32022R1269[1]

A Tanács (EU) 2022/1269 rendelete (2022. július 21.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról

A TANÁCS (EU) 2022/1269 RENDELETE

(2022. július 21.)

az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP határozat módosításáról szóló, 2022. július 21-i (KKBP) 2022/1271 tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság együttes javaslatára,

mivel:

(1) A Tanács 2014. július 31-én elfogadta a 833/2014/EU rendeletet (2).

(2) A 833/2014/EU rendelet végrehajtja a 2014/512/KKBP határozatban előírt egyes intézkedéseket.

(3) A Tanács 2022. július 21-én elfogadta a 2014/512/KKBP határozat módosításáról szóló (KKBP) 2022/1271 határozatot.

(4) A (KKBP) 2022/1271 határozat kibővíti azon ellenőrzött termékek listáját, amelyek hozzájárulhatnak Oroszország katonai és technológiai megerősítéséhez vagy a védelmi és biztonsági ágazatának fejlesztéséhez. Tilalmat ír elő továbbá az arany közvetlen vagy közvetett behozatalára, megvásárlására vagy átadására, amely Oroszország második legjelentősebb exportcikke az energia után. Ez a tilalom a rendelet hatálybalépését követően Oroszországból kivitt, Oroszországból származó aranyra vonatkozik.

(5) Az intézkedés teljes körű végrehajtásának biztosítása és a kijátszás elkerülése érdekében a (KKBP) 2022/1271 határozat a kikötőbe való behajózási tilalmat kiterjeszti a hajózsilipekre.

(6) A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) műszaki ipari szabványalkotási eljárásának védelme érdekében a (KKBP) 2022/1271 határozat ebben a konkrét keretben lehetővé teszi a légi közlekedési árukkal és technológiával kapcsolatos technikai segítségnyújtás Oroszországgal való megosztását.

(7) Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítása érdekében a (KKBP) 2022/1271 határozat kivételt enged továbbá bármely olyan ügylet orosz állami szervezetekkel való megkötésére vonatkozó tilalomtól, amely a bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági eljárások igénybevételéhez szükséges.

(8) A 833/2014/EU rendeletben meghatározott intézkedések helyes végrehajtásának biztosítása érdekében egyértelművé kell tenni a tilalom hatályát a közbeszerzés tekintetében. Továbbá össze kell hangolni az említett rendeletben előírt eltérések alapján engedélyeket kiadó, hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságokra vonatkozó értesítési követelményeket.

(9) A (KKBP) 2022/1271 határozat kiterjeszti a betétek elfogadására vonatkozó tilalom hatályát az orosz állampolgárok vagy oroszországi lakóhellyel rendelkező természetes személyek többségi tulajdonában álló, harmadik országokban székhellyel rendelkező jogi személyektől, szervezetektől vagy szervektől származó betétekre. Ezenkívül a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok előzetes engedélyéhez köti a betétek tilalom alá nem eső, határokon átnyúló kereskedelem céljából történő elfogadását.

(10) Végül a (KKBP) 2022/1271 határozat bizonyos technikai kiigazításokat végez a rendelkező részben és egyes mellékletekben.

(11) Tekintettel az Unió azon határozott álláspontjára, miszerint világszerte le kell küzdeni az élelmiszer- és az energiaellátás bizonytalanságát, és az esetleges negatív következmények elkerülése érdekében ezért a (KKBP) 2022/1271 határozat kiterjeszti a mezőgazdasági termékekkel, valamint a kőolaj és kőolajtermékek harmadik országokba történő szolgáltatásával kapcsolatos ügyletek tekintetében az egyes állami tulajdonú szervezetekkel való ügyletek folytatására vonatkozó tilalom alóli mentességet.

(12) Általánosabb értelemben az Unió elkötelezett minden olyan intézkedés elkerülése mellett, amely az élelmiszerellátás bizonytalanságához vezethet bárhol a világon. Következtetésképpen sem az ezen rendeletben foglalt intézkedések, illetve az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt korábban hozott intézkedések egyike sem irányul semmilyen módon a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek - beleértve a búzát és a műtrágyákat is - harmadik országok és Oroszország közötti kereskedelmére.

(13) Hasonlóképpen, az uniós intézkedések nem akadályozzák meg a harmadik országokat és azok Unión kívül tevékenykedő állampolgárait gyógyszerészeti és egészségügyi termékek Oroszországból való megvásárlásában.

(14) Ezen intézkedések a Szerződés hatálya alá tartoznak, ennélfogva - különösen a valamennyi tagállamban történő egységes alkalmazásuk biztosítása céljából - uniós szintű szabályozás szükséges.

(15) A 833/2014/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 833/2014/EU rendelet a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk a következőképpen módosul:

a) a (3) bekezdés f) pontját el kell hagyni;

b) a (3) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"Az első albekezdés g) pontját ide nem értve, az exportőrnek a vám-árunyilatkozatban nyilatkoznia kell arról, hogy a termékeket az e bekezdésben meghatározott vonatkozó kivétel alapján exportálja, és az első kivitel időpontjától számított 30 napon belül értesítenie kell a lakóhelye vagy letelepedési helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságát a vonatkozó kivétel első alkalmazásáról.";

c) a (4) bekezdés a következő ponttal egészül ki:

"h) oroszországi természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek - kivéve Oroszország kormányát és az említett kormány közvetlen vagy közvetett irányítása alatt álló vállalkozásokat - számára a kiberbiztonság és információbiztonság biztosítása."

2. A 2a. cikk a következőképpen módosul:

a) a (3) bekezdés f) pontját el kell hagyni;

b) a (3) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"Az első albekezdés g) pontját ide nem értve, az exportőrnek a vám-árunyilatkozatban nyilatkoznia kell arról, hogy a termékeket az e bekezdésben meghatározott vonatkozó kivétel alapján exportálja, és az első kivitel időpontjától számított 30 napon belül értesítenie kell a lakóhelye vagy letelepedési helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságát a vonatkozó kivétel első alkalmazásáról.";

c) a (4) bekezdés a következő ponttal egészül ki:

"h) oroszországi természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek - kivéve Oroszország kormányát és az említett kormány közvetlen vagy közvetett irányítása alatt álló vállalkozásokat - számára a kiberbiztonság és információbiztonság biztosítása."

3. A 3b. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az érintett tagállam a (4) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot."

4. A 3c. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(9) "A (4) bekezdés a) pontjában foglalt tilalom nem vonatkozik a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet keretében az (1) bekezdésben említett árukkal és technológiával kapcsolatos műszaki szabványok meghatározására irányuló információcserére."

5. A 3ea. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Tilos 2022. április 16. után az Unió területén lévő kikötőkbe, valamint 2022. július 29. után az Unió területén lévő hajózsilipekbe behajózást biztosítani bármely, Oroszország lobogója alatt nyilvántartásba vett hajó számára, kivéve, ha a hajózsilipekbe történő behajózás az Unió területének elhagyása céljából történik.";

b) az (5) bekezdésben a bevezető szöveg helyébe a következő szöveg lép:

"Az (1) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a hajók részére a kikötőbe vagy hajózsilipbe való behajózást, miután megállapították, hogy az ilyen behajózás a következőkhöz szükséges:";

c) a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki: "(5a) A (2) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az orosz lobogóról vagy nyilvántartásból bármely más állam lobogójára vagy nyilvántartására 2022. április 16. előtt áttért hajóknak a kikötőbe vagy zsilipbe való behajózást, miután megállapították, hogy: a) szerződés írta elő az orosz lobogót vagy nyilvántartást; és b) a behajózás az Unión belüli megvalósuló megújulóenergia-projektek véghezviteléhez feltétlenül szükséges áruk kirakodásához szükséges, feltéve, hogy az ilyen áruk behozatalát e rendelet más módon nem tiltja.";

d) a (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(6) Az érintett tagállam az (5) és az (5a) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot."

6. A 3f. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az érintett tagállam a (4) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot."

7. A 3h. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a XVIII. mellékletben felsorolt, a 7113 00 00 és a 7114 00 00 KN-kód alá tartozó, az Európai Unióból beutazó természetes személyek vagy a velük utazó közvetlen családtagjaik személyes használatára szánt olyan árukra, amelyek az említett egyének tulajdonában vannak, és nem eladásra szánják azokat."

8. A 3k. cikk a következőképpen módosul:

a) az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: "(5) A tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a XXIII. mellékletben felsorolt termékek és technológia eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy az ilyen termékek vagy technológia, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás biztosítása a következőkhöz szükséges: a) orvosi vagy gyógyszerészeti célok, vagy humanitárius célok - így például segítségnyújtás, többek között egészségügyi felszerelések, élelmiszerek célba juttatása vagy célba juttatásának elősegítése, vagy a humanitárius dolgozók szállítása és a kapcsolódó segítségnyújtás -, vagy evakuáció; vagy b) az engedélyező tagállam általi kizárólagos felhasználás és annak teljes körű ellenőrzése alatt, valamint az engedélyező tagállam olyan területeken végzendő karbantartási kötelezettségeinek teljesítése, amelyeken hosszú távú bérleti megállapodás van érvényben az adott tagállam és az Oroszországi Föderáció között.";

b) a szöveg a következő bekezdésekkel egészül ki:

"(6) Az (5) bekezdés szerinti, orvosi vagy gyógyszerészeti célokból történő engedélykérelmek elbírálásakor a hatáskörrel rendelkező hatóságok nem adnak exportengedélyt semmilyen oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára, vagy oroszországi felhasználásra, ha alapos okból feltételezik, hogy az áruk végfelhasználása esetlegesen katonai célú lehet.

(7) Az érintett tagállam a (5) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot."

9. A rendelet a következő cikkel egészül ki: "3o. cikk (1) Tilos közvetlenül vagy közvetve megvásárolni, behozni vagy átadni a XXVI. mellékletben felsorolt aranyat, ha az Oroszországból származik, és azt 2022. július 22. után vitték ki Oroszországból az Unióba vagy bármely harmadik országba. (2) Tilos közvetlenül vagy közvetve megvásárolni, behozni vagy átadni a XXVI. mellékletben felsorolt termékeket, ha azokat harmadik országban munkáltak meg az (1) bekezdés szerinti tiltott termékek beépítésével. (3) Tilos közvetlenül vagy közvetve megvásárolni, behozni vagy átadni a XXVII. mellékletben felsorolt aranyat, ha az Oroszországból származik, és azt 2022. július 22. után vitték ki Oroszországból az Unióba. (4) Tilos: a) az (1), a (2) és a (3) bekezdésben foglalt tilalommal összefüggésben közvetlenül vagy közvetve olyan technikai segítséget, brókertevékenységet vagy egyéb szolgáltatásokat biztosítani, amelyek az (1), a (2) és a (3) bekezdésben említett termékekhez, továbbá az említett termékek rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódnak; b) az (1), a (2) és a (3) bekezdésben foglalt tilalommal összefüggésben közvetlenül vagy közvetve finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az (1), a (2) és a (3) bekezdésben említett termékek megvásárlásához, behozatalához vagy átadásához, vagy a kapcsolódó technikai segítség, brókertevékenység vagy egyéb szolgáltatások biztosításához. (5) Az (1), a (2) és a (3) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók az olyan aranyra, amely az Oroszországban található - és a nemzetközi joggal összhangban mentességet élvező - diplomáciai képviseletek, konzuli képviseletek vagy nemzetközi szervezetek hivatalos céljaihoz szükséges. (6) A (3) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a XXVII. mellékletben felsorolt, az Európai Unióba beutazó természetes személyek vagy a velük utazó közvetlen családtagjaik személyes használatára szánt olyan árukra, amelyek az említett egyének tulajdonában vannak, és nem eladásra szánják azokat. (7) Az (1), a (2) és a (3) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok engedélyezhetik az Oroszországgal folytatott formális kulturális együttműködés keretében kölcsönzött kulturális javak átadását vagy kivitelét."

10. Az 5aa. cikk a következőképpen módosul:

a) a (3) bekezdés a következőképpen módosul:

i. az a) pont helyébe a következő szöveg lép:

"a) azon ügyletekre, amelyek földgáz, titán, alumínium, réz, nikkel, palládium és vasérc Oroszországból vagy Oroszországon keresztül az Unióba, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországába, Svájcba vagy a Nyugat-Balkánra történő közvetlen vagy közvetett megvásárlásához, behozatalához vagy szállításához feltétlenül szükségesek;"

ii. a d) pont helyébe a következő szöveg lép:

"d) olyan ügyletekre, többek között eladásokra, amelyek feltétlenül szükségesek valamely, az (1) bekezdésben említett jogi személyt, szervezetet vagy szervet magában foglaló, 2022. március 16. előtt létrehozott közös vállalkozás vagy hasonló jogi konstrukció 2022. december 31-ig történő felszámolásához;"

iii. a szöveg a következő pontokkal egészül ki:

"aa) amennyiben az a 3m. vagy a 3n. cikk alapján nem tilos, azon ügyletekre, amelyek a kőolaj - többek között finomított kőolajtermékek - Oroszországból vagy Oroszországon keresztül történő közvetlen vagy közvetett megvásárlásához, behozatalához vagy szállításához feltétlenül szükségesek.

f) olyan ügyletekre, amelyek gyógyszerészeti, orvosi, mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek megvásárlásához, behozatalához vagy szállításához szükségesek, beleértve a búzát és a műtrágyákat is, mely utóbbiak behozatala, megvásárlása és szállítása e rendelet alapján engedélyezett.

g) olyan ügyletekre, amelyek valamely tagállamban a bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági eljáráshoz való hozzáférés biztosításához, valamint a valamely tagállamban hozott ítéletnek vagy választottbírósági ítéletnek az elismeréséhez vagy végrehajtásához feltétlenül szükségesek, amennyiben az ilyen ügyletek összhangban vannak e rendelet és az (EU) 269/2014 rendelet célkitűzéseivel."

11. Az 5b. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Tilos betétet elfogadni orosz állampolgároktól vagy Oroszországban lakóhellyel rendelkező természetes személyektől, oroszországi székhelyű jogi személyektől, szervezetektől vagy szervektől, vagy olyan Unión kívüli székhelyű jogi személyektől, szervezetektől vagy szervektől, amelyek tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetlenül vagy közvetve orosz állampolgárok vagy Oroszországban lakóhellyel rendelkező természetes személyek rendelkeznek, ha az említett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv betéteinek összértéke hitelintézetenként meghaladja a 100 000 EUR-t.";

b) a (4) bekezdést el kell hagyni.

12. Az 5c. cikk (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

"f) az áruknak és szolgáltatásoknak az Unió és Oroszország közötti, tilalom alá nem eső, határokon átnyúló kereskedelméhez szükséges."

13. Az 5e. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó valamely tagállam, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországa vagy Svájc állampolgáraira, vagy valamely tagállamban, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországában vagy Svájcban ideiglenes vagy állandó tartózkodási engedéllyel rendelkező természetes személyekre."

14. Az 5j. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Tilos hitelminősítési szolgáltatásokat nyújtani bármely orosz állampolgár vagy oroszországi lakóhellyel rendelkező természetes személy, illetve bármely oroszországi székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy tekintetében."

15. Az 5k. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép: "(1) Tilos a közbeszerzési irányelvek, valamint a 2014/23/EU irányelv 10. cikke (1) és (3) bekezdésének, (6) bekezdése a)-e) pontjának, (8), (9) és (10) bekezdésének, 11., 12., 13. és 14. cikkének, a 2014/24/EU irányelv 7. cikke a)-d) pontjának és 8. cikkének, 10. cikke b)-f) és h)-j) pontjának, a 2014/25/EU irányelv 18. cikkének, 21. cikke b)-e) és g)-i) pontjának, 29. és 30. cikkének, és a 2009/81/EK irányelv 13. cikke a)-d), f-h) és j) pontjának, valamint az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet VII. címének hatálya alá tartozó bármely közbeszerzési szerződés vagy koncessziós szerződés odaítélése a következők részére vagy az ilyen szerződések teljesítésének folytatása a következőkkel: a) orosz állampolgár, oroszországi lakóhellyel rendelkező természetes személy, vagy oroszországi székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv; b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetlenül vagy közvetve az e bekezdés a) pontjában említett valamely szervezet rendelkezik; vagy c) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, aki vagy amely az e bekezdés a) vagy b) pontjában említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el; ideértve a szerződés értékének több mint 10 %-át kitevő alvállalkozókat, szállítókat vagy szervezeteket, amelyek kapacitásaira a közbeszerzési irányelvek értelmében támaszkodnak."

16. Az 5m. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(4) Az (1) és a (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben a vagyonrendelő vagy a kedvezményezett valamely tagállam állampolgára, vagy olyan természetes személy, aki valamely tagállamban, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországában vagy Svájcban ideiglenes vagy állandó tartózkodási engedéllyel rendelkezik."

17. Az 5n. cikk a következőképpen módosul:

a) a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(4) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az olyan, oroszországi székhelyű jogi személyek, szervezetek vagy szervek általi kizárólagos felhasználásra szánt szolgáltatásnyújtásra, amelyek valamely tagállam, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországa vagy Svájc joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában vannak, vagy annak kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt állnak.";

b) a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az érintett tagállam a (5) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot."

18. A 12a. cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

"(3) A tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai, többek között a végrehajtó hatóságok és a természetes személyeket, jogi személyeket, szervezeteket és szerveket, valamint az ingatlanokat vagy ingóságokat nyilvántartó hivatalos nyilvántartások kezelői információkat - köztük személyes adatokat - kezelnek és cserélnek a tagállamok más hatáskörrel rendelkező hatóságaival és az Európai Bizottsággal.

(4) A személyes adatok kezelését e rendeletnek, valamint az (EU) 2016/679 (*1) és az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (*2) megfelelően kell végezni, és kizárólag abban az esetben, ha arra e rendelet alkalmazásához, valamint a tagállamok között és az Európai Bizottsággal e rendelet alkalmazása során folytatott hatékony együttműködés biztosításához szükség van.

(*1) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.)."

(*2) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o.).""

19. A IV. melléklet e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

20. A VII. melléklet e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

21. A IX. melléklet e rendelet III. mellékletének megfelelően módosul.

22. A X. melléklet e rendelet IV. mellékletének megfelelően módosul.

23. A XXII. melléklet e rendelet V. mellékletének megfelelően módosul.

24. A XXIII. melléklet e rendelet VI. mellékletének megfelelően módosul.

25. A XXIV. melléklet e rendelet VII. mellékletének megfelelően módosul.

26. A rendelet e rendelet VIII. mellékletének megfelelően egy XXVI. melléklettel egészül ki.

27. A rendelet e rendelet IX. mellékletének megfelelően egy XXVII. melléklettel egészül ki.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napját követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. július 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. BEK

(1) HL L 193., 2022.7.21.

(2) A Tanács 833/2014/EU rendelete ( 2014. július 31. ) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről (HL L 229., 2014.7.31., 1. o. ).

I. MELLÉKLET

A 833/2014/EU rendelet IV. melléklete az alábbi természetes vagy jogi személyekkel, szervezetekkel vagy szervekkel egészül ki:

"A kettős felhasználású technológiák szövetségi központja - Soyuz (Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz)

Turajev Gépészeti Tervezőiroda - Soyuz (Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz)

Zsukovszkij Központi Aerohidrodinamikai Intézet (Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI))

Rosatomflot".

II. MELLÉKLET

A 833/2014/EU rendelet VII. melléklete a következőképpen módosul:

1. a II. kategóriában - Számítógépek, a következő szöveg: helyébe a következő szöveg lép:

"X.E.II.001 'Multiadatfolyam feldolgozó' berendezések 'kifejlesztésére' vagy 'gyártására' szolgáló 'technológia'.

Műszaki megjegyzés: Az X.E.II.001. pont alkalmazásában, ‘csoportos adatfeldolgozás' (multi-data stream processing): a mikroprogram vagy a berendezés architekturális technikája, amely lehetővé teszi két vagy több adatsor egyidejű feldolgozását egy vagy több utasítássor vezérlésével, az alábbi eszközök révén:"

"X.E.II.002 'Multiadatfolyam feldolgozó' berendezések ‘kifejlesztésére' vagy ‘gyártására' szolgáló ‘technológia'.

Műszaki megjegyzés: Az X.E.II.002. pont alkalmazásában, ‘csoportos adatfeldolgozás' (multi-data stream processing): a mikroprogram vagy a berendezés architekturális technikája, amely lehetővé teszi két vagy több adatsor egyidejű feldolgozását egy vagy több utasítássor vezérlésével, az alábbi eszközök révén:";

2. a szöveg az alábbi tételekkel egészül ki: "VIII. kategória - Vegyes termékek IX. kategória - Különleges anyagok és kapcsolódó berendezések X. kategória - Anyagfeldolgozás

X.A.VIII.014 Tömegoszlató vízágyúrendszerek és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek.

Megjegyzés: Az X.A.VIII.014 vízágyúrendszerek fogalmába tartoznak például: távvezérlésű vízágyúval felszerelt járművek vagy helyhez kötött állomások, amelyeket arra terveztek, hogy megvédjék a kezelőt külső zavargás esetén, a következő jellemzőkkel: páncél, ütésálló ablakok, fémernyők, gallytörő rácsok vagy defekttűrő abroncsok. A kifejezetten vízágyúkhoz tervezett alkatrészek közé tartozhatnak például: vízágyúfejek, szivattyúk, tárolók (tartályok), kamerák és fények, amelyeket lövedékekkel szemben merevítettek vagy védettek, az ezekhez a tételekhez tartozó emelőoszlopok és távműködtetési rendszerek.

X.A.VIII.015 Bűnüldözési célú ütőfegyverek, beleértve a nehezékkel ellátott botokat (sap), a rendőrbotokat, az oldalkaros botokat, a tonfákat, a (rugalmas) pálcákat (szjambok) és korbácsokat/ostorokat.

X.A.VIII.016 Rendőrsisakok és védőpajzsok; és a közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek.

X.A.VIII.017 Bűnüldözési célú rögzítőeszközök, beleértve a lábbilincseket (lábvas), bilincseket és kézi bilincseket; kényszerzubbonyt; elektromos sokkolóbilincset; elektromos sokkolóövet; sokkolószíjakat; többpontos rögzítőeszközöket, például fogva tartásra szolgáló székeket; és a közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészeket és kiegészítőket.

