkozó, e fejezetben meghatározott kötelezettségek teljesítéséért a jogszabály tárgya szerint hatáskörrel rendelkező vagy a kijelölt miniszter (a továbbiakban: szakminiszter) felelős.

(3)[1] Az e fejezetben előírt bejelentéseket és észrevételeket az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter által működtetett Notifikációs Központon (a továbbiakban: Notifikációs Központ) keresztül kell megtenni, a 13. § rendelkezései szerint.

2. §

(1) E fejezet alkalmazásában

a) termék: minden iparilag előállított termék és mezőgazdasági termék, ideértve a halfeldolgozási, a vad- és erdőgazdálkodási termékeket is;

b) információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: elektronikus úton, távollévők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá; ahol

ba) az elektronikus út elektronikus adatfeldolgozást, -tárolást, illetve -továbbítást végző vezetékes, rádiótechnikai, optikai vagy más elektromágneses eszközök alkalmazását,

bb) a távollévők részére történő szolgáltatásnyújtás a felek egyidejű jelenlétének hiányát,

bc) a szolgáltatás igénybe vevőjének egyedi hozzáférése a szolgáltatásnak a felhasználó által egyedileg elérhető hozzáférési pontba történő adatátvitel útján való biztosítását

jelenti;

c) műszaki leírás:

ca) olyan részletes leírás, amely meghatározza a terméktől elvárt jellemzőket, így különösen annak minőségi színvonalát, teljesítményét, biztonságosságát vagy méretét; ideértve a termékre alkalmazandó olyan követelményeket is, mint a termék megnevezése, szóhasználat, jelölés, címkézés, csomagolás, vizsgálati kötelezettség, vizsgálati módszer és megfelelőségértékelési eljárás,

cb) a termőföld, az állattenyésztés és a halászat termékeire, valamint az ezekhez közvetlenül kapcsolódó első feldolgozási szintű termékekre, az emberi és az állati fogyasztásra szánt termékekre, vagy az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek törzskönyvezéséről és forgalomba hozatali engedélyezéséről szóló külön jogszabályban meghatározott gyógyászati termékekre alkalmazandó előállítási módszer és eljárás, továbbá

cc) a cb) alpontban nem említett termékre vonatkozó előállítási módszer és eljárás is, amennyiben az befolyásolja a termék jellemzőit;

d) egyéb követelmény: a műszaki leíráson kívüli, a termékre vonatkozóan különösen a fogyasztók vagy a környezet védelme céljából előírt követelmény, amely befolyásolja a termék forgalomba hozatal utáni életciklusát; így különösen a használat, az újrafeldolgozás, az újrafelhasználás vagy hulladékkezelés feltételei, amennyiben ezek jelentősen befolyásolhatják a termék összetételét, természetét vagy forgalmazását;

e) információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra vonatkozó jogszabály: a b) pont értelmében vett szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására, különösen a szolgáltatóra, a szolgáltatásra és a szolgáltatást igénybe vevőre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó jogszabály, ide nem értve az olyan jogszabályt, amelynek tárgya nem kifejezetten az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás szabályozása, hanem az információs társadalommal összefüggő szolgáltatási tevékenységre vonatkozó hatása csak közvetett;

f) műszaki tartalmú jogszabály: műszaki leírást, illetve egyéb követelményt tartalmazó, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra vonatkozó jogszabály, továbbá az a jogszabály, amely valamely termék gyártását, behozatalát, forgalmazását vagy használatát, vagy valamely információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtását vagy használatát, illetve valamely szolgáltató létrehozását megtiltja.

(2) Az 1. mellékletben megjelölt szolgáltatások nem tartoznak az (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá, mert nem tekinthetők távollévők részére nyújtott szolgáltatásnak, elektronikus úton nyújtott szolgáltatásnak vagy a szolgáltatás igénybe vevőjének egyedi hozzáférésével nyújtott szolgáltatásnak.

3. §

(1) A (2) bekezdésben meghatározott kivétellel nem kell alkalmazni e fejezet rendelkezéseit arra a tervezetre, amely

a) rádiós vagy televíziós műsorszolgáltatásra vonatkozik,

b) az elektronikus hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó európai uniós jogi szabályozás által érintett területen állapít meg rendelkezéseket,

c) a pénzügyi szolgáltatásokra - így különösen a befektetési szolgáltatásokra, banki szolgáltatásokra, biztosítási és viszontbiztosítási műveletekre, határidős vagy opciós ügyletekkel kapcsolatos szolgáltatásokra, valamint a nyugdíjalapokkal kapcsolatos műveletekre - vonatkozó európai uniós jogi szabályozás által érintett területeken állapít meg rendelkezéseket,

d) az értékpapír-befektetési szolgáltatásokra és az ezekkel összefüggésben klíring vagy elszámolási tevékenységet végző szervezetekre vonatkozóan állapít meg rendelkezéseket,

