52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet

az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről

Egyes veszélyhelyzeti V./háborús normák:

9/2023. (I. 17.) Korm. rendelet (különösen: 2-8. §)

A Kormány az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (1) bekezdésében,

a 15. § tekintetében az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (3) bekezdésében,

a 19. § c)-e) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. áru: az 1-4. mellékletben felsorolt áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok;

2. behozatal: olyan kereskedelmi ügylet, melynek során árut Magyarország területére vámhatárt átlépve az Európai Unión (a továbbiakban: EU) kívüli országból, vagy országhatárt átlépve az EU más tagállamából kereskedelmi forgalomban behoznak;

3. belföldi átadó: akinek a kivitelre, reexportra szánt áru a tulajdona;

4. belföldi átvevő: akinek tulajdonába kerül az engedély alapján behozott áru;

5. biztonsági papír: az a papír, amely rostanyag-összetételétől függetlenül optikai fehérítőmentes, valamint a következő védelmi elemek egyikét, vagy bármely kombinációját tartalmazza: egyedi vízjel; egyedi sajátossággal bíró jelzőrost, vagy egyedi kombinációjú jelzőrostok; biztonsági szál; vegyi úton történő törlésre irányuló kísérletek ellen védő, illetve vegyi úton történő azonosításra szolgáló biztonsági reagensek; planchettek; pettyezők; egyéb, a gyártó, illetve a biztonsági papír azonosítását lehetővé tevő speciális védelmi elemek;

6. kereskedelmi forgalom: áruknak akár üzletszerűen, kereskedelmi célú megfontolással, akár kereskedelmi jellegű mennyiségben, gyakorisággal történő kivitele, behozatala, figyelemmel a közösségi vámjogszabályokban a nem kereskedelmi forgalomra vonatkozó rendelkezésekre;

7. kivitel: olyan kereskedelmi ügylet, melynek során árut Magyarország területéről vámhatárt átlépve EU-n kívüli országba, vagy országhatárt átlépve az EU más tagállamába kereskedelmi forgalomban kivisznek;

8. korlátozás: áruk kivitelének, behozatalának, reexportjának engedélyhez kötése;

9. reexport: az Európai Gazdasági Térségről (a továbbiakban: EGT) szóló megállapodásban részes államokon kívüli országból, vagy EU-n kívüli országból behozott nem közösségi árunak a közösségi vámjogszabályokban meghatározott újra kivitele valamely EU-n vagy EGT-n kívüli országba;

10. tranzit: az a szállítási folyamat, amely során az árut Magyarország területén keresztül úgy továbbítják, hogy annak vámjogi helyzetében változás nem történik;

11. vállalkozás: olyan jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, egyéni vállalkozó és egyéni cég, ideértve a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szabad szolgáltatás nyújtás jogával rendelkező szolgáltatót, amely gazdálkodó szervezet és elsődleges feladatainak ellátása céljából áruk kivitelét, reexportját, vagy behozatalát is végzi;

12. vállalkozási import: Magyarországon bejegyzett vállalkozás és az EGT-n, az EU-n és Svájcon kívüli országban székhellyel rendelkező vállalkozás között létrejött szerződés alapján végzett olyan tevékenység, amikor a szerződés teljesítése külföldi munkavállaló magyarországi munkavégzésével történik.

2. A rendelet hatálya, korlátozások

2. § (1) E rendelet hatálya nem terjed ki:

a)[1] a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben szereplő termékekre, szolgáltatásokra és anyagi értéket képviselő jogokra;

b) a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló tanácsi rendelet hatálya alá tartozó termékekre;

c) áruknak nem kereskedelmi forgalomban történő szállítására;

d) áruk tranzitjára.

(2) E rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet, illetve kiviteli, behozatali, reexport szállításokat csak az 1. § 11. pontja szerinti vállalkozás végezhet.

(3) Az előírt korlátozások tekintetében azok az EGT-ről szóló megállapodásban részes államok, amelyek nem tagjai az EU-nak, a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében szereplő Kombinált Nómenklatúra V-XXI. áruosztályai tekintetében az EU tagállamokkal azonos elbánás alá esnek.

3. §[2] (1) Budapest Főváros Kormányhivatala, mint nemzeti külkereskedelmi államigazgatási szerv (a továbbiakban: kormányhivatal) tevékenységi engedélyére van szükség az 1. mellékletben meghatározott áruk vonatkozásában a behozatali, illetve a kiviteli, reexport tevékenységek megkezdéséhez.

(2) A kormányhivatal által kiadott engedély birtokában végezhetőek

a) a 2. mellékletben felsorolt áruknak az EU-n és az EGT-n kívüli országokba történő kivitelével, reexportjával;

b) a 3. mellékletben felsorolt nem közösségi áruknak - a 4. §-ban foglalt kivétellel - az EU-n kívüli országokból történő behozatalával;

c) a 4. mellékletben felsorolt áruknak bármely országba történő kivitelével, reexportjával, illetve bármely országból történő behozatalával

összefüggő kereskedelmi szállítások.

(3) A kormányhivatal engedélyére van szükség a vállalkozási importhoz.

(4)[3] A kormányhivatal engedélyezi a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti szerződések megkötését vagy a már megkötött szerződések teljesítésének folytatását.

(5)[4] A kormányhivatal egyszerre több, a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (2) bekezdés a)-f) pontja szerinti, ugyanazon célt szolgáló szerződés megkötését vagy már megkötött több szerződés teljesítésének folytatását hivatalból indult hatósági eljárás keretében általános engedély formájában engedélyezheti a közbeszerzési jogszabályok szerinti ajánlatkérők vagy azok meghatározott csoportja számára.

3/A. §[5] (1) A 833/2014/EU tanácsi rendelet 3a. cikk (2) bekezdése szerinti hatáskörrel rendelkező hatóságként a kormányhivatal jár el.

(2) A kormányhivatal (1) bekezdés szerinti eljárásában a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal szakhatóságként működik közre annak kérdésében, hogy a 833/2014/EU tanácsi rendelet 3a. cikk (1) bekezdése szerinti tevékenység az Európai Unión belüli kritikus energiaellátás biztosításához, illetve földgáz és kőolaj, illetve finomított kőolajtermékek Oroszországból vagy Oroszországon keresztül az Európai Unióba történő szállításához szükséges-e, vagy az kizárólag egy valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában lévő, az oroszországi energiaágazatban működő jogi személyt, szervezetet vagy szervet érint.

3/B. §[6] (1) A 833/2014/EU tanácsi rendelet 2e., 3ea., 3g., 3i., 3l., 3o., 5a., 5b., 5c., 5d., 5n., 5m., 5g. cikke és a 765/2006/EK tanácsi rendelet 1zc., 1ja., 1k., 1u., 1v., 1w., 1z. cikke szerinti hatáskörrel rendelkező hatóságként a kormányhivatal jár el.

