351/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes építésügyi tárgyú kormányrendeleteknek a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladataiban bekövetkezett változások miatti módosításáról

A Kormány

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés z) pontjában,

a 4. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 8. és 9. pontjában,

az 5. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 31. pontjában,

a 6. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1. pont 1.5. alpontjában,

a 7. alcím tekintetében a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 112. § (4) bekezdésében,

a 8. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 1. és 6. pontjában,

a 9. alcím tekintetében a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 14. § (1) bekezdés a) és c) pontjában,

a 10. alcím tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

1. § A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 9. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:

"(8a) Az Országos Építészeti Tervtanács a (2a) bekezdés szerinti véleményezési eljárása során felhívja az érintett települési önkormányzat főépítészét -haa település nem foglalkoztat önkormányzati főépítészt, akkor a települési önkormányzat polgármesterét -, hogy 8 napon belül nyilvánítson véleményt a tervnek a településképi követelményekkel történő megfeleléséről. A tervtanács a polgármesteri véleményt érdemben vizsgálja."

2. § Az R1. 11. § (3) és (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a 11. § a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az építészeti-műszaki tervtanácshoz benyújtandó építészeti-műszaki dokumentáció tartalmi elemei a következők:

a) a településképi és településrendezési követelményeknek való megfelelést bemutató munkarészek:

aa) a településképi előírások és az adott ingatlanra vonatkozó szabályozási terv kivonata és az azoknak való megfelelés bemutatása,

ab) részletes (utcaképi és légi) fotódokumentáció a tervezési területről és környezetéről,

ac) a beépítést bemutató léptékhelyes tömegvázlat,

ad) a látványterv helyszíni és légi fotókba illesztve és

ae) a meglévő és tervezett állapot bemutatása azonos nézőpontokból,

b) az építmény építészeti minőségének és szakmai igényessége követelményének megítéléséhez szükséges tervlapok:

ba) építészeti műleírás keretében a tervezési program és az építészeti koncepció bemutatása az építészeti, tájépítészeti, környezetrendezési munkarészekkel (egyéb szakági tartalom legfeljebb kivonatos formában jelenhet meg),

bb) az építményt és a szomszédos ingatlanokat, valamint a jellemző terepviszonyokat bemutató helyszínrajz,

bc) alaprajzok, metszetek, homlokzatok,

bd) átalakítási vagy módosított engedélyezési tervek esetén összehasonlító tervlapok, amelyeken a változtatás egyértelműen ábrázolt,

be) tervtanácsi vélemény alapján módosított terv esetén képekkel illusztrált tervezői válasz, amely tartalmazza, hogy a módosítás során milyen módon vették figyelembe a tervtanács észrevételeit,

bf) műemléket érintő terv esetén értékleltár és tudományos dokumentáció, valamint szakértői javaslat, továbbá

bg) műemléki jelentőségű területen új beépítés esetén a beépítés területre jellemző struktúrájához és egyéb, a védettséget megalapozó jellemzőknek való megfelelés igazolása.

(3a) Az Országos Építészeti Tervtanács elé benyújtott tervek esetében a (3) bekezdésben foglaltakon túl be kell nyújtani:

a) a kitöltött jelentkezési adatlapot,

b) a képekkel, tervekkel illusztrált vezetői összefoglalót,

c) a tervezés léptéke szerint változó terjedelmű, a releváns tervlapokból, látványtervekből, valamint a (3) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti építészeti műleírásból álló, egybefűzött .pdf/A dokumentációt, továbbá

d) a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 43. §-a szerinti szakmai konzultációról készült emlékeztetőt vagy tervtanácsi véleményt vagy főépítészi véleményt.

