560/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2024. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról

A Kormány

a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § és a 11. § 1-4. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. § (1) bekezdése tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pont d) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. § (2) bekezdése tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pont d) alpontjában és 41. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. § és a 12. § 2. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. § 1. pontja és az 1. melléklet tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi 109. § (1) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. § 2. és 3. pontja, valamint a 2. és 3. melléklet tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. § 5. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. § 6. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. § 1. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13-15. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 16. § és a 3-5. melléklet tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) és c) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. és 34. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés s) pontjában és a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. § és a 19. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. § tekintetében a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Kormány hozzájárulása iránti kérelmét az önkormányzat a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül nyújtja be. A kérelem benyújtására a tárgyév november 5-éig van lehetőség. Rendkívüli esetben, az önkormányzat külön indokolásának elfogadása után a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter (a továbbiakban együtt: miniszterek) november 15-éig engedélyezhetik a kérelem benyújtását."

(2) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés d) pont dc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kérelemhez - a Gst. 10/C. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok mellett - mellékelni kell

az önkormányzat rövid szöveges indokolással ellátott tájékoztatását]

"dc) a Gst. 10/B. § (3) bekezdése szerinti adósságmegújító ügylet (a továbbiakban: adósságmegújító ügylet), valamint működési célú ügylet esetén az adósság újratermelődését megakadályozó önkormányzati intézkedésekről,"

2. § Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § (1) A miniszterek a kérelemről a Kormány részére együttes előterjesztést készítenek, amelyben az Igazgatóság véleményét figyelembe véve javaslatot tesznek az ügyletek és az ahhoz kapcsolódó fejlesztések támogatására, részbeni, illetve alacsonyabb ügyletértékbeli támogatására vagy elutasítására.

(2) A Kormány az együttes előterjesztés alapján az előterjesztés elkészítését megelőző hónapokban beérkezett kérelmekről legalább háromhavonkénti gyakorisággal, kivételesen - a Gst. 10/B. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételnek való meg nem felelés esetében - legkésőbb a tárgyév december 31-éig határozatban dönt."

3. § Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § (1) Adósságmegújító ügylet és kezesség-, illetve garanciavállalás esetén nem kell alkalmazni az 5. § (2a) bekezdés a)-c) pontját, az 5. § (3) bekezdés d) pont db) alpontját, a 6. § (2) bekezdés a) és e) pontját, valamint a 9. § (1) bekezdés b) pontját.

(2) A Gst. 10/A. §-a szerinti működési célú adósságot keletkeztető ügylet esetén nem kell alkalmazni az 5. § (2a) bekezdés c) pontját, az 5. § (3) bekezdés d) pont db) és df) alpontját, g) és i) pontját, valamint a 6. § (2) bekezdés a), c), e) és f) pontját."

4. § Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

1. 6. § (1) bekezdésében az "Az Igazgatóság" szövegrész helyébe az "A kincstár önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szerve (a továbbiakban: Igazgatóság)" szöveg és

2. 6. § (1) bekezdés d) pontjában a "mellékleteiben, és" szövegrész helyébe a "mellékleteiben" szöveg,

lép.

5. § Hatályát veszti az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

1. 3. §-a,

2. 4. §-a,

3. 5. § (1) bekezdése,

4. 5. § (2a) bekezdés g) és h) pontja és

5. 6. § (1) bekezdés e) pontja.

2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

6. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet [Az Áht. 33. §-ához] alcíme a következő 41/A. §-sal egészül ki:

"41/A. § (1) A Kormány irányítása alá tartozó fejezet esetében a fejezetet irányító szerv az általa irányított fejezetbe sorolt fejezeti kezelésű előirányzat, központi kezelésű előirányzat terhére az Áht. 33. § (3a) bekezdése alapján történő előirányzat-átcsoportosítási döntéséről az államháztartásért felelős minisztert és a Kincstárt elektronikus úton, az előirányzat-átcsoportosítás indokára, valamint az Áht. 33. § (3a) bekezdésében foglalt feltételek fennállására is kiterjedően tájékoztatja, és megküldi

a) a fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításra, vagy ha az előirányzat-átcsoportosítással érintett fejezetek fejezetet irányító szervének vezetője azonos személy, a fejezetek közötti átcsoportosításra a fejezetet irányító szerv vezetőjének egyoldalú írásbeli jognyilatkozatát, vagy

b) ha az előirányzat-átcsoportosítással érintett fejezetek fejezetet irányító szervének vezetője különböző személy, a fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításra, az érintett fejezetet irányító szervek vezetőinek írásbeli megállapodását.

(2) Az államháztartásért felelős miniszter a fejezetet irányító szerv (1) bekezdés szerinti előirányzat-átcsoportosítási kezdeményezését annak beérkezésétől számított öt munkanapon belül megvizsgálja, és azzal szemben az Áht. 33. § (3a) bekezdés szerinti esetekben a Kormány részére kifogást terjeszthet elő, amelyről az előirányzat-átcsoportosítást kezdeményező fejezetet irányító szerv vezetőjét és a Kincstárt tájékoztatja.

(3) A (2) bekezdés szerinti kifogásban az államháztartásért felelős miniszter beszámol az (1) bekezdés szerinti előirányzat-átcsoportosítási kezdeményezés tartalmáról és az előirányzat-átcsoportosítással szembeni kifogásának indokairól.

(4) A Kormány az államháztartásért felelős miniszter által előterjesztett (2) bekezdés szerinti kifogását megtárgyalja, és ha a kifogásban foglaltakkal

a) egyetért, a Kincstár az előirányzat-átcsoportosítást nem hajtja végre,

b) nem ért egyet, akkor a Kincstár az előirányzat-átcsoportosítást végrehajtja.

(5) Ha az államháztartásért felelős miniszter a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül kifogást nem terjeszt elő, azt úgy kell tekinteni, hogy a fejezetet irányító szerv által kezdeményezett előirányzat-átcsoportosítással egyetért, és a Kincstár az előirányzat-átcsoportosítást végrehajtja.

(6) Az államháztartásért felelős miniszter a (4) és (5) bekezdésben foglaltakról az érintett fejezetet irányító szervet és a Kincstárt tájékoztatja."

7. § (1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 99. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A visszafizetési kötelezettséget annak az előirányzatnak a javára kell teljesíteni, amelyből a támogatás folyósítása történt. Ha a visszafizetési kötelezettséget az Áht. 67. §-a alapján a kormányzati ellenőrzési szerv érvényesíti, a visszafizetési kötelezettséget a központi költségvetés Áht. 14. § (4) bekezdés d) pontja szerinti fejezete javára kell teljesíteni."

(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 99. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) Ha a támogatás folyósításával érintett előirányzat a visszafizetési kötelezettség teljesítésének időpontjában már nem szerepel a támogató címrendjében, úgy a visszafizetési kötelezettségből származó bevételt a támogatónak a támogatási jogviszony céljával azonos cél finanszírozására szolgáló előirányzat bevételeként kell elszámolnia"

8. § (1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 102/E. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A támogató vagy a támogató nevében eljáró szervezet

a) - pályázati úton nyújtott támogatás esetén - a pályázati kiírás adatait a pályázati kiírás közzétételét megelőzően,

b) - pályázati rendszeren kívül nyújtott támogatás esetén - a támogatás feltételrendszerének a támogatási jogviszony tartalmát érintő adatait annak meghatározását megelőzően

a Kincstár által meghatározott adattartalommal a Kincstár részére köteles bejelenteni. Ha a Kincstár megállapítja, hogy a támogató vagy a nevében eljáró szervezet adatszolgáltatása a monitoringrendszer teljessége szempontjából hibás vagy hiányos, a Kincstár a támogatási döntés szerinti támogatási összeget a hiba vagy hiányosság támogató vagy támogató nevében eljáró szervezet általi kijavításáig vagy pótlásáig nem bocsátja a kedvezményezett rendelkezésére. A hiba vagy hiányosság elhárítását követően a Kincstár a támogatási döntésben szereplő összeget késedelem nélkül rendelkezésre bocsátja."

(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 102/E. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az Áht. 56/B. § (3) bekezdése szerinti bírság összege az Áht. 56/B. § (2) bekezdése alapján érvénytelenül nyújtott támogatás összegének 0,3%-a, de legfeljebb 300 000 forint"

9. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 126. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1b) Ha az (1a) bekezdés szerint a fejezeti kezelésű előirányzatokhoz kapcsolódó fizetési számla egyenlege a tárgyév utolsó kincstári napján történő előirányzat-felhasználási keret folyósítását követően negatív összegű, a Kincstár a tárgyév utolsó kincstári napján a fizetési számla negatív és nulla egyenlege közötti különbözetet a Kincstári Egységes Számla terhére megelőlegezi. A tárgyévet követő évben a Kincstár jogosult ezen összeggel a fejezeti kezelésű előirányzatok fizetési számláját megterhelni."

10. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

1. 1. melléklete az 1. melléklet,

2. 5. melléklete a 2. melléklet és

3. 6. melléklete a 3. melléklet

szerint módosul.

11. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

1. 39. § (1) bekezdésében az "Áht. 33. § (3) bekezdése" szövegrész helyébe az "Áht. 33. § (4a) bekezdése" szöveg,

2. 41. § (1) bekezdésében a "kiegészítéséről" szövegrész helyébe a "kiegészítéséről, valamint az előirányzat nevének módosításáról" szöveg,

3. 41. § (4) bekezdésében az "Áht. 33. § (3) bekezdése" szövegrész helyébe az "Áht. 33. § (3) és (3a) bekezdése" szöveg,

4. 41. § (5) bekezdésében az "Áht. 33. § (3a) bekezdése" szövegrész helyébe az "Áht. 33. § (3b) bekezdése" szöveg,

5. 45/A. § (4) bekezdésében a "határidőn belül, egy összegben gondoskodik" szövegrész helyébe a "határidőn belül gondoskodik" szöveg és

6. 150. § (1) bekezdés i) pontjában a "122/A. § (2) bekezdés a) pontja" szövegrész helyébe a "122/A. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a 126. § (1b) bekezdése" szöveg

lép.

12. § Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

1. 113. § (4) bekezdése és

2. 176. § (29) bekezdése.

3. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

13. § A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 15. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3b) A (3a) bekezdésben meghatározottakat a helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a (3) bekezdés szerinti követelmény alól a költségvetési szerv vezetője a polgármester, főpolgármester jóváhagyása mellett adhat felmentést."

14. § A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1a) Ha a költségvetési szerv belső ellenőrzését az irányító szerve vagy az Áht. 10. § (4a)-(4d) bekezdése szerinti, önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv belső ellenőrzését az irányító szerv által kijelölt vagy megállapodásban rögzített szerv látja el, akkor a belső ellenőrzést ellátó szerv saját belső ellenőrzésétől a beszámolás során az éves ellenőrzési jelentésben elkülönítetten kell bemutatni az ellátott költségvetési szervnél végzett ellenőrzéseket. A belső ellenőrzést ellátó szerv az éves ellenőrzési jelentésben az irányított költségvetési szervre vonatkozóan is értékeli a 48. § b) pontjában meghatározottakat. Az éves ellenőrzési jelentés rá vonatkozó részét az ellátott szerv vezetőjének is jóvá kell hagynia."

15. § A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

1. 2. § 7. pontjában a "költségvetési szerv vezetője megküldte" szövegrész helyébe a "költségvetési szerv vezetője, vagy ha a szervezeti és működési szabályzat így rendelkezik, a belső ellenőrzési vezető megküldte" szöveg,

2. 6. § (4) bekezdésében az "a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét," szövegrész helyébe az "- a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló törvény rendelkezéseire tekintettel - a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét," szöveg,

3. 43. § (5) bekezdésében az "a lezárást" szövegrész helyébe az "az ellenőrzés lezárását" szöveg,

4. 51. § (2) bekezdésében az "amelyet a" szövegrész helyébe az "amelyből készült részösszefoglalót a vonatkozó" szöveg, valamint az "Az éves összefoglalót" szövegrész helyébe az "A vonatkozó éves részösszefoglalót" szöveg és

5. 54. §-ában a "23. § (1)-(4) bekezdésében" szövegrész helyébe a "23. § (1)-(3) bekezdésében" szöveg, valamint az "április 15-ig" szövegrész helyébe az "április 30-ig" szöveg

lép.

4. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

16. § Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

1. 1. melléklete a 4. melléklet,

2. 2. melléklete az 5. melléklet és

3. 15. melléklete a 6. melléklet

szerint módosul.

5. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

17. § Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet a következő 9/J. alcímmel egészül ki:

"9/J. A nevelési ellátmány 2024. évi kompenzációja

29/I. § (1) A 2024. évben a Gyvt. 56. § (1) és (2) bekezdése, a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: Kvtv2024.) 68. § (2) bekezdés szerinti nevelési ellátmány biztosításához kompenzáció illeti meg azt a fenntartót, amelynek a 2024. évre a Kvtv2024. 8. melléklet II. alcím 2.5. pontjában foglalt táblázat 26-29. vagy 45. sorában meghatározott szolgáltatás után - a Kvtv2024. alapján - támogatást állapítanak meg. A kompenzáció éves összege

a) a Kvtv2024. 8. melléklet II. alcím 2.5. pontjában foglalt táblázat 26. és 45. sorában meghatározott szolgáltatásban részesülő ellátottanként 128 250 forint,

b) a Kvtv2024. 8. melléklet II. alcím 2.5. pontjában foglalt táblázat 27. sorában meghatározott szolgáltatásban részesülő ellátottanként 149 625 forint,

c) a Kvtv2024. 8. melléklet II. alcím 2.5. pontjában foglalt táblázat 28. és 29. sorában meghatározott szolgáltatásban részesülő ellátottanként 160 314 forint.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kompenzáció után a Kvtv2024. 44. § (2) bekezdése szerinti támogatás nem vehető igénybe.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben nem szabályozott kérdésekben az (1) bekezdés szerinti kompenzációra a jogosultság alapjául szolgáló, a Kvtv2024. szerinti támogatásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni."

6. A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet módosítása

18. § (1) A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Kincstárnak a 9. § (2) bekezdés f) pontban meghatározott feladataihoz kapcsolódó ügyekben országos illetékességgel a Kincstár központi szerve jár el."

(2) A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 7. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A Kincstár elnöke a közigazgatási hatósági ügyek körébe nem tartozó feladatok ellátását az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével az (1) és (2) bekezdésben, valamint az 1. mellékletben foglaltaktól eltérően szabályozhatja."

19. § A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A törzskönyvi nyilvántartás vezetése során)

"a) a Kincstár központi szerve jár el a központi költségvetési szerv, az országos nemzetiségi önkormányzat, valamint az országos nemzetiségi önkormányzat által alapított költségvetési szerv, a törvény által az államháztartás központi alrendszerébe sorolt köztestület, a köztestületi költségvetési szerv és az Országgyűlés, a Kormány vagy a fejezetet irányító szerv felügyelete alá tartozó olyan jogi személy, továbbá a Budapesti és Pest vármegyei székhelyű egyéb költségvetési szerv, illetve költségvetési szervnek nem minősülő jogi személy esetén, amelynek törzskönyvi nyilvántartásba vételét törvény írja elő;"

7. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

20. § A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

1. 3. § (3) bekezdésében az "az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter által az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével közzétett irányelv" szövegrész helyébe az "az államháztartásért felelős miniszter által - a tulajdonosi jogokat gyakorló miniszterek véleményének figyelembevételével - közzétett irányelv" szöveg és

2. 7. § (2) bekezdésében a "működésének megfelelően," szövegrész helyébe a "működésének megfelelően, a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló törvény, valamint" szöveg

lép.

8. Záró rendelkezések

21. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 8. § (2) bekezdése az e rendelet kihirdetését követő tizenhatodik napon lép hatályba.

(3) Az 1-6. §, a 11. § 1-5. pontja, a 16. § 1. és 2. pontja, a 17. §, a 18. §, a 19. §, valamint a 4. és az 5. melléklet 2024. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 560/2023. (XII. 14.) Korm. rendelethez

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az irányító szerv, a fejezetet irányító szerv, valamint annak vezetője

Az államháztartás központi alrendszerében)

"6. a központi költségvetés VI. fejezeténél - az a) és b) pontban meghatározott kivétellel - az Országos Bírósági Hivatal és annak elnöke,

a) a 2. cím tekintetében a Kúria elnöke,

b) a 3. cím tekintetében az Országos Bírói Tanács,"

2. melléklet az 560/2023. (XII. 14.) Korm. rendelethez

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. melléklet 11. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDE
KötelezettTartalomCímzettHatáridőMegjegyzés)
11.államháztartás központi
alrendszerébe tartozó
költségvetési szerv,
fejezeti kezelésű
előirányzat kezelő szerve,
elkülönített állami
pénzalap kezelő szerve,
társadalombiztosítás
pénzügyi alapjai kezelő
szerve, a tulajdonosi
joggyakorló szervezet,
kincstári körbe nem
tartozó számlatulajdonos
a fizetési számlák
terhére a Kincstár
által vezetett fizetési
számlákon kívüli fizetési
számlákra irányuló
tervezett nagy összegű
(1000 millió forintot
elérő) átutalások
Kincstár1000 millió forintot
elérő összegnél
a terhelés
időpontját
megelőző
öt munkanap