(2) A kormányhivatal a 833/2014/EU és 765/2006/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó tilalmak alól adandó mentesítések tekintetében a feladat- és hatásköre szerint érintett központi államigazgatási szervekkel történő előzetes konzultációt követően, a konzultáció eredményének figyelembevételével hozza meg döntését.

4. § A 3. mellékletben felsorolt nem közösségi áruk tekintetében nem szükséges behozatali engedély az EGT-ről szóló megállapodásban részes EU-n kívüli államból származó, illetve ott szabad forgalomba helyezett, vagy azzal azonos tekintet alá eső eljárás alá vont áruk behozatalához.

3. Általános szabályok

5. § (1)[7] A kormányhivatal az engedélyek kiadásának árucsoportonként meghatározott lebonyolítási rendjéről internetes honlapján közlemény formájában tájékoztatást ad, továbbá közzéteszi az alkalmazandó űrlapokat.

(2) A benyújtott kérelmekben, valamint az azokhoz csatolt okmányokban foglalt valamennyi adat valódiságáért az ügyfél felel.

(3) Az e rendelet hatálya alá tartozó ügyletekkel kapcsolatos okmányokat az ügyfélnek az adott ügylet lebonyolítási évének utolsó napjától számított öt évig kell megőriznie és hatósági ellenőrzés céljából hozzáférhetővé tennie.

(4)[8] Ha az ügyfél cégjegyzékben nyilvántartott cég és a képviselőjének a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, a kormányhivatal az iratot, valamint a cég cégkivonatát a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.

(5)[9] Az e rendelet szerinti eljárásokban az okiratok, illetve egyéb iratok az ügyfél nyilatkozatával nem pótolhatóak.

6. § (1) Nem engedélyezhető az áru kivitele, behozatala olyan ország viszonylatában, valamint vállalkozás, más szervezet, vagy személy érdekkörében, amellyel szemben az Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsa határozatában, az EU Tanácsa által elfogadott közös álláspontban, rendeletben, vagy az annak felhatalmazása alapján elfogadott rendeletben, határozatban elrendelt gazdasági vagy kereskedelmi tilalom van hatályban.

(2) A kormányhivatal az engedély iránti kérelmet elutasítja, vagy az engedélyt visszavonja, ha[10]

a) az ügyfél az e rendeletben foglalt előírásokat, vagy az engedélyben meghatározott feltételeket nem teljesíti, illetve az engedély megadásakor fennálló körülmények úgy változtak meg, hogy a kérelem elutasításának lenne helye;

b) az ügyfél a valóságnak nem megfelelő adatokat közölt.

(3)[11] A kormányhivatal az engedély visszavonásáról hozott határozatáról haladéktalanul értesíti a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt.

7. §[12] Az engedélyes az e rendelet alapján kiadott engedélyekben foglalt adatokban bekövetkezett változásról 8 napon belül értesíti a kormányhivatalt.

7/A. §[13] Az e rendeletben szabályozott közigazgatási hatósági eljárásokban az ügyintézési határidő 25 nap.

4. Tevékenységi engedély

8. §[14]

9. § (1) A tevékenységi engedély legfeljebb három évre adható.

(2)[15]

5. Kiviteli, behozatali és reexport engedélyek

10. §[16] (1) A 3. § (2) bekezdése szerinti engedélyek kiadása iránti kérelmeket a 6. mellékletben meghatározott űrlapon kell a kormányhivatalhoz benyújtani.

(2) A kormányhivatal az e rendeletben foglalt feltételek megléte esetén az engedély megadásáról, vagy azok hiányában annak elutasításáról dönt.

11. § (1) A 3. § (2) bekezdése szerinti engedély legfeljebb 12 hónapra adható.

(2)[17] A 3. § (2) bekezdése szerinti engedélyen szereplő mennyiség a behozható vagy kivihető mennyiség felső határát jelenti. Amennyiben arról a kormányhivatal másként nem rendelkezik, az engedély az abban meghatározott mennyiségi határon belül többszöri behozatalra és kivitelre is felhasználható.

(3) Biztonsági papírok kivitelére, behozatalára vonatkozóan kizárólag egyszeri alkalommal történő szállításra szóló engedély adható.

(4)[18] Az engedélyes a biztonsági papír szállításának megtörténtéről az engedély felhasználását követően, az engedély vám példányának visszaküldésével haladéktalanul tájékoztatja a kormányhivatalt, illetve ha a biztonsági papír szállítása nem történt meg, az érvényét vesztett engedélyt a kormányhivatal részére haladéktalanul visszaküldi.

6. Vállalkozási import engedély

12. § A 3. § (3) bekezdése szerinti vállalkozási szerződés teljesítésére vonatkozó vállalkozási import engedély a 8. mellékletben meghatározott űrlapon kérelmezhető.

13. § (1)[19]

(2) A kormányhivatal a vállalkozási szerződések engedélyezése során vizsgálja, hogy[20]

a) a külföldi vállalkozó székhelye szerinti állam milyen mértékben korlátozza a magyar vállalkozások vállalkozási szerződéses tevékenységét,

b) a külföldiek magyarországi munkavégzésével kapcsolatos vállalkozási szerződés teljesítése veszélyezteti-e az azonos tevékenységet folytató belföldi gazdálkodó szervezetek tisztességes versenyfeltételeken alapuló működését, és

c)[21] amennyiben az ügyfél az illetékes foglalkoztatás-felügyeleti hatóság által kiadott kapcsolódó csoportos munkavállalási keretengedéllyel rendelkezik, az engedélykérelem összhangban van-e az abban foglalt feltételekkel.

6/A. A közbeszerzésekkel kapcsolatos engedélyek[22]

13/A. §[23] (1)[24] A 3. § (4) és (5) bekezdése szerinti szerződés megkötésére vagy a már megkötött szerződés teljesítésének folytatására vonatkozó engedély kiadása iránti kérelmet a kormányhivatalhoz kell benyújtani. A kérelmet a szerződést kötni kívánó vagy a szerződésben részes, a közbeszerzési jogszabályok szerint ajánlatkérőnek minősülő fél nyújthatja be.

(2) A kérelemben meg kell jelölni

a)[25] a megkötni tervezett vagy már megkötött szerződés tárgyát, továbbá - amennyiben az a kérelem benyújtásakor ismert - a szerződés értékét, valamint a teljesítés időtartamát,

b) a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalommal érintett gazdasági szereplőt vagy szereplőket és azok részvételének módját a szerződés teljesítésében,

c) a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (2) bekezdés a)-f) pontja szerinti azon feltétel fennállását, amelyre hivatkozással az engedély megadását kérik és a feltétel fennállását alátámasztó indokolást.

(3) A kérelemhez mellékelni kell a (2) bekezdés c) pontja szerinti feltétel és indokolás alátámasztására szolgáló dokumentumokat.

(4) A kormányhivatal az engedélyt akkor adhatja meg, ha a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (2) bekezdés a)-f) pontja szerinti valamely feltétel fennáll. Az engedély megadásáról hozott döntés során figyelembe kell venni a szerződés teljesítéséhez fűződő közérdeket, valamint a szerződés teljesítése elmaradásának lehetséges következményeit.