Megjegyzés: Az X.A.VIII.017 a bűnüldözési tevékenységek során használt rögzítőeszközökre vonatkozik. Nem vonatkozik azon orvosi eszközökre, amelyek fel vannak szerelve arra, hogy az orvosi eljárások során korlátozzák a betegek mozgását. Nem vonatkozik azon eszközökre, amelyek célja a memóriazavarokkal küzdő betegek megfelelő egészségügyi létesítményekben tartása. Nem vonatkozik az olyan biztonsági berendezésekre, mint a biztonsági övek vagy az autós biztonsági gyermekülések.

X.A.VIII.018 Olaj- és gázfeltáró berendezések, szoftverek és adatok, az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. Nem használt.

b. Hidraulikus rétegrepesztési cikkek, az alábbiak szerint:

1. Hidraulikus rétegrepesztési tervezési és elemzőszoftverek és adatok;

2. Hidraulikus rétegrepesztési 'támasztóanyag', 'rakkolófolyadék' és az ahhoz tartozó kémiai adalékanyagok; vagy

3. Nagynyomású szivattyúk.

Műszaki megjegyzés:

A 'támasztóanyag' olyan szilárd anyag, jellemzően kezelt homok vagy mesterséges kerámiaanyag, amelyet arra terveztek, hogy a rétegrepesztés során vagy azt követően az indukált hidraulikus repedést nyitva tartsa. Ezt az anyagot hozzáadják egy 'rakkolófolyadékhoz', amelynek összetétele az alkalmazott repesztés típusától függően változhat, és lehet gél-, hab- vagy síkosítóvíz-alapú.

X.A.VIII.019 Speciális feldolgozó berendezések, az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. Gyűrűmágnesek;

b. Nem használt.

X.B.VIII.001 Speciális feldolgozó berendezések, az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. Forrókamrák; vagy

b. Radioaktív anyagokkal való használatra alkalmas kesztyűs fülkék.

X.D.VIII.004 A kifejezetten az X.A.VIII.014. pont által ellenőrzés alá vont árucikkek "kifejlesztésére","gyártására" vagy "alkalmazására" tervezett "szoftver".

X.D.VIII.005 Speciális szoftver, az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. Neutronkalkulációkhoz/modellezéshez használt szoftver;

b. Sugárzási szállítási számításokhoz/modellezéshez használt szoftver; vagy

c. Hidrodinamikai számításokhoz/modellezéshez használt szoftver.

X.E.VIII.005 Az X.A.VIII.014. pont alatt ellenőrzés alá vont áruk "kifejlesztéséhez" vagy "gyártásához""szükséges""technológia".

X.E.VIII.006 Kizárólag az X.A.VIII.017. pont alatt ellenőrzés alá vont berendezések "kifejlesztésére" vagy "gyártására" szolgáló "technológia".

X.A.IX.001 Vegyi anyagok, beleértve a legfeljebb 1 tömegszázalék ortoklór-benzalmalononitrilt (CS) vagy legfeljebb 1 tömegszázalék klóracetofenont (CN) tartalmazó könnygázkészítményt, kivéve legfeljebb 20 g nettó tömegű egyedi tárolóedényekben; Paprika spray, kivéve, ha legfeljebb 85,05 g nettó tömegű egyedi tárolóedénybe csomagolt; füstbombák; nem irritáló füstölő fáklyák, kannák, gránátok és töltetek; valamint a közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, kettős katonai és kereskedelmi célú egyéb pirotechnikai termékek és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek.

X.A.IX.002 Ujjnyomatvételi porok, színezékek és tinták.

X.A.IX.003 Nem kifejezetten katonai felhasználásra tervezett és az 1A004. vagy 2B351. pont által ellenőrzés alá nem vont védő- és detektáló berendezések, valamint azok nem kifejezetten katonai felhasználásra tervezett és az 1A004. vagy 2B351. pont ellenőrzése alá nem vont részegységei, az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek felsorolását):

a. a személyi sugárzásmérő doziméterek; vagy

b. Tervezésük és funkciójuk alapján a polgári iparágakra (bányászat, kőfejtés, mezőgazdaság, gyógyszeripar, gyógyászat, állatgyógyászat, környezetvédelem, hulladékkezelés és az élelmiszeripar) jellemző veszélyek elleni védelemre korlátozódó berendezések.

Megjegyzés: A X.A.IX.003. nem vonja ellenőrzés alá a vegyi vagy biológiai anyagokkal szembeni védelemre szolgáló, kiskereskedelmi célú vagy személyes használatra csomagolt fogyasztási cikkeket, valamint az olyan gyógyászati termékeket, mint a latex vizsgálati kesztyűk, latex sebészeti kesztyűk, folyékony fertőtlenítőszerek, eldobható műtéti kendők, sebészi köpenyek, sebészi lábborítások és sebészi maszkok.

X.A.IX.004 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő különleges feldolgozó berendezések, az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő sugárzásérzékelő, monitorozó és mérő berendezések; vagy

b. Radiográfiai érzékelő berendezések, például röntgenátalakítók és fényporos képtároló lemezek.

X.B.IX.001 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő speciális feldolgozó berendezések, az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, fluorgyártásra szolgáló elektrolíziscellák;

b. Részecskegyorsítók;

c. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, a villamosenergia-ipar részére tervezett ipari folyamatirányító hardverek/rendszerek; vagy

e. Szerkezeti kompozitok, szálak, prepregek és preformok gyártására szolgáló berendezések.

X.C.IX.004 Az 1C010. vagy 1C210. pont által nem ellenőrzött szál-, illetve rostanyagok "kompozit" szerkezetekben történő felhasználásra, és amelyek fajlagos modulusa legalább 3,18 x 106 m, fajlagos szakítószilárdsága pedig legalább 7,62 x 104 m.

X.C.IX.005 "Oltóanyagok", "immunotoxinok", 'orvosi eszközök', 'diagnosztikai és élelmiszer-vizsgálati készletek', az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. Az 1C351., 1C353. vagy 1C354. pont által ellenőrzés alá vont termékeket tartalmazó vagy azok elleni felhasználásra tervezett "oltóanyagok";

b. Az 1C351.d. alpont által ellenőrzés alá vont termékeket tartalmazó "immunotoxinok"; vagy

c. 'Orvosi eszközök', amelyek az alábbiak bármelyikét tartalmazzák:

1. Az 1C351.d. alatt ellenőrzött "toxinok" (kivéve az 1C351.d.1. pont alatt ellenőrzött botulinum toxinokat, az 1C351.d.3. pont alatt ellenőrzött konotoxinokat vagy az 1C351.d.4. vagy.d.5. pont alatt vegyi háborús okokból ellenőrzött termékeket); vagy

2. Az 1C353.a.3. pont által ellenőrzött, géntechnológiával módosított szervezetek vagy genetikai elemek (kivéve azokat, amelyek az 1C351.d.1. pont alatt ellenőrzött botulinum toxinokat - vagy azok kódját -, illetve az 1C351.d.3. pont alatt ellenőrzött konotoxinokat tartalmaznak);

d. Az X.C.IX.005.c. alpont által nem ellenőrzött 'orvosi eszközök', amelyek az alábbiak bármelyikét tartalmazzák:

1. Az 1C351.d.1. pont által ellenőrzött botulinum toxinok;

2. Az 1C351.d.3. pont alatt ellenőrzött konotoxinok; vagy

3. Az 1C353.a.3. pont által ellenőrzött, géntechnológiával módosított szervezetek vagy genetikai elemek, amelyek az 1C351.d.1. pont által ellenőrzött botulinum toxinokat vagy az 1C351.d.3. pont által ellenőrzött konotoxinokat tartalmaznak, illetve azok kódja; vagy

e. Az 1C351.d. alpont által ellenőrzött termékeket tartalmazó 'diagnosztikai és élelmiszer-vizsgálati készletek' (kivéve az 1C351.d.4 vagy.d.5. pont alatt meghatározott, vegyi háborús okokból ellenőrzött termékeket). Műszaki megjegyzések:

1. 'Orvosi eszközök': (1) Gyógyászati eljárások keretében vizsgálatokra és humán (vagy állatorvosi) felhasználásra tervezett gyógyszerkészítmények, 2) klinikai vagy gyógyászati termékként történő forgalmazásra előrecsomagolt gyógyszerkészítmények, és (3) az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által jóváhagyott gyógyszerkészítmények klinikai vagy gyógyászati termékként történő forgalomba hozatalra, vagy kutatási célú új gyógyszerként történő felhasználásra.

2. A 'diagnosztikai és élelmiszer-vizsgálati készletek' kifejlesztésére, csomagolására és forgalmazására kifejezetten diagnosztikai vagy népegészségügyi célokból kerül sor. A bármely más konfigurációjú biológiai toxinokat, beleértve az ömlesztett szállítmányokat is, vagy bármely más végfelhasználásra szánt biológiai toxinok az 1C351. pont ellenőrzése alá tartoznak.

X.C.IX.006 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő energiahordozó anyagokat, valamint gáz-halmazállapotú nitrogén-trifluoridot tartalmazó kereskedelmi töltetek és eszközök (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. Kifejezetten olyan olajkutak üzemeltetésére tervezett formázott töltetek, amelyek egyetlen tengely mentén működő töltetet használnak, amelyek robbantáskor lyukat képeznek, és

1. az 'ellenőrzött anyagok' bármely formáját tartalmazzák;

2. csak egyenletes alakú kúpos béléssel rendelkeznek, amelynek bezárt szöge 90 fok vagy annál kisebb;

3. 0,010 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 0,090 kg 'ellenőrzött anyagot' tartalmaznak; valamint

4. legfeljebb 114,3 cm átmérőjű;

b. kifejezetten olajkút üzemeltetéséhez tervezett, legfeljebb 0,010 kg 'ellenőrzött anyagot' tartalmazó formázott töltetek;

c. Legfeljebb 0,064 kg/m 'ellenőrzött anyagot' tartalmazó robbanózsinór vagy sokkcső;

d. Munkavégző töltetek, amelyek legfeljebb 0,70 kg 'ellenőrzött anyagot' tartalmaznak a deflagrációs anyagban;

e. (Elektromos vagy nem elektromos) detonátorok és azok részegységei, amelyek legfeljebb 0,01 kg 'ellenőrzött anyagot' tartalmaznak;

f. Legfeljebb 0,01 kg 'ellenőrzött anyagot' tartalmazó gyújtóanyagok;

g. Legfeljebb 0,015 kg ellenőrzött 'energiahordozó anyagot' tartalmazó olajkútpatronok;

h. Legfeljebb 1,0 kg 'ellenőrzött anyagot' tartalmazó, kereskedelmi forgalomban kapható erősítő berendezés (öntött vagy kovácsolt booster);

i. 10,0 kg-nál kisebb, de legfeljebb 35 tömegszázalék ML8. 'ellenőrzött anyagot' tartalmazó, előre gyártott kereskedelmi forgalomban kapható olajzagy és emulzió;

j. Legfeljebb 3,5 kg 'ellenőrzött anyagot' tartalmazó vágógépek és vágóeszközök;

k. Pirotechnikai eszközök, amennyiben azokat kizárólag kereskedelmi célokra tervezték (pl. színpadi használatra, mozgóképi speciális effektekhez és tűzijátékokhoz), és amelyek legfeljebb 3,0 kg 'ellenőrzött anyagot' tartalmaznak;

l. Legfeljebb 1,0 kg 'ellenőrzött anyagot' tartalmazó, az X.C.IX.006.a-k. alpont által nem ellenőrzött, egyéb kereskedelmi forgalomban kapható robbanószerkezetek és -töltetek; vagy

Megjegyzés: Az X.C.IX.006.l. alpont magában foglalja a következőket: gépjármű-biztonsági berendezéseket; tűzoltó rendszereket; töltet szegecselő pisztolyhoz; robbanótöltetek mezőgazdasági, olaj- és gázipari tevékenységekhez, sportcikkekhez, kereskedelmi célú bányászathoz vagy építési beruházások céljából; valamint a kereskedelmi célú robbanóeszközök összeszereléséhez használt késleltető csövek.

m. Nitrogén-trifluorid (NF3), gáznemű. Megjegyzések:

1. 'Ellenőrzött anyagok': ellenőrzött energiahordozó anyagok (lásd: 1C011., 1C111., 1C239. vagy ML8. pont).

2. A nem gáz-halmazállapotú nitrogén-trifluoridot a közös katonai lista az ML8.d. alpont szerint szabályozza.

X.C.IX.007 Az 1C350. vagy az 1C450. pont által nem ellenőrzött keverékek, amelyek az 1C350. vagy az 1C450. pont által ellenőrzés alá vont vegyi anyagokat, valamint az 1C350 vagy 1C450 által nem ellenőrzött orvosi, analitikai, diagnosztikai és élelmiszer-vizsgálati készleteket tartalmaznak, és amelyek az 1C350. pont által ellenőrzés alá vont vegyi anyagokat tartalmaznak, az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. Az 1C350. pont által ellenőrzés alá vont prekurzor vegyi anyagok alábbi koncentrációit tartalmazó keverékek:

1. Olyan keverékek, amelyek legfeljebb 10 tömegszázalékban tartalmaznak a CWC 2. listájában szereplő, az 1C350. pont által ellenőrzött bármely vegyi anyagot;

2. Keverékek, amelyek 30 tömegszázaléknál kevesebbet tartalmaznak a következőkből:

a. Bármely, a CWC 3. listájában szereplő, az 1C350. pont által ellenőrzött vegyi anyag; vagy

b. Bármely, az 1C350. pont által ellenőrzött nem-CWC prekurzor vegyi anyag;

b. Az 1C450. pont által ellenőrzött mérgező vagy prekurzor vegyi anyagok alábbi koncentrációit tartalmazó keverékek:

1. Olyan keverékek, amelyek a CWC 2. listájában szereplő, az 1C450. pont által ellenőrzés alá vont vegyi anyagok alábbi koncentrációit tartalmazzák:

a. Olyan keverékek, amelyek legfeljebb 1 tömegszázalékban tartalmaznak a CWC 2. listájában szereplő, az 1C450.a.1. és a.2. pont által ellenőrzött vegyi anyagokat (azaz amitont vagy PFIB-et tartalmazó keverékeket); vagy

b. Olyan keverékek, amelyek legfeljebb 10 tömegszázalékban tartalmaznak a CWC 2. listájában szereplő, az 1C450.b.1., b.2., b.3., b.4., b.5. vagy b.6. pont által ellenőrzött vegyi anyagokat;

2. Olyan keverékek, amelyek 30 tömegszázaléknál kevesebbet tartalmaznak a CWC 3. listájában szereplő, az 1C450.a.4., a.5., a.6., a.7. vagy az 1C450.b.8. pont által ellenőrzött vegyi anyagokból;

c. Az 1C350. pont által ellenőrzött prekurzor vegyi anyagokat tartalmazó 'orvosi, analitikai, diagnosztikai és élelmiszer-vizsgálati készletek', amelyek vegyi anyagot az egyes típusok szerint 300 grammot meg nem haladó mennyiségben tartalmaznak.

Műszaki megjegyzés:

E bejegyzés alkalmazásában az 'orvosi, analitikai, diagnosztikai és élelmiszer-vizsgálati készletek' meghatározott összetételű előrecsomagolt anyagok, amelyeket kifejezetten orvosi, analitikai, diagnosztikai vagy népegészségügyi célokra fejlesztettek ki, csomagoltak és forgalmaznak. Az X.C.IX.007.c. alpontban leírt orvosi, analitikai, diagnosztikai és élelmiszer-vizsgálati készletek cserereagensei az 1C350. pont ellenőrzése alá tartoznak, ha a reagensek az 1C350. pont alatt a keverékekre megadott ellenőrzési szinttel megegyező vagy annál nagyobb koncentrációban tartalmaznak az adott bejegyzésben azonosított prekurzor vegyi anyagok közül legalább egyet.

X.C.IX.008 Az 1C008 által nem ellenőrzött, nem fluorozott polimer anyagok, az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. Poliarilén-éter ketonok, az alábbiak szerint:

1. Poliéter-éter keton (PEEK);

2. Poliéter-keton keton (PEKK);

3. Poliéter keton (PEK); vagy

4. Poliéter-keton-éter keton keton (PEKEKK);

b. Nem használt.

X.C.IX.009 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő különleges anyagok, az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. Edzett acél és volfrám-karbid precíziós golyóscsapágyak (3 mm vagy annál nagyobb átmérővel);

b. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő 304-es és 316-os rozsdamentes acéllemezek;

c. Monellemez;

d. Tributilfoszfát (CAS 126-73-8);

e. Salétromsav (CAS 7697-37-2) 20 tömegszázalék vagy annál nagyobb koncentrációban;

f. Fluor (CAS 7782-41-4); vagy

g. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő alfa-sugárzó radionuklidok.

X.C.IX.010 Az 1C010., 1C210. vagy X.C.IX.004. pont által nem ellenőrzött aromás poliamidok (aramidok), az alábbi formák bármelyikében megjelenítve (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. Alapanyagok;

b. Végtelen szálból készült fonal vagy monofil;

c. Végtelen szálból készült fonókábelek;

d. Előfonat;

e. Vágott szál;

f. Szövetek;

g. Rost vagy pehely.

X.C.IX.011 Nanoanyagok, az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. Félvezető nanoanyagok;

b. Kompozit alapú nanoanyagok; vagy

c. Az alábbi szénalapú nanoanyagok bármelyike:

1. Szén nanocsövek;

2. Szén nanoszálak;

3. Fullerének;

4. Grafének; vagy

5. Szénhagymák.

Megjegyzések: Az X.C.IX.011. pont alkalmazásában a nanoanyag olyan anyagot jelent, amely az alábbi kritériumok közül legalább egynek megfelel:

1. Olyan részecskékből áll, amelyek egy vagy több külső dimenziója a darabszám szerinti méreteloszlás több mint 1 %-ában az 1-100 nm-es mérettartományba esik;

2. Egy vagy több dimenzióban az 1-100 nm-es mérettartományba eső belső vagy felületi szerkezettel rendelkezik; vagy

3. 60 m2/cm3-nél nagyobb, térfogategységre vetített fajlagos felülettel rendelkezik, kivéve az 1 nm-nél kisebb méretű részecskékből álló anyagokat.

X.D.IX.001 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő különleges szoftverek, az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, kifejezetten az X.B.IX.001. által ellenőrzött ipari folyamatirányító hardverekhez/rendszerekhez tervezett szoftverek; vagy

b. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, kifejezetten az X.B.IX.001. által ellenőrzés alá vont szerkezeti kompozitok, szálak, prepregek és preformok gyártására szolgáló berendezésekhez tervezett szoftverek.

X.E.IX.001 Az X.C.IX.004. és az X.C.IX.010. pont által ellenőrzött szál- illetve rostanyagok "kifejlesztésére", "gyártására" vagy "alkalmazására" szolgáló "technológia".

X.E.IX.002 Az X.C.IX.011. pont által ellenőrzött nanoanyagok "kifejlesztésére", "gyártására" vagy "alkalmazására" szolgáló "technológia".

X.A.X.001 Ömlesztett, vagy nyomokban előforduló robbanóanyag vagy detonátor felderítésére szolgáló berendezés, amely automatizált eszközből vagy eszközök kombinációjából áll a különböző típusú robbanóanyagok, robbanószer-maradványok vagy detonátorok jelenlétének kimutatására; és a közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő összetevők:

a. Robbanóanyag-felderítő berendezés 'automatizált döntéshozatalhoz', amely ömlesztett robbanóanyagok felderítésére és azonosítására szolgál, és többek között röntgent (pl. komputertomográfiát, kettős energiát vagy koherens szórást), nukleáris (pl. termikus neutronanalízist, pulzusgyors neutronanalízist, pulzusgyors neutrontranszmissziós spektroszkópiát és gamma-rezonancia-abszorpciót) vagy elektromágneses technikákat (pl. kvadropólrezonancia és dielektrometria) használ;

b. Nem használt;

c. Detonátorérzékelő berendezés az automatikus döntéshozatalhoz gyújtóeszközök (pl. detonátorok, robbanófejek) észlelésére és azonosítására, amely többek között röntgent (pl. kettős energiát vagy komputertomográfiát) vagy elektromágneses technikákat alkalmaz. Műszaki megjegyzések:

Megjegyzés: Az X.A.X.001. szerinti robbanóanyag- vagy detonátorérzékelő berendezések közé tartoznak többek között a személyek, okmányok, poggyász, egyéb személyes tárgyak, rakomány és/vagy postai küldemények átvizsgálására szolgáló berendezések.

1. ‘Automatizált döntéshozatal': a berendezés azon képessége, hogy a tervezett vagy a kezelő által kiválasztott érzékenységi szinten észlelje a robbanóanyagokat vagy a detonátorokat, és automatikus riasztást adjon, ha az érzékenységi szintnek megfelelő vagy azt meghaladó robbanóanyagot vagy detonátort észlel.

2. Ez a bejegyzés nem vonatkozik azon berendezésekre, amelyek a mutatók kezelő általi értelmezésétől függnek, mint például a beszkennelt tétel(ek) szervetlen/organikus színtérképezése.

3. A robbanóanyagok és detonátorok magukban foglalják az X.C.VIII.004. és X.C.IX.006. pont alatt ellenőrzött kereskedelmi forgalomban kapható tölteteket és eszközöket, valamint az 1C011., 1C111. és 1C239. pont által ellenőrzés alá vont energiahordozó anyagokat.

X.A.X.002 A 30 GHz-től 3 000 GHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő rejtett objektumérzékelő berendezések, amelyek térbeli felbontása 0,1 mrad (milliradián) és legfeljebb 1 mrad (milliradián) között van, 100 m-es állótávolság mellett; és a közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő összetevők. Műszaki megjegyzés: A frekvenciák méréstartománya, amelyet általában milliméteres, szubmilliméteres hullámú és terahertz frekvenciatartománynak tekintenek.

Megjegyzés: A rejtett objektumérzékelő berendezések közé tartoznak többek között a személyek, okmányok, poggyász, egyéb személyes tárgyak, rakomány és/vagy postai küldemények átvizsgálására szolgáló berendezések.

