610/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet

a nemzetközi kiválósági vendégoktatói ösztöndíj létrehozásáról és a felsőoktatást érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában,

a 10. § tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 19. pontjában,

a 11-16. § tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 7. pontjában,

a 17-19. § tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 6., 8. és 23. pontjában,

a 20. § és a 21. § tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 22. pontjában,

a 22. § tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (4) és (5) bekezdésében,

a 23-47. § és az 1-3. melléklet tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 3., 4., 10. és 18. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A nemzetközi kiválósági vendégoktatói ösztöndíj

1. § A nemzetközi kiválósági vendégoktatói ösztöndíjprogram (a továbbiakban: ösztöndíjprogram) keretében adományozott nemzetközi kiválósági vendégoktatói ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj) a Kormány által alapított olyan ösztöndíj, amelynek célja a felsőoktatási tanulmányokat folytató hallgatók képzésének támogatása élvonalbeli külföldi oktatóknak és kutatóknak a hazai képzésbe történő bevonásával.

2. § (1) Az ösztöndíjprogram koordinálásáért és ellenőrzéséért a felsőoktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) felel.

(2) Az ösztöndíjat adományozó felsőoktatási intézmény tárgyév augusztus 31-ig beszámolót készít a miniszter részére a megelőző tanévben kiírt pályázatokról és az ösztöndíjasok tevékenységéről.

3. § (1) Az ösztöndíjprogram további feltételeit, az ösztöndíj folyósításának 4. §-ra tekintettel megállapított időtartamát és szabályait, valamint az ösztöndíj mértékét a pályázatot kiíró hazai felsőoktatási intézmény (a továbbiakban: felsőoktatási intézmény) határozza meg és teszi közzé.

(2) Az ösztöndíjban részesülő a felsőoktatási intézménnyel lép jogviszonyba, az ösztöndíjat a felsőoktatási intézmény folyósítja.

4. § Az ösztöndíj folyósításának időtartama legfeljebb 12 hónap, amely egy alkalommal legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítható.

5. § Az ösztöndíjat az nyerheti el, aki

a) a pályázata benyújtásának időpontjában külföldi felsőoktatási intézménnyel oktatói vagy kutatói tevékenység végzése céljából munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,

b) magyar állampolgársággal nem rendelkezik,

c) a hazai felsőoktatási képzésbe idegen nyelven kapcsolódik be, és

d) a határon túli magyarok részére felajánlott képzési és kutatási lehetőségek keretében ösztöndíjra nem jogosult.

2. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

7. § A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet] 24/L. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A bizottság a miniszter által felkért szakértőkből álló háromfős testület. A testület elnöke az ösztöndíj névadója vagy az általa megjelölt személy."

8. § Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet

1. 24/B. § (2) bekezdésében a "Vásáry Ösztöndíj Bizottság" szövegrész helyébe a "Vásáry Tamás-ösztöndíj Bizottság",

2. 24/B. § (4) bekezdésében a "négyfős testület" szövegrész helyébe a "háromfős testület",

3. 24/E. § (2) bekezdésében a "forint" szövegrész helyébe a "forint tíz hónapon keresztül",

4. 24/G. § (2) bekezdésében a "közreműködik az ösztöndíj névadója és a Törőcsik Ösztöndíj Bizottság (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: bizottság)" szövegrész helyébe az "a Törőcsik Mari-ösztöndíj Bizottság (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: bizottság) működik közre",

5. 24/G. § (4) bekezdésében az "az ösztöndíj névadója" szövegrész helyébe az "a miniszter",

6. 24/G. § (5) bekezdésében az "Az ösztöndíj névadója a bizottsággal történt egyeztetést követően" szövegrész helyébe az "A bizottság",

7. 24/H. § (2) bekezdés a) pontjában a "Színház- és Filmművészeti Egyetem színművész szakjának - a képzés harmadik vagy azt követő félévére bejelentkezett - hallgatója" szövegrész helyébe a "Színház- és Filmművészeti Egyetem és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem színművész szakjának - a képzés második vagy az azt követő bármely félévére bejelentkezett - hallgatója",

8. 24/H. § (2) bekezdés b) pontjában a "Színház- és Filmművészeti Egyetem" szövegrész helyébe a "Színház- és Filmművészeti Egyetem és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem",

9. 24/J. § (2) bekezdésben a "forint" szövegrész helyébe a "forint tíz hónapon keresztül",

10. 24/L. § (5) bekezdésben az "Az ösztöndíj névadója vagy akadályoztatása esetén az általa megjelölt személy a bizottsággal történő egyeztetést követően javaslatot tesz" szövegrész helyébe az "A bizottság javaslatot tesz",

11. 24/M. § (2) bekezdés a) pontjában a "Magyar Táncművészeti Egyetem (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: egyetem)" szövegrész helyébe a "Magyar Táncművészeti Egyetem és a Budapest Cirkuszművészeti és Kortárstánc Főiskola",

12. 24/M. § (2) bekezdés a) pontjában a "követő" szövegrész helyébe a "követő bármely",

13. 24/M. § (2) bekezdés b) pontjában az "az egyetem" szövegrész helyébe az "a Magyar Táncművészeti Egyetem és a Budapest Cirkuszművészeti és Kortárstánc Főiskola",

14. 24/O. § (2) bekezdésben a "forint" szövegrész helyébe a "forint tíz hónapon keresztül"

szöveg lép.