(5) Az e §-ban meghatározott korlátozásokra a 14. § (1) bekezdése és a 15. § (3) bekezdése nem alkalmazandó akkor, ha a jogsértés megállapítása a Közbeszerzési Döntőbizottság hatáskörébe tartozik.

6/B. A közúti fuvarozókra vonatkozó belépési tilalom alól mentesítést biztosító engedélyek[26]

13/B. §[27] (1) A 833/2014/EU tanácsi rendelet 3l. cikk (4) bekezdése és a 765/2006/EK tanácsi rendelet 1zc. cikk (4) bekezdése szerinti engedély kiadása iránti kérelmet a kormányhivatalhoz kell benyújtani. A kérelmet az eladó, a megrendelő vagy a fuvarozó nyújthatja be.

(2) A kérelemben meg kell jelölni

a) a fuvarozásra vonatkozó szerződés tárgyát, értékét, a teljesítés időtartamát, időpontját, a szerződéses felek, a felettük kontrollt vagy tulajdonosi jogokat gyakorló személy vagy személyek megnevezését,

b) a fuvar útvonalát és célállomását,

c) azt, hogy a 833/2014/EU tanácsi rendelet 3l. cikk (4) bekezdésének vagy a 765/2006/EK tanácsi rendeletet 1zc. cikk (4) bekezdésének mely pontjára alapítják a kérelmet, és

d) a 833/2014/EU tanácsi rendelet 3l. cikkében és a 765/2006/EK tanácsi rendelet 1zc. cikkében foglalt tilalom alól adható mentesítésre okot adó minden adatot, tényt vagy körülményt.

(3) A kérelemhez mellékelni kell a (2) bekezdés szerint benyújtott kérelem alátámasztására szolgáló dokumentumokat.

(4) Az engedély a 833/2014/EU tanácsi rendelet 3l. cikk (4) bekezdése vagy a 765/2006/EK tanácsi rendeletet 1zc. cikk (4) bekezdése valamely pontjában foglalt mentesítési feltételek teljesülése esetén adható meg.

(5) A 833/2014/EU tanácsi rendelet 3l. cikk (5) bekezdése és a 765/2006/EK tanácsi rendelet 1zc. cikk (5) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettséget a kormányhivatal teljesíti.

6/C. A kikötőkbe, hajózsilipekbe történő behajózás tilalma alól mentesítést biztosító engedélyek[28]

13/C. §[29] (1) A 833/2014/EU tanácsi rendelet 3ea. cikk (5), (5a) és (5b) bekezdése szerinti engedély kiadása iránti kérelmet a kormányhivatalhoz kell benyújtani. A kérelmet a hajó tulajdonosa vagy üzemeltetője nyújthatja be.

(2) A kérelemben meg kell jelölni

a) a fuvarozásra vonatkozó szerződés tárgyát, értékét, a teljesítés időtartamát, időpontját, a szerződéses felek, a felettük kontrollt vagy tulajdonosi jogokat gyakorló személy vagy személyek megnevezését,

b) a fuvar útvonalát, célállomását,

c) azt, hogy a 833/2014/EU tanácsi rendelet 3ea. cikk (5), (5a) vagy (5b) bekezdésének mely pontjára alapítják a kérelmet, és

d) a 833/2014/EU tanácsi rendelet 3ea. cikkében foglalt tilalom alól adható mentesítésre okot adó minden adatot, tényt vagy körülményt.

(3) A kérelemhez mellékelni kell a (2) bekezdés szerint benyújtott kérelem alátámasztására szolgáló dokumentumokat.

(4) Az engedély a 833/2014/EU tanácsi rendelet 3ea. cikk (5), (5a) vagy (5b) bekezdése valamely pontjában foglalt mentesítési feltételek teljesülése esetén adható meg.

(5) A 833/2014/EU tanácsi rendelet 3ea. cikk (6) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettséget a kormányhivatal teljesíti.

6/D. Az Orosz Központi Bank és a Belarusz Központi Bank tartalékainak és pénzeszközeinek kezelésével kapcsolatos ügyletek tilalma alóli mentesítést biztosító engedélyek[30]

13/D. §[31] (1) A 833/2014/EU tanácsi rendelet 5a. cikk (5) bekezdése és a 765/2006/EK tanácsi rendelet 1ja. cikk (2) bekezdése szerinti engedély kiadása iránti kérelmet a kormányhivatalhoz kell benyújtani.

(2) A kérelemben meg kell jelölni

a) a tervezett szerződés tárgyát, értékét, a teljesítés időtartamát, időpontját, szerződéses felek, a felettük kontrollt vagy tulajdonosi jogokat gyakorló személy vagy személyek megnevezését, és

b) az indoklást arra vonatkozóan, hogy a tranzakció szükséges az Európai Unió egésze vagy Magyarország pénzügyi stabilitásának biztosításához, és az ezt alátámasztó minden adatot, tényt, körülményt.

(3) A kérelemhez mellékelni kell a (2) bekezdés szerint benyújtott kérelem alátámasztására szolgáló dokumentumokat.

(4) Az engedély a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5a. cikk (5) bekezdése és a 765/2006/EK tanácsi rendelet 1ja. cikk (2) bekezdésében foglalt feltétel teljesülése esetén adható meg.

(5) A 833/2014/EU tanácsi rendelet 5a. cikk (6) bekezdése vagy a 765/2006/EK tanácsi rendelet 1ja. cikk (3) bekezdése szerinti előzetes tájékoztatási kötelezettséget a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter teljesíti.

6/E. A 100 000 euró feletti betétek befogadásának tilalma alól mentesítést biztosító engedélyek[32]

13/E. §[33] (1) A 833/2014/EU tanácsi rendelet 5c. (1) bekezdése vagy 5d. cikk (1) bekezdése vagy a 765/2006/EK tanácsi rendelet 1v. cikk (1) bekezdése vagy 1w. cikk (1) bekezdése szerinti engedély kiadása iránti kérelmet - az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet, valamint a belarusz helyzetre és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK tanácsi rendelet alapján kiadható diplomáciai mentességi igazolás kiállításával kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 358/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet szerinti diplomáciai mentességi igazolás kiállítására vonatkozó kérelem kivételével - a kormányhivatalhoz kell benyújtani. A kérelmet a fizetési számlát vezető pénzügyi intézmény nyújthatja be a számla tulajdonosa vagy az azzal rendelkezésre jogosult kezdeményezésére.