e) a személyeknek a termékek használatával kapcsolatos védelme érdekében az Európai Közösséget létrehozó szerződéssel összhangban álló intézkedéseket állapít meg, feltéve, hogy ezek nincsenek hatással a termékekre,

f) olyan kötelező európai uniós jogi aktus átültetését vagy végrehajtását szolgálja, amely műszaki leírást vagy információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra vonatkozó szabályt fogalmaz meg,

g) olyan nemzetközi megállapodásból származó kötelezettség teljesítését biztosítja, amely közös műszaki leírás vagy információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra vonatkozó szabály elfogadását eredményezi az Európai Közösség részéről,

h) európai uniós jogi aktusban előírt védzáradékban biztosított lehetőséggel él,

i) az Európai Közösségek Bírósága ítéletének végrehajtására korlátozódik,

j) korábbi műszaki tartalmú jogszabály módosítására szorítkozik, az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) észrevételének megfelelően, az áruk vagy a szolgáltatások szabad áramlását, illetve a letelepedés szabadságát gátló akadály elhárítása céljából.

(2)[2] Az (1) bekezdés d) pontjában hivatkozott rendelkezéseket tartalmazó, elfogadott jogszabályt az államháztartásért felelős miniszter a 7. § (6) bekezdése szerint bejelenti a Bizottságnak.

A jogszabálytervezetek bejelentése

4. §

(1) A tervezetet be kell jelenteni a Bizottságnak. A bejelentésben meg kell jelölni a szabályozás szükségességének indokait.

(2) A tervezetet a közigazgatási egyeztetést követően, miniszteri rendelet tervezete esetében a miniszter általi aláírást, kormányrendelet vagy törvény tervezete esetében a Kormány döntését megelőzően kell bejelenteni.

(3) A bejelentéssel szükség szerint meg kell küldeni a tervezettel közvetlenül összefüggő, annak megítélését befolyásoló jogszabályi rendelkezések szövegét, kivéve, ha ezek közlése egy korábbi bejelentés kapcsán már megtörtént.

(4) Ha a tervezet célja vegyi anyag, készítmény vagy termék forgalmazásának vagy használatának a közegészségre, a fogyasztók vagy a környezet védelmére hivatkozással történő korlátozása, a bejelentés során

a) rendelkezésre kell bocsátani az érintett anyaggal, készítménnyel vagy termékkel, valamint az ismert és rendelkezésre álló helyettesítő anyagokkal kapcsolatos valamennyi releváns adat rövid tartalmi ismertetését, illetve az ezekre való hivatkozások összesítését, ha ilyen létezik, és

b) tájékoztatást kell adni az intézkedésnek a közegészségre és a fogyasztók, illetve a környezet védelmére gyakorolt várható hatásairól, a külön jogszabályban, illetve az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában előírt rendelkezéseknek megfelelően elkészített biztonsági adatlappal vagy kémiai biztonsági jelentéssel együtt.

(5) Ha a tervezetet más kötelező európai uniós jogi aktus alapján be kell jelenteni a Bizottságnak, az előbbi bejelentés, feltéve, hogy abban megfelelő hivatkozás történt a 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (a továbbiakban: 98/34/EK irányelv), megfelel az e rendelet szerinti bejelentésnek.

(6) Ha a bejelentés során szolgáltatott adatok bizalmas információként történő kezelése indokolt, ezt az indokok megadásával kezdeményezni kell.

A bejelentést követő eljárás

5. §

(1) A tervezet a Bizottság és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes többi állam (a továbbiakban: EGT-államok) számára az észrevételezés lehetőségének biztosítása céljából nem nyújtható be a Kormányhoz, illetve - miniszteri rendelet esetében - nem terjeszthető a miniszter általi aláírásra a bejelentésnek a Bizottság általi kézhezvételétől számított három hónapig, ha a (2), illetve a (3) bekezdés más határidőt nem határoz meg.

(2) A tervezet - az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok tervezete kivételével - nem nyújtható be a Kormányhoz, illetve miniszteri rendelet esetében nem terjeszthető a miniszter általi aláírásra a bejelentésnek a Bizottság általi kézhezvételétől számított

a) hat hónapig, ha a Bizottság vagy egy másik EGT-állam az (1) bekezdésben említett három hónapos határidőn belül részletes véleményben az áruk szabad áramlása akadályozására hivatkozással kifogásolja a tervezetet,

b) tizenkét hónapig, ha a Bizottság az (1) bekezdésben említett három hónapos határidőn belül a tervezet szabályozási tárgyában kötelező uniós jogi aktus javaslatának kidolgozására irányuló szándékát, illetve ilyen javaslat meglétét jelzi,

c) tizennyolc hónapig, ha az Európai Unió Tanácsa a b) pontban meghatározott tizenkét hónapos határidőn belül az adott szabályozási tárgyban közös álláspontot fogad el.