9. § Hatályát veszti az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet

a) 24/B. § (4) bekezdésében a "tagja és" szövegrész,

b) 24/C. § (2) bekezdés a) pontja.

10. § A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet] 18/B. § (4) bekezdésében a "Magyarország hivatalos lapjában, továbbá a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztérium és a minisztérium" szövegrész helyébe az "a (3) bekezdés szerint kijelölt szervezet" szöveg lép.

11. § (1) A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet] 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A felsőoktatási intézmény gyakorlatigényes szakján és felsőoktatási szakképzésén a (2) bekezdés szerinti és a tanév rendjéhez igazodóan legalább egy évre megkötött együttműködési megállapodásaiban foglalt, valamint a belső gyakorlóhelyei által biztosított hallgatói létszámkapacitás nem lehet kevesebb, mint a felsőoktatási intézmény adott szakja utolsó évfolyamán tanulmányokat folytató hallgatók száma."

(2) A 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 15. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az Oktatási Hivatal más szakértőt is felkérhet közreműködésre, ha a szakmailag illetékes kamara vagy a Magyar Rektori Konferencia szakértői az adott szakmai területen nem rendelkeznek megfelelő szakismerettel."

12. § (1) A 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 16. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Ha a duális képzési gyakorlatra belső gyakorlóhelyen kerül sor, együttműködési megállapodás helyett a felsőoktatási intézmény határozza meg és foglalja írásba az elméleti képzésért és a duális gyakorlati képzésért felelős szervezeti egységek közötti együttműködés rendjét az (1) bekezdés szerinti kérdések tekintetében."

(2) A 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A duális képzésben részt vevő szervezet vagy belső gyakorlóhely a felsőoktatási felvételi eljárásban legkésőbb a jelentkezési sorrend módosításának határidejét három nappal megelőzően tájékoztatja a jelentkezőket a kiválasztás eredményéről. Ha a kiválasztási eljárás a felvételi döntést követően kezdődik meg, akkor a duális képzésben részt vevő szervezet vagy belső gyakorlóhely a jelentkezőket a 17. § (5) bekezdésében meghatározott határidőt legkésőbb hét nappal megelőzően értesíti."

13. § (1) A 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Szakmai gyakorlatra kötelezett hallgató az Nftv. 44. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a szakmai gyakorlóhellyel vagy belső gyakorlóhely esetében a felsőoktatási intézménnyel kötött hallgatói munkaszerződés vagy a 14. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott rendelkezéseknek megfelelő munkaszerződés alapján végezhet munkát."

(2) A 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 17. §-a a következő (4c) és (4d) bekezdéssel egészül ki:

"(4c) Duális képzésbe a hallgató a (4) bekezdésben foglalt időtartamot követően is bekapcsolódhat, feltéve, hogy a hallgató ebben az esetben is duális képzésben folytatja a képzési idő féléveinek több mint felét.

(4d) A hallgató a felsőoktatási intézmény és szakmai gyakorlóhely egyetértésével tanulmányainak duális formában történő folytatását - az utolsó félév kivételével - legfeljebb egy félévig szüneteltetheti, feltéve, hogy a hallgató ebben az esetben is duális képzésben folytatja a képzési idő féléveinek több mint felét."

(3) A 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 17. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Duális képzés esetén a hallgatói munkaszerződést őszi félévben kezdődő duális képzési tanulmányok esetén szeptember 30-ig, tavaszi félévben kezdődő duális képzési tanulmányok esetén február 28-ig kell megkötni."

(4) A 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 17. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Külső szakmai gyakorlóhellyel kötött megállapodás alapján megvalósuló duális képzés esetében a szakmai gyakorlatnak a felsőoktatási intézmény épületében megvalósuló részét is külső szakmai gyakorlóhely telephelyén megvalósuló gyakorlatnak kell tekinteni."

14. § A 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 18. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Belső gyakorlóhely esetében a hallgatói munkaszerződés a felsőoktatási intézmény (2) bekezdés szerinti kötelezettségvállalását tartalmazza."

15. § A 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a) 18. § (1) bekezdés a) és g) pontjában, 18. § (2) bekezdésében, 18. § (3) bekezdés a) és d) pontjában, 18/B. § (1) bekezdés a) és g) pontjában, 18/B. § (2) bekezdésében, valamint 18/B. § (3) bekezdés a) pontjában a "gyakorlóhely" szövegrész helyébe a "gyakorlóhely vagy a belső gyakorlóhely",

b) 18. § (1) bekezdés h) pontjában a "gyakorlóhelyen" szövegrész helyébe a "gyakorlóhelyen vagy a belső gyakorlóhelyen",

c) 19. § a) pont aa) alpontjában a "szociális" szövegrész helyébe a "diakónia és szociális"

szöveg lép.

16. § Hatályát veszti a 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a) 13. §-ában az "és a szakmailag illetékes kamara" szövegrész,

b) 16. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja,

c) 18/B. § (1) bekezdés a) pontjában a "költségvetési szerv" szövegrész.

