2023. évi XCIII. törvény

egyes agrártárgyú törvények deregulációs szempontú módosításáról

1. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

1. § Hatályát veszti a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 33/B. § (1) bekezdés b) pontjában, (2) bekezdés b) pontjában, valamint 33/C. § (1) bekezdés b) pontjában az "értesítési címe" szövegrész.

2. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosítása

2. § A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 75. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A természetvédelmi hatósági engedélyt határozott időtartamra, de legfeljebb tíz évre lehet kiadni. Az engedélyben meghatározott időtartam lejártával vagy tíz év elteltével az engedélyek hatályukat vesztik. A természetvédelmi hatóság az engedély lejártát megelőzően 90 nappal tájékoztatja a jogosultat az engedély lejárati időpontjáról és a (2) bekezdés szerinti meghosszabbítás lehetőségéről."

3. § Hatályát veszti a Tvt.

a) 30. § (4) bekezdése, és

b) 32. § (3) bekezdése.

3. Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény módosítása

4. § Hatályát veszti az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény 15. §-a.

4. A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény módosítása

5. § (1) A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény (a továbbiakban: Vetőmagtv.) 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § (1) Az állami elismeréshez és a növényfajta-oltalomhoz szükséges vizsgálatok elvégzéséről a növénytermesztési hatóság gondoskodik.

(2) A növénytermesztési hatóság

a) a DUS-vizsgálatok módszereit a vonatkozó nemzetközi előírások, és

b) a gazdasági értékvizsgálat módszereit az általa kidolgozott, a Fajtaminősítő Bizottság által elfogadott, az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által jóváhagyott módszer

alapján határozza meg. Az egyes növényfajok fajtáinak állami elismeréséhez szükséges kísérleti vizsgálatok számát és időtartamát a növényfajták állami elismeréséről szóló miniszteri rendelet határozza meg.

(3) A növénytermesztési hatóság az állami elismerés iránti kérelem szerinti növényfajta fajtavizsgálatának eredményeit - a csak DUS-vizsgálatra kötelezett egyes szántóföldi, valamint a zöldség-, a dísznövény, a gyümölcsfajták, továbbá a szőlőklónok kivételével - a javaslatával együtt a Fajtaminősítő Bizottság elé terjeszti.

(4) A növénytermesztési hatóság

a) eredményes DUS-vizsgálata,

b) a szántóföldi növény, szőlő és erdészeti fajták esetében a Fajtaminősítő Bizottság állásfoglalása, valamint

c) a 6. §-ban meghatározott feltételek

alapján határozatot hoz az állami elismerésről vagy új fajtafenntartó bejegyzéséről.

(5) A 7-9. § szerinti állami fajtaelismerési eljárás időtartama a fajta elismeréséhez szükséges DUS vizsgálat és gazdasági értékvizsgálat idejével, valamint - a Fajtaminősítő Bizottság állásfoglalása esetén - a Fajtaminősítő Bizottság állásfoglalásának meghozatalához szükséges idővel meghosszabbodik."

(2) A Vetőmagtv. 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A növénytermesztési hatóság az állami elismerés megszűnésével egyidejűleg a növényfajtát törli a 15. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásból."

(3) A Vetőmagtv. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § A növénytermesztési hatóság az állami elismerés iránti kérelem alapján vizsgálat alatt álló és az állami elismerésben részesített növényfajtákról közhiteles nyilvántartást vezet és közzéteszi a Nemzeti Fajtajegyzéket."

(4) A Vetőmagtv. 15. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A (7) bekezdés szerinti engedéllyel rendelkező előállítót, forgalmazót a növénytermesztési hatóság nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás tartalmazza az engedéllyel rendelkező

a) nevét (cégnevét), címét (székhelyét),

b) FELIR-azonosítóját,

c) felelős kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét, valamint

d) telephelyeinek címét, a telephelyen folytatott tevékenység jellegét, a telephelyen alkalmazott minőségügyi rendszer megnevezését."

(5) A Vetőmagtv. 26. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A növénytermesztési hatóság a miniszter által jóváhagyott önköltségszámításra vonatkozó szabályzatában állapítja meg a (2) bekezdés szerinti eljárásokban felmerülő, az ügyfél részére részletkötelezettségként megállapítandó eljárási költség mértékét. A hatósági eljárási költsége magában foglalja a vetőmag, a termésnövelő anyag, a növényvédőszer, a mezőgazdasági gépi bérmunka, az üzemanyag és a kenőanyag költségeit."

6. § A Vetőmagtv.

a) 6. § (2) bekezdés a) pontjában az "a 9. § (2) bekezdés szerinti vizsgálatra történő bejelentés" szövegrészek helyébe az "az állami elismerés iránti kérelem" szöveg,

b) 8. §-ában a "növényfajta állami elismeréséhez szükséges vizsgálat megkezdése iránti kérelem előterjesztésekor" szövegrész helyébe a "növényfajta állami elismerése iránti kérelem benyújtásakor" szöveg, a "fajtavizsgálatot végző szerv" szövegrész helyébe a "növénytermesztési hatóság" szöveg,

c) 14. § (3) bekezdésében, 15. § (11) bekezdésében, 16. § (4) bekezdésében, 19. § (2) bekezdésében, 23. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "nyilvántartást vezető szerv" szövegrész helyébe a "növénytermesztési hatóság" szöveg,

d) 14. § (3) bekezdésében a "nyilvántartást vezető szervhez" szövegrész helyébe a "növénytermesztési hatósághoz" szöveg,

e) 23. § (1) bekezdés k) pontjában az "a 9. § (2) bekezdés szerinti vizsgálat elvégzéséhez szükséges, a fajtavizsgálatot végző szerv által rendszeresített nyomtatvány" szövegrész helyébe a "7. § (2) bekezdése iránti kérelem" szöveg,

f) 26. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a "fajtavizsgálatot végző szerv" szövegrész helyébe a "növénytermesztési hatóság" szöveg

lép.

5. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosítása

7. § Hatályát veszti a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény

a) 38. § (3) bekezdésében a " , telefax útján" szövegrész, valamint

b) 38. § (5) bekezdésében a " , továbbá - a személyes benyújtás lehetőségének biztosítása mellett - telefax útján történő kötelező benyújtást" szövegrész.

6. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása

8. § (1) A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) 5/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A településen szociális földprogramot, illetve mezőgazdasági tevékenység végzése céljából közfoglalkoztatási programot (a továbbiakban együtt: földprogram) működtető önkormányzatnak a részére megküldött, az (1) bekezdésben foglalt véglegessé vált határozatban a földvédelmi bírság megfizetésére kötelezett személyt, valamint - ha az nem azonos a tulajdonossal - a tulajdonost (a továbbiakban együtt: kötelezett) értesítenie kell arról, hogy amennyiben az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül az 5. §-ban meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, az önkormányzat a határidő lejártát követően - az önkormányzati hatósági hatáskörben hozott határozattal - a zártkerti ingatlant 1 évre a földprogram működtetése céljából kijelölheti.

(2a) A (2) bekezdés szerinti értesítés egy példányát az önkormányzat közli a földvédelmi bírság megfizetésére kötelező határozatot meghozó ingatlanügyi hatósággal."

(2) A Tfvt. 5/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a (2) bekezdés szerint értesített kötelezett az 5. §-ban meghatározott kötelezettségét teljesíti, és azt a kötelezett bejelentése alapján elvégzett hatósági ellenőrzés során az ingatlanügyi hatóság megállapítja, arról az ingatlanügyi hatóság 8 napon belül tájékoztatja az önkormányzatot."

(3) A Tfvt. 5/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az önkormányzat a (4) bekezdés szerinti döntését hatályon kívül helyezi, ha a kötelezett az 5. §-ban meghatározott kötelezettségét a képviselő-testületi döntés meghozatala után, de még a zártkerti ingatlannak a földprogram céljából történő használata, hasznosítása megkezdésének napja előtt teljesíti és erről az önkormányzatot az ingatlanügyi hatóság értesíti."

7. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása

9. § (1) Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az engedélyköteles erdészeti létesítmények, az öt évet meg nem haladó időre létesített vadkárelhárító villanypásztor, az erdei legeltetés céljából létesített villanypásztor, az erdő felújulását segítő, legfeljebb 0,25 hektár területet bekerítő kerítés, továbbá a magtermés védelme érdekében létesített 120 centiméternél nem magasabb vadkárelhárító kerítés kivételével az erdészeti létesítmény létesítését, bővítését, megszüntetését vagy rendeltetésének megváltoztatását annak megkezdése előtt legkésőbb 21 nappal előzetesen be kell jelenteni az erdészeti hatóság részére."

(2) Az Evt. 54. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az erdészeti hatóság az erdősítés befejezetté nyilvánítását követő 4. és 6. év között kockázatelemzés alapján felülvizsgálja az erdő állapotát."

(3) Az Evt. 114. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"114. § Az egyes agrártárgyú törvények deregulációs szempontú módosításáról szóló 2023. évi XCIII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított 15. § (4) bekezdés rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

10. § Az Evt.

a) 72. § (1b) bekezdésében a "45" szövegrész helyébe a "15" szöveg,

b) 90/A. § (7) bekezdés a) pontjában a "hiteles" szövegrész helyébe a "hivatalos," szöveg, valamint

c) 105. § (4) bekezdés a) pontjában a "kilencven" szövegrész helyébe a "hatvan" szöveg

lép.

11. § Hatályát veszti az Evt.

a) 15. § (7) bekezdése,

b) 54. § (2) bekezdése,

c) 113. § (19)-(23), valamint (29) és (30) bekezdése.

8. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása

12. § (1) Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) 81/D. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

[Az elektronikus anyakönyvből közvetlen hozzáféréssel jogosult átvenni, vagy a papír alapú anyakönyvből jogosult megtekinteni és átvenni az anyakönyvi kivonat adattartalmát képező adatokat a 84. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt adatok megadásával]

"h) a mezőgazdasági igazgatási szerv a támogatások igénybevételének hozzátartozói minőségre vonatkozó feltételei fennállásának ellenőrzése során a gyermek és szülő, valamint a házastársak vagy bejegyzett élettársak közötti közeli hozzátartozói viszony megállapítása céljából."

(2) Az At. 81/D. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

[Az elektronikus anyakönyvből közvetlen hozzáféréssel jogosult átvenni, vagy a papír alapú anyakönyvből jogosult megtekinteni és átvenni az anyakönyvi kivonat adattartalmát képező adatokat a 84. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt adatok megadásával]

"i) az ingatlanügyi hatóság a földhasználati nyilvántartásból való törlés iránti eljárásban a gyermek és szülő, valamint a házastársak vagy bejegyzett élettársak közötti közeli hozzátartozói viszony megszűnésének megállapítása céljából."

(3) Az At. 81/D. § (1) bekezdése a következő j)-m) ponttal egészül ki:

[Az elektronikus anyakönyvből közvetlen hozzáféréssel jogosult átvenni, vagy a papír alapú anyakönyvből jogosult megtekinteni és átvenni az anyakönyvi kivonat adattartalmát képező adatokat a 84. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt adatok megadásával]

"j) a pártfogó felügyelői szolgálat a pártfogó felügyelet végrehajtása céljából,

k) a Kormány által a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt szerv a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos eljárások lefolytatása céljából,

l) az állami foglalkoztatási szerv a foglalkoztatási és közfoglalkoztatási adatbázis vezetésével összefüggő feladatai ellátása céljából,

m) a Családi Csődvédelmi Szolgálat a természetes személyek adósságrendezési eljárásának lefolytatása céljából."

9. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosítása

13. § A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: Hhtv.) 49. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1a) A halgazdálkodási terv legfeljebb a haszonbérleti szerződés érvényességének utolsó napjáig szóló időszakra hagyható jóvá."

14. § Hatályát veszti a Hhtv. 49. § (1) bekezdésében az "5 évre szóló" szövegrész.

10. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény módosítása

15. § Hatályát veszti a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 42. § (3) bekezdésében az " , illetve teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglaltan" szövegrész.

11. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosítása

16. § A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.) 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a jogügylet érvényességi feltétele a közeli hozzátartozói viszony fennállása, akkor a szerző félnek a jogügylet hatósági jóváhagyása iránti kérelméhez csatolnia kell a legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, az érintett természetes személyeknek 30 napnál nem régebbi olyan tartalmú közös nyilatkozatát, hogy közöttük a Földforgalmi törvény szerinti közeli hozzátartozói viszony áll fenn."

17. § A Fétv. 30. § (1) bekezdésében a "80" szövegrész helyébe a "70" szöveg lép.

18. § Hatályát veszti a Fétv.

a) 12. §-ában valamint a 47. §-ában a "telefaxon," szövegrész,

b) 110/D. § (4) bekezdése,

c) 141. §-a, és

d) 148. §-a.

12. A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény módosítása

19. § A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 87. § (1) bekezdés e) pontjában a "szőlőművelés" szövegrész helyébe a "borszőlőművelés" szöveg lép.

13. A családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény módosítása

20. § (1) A családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Csgtv.) 13. § (1) bekezdés 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az őstermelői nyilvántartás tartalmazza)

"2. a mezőgazdasági őstermelő nyilvántartásba vételének, nyilvántartásból való törlésének dátumát a 19. §-nak megfelelően, valamint az őstermelői igazolvány számát és érvényesítésének dátumát,"

(2) A Csgtv. 13. § (1) bekezdése az alábbi 17. és 18. ponttal egészül ki:

(Az őstermelői nyilvántartás tartalmazza)

"17. az őstermelők családi gazdasága működésének alapjául szolgáló szerződés keltét, módosításainak dátumát és a szerződés azonosító számát,

18. a 9. § szerinti nyereség-veszteség megoszlást."

(3) A Csgtv. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az őstermelői nyilvántartás adatai közül az őstermelők tevékenységének átláthatósága céljából a mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján való közzététellel bárki számára megismerhető az (1) bekezdés 1. pont a) és h) alpontja, 2., 4-11., 13., 15.,16. és 17. pontja szerinti adat."

14. Az egyes törvényeknek a közigazgatás fejlesztésével összefüggő módosításáról szóló 2023. évi XXI. törvény módosítása

21. § Nem lép hatályba az egyes törvényeknek a közigazgatás fejlesztésével összefüggő módosításáról szóló 2023. évi XXI. törvény

a) 32. § (2) bekezdése,

b) 32. § (3) bekezdése.

15. Egyes törvények hatályon kívül helyezése

22. § Hatályát veszti

a) a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXCIX. törvény,

b) a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról szóló 2017. évi CXXXI. törvény,

c) az egyes agrárszabályozási tárgyú törvényeknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvénnyel összefüggő és más célú módosításáról szóló 2017. évi CCV. törvény,

d) egyes agrárszabályozási tárgyú törvények módosításáról szóló 2018. évi CXI. törvény, valamint

e) az egyes törvényeknek a mező- és erdőgazdasági földek forgalmával összefüggő módosításáról szóló 2018. évi CXXXVI. törvény.

16. Záró rendelkezések

23. § (1) Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2024. január 1. napján lép hatályba.

(2) A 12. § (2) bekezdése és a 21. § a) pontja 2024. június 1-jén lép hatályba.

(3) A 12. § (3) bekezdése és a 21. § b) pontja 2025. január 1-jén lép hatályba.

24. § E törvény

a) 10. alcíme az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése alapján,

b) 18. § d) pontja az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése alapján,

c) 13. alcíme az Alaptörvény P) cikkének (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Novák Katalin s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Latorcai János s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

Tartalomjegyzék