X.A.X.003 A 2A001. pont által nem ellenőrzött csapágyak és csapágyrendszerek (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. Golyóscsapágyak vagy szilárd golyóscsapágyak, amelyek tűrését a gyártó az ABEC 7, ABEC 7P vagy ABEC 7T vagy az ISO szabvány szerinti 4. osztály vagy jobb (vagy azzal egyenértékű) szabvány szerint határozza meg, és rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. Különleges anyagok vagy különleges hőkezelés felhasználásával gyártották 573 K (300°C) feletti üzemi hőmérsékleten történő felhasználásra; vagy

2. Olyan kenőelemekkel vagy alkatrész-módosításokkal, amelyeket a gyártó specifikációja szerint kifejezetten arra terveztek, hogy a csapágyak 2,3 millió 'DN'-t meghaladó sebességgel működjenek;

b. Tömör kúpos görgős csapágyak, amelyek tűréseit a gyártó az ANSI/AFBMA 00. osztálya (hüvelyk) vagy az A (metrikus értékek) vagy annál jobb (illetőleg azzal egyenértékű) osztály szerint határozza meg, és amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők valamelyikével:

1. Olyan kenőelemekkel vagy alkatrész-módosításokkal, amelyeket a gyártó specifikációja szerint kifejezetten arra terveztek, hogy a csapágyak 2,3 millió 'DN'-t meghaladó sebességgel működjenek; vagy

2. 219 K alatti (-54°C) vagy 423 K feletti (150°C) üzemi hőmérsékleten történő felhasználásra gyártották;

c. Legalább 561 K (288°C) üzemi hőmérsékleten történő felhasználásra gyártott és 1 MPa-t meghaladó terhelhetőségű gázkenő fóliával kenhető csapágy;

d. Aktív mágneses csapágyrendszerek;

e. 219 K (-54°C) alatti vagy 423 K (150°C) feletti üzemi hőmérsékleten történő felhasználásra gyártott, szövettel ellátott önhangoló vagy szövetbélésű csúszócsapágyak. Műszaki megjegyzések:

1. 'DN' a csapágy mm-ben mért furatátmérőjének és a csapágy forgási sebességének (rpm) szorzata.

2. Az üzemi hőmérséklet magában foglalja azokat a hőmérsékleteket is, amelyeket akkor kapunk, amikor a gázturbina motorja működés után leállt.

X.A.X.004 Rozsdamentes, réz-nikkel ötvözetből vagy más, legalább 10 % nikkelt és/vagy krómot tartalmazó ötvözött acélból vagy ezek bevonatával készült csővezetékek, szerelvények és szelepek:

a. Legalább 200 mm belső átmérőjű, 3,4 MPa vagy annál nagyobb nyomáson történő működésre alkalmas nyomástartó cső és szerelvény;

b. A 2B350.g. alpont által nem ellenőrzött csőszelepek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

1. Legalább 200 mm belső átmérőjű csőméretű csatlakozó; valamint

2. Legalább 10,3 MPa-ra méretezett. Megjegyzések:

1. Az e pontban ellenőrzés alá vont tételekre vonatkozó szoftver tekintetében lásd az X.D.X.005. pontot.

2. Az e bejegyzés alapján ellenőrzött termékek technológiája tekintetében lásd a 2E001. ("kifejlesztés"), a 2E002. ("gyártás") és az X.E.X.003. ("alkalmazás") pontot.

3. Lásd a kapcsolódó 2A226., 2B350. és X.B.X.010. pont szerinti ellenőrzéseket.

X.A.X.005 Elektromágneses erővel megolvasztott fémek mozgatására tervezett szivattyúk. Megjegyzések:

1. Az e bejegyzés alapján ellenőrzött termékekhez kapcsolódó szoftverek tekintetében lásd az X.D.X.005. pontot.

2. Az e bejegyzés alapján ellenőrzött termékek technológiája tekintetében lásd a 2E001. ("kifejlesztés"), 2E002. ("gyártás") és az X.E.X.003. pontot ("alkalmazás").

3. A folyékonyfém-hűtésű reaktorokban használt szivattyúk a 0A001. pont ellenőrzése alá tartoznak.

X.A.X.006 'Hordozható elektromos generátorok' és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek.

Műszaki megjegyzés:

'Hordozható elektromos generátorok' - Az X.A.X.006. bejegyzésben szereplő generátorok hordozhatóak - legfeljebb 2 268 kg, kerekeken, vagy 2,5 tonna súlyú tehergépkocsiban szállíthatóak, külön kialakítási követelmény nélkül.

X.A.X.007 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő speciális feldolgozó berendezések, az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. Csőmembrános tömítésű szelepek;

b. Nem használt.

X.B.X.004 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő számjegyvezérlésű egységek szerszámgépekhez és "számjegyvezérlésű" szerszámgépek (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. "Számjegyvezérlésű" egységek szerszámgépekhez:

1. Négy interpoláló tengely koordinálható egyidejűleg kontúrvezérlésre; vagy

2. Két vagy több tengellyel rendelkeznek, amelyek egyidejűleg koordinálhatók kontúrvezérlésre, és legalább 0,001 mm-nél jobb (kisebb) programozható növekménnyel rendelkeznek;

3. "Számjegyvezérlésű" egységek két, három vagy négy interpoláló tengellyel rendelkező szerszámgépekhez, amelyek egyidejűleg koordinálhatók kontúrvezérlésre, és képesek közvetlenül (online) fogadni a számítógéppel támogatott tervezési (CAD) adatokat a gépi utasítások belső előkészítéséhez; vagy

b. Kifejezetten szerszámgépekhez tervezett mozgásszabályozó táblák, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1. Interpoláció több mint négy tengelyen;

2. Képesek valós idejű adatfeldolgozásra a szerszámút, a betáplálási sebesség és az orsó adatainak a megmunkálási művelet során történő módosítása céljából az alábbiak bármelyike által:

a. A részprogram adatainak automatikus kiszámítása és módosítása két vagy több tengely mentén történő megmunkáláshoz a mérési ciklusok és a forrásadatokhoz való hozzáférés révén; vagy

b. A számítástechnikai modell (stratégia) segítségével mért és feldolgozott, egynél több fizikai változóval rendelkező adaptív vezérlés egy vagy több megmunkálási utasításnak a folyamat optimalizálása érdekében történő megváltoztatása céljából; vagy

3. Képes CAD-adatok fogadására és feldolgozására a gépi utasítások belső előkészítése céljából;

c. "Számjegyvezérlésű" szerszámgépek, amelyek a gyártó műszaki specifikációja szerint felszerelhetők két vagy több tengely egyidejű kontúrvezérlésére szolgáló elektronikus eszközökkel, és rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:

1. Kettő vagy több tengely, amelyek egyidejűleg koordinálhatók kontúrvezérlésre; valamint

2. Pozicionálási pontosság az ISO 230/2 (2006) szerint, az összes rendelkezésre álló kompenzációval:

a. Köszörűgépek esetében jobb mint 15 μm bármely lineáris tengely mentén (teljes pozicionálás);

b. Marógépek esetében jobb mint 15 μm bármely lineáris tengely mentén (teljes pozicionálás); vagy

c. Esztergagépek esetében jobb mint 15 μm bármely lineáris tengely mentén (teljes pozicionálás); vagy

d. Szerszámgépek az alábbiak szerint fémek, kerámiák vagy kompozitok eltávolítására vagy vágására, amelyek a gyártó műszaki specifikációja szerint elektronikus eszközökkel szerelhetők fel a két vagy több tengelyen egyidejűleg történő kontúrvezérlés céljából:

1. Kontúrvezérlésre egyidejűleg koordinálható kettő vagy több tengellyel rendelkező eszterga-, köszörű-, maró szerszámgépek vagy ezek kombinációi, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők valamelyikével:

a. Egy vagy több kontúrvezérlésű "billenőorsó";

Megjegyzés: Az X.B.X.004.d.1.a. alpont csak köszörű- vagy maró szerszámgépekre vonatkozik.

b. "Excenter" (tengelyirányú elmozdulás) az orsó egy fordulata alatt 0,0006 mm-nél kisebb (jobb) teljes ütés (TIR) jön létre;

Megjegyzés: Az X.B.X.004.d.1.b. alpont csak esztergáló szerszámgépekre vonatkozik.

c. Az orsó egy fordulata alatt mért elmozdulás (az orsó beállításból való kiesése) 0,0006 mm-nél kisebb (jobb) teljes ütést (TIR) eredményez; vagy

d. A "pozicionálási pontosság" az összes rendelkezésre álló kompenzáció mellett kisebb (jobb) mint: 0,001° bármely forgótengelyen;

2. Vezetékes típusú villamos kisülésű gépek (EDM), amelyek öt vagy több olyan tengellyel rendelkeznek, amelyek egyidejűleg koordinálhatók kontúrvezérlésre.

X.B.X.005 Nem "számjegyvezérlésű" szerszámgépek optikai minőségű felületek előállítása céljából (lásd az Ellenőrzött tételek listáját) és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek,

a. Egypontos vágószerszámot használó esztergagépek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

1. A csúszás pozicionálási pontossága 300 mm távolságonként kisebb (jobb) mint 0,0005 mm;

2. A kétirányú csúszópozicionálási ismételhetőség kevesebb (jobb) mint 0,00025 mm 300 mm-es távolságonként;

3. Az orsó "kiesése a beállításból" és "excentere" kisebb (jobb) mint 0,0004 mm TIR;

4. A csúszómozgás szögeltérése, TIR (oldalirányú kitérése, emelkedése és elfordulása) a teljes út megtétele alatt kisebb (jobb) mint 2 ívmásodperc; valamint

5. A csúszás függélye (merőlegessége) 300 mm-es távolságonként 0,001 mm-nél kisebb (jobb);

Műszaki megjegyzés:

Egy tengely kétirányú csúszópozicionálási ismételhetősége (R) az ismételhetőség maximális értéke a tengely mentén vagy a tengely körül bármely pozícióban, az ISO 230/2: 1988. 2.11. részében meghatározott eljárással és feltételek mellett.

b. A következők bármelyikével rendelkező egyfogú marógépek:

1. Az orsó "kiesése a beállításból" és "excentere" kisebb (jobb) mint 0,0004 mm TIR; valamint

2. A csúszómozgás szögeltérése, TIR (oldalirányú kitérése, emelkedése és elfordulása) a teljes út megtétele alatt kisebb (jobb) mint 2 ívmásodperc.

X.B.X.006 A 2B003. pont által nem ellenőrzött sebességváltó-gyártó és/vagy kikészítő gépek, amelyek képesek az AGMA 11-nél jobb minőségű sebességváltók előállítására.

X.B.X.007 A 2B006. vagy 2B206. pont által nem ellenőrzött méretvizsgáló vagy mérőrendszerek vagy berendezések, az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. Manuális méretellenőrző gépek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

1. Két vagy több tengely; valamint

2. A mérési bizonytalanság (3 + L/300) μm vagy annál kisebb (jobb) bármelyik tengelyen ("L" a mm-ben mért hosszúság).

X.B.X.008 A 2B007. vagy 2B207. pont által nem ellenőrzött "robotok", amelyek képesek egy vagy több érzékelő visszacsatolási információinak valós idejű feldolgozás során történő felhasználására programok létrehozása vagy módosítása, illetve numerikus programadatok létrehozása vagy módosítása céljából.

X.B.X.009 Kifejezetten az X.B.X.004. pont által ellenőrzés alá vont szerszámgépekhez vagy az X.B.X.006., X.B.X.007. vagy X.B.X.008. pont által ellenőrzött berendezésekhez tervezett részegységek, áramköri kártyák vagy betétek:

a. Olyan, minimálisan orsókból és csapágyakból álló orsószerkezetek, amelyek esetében az orsó egy fordulata alatt mért sugárirányú vagy tengelyirányú tengelyelmozdulás 0,0006 mm-nél kisebb (jobb) teljes ütést (TIR) eredményez;

b. Egypontos gyémántvágó szerszámbetétek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

1. Hibátlan és sorjamentes vágóél bármely irányban 400-szoros nagyítás esetén;

2. Vágási sugár 0,1-5 mm között; valamint

3. Vágási sugár körtől való eltérése kevesebb (jobb) mint 0,002 mm TIR.

c. Kifejezetten erre a célra tervezett nyomtatott áramköri kártyák olyan szerelt alkatrészekkel, amelyek a gyártó specifikációja szerint alkalmasak a "számjegyvezérlésű" egységeknek, szerszámgépeknek vagy visszatáplálási eszközöknek az X.B.X.004., X.B.X.006., X.B.X.007., X.B.X.008. vagy X.B.X.009. pont alatt meghatározott szintekre történő vagy azt meghaladó korszerűsítésére.

Műszaki megjegyzés:

E bejegyzésbe nem tartoznak bele az olyan - zárt- vagy nyílthurkú visszacsatolásos technikák nélküli - interferométer mérési rendszerek, amelyek a szerszámgépek, méretellenőrző gépek és egyéb hasonló berendezések szögeltérési hibájának mérésére lézert alkalmaznak.

X.B.X.010 A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő speciális feldolgozó berendezések, az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő izosztatikus melegsajtolók;

b. Csőmembrános gyártóberendezés, beleértve a hidraulikus formázóberendezést és a csőmembrános alaknyomókat is;

c. Lézeres hegesztőgépek;

d. MIG védőgázas hegesztőgépek;

e. Fénycsöves (e-beam) hegesztőgépek;

f. Monelberendezések, beleértve a szelepeket, csővezetékeket, tartályokat és edényeket is;

g. 304-es és 316-os rozsdamentes acélból készült szelepek, csővezetékek, tartályok és edények;

Megjegyzés: A szerelvények az X.B.X.010.g. alpont alkalmazásában csővezetékek részének minősülnek.

h. Bányászati és fúróberendezések, az alábbiak szerint:

1. Nagy fúróberendezések, amelyek képesek 61 cm-nél nagyobb átmérőjű furatok kialakítására;

2. A bányászatban használt nagy földmunkagépek;

i. Alkatrészek nikkellel vagy alumíniummal való bevonására tervezett galvanizáló berendezés;

j. Ipari felhasználásra és 5 HP vagy annál nagyobb elektromos motorral történő használatra tervezett szivattyúk;

k. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő vákuumszelepek, csővezetékek, karimák, tömítések és kapcsolódó berendezések, amelyeket kifejezetten magas vákuumos üzemre terveztek;

l. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, centrifugális és megfolyatásos elven működő formázógépek;

m. A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő centrifugális többsíkú kiegyensúlyozó gépek;

n. Ausztenites rozsdamentesacél lemezek, szelepek, csővezetékek, tartályok és edények.

X.D.X.001 A kifejezetten az X.A.X.001. pont által ellenőrzés alá vont berendezések "kifejlesztésére", "gyártására" vagy "alkalmazására" tervezett vagy módosított "szoftver".

X.D.X.002 Az X.A.X.002. pont által ellenőrzés alá vont rejtett tárgyak felderítésére szolgáló berendezések "kifejlesztéséhez", "gyártásához" vagy "alkalmazásához""szükséges""szoftver".

X.D.X.003 Kifejezetten az X.B.X.004., az X.B.X.006. vagy az X.B.X.007., az X.B.X.008. és az X.B.X.009. pontban meghatározott berendezés "kifejlesztéséhez", "gyártásához" vagy "alkalmazásához" tervezett "szoftver".

X.D.X.004 Speciális "szoftver", az alábbiak szerint (lásd az Ellenőrzött tételek listáját):

a. Adaptív vezérlésre szolgáló "szoftver", amely rendelkezik mindkét alábbi jellemzővel:

1. A rugalmas gyártóegységek (FMU-k) esetében; valamint

2. Képesek programok vagy adatok valós idejű feldolgozás során történő előállítására vagy módosítására legalább két érzékelési (detektálási) technika segítségével egyidejűleg kapott jelek felhasználásával, például:

a. Gépi látás (optikai távolság);

b. Infravörös képalkotás;

c. Akusztikus képalkotás (akusztikus távolságmérő);

d. Tapintható mérés;

e. Inerciális pozicionálás;

f. Erőmérés; valamint

g. A nyomaték mérése.

Megjegyzés: Az X.D.X.004.a. alpont nem vonja ellenőrzés alá a "szoftvert", amely a 'rugalmas gyártóegységeken' belül csak a funkcionálisan azonos berendezések átütemezését biztosítja előre tárolt részprogramokkal és a részprogramok elosztására vonatkozó, előre tárolt stratégiával.

b. Nem használt.

X.D.X.005 A kifejezetten az X.A.X.004. vagy az X.A.X.005. pont által ellenőrzés alá vont tételek "kifejlesztésére", "gyártására" vagy "alkalmazására" tervezett vagy módosított "szoftver".

Megjegyzés: Az e pontban ellenőrzés alá vont "szoftver""technológiája" tekintetében lásd: 2E001 ("kifejlesztés").

X.D.X.006 A kifejezetten az X.A.X.006. pont által ellenőrzés alá vont hordozható elektromos generátorok "kifejlesztésére" vagy "gyártására" tervezett "szoftver".

X.E.X.001 Az X.A.X.002 pont által ellenőrzés alá vont berendezések "kifejlesztéséhez", "gyártásához" vagy "alkalmazásához""szükséges""technológia", vagy az X.D.X.002. pont által ellenőrzés alá vont "szoftver""kifejlesztéséhez" szükséges "technológia".

Megjegyzés: A kapcsolódó áru- és szoftverellenőrzéseket lásd az X.A.X.002 és X.D.X.002 pontban.

X.E.X.002 Az X.B.X.004., X.B.X.006., X.B.X.007. vagy X.B.X.008. pont alatt ellenőrzés alá vont berendezések "alkalmazására" szolgáló "technológia".

X.E.X.003 Az X.A.X.004. vagy X.A.X.005. pont által ellenőrzés alá vont berendezések "alkalmazására" vonatkozó, az Általános technológiai megjegyzés szerinti "technológia".

X.E.X.004 Az X.A.X.006 pont alatt ellenőrzés alá vont hordozható elektromos generátorok "alkalmazására" szolgáló "technológia".",

III. MELLÉKLET

A 833/2014/EU rendelet IX. mellékletének helyébe a következő szöveg lép:

"IX. MELLÉKLET

A. Szolgáltatási, átadási vagy kiviteli értesítés, kérelem és engedély formanyomtatványának mintája

(az e rendelet 2c. cikkében említettek szerint)

Az exportengedély annak érvényességi dátumáig az Európai Unió valamennyi tagállamában érvényes.

EURÓPAI UNIÓ EXPORTENGEDÉLY / -ÉRTESÍTÉS ((EU) 2022/328 rendelet)

A 833/2014/EU tanácsi rendelet 2. cikkének (3) bekezdése vagy 2a. cikkének (3) bekezdése szerinti értesítés esetében adja meg, hogy mely pont(ok) alkalmazandó(k): Engedély esetében adja meg, hogy azt a 833/2014/EU tanácsi rendelet 2. cikkének (4) bekezdése, 2. cikkének (5) bekezdése, 2a. cikkének (4) bekezdése, 2a. cikkének (5) bekezdése vagy 2b. cikkének (1) bekezdése alapján kérte-e:

☐ a) humanitárius cél, egészségügyi szükséghelyzet kezelése, az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűleg súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése, vagy természeti katasztrófákra való reagálás;

☐ b) orvosi vagy gyógyszerészeti cél;

☐ c) a hírközlő média számára szükséges termékek ideiglenes exportja;

☐ d) szoftverfrissítés;

☐ e) fogyasztói kommunikációs eszközként való használat;

☐ f) az Oroszországba utazó természetes személyek vagy a velük utazó közvetlen családtagjaik általi személyes használat, a személyes használati tárgyakra, háztartási ingóságokra, az említett egyének tulajdonában lévő, nem értékesítésre szánt járművekre vagy eszközökre korlátozva.

A 833/2014/EU tanácsi rendelet 2. cikkének (4) bekezdése vagy 2a. cikkének (4) bekezdése szerinti engedély esetében adja meg, hogy mely pont(ok) alkalmazandó(k):

☐ a) az Unió, a tagállamok kormányai és Oroszország kormánya közötti, tisztán polgári ügyekben folytatott együttműködés;

☐ b) űrprogramokhoz kapcsolódó kormányközi együttműködés;

☐ c) az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek működtetése, karbantartása, biztonsága és a fűtőanyag-utókezelés, valamint a polgári célú nukleáris együttműködés, különösen a kutatás és fejlesztés területén;

☐ d) tengerészeti biztonság;

☐ e) olyan, polgári célú, nem nyilvánosan hozzáférhető elektronikus hírközlő hálózatokhoz kapcsolódó felhasználás, amelyek nem képezik állami ellenőrzés alatt álló, vagy több mint 50 %-os állami tulajdonban lévő szervezet tulajdonát;

☐ f) valamely tagállam vagy partnerország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában, illetve kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt álló szervezetek általi kizárólagos felhasználás;

☐ g) az Unió, a tagállamok és a partnerországok diplomáciai képviseletei, többek között a küldöttségek, a nagykövetségek és a missziók általi felhasználás;

☐ h) oroszországi természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek - kivéve Oroszország kormányát és a közvetlen vagy közvetett irányítása alatt álló vállalkozásokat - számára a kiberbiztonság és információbiztonság biztosítása.

A 833/2014/EU tanácsi rendelet 2b. cikkének (1) bekezdése szerinti engedély esetében adja meg, hogy mely pont alkalmazandó:

☐ a) az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűsíthetően súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése;

☐ b) a 2022. február 26. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések, feltéve, hogy az engedélyt 2022. május 1-je előtt kérelmezik.