(3) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra vonatkozó jogszabály tervezete nem nyújtható be a Kormányhoz, illetve - miniszteri rendelet esetében - nem terjeszthető a miniszter általi aláírásra a bejelentésnek a Bizottság általi kézhezvételétől számított

a) négy hónapig, ha a Bizottság vagy egy másik EGT-állam az (1) bekezdésben említett három hónapos határidőn belül részletes véleményben a szolgáltatások szabad áramlása, illetve a letelepedés szabadsága akadályozására hivatkozással kifogásolja a tervezetet,

b) tizenkét hónapig, ha a Bizottság az (1) bekezdésben említett három hónapos határidőn belül a tervezet szabályozási tárgyában kötelező uniós jogi aktus javaslatának meglétét jelzi,

c) tizennyolc hónapig, ha az Európai Unió Tanácsa a b) pontban meghatározott tizenkét hónapos határidőn belül az adott szabályozási tárgyban közös álláspontot fogad el.

(4) A (2) bekezdés b) és c) pontja, illetve a (3) bekezdés b) és c) pontja szerinti kötelezettség megszűnik, ha

a) a Bizottság a kötelező uniós jogi aktus kidolgozására irányuló szándékának, illetve erre vonatkozó tervezetének vagy javaslatának visszavonásáról tájékoztat, vagy

b) a Bizottság vagy a Tanács kötelező uniós jogi aktust fogadott el.

6. §

(1) Nem kell alkalmazni az 5. § rendelkezéseit, ha

a) a közegészség, közbiztonság, a növények vagy állatok védelmével összefüggő súlyos és előre nem látott körülmények által kiváltott sürgős ok miatt, illetve információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra vonatkozó jogszabály tervezete esetében közérdekből is, különösen a kiskorúak védelmében, vagy

b) a pénzügyi rendszer biztonságának és sértetlenségének védelmével, különösen a betétesek, a befektetők és a biztosítottak védelmével kapcsolatos súlyos körülmények által kiváltott sürgős ok miatt

a tervezet mielőbbi megalkotásához fűződő érdek nem teszi lehetővé az egyeztetést.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a bejelentésben meg kell jelölni a sürgősség okát.

(3) Nem kell alkalmazni az 5. § rendelkezéseit, ha a tervezet gyártási tilalmat ír elő, azonban nem gátolja az áruk szabad áramlását.

(4) Nem kell alkalmazni az 5. § rendelkezéseit, ha a tervezetben foglalt műszaki leírás vagy egyéb követelmény, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra vonatkozó jogszabály tervezete olyan adó- vagy pénzügyi intézkedésekkel kapcsolatos, amelyek a műszaki leírás vagy egyéb követelmény, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra vonatkozó jogszabály betartásának ösztönzése révén befolyásolják a termékek fogyasztását vagy az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételét. Nem alkalmazható ez a kivétel a társadalombiztosítási rendszerhez kapcsolódó tervezetre.

7. §

(1) A tervezetre vonatkozóan a Bizottság és az EGT-államok részéről tett észrevételeket a tervezet véglegesítése során a lehető legnagyobb mértékben figyelembe kell venni. A Bizottság észrevételeinek figyelembevételére vonatkozó kötelezettség a 6. § (1) bekezdése szerinti esetben is fennáll.

(2) A Bizottság vagy egy másik EGT-állam a tervezetre vonatkozó, az 5. § (2) bekezdés a) pontjában, illetve az 5. § (3) bekezdés a) pontjában említett részletes véleményének figyelembevételét megvalósító intézkedést, illetve információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra vonatkozó tervezet esetében a 9. § (2) bekezdése szerinti indokot közölni kell a Bizottsággal.

(3) Az 5. § (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben biztosítani kell a tervezetnek az időközben elfogadott uniós jogi aktussal való összhangját.

(4) A tervezetnek a bejelentést követő olyan módosítása esetén, amely jelentősen érinti a hatálymeghatározást, lerövidíti a felkészülési időt, további részletes leírásokkal vagy követelményekkel egészíti azt ki, illetve a már meglévő követelmények szigorításával jár, a módosított tervezetet ismételten be kell jelenteni.

(5) Ha a Kormány által előterjesztett törvényjavaslatot a módosító indítványok a (4) bekezdés szerint érintik, a Kormány a módosító indítványokról történt szavazást követően az ismételt bejelentés érdekében - ha a bejelentés másként nem biztosítható - a törvényjavaslatot visszavonja.

(6) Az elfogadott műszaki tartalmú jogszabály szövegét haladéktalanul közölni kell a Bizottsággal.

8. §[3]

Más EGT-államok műszaki szabálytervezeteinek észrevételezése

9. §

(1) A szakminiszter az EGT-államok Bizottság által megküldött műszaki szabálytervezeteire vonatkozóan az áruk vagy a szolgáltatások szabad áramlása, illetőleg a letelepedés szabadsága akadályozása szempontjából a bejelentés kézhezvételétől számított három hónapon belül észrevételt, illetve részletes véleményt tehet.

(2) Információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra vonatkozó szabálytervezet nem kifogásolható olyan kultúrpolitikai intézkedések tekintetében, amelyeket az EGT-államok az európai uniós joggal összhangban, nyelvi eltéréseikre, sajátos nemzeti és regionális jellegzetességeikre, illetve kulturális örökségükre tekintettel fogadhatnak el.

(3) Ha a szabálytervezetben foglalt műszaki leírás vagy egyéb követelmény, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra vonatkozó szabálytervezet olyan adó- vagy pénzügyi intézkedésekkel kapcsolatos, amelyek a műszaki leírás vagy egyéb követelmény, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra vonatkozó szabály betartásának ösztönzése révén befolyásolják a termékek fogyasztását vagy az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételét, a szabálytervezetre adott észrevétel vagy részletes vélemény csak olyan szempontokra vonatkozhat, amelyek a kereskedelmet vagy - az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezések tekintetében - a szolgáltatások szabad áramlását, illetve a szolgáltató vállalkozások letelepedési szabadságát gátolhatják, és nem vonatkozhat az intézkedés adó- vagy pénzügyi szempontjaira.

10. §

A műszaki szabálytervezetre vonatkozó információk bizalmas kezelésére vonatkozó kérés esetén az érintett műszaki szabálytervezetre vonatkozó információk megismerésére csak az jogosult, akinek ez az észrevételezés ellátása érdekében indokolt. A megismerés indokoltságáról a szakminiszter dönt. Az információk bizalmas kezelésének kötelezettsége nem érinti független szakértők bevonásának lehetőségét.

A bejelentések és közlések továbbítása

11. §

(1) A Notifikációs Központ az e fejezetben szabályozott egyeztetés érdekében

a) a többi EGT-állam Bizottság által megküldött bejelentéseit, továbbá a Bizottságtól, illetve az EGT-államoktól a szakminiszter által megtett bejelentésre érkező észrevételt vagy véleményt továbbítja a szakminiszternek, és

b) a szakminiszter által megküldött bejelentést, a többi EGT-állam bejelentéseire tett észrevételt vagy véleményt, valamint a Bizottság, illetve az EGT-államok közléseire adott választ továbbítja a Bizottsághoz.

(2) A bejelentések megtételéhez szükséges információt a szakminiszter - annak tartalmáért való felelősséggel - köteles a Notifikációs Központnak az e fejezetben meghatározott határidőkön belül megküldeni, illetve a feladatkörébe tartozó területen észrevételeit megtenni.

(3) Ha más EGT-állam műszaki szabálytervezete több miniszter feladatkörét érinti, az érintett miniszterek az egységes álláspont kialakítása érdekében egymással egyeztetnek; egységes álláspont hiányában a Notifikációs Központ nem továbbít magyar észrevételt.

(4) Az e fejezet szerinti egyeztetéssel érintett miniszterek az általuk vezetett minisztériumban a végrehajtás megkönnyítése érdekében kapcsolattartó személyt és szervezeti egységet jelölnek ki, amelyről értesítik a Notifikációs Központot.

12. §

(1) A Notifikációs Központ a beérkezett bejelentéseket, valamint az azokra vonatkozó észrevételeket, véleményeket azok továbbítása előtt nyilvántartásba veszi.

(2)[4] Az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján hivatkozást kell elhelyezni a Bizottság által üzemeltetett, az egyeztetési eljárás dokumentumait tartalmazó, bárki által hozzáférhető és kereshető adatbázis elérhetőségére.

13. §

(1) A szakminiszter a bejelentés megtétele érdekében megküldi a Notifikációs Központnak

a) a 3. melléklet szerinti, kitöltött bejelentő adatlap formanyomtatványt,

b) a tervezet szövegét teljes terjedelemben, valamint

c) a tervezet által közvetlenül érintett egyéb szabályozás szövegét.

(2) A Notifikációs Központ a nyilvántartásba vételt követően a bejelentő adatlapot, a tervezetet, valamint az érintett egyéb szabályozás szövegét továbbítja a Bizottságnak.

(3) A bejelentő adatlap 16. pontjának kitöltése esetén a Notifikációs Központ eljár a Kereskedelem Technikai Akadályairól szóló Megállapodásban előírt bejelentési kötelezettség külön jogszabályban meghatározottak szerinti teljesítése érdekében.

(4) A tervezet egyeztetésével összefüggő további közléseket a szakminiszter a 4. melléklet szerinti formanyomtatvány felhasználásával teszi meg.

(5) Az eljárás elektronikus levél útján történik.

Eljárás a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség egyidejű teljesítése esetén[5]

13/A. §

(1) A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséről szóló 341/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 341/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet] 6. §-ában meghatározott esetben a Notifikációs Központ a bejelentésről haladéktalanul értesíti a 341/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti Szolgáltatási Notifikációs Központot.

(2) Az (1) bekezdés szerinti rendelkezést alkalmazni kell

a) a Bizottságnak a tervezet elfogadásától való tartózkodásra vagy az abban foglalt korlátozó követelmény megszüntetésére felszólító határozatára, és

b) az EGT-államok Bizottság által megküldött olyan műszaki szabálytervezeteire, amelyek bejelentése egyben a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti bejelentésnek is eleget tesz.