3. melléklet az 560/2023. (XII. 14.) Korm. rendelethez

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. melléklet 2a sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDE
Kötelezően közzéteendő közérdekű
adat megnevezése
Közzétételre
kötelezett
Közzététel helyeFrissítésMegőrzés)
2aAz államháztartás
központi alrendszerébe
tartozó költségvetési
szervek lejárt tartozásai
KincstárKincstár
honlap
Havonta a tárgyhónapot
követő hónapban,
a Pénzügyminisztérium
által az államháztartás
központi alrendszerének
helyzetéről tartott
részletes tájékoztatót
követő napon
Az előző állapot
törlendő

4. melléklet az 560/2023. (XII. 14.) Korm. rendelethez

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XLIII. fejezet 1. cím 2. alcím 2. jogcímcsoport 3. jogcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,"

5. melléklet az 560/2023. (XII. 14.) Korm. rendelethez

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 2. melléklet 5. és 6. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Sor-
szám
Címrendi besorolásAdatszolgáltatásra
kötelezett
Adatszolgáltatási körAdatszolgáltatás gyakorisága)
5.XVI. fejezet 11. cím
4. alcím; XVII. fejezet
21. cím 5. alcím;
XLII. fejezet
1-3. cím,
4. cím 2. alcím
2. jogcímcsoport,
7. cím 2. alcím, 31. cím,
32. cím 1. alcím
12. és
22. jogcímcsoport;
L. fejezet 7. és
9-11. cím; LI. fejezet
10. cím 1. és 2. alcím
Nemzeti Adó- és
Vámhivatal
Az előzetes elemi költségvetés,
elemi költségvetés
elkészítéséhez szükséges
adatok.
Az előzetes elemi
költségvetés,
elemi költségvetés
elkészítésének
határidejét megelőző
8. napig
6.Az adókkal, vámokkal,
illetékekkel, termékdíjjal,
kapcsolódó közhatalmi
bevételekkel (pótlékok,
bírságok) kapcsolatos
követelések és kötelezettségek,
a tartozások fejében átvett
eszközökkel kapcsolatos
adatok. A vállalkozások
folyó támogatásához
kapcsolódó követelések és
kötelezettségvállalások.
Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított
időpontban

6. melléklet az 560/2023. (XII. 14.) Korm. rendelethez

1. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet K1101. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Ezen a rovaton kell elszámolni)

"a) köztisztviselők, kormánytisztviselők, kormányzati ügykezelők, közszolgálati ügykezelők, közalkalmazottak, köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló foglalkoztatottak, egészségügyi szolgálati jogviszony keretében foglalkoztatottak, rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományának tagjai, a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak, a rendvédelmi tisztjelöltek, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjai, a honvédelmi alkalmazottak, a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal adó- és vámhatósági szolgálati és tisztjelölti jogviszonyban álló foglalkoztatottak, a különleges jogállású szerveknél közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak, a bírák, az ügyészek, az igazságügyi és az ügyészségi alkalmazottak - besorolási osztály, fizetési fokozat, előmeneteli fokozat, besorolási fokozat szerint megállapított, kötelező illetménykiegészítésekkel, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti kereset-kiegészítéssel, a kötelező és feltételtől függő, adható pótlékokkal (például felzárkóztatási, kollégiumi, összevont osztályban oktatók pótlékai, közművelődési, közgyűjteményi dolgozók pótléka), törvényben illetmény részeként nevesített tanulmányi díjjal növelt -illetményét,"

2. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet K9191. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"K9191. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 6. § (7) bekezdés b) pont bc) és be) alpontja szerinti, a kölcsön nyújtását követő költségvetési években történő lejárattal nyújtott tulajdonosi kölcsönök kiadásait."

3. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet K9192. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"K9192. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 6. § (7) bekezdés b) pont bc) és be) alpontja szerinti, a kölcsön nyújtásával megegyező költségvetési évben történő lejárattal nyújtott tulajdonosi kölcsönök kiadásait."

4. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet B8191. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"B8191. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 6. § (7) bekezdés b) pont bc) és be) alpontja szerinti, a kölcsön nyújtását követő költségvetési években történő lejárattal nyújtott tulajdonosi kölcsönök bevételeit."

5. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet B8192. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"B8192. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 6. § (7) bekezdés b) pont bc) és be) alpontja szerinti, a kölcsön nyújtásával megegyező költségvetési évben történő lejárattal nyújtott tulajdonosi kölcsönök bevételeit."

Tartalomjegyzék