1

1. Exportőr

2. Azonosítási szám

3. Érvényességi dátum (ha alkalmazható)

4. Kapcsolattartó

5. Címzett

6. Kibocsátó hatóság

7. Ügynökség/képviselet (ha különbözik az exportőrtől)

Kód (1)

8. Feladási ország

Kód2

9. Végfelhasználó (ha különbözik a címzettől)

10. Az a tagállam, amelyben a termék jelenleg vagy a jövőben fellelhető

Kód2

11. A szándékolt kiviteli vámeljárás szerinti tagállam

1 Kód2

12. A végső rendeltetési hely szerinti ország

Erősítse meg, hogy nem katonai végfelhasználóról van szó. Igen/Nem

Kód2

13. A termék megnevezése (2)

14. Származási ország

15. A Harmonizált Rendszer vagy a Kombinált Nómenklatúra szerinti (adott esetben nyolcjegyű) vámtarifaszám (CAS-számmal, ha rendelkezésre áll)

16. Ellenőrzési jegyzék száma (a jegyzékben szereplő termékek esetében)

17. Pénznem és érték

18. A termékek mennyisége

Erősítse meg, hogy nem katonai végfelhasználásról van szó. Igen/Nem

19. Végfelhasználás

20. Szerződés dátuma (ha alkalmazható)

21. Kiviteli vámeljárás

22. További információk:

Előzetesen nyomtatott információk számára fenntartott hely A tagállam tölti ki

A kibocsátó hatóság tölti ki

Bélyegző/aláírás Kibocsátó hatóság

Dátum

EURÓPAI UNIÓ ((EU) 2022/328 rendelet)

1 b

1. Exportőr

2. Azonosítási szám

Kód2

13. A termék megnevezése

14. Származási ország

15. Vámtarifaszám (adott esetben nyolcjegyű; CAS-számmal, ha rendelkezésre áll)

16. Ellenőrzési jegyzék száma (a jegyzékben szereplő termékek esetében)

17. Pénznem és érték

18. A termékek mennyisége

Kód2

13. A termék megnevezése

14. Származási ország

15. Vámtarifaszám (adott esetben nyolcjegyű; CAS-számmal, ha rendelkezésre áll)

16. Ellenőrzési jegyzék száma (a jegyzékben szereplő termékek esetében)

17. Pénznem és érték

18. A termékek mennyisége

Kód2

13. A termék megnevezése

14. Származási ország

15. Vámtarifaszám

16. Ellenőrzési jegyzék száma

17. Pénznem és érték

18. A termékek mennyisége

Kód2

13. A termék megnevezése

14. Származási ország

15. Vámtarifaszám

16. Ellenőrzési jegyzék száma

17. Pénznem és érték

18. A termékek mennyisége

Kód2

13. A termék megnevezése

14. Származási ország

15. Vámtarifaszám

16. Ellenőrzési jegyzék száma

17. Pénznem és érték

18. A termékek mennyisége

Kód2

13. A termék megnevezése

14. Származási ország

15. Vámtarifaszám

16. Ellenőrzési jegyzék száma

17. Pénznem és érték

18. A termékek mennyisége

Megjegyzés: A 24. oszlop 1. sorában a meglévő mennyiséget, 2. sorában az ez alkalommal levont mennyiséget kell feltüntetni

23. Nettó mennyiség/érték (Nettó tömeg/egyéb értékek a mennyiségi egység megadásával)

26. Vámdokumentumok (típus és szám) vagy a kivonat (száma) és a levonás dátuma

27. Tagállam, név és aláírás, levonás igazolása bélyegzővel

24. Számmal

25. A levonás értéke/mennyisége betűvel

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

A. Brókertevékenység folytatására / technikai segítségnyújtás biztosítására vonatkozó értesítés, kérelem és engedély formanyomtatványának mintája

(e rendelet 2C. cikke szerint)

EURÓPAI UNIÓ TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ((EU) 2022/328 rendelet)

A 833/2014/EU tanácsi rendelet 2. cikkének (3) bekezdése vagy 2a. cikkének (3) bekezdése szerinti értesítés esetében adja meg, hogy mely pont(ok) alkalmazandó(k): Engedély esetében adja meg, hogy azt a 833/2014/EU tanácsi rendelet 2. cikkének (4) bekezdése, 2. cikkének (5) bekezdése, 2a. cikkének (4) bekezdése, 2a. cikkének (5) bekezdése vagy 2b. cikkének (1) bekezdése alapján kérte-e:

☐ a) humanitárius cél, egészségügyi szükséghelyzet kezelése, az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűleg súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése, vagy természeti katasztrófákra való reagálás;

☐ b) orvosi vagy gyógyszerészeti cél;

☐ c) a hírközlő média számára szükséges termékek ideiglenes exportja;

☐ d) szoftverfrissítés;

☐ e) fogyasztói kommunikációs eszközként való használat;

☐ f) az Oroszországba utazó természetes személyek vagy a velük utazó közvetlen családtagjaik általi személyes használat, a személyes használati tárgyakra, háztartási ingóságokra, az említett egyének tulajdonában lévő, nem értékesítésre szánt járművekre vagy eszközökre korlátozva.

A 833/2014/EU tanácsi rendelet 2. cikkének (4) bekezdése vagy 2a. cikkének (4) bekezdése szerinti engedély esetében adja meg, hogy mely pont(ok) alkalmazandó(k):

☐ a) az Unió, a tagállamok kormányai és Oroszország kormánya közötti, tisztán polgári ügyekben folytatott együttműködés;

☐ b) űrprogramokhoz kapcsolódó kormányközi együttműködés;

☐ c) az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek működtetése, karbantartása, biztonsága és a fűtőanyag-utókezelés, valamint a polgári célú nukleáris együttműködés, különösen a kutatás és fejlesztés területén;

☐ d) tengerészeti biztonság;

☐ e) olyan, polgári célú, nem nyilvánosan hozzáférhető elektronikus hírközlő hálózatokhoz kapcsolódó felhasználás, amelyek nem képezik állami ellenőrzés alatt álló, vagy több mint 50 %-os állami tulajdonban lévő szervezet tulajdonát;

☐ f) valamely tagállam vagy partnerország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában, illetve kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt álló szervezetek általi kizárólagos felhasználás;

☐ g) az Unió, a tagállamok és a partnerországok diplomáciai képviseletei, többek között a küldöttségek, a nagykövetségek és a missziók általi felhasználás;

☐ h) oroszországi természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek - kivéve Oroszország kormányát és a közvetlen vagy közvetett irányítása alatt álló vállalkozásokat - számára a kiberbiztonság és információbiztonság biztosítása.

A 833/2014/EU tanácsi rendelet 2b. cikkének (1) bekezdése szerinti engedély esetében adja meg, hogy mely pont alkalmazandó:

☐ a) az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűsíthetően súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése.

☐ b) a 2022. február 26. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések, feltéve, hogy az engedélyt 2022. május 1-je előtt kérelmezik.

1

1. Bróker/ Technikai segítségnyújtást végző/ Kérelmező

2. Azonosítási szám

3. Érvényességi dátum (ha alkalmazható)

4. Kapcsolattartó

5. A származási harmadik ország exportőre (adott esetben)

6. Kibocsátó hatóság

7. Címzett

Kód (3)

8. A bróker / technikai segítségnyújtást végző lakóhelye vagy letelepedési helye szerinti tagállam

Kód1

9. Származási ország / A brókertevékenység tárgyát képező termékek helye szerinti harmadik ország

Kód1

10. A rendeltetési harmadik ország végfelhasználója (ha eltér a címzettől)

11. Rendeltetési ország

12. Részt vevő harmadik felek, pl. ügynökök (adott esetben)

1 Erősítse meg, hogy nem katonai végfelhasználóról van szó. Igen/Nem

13. A termékek / technikai segítségnyújtás megnevezése.

14. A Harmonizált Rendszer vagy a Kombinált Nómenklatúra szerinti vámtarifaszám (adott esetben)

15. Ellenőrzési jegyzék száma (adott esetben)

16. Pénznem és érték

17. A termékek mennyisége (adott esetben)

Erősítse meg, hogy nem katonai végfelhasználásról van szó. Igen/Nem

18. Végfelhasználás

19. További információk:

Előzetesen nyomtatott információk számára fenntartott hely A tagállam tölti ki

A kibocsátó hatóság tölti ki Kibocsátó hatóság

Aláírás Bélyegző

Dátum

(1) Lásd az 1172/95/EK rendeletet (HL L 118., 1995.5.25., 10. o.).

(2) Szükség esetén e megnevezés egy vagy több függelékként csatolható e formanyomtatványhoz (1a). Ilyen esetben ebben a mezőben adja meg a függelékek pontos számát. A megnevezésnek a lehető legpontosabbnak kell lennie, és adott esetben tartalmaznia kell a CAS-számot vagy más hivatkozásokat, különösen a vegyi termékek esetében.

(3) Lásd az 1172/95/EK rendeletet (HL L 118., 1995.5.25., 10. o.).

IV. MELLÉKLET

A 833/2014/EU rendelet X. mellékletének helyébe a következő szöveg lép:

"X. MELLÉKLET

A 3b. cikk (1) bekezdésében említett termékek és technológiák jegyzéke

KN-kód Termék

ex 8414 10 81 Kriogén szivattyú az LNG-eljárásban

ex 8418 69 00 Technológiai egységek gáz hűtéséhez az LNG-eljárásban

ex 8419 40 00 Atmoszférikus-vákuumos nyersolajdesztillációs egységek (CDU)

ex 8419 40 00 Technológiai egységek szénhidrogének szétválasztásához és frakcionálásához az LNG-eljárásban

ex 8419 50 20 , 8419 50 80 Hűtőláda az LNG-eljárásban

ex 8419 50 20 , 8419 50 80 Kriogén hőcserélő az LNG-eljárásban

ex 8419 60 00 Technológiai egységek földgáz cseppfolyósításához

ex 8419 60 00 , 8419 89 98 , 8421 39 15 , 8421 39 25 , 8421 39 35 , 8421 39 85 Hidrogénvisszanyerési és -tisztítási technológia

ex 8419 60 00 , 8419 89 98 , 8421 39 35 , 8421 39 85 Finomítóifütőgáz-kezelés és kénvisszanyerési technológia (beleértve az aminos mosási egységeket, a kénvisszanyerési egységeket, a véggázkezelési egységeket)

ex 8419 89 10 Hűtőtorony és a közvetlen hűtés hasonló létesítménye (elválasztófal nélkül) vízcirkulációval, a jelen mellékletben felsorolt technológiával történő felhasználásra tervezték.

ex 8419 89 98 Alkilező és izomerizációs egységek

ex 8419 89 98 Aromásszénhidrogén-termelő egységek

ex 8419 89 98 Katalitikus reformáló- / krakkolóegységek

ex 8419 89 98 Késleltetett kokszolók

ex 8419 89 98 Flexikokszoló egységek

ex 8419 89 98 Hidrokrakkoló reaktorok

ex 8419 89 98 Hidrokrakkoló reaktorok tartályai

ex 8419 89 98 Hidrogénfejlesztő technológia

ex 8419 89 98 Hidrogénező technológia/egységek

ex 8419 89 98 Naftaizomerizációs egységek

ex 8419 89 98 Polimerizációs egységek

ex 8419 89 98 Kénelőállító egységek

ex 8419 89 98 Kénsavalkilező és kénsav-regeneráló egységek

ex 8419 89 98 Termikus krakkolóegységek

ex 8419 89 98 [Toluol és nehéz aromás anyagok] Transzalkilező egységek

ex 8419 89 98 Viszkozitástörők

ex 8419 89 98 Vákuumgázolaj-hidrokrakkoló egységek

ex 8479 89 97 Oldószeres aszfaltmentesítő egységek

V. MELLÉKLET

A 833/2014/EU rendelet XXII. mellékletében a cím helyébe a következő szöveg lép:

"A 3j. cikkben említett szén- és egyéb termékek jegyzéke".

VI. MELLÉKLET

A 833/2014/EU rendelet XXIII. mellékletének helyébe a következő szöveg lép:

"XXIII. MELLÉKLET

A 3k. CIKKBEN EMLÍTETT TERMÉKEK ÉS TECHNOLÓGIÁK JEGYZÉKE

KN-kód A termék neve

0601 10 Hagyma, gumó, gumós gyökér, hagymagumó, gyökércsíra és rizóma (vegetatív) nyugalmi állapotban

0601 20 Hagyma, gumó, gumós gyökér, hagymagumó, gyökércsíra és rizóma fejlődésben, növekedésben (vegetációban) vagy virágzásban; cikórianövény és -gyökér

0602 30 Rododendron és azálea oltva is

0602 40 Rózsa oltva is

0602 90 Más élő növény (beleértve azok gyökereit is), dugvány és oltvány; gombacsíra - Más

0604 20 Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló lombozat, ág és más növényi rész, virág vagy bimbó nélkül és fű, moha és zuzmó, mindezek frissen, szárítva, fehérítve, festve, impregnálva vagy más módon kikészítve - Friss

2508 40 Más agyag

2508 70 Samott- vagy dinaszföld

2509 00 Kréta

2512 00 Kovasavas fosszilis por (pl. ázalagföld, tripelföld és diatómaföld) és hasonló kovasavas föld, kalcinálva is, ha a térfogattömege 1 vagy annál kisebb

2515 12 Fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva, tömb vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú tábla formában

2515 20 Ekozin és más emlékművi vagy építőkő mészkőből; alabástrom

2518 20 Kalcinált vagy zsugorított (szinterelt) dolomit

2519 10 Természetes magnézium-karbonát (magnezit)

2520 10 Gipsz; anhidrit

2521 00 Kohómészkő; mészkő és más mésztartalmú kő, mész vagy cement előállításához

2522 10 Égetett mész

2522 30 Hidraulikus mész

2525 20 Csillámpor

2526 20 Természetes zsírkő durván nagyolva vagy fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva is, tömb vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú tábla formában; talkum - Szemcsézve vagy porítva

2530 20 Kizerit, epsomit (természetes magnézium-szulfát)

2707 30 Xilolok

2708 20 Szurokkoksz

2712 10 Vazelin

2712 90 Vazelin; paraffinviasz, mikrokristályos kőolajviasz, paraffingács, ozokerit, lignitviasz, tőzegviasz, más ásványi viasz és szintézissel vagy más eljárással előállított hasonló termék, színezve is:

2715 00 Természetes aszfaltot, természetes bitument, ásványolaj-bitument, ásványi kátrányt vagy ásványi kátrányszurkot tartalmazó bitumenes masztix, lepárlási maradvány és más bitumenes keverék - Más

2804 10 Hidrogén

2804 30 Nitrogén

2804 40 Oxigén

2804 61 Szilícium - Legalább 99,99 tömegszázalék szilíciumtartalommal

2804 80 Arzén

2806 10 Hidrogén-klorid (sósav)

2806 20 Klórszulfonsav

2811 29 Nemfémek más szervetlen oxigénvegyületei - Más

2813 10 Szén-diszulfid (szénkéneg)

2814 20 Ammónia, vizes oldatban

2815 12 Nátrium-hidroxid (marónátron) vizes oldatban (nátronlúg vagy folyékony szóda)

2818 30 Alumínium-hidroxid

2819 90 Króm-oxidok és króm-hidroxidok - Más

2820 10 Mangán-dioxid

2827 31 Más kloridok - Magnézium-klorid

2827 35 Más kloridok - Nikkel-klorid

2828 90 Hipokloritok; kereskedelmi kalciumhipoklorit; kloritok; hipobromitok - Más

2829 11 Nátrium-klorát

2832 20 Szulfitok (a nátrium kivételével)

2833 24 Nikkel-szulfát

2833 30 Timsók

2834 10 Nitritek

2836 30 Nátrium-hidrogén-karbonát (nátriumbikarbonát)

2836 50 Kalcium-karbonát

2839 90 Szilikátok; kereskedelmi alkálifém-szilikátok - Más

2840 30 Peroxoborátok (perborátok)

2841 50 Más kromátok és dikromátok; peroxokromátok

2841 80 Volframátok

2843 10 Nemesfémek kolloid állapotban

2843 21 Ezüst-nitrát

2843 29 Ezüstvegyületek - Más

2843 30 Aranyvegyületek

2847 00 Hidrogén-peroxid, karbamiddal szilárdítva is

2901 23 Butilén (butén) és izomerjei

2901 24 1,3-butadién és izoprén

2901 29 Aciklikus szénhidrogénekek - Telítetlen - Más

2902 11 Ciklohexán

2902 30 Toluol

2902 41 Orto-xilol

2902 43 Para-xilol

2902 44 Xilolizomerek keveréke

2902 50 Sztirol

2903 11 Klór-metán (metil-klorid) és klór-etán (etil-klorid)

2903 12 Diklór-metán (metilén-klorid)

2903 21 Vinil-klorid (klór-etilén)

2903 23 Tetraklór-etilén (perklór-etilén)

2903 29 Aciklikus szénhidrogének telítetlen klórozott származékai - Más

2903 76 Bróm-klór-difluor-metán (Halon-1211 ), bróm-trifluor-metán (Halon-1301 ) és dibróm-tetrafluor-etánok (Halon-2402 )

2903 81 1,2,3,4,5,6-hexaklór-ciklohexán (HCH [ISO]), beleértve a lindánt (ISO, INN)

2903 91 Klór-benzol, orto-diklór-benzol és para-diklór-benzol

2904 10 Csak szulfocsoportot tartalmazó származékok, ezek sói és etilészterei

2904 20 Csak nitro- vagy nitrozocsoportot tartalmazó származékok

2904 31 Perfluoroktán-szulfonsav

2905 13 Butanol (n-butil-alkohol)

2905 16 Oktanol (oktil-alkohol) és izomerjei

2905 19 Telített egyértékű alkoholok - Más

2905 41 2-etil-2-(hidroximetil)propán-1,3-diol (trimetilolpropán)

2905 59 Más többértékű alkoholok - Más

2906 13 Szterinek és inozitolok

2906 19 Ciklán-, ciklén- vagy cikloterpén alkoholok - Más

2907 11 Fenolok (hidroxi-benzol) és sóik

2907 13 Oktilfenol, nonilfenol és izomerjeik; ezek sói

2907 19 Monofenolok - Más

2907 22 Hidrokinon (kinol) és sói

2909 11 Pentaklór-fenol (ISO)

2909 20 Ciklán, ciklén vagy cikloterpén éterek és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

2909 41 2,2′-oxidietanol (dietilénglikol, digol)

2909 43 Etilénglikol vagy dietilénglikol monobutil étere

2909 49 Éter-alkoholok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai - Más

2910 10 Etilén-oxid (oxirán)

2910 20 Propilén-oxid (metiloxirán)

2911 00 Acetálok és félacetálok, más oxigén-funkcióval vagy anélkül és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

2912 12 Etanal (acetaldehid)

2912 49 Aldehid-alkoholok, aldehid-éterek, aldehid-fenolok és aldehidek más oxigénfunkciós csoporttal - Más

2912 60 Paraformaldehid

2914 11 Aceton

2914 61 Antrakinon

2915 13 Hangyasav észterei

2915 90 Telített, aciklikus, egybázisú karbonsavak és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai - Más

2916 12 Akrilsav észterei

2916 13 Metakrilsav és sói

2916 14 Metakrilsav észterei

2916 15 Olajsav, linolsav vagy linolénsav, ezek sói és észterei

2917 33 Dinonil- vagy didecil-ortoftalátok

2920 11 Paration (ISO) és paration-metil (ISO) (metil-paration)

2921 22 Hexametilén-diamin és sói

2921 41 Anilin és sói

2922 11 Monoetanol-amin és sói

2922 43 Antranilsav és sói

2923 20 Lecitinek és más foszforamino-lipidek

2930 40 Metionin

2933 54 Malonilkarbamid (barbitursav) más származékai; ezek sói

2933 71 6-hexánlaktám (epszilon-kaprolaktám)

3201 90 Növényi eredetű cserzőanyag-kivonatok; tanninok és sóik, étereik, észtereik és más származékaik

3202 10 Szintetikus szerves cserzőanyagok

3202 90 Szintetikus szerves cserzőanyagok; szervetlen cserzőanyagok; cserzőkészítmények, természetes cserzőanyag-tartalommal is; előcserzésnél használt enzimes készítmények

3203 00 Növényi vagy állati eredetű színezőanyag, beleértve a színezőkivonatokat (az állati korom kivételével), vegyileg nem meghatározottak is; anyag festéséhez vagy színező készítmények előállításához használatos növényi vagy állati eredetű színezőanyagon alapuló készítmények (a 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 és 3215 vtsz. alá tartozó készítmények kivételével) - Más

3204 90 Szintetikus szerves színezőanyagok, vegyileg nem meghatározottak is; az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 3. pontjában meghatározott szintetikus szerves színezőanyagok; szintetikus szerves anyagok, vegyileg nem meghatározottak is, amelyeket fluoreszkáló színélénkítőként vagy luminoforként használnak

3205 00 Színes lakkfesték (a kínai vagy japán lakk és festék kivételével); anyag festéséhez vagy színező készítmények előállításához használatos színes lakkfestékalapú készítmények (a 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 és 3215 vtsz. alá tartozó készítmények kivételével)

3206 41 Bármely anyag festéséhez vagy színező készítmények előállításához használatos ultramarin- és ultramarin-alapú készítmények (a 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 és 3215 vtsz. alá tartozó készítmények kivételével)

3206 49 Máshol nem említett szervetlen vagy ásványi színezőanyag; máshol nem említett bármely anyag festéséhez vagy színező készítmények előállításához használatos szervetlen vagy ásványi színezőanyagon alapuló készítmények (a 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 és 3215 vtsz. alá tartozó készítmények, valamint a luminoforként használt szervetlen termékek kivételével) - Más

3207 10 Elkészített pigmentek, homályosítók (mattítók), festékek és hasonló készítmények

3207 20 Engoba (agyagpépek)

3207 30 Folyékony lüszterek és hasonló készítmények

3207 40 Üvegfritt és más üveg por, szemcse vagy pehely alakban

3208 10 Festék és lakk (beleértve a zománcot és a fénymázat is), szintetikus polimer vagy kémiailag módosított természetes polimer alapúak, nem vizes közegben diszpergálva vagy oldva; a 32. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 4. pontjában meghatározott oldatok - Poliészter alapú

3208 20 Festék és lakk (beleértve a zománcot és a fénymázat is), szintetikus polimer vagy kémiailag módosított természetes polimer alapúak, nem vizes közegben diszpergálva vagy oldva; a 32. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 4. pontjában meghatározott oldatok - Akril- vagy vinilpolimer alapú

3208 90 Festék és lakk (beleértve a zománcot és a fénymázat is), szintetikus polimer vagy kémiailag módosított természetes polimer alapúak, nem vizes közegben diszpergálva vagy oldva; a 32. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 4. pontjában meghatározott oldatok -

3209 10 Akril- vagy vinilpolimer-alapú festékek és lakkok (beleértve a zománcot és a fénymázat is), vizes közegben diszpergálva vagy oldva is

3209 90 Szintetikus polimer vagy kémiailag módosított természetes polimer alapú festékek és lakkok (beleértve a zománcot és a fénymázat is), vizes közegben diszpergálva vagy oldva is (az akril- vagy vinilpolimer-alapúak kivételével) - Más