(3b) Az Országos Építészeti Tervtanács ellenőrzi, hogy a benyújtott tervekhez kapcsolódóan az Építészeti Szerzői Jogi Nyilvántartásban szerepel-e az Építészeti Szerzői Jogi Nyilvántartásról szóló 8/2020. (VI. 26.) MvM rendelet (a továbbiakban: ÉSZJNYR.) 2. vagy 3. alcíme szerinti nyilatkozat. 2020. július 4-ét megelőzően létrejött tervezési szerződés esetén az ÉSZJNYR. 3. alcíme alapján kell az Építészeti Szerzői Jogi Nyilvántartásban nyilatkozni, azzal, hogy az ÉSZJNYR. 4. § (2) bekezdése szerinti dokumentum egy építtető és tervező által aláírt nyilatkozat a szerzői vagyoni jogokról. Az Építészeti Szerzői Jogi Nyilvántartásban elhelyezett megfelelő nyilatkozat hiányában az Országos Építészeti Tervtanács a véleményezési eljárást nem folytatja le."

3. § Az R1. 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha a benyújtott építészeti-műszaki dokumentáció nem felel meg az e rendeletben előírt tartalmi követelményeknek, 5 napon belül egy alkalommal, legfeljebb 8 napos határidővel hiánypótlásra kell felszólítani a benyújtót. Ha a benyújtó a hiányzó dokumentációt határidőben nem pótolja, a tervtanács az eljárást megszünteti."

4. § Az R1.

a) 9. § (3) bekezdésében a "(2) bekezdés" szövegrész helyébe a "(2) és (2a) bekezdés" szöveg,

b) 9. § (6a) bekezdésében a "pontja" szövegrész helyébe a "pontja és a (2a) bekezdés" szöveg,

c) 12. § (2) bekezdésében az "ülése előtt legalább 8 nappal" szövegrész helyébe az "ügyrendjében és honlapján előre meghirdetett ülésnapok előtt 9 nappal" szöveg,

d) 13. § (2) bekezdés f) pontjában az "esetén a" szövegrész helyébe az "esetén, ha világörökségi kezelési terv készült, a" szöveg,

e) 13. § (4) bekezdés h) pontjában az "eljárásában a" szövegrész helyébe az "eljárásában, ha világörökségi kezelési terv készült, a" szöveg

lép.

5. § Hatályát veszti az R1.

a) 6. § (2) bekezdésében az "- a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által javasolt -" szövegrész,

b) 13. § (4) bekezdés f) és g) pontja.

2. A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

6. § Hatályát veszti a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet

a) 10/A. §-a,

b) 11/A. § (2) bekezdésében a "vagy az általa meghatalmazott Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság" szövegrész,

c) 11/A. § (3) bekezdés b) pontjában az "és - ha a feladatok kidolgozásában érintett - a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság" szövegrész,

d) 21/B. § (3) bekezdésében az "a Lechner Tudásközpont, Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság útján" szövegrész.

3. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

7. § A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ (a továbbiakban: Dokumentációs Központ) működéséért az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) felelős."

8. § Az R2. 2. § (4) és (6) bekezdésében az "az Üzemeltető" szövegrész helyébe az "a Dokumentációs Központ" szöveg lép.

9. § Hatályát veszti az R2. 2. § (2) bekezdése.

4. Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

10. § (1) Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a)-(1c) bekezdéssel egészül ki:

"(1) Az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) - a d) pont esetében az építésgazdaságért felelős miniszterrel együtt - az Étv. 59. § (3) bekezdés a) pontja szerinti feladatai ellátása keretében a Dokumentációs Központ útján gondoskodik

a) az 1. § (1) bekezdése szerinti dokumentációk Országos Központi Tervtárának fenntartásáról, fejlesztéséről, ennek keretében

aa) gyűjti és kezeli a nemzeti tervvagyon körébe tartozó építészeti-műszaki tervdokumentációkat, valamint az azok létrejöttéhez kapcsolódó szerződéses és más dokumentumokat, adatokat digitális vagy papír formátumban,

ab) befogadja az önkéntesen átadott dokumentációkat, gyűjteményeket, dokumentumtárakat,

ac) rendelkezésre bocsátja a Nemzeti Mintaterv Katalógus dokumentációit,

ad) vezeti az 1. § szerinti dokumentumok nyilvántartásait,

ae) létrehozza és működteti a Tervtárak Országos Adatbázisát,

b) a dokumentációk és adatok megőrzéséről és közérdekű hasznosításáról,

c) az építésüggyel, a településfejlesztéssel és településrendezéssel, valamint a területrendezéssel kapcsolatos közfeladatok ellátásához szükséges háttér-információk rendelkezésre állásáról,

d) az építésgazdasággal kapcsolatos közfeladatok ellátásához szükséges háttér-információk rendelkezésre állásáról.