II. Fejezet

A 2679/98/EK TANÁCSI RENDELET SZERINTI ÉRTESÍTÉSI ÉS TÁJÉKOZTATÁSI ELJÁRÁS

Általános rendelkezések

14. §

(1) A 2679/98/EK tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 2679/98/EK rendelet) az áruk szabad áramlása akadályairól történő értesítési kötelezettséggel összefüggésben meghatározott eljárás végrehajtása során e fejezet rendelkezései szerint kell eljárni.

(2) A Notifikációs Központ az (1) bekezdés szerinti eljárás végrehajtása érdekében

a) a Bizottságtól, illetve az EGT-államoktól érkező értesítést és tájékoztatást kérő megkeresést továbbítja a hatáskörrel rendelkező központi államigazgatási szervhez, illetve a közúti, vasúti, légi és vízi közlekedési tájékoztatás országos szolgálatát ellátó szervhez (a továbbiakban együtt: eljáró szervek), és

b) az eljáró szervek által megküldött értesítést, tájékoztatást kérő megkeresést, valamint a Bizottság, illetve az EGT-államok megkeresésére adott választ továbbítja a Bizottsághoz.

(3) A 2679/98/EK rendeletben előírt értesítések megtételéhez és tájékoztatások megadásához szükséges információt az eljáró szervek - azok tartalmáért való felelősséggel - kötelesek a Notifikációs Központnak a 2679/98/EK rendeletben meghatározott határidőkön belül megküldeni.

(4) A 2679/98/EK rendelet végrehajtásában érintett központi államigazgatási szervek, valamint a közúti, vasúti, légi és vízi közlekedési tájékoztatás országos szolgálatát ellátó szervek a végrehajtás megkönnyítése érdekében kapcsolattartó személyt és szervezeti egységet jelölnek ki, amelyről értesítik a Notifikációs Központot.

Az eljárás részletes szabályai

15. §

(1) Az eljáró szervek haladéktalanul értesítik a Notifikációs Központot a tudomásukra jutott, az áruk szabad áramlásának a 2679/98/EK rendelet 1. cikke szerinti akadályairól.

(2) Az értesítés elektronikus levélben, kivételesen sürgős esetben telefonon vagy telefaxon történik.

(3) Az értesítésben az 5. mellékletben meghatározott adattartalommal tájékoztatást kell adni

a) az akadály mibenlétéről,

b) az akadály fennállásának időtartamáról, amennyiben az ismert, és

c) az akadály elhárítása érdekében tett intézkedésekről.

(4) A gyülekezési jog és a sztrájkjog gyakorlásával összefüggő akadályok tekintetében a (3) bekezdés c) pontja szerinti intézkedések alatt az e jogok tiszteletben tartásával megtehető intézkedéseket kell érteni.

(5) A Notifikációs Központ a (3) bekezdés szerinti értesítést a nyilvántartásba vételt követően elektronikus levélben haladéktalanul továbbítja a Bizottságnak.

(6) A Notifikációs Központ a Bizottságtól érkező, más EGT-állam területén lévő akadályról szóló értesítést - ha az akadály az értesítés szerint még fennáll - a gazdasági élet szereplőinek tájékoztatása érdekében haladéktalanul továbbítja a közúti, vasúti, légi, illetve vízi közlekedési tájékoztatás országos szolgálatát ellátó szervhez, amely azt a honlapján és szükség szerint más megfelelő módon közzéteszi.

(7) A Notifikációs Központ a Bizottságtól érkező, be nem jelentett magyarországi akadályról szóló értesítést továbbítja az eljáró szervnek a 2679/98/EK rendelet 5. cikk (4) és (5) bekezdése szerinti határidő figyelembevételével történő intézkedésre.

III. Fejezet[6]

AZ (EU) 2019/515 EURÓPAI PARLAMENTI ÉS TANÁCSI RENDELET VÉGREHAJTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ ELJÁRÁSOK

Általános rendelkezések

16. §[7]

E fejezet alkalmazásában

a) nemzeti műszaki szabály: az (EU) 2019/515 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (2) bekezdésében ekként meghatározott szabály;

b) hatóság: az (EU) 2019/515 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó döntés meghozatalára hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv.

A termékinformációs kapcsolattartó ponttal történő kapcsolattartás[8]

17. §[9]

(1) Az e fejezetben előírt tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségek végrehajtásának megkönnyítése érdekében az érintett miniszterek az általuk vezetett minisztériumban, valamint az érintett hatóságok kapcsolattartó személyt és szervezeti egységet jelölnek ki, amelyről értesítik a termékinformációs kapcsolattartó pontot.

(2) A fogyasztóvédelemért felelős miniszter biztosítja a termékinformációs kapcsolattartó pont feladatainak ellátásában közreműködő személyeknek és az (1) bekezdésben említett hatósági kapcsolattartóknak a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikkében meghatározott általános elektronikus archiválási és információcsere rendszerhez (ICSMS) való hozzáférési jogosultságot.