17. § (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet] 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Hivatal az Nftv. 42. § (1) bekezdés b) pontja szerinti átvétel, valamint szak, szakirány, képzési hely, képzési nyelv és munkarend váltása esetén az új képzés megkezdése szerinti félévben érvényes költség alapján tartja nyilván a hallgatói kötelezettségvállalást. Az adott félévben érvényes költség az abban a félévben felvételi eljárás eredményeként hallgatói jogviszonyt létesítők számára a felsőoktatási felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra hozott költség. Ha a felsőoktatási intézmény az adott félévben magyar állami ösztöndíjas formában nem indította az érintett képzést, akkor a hallgatói kötelezettségvállalást az adott képzésre más felsőoktatási intézményekben megállapított költségek közül a legalacsonyabb figyelembevételével kell meghatározni."

(2) A 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 7. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Hivatal a felvételi eljárás eredményeként képzést kezdő magyar állami ösztöndíjas hallgatók esetében az adott felvételi eljárásra vonatkozó felsőoktatási felvételi tájékoztatójában nyilvánosságra hozott költség alapján tartja nyilván a hallgatói kötelezettségvállalást."

(3) A 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A képzés költsége adatot a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartása a FIR-en keresztül szerzi be."

18. § A 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 5/A. § (2) bekezdésében az "iskolarendszerű" szövegrész helyébe a "hazai iskolarendszerű" szöveg lép.

19. § Hatályát veszti a 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a) 5. § (2) bekezdésében az "amelyet az Nftv. 47. § (6) bekezdése alapján a támogatási idő számításakor nem kell figyelembe venni, vagy" szövegrész,

b) 8. § (1) bekezdésében az "elsődlegesen" szövegrész,

c) 8. § (2) bekezdése.

20. § A tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet] 3. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti - nem tanári mesterszakkal, illetve osztatlan szakkal párhuzamosan felvett - tanári mesterszakon az 1. melléklet szerinti tanárszaknak megfeleltethető tanári szakképzettség a nem tanári mesterszakon, illetve osztatlan szakon megszerzett mesterfokozat és szakképzettség birtokában szerezhető."

21. § Hatályát veszti a 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet 5. § (2a) bekezdésében az "A 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szakterületi (szaktudományos, művészeti) tudás az adott tanárszaknak megfeleltethető nem tanári mesterszakon csak a mesterfokozat és szakképzettség megszerzésével teljesíthető." szövegrész.

22. § A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése a következő 31. ponttal egészül ki:

(A harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében történő foglalkoztatásához nincs szükség engedélyre:)

"31. a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatónál, a Magyar Kutatási Hálózatnál, valamint minden olyan gazdasági társaság esetében, amelyik a TEÁOR'08 szerinti 72.11, 72.19 vagy 72.20 szám szerinti tevékenységet fő- vagy melléktevékenységként végzi és legalább 25%-ban a magyar állam a tulajdonosa, a harmadik országbeli állampolgár oktatói vagy kutatói munkakörének betöltésével együtt járó oktatási, kutatási tevékenységének elvégzéséhez."

23. § (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet] 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Működési engedéllyel rendelkező felsőoktatási intézménynek az Nftv. 14. § (2a) bekezdése szerinti új képzési helyen (a továbbiakban: képzési hely) történő működésének engedélyezését a felsőoktatási intézmény kérelmezi a Hivatalnál. A kérelemhez mellékelni kell az 1. és a 2. mellékletben előírt feltételek meglétének igazolását, a fenntartó által megfelelően módosított alapító okiratot, ennek hiányában az alapító okirat ilyen irányú módosításának szándékára vonatkozó fenntartói nyilatkozatot, valamint a szenátus által módosított szabályzatot. Az eljárás során a felsőoktatási intézmény új képzési helyén indítandó képzése indításának nyilvántartásba vételéről is döntést kell hozni. A magyar jogrendszer szerinti képzésnek a felsőoktatási intézmény külföldi, székhelyen kívüli képzési helyen történő indítása esetén mellékelni kell továbbá a felsőoktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) előzetes egyetértését. Új képzési helyen indítandó képzés meghirdetésére az adott helyen való működés engedélyezését követően kerülhet sor."

(2) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A felsőoktatási intézmény átalakulásával kapcsolatos eljárás során az átalakulással érintett valamennyi felsőoktatási intézmény nyilvántartásba vételére, törlésére, továbbá működési engedélyének kiadására, módosítására vagy visszavonására, valamint az átalakulással összefüggő adatváltozásának átvezetésére egyetlen eljárás keretében kerül sor."

24. § A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 4/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Nftv. 108. § 23a. pontjában meghatározott szervezetnek a közösségi felsőoktatási képzési központként való nyilvántartásba vételét és működésének engedélyezését a szervezet és a vele együttműködő felsőoktatási intézmény együttesen, az egymással kötött megállapodás aláírását követő harminc napon belül kérheti a Hivataltól. A közösségi felsőoktatási képzési központ működési engedélyezési eljárása során a vele együttműködő felsőoktatási intézmény működési engedélyezéséről vagy működési engedélye módosításáról is döntést kell hozni."

25. § (1) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 8. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Azt az (5) bekezdés szerinti képzést, amelyre a felsőoktatási intézmény felvételi eljárást hirdet, a Hivatal a felvételi eljárást követő félévtől kezdődő hatállyal törli. A törlés nem érinti a felvett hallgatók tanulmányainak megkezdését és befejezését. Nem törölhető az az alapképzési vagy mesterképzési (osztatlan) szak, amelynek szakterülete szerinti tanárszakot a felsőoktatási intézmény a törlés esedékességét megelőző öt évben elindított. Nem törölhető az a tanárszak, amelynek szakterülete szerinti alapképzési vagy mesterképzési (osztatlan) szakot a felsőoktatási intézmény a törlés esedékességét megelőző öt évben elindított."

