414/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1.1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2., az 5., a 8. §, valamint a 10. § (1) bekezdés a)-e) pontja tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 3. § tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4., a 6., a 7. §, a 9. § (2) bekezdése, a 10. § (1) bekezdés f) pontja és a 11. §, valamint a 2. és a 3. melléklet tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (1) bekezdés e) pont ea) és eb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. § (1) bekezdése és az 1. melléklet tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet] a következő 11/A. alcímmel egészül ki:

"11/A. Építésfelügyeleti hatóság kijelölése

22/A. § (1) A Kormány a 22. § (2) bekezdésében meghatározott sajátos építményfajták tekintetében építésfelügyeleti hatóságként az 1. melléklet szerinti műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalt jelöli ki.

(2) Az (1) bekezdésben kijelölt építésfelügyeleti hatóság illetékességének megállapítása során a 22. §

(3) és (3a) bekezdésében meghatározott illetékességi szabályokat megfelelően alkalmazni kell."

2. § A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. alcíme a következő 23/A. §-sal egészül ki:

"23/A. § Budapest Főváros Kormányhivatala termékinformációs és építésitermék-információs kapcsolattartó pontként a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1020 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletében felsorolt európai uniós harmonizációs jogszabályok hatálya alá eső területek tekintetében a következő tájékoztatást nyújtja:

a) a kapcsolattartó pont tagállamában található illetékes hatóságok közvetlen kapcsolatfelvételre alkalmas elérhetősége, valamint

b) a vonatkozó európai uniós jogi aktusok, és az ezen jogi aktusoknak való hazai megfelelést szolgáló, vagy azok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket tartalmazó jogszabályok felsorolása."

3. § A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 24. §-a a következő h) ponttal egészül ki:

(Budapest Főváros Kormányhivatala)

"h) ellátja - országos illetékességgel - az elektromágneses összeférhetőség vonatkozásában megfelelőségértékelési tevékenységet végző szervek kijelölésével és bejelentésével kapcsolatos feladatokat."

4. § A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 24/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Msztv. szerint a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról szóló miniszteri rendelet tekintetében bejelentett szervezetnek a bejelentett szakterület vonatkozásában eleget kell tennie a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 282/2023. (VI. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: ADN), a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás "A" és "B" Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 284/2023. (VI. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: ADR) és a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 283/2023. (VI. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: RID) megállapított követelményeknek. A bejelentett szervezetek az alábbi tevékenységre jelölhetők ki:

a) megfelelőségértékelés,

b) megfelelőség-újraértékelés vagy

c) időszakos vizsgálat."

5. § A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 24/P. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az egyes szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes szerkezetek, valamint szórakozási célú sporteszközök biztonságosságáról szóló miniszteri rendelet szerinti I. és II. veszélyességi osztályba tartozó szórakoztatási célú berendezések, létesítmények biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos oktatásra történő feljogosítás iránti kérelmet országos illetékességgel a műszaki biztonsági feladatkörben eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala bírálja el."

6. § A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet a következő 15. alcímmel egészül ki:

"15. A feszültség alatti munkavégzéshez használt eszközök és rendszerek vonatkozásában megfelelőségértékelési tevékenység végzésére jogosult szervek kijelölésével kapcsolatos hatósági tevékenységre vonatkozó különös szabályok

26. § (1) A feszültség alatti munkavégzéshez használt eszközöknek és rendszereknek a villamosmű, termelői, magán-és közvetlen vezeték műszaki biztonsági követelményeiről, valamint a feszültség alatti munkavégzés szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglalt követelményei - ide nem értve az egyéni védőeszközök megfelelőségének értékelésével kapcsolatos követelményeket - tekintetében a 24. § d) pontjában meghatározott kijelölő hatóság jelöli ki a termékek megfelelőségértékelésére jogosult szerveket a következő tevékenységekre:

a) átvételi vizsgálatok (szemrevételezéses vizsgálat, méret szerinti vizsgálat, működési minőség vizsgálat, mechanikai vizsgálat, villamos vizsgálat),

b) időszakos ellenőrző vizsgálat.

(2) A kijelölő hatóság abban az esetben rendelkezik a kijelölésről, ha a megfelelőségértékelő szervezet teljesíti az 5. mellékletben meghatározott követelményeket.

(3) A kijelölő hatóság visszavonja a kijelölést, ha a szervezet már nem felel meg az 5. mellékletben meghatározott követelményeknek."