Adatbázis az (EU) 2019/515 európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikkében előírt tájékoztatási kötelezettség teljesítéséhez[10]

18. §[11]

(1) A termékinformációs kapcsolattartó pont az (EU) 2019/515 európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk (2) bekezdésében előírt tájékoztatási kötelezettség érdekében naprakész, online elérhető adatbázist vezet az ott meghatározott információkról.

(2) Az adatbázis működtetéséhez a szükséges információkat - azok tartalmáért való felelősséggel - a következők bocsátják magyar és angol nyelven a termékinformációs kapcsolattartó pont rendelkezésére:

a) a szakminiszter

aa) a nemzeti műszaki szabálynak minősülő jogszabályi rendelkezésekre vonatkozó adatokat, beleértve a nemzeti műszaki szabály normaszövegét is,

ab) a valamely termékre vonatkozóan előzetes engedélyezési kötelezettséget előíró jogszabályi rendelkezésekre vonatkozó adatokat, beleértve a normaszöveget is,

ac) az aa) és ab) alpontban említett jogszabályi rendelkezések végrehajtása tekintetében eljáró hatóság és a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság, továbbá - ha ettől különbözik - a felügyeleti szerv megnevezését és elérhetőségét, továbbá

ad) az ac) pontban említett jogorvoslati és felügyeleti eljárásokra vonatkozó általános és termékspecifikus tájékoztatást;

b) a hatóságok és a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságok, továbbá a felügyeleti szervek elérhetőségi adataiban bekövetkező változásokat az érintett hatóság, illetve szerv;

c) az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter[12]

ca) a kölcsönös elismerés elvére vonatkozó általános tájékoztatást,

cb) az (EU) 2019/515 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Magyarországon történő alkalmazására vonatkozó általános tájékoztatást, beleértve a termékeknek az (EU) 2019/515 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti értékelési eljárására vonatkozó általános tájékoztatást is, továbbá

cc) a belső piaci problémamegoldó hálózat (SOLVIT) működéséről, valamint az (EU) 2019/515 európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott panaszkezelési eljárásról szóló általános tájékoztatást.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában előírt tájékoztatás adattartalmát a 6. melléklet határozza meg.

(4) A szakminiszter a (2) bekezdés

a) a) pontjában előírtakat az érintett jogszabályi rendelkezés kihirdetésétől,

b) b) pontja szerinti változásokat a változás bekövetkeztétől,

c) c) pontja szerinti tájékoztatások tartalmában bekövetkező változásokat a változtatást előíró jogszabályi rendelkezés kihirdetésétől

számított három munkanapon belül köteles a termékinformációs kapcsolattartó pont részére elektronikus levélben megküldeni vagy a termékinformációs kapcsolattartó pont honlapján rögzíteni.

(5) Ha a termékinformációs kapcsolattartó pont a rendelkezésre álló információ hiányossága miatt nem tudja ellátni az (EU) 2019/515 európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk (2) bekezdésében előírt tájékoztatási kötelezettséget, haladéktalanul megkeresi az információ rendelkezésre bocsátásáért a (2) bekezdés szerint felelős szervet, amely a megkeresés kézhezvételétől számított három munkanapon belül köteles a kért információt megadni.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott eljárás elektronikus levél útján történik.

(7) Az adatbázis nyilvános, azt a termékinformációs kapcsolattartó pont honlapján magyar és angol nyelven, bárki által hozzáférhető és kereshető módon közzé kell tenni.

Ügyfélszolgálat[13]

19. §[14]

(1) A termékinformációs kapcsolattartó pont az (EU) 2019/515 európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk (2) bekezdésében előírt tájékoztatási kötelezettségnek online adatbázis működtetésével, telefonon és elektronikus levélben tesz eleget.

(2) A tájékoztatásnak az (EU) 2019/515 európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk (4) bekezdésében előírt határidőben történt megadása ellenőrizhetősége érdekében a termékinformációs kapcsolattartó pont a telefonon beérkező megkeresések kapcsán történő eljárásról hivatalos feljegyzést készít. A hivatalos feljegyzés tartalmazza az ügyirat számát, a feljegyzés felvételének időpontját, a telefonhívás időpontját és időtartamát, a tájékoztatáskérés tárgyát, a megadott tájékoztatás tartalmát, az eljáró ügyintéző nevét és aláírását. A hivatalos feljegyzéseket három évig meg kell őrizni.

20. §[15]

21. §[16]

22. §[17]

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

23. §

Ez a rendelet 2009. május 13-án lép hatályba.

24. §[18]

25. §[19]

26. §

(1)[20]

(2)[21]

Az Európai Unió jogának való megfelelés

27. §

(1)[22] Ez a rendelet a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, - az Európai Parlament és Tanács 1025/2012/EU rendeletével (2012. október 25.) módosított - 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja, az 1. cikk 6-10. pontja, a 2-7. cikk, valamint az I. melléklet kivételével.