(2) A kérelemben meg kell jelölni

a) a kezdeményező nevét, székhelyét, a képviseletére jogosultak nevét és beosztását,

b) a pénzügyi intézménynél eljáró személy képviseleti és eljárási jogosultságát,

c) a kezdeményező azon fizetési számlájának számát, valamint a beérkező pénzeszköz pénznemét és összegét, amely tekintetében a mentességi igazolás kiállítása iránti kérelmet benyújtják,

d) azt, hogy a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5c. cikk (1) bekezdése vagy 5d. cikke (1) bekezdése vagy a 765/2006/EK tanácsi rendelet 1v. cikk (1) bekezdése vagy 1w. cikk (1) bekezdése mely pontjára alapítják a kérelmet, és

e) a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5b. cikkében vagy a 765/2006/EK tanácsi rendelet 1u. cikkében foglalt tilalom alól adható mentesítésre okot adó minden adatot, tényt vagy körülményt.

(3) A kérelemhez mellékelni kell a (2) bekezdés szerint benyújtott kérelem alátámasztására szolgáló dokumentumokat.

(4) Az engedély a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5c. (1) bekezdése vagy 5d. cikk (1) bekezdése vagy a 765/2006/EK tanácsi rendelet 1v. cikk (1) bekezdése vagy 1w. cikk (1) bekezdése valamely pontjában foglalt mentesítési feltételek teljesülése esetén adható meg.

(5) A kormányhivatal az engedélyre vonatkozó kérelem kiadásáról vagy elutasításáról tájékoztatja a Magyar Nemzeti Bankot és a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős minisztert.

(6) Ha a mentességi igazolás kiállítását követően a kérelmező pénzügyi intézmény tudomására jut, hogy a mentesítési feltételek nem teljesülnek, a kérelmező pénzügyi intézmény erről a tényről haladéktalanul értesíti a hatóságot, aki haladéktalanul intézkedik a mentességi igazolás visszavonásáról.

(7) A 833/2014/EU tanácsi rendelet 5c. cikk (2) bekezdése vagy 5d. cikk (2) bekezdése vagy 765/2006/EK tanácsi rendelet 1v. cikk (2) bekezdése vagy 1w. cikk (2) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettséget a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter teljesíti.

(8) A hitelintézetek a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5g. cikke szerinti vagy a 765/2006/EK tanácsi rendelet 1z. cikke szerinti bejelentési kötelezettséget a kormányhivatal felé teljesítik.

(9) A kormányhivatal a (8) bekezdés végrehajtása során birtokába jutott adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

6/F. A szolgáltatások tilalma alóli mentesítést biztosító engedélyek[34]

13/F. §[35] (1) A 833/2014/EU tanácsi rendelet 5n. cikk (10) és (11) bekezdése szerinti engedélyek kiadása iránti kérelmet a kormányhivatalhoz kell benyújtani. A kérelmet a szolgáltatást nyújtó természetes vagy jogi személy nyújthatja be.

(2) A kérelemben meg kell jelölni

a) a szolgáltatás nyújtásra vonatkozó szerződés tárgyát, értékét, a teljesítés időtartamát és időpontját, a szerződéses felek és a felettük kontrollt vagy tulajdonjogot gyakorló személy vagy személyek megnevezését,

b) azt, hogy a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5n. cikke (10) és (11) bekezdés mely pontjára alapítják a kérelmet, és

c) a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5n. cikkében foglalt tilalom alól adható mentesítésre okot adó minden adatot, tényt vagy körülményt.

(3) A kérelemhez mellékelni kell a (2) bekezdés szerint benyújtott kérelem alátámasztására szolgáló dokumentumokat.

(4) Az engedély a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5n. cikk (10) és (11) bekezdése valamely pontjában foglalt mentesítési feltételek teljesülése esetén adható meg.

(5) A 833/2014/EU tanácsi rendelet 5n. cikk (12) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettséget a kormányhivatal teljesíti.

6/G. A bizalmi vagyonkezelésre vagy hasonló jogi konstrukciókra vonatkozó tilalmak alól mentesítést biztosító engedélyek[36]

13/G. §[37] (1) A 833/2014/EU tanácsi rendelet 5m. cikk (5) és (6) bekezdése szerinti engedély kiadása iránti kérelmet a kormányhivatalhoz kell benyújtani. A kérelmet a bizalmi vagyonkezelői vagy hasonló jogi konstrukció nyilvántartásba vételét végző, székhely, üzleti cím vagy igazgatási címet biztosító, menedzsmentszolgáltatásokat nyújtó természetes vagy jogi személy nyújthatja be.

(2) A kérelemben meg kell jelölni

a) a tervezett szerződés tárgyát, értékét, a teljesítés időpontját vagy időtartamát, a szerződéses felek és a felettük kontrollt vagy tulajdonjogot gyakorló személy vagy személyek megnevezését,

b) azt, hogy a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5m. cikk (5) vagy (6) bekezdésének mely pontjára alapítják a kérelmet, és

c) a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5m. cikkében foglalt tilalom alól adható mentesítésre okot adó minden adatot, tényt vagy körülményt.

(3) A kérelemhez mellékelni kell a (2) bekezdés szerint benyújtott kérelem alátámasztására szolgáló dokumentumokat.

(4) Az engedély a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5m. cikk (5) és (6) bekezdése valamely pontjában foglalt mentesítési feltételek teljesülése esetén adható meg.

(5) A 833/2014/EU tanácsi rendelet 5m. cikk (7) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettséget a kormányhivatal teljesíti.

6/H. Az Oroszország számára jelentős bevételt generáló és a vas- és acéltermékek importjára vonatkozó tilalmak alóli mentesítést biztosító engedélyek[38]

13/H. §[39] (1) A 833/2014/EU tanácsi rendelet 3i. cikk (3c) bekezdése és 3g. cikk (7) bekezdése szerinti engedély kiadása iránti kérelmet a kormányhivatalhoz kell benyújtani. A kérelmet az importőr nyújthatja be.

(2) A kérelemben meg kell jelölni

a) a tervezett szerződés tárgyát, értékét, a teljesítés időpontját vagy időtartamát a szerződéses felek és a felettük kontrollt vagy tulajdonjogot gyakorló személy vagy személyek megnevezését, és

b) a 833/2014/EU tanácsi rendelet 3i. és 3g. cikkében foglalt tilalom alól adható mentesítésre okot adó minden adatot, tényt vagy körülményt.

(3) A kérelemhez mellékelni kell a (2) bekezdés szerint benyújtott kérelem alátámasztására szolgáló dokumentumokat.

(4) Az engedély a 833/2014/EU tanácsi rendelet 3i. cikk (3c) bekezdésében vagy 3g. cikk (7) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése esetén adható meg.

(5) A 833/2014/EU tanácsi rendelet 3i. cikk (6) bekezdése és 3g. cikk (8) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettséget a kormányhivatal teljesíti.

6/I. Az arany importjára vonatkozó tilalmak alól mentesítést biztosító engedélyek[40]

13/I. §[41] (1) A 833/2014/EU tanácsi rendelet 3o. cikk (7) bekezdése szerinti engedély kiadása iránti kérelmet a kormányhivatalhoz kell benyújtani. A kérelmet az importőr nyújthatja be.