7. § A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet a következő 15/A. alcímmel egészül ki:

"15/A. A veszélyes áruk szállítására használt nyomástartó tartályok, tartányok vonatkozásában megfelelőségértékelési tevékenység végzésére jogosult szervek kijelölésével kapcsolatos hatósági tevékenységre vonatkozó különös szabályok

27. § (1) A veszélyes áruk szállítására használt nyomástartó tartályok, tartányok - ide nem értve a szállítható nyomástartó berendezéseket és a vasúti kocsira szerelt tartályokat - ADR-ben és RID-ben foglalt követelményei tekintetében a 24. § f) pontjában meghatározott kijelölő hatóság jelöli ki a termékek megfelelőségértékelésére jogosult szerveket a következő tevékenységekre:

a) típusvizsgálat,

b) típusjóváhagyás,

c) gyártás felügyelete,

d) üzembe helyezés előtti vizsgálat,

e) gyártó minőségbiztosítási rendszerének jóváhagyása,

f) gázpalackok, palackkötegek 15 éves vizsgálati időközének engedélyezése (rendszertanúsítás).

(2) A kijelölő hatóság rendelkezik a kijelölésről, ha a megfelelőségértékelő szervezet teljesíti a 6. mellékletben meghatározott követelményeket.

(3) A kijelölő hatóság visszavonja a kijelölést, ha a szervezet már nem felel meg a 6. mellékletben meghatározott követelményeknek."

8. § A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdése a következő 19. ponttal egészül ki:

(E rendelet)

"19. a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1020 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (2) bekezdésének"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

9. § (1) A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

a) a 2. melléklet szerinti 5. melléklettel,

b) a 3. melléklet szerinti 6. melléklettel

egészül ki.

10. § (1) A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

a) 13. § (3) bekezdés n) pontjában az "a mutatványos berendezések biztonságosságáról szóló miniszteri rendelet szerinti I. és II. veszélyességi osztályba tartozó mutatványos berendezések" szövegrész helyébe az "az egyes szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes szerkezetek, valamint szórakozási célú sporteszközök biztonságosságáról szóló miniszteri rendelet szerinti I. és II. veszélyességi osztályba tartozó szórakoztatási célú berendezések, létesítmények" szöveg,

b) 14. § (2) bekezdésében a "Törvény vagy kormányrendelet" szövegrész helyébe a "Jogszabály" szöveg,

c) 14. § (2) bekezdés g) pontjában a "kivéve az ezek szállítására vonatkozó szállítóeszközök" szövegrész helyébe a "kivéve az ezek szállítására használt szállítóeszközök" szöveg,

d) 24/P. § (2) bekezdésében a "mutatványos berendezések" szövegrész helyébe a "szórakoztatási célú berendezések, létesítmények" szöveg,

e) 24/P. § (2) bekezdés d) pontjában az "a mutatványos berendezések biztonságosságáról" szövegrész helyébe az "az egyes szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes szerkezetek, valamint szórakozási célú sporteszközök biztonságosságáról" szöveg,

f) 2. melléklet II. pont c) alpontjában az "az irányítási rendszerek auditjára és tanúsítására vonatkozó szabvány szerint akkreditált rendszertanúsítással" szövegrész helyébe az "az irányítási rendszerek auditját és tanúsítását végző testületekre vonatkozó szabvány vagy a szolgáltatásokat tanúsító testületekre vonatkozó szabvány szerint akkreditációval" szöveg

lép.

(2) A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

a) 1. § (1), (2), (4) és (4a) bekezdésében az "építésügyi" szövegrész helyébe az "építésügyi és építésfelügyeleti" szöveg,

b) 1. mellékletében az "építésügyi és villamosenergia-ipari építésügyi" szövegrészek helyébe az "építésügyi és építésfelügyeleti" szöveg

lép.

(3) A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés l) pontjában az "a közvetlen vezeték" szövegrész helyébe az "a közvetlen vezeték, valamint a belső kezelőterű átalakító vagy kapcsoló berendezés" szöveg lép.

11. § Hatályát veszti a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

a) 24/A. § (2) bekezdése,

b) 24/A. § (4) bekezdésében a "24. § d) pontjában meghatározott kijelölő" szövegrész.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 90. napon lép hatályba.

13. § A 2. § a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1020 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (2) bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 414/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelethez

A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 3. melléklet

a) 1. pont a) alpontjában a "műszaki vizsgálata" szövegrész helyébe a "műszaki ellenőrzése" szöveg,

b) 1. pont a) alpont ae) pontjában, 1. pont b) alpontjában és 1. pont b) alpont bh) pontjában a "műszaki vizsgálat" szövegrész helyébe a "műszaki ellenőrzés" szöveg,

c) 1. pont a) alpont aj) pontjában az "a megfelelőségi tanúsítvány" szövegrész helyébe az "a megfelelőségi tanúsítvány, a kondipark és az állandóra telepített kültéri fitneszeszközök esetében a típusvizsgálati tanúsítvány és a gyártói megfelelőségi nyilatkozat figyelembevételével a biztonságos használatra való alkalmasságot igazoló jegyzőkönyv" szöveg,

d) 1. pont b) alpont bg) pontjában a "meghosszabbítása," szövegrész helyébe a "meghosszabbítása, a kondipark és az állandóra telepített kültéri fitneszeszközök esetében a biztonságos használatra való alkalmasságot igazoló jegyzőkönyv kiállítása," szöveg,

e) 2. pontjában a "műszaki vizsgálat" szövegrész helyébe a "műszaki ellenőrzés" szöveg, a "tanúsítványt" szövegrész helyébe a "tanúsítványt, az állandóra telepített kültéri fitneszeszközök esetében a biztonságos használatra való alkalmasságot igazoló jegyzőkönyvet" szöveg,

f) 3. pontjában a "tanúsítványhoz" szövegrész helyébe a "tanúsítványhoz vagy a használatra való alkalmasságot igazoló jegyzőkönyvhöz" szöveg,

g) 4. pontjában a "tanúsítványban" szövegrész helyébe a "tanúsítványban vagy a használatra való alkalmasságot igazoló jegyzőkönyvben" szöveg

lép.

2. melléklet a 414/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelethez

"5. melléklet a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez

A feszültség alatti munkavégzéshez használt eszközök és rendszerek megfelelőségértékelését végző szervekre vonatkozó követelmények

1. A megfelelőségértékelő szervezet az MSZ EN ISO/IEC 17025 szabvány szerint akkreditációval rendelkezik mindazokon a területeken, amelyeken a kérelmezett megfelelőségértékelési tevékenységet végezni kívánja, és e tevékenységek végzéséhez a villamosmű, termelői, magán- és közvetlen vezeték műszaki biztonsági követelményeiről, valamint a feszültség alatti munkavégzés szabályairól szóló miniszteri rendelet az ISO/IEC 17025 szabvány szerinti akkreditációt előírja.

2. A megfelelőségértékelő szervezet szervezetbe integrált, alkalmas, hozzáértő, szakképzett és gyakorlott személyzettel rendelkezik, hogy műszaki feladatait megfelelő módon végezhesse.

3. A megfelelőségértékelő szervezetnél alkalmas és elegendő berendezésnek és felszerelésnek kell rendelkezésre állnia.

4. A megfelelőségértékelő szervezet részrehajlás nélkül működik, és minden olyan hatástól mentes, ami ebben akadályozhatná.

5. A megfelelőségértékelő szervezet a gyártók és más szervezetek kereskedelmi és tulajdonjogi védelmet élvező tevékenységeit üzleti titokként kezeli.

6. A megfelelőségértékelő szervezet egyértelműen elkülöníti a vizsgáló szervezeti funkcióit és az ezzel nem kapcsolatos tevékenységet.

7. A megfelelőségértékelő szervezet dokumentált minőségbiztosítási rendszerrel rendelkezik.

8. A megfelelőségértékelő szervezet biztosítja, hogy a vonatkozó szabványokban és a villamosmű, termelői, magán- és közvetlen vezeték műszaki biztonsági követelményeiről, valamint a feszültség alatti munkavégzés szabályairól szóló miniszteri rendeletben szereplő vizsgálatokat elvégezzék.

9. A megfelelőségértékelő szervezet a villamosmű, termelői, magán- és közvetlen vezeték műszaki biztonsági követelményeiről, valamint a feszültség alatti munkavégzés szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglaltak szerinti célszerű és megfelelő jegyzőkönyvezési és okirat-nyilvántartási rendszert működtet.

10. A megfelelőségértékelő szervezet biztosítja, hogy független legyen minden üzleti vagy pénzügyi nyomásgyakorlástól, alkalmazottai javadalmazása nem függhet sem az elvégzett vizsgálatok számától, sem azok eredményétől.

11. A megfelelőségértékelő szervezet rendelkezik felelősségbiztosítással az általa végzett tevékenységek kockázatára vonatkozóan.

12. A megfelelőségértékelő szervezet rendelkezik a vizsgálatok végrehajtásáért felelős személyzettel, mely esetében biztosítja a 12.1-12.5. alpontban meghatározott feltételek teljesülését:

12.1. A vizsgálatok végrehajtásáért felelős személyzet közvetlenül nem vesz részt a vizsgálandó termék tervezésében, gyártásában, szállításában, üzembe helyezésében, beszerzésében, tulajdonlásában, használatában vagy karbantartásában.

12.2. A vizsgálatok végrehajtásáért felelős személyzet képzett azon vizsgálati tevékenységek minden területén, amelyekre a megfelelőségértékelő szervezet kijelöléssel rendelkezik.

12.3. A vizsgálatok végrehajtásáért felelős személyzet megfelelő szaktudással, műszaki jártassággal, valamint az alkalmazandó követelmények és szabványok ismeretével rendelkezik.

12.4. A vizsgálatok végrehajtásáért felelős személyzet képes elkészíteni a végrehajtott értékelést bemutató bizonyítványokat, jegyzőkönyveket, jelentéseket.

12.5. A vizsgálatok végrehajtásáért felelős személyzet a tevékenysége során tudomására jutott információkkal kapcsolatban betartja a szakmai titoktartás szabályait. Más vizsgáló szervezetek kérésére az információk megoszthatók, amennyiben azok a vizsgálatok és próbák elvégzéséhez szükségesek."

3. melléklet a 414/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelethez

"6. melléklet a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez

A veszélyes áruk szállítására használt nyomástartó tartályok, tartányok megfelelőségértékelését végző szervekre vonatkozó követelmények

1. A megfelelőségértékelő szervezet az MSZ EN ISO/IEC 17020 szabvány szerint akkreditációval rendelkezik mindazokon a területeken, amelyeken a kérelmezett megfelelőségértékelési tevékenységet végezni kívánja, és e tevékenységek végzéséhez a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló kormányrendelet (a továbbiakban: ADR) és a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló kormányrendelet (a továbbiakban: RID) az EN ISO/IEC 17020 szabvány szerinti akkreditációt előírja.

2. A megfelelőségértékelő szervezet szervezetbe integrált, alkalmas, hozzáértő, szakképzett és gyakorlott személyzettel rendelkezik, hogy műszaki feladatait megfelelő módon végezhesse.

3. A megfelelőségértékelő szervezetnél alkalmas és elegendő berendezésnek és felszerelésnek kell rendelkezésre állnia.

4. A megfelelőségértékelő szervezet részrehajlás nélkül működik, és minden olyan hatástól mentes, ami ebben akadályozhatná.

5. A megfelelőségértékelő szervezet a gyártók és más szervezetek kereskedelmi és tulajdonjogi védelmet élvező tevékenységeit üzleti titokként kezeli.

6. A megfelelőségértékelő szervezet egyértelműen elkülöníti a vizsgáló szervezeti funkcióit és az ezzel nem kapcsolatos tevékenységet.

7. A megfelelőségértékelő szervezet dokumentált minőségbiztosítási rendszerrel rendelkezik.

8. A megfelelőségértékelő szervezet biztosítja, hogy a vonatkozó szabványokban és az ADR-ben és a RID-ben szereplő vizsgálatokat elvégezzék.

9. A megfelelőségértékelő szervezet az ADR és a RID 1.8.7. és 1.8.8. szakaszában foglaltak szerinti célszerű és megfelelő jegyzőkönyvezési és okirat-nyilvántartási rendszert működtet.

10. A megfelelőségértékelő szervezet biztosítja, hogy független legyen minden üzleti vagy pénzügyi nyomásgyakorlástól, alkalmazottai javadalmazása nem függhet sem az elvégzett vizsgálatok számától, sem azok eredményétől.

11. A megfelelőségértékelő szervezet rendelkezik felelősségbiztosítással az általa végzett tevékenységek kockázatára vonatkozóan.

12. A megfelelőségértékelő szervezet rendelkezik a vizsgálatok végrehajtásáért felelős személyzettel, mely esetében biztosítja a 12.1-12.5. alpontban meghatározott feltételek teljesülését:

12.1. A vizsgálatok végrehajtásáért felelős személyzet közvetlenül nem vesz részt a vizsgálandó termék tervezésében, gyártásában, szállításában, üzembe helyezésében, beszerzésében, tulajdonlásában, használatában vagy karbantartásában.

12.2. A vizsgálatok végrehajtásáért felelős személyzet képzett azon vizsgálati tevékenységek minden területén, amelyekre a megfelelőségértékelő szervezet kijelöléssel rendelkezik.

12.3. A vizsgálatok végrehajtásáért felelős személyzet megfelelő szaktudással, műszaki jártassággal, valamint az alkalmazandó követelmények, szabványok, valamint az ADR és a RID 4. és 6. részében foglalt előírások ismeretével rendelkezik.

12.4. A vizsgálatok végrehajtásáért felelős személyzet képes elkészíteni a végrehajtott értékelést bemutató bizonyítványokat, jegyzőkönyveket, jelentéseket.

12.5. A vizsgálatok végrehajtásáért felelős személyzet a tevékenysége során tudomására jutott információkkal kapcsolatban betartja a szakmai titoktartás szabályait. Más vizsgáló szervezetek kérésére az információk megoszthatók, amennyiben azok a vizsgálatok és próbák elvégzéséhez szükségesek."

Tartalomjegyzék