3210 00 Más festék és lakk (beleértve a zománcot, a fénymázat és a temperát is); a bőrkikészítés befejezésénél használt vizes pigmentek

3212 90 Nem vizes közegben diszpergált pigmentek (beleértve a fémport és -pelyhet is), folyékony vagy paszta formában, amelyet a festékgyártásban (beleértve a zománcgyártást is) használnak; nyomófólia; festő- és más színezőanyagok a kiskereskedelem számára szokásos formában vagy kiszerelésben - Más

3214 10 Üvegezőgitt, oltógitt, gyantacement, tömítőszer és más masztix; festőgyurma

3214 90 Üvegezőgitt, oltógitt, gyantacement, tömítőszer és más masztix; festőgyurma; nem tűzálló simítókészítmény homlokzathoz, belső falakhoz, padozatokhoz, mennyezethez vagy hasonló célra - Más

3215 11 Nyomdafesték - Fekete

3215 19 Nyomdafesték - Egyéb

3403 11 Kenőanyagok (beleértve a kenőanyagokon alapuló vágóolaj-, a csavar vagy csavaranya meglazítására szolgáló-, rozsdagátló- vagy korróziógátló- és az öntvényformakenő készítményeket is), és textil, bőr, szőrme vagy más anyagok olajos vagy zsíros kikészítéséhez használt készítmények, de fő alkotóként 70 tömegszázaléknál kevesebb kőolaj- vagy bitumenes ásványokból előállított olajtartalommal - Kőolaj- vagy bitumenes ásványokból előállított olajtartalommal - Textil, bőr, szőrme vagy más anyagok kezelésére használt készítmények

3403 19 Kenőanyagok (beleértve a kenőanyagokon alapuló vágóolaj-, a csavar vagy csavaranya meglazítására szolgáló-, rozsdagátló- vagy korróziógátló- és az öntvényformakenő készítményeket is), és textil, bőr, szőrme vagy más anyagok olajos vagy zsíros kikészítéséhez használt készítmények, de fő alkotóként 70 tömegszázaléknál kevesebb kőolaj- vagy bitumenes ásványokból előállított olajtartalommal - Kőolaj- vagy bitumenes ásványokból előállított olajtartalommal - Más

3403 91 Textil, bőr, szőrme vagy más anyagok kezelésére használt készítmények

3403 99 Kenőanyagok (beleértve a kenőanyagokon alapuló vágóolaj-, a csavar vagy csavaranya meglazítására szolgáló-, rozsdagátló- vagy korróziógátló- és az öntvényformakenő készítményeket is), és textil, bőr, szőrme vagy más anyagok olajos vagy zsíros kikészítéséhez használt készítmények, de fő alkotóként 70 tömegszázaléknál kevesebb kőolaj- vagy bitumenes ásványokból előállított olajtartalommal - Más

3505 10 Dextrinek és más átalakított keményítők

3506 99 Máshol nem említett elkészített enyv és más elkészített ragasztó; enyvként vagy ragasztóként használható termékek, a kiskereskedelemben enyvként vagy ragasztóként szokásos módon kiszerelve, legfeljebb 1 kg tiszta tömegben - Más

3701 20 Azonnal előhívó film

3701 91 Színes (polikróm) fényképezéshez

3702 32 Más, ezüsthalogenid emulzióval

3702 39 Fényérzékeny, megvilágítatlan fényképészeti film tekercsben, bármilyen anyagból a papír, a karton és a textil kivételével; fényérzékeny, megvilágítatlan, azonnal előhívó film tekercsben

3702 43 Más film perforálás nélkül, 105 mm-t meghaladó szélességű - 610 mm-t meghaladó szélességű és legfeljebb 200 m hosszúságú

3702 44 Más film perforálás nélkül, 105 mm-t meghaladó szélességű - 105 mm-t meghaladó, de legfeljebb 610 mm szélességű

3702 55 Más film színes (polikróm) fényképezéshez - 16 mm-t meghaladó, de legfeljebb 35 mm szélességű és 30 mm-t meghaladó hosszúságú

3702 56 Más film színes (polikróm) fényképezéshez - 35 mm-t meghaladó szélességű

3702 97 Más film színes (polikróm) fényképezéshez - legfeljebb 35 mm szélességű és 30 mm-t meghaladó hosszúságú

3702 98 Fényérzékeny fényképészeti film tekercsben,, megvilágítatlan, perforálással, monokróm fényképezéshez, 35 mm-t meghaladó szélességben (a papír-, a karton- és a textilfilm; a röntgenfilm kivételével)

3703 20 Fényérzékeny, megvilágítatlan fényképészeti papír, karton és textil, színes (polikróm) fényképezéshez (a 610 mm-t meghaladó szélességű tekercs kivételével)

3703 90 Fényérzékeny, megvilágítatlan fényképészeti papír, karton és textil, monokróm fényképezéshez (a 610 mm-t meghaladó szélességű tekercs kivételével)

3705 00 Megvilágított és előhívott fényképészeti lemez és film (a papír-, karton- vagy textiltermékek, a mozgó-fényképészeti film és az előkészített nyomólemezek kivételével)

3706 10 Megvilágított és előhívott mozgó-fényképészeti film, hangfelvétellel is, vagy csak hangfelvételt tartalmazó, legalább 35 mm szélességű

3801 20 Kolloid vagy szemikolloid grafit

3806 20 Fenyőgyanta, gyantasavak sói vagy fenyőgyanta vagy gyantasavak származékainak sói, a fenyőgyanta melléktermékek sóinak kivételével

3807 00 Fakátrány; fakátrányolaj; fakreozot; fa-nafta; növényi szurok; gyanta-, gyantasav- vagy növényiszurok-alapú sörfőző szurok és hasonló készítmények (a burgundy-szurok, sárga szurok, sztearinszurok, zsírsavszurok, zsírkátrány és glicerinszurok kivételével)

3809 10 Textil-, papír-, bőr- vagy hasonló iparban használt, máshol nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő vagy színtartósságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények (pl. appretálószerek és pácanyagok)

3809 91 Textil- vagy hasonló iparban használt, máshol nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő vagy színtartósságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények, pl. appretálószerek és pácanyagok (a keményítő-tartalmúak kivételével)

3809 92 Papír- vagy hasonló iparban használt, máshol nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő vagy színtartósságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények, pl. appretálószerek és pácanyagok (a keményítő-tartalmúak kivételével)

3809 93 Bőr- vagy hasonló iparban használt, máshol nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő vagy színtartósságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények, pl. appretálószerek és pácanyagok (a keményítő-tartalmúak kivételével)

3810 10 Fémfelület-marató szerek; forrasztó-, keményforrasztó- vagy hegesztőpaszták és -porok, fém- és más anyagtartalommal

3811 21 Elkészített kenőolaj-adalék kőolaj- vagy bitumenes ásványolajokból nyert olajtartalommal

3811 29 Elkészített kenőolaj-adalék kőolaj- vagy bitumenes ásványolajokból nyert olajtartalom nélkül

3811 90 Antioxidánsok, gyantásodásgátlók, viszkozitást javítók, korróziógátló készítmények és egyéb elkészített adalékanyagok ásványolajhoz, beleértve a benzinhez valót, vagy egyéb, azonos céllal ásványolajként használt folyadékhoz (a kopogásgátló szerek és kenőolaj-adalékok kivételével)

3812 20 Máshol nem említett gumi- vagy műanyaglágyítók

3813 00 Készítmények és töltetek tűzoltó készülékekhez; töltött tűzoltó gránátok (a töltött vagy töltetlen tűzoltó készülékek, hordozhatók is, nem kevert, vegyileg nem meghatározott tűzoltó tulajdonságú termékek más formában kivételével)

3814 00 Máshol nem említett szerves oldószerkeverékek és hígítók; elkészített festék- vagy lakkeltávolítók (a körömlakklemosó kivételével)

3815 11 Máshol nem említett "rögzített" katalizátorok, aktív alkotórészként nikkellel vagy nikkelvegyülettel

3815 12 Máshol nem említett "rögzített" katalizátorok, aktív alkotórészként nemesfémmel vagy nemesfémvegyülettel

3815 19 Máshol nem említett "rögzített" katalizátorok (a katalizátorok aktív alkotórészként nemesfémmel vagy nemesfémvegyülettel, nikkellel vagy nikkelvegyülettel kivételével)

3815 90 Máshol nem említett reakcióindítók, -gyorsítók és katalizátorok (a vulkanizálást gyorsító és a "rögzített" katalizátorok kivételével)

3816 00 10 Dolomit döngölőanyag

3817 00 Alkilbenzol- és alkilnaftalin-keverékek, amelyet a benzol és naftalin alkilezésével nyernek (a ciklikus szénhidrogének izomerkeverékei kivételével)

3819 00 Hidraulikusfék-folyadék és más elkészített folyadék hidraulikus hajtóműhöz, amely kőolajat vagy bitumines ásványokból nyert olajat nem, vagy 70 tömegszázaléknál kisebb arányban tartalmaz

3820 00 Fagyásgátló készítmények és elkészített jegesedésgátló folyadékok (az ásványolajokhoz vagy a felhasználás szempontjából azokkal egy tekintet alá eső folyadékokhoz elkészített adalékanyagok kivételével)

3823 13 Ipari tallolajzsírsav

3827 90 Metán, etán vagy propán halogénezett származékait tartalmazó keverékek (a 3824.71.00 - 3824.78.00 KN-kódok kivételével)

3824 81 "Etilén-oxidot" (oxiránt) tartalmazó keverékek és készítmények

3824 84 Aldrint (iso), kamfeklórt (iso) "toxafén", klórdánt (iso), klórdekont (iso), ddt-t (iso) "klofenotán (inn), 1,1,1-triklór-2,2-bisz"p-klórfenil"-etán", dieldrint "iso, inn", endoszulfánt (iso), endrint (iso), heptaklórt (iso) vagy mirexet (iso) tartalmazó keverékek vagy készítmények

3824 99 Máshol nem említett vegyipari vagy rokon ipari termékek és készítmények, beleértve a természetes termékek keverékéből állókat is

3825 90 A vegyipar vagy vele rokon iparágak máshol nem említett maradékai és melléktermékei (kivéve hulladék)

3826 00 Biodízel és keverékei 70 tömegszázaléknál kevesebb kőolaj- vagy bitumenes ásványokból előállított olajtartalommal vagy anélkül

3901 40 Etilén-alfa-olefin-kopolimer, alapanyag formájában 0,94-nél kisebb fajlagos tömeggel

3902 20 Poliizobutilén, alapanyag formájában

3902 30 Propilén-kopolimerek, alapanyag formájában

3902 90 Propilén vagy más olefin polimerjei alapanyag formájában (a polipropilén, poliizobutilén és propilén-kopolimerek kivételével)

3903 19 Polisztirol, alapanyag formájában (a habosítható polisztirol kivételével)

3903 90 Sztirol polimerjei alapanyag formájában (a polisztirol, sztirol-akrilnitril-"san"-kopolimerek és az akrilnitril-butadién-sztirol-"abs"-kopolimerek kivételével)

3904 10 Poli"vinil-klorid" alapanyag formájában, más anyaggal nem keverve

3904 50 Vinilidén-klorid-polimerek alapanyag formájában

3905 12 Poli"vinil-acetát", vizes diszperzióban

3905 19 Poli"vinil-acetát" alapanyag formájában (a vizes diszperziójú kivételével)

3905 21 Vinil-acetát-kopolimerek, vizes diszperzióban

3905 29 Vinil-acetát-kopolimerek, alapanyag formájában (nem vizes diszperzióban)

3905 91 Vinil-kopolimerek, alapanyag formájában (kivéve vinil-klorid-vinil-acetát-kopolimerek, más vinil-klorid-kopolimerek, és vinil-acetát-kopolimerek)

3906 10 Poli"metil-metakrilát" alapanyag formájában

3906 90 Akrilpolimerek alapanyag formájában (a poli"metil-metakrilát" kivételével)

3907 21 Poliéterek, alapanyag formájában (a 3002 10 vtsz. alá tartozó poliacetálok és áruk kivételével)

3907 40 Polikarbonátok, alapanyag formájában

3907 70 Poli"tejsav", alapanyag formájában

3907 91 Telítetlen polialliészterek és más poliészterek, alapanyag formájában (kivéve polikarbonátok, alkid-gyanták, poli "etilén-tereftalát" és poli "tejsav")

3908 10 Poliamid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 vagy -6,12, alapanyag formájában

3908 90 Poliamid, alapanyag formájában (a poliamid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 vagy -6,12 kivételével)

3909 20 Melamingyanták, alapanyag formájában

3909 39 Aminogyanták, alapanyag formájában (kivéve karbamid-, tiokarbamid- és melamin-gyanta és mdi)

3909 40 Fenolgyanták, alapanyag formájában

3909 50 Poliuretánok alapanyag formájában

3912 11 Nem lágyított cellulóz-acetátok, alapanyag formájában

3912 90 Máshol nem említett cellulóz és kémiai származékai alapanyag formájában (a cellulóz-acetátok, cellulóz-nitrátok és cellulóz-éterek kivételével)

3915 20 Sztirolpolimer-hulladék, -törmelék és -forgács

3917 10 Mesterséges bél töltelékáruhoz keményített fehérjéből vagy cellulózalapú műanyagból

3917 23 Rugalmatlan cső és tömlő vinil-klorid-polimerekből

3917 31 Rugalmas műanyag cső és tömlő, legalább 27,6 MPa belső nyomással

3917 32 Műanyagból készült flexibilis cső és tömlő, nem erősített vagy más anyagokkal másként nem kombinált, szerelvény nélkül

3917 33 Flexibilis műanyag cső és tömlő, nem megerősítve vagy más módon más anyaggal kombinálva, szerelvényekkel, tömítéssel vagy csőtoldattal

3920 10 Nem porózus etilénpolimerekből készült lap, lemez, film, fólia és csík, nem erősített, nem laminált, nem alátámasztott vagy más anyagokkal hasonlóan nem kombinált, hátoldal nélkül, nem megmunkálva vagy csak felületileg megmunkálva vagy csak négyzetekre vagy téglalapokra vágva (az öntapadó termékek és a 3918 vtsz. alá tartozó padló-, fal- és mennyezetburkolók kivételével)

3920 61 Nem porózus polikarbonátokból készült lap, lemez, film, fólia és csík, nem erősített, nem laminált, nem alátámasztott vagy más anyagokkal hasonlóan nem kombinált, hátoldal nélkül, nem megmunkálva vagy csak felületileg megmunkálva vagy csak négyzetekre vagy téglalapokra vágva (a poli"metil-metakrilát"ból készültek, az öntapadó termékek és a 3918 vtsz. alá tartozó padló-, fal- és mennyezetburkolók kivételével)

3920 69 Nem porózus poliészterekből készült lap, lemez, film, fólia és csík, nem erősített, nem laminált, nem alátámasztott vagy más anyagokkal hasonlóan nem kombinált, nem megmunkálva vagy csak felületileg megmunkálva vagy csak téglalap, beleértve a négyzetet, alakúra vágva (a polikarbonátok, poli-etilén-tereftalát és más telítetlen poliészterek, az öntapadó termékek és a 3918 vtsz. alá tartozó padló-, fal- és mennyezetburkolók kivételével)

3920 73 Nem porózus cellulóz-acetátból készült lap, lemez, film, fólia és csík, nem erősített, nem laminált, nem alátámasztott vagy más anyagokkal hasonlóan nem kombinált, hátoldal nélkül, nem megmunkálva vagy csak felületileg megmunkálva vagy csak négyzetekre vagy téglalapokra vágva (az öntapadó termékek és a 3918 vtsz. alá tartozó padló-, fal- és mennyezetburkolók kivételével)

3920 91 Nem porózus poli"vinil-butirál"ból készült lap, lemez, film, fólia és csík, nem erősített, nem laminált, nem alátámasztott vagy más anyagokkal hasonlóan nem kombinált, hátoldal nélkül, nem megmunkálva vagy csak felületileg megmunkálva vagy csak négyzetekre vagy téglalapokra vágva (az öntapadó termékek és a 3918 vtsz. alá tartozó padló-, fal- és mennyezetburkolók kivételével)

3921 19 Porózus műanyagból készült lap, lemez, film, fólia és csík, nem megmunkálva vagy csak felületileg megmunkálva vagy csak négyzetekre vagy téglalapokra vágva (a sztirol-, vinil-klorid-, poliuretán- és regenerált cellulózpolimerekből készültek, az öntapadó termékek és a 3918 vtsz. alá tartozó padló-, fal- és mennyezetburkolók, a 3006.10.30 alszám alá tartozó steril sebészeti vagy fogászati tapadásgátlók kivételével)

3922 90 Műanyag bidé, WC-csésze, öblítőtartály és hasonló higiéniai és tisztálkodási áru (a fürdőkád, zuhanyzótálca, mosogató, mosdókagyló, WC-ülőke és -tető kivételével)

3925 20 Ajtók, ablakok és ezek keretei, és ajtóküszöbök, műanyagból;

4002 11 Butadién-sztirol gumilatex "sbr"; karboxilezett butadién-sztirol gumilatex "xsbr"

4002 20 Butadién gumi "br" alapanyag formában, vagy lap, lemez vagy szalag alakban

4002 31 Izobutén-izoprén gumi "iir" alapanyag formában vagy lap, lemez vagy szalag alakban

4002 39 Halo-izobutén-izoprén gumi "ciir" vagy "biir" alapanyag formában vagy lap, lemez vagy szalag alakban

4002 41 Kloroprén latex "klórbutadién gumi, cr"

4002 51 Akrilnitril-butadién gumilatex "nbr"

4002 80 Természetes gumi, balata, guttapercha, guayule, csikle vagy hasonló fajta természetes gumi és szintetikus gumi vagy faktisz keveréke alapanyag formában vagy lap, lemez vagy szalag alakban

4002 91 Szintetikus gumi és olajból nyert faktisz alapanyag formában vagy lap, lemez vagy szalag alakban (a butadién-sztirol gumi "sbr", karboxilezett butadién-sztirol gumi "xsbr", butadién gumi "br", izobutén-izoprén gumi "iir", halo-izobutén-izoprén gumi "ciir" vagy "biir",, kloroprén gumi "cr", akrilnitril-butadién gumi "nbr",, izoprén gumi "ir" és nem összekapcsolt etilén-propilén-dién gumi "epdm" kivételével)

4002 99 Szintetikus gumi és olajból nyert faktisz alapanyag formában vagy lap, lemez vagy szalag alakban (a latex, butadién-sztirol gumi "sbr", karboxilezett butadién-sztirol gumi "xsbr", butadién gumi "br", izobutén-izoprén gumi "iir", halo-izobutén-izoprén gumi "ciir" vagy "biir",, kloroprén gumi "cr", akrilnitril-butadién gumi "nbr",, izoprén gumi "ir" és nem összekapcsolt etilén-propilén-dién gumi "epdm" kivételével)

4005 10 Vulkanizálatlan gumikeverék korommal vagy szilícium-dioxiddal, alapanyag formában vagy lap, lemez vagy szalag alakban

4005 20 Vulkanizálatlan gumikeverék oldatok vagy diszperziók formájában (a gumikeverék korommal vagy szilícium-dioxiddal és a természetes gumi, balata, guttapercha, guayule, csikle és szintetikusgumi- vagy olajbólnyertfaktisz-tartalmú hasonló természetes gumi keveréke kivételével)

4005 91 Vulkanizálatlan gumikeverék lap, lemez vagy szalag alakban (a gumikeverék korommal vagy szilícium-dioxiddal és a természetes gumi, balata, guttapercha, guayule, csikle és szintetikusgumi- vagy olajbólnyertfaktisz-tartalmú hasonló természetes gumi keveréke kivételével)

4005 99 Vulkanizálatlan gumikeverék alapanyag formában (az oldatok és diszperziók, a keverékek korommal vagy szilícium-dioxiddal, a természetes gumi, balata, guttapercha, guayule, csikle és szintetikusgumi- vagy olajbólnyertfaktisz-tartalmú hasonló természetes gumi keveréke és lap, lemez vagy szalag alakúak kivételével)

4006 10 Vulkanizálatlan gumiból készült "futófelület-javító" szalag gumiabroncsok újrafutózásához

4008 21 Lap, lemez és szalag nem habgumiból

4009 12 Cső és tömlő vulkanizált gumiból (a keménygumi kivételével), betét nélküli vagy más módon más anyaggal nem kombinálva, szerelvénnyel

4009 41 Cső és tömlő vulkanizált gumiból (a keménygumi kivételével), betét nélküli vagy más módon más anyaggal nem kombinálva, szerelvény nélkül

4010 31 Végtelen meghajtó- vagy erőátviteli szíj, trapéz keresztmetszettel (V-alakú meghajtószíj), vulkanizált gumiból, V-bordázattal, 60 cm-t meghaladó, de legfeljebb 180 cm külső kerülettel

4010 33 Végtelen meghajtó- vagy erőátviteli szíj, trapéz keresztmetszettel (V-alakú meghajtószíj), vulkanizált gumiból, V-bordázattal, 180 cm-t meghaladó, de legfeljebb 240 cm külső kerülettel

4010 35 Végtelen szinkronszíj, vulkanizált gumiból, 60 cm-t meghaladó, de legfeljebb 150 cm külső kerülettel

4010 36 Végtelen szinkronszíj, vulkanizált gumiból, 150 cm-t meghaladó, de legfeljebb 198 cm külső kerülettel

4010 39 Meghajtó- vagy erőátviteli szíj vulkanizált gumiból (a végtelen meghajtó- vagy erőátviteli szíj, trapéz keresztmetszettel [V-alakú meghajtószíj], V-bordázattal, 60 cm-t meghaladó, de legfeljebb 240 cm külső kerülettel és a végtelen szinkronszíj 60 cm-t meghaladó, de legfeljebb 198 cm külső kerülettel kivételével)

4012 11 Újrafutózott gumi légabroncs személygépkocsihoz, (beleértve a mikrobuszt és a versenyautót is)

4012 13 Újrafutózott gumi légabroncs légi járműhöz

4012 19 Újrafutózott gumi légabroncs (a személygépkocsihoz, mikrobuszhoz, versenyautóhoz, autóbuszhoz, tehergépjárműhöz és légi járműhöz használatosak kivételével)