(2) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 8. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A működési engedély felülvizsgálati eljárás során a felsőoktatási intézmény maga is kérheti, hogy a Hivatal a (4) bekezdés a), b) vagy a) és b) pontjai szerint járjon el."

26. § (1) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 11. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Azt a képzést, amelyre a felsőoktatási intézmény felvételi eljárást hirdet, a Hivatal a felvételi eljárást követő félévtől kezdődő hatállyal törli. A törlés nem érinti a felvett hallgatók tanulmányainak megkezdését és befejezését."

(2) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 11. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A felsőoktatási intézmény átalakulásával kapcsolatos eljárást - figyelemmel a 4. § (7) bekezdésére is - a jogutód felsőoktatási intézmény vagy ennek hiányában a fenntartó kezdeményezi."

(3) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 11. §-a a következő (4a)-(4c) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A magán felsőoktatási intézmény alapító okirata által jogi személlyé nyilvánított szervezeti egység a nyilvántartásba vétellel válik jogi személlyé, jogi személyisége a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg.

(4b) A nyilvántartásba vételi vagy törlési kérelemhez mellékelni kell

a) a felsőoktatási intézmény megfelelően módosított alapító okiratát és

b) a nyilvántartásba vételi kérelem esetén a jogi személlyé nyilvánított szervezeti egységnek a felsőoktatási intézmény vezetője által aláírt létesítő okiratát.

(4c) A Hivatal a jogi személlyé nyilvánított szervezeti egységet akkor veszi nyilvántartásba, ha a szervezeti egység létesítő okirata tartalmazza

a) a jogi személlyé nyilvánított szervezeti egység nevét, amely tartalmazza a felsőoktatási intézmény megnevezését is;

b) a jogi személlyé nyilvánított szervezeti egység székhelyét;

c) a jogi személlyé nyilvánított szervezeti egységnek a - felsőoktatási intézmény alapító okiratában meghatározott tevékenységi körön belüli - tevékenységi körét, valamint

d) a jogi személlyé nyilvánított szervezeti egység képviseletének módját."

(4) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 11. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Ha a Duális Képzési Tanács nem támogatja a korábban már nyilvántartásba vett, a képzés duális formában való indítására vonatkozó megállapodást vagy a duális képzés szakmai gyakorlati részének megvalósítását szolgáló belső gyakorlóhelyet, a Hivatal a törlésre irányuló eljárást - az (1)-(5) bekezdésben foglaltaktól eltérően - hivatalból, a Duális Képzési Tanács által megküldött döntés alapján folytatja le."

(5) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 11. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Korábban nyilvántartásba vett képzési hely változása vagy megszűnése esetén a Hivatal - az alapító okirat módosításával kapcsolatos adatok bejegyzése mellett - az e képzési helyre korábban regisztrált, megszűnő képzések és a képzésekkel kapcsolatos egyéb adatok törléséről, az e képzési helyre korábban megállapított maximális hallgatói létszám változásáról, valamint a működési engedély módosításáról is az adott eljárás keretében dönt."

27. § A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. § A felsőoktatási intézmény duális képzési megállapodásainak, valamint a duális képzés egybefüggő szakmai gyakorlati részének megvalósítását szolgáló, a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet] szerinti belső gyakorlóhelyeinek nyilvántartásba vételét, a nyilvántartásba vett megállapodások és belső gyakorlóhelyek tekintetében bekövetkezett adatváltozásokat, a megszűnt megállapodások és belső gyakorlóhelyek törlését a felsőoktatási intézmény vezetője a Duális Képzési Tanácsnak az Nftv. 108. § 1b. pontja szerinti minősítési rendszerében meghatározott mellékletek benyújtásával kérelmezi."

28. § (1) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A kérelemhez mellékelni kell:)

"c) a felsőoktatási intézmény tervezett, a fenntartói jogot átvevő fenntartó megnevezését is tartalmazó alapító okiratát."

(2) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 16. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A (3) bekezdés szerinti eljárásnak része a felsőoktatási intézmény alapító okiratában szereplő adatok módosítása is."

29. § (1) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 18. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kérelemhez mellékelni kell)

"a) az alapképzési szak, az alapképzési vagy mesterképzési szak szakiránya vagy a mesterképzési szak indításával kapcsolatos dokumentációt, ide nem értve az Nftv. 67. § (4c) bekezdésében szabályozott esetet,"

(2) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 18. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:

"(9a) A (9) bekezdés rendelkezéseit a doktori iskolák összevonása esetében is alkalmazni kell, feltéve, hogy annak eredményeképpen a korábban nyilvántartásba vett tudományágak köre és száma nem bővül."

30. § (1) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 21/A. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Szakirányú továbbképzés lehet:)

"c) a pedagógusképzési területet szakjai és a gyógypedagógia alapképzési szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott szakirány képzési tartalmának elvégzését biztosító képzés;"

(2) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 21/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott szakirányú továbbképzésben gyógypedagógia alapképzésben - a szakirányú továbbképzés szerinti szakiránytól eltérő, másik szakirányon - szerzett oklevéllel lehet részt venni."

(3) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 21/A. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott szakirányú továbbképzésből a gyógypedagógia alapképzési szak szakirányaiként egy szakirányú továbbképzés létesíthető."

