25/2024. (IV. 9.) AM rendelet

egyes közvetlen támogatásokhoz kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) és b) pontjában,

a 7. alcím tekintetében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 8. alcím tekintetében mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés r) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság országos tartalékból való igénylésének feltételeiről szóló 30/2006. (IV. 12.) FVM rendelet módosítása

1. § Az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság országos tartalékból való igénylésének feltételeiről szóló 30/2006. (IV. 12.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az országos tartalék egyenlő arányban kerül szétosztásra az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti igények között. Amennyiben az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti igények kielégítését követően marad kiosztható támogatási jogosultság, úgy azokat a c) pont szerinti igénnyel rendelkezők között kell felosztani."

2. A történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet módosítása

2. § (1) A történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet [a továbbiakban: 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet] 1. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"a) mezőgazdasági termelő: az egységes kérelemmel igényelhető egyes agrártámogatások eljárási szabályairól szóló 15/2024. (IV. 9.) AM rendelet 1. § 43. pontja szerinti termelő;"

(2) A 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet 1. § j) pont ja) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában teljes gazdaság:)

"ja) a mezőgazdasági termelő által hasznosított, Magyarország területén fekvő és a Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervből finanszírozott fenntarthatóságot elősegítő alapszintű-jövedelemtámogatás, az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás, valamint a fenntarthatóságot elősegítő, átcsoportosítással nyújtható kiegészítő jövedelemtámogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 18/2024. (IV. 9.) AM rendelet [a továbbiakban: 18/2024. (IV. 9.) AM rendelet] 3. §-a alapján bejelentett mezőgazdasági területek összessége,"

3. § A 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az 5. § (4) bekezdés a) pontja szerinti esetben a történelmi bázis jogosultság átruházása, illetve ideiglenes átengedése esetén benyújtott átírási kérelem alapján a Kincstár csak abban az esetben és olyan mértékben vezeti át a nyilvántartásában a kérelemben szereplő mennyiségű történelmi bázist, ha az átvevőnek a történelmi bázis jogosultság átruházásával, illetve ideiglenes átengedésével rendelkezésére álló történelmi bázisa nem haladja meg az átruházási kérelem benyújtásakor az ENAR nyilvántartás szerint az összes tenyészetében található, a Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 19/2024. (IV. 9.) AM rendelet 1. § 15. pontja szerinti tejhasznú tehenenként számított 7809 litert."

4. § A 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § (1) A 18/2024. (IV. 9.) AM rendelet 11., 12., 17. és 18. §-ában meghatározott támogatások szerinti történelmi bázis jogosultságok használati jogának, valamint a történelmi bázis jogosultságok mennyiségének nyomon követése céljából nyilvántartást kell működtetni. A nyilvántartás működtetését, illetve a működtetés kapcsán felmerülő hatósági feladatokat a Kincstár látja el.

(2) Ha a 2023. évi egységes kérelem keretében kérelmezett, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból finanszírozott fenntarthatóságot elősegítő alapszintű-jövedelemtámogatás, az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás, valamint a fenntarthatóságot elősegítő, átcsoportosítással nyújtható kiegészítő jövedelemtámogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 16/2023. (IV. 19.) AM rendelet 11., 12. és 17. §-a szerinti történelmi bázis jogosultságok tekintetében a jogosultság megállapításáról rendelkező döntés a 6. § (1) bekezdésében meghatározott határnapot követően véglegessé válik, akkor ezen támogatási jogosultságok tekintetében a 2023. támogatási évre vonatkozó átírási kérelem a jogosultság megállapításáról rendelkező döntés jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nyújtható be a Kincstárhoz."

5. § Hatályát veszti a 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet

a) 5. § (1) bekezdésében az "és kedvezőtlen adottságú területeken történő anyajuhtartás" szövegrész, valamint

b) 5. § (4) bekezdés b) pont bd) alpontja.

3. Az Agro-ökológiai Programhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 15/2023. (IV. 19.) AM rendelet módosítása

6. § Az Agro-ökológiai Programhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 15/2023. (IV. 19.) AM rendelet 4. § (1) bekezdésében a "2023-2027." szövegrész helyébe a "2023." szöveg lép.

7. § Az Agro-ökológiai Programhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 15/2023. (IV. 19.) AM rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból finanszírozott fenntarthatóságot elősegítő alapszintű-jövedelemtámogatás, az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás, valamint a fenntarthatóságot elősegítő, átcsoportosítással nyújtható kiegészítő jövedelemtámogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 16/2023. (IV. 19.) AM rendelet módosítása

8. § Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból finanszírozott fenntarthatóságot elősegítő alapszintű-jövedelemtámogatás, az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás, valamint a fenntarthatóságot elősegítő, átcsoportosítással nyújtható kiegészítő jövedelemtámogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 16/2023. (IV. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 16/2023. (IV. 19.) AM rendelet] 2. § (2) bekezdésében a "2023-2027." szövegrész helyébe a "2023." szöveg lép.

9. § (1) A 16/2023. (IV. 19.) AM rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(2) A 16/2023. (IV. 19.) AM rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

5. A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 17/2023. (IV. 19.) AM rendelet módosítása

10. § A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 17/2023. (IV. 19.) AM rendelet 2. § (2) bekezdésében a "2023-2027." szövegrész helyébe a "2023." szöveg lép.

11. § A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 17/2023. (IV. 19.) AM rendelet 1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

6. A fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló 19/2023. (IV. 19.) AM rendelet módosítása

12. § A fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló 19/2023. (IV. 19.) AM rendelet 5. § (2) bekezdésében a "2023-2027." szövegrész helyébe a "2023." szöveg lép.

13. § A fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló 19/2023. (IV. 19.) AM rendelet 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

7. A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet módosítása

14. § A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet [a továbbiakban: 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet] 4. § (8a) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(Nem lehet kárbejelentést tenni)

"c) a mezőgazdasági termelő által az egységes kérelem felületen, parlagon hagyott területként bejelentett főnövény növénykultúrára."

15. § A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 4. § (8a) bekezdés b) pontjában az "elvetett" szövegrész helyébe az "elvetett és bejelentett" szöveg lép.

8. A mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének részletes szabályairól szóló 68/2020. (XII. 23.) AM rendelet módosítása

16. § A mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének részletes szabályairól szóló 68/2020. (XII. 23.) AM rendelet 13/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A 2022. év vonatkozásában a pótbefizetés összege a 2022. évben befizetett krízisbiztosítási hozzájárulás 2,5-szerese."

9. Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

1. melléklet a 25/2024. (IV. 9.) AM rendelethez

"2. melléklet a 15/2023. (IV. 19.) AM rendelethez

2023. évi támogatási keretösszegek (euró), illetve fajlagos támogatási összegek (euró/hektár)

AB
1.Igénylés éve2023
2.Támogatási keretösszeg246 226 481
3.Fajlagos támogatási összeg minimuma60,64
4.Fajlagos támogatási összeg maximuma105,10

"

2. melléklet a 25/2024. (IV. 9.) AM rendelethez

"1. melléklet a 16/2023. (IV. 19.) AM rendelethez

Az alapszintű-jövedelemtámogatásra vonatkozó 2023. évi támogatási keretösszegek (euró), illetve fajlagos támogatási összegek (euró/hektár)

AB
1.Igénylés éve2023
2.Támogatási keretösszeg691 198 519
3.Fajlagos támogatási összeg minimuma125
4.Fajlagos támogatási összeg maximuma169,12

"

3. melléklet a 25/2024. (IV. 9.) AM rendelethez

"2. melléklet a 16/2023. (IV. 19.) AM rendelethez

Az újraelosztó támogatásra vonatkozó 2023. évi támogatási keretösszegek (euró), illetve fajlagos támogatási összegek (euró/hektár)

ABC
1.Igénylés éve2023
2.Támogatási keretösszeg189 176 282,80
3.A támogatható terület közötti sáv (hektár)1,0000-10,000010,0001-150,0000
4.Fajlagos támogatási összeg minimuma55,9928,00
5.Fajlagos támogatási összeg maximuma103,9952,00

"

4. melléklet a 25/2024. (IV. 9.) AM rendelethez

"1. melléklet a 17/2023. (IV. 19.) AM rendelethez

Az egyes termeléshez kötött közvetlen támogatási jogcímekre vonatkozó 2023. évi támogatási keretösszegek és fajlagos minimum és maximum értékek (euró)

ABCD
1.Támogatási jogcím megnevezése2023. év
2.Keretösszeg,
euró
Fajlagos minimum,
euró
Fajlagos maximum,
euró
3.Anyatehéntartás35 314 732,85111,96174,94
4.Hízottbika4 377 775,1040,7665,22
5.Tejhasznú tehéntartás68 274 257,17237,74396,24
6.Anyajuhtartás21 767 730,6024,1635,53
7.Cukorrépa termesztés7 915 693,20424,52881,70
8.Rizstermesztés1 979 171,48582,75874,13
9.Ipari zöldségnövény termesztés15 619 889,00260,44390,66
10.Zöldségnövény termesztés6 611 534,81180,92289,48
11.Ipari olajnövény termesztés584 279,6276,71142,47
12.Extenzív gyümölcstermesztés5 950 973,88143,54191,39
13.Intenzív gyümölcstermesztés6 766 277,13280,11429,50
14.Szemes fehérjetakarmány-növény termesztés15 962 772,76163,01302,73
15.Szálas fehérjetakarmány-növény termesztés10 985 262,3044,9277

"

5. melléklet a 25/2024. (IV. 9.) AM rendelethez

"4. melléklet a 19/2023. (IV. 19.) AM rendelethez

A fiatal mezőgazdasági termelői támogatásra vonatkozó 2023. évi támogatási keretösszegek (euró), illetve fajlagos támogatási összegek (euró/hektár)

AB
1.Igénylés éve2023
2.Támogatási keretösszeg18 690 804
3.Fajlagos támogatási minimum78,67
4.Fajlagos támogatási maximum236,00

"

Tartalomjegyzék