4012 20 Használt gumi légabroncs

4016 93 Tömítés, alátét és más hasonló áru vulkanizált gumiból (a keménygumi és a habgumiból készültek kivételével)

4407 19 Tűlevelű fa, hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is (a fenyőfa [Pinus spp.], a jegenyefenyő [Abies spp.] és a lucfenyő [Picea spp.] kivételével)

4407 92 Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb bükkfa (Fagus spp.), gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is

4407 94 Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb cseresznyefa (Prunus spp.) gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is

4407 97 Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb nyárfa és rezgőnyár (Populus spp.), gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is

4407 99 Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt 6 mm-nél vastagabb fa, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is (a trópusi fa, fenyő fűrészáru, tölgyfa [Quercus spp.], bükkfa [Fagus spp.], juharfa [Acer spp.], cseresznyefa [Prunus spp.], kőrisfa (Fraxinus spp.), nyírfa [Betula spp.], nyárfa és rezgőnyár [Populus spp.] kivételével)

4408 10 Furnérlap rétegelt lemez vagy más hasonló rétegelt fa készítésére, beleértve a rétegelt fa szeletelésével készítettet is, és hosszában fűrészelt, vágott vagy hántolt más falemez gyalulva, csiszolva, lapolva vagy végillesztéssel összeállítva is, legfeljebb 6 mm vastagságban, tűlevelű fából

4411 13 Közepes sűrűségű rostlemez (MDF) fából, 5 mm-nél nagyobb, de legfeljebb 9 mm vastagságban

4411 94 Rostlemez fából vagy más fatartalmú anyagból, gyantával vagy más szerves kötőanyaggal agglomerálva (tömörítve) is, 0,5 g/cm3-nél nagyobb sűrűséggel (a közepes fajlagos tömegű rostlemez [MDF]; a pozdorjalemez, egy vagy több rostlemezzel rétegelve is; a rétegelt faáru rétegeltlemez-réteggel; az olyan porózus fapanelek, amelyek mindkét oldala rostlemez; a karton; az azonosítható bútoralkatrész kivételével)

4412 31 Kizárólag legfeljebb 6 mm vastagságú furnérlapokból előállított rétegelt lemez, amelynek legalább egyik külső rétege (színoldala) trópusi fából készült (a tömörítettfa-lemezek, összetett panelek, berakott famunka és bútoralkatrészként azonosítható lapok kivételével)

4412 33 Kizárólag legfeljebb 6 mm vastagságú furnérlapokból előállított rétegelt lemez, amelynek legalább egyik külső rétege (színoldala) nem tűlevelű fából készült (a bambusznád kivételével, trópusi fa, bükk-, cseresznye-, szelídgesztenye-, éger-, gyertyán-, hárs-, eukaliptusz-, hikori-, vadgesztenye-, juhar-, kőris-, nyár-, nyír-, platán-, vadgesztenye-, szil-, tölgy-, tulipán- vagy diófából készült külső réteggel [színoldal], berakott famunka és bútoralkatrészként azonosítható lapokkal)

4412 94 Enyvezett bútorlapként, léc- és lemezbetétes asztaloslemezként és bútorlapként használt rétegelt fa (a bambusznád, a kizárólag olyan fa furnérlapokból előállított rétegelt lemez, amelyben az egyes furnérlapok vastagsága legfeljebb 6 mm, a tömörítettfa-lemezek, berakott famunka és bútoralkatrészként azonosítható lapok kivételével)

4416 00 Hordó, kád, dézsa és fából készült más kádáripari termék és azok elemei, beleértve a hordódongát is

4418 40 Zsaluzat betonszerkezeti munkához fából (kivéve rétegelt lemez)

4418 60 Oszlopok és gerendák, fából

4418 79 Összeállított padlópanel, fából, a bambusznád kivételével (a többrétegű panel és a mozaikpadlóhoz való padlópanel kivételével)

4503 10 Mindenfajta dugó és lezáró természetes parafából, beleértve a lekerekített peremű nyersdarabokat is

4504 10 Bármilyen alakú burkolólap, tömb, lemez, lap és csík, tömör henger, beleértve a tárcsát vagy korongot is, agglomerált parafából

4701 00 Mechanikai úton előállított facsiszolat, kémiailag nem kezelve

4703 19 Kémiai úton előállított szódás vagy szulfátos papíripari rostanyag, fehérítetlen, nem tűlevelű fából (az oldódó papíripari rostanyag kivételével)

4703 21 félig fehérített vagy fehérített, tűlevelű fából (az oldódó papíripari rostanyag kivételével)

4703 29 félig fehérített vagy fehérített, nem tűlevelű fából (az oldódó papíripari rostanyag kivételével)

4704 11 Kémiai úton előállított szulfitos papíripari rostanyag, fehérítetlen, tűlevelű fából (az oldódó papíripari rostanyag kivételével)

4704 21 Kémiai úton előállított szulfitos papíripari rostanyag, félig fehérített vagy fehérített, tűlevelű fából (az oldódó papíripari rostanyag kivételével)

4704 29 Kémiai úton előállított szulfitos papíripari rostanyag, félig fehérített vagy fehérített, nem tűlevelű fából (az oldódó papíripari rostanyag kivételével)

4705 00 Mechanikai és kémiai pépesítési eljárások kombinációjával előállított papíripari rostanyag

4706 30 Papíripari rostanyag cellulóztartalmú rostos bambuszanyagból

4706 92 Vegyi úton előállított rostanyag cellulóztartalmú rostos anyagból (a bambuszból, fából, pamutlintersből és visszanyert [hulladék- és használt] papírból vagy kartonból nyert szálakból előállított kivételével)

4707 10 Visszanyert (hulladék és használt) papír vagy karton fehérítetlen nátronpapírból, hullámpapírból vagy -kartonból

4707 30 Visszanyert (hulladék és használt) papír vagy karton főleg mechanikai facsiszolatból, pl. újságpapír, folyóirat és hasonló nyomtatott papír

4802 20 Fény-, hő- vagy elektromosság-érzékeny papír vagy karton gyártására alkalmas alappapír, nem bevonva, tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívben, bármilyen méretben

4802 40 Tapéta alappapír, nem bevonva

4802 58 Máshol nem említett nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, és nem perforált lyukkártya- és lyukszalagpapír tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, bármilyen méretben, amely nem vagy legfeljebb 10 tömegszázalék mechanikai vagy vegyi-mechanikai eljárással nyert rostanyagot tartalmaz, 150 g/m2-nél kisebb tömegben

4802 61 Máshol nem említett nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, és nem perforált lyukkártya- és lyukszalagpapír bármilyen méretű tekercsben, amely több mint 10 tömegszázalék mechanikai vagy vegyi-mechanikai eljárással nyert rostanyagot tartalmaz

4804 11 Fehérítetlen nátron csomagolópapír és karton (kraftliner) nem bevonva, 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben

4804 19 Nátron csomagolópapír és karton (kraftliner) nem bevonva, 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben (a fehérítetlen és a 4802 vagy 4803 vtsz. alá tartozó áruk kivételével)

4804 21 Fehérítetlen nátron zsákpapír nem bevonva, 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben (a 4802 , 4803 vagy 4808 vtsz. alá tartozó áruk kivételével)

4804 29 Nátron zsákpapír nem bevonva, 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben (a fehérítetlen és a 4802 , 4803 vagy 4808 vtsz. alá tartozó áruk kivételével)

4804 31 Fehérítetlen nátronpapír és -karton nem bevonva, 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t, legfeljebb 150 g/m2 tömegben (a nátron csomagolópapír és karton [kraftliner], nátron zsákpapír és a 4802 , 4803 vagy 4808 vtsz. alá tartozó áruk kivételével)

4804 39 Nátronpapír és -karton nem bevonva, 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t, legfeljebb 150 g/m2 tömegben (a fehérítetlen, a nátron csomagolópapír és karton [kraftliner], nátron zsákpapír és a 4802 , 4803 vagy 4808 vtsz. alá tartozó áruk kivételével)

4804 41 Fehérítetlen nátronpapír és -karton nem bevonva, 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t, 150 g/m2-t meghaladó, de 225 g/m2-nél kisebb tömegben (a nátron csomagolópapír és karton [kraftliner], nátron zsákpapír és a 4802 , 4803 vagy 4808 vtsz. alá tartozó áruk kivételével)

4804 42 Nátronpapír és -karton nem bevonva, 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t, 150 g/m2-t meghaladó, de 225 g/m2-nél kisebb tömegben, anyagában egyenletesen fehérítve, több mint 95 tömegszázalékban kémiai eljárással nyert farostanyag-tartalommal (a nátron csomagolópapír és karton [kraftliner], nátron zsákpapír és a 4802 , 4803 vagy 4808 vtsz. alá tartozó áruk kivételével)

4804 49 Nátronpapír és -karton nem bevonva, 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t, 150 g/m2-t meghaladó, de 225 g/m2-nél kisebb tömegben (a fehérítetlen, az anyagában egyenletesen fehérített, több mint 95 tömegszázalékban kémiai eljárással nyert farostanyag-tartalmú, a nátron csomagolópapír és karton [kraftliner], nátron zsákpapír és a 4802 , 4803 vagy 4808 vtsz. alá tartozó áruk kivételével)

4804 52 Nátronpapír és -karton nem bevonva, 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t, legalább 225 g/m2 tömegben, anyagában egyenletesen fehérítve, több mint 95 tömegszázalékban kémiai eljárással nyert farostanyag-tartalommal (a nátron csomagolópapír és karton [kraftliner], nátron zsákpapír és a 4802 , 4803 vagy 4808 vtsz. alá tartozó áruk kivételével)

4804 59 Nátronpapír és -karton nem bevonva, 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t, legalább 225 g/m2 tömegben (a fehérítetlen, az anyagában egyenletesen fehérített, több mint 95 tömegszázalékban kémiai eljárással nyert farostanyag-tartalmú, a nátron csomagolópapír és karton [kraftliner], nátron zsákpapír és a 4802 , 4803 vagy 4808 vtsz. alá tartozó áruk kivételével)

4805 24 Testliner (visszanyert bevonó karton) nem bevonva, 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t, legfeljebb 150 g/m2 tömegben

4805 25 Testliner (visszanyert bevonó karton) nem bevonva, 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t, 150 g/m2-t meghaladó tömegben

4805 40 Szűrőpapír és -karton 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t

4805 91 Máshol nem említett papír és karton nem bevonva, 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t, legfeljebb 150 g/m2 tömegben

4805 92 Máshol nem említett papír és karton nem bevonva, 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t, 150 g/m2-t meghaladó, de 225 g/m2-nél kisebb tömegben

4806 10 Növényi pergamen 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t

4806 20 Zsírpapír 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t

4806 30 Pauszpapír (átmásolópapír) 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t

4806 40 Pergamenpapír és más fényezett, átlátszó vagy áttetsző papír 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t (a növényi pergamen, zsírpapír, pauszpapír [átmásolópapír] kivételével)

4807 00 Többrétegű papír és karton (ragasztóval összeragasztott papír- vagy kartonlapokból összeállítva) felületi impregnálás vagy bevonás nélkül, belső erősítéssel is, 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t

4808 90 Papír és karton kreppelve, redőzve, domborítva vagy perforálva 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t (a nátron zsákpapír és más nátronpapír és a 4803 vtsz. alá tartozó áruk kivételével)

4809 20 Önmásolópapír, nyomtatott is, 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t (a karbon- és hasonló másolópapír kivételével)

4810 13 Papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, amely nem vagy legfeljebb 10 tömegszázalék mechanikai vagy vegyi-mechanikai eljárással nyert rostanyagot tartalmaz, egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal vagy más szervetlen anyaggal bevonva, bármilyen méretű tekercsben

4810 19 Papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, amely nem vagy legfeljebb 10 tömegszázalék mechanikai vagy vegyi-mechanikai eljárással nyert rostanyagot tartalmaz, egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal vagy más szervetlen anyaggal bevonva, négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon 435 mm-nél kisebb vagy az egyik oldalon legfeljebb 435 mm és a másik oldalon 297 mm-nél nagyobb

4810 22 Kis négyzetméter-tömegű bevont papír írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, össztömege legfeljebb 72 g/m2, oldalanként legfeljebb 15 g/m2 tömegű bevonattal, olyan alapon, amely legalább 50 tömegszázalék mechanikai eljárással nyert rostanyagot tartalmaz, mindkét oldalán kaolinnal vagy más szervetlen anyaggal bevonva, tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, bármilyen méretben

4810 31 Nátronpapír és -karton, anyagában egyenletesen fehérített és amely több mint 95 tömegszázalék kémiai eljárással nyert farostanyagot tartalmaz, egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal vagy más szervetlen anyaggal bevonva, bármilyen méretű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, legfeljebb 150 g/m2 tömegben (az írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra használt kivételével)

4810 39 Nátronpapír és nátronkarton, egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal vagy más szervetlen anyaggal bevonva, tekercsben, négyzet vagy téglalap alakú bármilyen méretben, ívben (az írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra szolgáló, valamint az anyagában egyenletesen fehérített és a teljes rostanyagtartalom több mint 95 tömegszázalékában kémiai eljárással nyert farostanyagot tartalmazó kivételével)

4810 92 Többrétegű papír és karton egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal vagy más szervetlen anyaggal bevonva, tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívben, bármilyen méretben (az írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra használt, a nátronpapír és -karton kivételével)

4810 99 Papír és karton egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal (kínai agyaggal) vagy más szervetlen anyaggal bevonva, kötőanyag felhasználásával is, de más bevonat nélkül, felületileg színezett, díszített vagy nyomtatott is, tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívben, bármilyen méretben (az írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra használt, a nátronpapír és -karton, a többrétegű papír és karton, más bevonat nélkül kivételével)

4811 10 Kátránnyal, bitumennel vagy aszfalttal bevont papír és karton tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívben, bármilyen méretben

4811 51 Papír és karton felületileg színezve, díszítve vagy nyomtatva, műgyantával vagy műanyaggal bevonva, impregnálva vagy borítva, tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívben, bármilyen méretben, fehérítve és 150 g/m2-t meghaladó tömegben (a ragasztóanyaggal bevont kivételével)

4811 59 Papír és karton felületileg színezve, díszítve vagy nyomtatva, műgyantával vagy műanyaggal bevonva, impregnálva vagy borítva, tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívben, bármilyen méretben (a fehérített és a 150 g/m2-t meghaladó tömegű, valamint a ragasztóanyaggal bevont kivételével)

4811 60 Papír és karton viasszal, paraffinviasszal, sztearinnal, olajjal vagy glicerinnel bevonva, impregnálva vagy borítva, tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívben, bármilyen méretben (a 4803 , 4809 és 4818 vtsz. alá tartozó áruk kivételével)

4811 90 Papír, karton, cellulózvatta és lágy cellulózból álló szövedék bevonva, impregnálva vagy borítva, felületileg színezve, díszítve vagy nyomtatva, tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívben, bármilyen méretben (a 4803 , 4809 , 4810 és 4818 vtsz. és a 4811.10 - 4811.60 alszám alá tartozó áruk kivételével)

4814 90 Tapéta és hasonló papír falborító, valamint átlátszó ablakpapír (olyan papír falborító kivételével, amely színoldalon erezett, domborított, színezett, mintásan nyomott vagy más módon díszített, műanyagréteggel bevont vagy beborított papír)

4819 20 Összehajtható doboz, láda és tok, a hullámpapírból vagy -kartonból készültek kivételével

4822 10 Textilfonalak csévélésére szolgáló orsó, cséve, kopsz és hasonló tartó papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból (perforálva vagy merevítve is)

4823 20 Szűrőpapír és -karton legfeljebb 36 cm széles szalagban vagy tekercsben, téglalap vagy négyzet alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül egyik oldalon sem haladja meg a 36 cm-t, vagy téglalaptól vagy négyzettől eltérő alakúra vágva

4823 40 Előre nyomtatott regisztrálóhengerek, -ívek és számlapok önfeljegyző készülékhez legfeljebb 36 cm széles tekercsben, téglalap vagy négyzet alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül egyik oldalon sem haladja meg a 36 cm-t, vagy számlapokra vágva

4823 70 Máshol nem említett, papíripari rostanyagból öntött vagy sajtolt áru

4906 00 Eredeti, kézzel készült tervrajz és műszaki rajz építészeti, gépészeti, ipari, kereskedelmi, helyrajzi vagy hasonló célra; kézírásos szöveg; mindezek fényérzékeny papírra fényképészeti eljárással és karbonpapírral készített másolatai

5105 39 Kártolt vagy fésült finom állati szőr (a kasmír kecske gyapja és szőre kivételével)

5105 40 Kártolt vagy fésült durva állati szőr

5106 10 Kártolt gyapjúfonal legalább 85 tömegszázalék gyapjútartalommal (a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelt kivételével)

5106 20 Kártolt gyapjúfonal 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt gyapjútartalommal (a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelt kivételével)

5107 20 Fésült gyapjúfonal 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt gyapjútartalommal (a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelt kivételével)

5112 11 Szövet legalább 85 tömegszázalék fésűsgyapjú- vagy fésűsfinomállatiszőr-tartalommal és legfeljebb 200 g/m2 tömegben (az 5911 vtsz. alá tartozó, műszaki célra szőtt szövet kivételével)

5112 19 Szövet legalább 85 tömegszázalék fésűsgyapjú- vagy fésűsfinomállatiszőr-tartalommal és 200 g/m2-t meghaladó tömegben

5205 21 Egyágú pamutfonal fésült rostból, legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal és legalább 714,29 decitex lineáris sűrűséggel (metrikus száma legfeljebb 14) (a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésű varrócérna és fonal kivételével)

5205 28 Egyágú pamutfonal fésült rostból, legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal és 83,33 decitexnél kisebb lineáris sűrűséggel (metrikus száma 120-nál nagyobb) (a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésű varrócérna és fonal kivételével)

5205 41 Többágú (sodrott) vagy cérnázott pamutfonal fésült rostból, legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal és egyes egyágú szálanként legalább 714,29 decitex lineáris sűrűséggel (metrikus száma legfeljebb 14) (a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésű varrócérna és fonal kivételével)

5206 42 Többágú (sodrott) vagy cérnázott pamutfonal fésült rostból, túlnyomórészt, de 85 tömegszázaléknál kevesebb pamuttartalommal és legalább 232,56 decitex, de 714,29 decitexnél kisebb lineáris sűrűséggel (metrikus száma 14-nél nagyobb, de legfeljebb 43) (a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésű varrócérna és fonal kivételével)

5209 11 Vászonkötésű pamutszövet legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal és 200 g/m2-t meghaladó tömegben, fehérítetlen

5211 19 Pamutszövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt pamuttartalommal, elsősorban vagy kizárólag műszállal keverve és 200 g/m2-t meghaladó tömegben, fehérítetlen (a három- vagy négyfonalas sávolykötésű szövet, beleértve a keresztsávoly kötésűt is, és a vászonkötésű szövet kivételével)

5211 51 Vászonkötésű pamutszövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt pamuttartalommal, elsősorban vagy kizárólag műszállal keverve és 200 g/m2-t meghaladó tömegben, nyomott

5211 59 Pamutszövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt pamuttartalommal, elsősorban vagy kizárólag műszállal keverve és 200 g/m2-t meghaladó tömegben, nyomott (a három- vagy négyfonalas sávolykötésű szövet, beleértve a keresztsávoly kötésűt is, és a vászonkötésű szövet kivételével)

5308 20 Kenderfonal

5402 63 Többágú (sodrott) vagy cérnázott végtelen szálból készült fonal polipropilénből, beleértve a 67 decitexnél kisebb finomsági számú monofileket is (a varrócérna, a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelt fonal és a terjedelmesített fonal kivételével)

5403 33 Végtelen szálból készült fonal cellulóz-acetátból, beleértve a 67 decitexnél kisebb finomságú szálból készült monofilt is, egyágú (a varrócérna, a nagy szakítószilárdságú fonal és a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelt fonál kivételével)

5403 42 Többágú (sodrott) vagy cérnázott végtelen szálból készült fonal cellulóz-acetátból, beleértve a 67 decitexnél kisebb finomságú szálból készült monofilt is, egyágú (a varrócérna, a nagy szakítószilárdságú fonal és a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelt fonál kivételével)

5404 12 Polipropilén monofil legalább 67 decitex finomsági számmal és legfeljebb 1 mm átmérővel (az elasztomer kivételével)

5404 19 Szintetikus monofil, legalább 67 decitex finomsági számmal és legfeljebb 1 mm átmérővel (az elasztomerből és a polipropilénből készült kivételével)

5404 90 Szintetikus textil anyagból készült, legfeljebb 5 mm látható szélességű szalag és hasonló, pl. műszalma

5407 30 Szintetikus végtelen szálú fonalból készült szövet, beleértve a legalább 67 decitex finomsági számú, legfeljebb 1 mm átmérőjű monofilt is, amely szövet hegyes- vagy derékszögben egymásra helyezett, párhuzamos textilfonalakból képzett rétegekből áll, és amelynek rétegeit keresztezési pontjain ragasztóanyaggal vagy hőkezeléssel erősítik össze

5501 90 Az 55. árucsoporthoz tartozó megjegyzések 1. pontjában meghatározott, szintetikus végtelen szálból készült fonókábel (az akrilból, modakrilból, poliészterekből, polipropilénből, nejlonból vagy más poliamidokból készült végtelen szálból készült kivételével)

5502 10 Az 55. árucsoporthoz tartozó megjegyzések 1. pontjában meghatározott, mesterséges végtelen szálból készült fonókábel acetátból

5503 19 Vágott, nem kártolt, nem fésült vagy más módon fonásra nem előkészített szál nejlonból vagy más poliamidokból (az aramidból készült kivételével)

5503 40 Vágott, nem kártolt, nem fésült vagy más módon fonásra nem előkészített szál polipropilénből

5504 90 Mesterséges vágott, nem kártolt, nem fésült vagy más módon fonásra nem előkészített szál (a viszkóz műselyemből készült kivételével)

5506 40 Vágott, kártolt, fésült vagy más módon fonásra előkészített szál polipropilénből

5507 00 Mesterséges vágott, kártolt, fésült vagy más módon fonásra előkészített szál

5512 21 Szövet legalább 85 tömegszázalék akril- vagy modakril-vágottszáltartalommal, fehérítetlen vagy fehérített

5512 99 Szövet legalább 85 tömegszázalék szintetikusvágottszál-tartalommal, festett, különböző színű fonalakból szőtt vagy nyomott (a vágottakril-, modakril- vagy poliészterszál-tartalmú kivételével)

5516 44 Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt mesterségesvágottszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag pamuttal keverve, nyomott

5516 94 Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt mesterségesvágottszál-tartalommal, az elsősorban vagy kizárólag pamuttal, gyapjúval, finom állati szőrrel vagy műszállal kevert kivételével, nyomott

5601 29 Vatta nem nedvszívó pamutból és ebből készült áruk (a pamutból vagy műszálból készült; az egészségügyi betét és tampon, csecsemőpelenka és pelenkabetét és hasonló egészségügyi cikk, a gyógyászati anyagokkal impregnált vagy bevont vagy a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelt, orvosi, sebészeti, fogorvosi vagy állatorvosi célra szánt vatta és vattából készült áru vagy az illatszerrel, kozmetikai szerrel, szappannal, tisztítószerrel stb. impregnált, bevont vagy beborított termékek kivételével)

5601 30 Textilpihe, -por és őrlési csomó

5604 90 Az 5404 és 5405 vtsz. alá tartozó textilszál, -szalag és hasonlók gumival vagy műanyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy burkolva (a horoggal vagy másképp horgászzsinórnak felszerelt catgututánzat, fonal és zsineg kivételével)

5605 00 Fémezett fonal, paszományozott is, az 5404 vagy 5405 vtsz. alá tartozó olyan textilszálból vagy szalagból vagy hasonló termékből is, amelyet fémszállal, fémcsíkkal vagy fémporral kombináltak vagy fémmel bevontak (a textilszál és fémszál keverékéből előállított, antisztatikus tulajdonságokkal bíró fonal kivételével)

5607 41 Kötöző- vagy bálázózsineg polietilénből vagy polipropilénből

5801 27 Láncbolyhos szövet pamutból (a frottírtörölköző- és hasonló frottírszövet, tűzött szövet és az 5806 vtsz. alá tartozó szövött keskenyáru kivételével)

5803 00 Gézszövet (az 5806 vtsz. alá tartozó szövött keskenyáru kivételével)

5806 40 Vetülékszál nélkül, láncfonalakból ragasztással összeállított keskenyáru (szalagutánzat), legfeljebb 30 cm széles

5901 10 Szövetek mézgával vagy keményítőtartalmú anyaggal bevonva, amelyeket külső könyvborítónak, doboz és kartonpapírból készült cikkek készítésére vagy hasonló célokra használnak

5905 00 Textil falborító

5908 00 Textilalapanyagból szőtt, fonott vagy kötött bél lámpához, tűzhelyhez, öngyújtóhoz, gyertyához vagy hasonlóhoz; fehérizzású gázharisnya és csőszerűen kötött gázharisnyaszövet fehérizzású gázharisnyához, impregnálva (a viasszal bevont gyertyabél, a gyutacs és gyújtózsinór, a textilfonalból és üvegrostból készült kanóc kivételével)

5910 00 Szállítószalag vagy meghajtó- vagy erőátviteli szíj textilanyagból, műanyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy rétegelve vagy fémmel vagy más anyaggal megerősítve is (a 3 mm-nél kisebb vastagságú és nem meghatározott hosszúságú vagy kizárólag megfelelő nagyságra kiszabott, valamint a gumival impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt vagy gumival impregnált vagy bevont fonalból vagy zsinegből készült kivételével)

5911 10 Szövet, nemez és nemezzel bélelt szövet gumival, bőrrel vagy más anyaggal bevonva, beborítva vagy rétegelve melyet kártbevonatnak (kártolószalagnak) használnak és hasonló szövetek, amelyeket más műszaki célokra használnak, beleértve a szövőorsók (lánchengerek) burkolására szolgáló, gumival impregnált bársony keskenyárut is

5911 31 Papírgyártó vagy hasonló gépekben, pl. papírrost- vagy azbesztcement-készítő gépekben használatos, végtelenített vagy összekapcsolásra alkalmas felszereléssel ellátott szövet és nemez, 650 g/m2-nél kisebb négyzetmétertömeggel

5911 32 Papírgyártó vagy hasonló gépekben, pl. papírrost- vagy azbesztcement-készítő gépekben használatos, végtelenített vagy összekapcsolásra alkalmas felszereléssel ellátott szövet és nemez, legalább 650 g/m2 négyzetmétertömeggel

5911 40 Szűrőkendő, amelyet olaj sajtolásához vagy hasonló műszaki célra használnak, beleértve az emberhajból készítettet is

6001 99 Kötött vagy hurkolt bolyhos kelme (a pamutból vagy műszálból készült és a "hosszú bolyhos" kelme kivételével)

6003 40 Kötött vagy hurkolt kelme mesterséges szálból, legfeljebb 30 cm szélességben (a legalább 5 tömegszázalék elasztomerfonal- vagy gumiszáltartalmú és a bolyhos kelme, beleértve a "hosszú bolyhos" kelmét, hurkolt bolyhos kelme, a címke, jelvény és hasonló cikk, valamint az impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt, kötött vagy hurkolt kelme, valamint a 3006.10.30 alszám alá tartozó steril sebészeti vagy fogászati tapadásgátlók, a nem felszívódók is, kivételével)

6005 36 Fehérítetlen vagy fehérített lánchurkolt kelme szintetikus szálból, "beleértve a paszományozógéppel készültet is", 30 cm-t meghaladó szélességben (a legalább 5 tömegszázalék elasztomerfonal- vagy gumiszáltartalmú és a bolyhos kelme, beleértve a "hosszú bolyhos" kelmét, hurkolt bolyhos kelme, a címke, jelvény és hasonló cikk, valamint az impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt, kötött vagy hurkolt kelme kivételével)

6005 44 Nyomott lánchurkolt kelme mesterséges szálból (beleértve a paszományozógéppel készültet is), 30 cm-t meghaladó szélességben (a legalább 5 tömegszázalék elasztomerfonal- vagy gumiszáltartalmú és a bolyhos kelme, beleértve a "hosszú bolyhos" kelmét, hurkolt bolyhos kelme, a címke, jelvény és hasonló cikk, valamint az impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt, kötött vagy hurkolt kelme kivételével)

6006 10 Kelme, kötött vagy hurkolt, gyapjúból vagy finom állati szőrből, 30 cm-t meghaladó szélességben (a lánchurkolt kelme, "beleértve a paszományozógéppel készültet is", a legalább 5 tömegszázalék elasztomerfonal- vagy gumiszáltartalmú és a bolyhos kelme, beleértve a "hosszú bolyhos" kelmét, hurkolt bolyhos kelme, a címke, jelvény és hasonló cikk, valamint az impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt, kötött vagy hurkolt kelme kivételével)

6309 00 Használt ruha, ruházati kellék, takaró és útitakaró, háztartási vászonnemű és lakástextiláru mindenfajta textilanyagból, beleértve mindenfajta lábbelit és fejfedőt is, amely észrevehetően viseltes és amelynek bemutatása ömlesztve vagy bálákban, zsákokban vagy hasonló csomagolásban történik (a szőnyeg, más padlóborító és faliszőnyeg kivételével)

6802 92 Mészkő bármilyen formában (a márvány, travertin (szürke márvány) és alabástrom, a 6802.10 alszám alá tartozó mozaiklap, -kocka és hasonló, ékszerutánzat, óra, lámpa és világító felszerelés és részeik, eredeti szobor és emlékmű, kövezetkocka [kockakő], szegélykő és járdaburkolókő kivételével)

6804 23 Malomkő, őrlőkő, köszörűkő és hasonló keret (váz) nélkül, élezésre, csiszolásra, simításra (sorjázásra) vagy vágásra, természetes kőből (az agglomerált természetes csiszolóanyagból vagy kerámiából készült, az illatosított habkő, a kézi fenőkő vagy polírozókő és a kifejezetten fogászati fúrógéphez való csiszolókorong stb. kivételével)

6806 10 Salakgyapot, kőzetgyapot és hasonló ásványi gyapotféle (beleértve ezek keverékét is) ömlesztve, lap vagy tekercs alakban

6806 90 Keverék és áru hő- és hangszigetelő vagy hangelnyelő ásványi anyagból (a salakgyapot, kőzetgyapot és hasonló ásványi gyapotféle, rétegesen duzzasztott vermikulit, duzzasztott [expandált] agyag, habsalak és hasonló duzzasztott (expandált) ásványi anyag, kis tömegű betontermékek, azbesztcement, cellulózrostcement vagy hasonló anyag, azbesztet tartalmazó vagy azbeszt alapanyagú keverékek és más áruk és a kerámiatermékek kivételével)

6807 10 Aszfaltból vagy hasonló anyagból (pl. ásványolaj-bitumen vagy kőszénkátrány-szurok) készült termék tekercsben

6807 90 Aszfaltból vagy hasonló anyagból (pl. ásványolaj-bitumen vagy kőszénkátrány-szurok) készült termék (a tekercsben kiszerelt kivételével)

6809 19 Tábla, lap, panel, burkolólap és hasonló áru gipszből vagy gipsz alapanyagú készítményből (a díszített, a kizárólag papírral vagy kartonnal borítva vagy megerősítve, valamint a hő- és hangszigetelésre vagy hangelnyelésre szolgáló gipsszel agglomerált áru kivételével)

6810 91 Cementből, betonból vagy műkőből készült, előre gyártott szerkezeti, építő- vagy általános elem, megerősítve is

6811 81 Cellulózrost-cementből vagy hasonló anyagból készült hullámlemez, azbesztet nem tartalmazó

6811 82 Cellulózrost cementből vagy hasonló anyagból készült, azbesztet nem tartalmazó lemezek, táblák, burkolólapok, csempék és hasonló cikkek (a hullámlemezek kivételével)

6811 89 Cellulózrost cementből vagy hasonló anyagból készült, azbesztet nem tartalmazó termékek (a hullám- és egyéb lemezek, táblák, csempék és hasonló cikkek)

6813 89 Dörzsanyag és ebből készült áru, pl. lap, tekercs, szalag, szelvény, korong, gyűrű és betét, kapcsolószerkezethez és hasonlóhoz, ásványi vagy cellulózalapú anyagból, textil- vagy egyéb anyaggal kombinálva is (az azbesztet tartalmazó anyagok és fékbetétek és fékpofák kivételével)

6814 90 Megmunkált csillám és ebből készült áru (az elektromos szigetelőanyag, szigetelő szerelvény, ellenállás és kondenzátor, védőszemüveg és ehhez készült lencse, csillám karácsonyfadísz formájában, valamint a lemez, lap és szalag agglomerált vagy rekonstruált csillámból, alátéten is, kivételével)

6901 00 Tégla, tömb, lap és más kerámiaáru kovasavas fosszilis porból (pl. kovaföld, tripolit vagy diatomit) vagy hasonló szilíciumos földből

6904 10 Épülettégla (a kovasavas fosszilis porból vagy hasonló szilíciumos földből készült, a 6902 vtsz. alá tartozó tűzálló tégla kivételével)

6905 10 Tetőcserép

6905 90 Kerámia kéményfej, kéménytoldat, kéménybélés, építészeti dísz és más kerámia szerkezeti elem (a kovasavas fosszilis porból vagy hasonló szilíciumos földből készült, a tűzálló kerámia szerkezeti rész, csővezeték és más rész csatornához és hasonló célra, valamint a tetőcserép kivételével)

6906 00 Kerámiacső, -vezeték, esőcsatorna és csőszerelvény (a kovasavas fosszilis porból vagy hasonló szilíciumos földből készült, a tűzálló kerámia termékek, kéménybélés, cső és csővezeték kifejezetten laboratóriumi célokra, szigetelésre szolgáló cső és csatlakozó és elektromos célt szolgáló csőszerelvény és más csővezeték kivételével)

6907 22 Kerámia út- és padlóburkoló lap, kályha- vagy -falburkoló csempe, több mint 0,5 tömegszázalék, de legfeljebb 10 tömegszázalék vízfelvételi tényezővel (kivéve mozaikkocka és lezáró kerámia)

6907 40 Lezáró kerámia

6909 90 Vályú kád és hasonló tartály mezőgazdasági célra kerámiából; korsó, tégely és hasonló áru kerámiából, áru szállítására vagy csomagolására (az általános célra használatos edény és tartály laboratóriumi célra, edény és tartály boltok részére és háztartási cikk kivételével)

7002 20 Üvegrúd, üvegpálca nem megmunkálva

7002 31 Üvegcső olvasztott kvarcból vagy más olvasztott szilícium-dioxidból, nem megmunkálva

7002 32 Üvegcső, ha lineáris tágulási együtthatója 0 és 300 °C közötti hőmérsékleten nem haladja meg az 5 × 10-6/Kelvin értéket, nem megmunkálva (az 5 × 10-6/Kelvin értéket 0 és 300 °C közötti hőmérsékleten nem meghaladó lineáris tágulási együtthatóval rendelkező üvegcső kivételével)

7002 39 Üvegcső nem megmunkálva (az 5 × 10-6/Kelvin értéket 0 és 300 °C közötti hőmérsékleten nem meghaladó lineáris tágulási együtthatóval rendelkező vagy olvasztott kvarcból vagy más olvasztott szilícium-dioxidból készült üvegcső kivételével)

7003 30 Üvegprofilok, elnyelő, visszaverő vagy fényvisszaverődést gátló réteggel is, de másképp nem megmunkálva

7004 20 Húzott üveg és fúvott üveg táblában, anyagában színezett, homályosított, dublírozott vagy elnyelő, visszaverő vagy fényvisszaverődést gátló réteggel bevont, de másképp nem megmunkált

7005 10 Úsztatott (float) üveg és felületén csiszolt vagy fényezett üveg táblában, elnyelő, visszaverő vagy fényvisszaverődést gátló réteggel is, de másképp nem megmunkálva (a drótbetétes üveg kivételével)

7005 30 Úsztatott (float) üveg és felületén csiszolt és fényezett üveg táblában, elnyelő, visszaverő vagy fényvisszaverődést gátló réteggel is, drótbetéttel, de másképp nem megmunkálva

7007 11 Szilárdított (edzett) biztonsági üveg gépjárműbe, légi járműbe, űrhajóba, vízi vagy más járműbe beszerelhető méretben és alakban

7007 29 Rétegelt biztonsági üveg (a gépjárműbe, légi járműbe, űrhajóba, vízi járműbe vagy más járműbe beszerelhető méretű és alakú üveg, a többrétegű szigetelőüveg kivételével)

7011 10 Üvegbúra, beleértve a ballont és csövet, nyitottan és ezek üveg alkatrészei, felszerelés nélkül, elektromos világításhoz

7202 92 Ferrovanádium

7207 12 Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból kevesebb mint 0,25 tömegszázalék széntartalommal, a négyzettől eltérő téglalap alakú keresztmetszettel, a szélesség legalább a vastagság kétszerese

7208 25 Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, csak melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 4,75 mm vastagságban, pácolva, a felületén mintázás nélkül

7208 90 Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy acélból, melegen hengerelve és tovább megmunkálva, de plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül

7209 25 Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, nem tekercsben, csak hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 3 mm vastagságú

7209 28 Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, nem tekercsben, csak hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, 0,5 mm-nél kisebb vastagságú

7210 90 Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve, "hidegen tömörítve", plattírozva, lemezelve vagy bevonva (az ónozott, ólommal, cinkkel, króm-oxiddal, krómmal és krómoxiddal vagy alumíniummal lemezelt vagy bevont, a festett, lakkozott vagy műanyaggal bevont kivételével)

7211 13 Síkhengerelt termék vasból vagy ötvözetlen acélból, négy oldalán vagy zárt formaszekrényben csak melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, 150 mm-t meghaladó, de kevesebb mint 600 mm szélességű és legalább 4 mm vastagságú, nem tekercsben, felületén mintázás nélkül, közismert nevén "széles laposáru"

7211 14 Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 4,75 mm vastagságú (a "széles laposáru" kivételével)

7211 29 Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, csak hidegen hengerelve, "hidegen tömörítve", plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal

7212 10 Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), ónozva

7212 60 Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozva

7213 20 Melegen hengerelt rúd ötvözetlen forgácsolható acélból szabálytalanul felgöngyölt tekercsben (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező rúd kivételével)

7213 99 Melegen hengerelt rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben (a kevesebb mint 14 mm kör alakú keresztmetszetű, a forgácsolható acélból készült rúd és a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező rúd kivételével)

7215 50 Rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva (a forgácsolható acél kivételével)

7216 10 U, I vagy H szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból, 80 mm-nél kisebb magasságú, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva

7216 22 T szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból, 80 mm-nél kisebb magasságú, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva

7216 33 H szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 80 mm magasságú, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva

7216 69 Szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva (a profillemez kivételével)

7218 91 Félkész termék rozsdamentes acélból, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel

7219 24 Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 3 mm-nél kisebb vastagságban

7222 30 Más rúd rozsdamentes acélból, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva, vagy kovácsolva, de tovább nem megmunkálva, vagy kovácsolva vagy más módon melegen alakítva és tovább megmunkálva

7224 10 Ötvözött acél, a rozsdamentes kivételével, ingot vagy más elsődleges formában (az ingot alakú hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével)

7225 19 Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű, szilícium-elektromos acélból készült termék, nem szemcseorientált

7225 30 Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben (a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével)

7225 99 Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével)

7226 91 Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű, nem rozsdamentes acélból készült ötvözöttacél termék, meleg hengerelés után tovább nem megmunkálva (a gyorsacél és szilícium-elektromos acél termékek kivételével)

7228 30 Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben lévő melegen hengerelt rúd kivételével)

7228 60 Máshol nem említett rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben lévő melegen hengerelt rúd kivételével)

7228 70 Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével

7228 80 Üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból

7229 90 Huzal ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, tekercsben (a szilícium-mangán acélból készült rúd és huzal kivételével)

7301 20 Hegesztett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy acélból

7304 24 Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső rozsdamentes acélból

7305 39 Cső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel, vasból vagy acélból, hegesztve (a hosszirányú hegesztésű vagy az olaj vagy gáz szállítására vagy olaj- vagy gázfúráshoz használt termékek kivételével)

7306 50 Kör keresztmetszetű hegesztett cső és üreges profil ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (a belső és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel rendelkező cső és az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termelőcső kivételével)

7307 22 Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat

7309 00 Tartály, ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény, bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, vasból vagy acélból, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezés nélkül

7314 12 Végtelen szalag géphez, rozsdamentes acélból

7318 24 Sasszeg és hasított szárú szög vasból vagy acélból

7320 20 Csavarvonalas rugó vasból vagy acélból (a lapos spirálrugó, az óra- és hajszálrugó, az esernyő- vagy napellenzőnyélhez vagy bothoz készült rugó és a 17. áruosztályba tartozó lengéscsillapító kivételével)

7322 90 Léghevítő és meleglevegő-elosztó, beleértve a friss- vagy kondicionáltlevegő-elosztót is, nem elektromos fűtéssel, motorhajtású ventillátorral vagy légfúvóval, valamint ezek alkatrészei, vasból vagy acélból

7324 29 Fürdőkád acéllemezből

7407 10 Rúd és profil finomított rézből

7408 11 Huzal finomított rézből, ha a legnagyobb keresztmetszete meghaladja a 6 mm-t

7408 19 Huzal finomított rézből, ha a legnagyobb keresztmetszete legfeljebb 6 mm

7409 11 Lap, lemez és szalag finomított rézből, tekercsben, ha vastagsága meghaladja a 0,15 mm-t (a nyújtott lap és szalag és szigetelt elektromos szalag kivételével)

7409 19 Lap, lemez és szalag finomított rézből, nem tekercsben, ha vastagsága meghaladja a 0,15 mm-t (a nyújtott lap és szalag és szigetelt elektromos szalag kivételével)

7409 40 Lap, lemez és szalag réz-nikkel alapötvözetből, "kupronikkel", vagy réz-nikkel-cink alapötvözetből, "nikkelezüst", ha vastagsága meghaladja a 0,15 mm-t, nem tekercsben (a nyújtott lap és szalag és szigetelt elektromos szalag kivételével)

7411 29 Rézcső rézötvözetből (a réz-cink alapötvözet (sárgaréz), réz-nikkel alapötvözet (kupronikkel), és réz-nikkel-cink alapötvözet (nikkelezüst) kivételével)

7415 21 Csavaralátét, "beleértve a rugós alátétet is és rugós záróalátétet is", rézből

7505 11 Máshol nem említett rúd, profil és huzal ötvözetlen nikkelből (a szigetelt elektromos termékek kivételével)

7505 21 Huzal ötvözetlen nikkelből (a szigetelt elektromos termékek kivételével)

7506 10 Lap, lemez, szalag és fólia ötvözetlen nikkelből (a nyújtott lap, lemez és szalag kivételével)

7507 11 Cső ötvözetlen nikkelből

7508 90 Más árucikk nikkelből

7605 19 Huzal ötvözetlen alumíniumból, ha legnagyobb keresztmetszeti átmérője legfeljebb 7 mm (a sodort huzal, kábel, kötél és a 7614 vtsz. alá tartozó más áru, a szigetelt elektromos huzal, a hangszerhúr kivételével)

7605 29 Huzal alumíniumötvözetből, ha legnagyobb keresztmetszeti átmérője legfeljebb 7 mm (a sodort huzal, kábel, kötél és a 7614 vtsz. alá tartozó más áru, a szigetelt elektromos huzal, a hangszerhúr kivételével)

7606 92 Lap, lemez és szalag alumíniumötvözetből, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t (a négyzet vagy téglalap kivételével)

7607 20 Alumíniumfólia alátéttel, ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm (a 3212 vtsz. alá tartozó nyomófólia és a fóliából készült karácsonyfadísz kivételével)

7611 00 Alumíniumtartály, -ciszterna, -tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével)

7612 90 Máshol nem említett alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény, beleértve a merev, cső alakú tartályt is, bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal

7613 00 Alumíniumtartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására

7616 10 Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével), csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét és hasonló árucikk............