31. § (1) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 21/C. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A 21/A. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott szakirányú továbbképzés esetében a felsőoktatási intézmény a gyógypedagógia alapképzési szak olyan szakirányához kapcsolódó szakirányú továbbképzés létesítésére és indítására jogosult, amely szakirányon képzést folytathat."

(2) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 21/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Hivatal által nyilvántartásba vett képzési és kimeneti követelményekre épülő, saját tanterv alapján szervezett szakirányú továbbképzést a felsőoktatási intézmény kizárólag az alapító okiratában meghatározott olyan képzési területen létesíthet, illetve indíthat, amelyen alap- vagy mesterképzés folytatására szakindítási engedéllyel rendelkezik."

32. § A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 21/D. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 21/A. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott szakirányú továbbképzés neve, szakképzettségének megnevezése és képzési tartalma - a 22. § (12) bekezdésére is figyelemmel - a szakirány képzési és kimeneti követelményeihez igazodik."

33. § (1) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 21/F. § (4) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés szerint mesterképzés képzési és kimeneti követelményeinek a kötelező tartalmi elemei:]

"h) a szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma;"

(2) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 21/F. § (4) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés szerint mesterképzés képzési és kimeneti követelményeinek a kötelező tartalmi elemei:]

"k) a képzés szakmai jellemzői, a szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül és azok kreditaránya, ezen belül

ka) a szakdolgozat vagy diplomamunka elkészítéséhez rendelt kreditek száma,

kb) a nem közvetlenül az elméleti képzéshez kapcsolódó gyakorlati képzés kreditértéke;"

(3) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 21/F. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A Hivatal a nyilvántartásba vett, (1) bekezdés szerinti mesterképzés képzési és kimeneti követelményeit a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg nyilvánosan elérhetővé teszi."

34. § A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 22. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:

"(8a) A Hivatal hivatalból törli azon szakirányú továbbképzés képzési és kimeneti követelményeit, amelynek indítását a nyilvántartásba vételtől számított három éven belül nem kezdeményezik. A Hivatal hivatalból törli a szakirányú továbbképzés képzési és kimeneti követelményeit akkor is, ha indításának törlése óta három év eltelt, feltéve hogy a szakirányú továbbképzést más felsőoktatási intézmény nem folytatja, vagy a szakirányú továbbképzés indításának nyilvántartásba vételére kérelmet nem nyújtott be."

35. § A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 9. alcíme a következő 22/A. §-sal egészül ki:

"22/A. § A 11. § (2) bekezdése szerint tárolt adat igazolását bárki kérelmezheti a Hivataltól. A kérelemben meg kell jelölni az igazolni kívánt adatot."

36. § A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 25. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A (7) bekezdéstől eltérően a hallgatói személyi törzs tekintetében az Onytv. 6. § (4) bekezdése alapján a Diákhitel Központ, a Tempus Közalapítvány és a Klebelsberg Központ adatszolgáltatása a Hivatal által meghatározott módon történik."

37. § A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 28. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A felsőoktatási intézmény a hallgatói, doktorjelölti jogviszony létrejöttétől számított tizenöt napon belül bejelenti a hallgató, doktorjelölt személyes adatait a FIR-be.

(2) A felsőoktatási intézmény a hallgatónak, doktorjelöltnek a FIR-ben nyilvántartott személyes adataiban bekövetkezett változását - ide értve a hallgatói, doktorjelölti jogviszony megszűnése miatti adatváltozásokat is - a változást követő tizenöt napon belül bejelenti a FIR-be.

(2a) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak irányadók a hallgatói jogviszonyon belül megkezdett valamennyi képzésre."

38. § A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 11. alcíme a következő 31/A. §-sal egészül ki:

"31/A. § (1) A Hivatal a FIR-ben tartja nyilván a 28. § (1)-(2a) bekezdése szerinti adatokból képzett hallgatói, doktorjelölti jogviszony adatokat.

(2) A Hivatal a FIR útján tájékoztatja a felsőoktatási intézményeket a hallgatók és a doktorjelöltek képzett jogviszony adatairól."

39. § A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 40. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Az igazoláson az első félév esetén a szeptember 1. és január 31. közötti, a második félév esetén a február 1. és augusztus 31. közötti időszakot kell feltüntetni, azzal az eltéréssel, hogy

a) ha a jogviszony későbbi időpontban keletkezik, akkor azt kell feltüntetni, illetve

b) ha a jogviszony félév közben szűnik meg, akkor a megszűnés dátumát kell feltüntetni."

40. § A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 47. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az oklevélmelléklet-formanyomtatvány egyedi sorszámmal ellátott okirat, amelynek mintáját a Hivatal bocsátja a felsőoktatási intézmények rendelkezésére."

41. § (1) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 48. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) A 46. § (7) bekezdésében meghatározott melléklet hiányában a másodlat tartalmát a törzslap adatai, valamint a kiállításkor hatályos jogszabály vagy formanyomtatvány formaszövege alapján kell elkészíteni."

(2) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 48. §-a a következő (6a) és (6b) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) A 46. § (7) bekezdésében meghatározott melléklet hiányában a javított okirat tartalmát a javított törzslap adatai, valamint a kiállításkor hatályos jogszabály vagy formanyomtatvány formaszövege alapján kell elkészíteni.

(6b) Az (5)-(6a) bekezdés rendelkezéseit az oklevélmellékletre is alkalmazni kell."

(3) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 48. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A felsőoktatási intézmény a (3)-(7) bekezdés szerint selejtezett, elveszett, ellopott, megsemmisült, valamint az Nftv. 52/A. §-a alapján visszavont, megsemmisített oklevél és oklevélmelléklet (8b) bekezdés szerinti adatait haladéktalanul bejelenti a Hivatalnak."

(4) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 48. §-a a következő (8a) és (8b) bekezdéssel egészül ki:

"(8a) A Hivatal a (8) bekezdésben meghatározott oklevél és oklevélmelléklet (8b) bekezdés a)-c) pontja, valamint d) pont da) és db) alpontjai szerinti adatait a honlapján nyilvánosságra hozza.

(8b) A (8) bekezdés szerint be kell jelenteni és a (8a) bekezdés szerint nyilvánosságra kell hozni

a) a bejelentő felsőoktatási intézmény vagy jogutódjának nevét,

b) a nyomtatvány

ba) típusát,

bb) cikkszámát,

bc) nyomdai sorszámát,

c) az érvénytelenítés

ca) időpontját,

cb) okát,

d) kiállított okirat esetében

da) az okirat intézményi sorszámát,

db) a kiállító intézmény nevét,

dc) az okirat eredeti kiállításának időpontját,

dd) az okirat tulajdonosának oktatási azonosítóját,

de) az okirat tulajdonosának nevét,

df) az okirat tulajdonosának születési helyét és idejét."

42. § A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 49. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Hivatal - a miniszter és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat egyetértésével - jelöli ki azt a nyomdát, amellyel a felsőoktatási intézmény az oklevél-formanyomtatványokat elkészítteti."

43. § A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 63. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Ha a nem magyar állampolgárságú jelentkező magyarországi lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel nem rendelkezik, a fogyatékosság a (2) és a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően a külföldön kiállított szakértői vélemény hiteles fordításával igazolható. A felsőoktatási intézmény internetes honlapján közzéteszi azoknak a nyelveknek a felsorolását, amelyek esetében nem hiteles fordítást is elfogad.

(5) Ha a nem magyar állampolgárságú jelentkező vagy hallgató rendelkezik külföldön kiállított szakértői véleménnyel, akkor a fogyatékosság a (2) és a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően a külföldön kiállított szakértői vélemény hiteles fordításával igazolható. A felsőoktatási intézmény internetes honlapján közzéteszi azoknak a nyelveknek a felsorolását, amelyek esetében nem hiteles fordítást is elfogad."

44. § A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a következő 79. §-sal egészül ki:

"79. § A nemzetközi kiválósági vendégoktatói ösztöndíj létrehozásáról és a felsőoktatást érintő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 610/2023. (XII. 22.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód3r.) megállapított 8. § (6) és (8) bekezdését, valamint 11. § (2a) bekezdését a Mód3r. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

45. § (1) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 6. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 9. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

46. § A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet

1. 8. § (2) bekezdés a) pontjában és 1. melléklet címében a "vételének, létesítésének és működésének" szövegrész helyébe a "vételének" szöveg,

2. 8. § (5) bekezdésében az "évben nem" szövegrész helyébe az "évben egyetlen képzési helyen, nyelven vagy munkarendben sem" szöveg,

3. 13. § (1) bekezdés a) pontjában az "intézmény" szövegrész helyébe az "intézmény tervezett, a közhasznú minősítéshez szükséges változásokat is tartalmazó" szöveg,

4. 18. § (1) bekezdésében és 21. § (1) bekezdésében a "szakiránya vagy specializációja" szövegrész helyébe a "szakiránya" szöveg,

5. 18. § (4) bekezdés d) pontjában a "szakirány vagy specializáció" szövegrész helyébe a "szakirány" szöveg,

6. 18. § (9) bekezdésében az "a) pontja" szövegrész helyébe az "a) és f) pontja" szöveg,

7. 21. § (4) bekezdés e) pontjában a "képzésnek" szövegrész helyébe a "felsőoktatási szakképzésnek" szöveg,

8. 21/E. § (3) bekezdés d) pontjában a "szakirányok, specializációk" szövegrész helyébe az "esetleges szakirányok" szöveg,

9. 21/F. § (4) bekezdés e) pontjában a "szak" szövegrész helyébe a "képzés" szöveg,

10. 21/F. § (4) bekezdés l) pontjában az "a szakmai gyakorlat és" szövegrész helyébe a "ha a képzésben van szakmai gyakorlat, a szakmai gyakorlat" szöveg,

11. 21/F. § (4) bekezdés m) pontjában a "megkülönböztető" szövegrész helyébe a "megkülönböztető esetleges" szöveg,

12. 22. § (7) bekezdés c) pontjában a "képzésnek" szövegrész helyébe a "szakirányú továbbképzésnek" szöveg,

13. 22. § (8) bekezdésében az "elérhetővé teszi a FIR-ben" szövegrész helyébe a "nyilvánosan elérhetővé teszi" szöveg,

14. 25. § (7) bekezdésében a "rendszerből," szövegrész helyébe a "rendszerből (a továbbiakban: TR)," szöveg,

15. 25. § (9) bekezdésében a "c) pontja" szövegrész helyébe a "c) pontja, a (8) bekezdés kivételével," szöveg,

16. 26. § (2) bekezdés a) pontjában az "az általuk üzemeltetett nyilvántartó rendszereket" szövegrész helyébe az "a TR-jeiket" szöveg,

17. 29. § (2) bekezdésében az "a felsőoktatási intézmény által üzemeltetett nyilvántartó rendszerben" szövegrész helyébe az "a TR-ben" szöveg,

18. 32. § (4) bekezdésében az "az elektronikus tanulmányi nyilvántartó rendszerén (a továbbiakban: TR)" szövegrész helyébe az "a TR-en" szöveg,

19. 34. § (6) bekezdésében az "oklevélmelléklet," szövegrész helyébe az "oklevélmelléklet, valamint a törzslap-kivonat" szöveg,

20. 48. § (3) bekezdésében az "elrontott és a kicserélt" szövegrész helyébe az "elrontott, kicserélt, valamint a kibocsátó által kivont és a felsőoktatási intézmény által ki nem töltött" szöveg, a "példányokat" szövegrész helyébe az "és kivont példányokat" szöveg,

21. 63. § (1) bekezdésében a "(2) vagy a (3)" szövegrész helyébe a "(2)-(5)" szöveg,

22. 63. § (2) bekezdésében az "az utóbb keletkezett fogyatékosság" szövegrész helyébe az "a fogyatékosság" szöveg,

23. 63. § (3) bekezdésében az "a fogyatékosság" szövegrész helyébe az "az utóbb keletkezett fogyatékosság" szöveg,

24. 1. melléklet 2. pont a) alpontjában a "székhely, telephely" szövegrész helyébe az "az Nftv. 14. § (2a) bekezdés a)-e) pontja szerinti képzési hely" szöveg,

25. 1. melléklet 2. pont a) alpont aa) pontjában és 6. pontjában, valamint 2. melléklet 4. pont c) alpont ca) pontjában és 9. pontjában a "szolgáló" szövegrész helyébe az "alkalmas" szöveg,

26. 2. melléklet 4. pont j) alpontjában a "tanulmányaikat nappali munkarenden folytató hallgatók" szövegrész helyébe a "nappali munkarendre megállapítani kért hallgatói létszám" szöveg,

27. 2. melléklet 8. pontjában a "d)-f)" szövegrész helyébe a "d)-e)" szöveg,

28. 6. melléklet 2. pont 2.1.1. alpont j) pontjában az "az intézmény szervezeti tagolása, a felsőoktatási felvételi eljárásban képzés meghirdetésére jogosult karok, intézetek, valamint egyéb" szövegrész helyébe az "a felsőoktatási felvételi eljárásban képzés meghirdetésére jogosult, továbbá a jogi személlyé nyilvánított" szöveg,

29. 6. melléklet 2. pont 2.1.2. alpont b) pontjában a "szervezet" szövegrész helyébe a "partner" szöveg,

30. 6. melléklet 2. pont 2.1.2. alpont c) pontjában a "képzési, feladat-ellátási helyek" szövegrész helyébe "képzési helyek", továbbá a "szakmacsoportok" szövegrész helyébe a "tudományágak, művészeti ágak" szöveg,

31. 6. melléklet 2. pont 2.1.2. alpont e) pontjában a "2.5.1. pont" szövegrész helyébe a "2.5.1-2.5.4. pont" szöveg,

32. 6. melléklet 2. pont 2.1.3. alpont b) pontjában a "specializációinak, műveltségterületeinek" szövegrész helyébe a "továbbá a 2023. december 31-éig nyilvántartásba vett műveltségterületeinek és specializációinak - ide nem értve a valamely másik szak szakterületi ismereteit és a szakmai tanárszakok specializációit -," szöveg,

33. 6. melléklet 2. pont 2.1.4. alpont b) pontjában a "közhasznúsági fokozat megszerzésének, módosításának" szövegrész helyébe a "közhasznúság megszerzésének" szöveg,

34. 6. melléklet 2. pont 2.4.1. alpont a) pontjában a "neve" szövegrész helyébe a "neve, rövidített neve" szöveg,

35. 6. melléklet 2. pont 2.4.2. alpontjában az "ideértve" szövegrész helyébe az "ideértve a 20. § (9) bekezdése szerinti közös képzéseket, valamint" szöveg,

36. 6. melléklet 2. pont 2.4.2. alpont b) pontjában a "szakirányainak, specializációinak" szövegrész helyébe a "szakirányainak" szöveg,

37. 6. melléklet 2. pont 2.5.1. alpont a) pontjában a "specializáció, műveltségterület" szövegrész helyébe a "továbbá a 2023. december 31-éig a képzési és kimeneti követelményben szabályozott műveltségi terület, specializáció, ide nem értve a valamely másik szak szakterületei ismereteit és a szakmai tanárszakok specializációit" szöveg,

38. 9. melléklet 5. pont 5.3., 5.4. és 5.5. alpontjában a "jogász szakon" szövegrész helyébe a "jogász és államtudományi szakon" szöveg, a "(rövidítve: dr. med./dr. med. dent./dr. pharm./dr. vet./dr. jur.)" szövegrész helyébe a "(rövidítve: dr. med./dr. med. dent./dr. pharm./dr. vet./dr. jur./dr. rer. pol.)" szöveg,

39. 9. melléklet 6. pontjában az "Az oklevelekben használható" szövegrész helyébe a "Használható" szöveg,

40. 9. melléklet 7. pontjában a "hitelesítése" szövegrész helyébe a "hitelesítése, záradék" szöveg

lép.

47. § Hatályát veszti a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet

1. 11. § (4) bekezdésében a "nevének, szakképzettségének," szövegrész,

2. 21. § (4) bekezdés b) pontja,

3. 21/A. § (2) bekezdésében az "- amennyiben a képzési és kimeneti követelmények az alapképzésben vagy mesterképzésben megszerzett szakképzettség képzési területére vonatkozóan eltérő követelményt nem határoznak meg -" szövegrész,

4. 21/D. § (1) bekezdés e) pontja,

5. 22. § (4) bekezdése,

6. 22. § (7) bekezdés b) pontja,

7. 22. § (12) bekezdésében a "21/A. § (1) bekezdés c) pontja szerinti képzés kivételével a" szövegrész,

8. 25. § (6) bekezdés f) pontja,

9. 28. § (5) bekezdése,

10. 36. § (10) bekezdése,

11. 46. § (11) bekezdése,

12. 47. § (5) bekezdése,

13. 56. § (3) bekezdése,

14. 62. § (4) bekezdése,

15. 63. § (2) bekezdésében a "vagy országos" szövegrész,

16. 1. melléklet 2. pont b) alpont bc) pontja,

17. 6. melléklet 2. pont 2.1.1. alpont e) pontjában az "az azonos fenntartó által fenntartott" szövegrész,

18. 6. melléklet 2. pont 2.1.1. alpont g) pontja,

19. 6. melléklet 2. pont 2.1.1. alpont j) pontjában az " , a központi címen kívüli településen lévő címe" szövegrész,

20. 6. melléklet 2. pont 2.1.2. alpont a) pontjában a "rövidített neve," szövegrész,

21. 6. melléklet 2. pont 2.1.3. alpont f) pontja,

22. 6. melléklet 2. pont 2.1.4. alpont a), c) és d) pontja,

23. 6. melléklet 2. pont 2.2. alpont a) pontjában a "rövidített neve," és az "internetcíme" szövegrész,

24. 6. melléklet 2. pont 2.4.2. alpont c) pontja,

25. 9. melléklet 6. pont 6.1. alpontja,

26. 9. melléklet 6. pont 6.9. alpontja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 610/2023. (XII. 22.) Korm. rendelethez

A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. melléklet 4. pontja a következő l) alponttal egészül ki:

(A kérelmezett maximális hallgatói létszám akkor állapítható meg, ha)

"l) a felsőoktatási intézmény rendelkezik informatikai alapú hallgatói nyilvántartást biztosító alkalmazással, a FIR felé történő adatközlésre alkalmas tanulmányi rendszerrel, amely megfelel az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló rendelet szerinti 3. biztonsági osztályhoz tartozó követelményeknek."

2. melléklet a 610/2023. (XII. 22.) Korm. rendelethez

1. A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 6. melléklet 2. pont 2.1.1. alpont c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A felsőoktatási intézménytörzs keretében tárolt adatok

Felsőoktatási intézmények:

az alapító okiratban szereplő és ahhoz kapcsolódó adatok:)

"c) tevékenységi kör;"

2. A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 6. melléklet 2. pont 2.5.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Valamennyi képzésről)

"2.5.2. A 20. § (3a) bekezdése, a 21/E. § (1) bekezdése, 21/F. § (1) bekezdése és a 22. § (1) bekezdése szerinti képzés képzési és kimeneti követelménye."

3. melléklet a 610/2023. (XII. 22.) Korm. rendelethez

A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 9. melléklet 6. pont 6.10-6.13. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"6.10. Másodlat kiadásakor:

"Ezt az oklevélmásodlatot/oklevélmelléklet-másodlatot a(z) ... év ... hó ... napján kiállított oklevél/oklevélmelléklet egyidejű érvénytelenítésével, a(z) ... számú törzslap alapján állítottam ki.

Keltezés, bélyegző, aláírás"

6.11. Oklevél/oklevélmelléklet javításakor vagy születési anyakönyvi névváltozáskor:

"Ezt az oklevelet/oklevélmellékletet a ... év ... hó ... napján kiállított oklevél/oklevélmelléklet egyidejű érvénytelenítésével a(z) ... számú törzslap alapján állítottam ki.

Keltezés, bélyegző, aláírás"

6.12. Jogutód/nevet változtatott felsőoktatási intézmény általi másodlat kiadásakor:

"Ezt az oklevélmásodlatot/oklevélmelléklet-másodlatot a(z) ... év ... hó ... napján kiállított oklevél/oklevélmelléklet egyidejű érvénytelenítésével, mint a(z) ... jogutód/nevet változtatott felsőoktatási intézmény a(z) ... számú törzslap alapján állítottam ki.

Keltezés, bélyegző, aláírás"

6.13. Jogelőd/nevet változtatott felsőoktatási intézmény által kiállított oklevél/oklevélmelléklet jogutód/nevet változtatott/átalakult felsőoktatási intézmény általi javításakor vagy születési anyakönyvi névváltozáskor:

"Ezt az oklevelet/oklevélmellékletet a(z) ... év ... hó ... napján kiállított oklevél/oklevélmelléklet egyidejű érvénytelenítésével a(z) ... számú törzslap alapján, mint a(z) ... jogutód/nevet változtatott felsőoktatási intézmény állítottam ki.

Keltezés, bélyegző, aláírás" "

Tartalomjegyzék