(2) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg

a) a Tanács 2679/98/EK rendelete (1998. december 7.) az áruknak a tagállamok közötti szabad mozgásával kapcsolatban a belső piac működéséről - 3-5. cikk (a II. Fejezet),

b)[23] a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott áruk kölcsönös elismeréséről és a 764/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. március 19-i (EU) 2019/515 európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikke.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelethez

A 2. § (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában információs társadalommal összefüggő szolgáltatásnak nem minősülő szolgáltatások

1. Nem távollévők részére nyújtott szolgáltatás

Az a szolgáltatás, amelyre a szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő egyidejű fizikai jelenlétében kerül sor, még ha az elektronikus eszköz útján történik is, így különösen

a) egészségügyi szolgáltatónál végzett orvosi vizsgálat, kezelés elektronikus berendezés alkalmazásával, a beteg fizikai jelenlétében,

b) elektronikus katalógus megtekintése a forgalmazás helyén, a vevő fizikai jelenlétében,

c) utazási jegy-, illetve szállásfoglalás utazási irodában számítógépes hálózat útján, az ügyfél fizikai jelenlétében,

d) játékteremben rendelkezésre bocsátott elektronikus játékok, a felhasználó fizikai jelenlétében.

2. Nem elektronikus úton nyújtott szolgáltatás

a) anyagi tartalommal rendelkező szolgáltatás, még ha elektronikus eszköz útján történik is:

aa) készpénz- vagy jegykiadó automata,

ab) belépés térítésköteles úthálózatra, gépkocsi-parkolóba stb., abban az esetben is, ha a bejáratnál vagy kijáratnál a belépés ellenőrzésére, illetve a megfelelő díj megfizetésének biztosítására elektronikus eszközt alkalmaznak;

b) off-line szolgáltatás: CD-ROM, hajlékony lemezen tárolt szoftver értékesítése;

c) nem elektronikus adatfeldolgozó, -nyilvántartó rendszer útján nyújtott szolgáltatás:

ca) távbeszélő szolgáltatás,

cb) telefax/telex szolgáltatás,

cc) távbeszélő vagy telefax útján nyújtott szolgáltatás, ideértve az orvosi és jogi tanácsadást is,

cd) direkt marketing távbeszélő vagy telefax útján.

3. Nem a szolgáltatás igénybe vevőjének egyedi hozzáférésével nyújtott szolgáltatás

Korlátlan számú egyéni igénybe vevő részére adatátvitel útján, egyidejűleg nyújtott szolgáltatás (egy pontról több pontra történő átvitel):

a) televíziós műsorszolgáltatás (ideértve a kérésre történő "videó-szerű" szolgáltatást is),

b) rádiós műsorszolgáltatás,

c) (televízión közvetített) teletext.

2. melléklet a 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelethez[24]

3. melléklet a 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelethez

Formanyomtatvány1 a műszaki tartalmú jogszabálytervezetek a 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet szerinti bejelentéséhez
Üzenet 000
1. Speciális kód2
2. Üzenetküldő állam3
3A. Felelős szerv3
3B. Jogszabály-előkészítő szerv
4. A bejelentés száma és a termékkód
5. A tervezet címe
6. Érintett termékek, illetve információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
7. Más uniós jogi aktus szerinti bejelentés
8. A tervezet fő tartalma
9. Rövid indokolás
10. Háttérdokumentumok, forrásszövegek
11. Sürgősségi eljárás kérése
12. A sürgősség indokolása
13. Bizalmas információként történő kezelés
14. Pénzügyi intézkedések
a) igen
b) nem
15. Hatásvizsgálat
a) 
b) 
16. TBT (kereskedelem technikai akadályai) és SPS (állat- és növény-egészségügyi) vonatkozások
TBT-vonatkozások
a)
b)
(i) 
(ii) 
(iii) 
SPS-vonatkozások
a)
b)
(i) 
(ii) 
(iii) 
(iv) 
1 A formanyomtatvány kitöltési útmutatót tartalmazó elektronikus változata letölthető az iparügyekért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapjáról. 2 A Bizottság adja meg a többi EGT-államnak történő továbbítás előtt. 3 A Notifikációs Központ tölti ki.

4. melléklet a 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelethez

Formanyomtatvány* a műszaki tartalmú jogszabálytervezetekre vonatkozó, a 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet szerinti további közlésekhez[25]

Üzenet

1. Speciális kód[26]

2. Üzenetküldő állam[27]

3A. Felelős szerv[28]

3B. Jogszabály-előkészítő szerv

4. A bejelentés száma

5. A 98/34/EK irányelv érintett cikke

6. Magyarázat

5. melléklet a 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelethez

A 15. § (1) bekezdése szerinti akadályokról történő értesítés adattartalma[29]

1. Értesítést küldő állam és bejelentő szerv

A további információért megkeresendő személy neve, telefon-, faxszáma és e-mail címe

2. Az áruk szabad áramlását korlátozó akadály leírása

3. Az áruk szabad áramlását korlátozó akadály keletkezésének időpontja és - amennyiben ismert - fennállásának várható időtartama

4. Az akadály elhárítása érdekében tett intézkedések

5. Részletes magyarázat arra vonatkozóan, hogy a Bizottság által a 2679/98/EK rendelet 5. cikkének megfelelően jelzett, feltételezett magyarországi akadályok nem állnak fenn[30]

6. Az értesítések továbbításáért felelős[31]

6. melléklet a 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelethez[32]

A 18. § (2) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatás adattartalma

1. A jogszabály címe és normaszövege

2. A jogszabály tervezetének az e rendelet I. Fejezete szerinti egyeztetési eljárásban történt bejelentésének speciális kódja

3. Az érintett jogszabályhelyek pontos megjelölése

4. Annak megjelölése, hogy nemzeti műszaki szabálynak minősül-e?

5. Előzetes engedélyezési kötelezettség előírása esetén az engedélyező hatóság neve, telefonszáma és elektronikus levélcíme

6. Annak megjelölése, hogy termék forgalmazásával vagy használatával összefüggő - nemzeti műszaki szabálynak nem minősülő - egyéb kötelezettséget ír-e elő?

7. Az érintett termékek vagy termékkörök megjelölése vámtarifaszám szerint

8. Az érintett jogszabályi rendelkezések végrehajtására eljáró hatóság és felügyeleti szervének neve, telefonszáma és elektronikus levélcíme

9. A jogorvoslati eljárásra vonatkozóan az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvénytől eltérő rendelkezés esetében az eltérést tartalmazó jogszabályhely megjelölése

7. melléklet a 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelethez[33]

8. melléklet a 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 151/2004. (V. 14.) Korm. rendelethez

Az Európai Unió tagállamain kívüli EGT-államok szabványügyi testületei

Izland

Stađlaráđ Íslands

Norvégia

SN Standard Norge

NEK Norsk Elektroteknisk Komite"

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 314/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet 4. § a) pontja. Hatályos 2023.08.01.

[2] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 446. § b) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[3] Hatályon kívül helyezte a 341/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 2010.03.01.

[4] Módosította a 314/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet 4. § b) pontja. Hatályos 2023.08.01.

[5] Beiktatta a 341/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2009.12.31.

[6] A fejezetet megállapította a 190/2020. (V. 7.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2020.05.15.

[7] Megállapította a 190/2020. (V. 7.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2020.05.15.

[8] Megállapította a 190/2020. (V. 7.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2020.05.15.

[9] Megállapította a 190/2020. (V. 7.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2020.05.15.

[10] Megállapította a 190/2020. (V. 7.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2020.05.15.

[11] Megállapította a 190/2020. (V. 7.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2020.05.15.

[12] A nyitó szövegrészt módosította a 314/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet 4. § a) pontja. Hatályos 2023.08.01.

[13] Megállapította a 190/2020. (V. 7.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2020.05.15.

[14] Megállapította a 190/2020. (V. 7.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2020.05.15.

[15] Hatályon kívül helyezte a 190/2020. (V. 7.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatálytalan 2020.05.15. (A 20-22. §-ok ezt megelőzően a III. Fejezet részét képezték.)

[16] Hatályon kívül helyezte a 190/2020. (V. 7.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatálytalan 2020.05.15. (A 20-22. §-ok ezt megelőzően a III. Fejezet részét képezték.)

[17] Hatályon kívül helyezte a 190/2020. (V. 7.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatálytalan 2020.05.15. (A 20-22. §-ok ezt megelőzően a III. Fejezet részét képezték.)

[18] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 26. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.05.14.

[19] Hatályon kívül helyezte a 26. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.05.14. A §-t megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 26. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.05.15.

[20] Hatályon kívül helyezte a 26. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.05.15.

[21] Hatályon kívül helyezte a 26. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.05.16.

[22] Megállapította a 78/2013. (III. 13.) Korm. rendelet 25. § - a. Hatályos 2013.03.21.

[23] Megállapította a 190/2020. (V. 7.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2020.05.15.

[24] Hatályon kívül helyezte a 341/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2009.12.31.

[25] * A formanyomtatvány kitöltési útmutatót tartalmazó elektronikus változata letölthető az iparügyekért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapjáról.

[26] A Bizottság adja meg a többi EGT-államnak történő továbbítás előtt.

[27] A Notifikációs Központ tölti ki.

[28] A Notifikációs Központ tölti ki.

[29] Elektronikus formátumú adatlapként letölthető az iparügyekért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapjáról.

[30] A 2679/98/EK rendelet 5. cikkének alkalmazása esetén kell kitölteni.

[31] A Notifikációs Központ tölti ki.

[32] Megállapította a 190/2020. (V. 7.) Korm. rendelet 7. §-a (ld. 2. melléklet). Hatályos 2020.05.15.

[33] Hatályon kívül helyezte a 190/2020. (V. 7.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatálytalan 2020.05.15.

Tartalomjegyzék