7804 11 Ólomlap, -lemez, -szalag és -fólia; ólompor és -pehely - Lap, lemez, szalag és fólia - Lap, szalag és fólia (megerősítő alap nélkül) legfeljebb 0,2 mm vastagságú

7804 19 Ólomlap, -lemez, -szalag és -fólia; ólompor és -pehely - Lap, lemez, szalag és fólia - Más

7905 00 Cinklap, -lemez, -szalag és -fólia

8001 20 Megmunkálatlan ónötvözet

8003 00 Ónrúd, -profil és -huzal

8007 00 Ónból készült árucikk

8101 10 Volfrámpor

8102 97 Molibdénhulladék és -törmelék (a molibdéntartalmú hamu és üledék kivételével)

8105 90 Kobaltból készült árucikk

8109 31 Cirkóniumhulladék és -maradék - amelyben a hafnium-cirkónium tömegarány kisebb mint 1:500

8109 39 Cirkóniumhulladék és -maradék - Más

8109 91 Cirkóniumból készült árucikk - amelyben a hafnium-cirkónium tömegarány kisebb mint 1:500

8109 99 Cirkóniumból készült árucikk - Más

8202 20 Szalagfűrészlap nem nemesfémből

8207 60 Furatmegmunkáló vagy üregelő szerszám

8208 10 Kés és vágópenge géphez vagy mechanikus készülékhez - fémmegmunkáláshoz

8208 20 Kés és vágópenge géphez vagy mechanikus készülékhez - famegmunkáláshoz

8208 30 Kés és vágópenge géphez vagy mechanikus készülékhez - élelmiszeripari géphez

8208 90 Kés és vágópenge géphez vagy mechanikus készülékhez - más

8301 20 Gépjárműzár, nem nemesfémből

8301 70 Csak kulcs

8302 30 Gépjárművasalás, veret, szerelvény és hasonló árucikk

8307 10 Hajlékony cső, szerelvénnyel is, vasból vagy acélból

8309 90 Dugó, kupak és fedő, beleértve a csavar- és a kiöntődugót is, palackfedél vagy kupak, csavarmenetes hordódugó, hordódugóvédő, pecsét és más csomagolási tartozék, nem nemesfémből (a koronadugó kivételével)

8402 12 Vízcsöves kazán, legfeljebb 45 tonna/óra gőzfejlesztéssel

8402 19 Más gőzfejlesztő kazán, beleértve a hibrid kazánt is

8402 20 Túlhevítő vízkazán

8402 90 Vízgőzt vagy más gőzt fejlesztő kazán (az alacsony nyomású gőz előállítására is alkalmas, központi fűtés céljára szolgáló forróvízkazán kivételével); túlhevítő vízkazán - Alkatrész

8404 10 Segédberendezés a 8402 vagy 8403 vtsz. alá tartozó kazánhoz, (pl. tápvíz-előmelegítő, túlhevítő, koromeltávolító, gázvisszanyerő);

8404 20 Gőzcseppfolyósító vízgőzt vagy más gőzt fejlesztő energiaegységhez

8404 90 Gázfejlesztő vagy vízgázfejlesztő generátor tisztítóberendezéssel is; acetiléngáz-fejlesztő és hasonló vizes eljárású gázfejlesztő generátor, tisztítóberendezéssel is - Alkatrész

8405 90 Gázfejlesztő vagy vízgázfejlesztő generátor, acetiléngáz-fejlesztő generátor és hasonló vizes eljárású gázfejlesztő generátor máshol nem említett alkatrésze

8406 90 Gőzturbina (víz- vagy más gőz üzemű) - Alkatrész

8412 10 Nem turbórendszerű sugárhajtású motor

8412 21 Erőgép és motor, lineáris működésű (henger)

8412 29 Hidraulikus erőgép és motor - Más

8412 39 Pneumatikus erőgép és motor - Más

8414 90 Lég- vagy vákuumszivattyú, lég- vagy más gázkompresszor és ventilátor; elszívó- vagy visszavezető kürtő beépített ventilátorral, szűrővel is; légmentes biológiai biztonsági kabinok, szűrővel is - Alkatrész

8415 83 Más légkondicionáló berendezés motormeghajtású ventilátorral, valamint hőmérséklet- és nedvességszabályozó szerkezettel, beleértve az olyan berendezést is, amelyben a nedvesség külön nem szabályozható - hűtőegység nélkül

8416 10 Égőfej folyékony tüzelőanyag elégetésére

8416 20 Égőfej (-rózsa) por alakú szilárd tüzelőanyag vagy gáz elégetésére, beleértve a kombinált égőfejeket is

8416 30 Mechanikus tüzelőberendezés beleértve azok mechanikus rostélyát, mechanikus hamukiürítőjét és a hasonló berendezéseket (az égőfej kivételével)

8416 90 Égőfej alkatrésze, például mechanikus tüzelőberendezés, beleértve annak mechanikus rostélyát, mechanikus hamukiürítőjét és a hasonló berendezéseket

8417 20 Sütőipari kemence, beleértve a finompékáru-sütőkemencét is, nem elektromos

8419 19 Átfolyós vagy tárolós, nem elektromos vízmelegítő (kivéve a gázzal működő átfolyós vízmelegítőt és a központi fűtés céljára szoklgáló kazánt vagy vízmelegítőt)

8420 99 Kalander vagy más hengerlőgép alkatrészei, és ezekhez való henger, a fém- vagy üveghengermű kivételével - Más

8421 19 Centrifuga, beleértve a centrifugális szárítót is - más

8421 91 Alkatrész centrifugához, beleértve a centrifugális szárítót is

8424 89 40 Kizárólag vagy elsősorban nyomtatott áramkörök vagy nyomtatott áramköri szerelvények gyártásához használatos, kilövésre, szórásra vagy porlasztásra szolgáló mechanikus berendezés

8424 90 20 A 8424 89 40 alszám alá tartozó mechanikus berendezések alkatrészei

8425 11 Elektromotoros meghajtású csigasor és csigás emelő (a vedres felvonó vagy a csigás gépjárműemelő kivételével)

8426 12 Gumikerekes mozgó emelőkeret és terpeszdaru

8426 99 Hajódaru; daru, drótkötéldaru is; mozgó emelőkeret, terpeszdaru és darus targonca üzemen belüli használatra - Más

8428 20 Pneumatikus elevátor és szállítószalag

8428 32 Más folyamatos üzemű elevátor és szállítószalag, áruk vagy anyagok szállítására - Más, serleges típusú

8428 33 Más folyamatos üzemű elevátor és szállítószalag, áruk vagy anyagok szállítására - Más, szalagos típusú

8428 90 Más gép

8429 19 Buldózer és homlokgyalu - Más

8429 59 Lapátos kotró, exkavátor és kanalas rakodó - Más

8430 10 Cölöpverő és cölöpkiemelő

8430 39 Szén- vagy sziklavágó és alagútfúró - Más

8439 10 Papíripari rostanyag készítésére szolgáló gép

8439 30 Papír vagy karton kikészítésére szolgáló gép

8440 90 Könyvkötő gép, beleértve a könyvfűző gépet is - Alkatrész

8441 30 Doboz, -láda, -tok, -cső, -dob vagy hasonló tartó készítésére szolgáló gép, az ilyen árukat préseléssel készítő gép kivételével

8442 40 A fenti gép, készülék vagy felszerelés alkatrésze

8443 13 Más ofszetnyomó gép

8443 15 Magasnyomó gép, a tekercsadagolós típus és a flexográfiai nyomógép kivételével

8443 16 Flexográfiai nyomógép

8443 17 Mélynyomó gép

8443 91 Nyomólapok, nyomóhengerek vagy más, a 8442 vtsz. alá tartozó nyomóalkatrészek segítségével működő nyomdaipari alkatrészei és tartozékai

8444 00 Szintetikus vagy mesterséges szál sajtolására, nyújtására, a szálszerkezet átalakítására vagy vágására szolgáló gép

8448 11 Nyüstösgép és Jacquard-gép; az ezekhez való lyukkártya-megtartó, -másoló, -készítő vagy sorbarakó gép

8448 19 A 8444 , 8445 , 8446 vagy a 8447 vtsz. alá tartozó gép segédgépei - Más

8448 33 Orsó, szárnyas orsó, fonógyűrű és csúszógyűrű

8448 42 Fésű (borda) szövőszékhez, nyüst és nyüstbordázat

8448 49 Szövőgép (szövőgép) vagy ehhez való segédgép alkatrésze és tartozéka - Más

8448 51 Platina, tű és más eszköz szemképzéshez

8451 10 Száraz vegytisztító gép

8451 29 Szárítógép - Más

8451 30 Vasalógép és sajtológép (beleértve a gőzsajtolót is)

8451 90 Textilfonal, szövet vagy kész textiláru fehérítésére, festésére, appretálására, végkikészítésére, bevonására vagy impregnálására szolgáló mosó-, tisztító-, csavaró-, szárítógép (a 8450 vtsz. alá tartozó gép kivételével), vasaló-, sajtológép (beleértve a gőzsajtót is), és padlóburkoló anyag, pl. linóleum gyártására használt pépnyomó gép, amely szövetre vagy más alapra viszi fel a pépet; átcsévélő-, lecsévélőgép, textilszövet-hajtogató, -vágó vagy -csipkéző gép - Alkatrész

8453 10 Bőr, szőrme cserzésére, kikészítésére vagy feldolgozására szolgáló gép

8453 80 Más gép

8453 90 Bőr, szőrme cserzésére, kikészítésére vagy feldolgozására szolgáló gép vagy lábbeli vagy más cikk bőrből, szőrméből való előállítására vagy ezek javítására szolgáló gép, a varrógép kivételével - Alkatrész

8454 10 Konverter

8459 10 Hordozható fúrógép

8459 70 Más menetfúró- vagy menetvágó gép

8461 20 Véső- vagy hornyológép fém, keményfém vagy cermet megmunkálásához

8461 30 Üregelőgép fém, keményfém vagy cermet megmunkálásához

8461 40 Fogaskerékmaró, fogaskerék-köszörülő vagy fogaskerék-simító gép

8461 90 Gyalugép, véső-, hornyoló-, üregelő-, fogaskerékmaró, fogaskerék-köszörülő vagy fogaskerék-simító gép, fűrészgép, vágógép, valamint más vtsz. alá nem osztályozható, fém vagy cermet leválasztásával működő más szerszámgép - Más

8465 20 Megmunkálóközpont

8465 93 Köszörülő-, dörzsölő- vagy fényezőgép

8465 94 Hajlító- vagy összeállító gép

8466 10 Szerszámbefogó és önnyíló menetmetszőfej

8466 92 A 8456 -8465 vtsz. alá tartozó szerszámgéphez kizárólag vagy elsősorban használt alkatrész és tartozék, beleértve a munkadarab vagy szerszámbefogót, önnyíló menetmetsző fej, osztófej és szerszámgéphez más speciális tartozék; bármilyen kéziszerszámhoz szerszámbefogó - A 8464 vtsz. alá tartozó géphez

8472 10 Sokszorosítógép

8472 30 Levélosztályozó, vagy -hajtogató, vagy -borítékoló, vagy -kötegelő, levélbontó, levélzáró vagy -pecsételő gép és postai bélyeg ragasztására vagy érvénytelenítésére szolgáló gép

8473 21 A 8470 10 , 8470 21 vagy 8470 29 alszám alá tartozó elektronikus számológép alkatrésze és tartozéka

8474 10 Válogató-, osztályozó-, rostáló- vagy mosógép

8474 39 Keverő- vagy gyúrógép - Más

8474 80 Föld, kő, érc vagy egyéb szilárd halmazállapotú (beleértve a port vagy a pépet) ásványi anyag válogatására, osztályozására, rostálására, mosására, zúzására, őrlésére, keverésére vagy gyúrására szolgáló gép; szilárd ásványi fűtőanyag, kerámiapép, nem szilárd beton, gipsz vagy más ásványi por vagy pép tömörítésére, formálására vagy öntésére szolgáló gép; öntödei homokforma készítésére szolgáló gép - Más gép

8475 21 Optikai szálak és ezek előformái készítésére szolgáló gép

8475 29 Üveg vagy üvegáru előállítására vagy melegen történő megmunkálására szolgáló gép - Más

8475 90 Üvegburkolatú elektromos vagy elektronikus lámpa, fénycső vagy elektroncső vagy villanólámpa összeszerelésére szolgáló gép; Üveg vagy üvegáru előállítására vagy melegen történő megmunkálására szolgáló gép - Alkatrész

8477 40 Vákuumformázó és más hőhatáson alapuló formázógép

8477 51 Pneumatikus gumiabroncsot készítő vagy újrafutózó gép, vagy belső tömlőt öntéssel vagy más módon készítő gép

8479 10 Gép közműhöz, építkezéshez vagy hasonlóhoz

8479 30 Fából vagy más fatartalmú anyagból pozdorjalemezt vagy rostlemezt készítő sajtológép, és más fa- vagy parafa-megmunkáló gép

8479 50 Máshol nem említett ipari robot

8479 90 A 84. árucsoportban másutt nem említett gép és mechanikus készülék egyedi feladatokra - Alkatrész

8480 20 Öntőforma fedőlap

8480 30 Öntőminta

8480 60 Öntőforma ásványi anyaghoz

8481 10 Nyomáscsökkentő szelep

8481 20 Szelep olajhidraulikus vagy pneumatikus közlőműhöz

8481 40 Biztonsági vagy nyomáskiegyenlítő szelep

8482 20 Kúpgörgős csapágy, beleértve a kúp és a kúpgörgő szerelvényeit is

8482 91 Golyó, tű és görgő

8482 99 Más alkatrész

8484 10 Két vagy több fém vagy más anyagból rétegelt fém tömítés és hasonló kötőelem

8484 20 Mechanikus tömítőelem

8484 90 Két vagy több fém, vagy más anyagból rétegelt fém tömítés és hasonló kötőelem; különböző anyagokból készült tömítés és hasonló kötőelem, készletben kiszerelve, tasakban, burkolatban vagy hasonló csomagolásban; mechanikus tömítőelem - Más

8501 33 Más egyenáramú (DC) motor; egyenáramú (DC) generátor, a fotovoltaikus generátor kivételével, 75 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 375 kW kimenő teljesítménnyel

8501 62 Váltóáramú (AC) generátor (alternátor), a fotovoltaikus generátor kivételével, 75 kVA-t meghaladó, de legfeljebb 375 kVA kimenő teljesítménnyel

8501 63 Váltóáramú (AC) generátor (alternátor), a fotovoltaikus generátor kivételével, 375 kVA-t meghaladó, de legfeljebb 750 kVA kimenő teljesítménnyel

8501 64 Váltóáramú (AC) generátor (alternátor), a fotovoltaikus generátor kivételével, 750 kVA-t meghaladó kimenő teljesítménnyel

8502 31 Szélenergiát hasznosító áramfejlesztő egység

8502 39 Más áramfejlesztő egység - Más

8502 40 Elektromos forgó áramátalakító

8504 33 Transzformátor 16 kVA-t meghaladó, de legfeljebb 500 kVA vezérelhető teljesítménykapacitással

8504 34 Transzformátor 500 kVA-t meghaladó vezérelhető teljesítménykapacitással

8505 20 Elektromágneses tengelykapcsoló, kuplung és fék

8506 90 Primer elem és primertelep (galvánelem) - Alkatrész

8507 30 Elektromos akkumulátorok, beleértve ezek akár téglalap (beleértve a négyzet) alakú elválasztólemezeit is - Nikkel-kadmium

8514 31 Elektronsugaras kemence

8525 50 Adókészülék

8530 90 Elektromos ellenőrző, jelző- vagy biztonsági berendezés vasút, villamosvasút, út, belvízi út, parkolók, kikötői berendezés vagy repülőtér számára (a 8608 vtsz. alá tartozók kivételével) - Alkatrész

8532 10 50/60 Hz áramkörökre tervezett fix kondenzátor, amelynek reaktív teljesítménye legalább 0,5 kvar (teljesítménykondenzátor)

8533 29 Más fix (nem állítható) ellenállás - Más

8535 30 Szakaszolókapcsoló és áramkört nyitó-záró (be-ki) kapcsoló

8535 90 1 000 V-nál nagyobb feszültségű elektromos áramkör összekapcsolására vagy védelmére vagy elektromos áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló elektromos készülék (pl. kapcsoló, olvadóbiztosíték, túlfeszültség-levezető, feszültséghatároló vagy -korlátozó, túlfeszültség-csökkentő, dugaszok és más csatlakozók, csatlakozódoboz) - Más

8539 41 Ívlámpa

8540 20 Televízió-kameracső; képátalakító és erősítőcső; más fénykatódcső

8540 60 Más katódsugárcső

8540 79 Mikrohullámú cső (pl. magnetron, klisztron, haladóhullámcső, karcinotron), a rácsvezérlésű cső kivételével - Más

8540 81 Vevő- vagy erősítőcső

8540 89 Más cső - Más

8540 91 Alkatrész katódsugárcsőhöz

8540 99 Más alkatrész

8543 10 Részecskegyorsítók

8547 90 Szigetelőszerelvény elektromos géphez, készülékhez vagy berendezéshez, kizárólag szigetelőanyagból, eltekintve bármilyen apróbb fémrésztől (pl. belső menetes foglalat), amelyeket az öntésnél csak a szerelhetőség érdekében helyeztek az anyagba, a 8546 vtsz. alá tartozó szigetelő kivételével; szigetelőanyaggal bélelt, nem nemesfémből készült elektromos szigetelőcső és ezek csatlakozódarabjai - Más

8602 90 Vasúti mozdony akkumulátoros árammeghajtással

8604 00 Vasúti vagy villamosvasúti karbantartó vagy szervízkocsi, önjáró is (pl. műhelykocsi, darus kocsi, talpfaaláverő, vágányrakó kocsi, mérőkocsi és vonalvizsgáló kocsi)

8606 92 Más vasúti vagy villamosvasúti, nem önjáró teherkocsi és vagon - Nyitott, stabil, 60 cm-nél magasabb oldalakkal

8701 21 Közúti vontató félpótkocsi-vontatásra - kizárólag kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral működő

8701 22 Közúti vontató félpótkocsi-vontatásra - kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral és hajtómotorként elektromos motorral is működő

8701 23 Közúti vontató félpótkocsi-vontatásra - szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral és hajtómotorként elektromos motorral is működő

8701 24 Közúti vontató félpótkocsi-vontatásra - kizárólag elektromos hajtómotorral működő

8701 30 Lánctalpas vontató (a gyalogos vezető által irányított kivételével)

8704 10 Dömper, terepjáró kivitelű

8704 22 Más áruszállító gépjármű - 5 tonnát meghaladó, de legfeljebb 20 tonna össztömegű:

8704 32 Más áruszállító gépjármű - 5 tonnát meghaladó össztömegű

8705 20 Fúrótoronnyal felszerelt gépkocsi

8705 30 Tűzoltókocsi

8705 90 Különleges célra szolgáló gépjármű, a kizárólag személy- vagy áruszállításra tervezett kivételével (pl. műszaki segélykocsi, darus kocsi, tűzoltókocsi, betonkeverő kocsi, utcaseprő autó, locsolóautó, mozgó műhelykocsi, mozgó röntgenkocsi) - Más

8709 90 Önjáró üzemi targonca, rakodó- vagy emelőszerkezettel nem felszerelve, gyárban, raktárban, kikötő területén vagy repülőtéren áru rövid távolságra történő szállítására; vasúti pályaudvar peronján használt vontató; az ide tartozó jármű alkatrésze - Alkatrész

8716 20 Önrakodó vagy önürítő mezőgazdasági pótkocsi és félpótkocsi

8716 39 Áruszállításra szolgáló más pótkocsi és félpótkocsi - Más

9010 10 Fényképészeti (mozgófényképészeti is) film vagy papírtekercs automata előhívó berendezés és készülék, vagy az előhívott filmet fotópapírtekercsre átvivő automata készülék

9015 40 Fotogrammetriai földmérő műszer és berendezés

9015 80 Más műszer és készülék

9015 90 Földmérő (a fotogrammetriai földmérő is), hidrográfiai, oceanográfiai, hidrológiai, meteorológiai vagy geofizikai műszer és készülék, az iránytű kivételével; távolságmérő - Alkatrész és tartozék

9029 10 Fordulatszámláló, termékszámláló, taxióra, kilométer-számláló, lépésszámláló és hasonló készülék

9031 20 Vizsgálópad (próbapad)

9032 81 Más automata szabályozó- vagy ellenőrző műszer és készülék - Hidraulikus vagy pneumatikus - Más

9401 10 Légi jármű ülése

9401 20 Gépjármű ülése

9403 30 Hivatali fabútor

9406 10 Előre gyártott faépület

9406 90 Előre gyártott épület, a kész és a már összeszerelt is - más

9606 30 Gombtest és a gomb más része; nyers gomb

9608 91 Tollhegy és tollhegycsúcs

9612 20 Szintetikus vagy mesterséges szálból, 30 mm-nél kisebb szélességben automata írógéphez, automata adatfeldolgozó felszereléshez és más géphez használt véglegesen műanyag vagy fémkazettába helyezve

VII. MELLÉKLET

A 833/2014/EU rendelet XXIV. mellékletében a cím helyébe a következő szöveg lép:

"A 3ea. cikk (5) bekezdésének a) pontjában említett termékek jegyzéke".

VIII. MELLÉKLET

A rendelet a következő melléklettel egészül ki:

"XXVI. MELLÉKLET

A 3o. CIKK (1) ÉS (2) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT TERMÉKEK JEGYZÉKE

KN-kód A termék neve

7108 Arany (beleértve a platinával bevont aranyat is), megmunkálatlanul vagy félgyártmány vagy por alakban

7112 91 Arany hulladéka és maradéka, beleértve az arannyal plattírozott fémet is, a más nemesfémet is tartalmazó törmelék és hulladék kivételével

Ex 7118 90 Aranyérme

IX. MELLÉKLET

A rendelet a következő melléklettel egészül ki:

"XXVII. MELLÉKLET

A 3o. CIKK (3) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT TERMÉKEK JEGYZÉKE

KN-kód A termék neve

Ex 7113 Aranyból vagy arannyal plattírozott fémből készült, illetve aranyat tartalmazó ékszer és részei

Ex 7114 Aranyból vagy arannyal plattírozott fémből készült, illetve aranyat tartalmazó »arany- vagy ezüstművesáru« és részei

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32022R1269 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32022R1269&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék