Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

19/2023. (IV. 19.) AM rendelet

a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

1. egységes kérelem első alkalommal történő benyújtása: az a naptári év, amelyben a fiatal mezőgazdasági termelői támogatást igénylő természetes személy első alkalommal adott be egységes területalapú támogatás vagy fenntarthatóságot elősegítő alapszintű-jövedelemtámogatás igénylésére irányuló egységes kérelmet, és amelyet nem vont vissza, vagy amely esetében a Magyar Államkincstár hivatalból nem szüntette meg az eljárást;

2. fenntarthatóságot elősegítő alapszintű-jövedelemtámogatás: az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból finanszírozott fenntarthatóságot elősegítő alapszintű-jövedelemtámogatás, az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás, valamint a fenntarthatóságot elősegítő, átcsoportosítással nyújtható kiegészítő jövedelemtámogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló AM rendelet alapján megállapított támogatás;

3. fiatal mezőgazdasági termelő: olyan - az alapszintű-jövedelemtámogatásnak az egységes kérelem keretében történő első benyújtásának napján -

a) 18. életévét betöltött, de 40. életévénél nem idősebb természetes személy, vagy

b) egy vagy több, az a) alpont szerinti személy tényleges és hosszú távú ellenőrzése alatt álló jogi személy,

aki vagy amely mezőgazdasági üzem vezetőjeként először hoz létre mezőgazdasági üzemet, és aki vagy amely mezőgazdasági tevékenységét az előző naptári évi egységes kérelem benyújtására nyitva álló időszakának utolsó napját követően kezdte meg;

4. szavazati jogok többsége: a 3. pont b) alpontja szerinti jogi személyben a fiatal mezőgazdasági termelő tényleges és hosszú távú ellenőrzését biztosító szavazatok összessége, amelybe beleszámít

a) a fiatal mezőgazdasági termelő saját szavazata,

b) az a) alpont szerinti szavazaton kívül

ba) szövetkezetnek nem minősülő jogi személyben szintén vezető tisztségviselőnek minősülő, a fiatal mezőgazdasági termelőnél egyenként több szavazattal nem rendelkező, önállóan közvetlen támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőnek minősülő természetes személy vagy személyek szavazata vagy

bb) szövetkezet esetében a szintén vezető tisztségviselőnek minősülő, mezőgazdasági termeléssel összefüggő személyes közreműködést végző tagok szavazata, valamint

c) azon természetes személy szavazata, aki a jogi személyben szintén vezető tisztségviselőnek minősül, a fiatal mezőgazdasági termelőnél nem rendelkezik több szavazattal, és közvetlen támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőnek minősülő más jogi személyben vagy személyekben maga is tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorol;

5. tényleges és hosszú távú ellenőrzés: a jogi személyben vezető tisztségviselőnek minősülő fiatal mezőgazdasági termelő olyan irányítási, valamint a haszon és a pénzügyi kockázatok tekintetében történő döntés meghozatalára vonatkozó jogköre, amelyet a szavazati jogok többsége biztosít számára.

2. § (1) A fiatal mezőgazdasági termelői támogatás (a továbbiakban: támogatás) évente, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, az egységes kérelem benyújtásával igényelhető.

(2) A támogatást igénybe veheti az a mezőgazdasági termelő is, aki

a) a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló 11/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 11/2015. (III. 13.) FM rendelet] szerinti támogatásban részesült,

b) megfelel a (4) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti feltételeknek, és

c) jogi személy esetében a tényleges és hosszú távú ellenőrzés az egységes kérelem benyújtására nyitva álló időszak utolsó napján fennáll.

(3) A (2) bekezdés szerinti mezőgazdasági termelő esetében az 1. § 3. pont a) alpontja szerinti alsó korhatárt nem kell alkalmazni.

(4) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a támogatást igénylő

a) az e rendelet szerinti kérelem első alkalommal történő benyújtásakor

aa) nyilatkozzon arról, hogy első alkalommal nyújt be egységes kérelmet, vagy jogi személy esetén arról, hogy a jogi személy tényleges és hosszú távú ellenőrzését ellátó természetes személy semmilyen gazdálkodási formában nem nyújtott be egységes kérelmet,

ab) nyilatkozzon a saját kockázatra folytatott tényleges mezőgazdasági tevékenység megkezdésének időpontjáról, amely nem lehet korábbi, mint a legalább korlátozottan cselekvőképessé válásának napja,

ac)[1] rendelkezzen az 1. melléklet szerinti vagy azzal egyenértékű végzettséggel, külföldön szerzett végzettség esetén a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény szerint elismert vagy honosított, az 1. melléklet szerinti szakképesítéssel vagy végzettséggel, vagy igazoljon legalább az (5) bekezdés szerinti, a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatási, szerződéses vagy őstermelők családi gazdaságban vagy családi gazdaságban tagi jogviszonyt (a továbbiakban: gyakorlati tevékenység), továbbá

b) az egységes kérelemben nyilatkozzon

ba) arról, hogy milyen gazdálkodási formában folytatja a mezőgazdasági tevékenységét, és

bb) jogi személyként történő igénylés esetén arról, hogy az igénylő a mezőgazdasági üzem vezetője, és ezen tevékenysége során tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorol.

(5) Gyakorlati tevékenység esetében a kérelem beadási időszak első napjához viszonyítva visszamenőleg számítva összesen - egybefüggően vagy több részletben, akár megszakításokkal - 730 foglalkoztatásban, teljes munkaidőben töltött napot vagy azzal legalább megegyező foglalkoztatásban töltött időt kell igazolni.

(6) A teljes munkaidőtől eltérő foglalkoztatás esetében a foglalkoztatásban töltött időtartamot teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra kell átszámítani.

(7) A (2) bekezdés szerinti támogatásigényléskor gyakorlati tevékenységnek fogadható el a 11/2015. (III. 13.) FM rendelet alapján megítélt támogatás úgy, hogy minden egyes, a 11/2015. (III. 13.) FM rendelet alapján jóváhagyott támogatási kérelem 365 foglalkoztatásban töltött napnak számít.

(8) Egyszerűsített foglalkoztatás keretében szerzett szakmai gyakorlat esetében minden foglalkoztatásban töltött nap - függetlenül a napi óraszámtól - 1 napnak számít.

(9) Gyakorlati tevékenység e rendelet szerinti támogatás vonatkozásában akkor ismerhető el, ha arról a támogatást igénylő számára a foglalkoztatója, megbízója vagy az őstermelők családi gazdaságának képviselője igazolást (a továbbiakban: igazolás) állít ki, amelyet az egységes kérelemhez csatolni kell. Az igazolás tartalmazza

a) az igazolást kiállító nevét, lakóhelyét vagy székhelyét, adószámát vagy adóazonosító jelét, cégszerű aláírását,

b) a mezőgazdasági őstermelő élelmiszerláncról és hatósági ellenőrzésről szóló törvény szerinti élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer azonosító számát és tevékenységazonosítóját és

c) az igénylő nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, társadalombiztosítási azonosító jelét, munkakörét, a munkavégzés kezdeti és szükség szerint végső napját, a napi munkaórák számát, továbbá a munkavégzés helyét.

(10) Az igazolás akkor fogadható el, ha a kiállító az igazolt időszak teljes időtartamára vonatkozóan olyan

a) gazdasági társaságnak minősül, amelynek az igazolást kiállító Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere szerinti tevékenysége a 2. mellékletben, vagy

b) egyéni vállalkozónak vagy őstermelőnek minősül, amelynek az igazolást kiállító Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke szerinti tevékenysége a 3. mellékletben

felsoroltak közé tartozik.

(11) A (4) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti feltételt igazoló vonatkozó dokumentumot csak a támogatás iránti első alkalommal való benyújtásnak évében szükséges mellékelni. A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) ezen dokumentumot más támogatási eljárások és támogatási felhívások elbírálása során is figyelembe veheti.

(11a)[2] Ha a támogatást igénylő olyan szakmai végzettséget igazoló okiratot mellékel a támogatási kérelemhez, amely nem szerepel az 1. melléklet szerinti végzettségek között, akkor az 1. melléklet szerinti valamely végzettséggel való egyenértékűségről a Nemzeti Irányító Hatóság a Kincstár megkeresésére állásfoglalást ad ki, amelynek figyelembevételével hozza meg a Kincstár a támogatási döntést.

(12) A Kincstár a (9) bekezdés szerinti igazolás adattartalmának az ellenőrzése során jogosult megkeresni a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőt és a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt.

3. § (1) A támogatás igénybevételére jogosult az a támogatást igénylő tényleges és hosszú távú ellenőrzése alatt álló jogi személy is, amely felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt áll, feltéve, hogy a támogatás feltételeinek egyébként megfelel.

(2) Ha a fenntarthatóságot elősegítő alapszintű-jövedelemtámogatást az igénylő mint természetes személy és olyan jogi személy vagy több olyan jogi személy is igényli, amely vagy amelyek felett az igénylő a tényleges és hosszú távú ellenőrzést egyedül vagy az 1. § 4. pont b) és c) alpontja szerinti szavazatok figyelembevételével más mezőgazdasági termelővel együtt gyakorolja, a támogatás igénybevételére az jogosult, aki vagy amely a mezőgazdasági tevékenységét - a 6. § (1) bekezdése alapján - korábban kezdte meg.

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti támogatást igénylők ugyanazon évben kezdték meg a mezőgazdasági tevékenységüket, a támogatás odaítélése a következő sorrendben történik:

a) a támogatást igénylő mint természetes személy,

b) jogi személy, amely fölött a tényleges és hosszú távú ellenőrzést az igénylő egyedül gyakorolja,

c) a b) ponton kívüli jogi személy esetében az a mezőgazdasági termelő, akit vagy amelyet az igénylő a Kincstár felhívására tett nyilatkozatában megjelöl.

(4) A (3) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozat benyújtásának feltétele, hogy a nyilatkozat megtételéig a nyilatkozatban meg nem jelölt összes igénylő visszavonja a támogatás iránti kérelmét.

(5) Az igénylő tényleges és hosszú távú ellenőrzésének a jogi személyben a fenntarthatóságot elősegítő alapszintű-jövedelemtámogatás iránti kérelem benyújtására nyitva álló időszak utolsó napján fenn kell állnia.

(6) Ha a támogatási kérelmet jogi személy nyújtja be, akkor az első támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak utolsó napjától a jogi személyben a tényleges és hosszú távú ellenőrzést az igénylőnek kell gyakorolnia.

(7) Egy igénylő adott évben csak egy támogatási kérelmet nyújthat be.

4. § Jogi személy más jogi személy vagy több jogi személy általi ellenőrzése akkor valósul meg, ha

a) vállalatcsoport esetében a tényleges és hosszú távú ellenőrzési jogokat az uralmi szerződés biztosítja, vagy

b) az ellenőrző jogi személy többségi befolyással bír, és az általa kijelölt vezető tisztségviselői feladatokat ellátó természetes személy maga a fiatal mezőgazdasági termelő.

5. § (1) A támogatás forrása az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapnak az Európai Bizottság által meghatározott pénzügyi kerete.

(2)[3] A támogatásra vonatkozó 2023. évi támogatási keretösszegeket, valamint a legkisebb és legmagasabb fajlagos támogatási összegeket a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A - közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, valamint az 1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendelet 94. cikke szerinti árfolyamon - forintban kifejezett pénzügyi keretek összege és az előleg maximálisan kifizethető fajlagos összege az e rendelet szerinti támogatáshoz kapcsolódó támogatási összegekről szóló Nemzeti Irányító Hatóság által kiadott közleményben kerül meghatározásra.

(4) A támogatás összege a támogatást igénylő által bejelentett és a tárgyévben az ellenőrzések alapján megállapított, fenntarthatóságot elősegítő alapszintű-jövedelemtámogatásra jogosult - legfeljebb 300 hektár nagyságú - terület és az igénylők számára biztosított fajlagos támogatási összeg szorzata.

(5) A támogatás e rendelet szerinti kifizetés iránti kérelem benyújtásának első évétől kezdve legfeljebb öt évig nyújtható, amelyet a mezőgazdasági termelő legkésőbb a 2027. évi egységes kérelmében igényelhet.

(6) A 2. § (2) bekezdése szerinti igénylés esetén a támogatás a 11/2015. (III. 13.) FM rendelet 4. § (3) bekezdésében meghatározott időponttól számított ötéves időtartamra nyújtható.

6. § (1) A mezőgazdasági tevékenység megkezdésének azt a legkorábbi időpontot kell tekinteni, amikor az e rendelet szerinti támogatást igénylő - jogi személy esetében a tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorló - fiatal mezőgazdasági termelő, vagy a fiatal mezőgazdasági termelő tényleges és hosszú távú ellenőrzése alatt álló bármely jogi személy mezőgazdasági tevékenységét saját kockázatára megkezdte.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenység megkezdése dátumának a 2. § (4) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti nyilatkozat szerinti dátum vagy az alábbi időpontok közül a legkorábbi minősül:

a) az önálló őstermelői tevékenység nyilvántartásba vételének dátuma, feltéve, hogy az őstermelő mezőgazdasági tevékenységet végez,

b) az az időpont, amikor az egyéni vállalkozóként folytatott tevékenység esetében a 3. melléklet szerinti tevékenységek egyike bejegyzésre került fő- vagy melléktevékenységként,

c) jogi személyek esetében a létesítő okirat elfogadásának időpontja, amely időponttól a tényleges és hosszú távú ellenőrzést az igénylő végzi, és a jogi személy tevékenységei között fő- vagy melléktevékenységként a 2. melléklet szerinti tevékenységek egyike a létesítő okiratba bejegyzésre került,

d) tevékenységét őstermelők családi gazdaságának (a továbbiakban: ŐCSG) tagjaként megkezdő őstermelő esetében

da) az ŐCSG képviselőjévé válás időpontja, feltéve, hogy az ŐCSG az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 13/2023. (IV. 19.) AM rendelet 1. § 45. pontja szerinti mezőgazdasági tevékenységet végez, vagy

db) az az időpont, amikor az ŐCSG-ben a cselekvőképes őstermelő személyes közreműködésként, önálló gazdasági döntése alapján az ŐCSG tagjainak közreműködésével olyan mezőgazdasági tevékenység végzését kezdte meg, amelynek részben vagy egészben kockázatait viseli, hasznát élvezi, és így mezőgazdasági üzem vezetőjének tekinthető, vagy

e) ha mezőgazdasági tevékenység végzése tekintetében bármilyen támogatás iránti kérelmet vagy pályázatot nyújtott be a Kincstárhoz, akkor a benyújtás időpontja.

(3) A családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény 19. § (3) bekezdés a) pontja szerinti őstermelő esetében - ellenkező nyilatkozat hiányában - a (2) bekezdés d) pontja szerinti valamely esemény bekövetkezését megelőzően nem tekinthető a mezőgazdasági tevékenység megkezdettnek. A Kincstár a (2) bekezdés d) pontja szerinti valamely esemény bekövetkezését a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal által nyilvántartott, az ŐCSG működésének alapjául szolgáló szerződés, továbbá az igénylő nyilatkozata alapján vizsgálja.

(4) A Kincstár a (2) bekezdés d) pont db) alpontjában foglaltak megállapítására az ŐCSG létrehozásáról szóló szerződés és a gazdálkodás bizonylatainak és egyéb kapcsolódó dokumentumának tartalmi vizsgálatán túl jogosult megkeresni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt. A (2) bekezdés d) pont db) alpontjában foglaltak megállapításához szükséges szempontokról a Nemzeti Irányító Hatóság honlapján közleményt ad ki.

(5) A Kincstár, ha a (2) bekezdés d) pontja szerinti esetek vizsgálata során szükséges, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 43/B. §-a szerinti bizonyítási eljárást kezdeményez.

(6) Ha a Kincstár a (2) bekezdés szerinti esetekben nem tudja minden kétséget kizáróan megállapítani a mezőgazdasági termelő mezőgazdasági tevékenysége megkezdésének időpontját, akkor a 2. § (4) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti nyilatkozatban foglalt időpontot kell a mezőgazdasági tevékenység megkezdésének tekinteni.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § Ez a rendelet

a) a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, valamint az 1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) az (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a közös agrárpolitika keretében működő integrált igazgatási és kontrollrendszer tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2022. május 31-i (EU) 2022/1173 bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

9. §[4] E rendeletnek a Közös Agrárpolitika pénzügyi alapjaiból nyújtott támogatások felhasználását szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 26/2023. (VI. 30.) AM rendelettel [a továbbiakban: 26/2023. (VI. 30.) AM rendelet] megállapított 2. § (4) bekezdés a) pont ac) alpontját és (11a) bekezdését a 26/2023. (VI. 30.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

1. melléklet a 19/2023. (IV. 19.) AM rendelethez

A fiatal mezőgazdasági termelői támogatás igénybevételéhez szükséges végzettség

ABCD
1Végzettség (Mezőgazdasági szakirányú képzettség)MegnevezésSzakképesítés azonosító számaA képzés szintje
2Mezőgazdasági termeléssel összefüggő szakképesítés az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet alapjánÁllattartó-telepi gépész26 2 8299 02 2 2 01Szakmunkás
3Aranykalászos gazda20 2 6140 05 9 0 01
4Biotermesztő23 2 6112 05 9 0 02
5Dísznövény- és zöldségtermesztő21 2 6129 05 4 0 01
6Dísznövénykertész21 2 6116 05 3 0 01
7Dísznövénytermesztő szaktechnikus21 5 3124 16 6 2 01Szaktechnikus
8Erdészeti gépésztechnikus26 5 3117 16 2 0 06Technikus
9Gazda (mezőgazdasági szakmunkás)20 2 6140 05 9 0 04Szakmunkás
10Gyümölcstermesztő és -feldolgozó szaktechnikus21 5 3124 16 6 2 02Szaktechnikus
11Képesített gazda20 4 6140 05 9 0 06Technikus
12Kertész24 2 6129 05 3 0 04Szakmunkás
13Kertész- és növényvédelmi technikus24 5 3124 16 6 2 03Technikus
14Kertészeti gépész26 2 8293 02 2 2 13Szakmunkás
15Meliorációs és parképítő gépkezelő26 1 8293 04 7 0 01
16Mezőgazdasági (agrár) vállalkozó20 2 6140 09 9 0 03
17Mezőgazdasági gépész26 2 8293 02 2 2 16
18Mezőgazdasági gépésztechnikus26 5 3117 16 2 0 21Technikus
19Mezőgazdasági gépjavító26 2 7433 02 2 2 17Szakmunkás
20Mezőgazdasági gépjavító szaktechnikus26 5 3117 16 2 0 22Szaktechnikus
21Mezőgazdasági gépüzemeltető szaktechnikus26 5 3117 16 2 0 23
22Mezőgazdasági szervizüzemi szaktechnikus26 5 3117 16 2 0 24
23Mezőgazdasági technikus20 5 3124 16 6 2 04Technikus
24Növénytermesztő és növényvédelmi technikus21 5 3124 16 6 2 05
25Növénytermesztő gépész26 2 8293 02 2 2 21Szakmunkás
26Növényvédelmi és talajerő-gazdálkodási szaktechnikus52 5 3125 16 6 2 06Szaktechnikus
27Növényvédő és méregraktárkezelő52 2 6140 05 6 0 02Szakmunkás
28Növényvédő és öntöző gépész26 2 8313 02 2 2 22
29Szőlész-borász szaktechnikus21 5 3124 16 6 2 08Szaktechnikus
30Szőlő- és gyümölcstermesztő21 2 6129 05 3 0 07Szakmunkás
31Traktorvezető
(mezőgazdasági gépkezelő)
26 1 8311 04 9 0 12
32Zöldségtermesztő és -feldolgozó szaktechnikus21 5 3124 16 6 2 09Szaktechnikus
33Elfogadható szakképesítések
az Országos Képzési
Jegyzékről szóló
7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet
módosításáról szóló
12/1996. (XII. 29.)
MüM rendelet alapján
Gazda (mezőgazdasági szakmunkás)33 6201 01Szakmunkás
34Képesített gazda51 6201 01Technikus
35Meliorációs és parképítő földmunkagép-kezelő31 6280 04Szakmunkás
36Mező- és erdőgazdasági rakodógép-kezelő31 6280 05
37Mezőgazdasági gépjavító34 5235 02
38Mezőgazdasági vállalkozó32 6201 02
39Növényvédelmi és talajerő-gazdálkodási szaktechnikus53 6206 01Szaktechnikus
40Önjáróbetakarítógép-kezelő31 6280 08Szakmunkás
41Traktorvezető
(mezőgazdasági gépkezelő)
31 6280 09
42Elfogadható szakképesítések
az Országos Képzési
Jegyzékről szóló
7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet
módosításáról szóló
2/2000. (I. 31.) OM rendelet
alapján
Gazda (mezőgazdasági szakmunkás)33 6201 01
43Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló
37/2003. (XII. 27.)
OM rendelet alapján
Állattartó-telepi gépész34 6280 01Szakmunkás
44Aranykalászos gazda32 6201 01
45Biotermesztő32 6206 01
46Dísznövény- és zöldségtermesztő31 6207 01
47Dísznövénykertész33 6207 01
48Dísznövénytermesztő szaktechnikus53 6207 01Szaktechnikus
49Dohánykertész31 6206 03Szakmunkás
50Erdészeti gépésztechnikus52 5452 01Technikus
51Gazda I.51 6201 01Technikus
52Gazda II.33 6201 01Szakmunkás
53Gyümölcstermesztő és -feldolgozó szaktechnikus53 6207 02Szaktechnikus
54Kertész33 6207 03Szakmunkás
55Kertész- és növényvédelmi technikus52 6207 01Technikus
56Kertészeti gépész34 6280 03Szakmunkás
57Mezőgazdasági gépész33 6280 01
58Mezőgazdasági gépésztechnikus52 5452 02Technikus
59Mezőgazdasági gépjavító (a tevékenység megjelölésével)34 6280 049Szakmunkás
60Mezőgazdasági gépjavító szaktechnikus53 5452 01Szaktechnikus
61Mezőgazdasági gépkezelő
(a gép megjelölésével)
31 6280 10Szakmunkás
62Mezőgazdasági gépüzemeltető szaktechnikus53 5452 02Szaktechnikus
63Mezőgazdasági műszaki
menedzserasszisztens
(a szakirány megjelölésével)
55 6249 01Felsőfokú
szakképesítés
64Mezőgazdasági szervizüzemi szaktechnikus53 5452 03Szaktechnikus
65Mezőgazdasági technikus52 6201 01Technikus
66Növénytermesztő és növényvédelmi technikus52 6206 01
67Növénytermesztő gépész31 6280 07Szakmunkás
68Növényvédő és méregraktár-kezelő31 6206 02
69Szőlész-borász szaktechnikus53 6207 03Szaktechnikus
70Szőlő- és gyümölcstermesztő31 6207 02Szakmunkás
71Zöldségtermesztő és
-feldolgozó szaktechnikus
53 6207 05Szaktechnikus
72Elfogadható szakképesítések
az Országos Képzési
Jegyzékről szóló
37/2003. (XII. 27.) OM rendelet
módosításáról szóló
28/2004. (IX. 30.) OM rendelet
alapján
Biotermesztő34 6206 01Szakmunkás
73Gazda33 6201 01
74Növénytermesztő és növényvédő technológus55 6206 02Felsőfokú szakképesítés
75Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet alapjánÁllattenyésztési
gépüzemeltető, gépkarbantartó
31 521 20 0010 31 01Szakmunkás
76Aranykalászos gazda33 621 02 0100 31 01
77Bionövény-termesztő52 621 01 0100 31 03
78Dísznövénykertész33 622 01 1000 00 00
79Dohánykertész31 622 01 0010 31 01
80Erdőgazdasági gépésztechnikus54 525 02 0010 54 01Technikus
81Gazda33 621 02 1000 00 00Szakmunkás
82Gyümölcstermesztő31 622 01 0010 31 02
83Kertész és növényvédelmi technikus54 621 04 0010 54 01Technikus
84Kertészeti gépkezelő31 521 19 0010 31 03Szakmunkás
85Kertészeti gépszerelő, gépjavító31 521 01 0010 31 02
86Kertészeti gépüzemeltető, gépkarbantartó31 521 20 0010 31 03
87Meliorációs, kert- és parképítőgép kezelő31 521 19 0010 31 05
88Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő31 521 19 0010 31 06
89Mezőgazdasági gépésztechnikus54 525 02 0010 54 02Technikus
90Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító31 521 01 0010 31 03Szakmunkás
91Mezőgazdasági műszaki menedzserasszisztens55 621 01 0010 55 05Felsőfokú szakképesítés
92Mezőgazdasági rakodógépkezelő31 521 19 0010 31 07Szakmunkás
93Mezőgazdasági technikus54 621 02 0010 54 02Technikus
94Mezőgazdasági vállalkozó54 621 02 0100 31 01Szakmunkás
Növénytermesztési
gépüzemeltető, gépkarbantartó
31 521 20 0010 31 04
95
96Növénytermesztő54 621 04 0100 31 01
97Növénytermesztő és növényvédelmi technikus54 621 04 0010 54 02Technikus
98Növénytermesztő és növényvédő technológus55 621 02 0010 55 05Felsőfokú szakképesítés
99Növényvédelmi gépkezelő31 521 19 0010 31 09Szakmunkás
100Növényvédő és méregraktárkezelő54 621 04 0100 31 02
101Ökogazda52 621 01 0100 33 01
102Ökológiai gazdálkodó55 621 02 0010 55 06Felsőfokú szakképesítés
103Önjáró betakarítógép kezelője31 521 19 0010 31 10Szakmunkás
104Szabadföldi dísznövénytermesztő33 622 01 0100 31 04
105Szőlőtermesztő31 622 01 0010 31 03
106Zöldségtermesztő31 622 01 0010 31 04
107Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet alapjánBiogazdálkodó35 621 02Szakmunkás
108Dísznövénykertész34 622 01
109Erdészeti gépésztechnikus54 521 02Technikus
110Gazda34 621 01Szakmunkás
111Kertész34 622 02
112Kertészeti szaktechnikus55 622 01Szaktechnikus
113Mezőgazdasági gépész34 521 08Szakmunkás
114Mezőgazdasági gépésztechnikus54 521 05Technikus
115Mezőgazdasági gépjavító35 521 02Szakmunkás
116Mezőgazdasági technikus54 621 02Technikus
117Növényvédelmi szaktechnikus55 621 02Szaktechnikus
118Szőlész-borász34 541 06Szakmunkás
119Zöldség- és gyümölcstermesztő35 622 02
120Aranykalászos gazda31 621 02
121Családi gazdálkodó34 814 01
122Agrár vállalkozó51 621 01
123Erdészeti gépésztechnikus54 521 002
124Elfogadható szakképesítések a szakközépiskolákban és a szakmunkásképző iskolákban oktatható szakokról, illetőleg szakmákról szóló 18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet alapjánDísznövénykertész1701
125Kertész1705Technikus
126Szőlő- és gyümölcstermesztő1705-1
127Zöldségtermesztő1705-2
128Általános kertész1707
129Mezőgazdasági gépész1706
130Állattartótelepi gépész1706-1
131Kertészeti gépész1706-2Technikus
132Növénytermesztő gépész1706-3
133Gépszerelő és -karbantartó313
134Mezőgazdasági gépszerelő, -karbantartó313-4
135Elfogadható szakképesítések a szakmunkásképzésről szóló 1969. évi VI. törvény végrehajtásáról szóló
13/1969. (XII. 30.)
MüM rendelet alapján
Kertész1703
136Növénytermesztő gépész1704
137Elfogadható szakképesítések az egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 20/1994. (XI. 10.) MKM rendelet alapjánGépszerelő és karbantartó (mezőgazdasági gépszerelő)313-4
138Növényvédelmi (technikus)31-100
139Kertész (technikus)51-0300
140Növénytermesztő és növényvédelmi (technikus)51-0400
141Mezőgazdasági gépész (technikus)71-0200
142Elfogadható szakképesítések a szakközépiskolákban folyó szakmunkásképzésről szóló 14/1976. (XII. 1.) MüM-OM együttes rendelet módosításáról szóló
24/1977. (XII. 28.) MüM-OM együttes rendelet alapján
Mezőgazdasági gépszerelő313-4
143felsőfokú
kertészmérnök-asszisztens
-felsőoktatási szakképzés
144Elfogadható a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló 39/2012. (XI. 21.)
EMMI rendelet, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 5.)
EMMI rendelet, valamint a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet alapján
felsőfokú mezőgazdasági gépészmérnök-asszisztens-
145felsőfokú élelmiszer-ipari gépészmérnök-asszisztens-
146felsőfokú növénytermesztő mérnökasszisztens-
147felsőfokú mezőgazdasági mérnökasszisztens-
148informatikus és szakigazgatási agrármérnöki alapképzési szak-alapfokozat (baccalaureus,
bachelor; rövidítve: BSc)
149Mezőgazdasági termeléssel összefüggő felsőfokú képzésekkertészmérnöki alapképzési szak-
150mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki alapképzési szak-
151mezőgazdasági mérnöki alapképzési szak-
152mezőgazdasági szakoktató alapképzési szak-
153növénytermesztő mérnöki alapképzési szak-
154agrármérnöki mesterképzési szak-mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
155díszkertészeti mérnöki mesterképzési szak-
156kertészmérnöki mesterképzési szak-
157mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki mesterképzési szak-
158növényorvosi mesterképzési szak-
159növénytermesztő mérnöki mesterképzési szak-
160agrármérnök-Főiskola
161agrármenedzser főiskolai szintű szak-
162agrár-szakoktató főiskolai szintű szak-
163kertészmérnöki vagy kertész
üzemmérnöki
főiskolai szintű szak
-
164meliorációs mérnöki vagy meliorációs üzemmérnöki vagy öntözéses üzemmérnöki főiskolai szintű szak-
165mezőgazdasági gépészmérnöki vagy mezőgazdasági gépész üzemmérnöki főiskolai szintű szak-
166mezőgazdasági mérnöki vagy mezőgazdasági üzemmérnöki főiskolai szintű szak-
167növénytermesztési mérnöki vagy növénytermesztési üzemmérnöki főiskolai szintű szak-
168szakoktató (agrár) főiskolai szintű szak-
169vállalkozó menedzser vagy vállalkozó-menedzser mérnök vagy élelmiszer vállalkozó menedzser főiskolai szintű szak-
170agrármérnöki vagy mezőgazdasági agrármérnöki, üzemszervező agrármérnöki vagy vállalatgazdasági agrármérnöki egyetemi szintű szak-Egyetemi
171gazdasági agrármérnök-
172informatikus agrármérnök-
173kertészmérnöki egyetemi szintű szak-
174mezőgazdasági gépészmérnöki egyetemi szintű szak-
175növényorvosi egyetemi szintű szak-
176agrár- és vidékfejlesztési szakmérnök-Felsőoktatási szakirányú továbbképzési szak
177agrárágazati gépüzemeltető-
szakmérnök
178agrármenedzsment-
179gyümölcstermesztési (integrált termesztési) szak-
180gyümölcstermesztő-
181gyümölcstermesztő szakmérnök-
182integrált gyümölcstermesztési szakmérnök-
183integrált növénytermesztő-
184integrált növénytermesztő szakember-
185mezőgazdasági környezetgazdálkodási szak-
186mezőgazdasági szaktanácsadó-
187mezőgazdasági szaktanácsadó szakmérnök-
188mezőgazdasági vízgazdálkodási-
189növényvédelmi szakmérnök-
190ökológiai gazdálkodó-
191ökológiai gazdálkodó szakmérnök-
192ökológiai növénytermesztő-
193ökológiai növénytermesztő szakember-
194szőlész-borász-Felsőoktatási szakirányú továbbképzési szak
195szőlő- és borgazdasági szakmérnök-
196szőlő- és borgazdasági szaktanácsadó-
197szőlőtermesztő és borász menedzser-
198szőlőtermesztő és borász szakmérnök-
199talajerőgazdálkodás-
200talajerőgazdálkodás szakmérnök-
201talajtani-
202talajtani szakmérnöki-
203tápanyag-gazdálkodási-
204vetőmag-gazdálkodási-
205vetőmag-gazdálkodási szakmérnöki-
206zöldség-gyümölcs termesztési és feldolgozási-
207zöldséghajtatási-
208Az erdészeti szakszemélyzet és az erdészeti szakirányító vállalkozás tevékenységének és nyilvántartásának, valamint az erdészeti szakszemélyzet továbbképzésének szabályairól szóló
244/2020. (V. 28.)
Korm. rendelet 1. melléklete alapján
a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karán megszerzett erdőmérnök képesítésFelsőfokú erdészeti végzettséggel egyenértékű szakképzettség
209a Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karán megszerzett erdőmérnök képesítés-
210az Erdőgazdasági Középiskolában megszerzett erdészeti-Középfokú erdészeti végzettség, szakképesítés
211a Mezőgazdasági Gimnázium Erdészeti Tagozatán megszerzett erdészeti-
212az Erdőgazdasági Technikumban megszerzett erdészeti-
213az Erdőipari Technikumban megszerzett erdészeti-
214az Erdészeti Technikumban megszerzett erdészeti-
215az Erdészeti Középiskolában megszerzett erdészeti-
216az Erdészeti és Faipari Szakközépiskolában megszerzett erdészeti-
217az Erdészeti Szakközépiskolában megszerzett erdészeti-
218az Erdészeti Vízépítési és Vízgazdálkodási Szakközépiskolában megszerzett erdészeti-
219az állam által elismert erdészeti és vadgazdálkodási technikus, erdésztechnikus-
220A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet alapjánErdőművelő-fakitermelő4 0821 17 01szakmunkás
221Erdésztechnikus5 0821 17 02technikus
222Erdészeti szakmunkás-szakmunkás

2. melléklet a 19/2023. (IV. 19.) AM rendelethez

A Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere alapján elfogadott tevékenységek

ABC
1Ágazat megnevezéseAlágazat megnevezéseSzakágazat megnevezése
202 Erdőgazdálkodás02.1 Erdészeti, egyéb erdő-gazdálkodási tevékenység02.10 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
302.2 Fakitermelés02.20 Fakitermelés
402.3 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése (023)02.30 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése
502.4 Erdészeti szolgáltatás02.40 Erdészeti szolgáltatás
601 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások01.4 Állattenyésztés01.41 Tejhasznú szarvasmarha
tenyésztése
701.4 Állattenyésztés01.42 Egyéb szarvasmarha tenyésztése
801.4 Állattenyésztés01.43 Ló, lóféle tenyésztése
901.4 Állattenyésztés01.44 Teve, teveféle tenyésztése
1001.4 Állattenyésztés01.45 Juh, kecske tenyésztése
1101.4 Állattenyésztés01.46 Sertéstenyésztés
1201.4 Állattenyésztés01.47 Baromfitenyésztés
1301.4 Állattenyésztés01.49 Egyéb állat tenyésztése
1401.2 Évelő növény termesztése01.21 Szőlőtermesztés
1501.2 Évelő növény termesztése01.22 Trópusi gyümölcs termesztése
1601.2 Évelő növény termesztése01.23 Citrusféle termesztése
1701.2 Évelő növény termesztése01.24 Almatermésű, csonthéjas termesztése
1801.2 Évelő növény termesztése01.25 Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése
1901.2 Évelő növény termesztése01.26 Olajtartalmú gyümölcs termesztése
2001.2 Évelő növény termesztése01.27 Italgyártási növény termesztése
2101.2 Évelő növény termesztése01.28 Fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése
2201.2 Évelő növény termesztése01.29 Egyéb évelő növény termesztése
2301.6 Mezőgazdasági, betakarítást követő szolgáltatás01.61 Növénytermesztési szolgáltatás
2401.6 Mezőgazdasági, betakarítást követő szolgáltatás01.62 Állattenyésztési szolgáltatás
2501.6 Mezőgazdasági, betakarítást követő szolgáltatás01.63 Betakarítást követő szolgáltatás
2601.6 Mezőgazdasági, betakarítást
követő szolgáltatás
01.64 Vetési célú magfeldolgozás
2701.1 Nem évelő növény
termesztése
01.11 Gabonaféle (kivéve: rizs),
hüvelyes növény, olajos mag
termesztése
2801.1 Nem évelő növény
termesztése
01.12 Rizstermesztés
2901.1 Nem évelő növény
termesztése
01.13 Zöldségféle, dinnye, gyökér-,
gumósnövény termesztése
3001.1 Nem évelő növény
termesztése
01.14 Cukornádtermesztés
3101.1 Nem évelő növény
termesztése
01.15 Dohánytermesztés
3201.1 Nem évelő növény
termesztése
01.16 Rostnövénytermesztés
3301.1 Nem évelő növény
termesztése
01.19 Egyéb, nem évelő növény
termesztése
3401.3 Növényi szaporítóanyag
termesztése
01.30 Növényi szaporítóanyag
termesztése
3501.5 Vegyes gazdálkodás01.50 Vegyes gazdálkodás
3601.7 Vadgazdálkodás,
vadgazdálkodási szolgáltatás
01.70 Vadgazdálkodás,
vadgazdálkodási szolgáltatás

3. melléklet a 19/2023. (IV. 19.) AM rendelethez

Az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke alapján elfogadott tevékenységek

AB
1ÖVTJ-kódÖVTJ megnevezés
2011101Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése m.n.s.
3011102Máktermesztés
4011201Rizstermesztés
5011301Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése m.n.s.
6011401Cukornádtermesztés
7011501Dohánytermesztés
8011601Rostnövénytermesztés m.n.s.
9011602Kendertermesztés
10011901Egyéb, nem évelő növény termesztése m.n.s.
11011902Dísznövény- és virágtermesztés
12011903Koszorú- és virágkötés saját termesztésű növényből (nem művirágból)
13011904Koszorúalap készítés szalmából és szénából (saját termelésű alapanyagból)
14012101Borszőlő termesztés
15012103Csemegeszőlő termesztés
16012201Trópusi gyümölcs termesztése
17012301Citrusfélék termesztése
18012401Almatermésű, csonthéjas termesztése
19012501Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése
20012601Olajtartalmú gyümölcs termesztése
21012701Italgyártási növény termesztése
22012801Fűszer-, aromanövény termesztése m.n.s.
23012802Gyógynövénytermesztés
24012803Gyógyszergyártásban használt növények termesztése
25012901Egyéb évelő növény termesztése m.n.s.
26012902Nádgazdasági és fűztelepi tevékenység
27012903Karácsonyfa termesztése
28013001Zöldség-szaporítóanyag termesztése m.n.s.
29013002Dísznövényszaporítóanyag-termesztés
30013003Gyümölcs-, díszfaiskola
31013004Egyéb kertészeti szaporítóanyag termesztése
32013005Szőlő szaporítóanyag termesztése (szőlőiskola)
33014101Tejhasznú szarvasmarha, bivaly tenyésztése
34014201Egyéb szarvasmarha tenyésztése
35014301Ló, lóféle tenyésztése
36014401Teve, teveféle tenyésztése
37014501Juh, kecske tenyésztése
38014601Sertéstenyésztés
39014701Baromfitenyésztés
40014901Egyéb állat tenyésztése m.n.s.
41014902Méhészet
42014904Egyéb állati termékek termelése
43014905Nyúl tenyésztése
44015001Vegyes gazdálkodás (növénytermesztés állattenyésztéssel, egyik részaránya sem éri el a 66%-ot)
45016101Növénytermesztési szolgáltatás géppel m.n.s.
46016102Növénytermesztési szolgáltatás kézi erővel
47016103Mezőgazdasági kártevőirtás
48016104Beporzási szolgáltatás
49016201Állattenyésztési szolgáltatás
50016301Betakarítást követő szolgáltatás m.n.s.
51016302Koszorú- és virágkötés nem saját termelésű növényből (nem művirágból)
52016303Gyógynövény előkészítés
53016401Vetési célú magfeldolgozás
54017001Vadgazdálkodási szolgáltatás
55021001Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
56022001Fakitermelés saját jogon
57022003Faszéntermelés az erdőben (hagyományos módszerrel előállítva)
58023001Erdőgazdálkodói haszonvételek gyakorlása (vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése)
59023002Éti csiga gyűjtése
60024001Erdészeti szolgáltatás m.n.s.
61024002Erdészeti bérmunka
62024003Kézi és gépi fakitermelés bérmunkában
63024004Erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szaktanácsadás
64031101Tengeri halászat
65031201Édesvízi halászat
66032101Tengerihal-gazdálkodás
67032201Édesvízihal-gazdálkodás

4. melléklet a 19/2023. (IV. 19.) AM rendelethez[5]

A fiatal mezőgazdasági termelői támogatásra vonatkozó 2023. évi támogatási keretösszegek (euró), illetve fajlagos támogatási összegek (euró/hektár)

AB
1.Igénylés éve2023
2.Támogatási keretösszeg18 690 804
3.Fajlagos támogatási minimum78,67
4.Fajlagos támogatási maximum236,00

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 26/2023. (VI. 30.) AM rendelet 31. §-a. Hatályos 2023.07.01.

[2] Beiktatta a 26/2023. (VI. 30.) AM rendelet 29. §-a. Hatályos 2023.07.01.

[3] Módosította a 25/2024. (IV. 9.) AM rendelet 12. §-a. Hatályos 2024.04.10.

[4] Beiktatta a 26/2023. (VI. 30.) AM rendelet 30. §-a. Hatályos 2023.07.01.

[5] Megállapította a 25/2024. (IV. 9.) AM rendelet 13. §-a (lásd: 5. melléklet). Hatályos 2024.04.10.

Tartalomjegyzék