(2) A kérelemben meg kell jelölni

a) az érintett kulturális együttműködés tárgyát, az arra vonatkozó megállapodás megnevezését, az érintett termékeket, a megállapodásban részes felek és a felettük kontrollt vagy tulajdonjogot gyakorló személy vagy személyek megnevezését,

b) a megállapodás teljesítésének időtartamát, időpontját, azt, hogy a kölcsönzött javak mikor térnek vissza az eredeti feltalálási helyükre, és

c) a 833/2014/EU tanácsi rendelet 3o. cikkében foglalt tilalom alól adható mentesítésre okot adó minden adatot, tényt vagy körülményt.

(3) A kérelemhez mellékelni kell a (2) bekezdés szerint benyújtott kérelem alátámasztására szolgáló dokumentumokat.

(4) Az engedély a 833/2014/EU tanácsi rendelet 3o. cikk (7) bekezdésében foglalt feltétel teljesülése esetén adható meg.

6/J. Az Oroszországgal folytatott kereskedelem és az oroszországi befektetésekre vonatkozó tilalom alól mentesítést biztosító engedélyek[42]

13/J. §[43] (1) A 833/2014/EU tanácsi rendelet 2e. cikk (4) bekezdése szerinti engedélyek kiadása iránti kérelmet a kormányhivatalhoz kell benyújtani. A kérelmet a befektetést eszközlő természetes vagy jogi személy nyújthatja be.

(2) A kérelemben meg kell jelölni

a) az Orosz Közvetlen Befektetési Alap által társfinanszírozott projektekben való befektetési részesedésre vagy az azokhoz való hozzájárulásra vonatkozó szerződés megnevezését, értékét, a szerződéskötés időpontját, a szerződéses felek és a felettük kontrollt vagy tulajdonjogot gyakorló személy vagy személyek megnevezését,

b) amennyiben az engedélyt kiegészítő szerződés vonatkozásában kérik, a fentieken túl az Orosz Közvetlen Befektetési Alap által társfinanszírozott projektekben való befektetési részesedésre vagy az azokhoz való hozzájárulásra vonatkozó szerződéshez kapcsolódó kiegészítő szerződés megnevezését, értékét, a szerződéskötés időpontját, a szerződéses felek és a felettük kontrollt vagy tulajdonjogot gyakorló személy vagy személyek megnevezését, és

c) a 833/2014/EU tanácsi rendelet 2e. cikke (4) bekezdésébe foglalt tilalom alól adható mentesítésre okot adó minden adatot, tényt vagy körülményt.

(3) A kérelemhez mellékelni kell a (2) bekezdés szerint benyújtott kérelem alátámasztására szolgáló dokumentumokat.

(4) Az engedély a 833/2014/EU tanácsi rendelet 2e. cikk (4) bekezdésében foglalt feltétel teljesülése esetén adható meg.

6/K. A 90 napot meghaladó futamidejű hitel vagy kölcsön nyújtására vonatkozó tilalom alóli mentesítést biztosító engedélyek[44]

13/K. §[45] (1) A 765/2006/EK tanácsi rendelet 1k. cikk (3) bekezdése szerinti engedélyek kiadása iránti kérelmet a kormányhivatalhoz kell benyújtani. A kérelmet a hitelező pénzügyi intézmény nyújthatja be.

(2) A kérelemben meg kell jelölni

a) a tervezett hitel- vagy kölcsönügyletre vonatkozó szerződés tárgyát, értékét, a teljesítés időtartamát és időpontját, a szerződéses felek és a felettük kontrollt vagy tulajdonjogot gyakorló személy vagy személyek megnevezését és

b) a 765/2006/EK tanácsi rendelet 1k. cikk (3) bekezdésébe foglalt tilalom alól adható mentesítésre okot adó minden adatot, tényt vagy körülményt.

(3) A kérelemhez mellékelni kell a (2) bekezdés szerint benyújtott kérelem alátámasztására szolgáló dokumentumokat.

(4) Az engedély a 765/2006/EK tanácsi rendelet 1k. cikk (3) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése esetén adható meg.

(5) A 765/2006/EK tanácsi rendelet 1k. cikk (3) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettséget a kormányhivatal teljesíti.

7. Ellenőrzés, bírságolás

14. § (1)[46] Amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik, az e rendeletben meghatározott korlátozások betartásának ellenőrzésére a kormányhivatal, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jogosult.

(2) A 3. § (1) bekezdése szerint az 1. melléklet 1.1. pontjában meghatározott áruk vonatkozásában, továbbá a 3. § (2) bekezdése szerint kiadott engedélyek alapján végezhető szállításokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzi.

15. § (1) Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/D. § (2) bekezdése figyelembevételével a kormányhivatal:[47]

a) 50 ezer forinttól 300 ezer forintig terjedő bírsággal sújtja azt, aki az e rendelet szerinti engedéllyel összefüggő változás-bejelentési, adatszolgáltatási, nyilatkozattételi, nyilvántartási kötelezettségét nem teljesíti;

b) 300 ezer forinttól 600 ezer forintig terjedő bírsággal sújtja azt, aki az e rendelet szerinti engedélyezési eljárás során a hatóság megtévesztésére alkalmas valótlan adatokat közöl;

c) 250 ezer forinttól 1 millió forintig terjedő bírsággal sújtja azt, aki az e rendeletben meghatározott engedélyezés alá tartozó termékek külkereskedelmi forgalmát nem az engedélyben foglaltak szerint végzi;

d) 400 ezer forinttól 1 millió forintig terjedő bírsággal sújtja azt, aki az e rendelet szerinti engedélyt jogosulatlanul felhasznál.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bírságot készpénz-átutalási megbízással vagy átutalással a kirovó határozatban megjelölt számlaszámra, a közlemény rovatban a határozat számára való utalással kell teljesíteni.

(3)[48] A kormányhivatal a 13/A. § (5) bekezdése szerinti esetek kivételével, - a bírságkiszabás tekintetében az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/D. § (2) bekezdésére figyelemmel - 400 ezer forinttól 1 millió forintig terjedő bírsággal sújtja azt a közbeszerzési szabályok szerint ajánlatkérőnek minősülő szerződő felet, aki az e rendelet szerinti engedély nélkül a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti korlátozást megsérti.

8. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdés kivételével - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 15. § az e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

17. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

18. § Ez a rendelet

a) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló 2011. szeptember 27-i 1006/2011/EU bizottsági rendeletnek,

b) a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

19. §[49] Ez a rendelet

a) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2007. március 27-i 329/2007/EK tanácsi rendelet,

b) a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról és megerősítéséről, valamint a 817/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 25-i 194/2008/EK tanácsi rendelet, valamint az azt módosító, a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról és megerősítéséről szóló 194/2008/EK tanácsi rendeletben meghatározott bizonyos korlátozó intézkedések alkalmazásának felfüggesztéséről szóló, 2012. május 14-i 409/2012/EU tanácsi rendelet,

c) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 961/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. március 23-i 267/2012/EU tanácsi rendelet és

d) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról és a 442/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. január 18-i 36/2012/EU tanácsi rendelet

e)[50] a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, 2011. március 2-i 204/2011/EU tanácsi rendelet

f)[51] az (EU) 2022/1269 tanácsi rendelettel módosított, az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 3a. cikk (2) bekezdésének, 5k. cikk (2) bekezdésének, 8. cikk (1) bekezdésének és 2e., 3ea., 3g., 3i., 3l., 3o., 5a., 5b., 5c., 5d., 5n., 5m., 5g. cikkének

g)[52] a belarusz helyzetre és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2006. május 18-ai 765/2006/EK tanácsi rendelet 1zc., 1ja., 1u., 1k., 1v., 1w., 1z. cikkének

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelethez

Áruk, amelyek behozatalával, kivitelével, reexportjával kapcsolatos tevékenységek megkezdéséhez tevékenységi engedélyre van szükség

1. Azok a nem közösségi áruk, vagy nem az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államból származó, illetve azokban szabad forgalomba nem helyezett áruk, amelyek vonatkozásában behozatali, vagy azzal összefüggő reexport célú tevékenységek engedély birtokában végezhetők:

1.1. Radioaktív anyagok

ABC
1KN számÁrumegnevezés
22844Radioaktív kémiai elemek és radioaktív izotópok (beleértve a hasadó kémiai elemeket
és izotópokat is) és ezek vegyületei; ilyen termékeket tartalmazó keverékekés
maradékok:
32844 10- Természetes urán és vegyületei; természetes uránt vagy természetes uránvegyületet
tartalmazó ötvözetek, diszperziók (cermetek is), kerámiai termékek és keverékek:
4- Természetes urán:
52844 10 10- Nyers, hulladék és törmelék
62844 10 30- Feldolgozott
72844 10 50- Ferrourán
82844 10 90- Más
92844 20- U-235-re dúsított urán és vegyületei; plutónium és vegyületei; U-235-re dúsított
uránt, plutóniumot vagy ezek vegyületeit tartalmazó ötvözetek, diszperziók (beleértve
a cermeteket is), kerámiai termékekés keverékek:
10- U-235-re dúsított urán és vegyületei; U-235-re dúsított uránt és vegyületeit
tartalmazó ötvözetek, diszperziók (beleértve a cermeteket is), kerámiai termékek
és keverékek:
112844 20 25- Ferrourán
122844 20 35- Más
13- Plutónium és vegyületei; plutóniumot és vegyületeit tartalmazó ötvözetek,
diszperziók (beleértve a cermeteket is), kerámiai termékek és keverékek:
14- Urán és plutónium keverékek:
152844 20 51- Ferrourán
162844 20 59- Más
172844 20 99- Más
182844 30- U-235-re kimerített urán és vegyületei; tórium és vegyületei; U-235-re kimerített
uránt, tóriumot vagy ezek vegyületeit tartalmazó ötvözetek, diszperziók
(beleértve a cermeteket is), kerámiai termékek és keverékek:
19- U-235-re kimerített urán, U-235-re kimerített uránt, vagy vegyületeit tartalmazó
ötvözetek, diszperziók (beleértve a cermeteket is), kerámiai termékek és keverékek:
202844 30 11- Cermetet tartalmazó anyagok
212844 30 19- Más
22- Tórium, tóriumot vagy vegyületeit tartalmazó ötvözetek, diszperziók
(beleértve a cermeteket is), kerámiai termékek és keverékek:
232844 30 51- Cermetet tartalmazó anyagok
24- Más:
252844 30 55- Nyers, hulladék és törmelék
26- Feldolgozott:
272844 30 61- Rúd, pálca, profil, lemez, huzal és szalag
282844 30 69- Más
29- U-235-re kimerített urán vagy tórium vegyületei; egymással való keverékekben is:
302844 30 91- U-235-re kimerített urán vagy tórium, egymással való keverékekben is,
a tórium só kivételével
312844 30 99- Más
322844 40- Radioaktív elemek és izotópok és vegyületek, a 2844 10, 2844 20 és a 2844 30alszám
alá tartozók kivételével; ezeket az elemeket, izotópokat és vegyületeket tartalmazó
ötvözetek, diszperziók (beleértve a cermeteket is), kerámiai termékek és keverékek;
radioaktív maradékok:
332844 40 10- U-233 és vegyületeiből nyert urán; ötvözetek, diszperziók (beleértve a cermeteket
is), kerámiai termékek, keverékek és vegyületek, amelyek U-233-at vagy ennek
vegyületeit tartalmazzák
34- Más:
35ex2844 40 20- Mesterséges radioaktív izotópok az in vivo felhasználású gyógyászati
izotópkészítmények kivételével
36ex2844 40 30- Mesterséges radioaktív izotópok vegyületei az in vivo gyógyászati
izotópkészítmények kivételével
372844 40 80- Más
382844 50 00- Atomreaktorok kimerült (besugárzott) fűtőelemei (töltetei)
398401 30 00- Nem besugárzott fűtőanyagelem (patron)

1.2. Robbanóanyagok és pirotechnikai termékek

ABC
1KN számÁrumegnevezés
23601 00 00Lőpor
33602 00 00Elkészített robbanóanyag, a lőpor kivételével
43603 00Biztonsági gyújtózsinór; robbantó gyújtózsinór; robbantógyutacs és
robbantókapszulák; gyújtószerkezetek; elektromos detonátorok:
53603 00 10- Biztonsági gyújtózsinór; robbantó gyújtózsinór
63603 00 90-Más
73604Tűzijátékok, jelzőrakéták, esőrakéták, ködjelzőkés más pirotechnikai termékek:
8ex3604 10 00- Tűzijátékok, kivéve: az 1. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékek
9ex3604 90 00- Más, kivéve: az 1. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékek, csillagszórók

Továbbá: az ADR. 1. osztályba tartozó más robbanóanyagok.

1.3.[53]

1.4. Külön jogszabály alapján közbiztonságra különösen veszélyesnek minősített eszközök

ABC
1KN számÁrumegnevezés
2ex9304 00 00Más fegyver, amit külön jogszabály közbiztonságra különösen veszélyes eszköznek
minősít (pl. önvédelmi gázspray), a 9307 vtsz. alá tartozók kivételével
3ex9307 00 00Kard, tőr, lándzsa és hasonló fegyver, és ezek alkatrésze és hüvelye és tartója is
4ex9506 99 90- Íj, számszeríj, nyílvessző

2. Azok az áruk, amelyekkel behozatali, kiviteli és reexport tevékenységek bármely ország vonatkozásában engedély birtokában végezhetők:

2.1. Biztonsági papírok

ABC
1KN számÁrumegnevezés
24802Nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, nem perforált
lyukkártya- és lyukszalag-papír tekercsben vagy téglalap alakú (beleértve a négyzetest is)
ívben, bármilyen méretben, a 4801 vagy a 4803 vtsz. alá tartozó papír kivételével; kézi
merítésű papír és karton:
3ex4802Biztonsági papír
44811Papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék bevonva, impregnálva, borítva,
felületileg színezve, díszítve vagy nyomtatva, tekercsben vagy téglalap alakú (beleértve
a négyzetet is) ívben, bármilyen méretben a 4803, 4809 vagy a 4810 vtsz. alá tartozók
kivételével:
5ex4811Biztonsági papír

2. melléklet az 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelethez

Áruk, amelyeknek Magyarország területéről, kereskedelmi forgalomban, nem EU tagországba, illetve az EGT-ben nem részes államba történő kiviteléhez, reexportjához engedély szükséges

1. Robbanóanyagok és pirotechnikai termékek

ABC
1KN számÁrumegnevezés
23601 00 00Lőpor
33602 00 00Elkészített robbanóanyag, a lőpor kivételével
43603 00Biztonsági gyújtózsinór; robbantó gyújtózsinór; robbantógyutacs
és robbantókapszulák; gyújtószerkezetek; elektromos detonátorok:
53603 00 10- Biztonsági gyújtózsinór; robbantó gyújtózsinór
63603 00 90- Más
73604Tűzijátékok, jelzőrakéták, esőrakéták, ködjelzőkés más pirotechnikai termékek:
8ex3604 10 00- Tűzijátékok, kivéve: az 1. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékek
9ex3604 90 00- Más, kivéve: az 1. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékek, csillagszórók

Továbbá: az ADR 1. osztályba tartozó más robbanóanyagok

2. Biztonsági védőeszközök

ABC
1KN számÁrumegnevezés
2ex6307 20 00- Golyóálló mellény
3ex9020 00 00- Más légzőkészülék és gázálarc nem repülési célra

3.[54]

3. melléklet az 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelethez

Nem közösségi áruk, amelyeknek az EU-n kívüli országokból Magyarország területére, kereskedelmi forgalomban történő behozatalához engedély szükséges

1. Robbanóanyagok és pirotechnikai termékek

ABC
1KN számÁrumegnevezés
23601 00 00Lőpor
33602 00 00Elkészített robbanóanyag, a lőpor kivételével
43603 00Biztonsági gyújtózsinór; robbantó gyújtózsinór; robbantógyutacs és
robbantókapszulák; gyújtószerkezetek; elektromos detonátorok:
53603 00 10- Biztonsági gyújtózsinór; robbantó gyújtózsinór
63603 00 90- Más
73604Tűzijátékok, jelzőrakéták, esőrakéták, ködjelzők és más pirotechnikai termékek:
8ex3604 10 00-Tűzijátékok, kivéve: 1. pirotechnikai. osztályba tartozó tűzijáték termékek
9ex3604 90 00- Más, kivéve: 1. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékek, csillagszórók

Továbbá: az ADR 1. osztályba tartozó más robbanóanyagok.

2. Biztonsági védőeszközök

ABC
1KN számÁrumegnevezés
2ex6307 20 00- Golyóálló mellény
3ex9020 00 00- Más légzőkészülék és gázálarc nem repülési célra

3. Külön jogszabály alapján közbiztonságra különösen veszélyesnek minősített eszközök

ABC
1KN számÁrumegnevezés
2ex9304 00 00Más fegyver, amit külön jogszabály közbiztonságra különösen veszélyes eszköznek
minősít (pl. önvédelmi gázspray), a 9307 vtsz. alá tartozók kivételével
3ex9307 00 00Kard, tőr, lándzsa és hasonló fegyver, és ezek alkatrésze, és hüvelye és tartója is
4ex9506 99 90- Íj, számszeríj, nyílvessző

4.[55]

4. melléklet az 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelethez

Áruk, melyeknek kereskedelmi forgalomban, Magyarország területéről bármely országba történő kiviteléhez, reexportjához, illetve bármely országból Magyarország területére történő behozatalához engedély szükséges

1. Biztonsági papír kivitele, reexportja, behozatala

ABC
1KN számÁrumegnevezés
24802Nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, nem perforált
lyukkártya- és lyukszalag-papír tekercsben vagy téglalap alakú (beleértve a négyzetest
is) ívben, bármilyen méretben, a 4801 vagy a 4803 vtsz. alá tartozó papír kivételével;
kézi merítésű papír és karton:
3ex4802Biztonsági papír
44811Papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék bevonva, impregnálva,
borítva, felületileg színezve, díszítve vagy nyomtatva, tekercsben vagy téglalap alakú
(beleértve a négyzetet is) ívben, bármilyen méretben a 4803, 4809 vagy a 4810 vtsz. alá
tartozók kivételével:
5ex4811Biztonsági papír

2. Az ex KN 0307 60 90 Éti csiga (Helix pomatia), valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény által védetté nyilvánított barlangi képződmények kivitele.

5. melléklet az 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelethez[56]

6. melléklet az 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelethez

A 3. § (2) bekezdése szerinti engedély iránti kérelem űrlapja
Engedélykérelem� Export � Import
� Devizamentes
1. Kérelmező neve, címe, székhelye:adószáma:
VPID/EORI száma:
2. Ügyintéző neve, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe:
3. Belföldi átadó/átvevő neve, címe:adószáma:
4. Szerződő ország neve:kódja:
5. Rendeltetési/származási ország neve:kódja:
6. Árumegnevezés érvényes Kombinált Nomenklatúra szerint:KN kód:
7. Mennyiségi egység: kódja:8. Kérelmezett mennyiség:
9. Devizanem: kódja:10. Kérelmezett érték:
devizában
ezer Ft-ban
11. Különleges ügylet elnevezése:kódja:
12. Kérelmezett érvényesség:
-tól
-ig
13. Mellékletek száma:
14. Indokolás:
15.
Dátum:
………………………………………..
kérelmező aláírása, bélyegzője
………………………………………………
belföldi átadó/átvevő aláírása, bélyegzője
Az engedélyező hatóság rovatai:
16.17.
18.

7. melléklet az 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelethez

A 3. § (2) bekezdése szerinti engedély kötelező adattartalma

1. Engedélyszám

2. Engedély érvényességi időtartama

3. A kérelmező neve, címe

4. A kérelmező adószáma

5. A belföldi átadó/átvevő neve, címe, adószáma

6. A szerződő ország neve, kódja

7. Rendeltetési/származási ország neve, kódja

8. Termék megnevezése az érvényes vámtarifa szerint, kódja

9. Mennyiség

10. Érték

11. Különleges ügylet megnevezése

12. Engedélykérelem száma, ügyintézője

13. Záradék

14. Dátum, bélyegző, Budapest Főváros Kormányhivatala[57]

Az engedély vámpéldányának hátoldalán feltüntetendő, a vámhatóság által a vámkezelés során kitöltendő rovatok:

15. A vámkezelés dátuma

16. Az áru vámtarifaszáma

17. Származási/rendeltetési ország

18. Az áru mennyiségi egysége vámtarifa szerint, vámkezelt mennyisége az előírt mennyiségi egységben, mennyisége a számla szerinti mértékegységben

19. Vámkezelést végző igazolása (bélyegzője, aláírása)

8. melléklet az 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelethez

A 3. § (3) bekezdése szerinti vállalkozási importengedély iránti kérelem űrlapja és mellékletei
Vállalkozási import engedélykérelem
1. Kérelmező neve:
Székhely szerinti címe:
Telephelyének címe:
adószáma:_ _ _ _ _ _ _ _
irányítószáma: _ _ _ _
irányítószáma: _ _ _ _
2. Képviselő neve:telefonszáma:
3. Alvállalkozó neve (egynél több alvállalkozó esetén ki kell tölteni az A. mellékletet is):
címe:adószáma: _ _ _ _ _ _ _ _
irányítószáma: _ _ _ _
4. Szerződő ország neve:
kódja: _ _
5. Származási ország neve:
kódja: _ _
6. Szerződő fél neve:
címe:
azonosító jele:
irányítószáma:
7. Munkahely címe (egynél több munkahely esetén ki kell tölteni a B. mellékletet is):
irányítószáma:__
8. Vállalkozási tevékenység megnevezése:TEÁOR kódja: _ _ _ _ _ _ _ _
9. Devizanem kódja:__10. Különleges ügylet kódja: _ _ _ _
11. Vállalkozási szerződés teljes árbevétele devizában:12. Kérelmezett érvényesség:
_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _
13. Átlaglétszám:_ _ _14. Maximális létszám: _ _ _
15. Anyagos vállalkozási árbevétel devizában:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
16. Vállalkozási árbevétel devizában:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
17. Mellékletek
száma:
Dátum:Hatósági rájegyzés:
A; B+csatolt………………………………….
kérelmező
………………………..
alvállalkozó

A. melléklet a vállalkozási import engedélykérelemhez

Alvállalkozók felsorolása

Alvállalkozó neve:adószáma:_ _ _ _ _ _ _ _
címe:
Alvállalkozó neve:adószáma:_ _ _ _ _ _ _ _
címe:
Alvállalkozó neve:adószáma:_ _ _ _ _ _ _ _
címe:
Alvállalkozó neve:adószáma:_ _ _ _ _ _ _ _
címe:
Alvállalkozó neve:adószáma:_ _ _ _ _ _ _ _
címe:

B. melléklet a vállalkozási import engedélykérelemhez

Munkahelyek felsorolása

Munkahely címe:irányítószáma:_ _ _ _
Munkahely címe:irányítószáma:_ _ _ _
Munkahely címe:irányítószáma:_ _ _ _
Munkahely címe:irányítószáma:_ _ _ _
Munkahely címe:irányítószáma:_ _ _ _
Munkahely címe:irányítószáma:_ _ _ _
Munkahely címe:irányítószáma:_ _ _ _
Munkahely címe:irányítószáma:_ _ _ _
Munkahely címe:irányítószáma:_ _ _ _

A vállalkozási import engedély iránti kérelem kötelező mellékletei:

a) - az 5. § (4) bekezdése kivételével - első alkalommal a kérelmező képviseletére vagy jegyzésre jogosult személy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya, vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintája, illetve az ezekkel egyenértékű, aláírás-mintaként szolgáló más közhiteles okmány,[58]

b) a vállalkozási szerződés és a teljesítési szerződés egy eredeti és egy másolati példánya.

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 37. §-a. Hatályos 2017.06.22.

[2] Megállapította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 197. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[3] Módosította a 456/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2022.11.10.

[4] Beiktatta az 54/2023. (II. 27.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.02.28.

[5] Beiktatta a 311/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2022.08.12.

[6] Beiktatta a 456/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2022.11.10.

[7] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 197. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[8] Módosította a 393/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet 45. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[9] Beiktatta a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 383. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[10] A nyitó szövegrészt módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 197. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[11] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 197. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[12] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 197. § (2) bekezdése c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[13] Beiktatta a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 383. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 384. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 384. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[16] Megállapította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 383. § (3) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[17] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 197. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[18] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 197. § (2) bekezdése b)-c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 384. § c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[20] A nyitó szövegrészt módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 197. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[21] Módosította a 116/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 16. §-a. Hatályos 2021.03.11.

[22] Az alcímet beiktatta a 225/2022. (VI. 22.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2022.06.23.

[23] Beiktatta a 225/2022. (VI. 22.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2022.06.23.

[24] Módosította az 54/2023. (II. 27.) Korm. rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2023.02.28.

[25] Módosította az 54/2023. (II. 27.) Korm. rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2023.02.28.

[26] Az alcímet beiktatta a 456/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2022.11.10.

[27] Beiktatta a 456/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2022.11.10.

[28] Az alcímet beiktatta a 456/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2022.11.10.

[29] Beiktatta a 456/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2022.11.10.

[30] Az alcímet beiktatta a 456/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2022.11.10.

[31] Beiktatta a 456/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2022.11.10.

[32] Az alcímet beiktatta a 456/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2022.11.10.

[33] Beiktatta a 456/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2022.11.10.

[34] Az alcímet beiktatta a 456/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2022.11.10.

[35] Beiktatta a 456/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2022.11.10.

[36] Az alcímet beiktatta a 456/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2022.11.10.

[37] Beiktatta a 456/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2022.11.10.

[38] Az alcímet beiktatta a 456/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2022.11.10.

[39] Beiktatta a 456/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2022.11.10.

[40] Az alcímet beiktatta a 456/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2022.11.10.

[41] Beiktatta a 456/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2022.11.10.

[42] Az alcímet beiktatta a 456/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2022.11.10.

[43] Beiktatta a 456/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2022.11.10.

[44] Az alcímet beiktatta a 456/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2022.11.10.

[45] Beiktatta a 456/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2022.11.10.

[46] Megállapította a 456/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2022.11.10.

[47] A nyitó szövegrészt módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 197. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[48] Beiktatta a 225/2022. (VI. 22.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2022.07.08.

[49] Beiktatta a 209/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet 17. §-a. Hatályos 2012.08.27.

[50] Beiktatta a 78/2013. (III. 13.) Korm. rendelet 21. § - a. Hatályos 2013.03.21.

[51] Módosította az 54/2023. (II. 27.) Korm. rendelet 2. § c) pontja. Hatályos 2023.02.28.

[52] Beiktatta a 456/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2022.11.10.

[53] Hatályon kívül helyezte a 441/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 15. § a) pontja. Hatálytalan 2013.11.28.

[54] Hatályon kívül helyezte a 441/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 15. § b) pontja. Hatálytalan 2013.11.28.

[55] Hatályon kívül helyezte a 441/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 15. § c) pontja. Hatálytalan 2013.11.28.

[56] Hatályon kívül helyezte a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 384. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[57] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 197. § (2) bekezdése e) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[58] Módosította a 393/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet 45. §-a. Hatályos 2018.01.01.

Tartalomjegyzék