(1a) A miniszter - az e-tanúsítás és az e-statisztika esetén az építésgazdaságért felelős miniszterrel, a c) pontban foglalt nyilvántartás esetén a kulturális örökség védelméért felelős miniszterrel együtt - az Étv. 59. § (3) bekezdés b) pontja szerinti feladatai ellátása keretében a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Üzemeltető) útján gondoskodik

a) a Nyilvántartás rendszerének fenntartásáról és fejlesztéséről,

b) a Nyilvántartás rendszerének - az ÉTDR tekintetében a Dokumentációs Központ Üzemeltetési Szabályzatában (a továbbiakban: DÜSZ) meghatározott feladatok erejéig történő - működtetéséről,

c) a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 71. § (1) bekezdésében meghatározott, a kulturális örökség védelméért felelős miniszter által vezetett nyilvántartás elektronikus üzemeltetéséről és fejlesztéséről.

(1b) Az Üzemeltető évente jelentést készít a miniszternek a Nyilvántartás fenntartásával és fejlesztésével kapcsolatos tevékenységéről.

(1c) A Dokumentációs Központ ellátja a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet szerinti feladatokat."

(2) Az R3. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Dokumentációs Központ és a Nyilvántartás a miniszter által jóváhagyott és - az Étv. 59. § (3) bekezdés c) pontja alapján működtetett www.e-epites.hu honlapon - közzétett DÜSZ alapján működik. A DÜSZ Nyilvántartást érintő rendelkezéseit a miniszter az Üzemeltető bevonásával dolgozza ki."

(3) Az R3. 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az 1. mellékletben meghatározott rendszerhasználati díj az Üzemeltető bevétele, amelyet külön fizetési számlán kell kezelni és nyilvántartani. A rendszerhasználati díjat a DÜSZ-ben meghatározott módon és számlaszámra, készpénz átutalási megbízással, átutalással vagy - ha erre lehetőség van - elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül kell kiegyenlíteni."

11. § Az R3. 3/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A miniszter a nemzeti tervvagyonba tartozó építészeti-műszaki dokumentációk felhasználására vonatkozó megkeresés esetén - a DÜSZ-ben meghatározottak szerint - felhasználási engedélyt ad."

12. § Az R3. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek teljesítését az Üzemeltető ellenőrzi, és a kötelezettség teljesítésének elmaradásáról tájékoztatja a Dokumentációs Központot, amely azt szükség szerint jelzi az érintett felügyeletét ellátó illetékes hatóságnak vagy más közfeladatot ellátó szervnek. Ha a nemzeti tervvagyon körébe tartozó dokumentum birtokosa kötelezettségét elmulasztja, úgy a Dokumentációs Központ az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló rendelet szabályai szerint jár el."

13. § (1) Az R3. 5. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A Dokumentációs Központ indokolás mellett visszautasítja az adatszolgáltatásra irányuló kérelmet vagy az adatokba történő betekintést, ha a kért adat

a) a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló kormányhatározatban foglalt építményre vagy

b) a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló törvény szerinti létfontosságú rendszerekre és létesítményekre

irányul."

(2) Az R3. 5. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az Étv. 3. § (2) bekezdésében foglalt, az Étv. 5. §-ában meghatározott miniszteri feladatok ellátásához szükséges, valamint az e rendeletben előírt közzétételi feladatok ellátása a www.e-epites.hu weboldalon történik, amelyet az Üzemeltető működtet."

14. § Az R3.

a) 2. § 4. pontjában a "Lechner Tudásközpont által végzett tulajdonosi joggyakorlói tevékenység" szövegrész helyébe a "Dokumentációs Központ által végzett tevékenység" szöveg,

b) 2. § 7. pontjában az "az Üzemeltető" szövegrész helyébe az "a Dokumentációs Központ" szöveg,

c) 3. § (3) bekezdésében a "Dokumentációs Központ Üzemeltetési és Adatkezelési Szabályzatának" szövegrész helyébe a "DÜSZ-nek" szöveg,

d) 3. § (6) bekezdésében a "közérdekű adatok" szövegrész helyébe a "Nyilvántartásból szolgáltatott közérdekű adatok" szöveg,

e) 3/A. § (2) bekezdésében az "az Üzemeltetési és Adatkezelési Szabályzat" szövegrész helyébe az "a DÜSZ" szöveg,

f) 5. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "Az Üzemeltető" szövegrész helyébe az "A Dokumentációs Központ az Üzemeltető bevonásával" szöveg,

g) 5. § (1) bekezdés a) pontjában az "az Üzemeltetési és Adatkezelési Szabályzatát" szövegrész helyébe az "a DÜSZ-t" szöveg,

h) 5. § (4) bekezdésében az "az Üzemeltető" szövegrész helyébe az "a Dokumentációs Központ az Üzemeltető bevonásával" szöveg,

i) 5. § (5) bekezdésében az "Az Üzemeltető" szövegrész helyébe az "A Dokumentációs Központ - szükség szerint az Üzemeltető bevonásával -" szöveg

lép.

15. § Az R3. 3. § (1a) bekezdésében a "(3) bekezdés b) pontja" szövegrész helyébe a "(3a) bekezdése" szöveg lép.

16. § Hatályát veszti az R3.

a) 3. § (10) bekezdése,

b) 3/A. § (3) bekezdésében az "Az Üzemeltető mint tulajdonosi joggyakorló a felhasználásért fizetett díjat az állam tulajdonosi bevételeként számolja el." szövegrész.

5. Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása

17. § Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az e-közműt üzemeltető szervezet évente jelentést készít a miniszternek az e-közmű fenntartásával és fejlesztésével kapcsolatos tevékenységéről."

18. § Az R4. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az e-közmű szolgáltatások igénybevételéért a felhasználó az e-közműt üzemeltető szervezet részére, elektronikus úton e-közmű rendszerhasználati díjat fizet. A rendszerhasználati díj az e-közműt üzemeltető szervezet bevétele, amelyet külön számlán kell kezelni."

6. Az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

19. § Az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 2. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A miniszter szakmai továbbképzésekkel kapcsolatos feladatainak informatikai támogatásáról a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: LTK) gondoskodik."

20. § Az R5. 3. alcíme a következő 6/A. §-sal egészül ki:

"6/A. § A miniszter építésügyi vizsgával kapcsolatos feladatainak informatikai támogatásáról az LTK gondoskodik."

21. § Az R5.

a) 2. § (6) bekezdésében a "Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: LTK) bevonásával " szövegrész helyébe a "miniszter szakmai irányításával" szöveg,

b) 3. § (3) bekezdésében az "az LTK bevonásával" szövegrész helyébe az "a miniszter szakmai irányításával" szöveg,

c) 4. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében az "Az LTK - a (4) bekezdés szerinti építésügyi vizsgára vonatkozóan - a miniszter szakmai irányítása és felügyelete mellett" szövegrész helyébe az "A (4) bekezdés szerinti építésügyi vizsgára vonatkozóan a miniszter" szöveg,

d) 8. § (5) bekezdésében az "az LTK-nál" szövegrész helyébe az "a miniszternél" szöveg

lép.

22. § Hatályát veszti az R5. 4. § (2) bekezdésében a "szakmai felügyelete és irányítása mellett az LTK" szövegrész.

7. Az árva mű felhasználásának részletes szabályairól szóló 138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

23. § Az árva mű felhasználásának részletes szabályairól szóló 138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet 2. § (4a) bekezdés b) pontjában az "üzemeltető Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság adatbázisai" szövegrész helyébe a "felügyelő, az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős miniszter által vezetett minisztérium adatbázisai" szöveg lép.

8. A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

24. § A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A miniszter örökségvédelmi szakértő szervként szakértői feladatellátást biztosít jogosultsággal rendelkező szakértő személyes közreműködése vagy szakvéleménye útján

a) a műemléki értéket és régészeti örökséget érintő nyilvántartási hatósági feladatokhoz, melynek körében a szakértő

aa) helyszíni szemlét folytat le,

ab) nevesíti az értékeket,

ac) értékmeghatározást készít,

ad) értékhierarchiát állapít meg,

ae) megállapítja az összetartozó értékek együttes kezelésének módját a telekalakítás feltételeihez,

af) állapotfelvételt készít,

ag) revízióban vesz részt,

ah) adatellenőrzést, adatrögzítés és adatfeldolgozást végez,

b) a műemléki és régészeti örökség védetté nyilvánítása vagy a védettség megszüntetése, a műemléki kategóriába sorolása vagy annak felülvizsgálata és egyéb döntés előkészítéséhez, melynek körében a szakértő a nevesített műemléki érték meghatározása érdekében

ba) szakértői tudományos előkészítését, értékmeghatározó szakértői vizsgálatot végez,

bb) értékmeghatározó szakértői dokumentációt készít, valamint

bc) értékmeghatározó szakértői vizsgálat hatósági döntést előkészítő kiértékelését, hitelesítését, kiegészítését végez,

c) az Országos Építészeti Tervtanács műemléki szakértői közreműködéséhez.

(7a) A (7) bekezdés a) pontja szerinti szakértői közreműködés ügyintézési határideje huszonöt nap."

25. § Az R6. 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az Országos Építészeti Tervtanács eljárása során a tervezett beavatkozásnak megfelelő területen jogosultsággal rendelkező örökségvédelmi szakértő szervet vagy egyéb szakterületi szakértőt vonhat be."

26. § Az R6. 69. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A hatóság a döntését tájékoztatásul közli az Országos Építészeti Tervtanáccsal vagy a területi építészeti-műszaki tervtanáccsal, ha az eljárást megelőzően véleményt adott."

27. § Az R6.

a) 2. § 1a. pontjában, 12. § (7) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében, 16. § (1) bekezdés c) pontjában, 17. § (1) bekezdésében, 58. § (1) bekezdés b) pontjában, 64. § (2) bekezdés f) pont fa) alpontjában, 64. § (3) bekezdés a) pontjában, 69. § (3) bekezdésében az "az értékmeghatározó" szövegrész helyébe az "a" szöveg,

b) 71. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában a "szervtől," szövegrész helyébe a "szervtől, vagy" szöveg,

c) 71. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában a "Központtól vagy" szövegrész helyébe a "Központtól," szöveg

lép.

28. § Hatályát veszti az R6.

a) 2. § 1a. pontjában, 3. § (7) bekezdés f) pontjában, 9. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában az "értékmeghatározó" szövegrészek,

b) 8. § (5) bekezdésében, 12. § (1) és (5) bekezdésében, 14. § (1) bekezdés f) pontjában, 20. § (6) bekezdésében, 73. § (1) bekezdés b) pontjában az "értékmeghatározó" szövegrész,

c) 2. § 1b. pontja,

d) 4. § (5) bekezdésében a " , vagy szakértőként" szövegrész,

e) 4. § (12a) bekezdésében az "a Lechner Tudásközpont által javasolt," szövegrész,

f) 71. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontja.

9. A világörökségi területté jelölés hazai eljárásrendjéről, a világörökségi kezelési tervek tartalmi követelményeiről és elkészítésük rendjéről, a gondnokságokról, valamint a világörökségi területen az államot megillető elővásárlási jogról szóló 335/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

29. § A világörökségi területté jelölés hazai eljárásrendjéről, a világörökségi kezelési tervek tartalmi követelményeiről és elkészítésük rendjéről, a gondnokságokról, valamint a világörökségi területen az államot megillető elővásárlási jogról szóló 335/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 4. § (4) bekezdésében a "Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Lechner Nonprofit Kft.)" szövegrész helyébe a "kezdeményező" szöveg,

b) 17. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "Lechner Nonprofit Kft." szövegrész helyébe a "Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Lechner Nonprofit Kft.)" szöveg

lép.

10. A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

30. § A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 50. alcíme a következő 78/D. §-sal egészül ki:

"78/D. § A 43. § (2a) bekezdését a 2024. március 1-jét követően kezdeményezett szakmai konzultációk esetében kell alkalmazni."

11. Záró rendelkezések

31. § Ez a rendelet 2023. augusztus 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék