7/2002. (I. 28.) KöViM rendelet

a földi kiszolgálás feltételeiről és engedélyezésének rendjéről

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 74. §-ának o) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. §[1]

E rendelet hatálya a Magyarország területén működő kereskedelmi repülőtereken [Lt. 37. § (1) bek. a) pontjának aa) alpontja] végzett földi kiszolgálási tevékenységre, az e tevékenységet folytatókra, továbbá a repülőteret üzemeltetőkre terjed ki.

Fogalommeghatározások

2. §

E rendelet alkalmazásában

a) repülőtér-rendszer: két vagy több olyan repülőtér, amelyeket egy csoportba foglaltak, és amelyek ugyanazt a várost vagy városcsoportot szolgálják ki;

b) a repülőtér üzemben tartója: az Lt. 71. §-ának 20. pontjában meghatározott természetes vagy jogi személy azzal, hogy ha a repülőteret vagy repülőtér-rendszert több természetes vagy jogi személy üzemelteti, minden egyes ilyen személyt a repülőtér üzemben tartójának kell tekinteni, ha pedig egy természetes vagy jogi személy több repülőteret vagy repülőtér-rendszert üzemeltet, az egyes repülőtereket, illetve repülőtér-rendszereket elkülönítve kell figyelembe venni;

c) repülőtér-használó: az a gazdálkodó szervezet, amely utasnak, poggyásznak, árunak vagy postának az adott repülőtérre vagy repülőtérről légi úton történő szállítását végzi;

d) földi kiszolgálás: az Lt. 71. §-ának 23. pontjában említett és az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott tevékenység;

e) saját kiszolgálás: olyan földi kiszolgálás, amelynek során a repülőtér-használó közvetlenül végez egy vagy több, földi kiszolgálásnak minősülő tevékenységet a maga számára, és nem köt szerződést másik féllel e tevékenységek elvégzésére. A saját kiszolgálás szempontjából a repülőtér-használók nem tekintendők egymás viszonylatában másik félnek, ha egyikük a másik többségi tulajdonában van, vagy mindegyikük ugyanannak a személynek a többségi tulajdonában van;

f) kiszolgáló: az a gazdálkodó szervezet, amely hatósági engedély alapján egy vagy több, földi kiszolgálásnak minősülő tevékenységet végez másik fél számára.

Engedély

3. §[2]

4. §[3]

Kérelem

5. §[4]

Az engedély hatálya[5]

6. §[6]

Az engedély tartalma és nyilvántartása

7. §

(1) A földi kiszolgálás végzéséhez szükséges hatósági engedély tartalmazza:[7]

a)[8]

b) az aláírásra jogosultak nevét,

c) az engedélyezett földi kiszolgálási tevékenységek felsorolását,

d) annak a repülőtérnek a megjelölését, ahol a földi kiszolgálás végezhető,

e) azoknak a légijárműtípusoknak a megjelölését, amelyek vonatkozásában a földi kiszolgálás végezhető,

f)[9] az engedély időbeli hatályát.

(2)[10] A légiközlekedési hatóság a kiadott engedélyekről nyilvántartást vezet, amely nyilvános. A nyilvántartás a következőket tartalmazza:

a) a jogosult neve és székhelye,

b) a jogosult levelezési címe, telefonszáma és faxszáma,

c) a repülőtér megjelölése, ahol a földi kiszolgálás végezhető,

d) az engedélyezett földi kiszolgálási tevékenység(ek). A légiközlekedési hatóság a nyilvántartást a honlapján közzéteszi.

Változások bejelentése

8. §

A jogosult nyolc napon belül köteles

a) az engedély adataiban bekövetkezett változásokat a légiközlekedési hatóságnak bejelenteni,

b) földi kiszolgálási tevékenységének megszüntetése esetén az engedélyt a légiközlekedési hatóságnak visszaszolgáltatni.

[11]

9. §[12]

[13]

10. §[14]

Számviteli elkülönítés és a keresztfinanszírozás tilalma

11. §[15]

A saját kiszolgálás korlátozása

12. §[16]

A harmadik fél részére történő földi kiszolgálás korlátozása

13. §

(1)[17]

(2) A földi kiszolgálók közül legalább egy nem állhat a következők irányítása alatt:[18]

a) a repülőtér üzemben tartója,

b) olyan repülőtér-használó, amely a kiszolgálók kiválasztásának évét megelőző évben a repülőtér utas- vagy áruforgalmának több mint 25%-át bonyolította,

c) az a) vagy a b) pontban meghatározottak irányítása alatt álló szervezet,

d) az a szervezet, amely az a) vagy a b) pontban meghatározottak irányítása alatt áll.

(3)[19]

Különleges intézkedések

14. §[20]

15. §[21]

16. §

A különleges intézkedések nem irányulhatnak a kiszolgálók, illetve saját kiszolgálásra jogosult repülőtér-használók közötti verseny befolyásolására.

Földi kiszolgáló létesítmények és berendezések

17. §

(1)[22] A repülőtér üzemben tartója az Lt. 45. §-a (5) bekezdése alapján nem tagadhatja meg az általa üzemeltetett földi kiszolgáló létesítmények és berendezések - a földi kiszolgálás végzéséhez szükséges mértékű - használatára irányuló szerződés megkötését azzal, aki a földi kiszolgálásra érvényes engedéllyel rendelkezik. A szerződés lényeges feltételeit, a díjak megállapításának feltételeit is beleértve, a repülőtér üzemben tartója a repülőtéri kézikönyvben vagy repülőtérrendben szabályozza. E feltételeknek a földi kiszolgáláshoz kapcsolódónak, objektívnek, átláthatónak és hátrányos megkülönböztetéstől mentesnek kell lenniük.

(2)[23] A repülőtér üzemben tartója nem köthet az (1) bekezdés szerinti szerződést azzal, aki nem rendelkezik érvényes engedéllyel a földi kiszolgálásra. Ha a légiközlekedési hatóság az engedélyt a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló kormányrendelet szerint felfüggeszti, a repülőtér üzemben tartója köteles a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

(3)[24] A repülőtéren a földi kiszolgálásra rendelkezésre álló területet - a jogaik gyakorlásához, továbbá a hatékony és tisztességes verseny megteremtéséhez szükséges mértékben - fel kell osztani a földi kiszolgálásra engedéllyel rendelkezők között, beleértve a piacra újonnan belépőket is. A repülőtér üzemben tartója a repülőtéri kézikönyvben vagy repülőtérrendben szabályozza a földi kiszolgálásra rendelkezésre álló terület felosztását a földi kiszolgáláshoz kapcsolódó, objektív, átlátható és hátrányos megkülönböztetéstől mentes feltételek alapján.

Kiválasztás

18. §

(1) Amennyiben a repülőtéren a légiközlekedési hatóság a földi kiszolgálást a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályokról szóló kormányrendelete (a továbbiakban: kiegészítő eljárásjogi rendelet) alapján korlátozza, a saját kiszolgálásra jogosult repülőtér-használókat, illetve a kiszolgálókat a repülőtér üzemben tartója választja ki, kivéve, ha a repülőtér üzemben tartója[25]

a) az adott földi kiszolgálási tevékenységeket maga is végzi harmadik fél részére, vagy

b) irányítása alatt olyan kiszolgáló áll, amely az adott földi kiszolgálási tevékenységeket végzi, vagy

c) tulajdonosi érdekeltséggel rendelkezik a b) pontban meghatározott kiszolgálónál.

(2) Az (1) bekezdésben említett esetben, a repülőtér üzemben tartója a saját kiszolgálásra jogosult repülőtér-használókat, illetve a kiszolgálókat ötéves időtartamra választja ki a földi kiszolgáláshoz kapcsolódó objektív, átlátható és hátrányos megkülönböztetéstől mentes feltételek alapján, figyelembe véve a biztonságra, a költséghatékonyságra, valamint a földi kiszolgálásra rendelkezésre álló terület és kapacitás optimális kihasználásának követelményeit.

(3)[26] A kiszolgálók kiválasztása nyilvános pályázat útján történik. A pályázati felhívást

a) a repülőtér üzemben tartója honlapján,

b) a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és

c) az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában

közzé kell tenni.

(4)[27] Az (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott esetekben a kiválasztást a légiközlekedési hatóság végzi.

(5)[28] Ha a repülőtéren a földi kiszolgálást a légiközlekedési hatóság a kiegészítő eljárásjogi rendelet alapján korlátozza, és a jogosult földi kiszolgálási tevékenységét megszünteti, mielőtt az engedélyének időtartama lejár, vagy engedélyét a légiközlekedési hatóság a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló kormányrendelet alapján felfüggeszti, a jogosult helyett újabb saját kiszolgálásra jogosult repülőtér-használó, illetve kiszolgáló kiválasztására az e rendeletben előírt szabályok vonatkoznak.

19. §

Ha a repülőtéren a harmadik fél részére végzett földi kiszolgálást a légiközlekedési hatóság a kiegészítő eljárásjogi rendelet alapján korlátozza - anélkül, hogy a jelen rendelet szerinti eljárásban kiválasztották volna - kiválasztott kiszolgálónak minősül[29]

a) a repülőtér üzemben tartója, illetve

b) a repülőtér üzemben tartója által felhatalmazott vállalkozó, amennyiben azt a repülőtér üzemben tartója irányítja, vagy a vállalkozó a repülőtér üzemben tartóját irányítja.

Repülőtér-használók Bizottsága

20. §

(1) A repülőtér-használók bizottságot hoznak létre (a továbbiakban: Repülőtér-használók Bizottsága), amelyben valamennyi repülőtér-használó képviseltetheti magát közvetlenül vagy bármely, a repülőtér-használók által létrehozott érdekvédelmi szervezet részére adott meghatalmazással.

(2) A Repülőtér-használók Bizottságával konzultálni kell:

a) az e rendelet esetleges módosítása során, különös tekintettel a 4. § a) pontja szerinti szakmai követelményrendszer meghatározására,

b) a kiválasztás során.

(3) A repülőtér üzemben tartója, illetve a légiközlekedési hatóság tájékoztatja a Repülőtér-használók Bizottságát a repülőtéren a földi kiszolgálási tevékenység végzésére érvényes engedélyekkel rendelkezőkről és engedélyük időtartamáról.

(4)[30] A légiközlekedési hatóság a (3) bekezdésben meghatározott tájékoztatást Magyarország légiforgalmi tájékoztató kiadványában, az AIP-ben (Lt. 72. §) is közzéteszi.

Konzultáció

21. §[31]

Záró és átmeneti rendelkezések

22. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2003. július 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 9. §-ának (2) bekezdése, 14. §-ának (2) bekezdése és a 18. § (3) bekezdésének b) pontja a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

23. §

(1) E rendeletet a hatálybalépését követően benyújtott kérelmek alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2)[32]

(3)[33]

(4)[34] A légiközlekedési hatóság minden év június 30-áig köteles megküldeni az Európai Bizottság részére a rendelet hatálya alá tartozó repülőterek listáját.

23/A. §[35]

Az e rendeletnek a földi kiszolgálás feltételeiről és engedélyezésének rendjéről szóló 7/2002. (I. 28.) KöVIM rendelet módosításáról szóló 21/2020. (VI. 26.) ITM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott telephelybiztonsági tanúsítványt

a) a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban engedélyt szerző gazdálkodó szervezetnek az engedély kézhezvételétől számított,

b) a Módr. hatálybalépésekor engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek a Módr. hatálybalépésétől számított

45 napon belül kell teljesítenie.

Az Európai Közösségek jogszabályaihoz való közelítés

24. §[36]

Ez a rendelet a - a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvényben foglaltakkal együtt - a Tanácsnak a közösségi repülőterek földi kiszolgálási piacához való hozzáférésről szóló 1996. október 15-i 96/67/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.

Dr. Fónagy János s. k.,

közlekedési és vízügyi miniszter

1. számú melléklet a 7/2002. (I. 28.) KöViM rendelethez

Földi kiszolgálási tevékenységek

1. Földi adminisztráció és felügyelet: képviselet és kapcsolattartás a helyi hatóságokkal és egyéb személyekkel, kifizetések a repülőtér-használó nevében, és irodahelyiség biztosítása annak képviselői részére.

2. A rakodás irányítása, kézbesítés és távközlés, a repülőgép súly- és súlypont számítása (Load Control), jegykezelés (Departure Control).

3. Egységrakomány eszközök (ULD) kezelése, raktározása és adminisztrációja.

4. Utas- és poggyászkezelés (Passenger & Baggage):

Utaskezelés: az érkező, induló, transzfer és tranzitutasok kezelése, beleértve a jegyek és úti okmányok ellenőrzését, a poggyászfelvételt és a poggyászok továbbítását a válogató területére.

Poggyászkezelés: a poggyászok kezelése, válogatása és az indulásra való előkészítése a válogatóban, a poggyászoknak a légijármű és a válogató közötti szállítására szolgáló járműre történő felrakodása és arról való lerakodása, valamint a poggyászok továbbítása a válogatóból a poggyászkiadóba.

5. Áru- és postai küldemények kezelése (Cargo & Post Office Mail):

5.1. áru vonatkozásában az export, import és transzfer áru fizikai kezelése, a kapcsolódó okmányok kezelése, vámeljárás és a felek megállapodása szerinti, illetve a körülmények alapján szükséges biztonsági eljárások lebonyolítása;

5.2. postai küldemények vonatkozásában a bejövő és kimenő postai küldemények fizikai kezelése, a kapcsolódó okmányok kezelése és a felek megállapodása szerinti, illetve a körülmények alapján szükséges biztonsági eljárások lebonyolítása.

6. Előtéri kiszolgálás (Ramp handling)

A forgalmi előtéren előforduló feladatok:

6.1. a légijármű földi beállítása induláskor és érkezéskor;

6.2. a légijármű rakodásának segítése és a megfelelő berendezések biztosítása;

6.3. kommunikáció a légijármű és az indulási oldal szolgáltatója között;

6.4. a légijármű ki- és berakodása, beleértve a megfelelő eszközök biztosítását és működtetését, a legénység és az utasok szállítása a légijármű és a terminál között, valamint a poggyászok szállítása a légijármű és a terminál között;

6.5. a hajtóművek indításához szükséges egységek biztosítása és működtetése;

6.6. a légijármű mozgatása érkezéskor és induláskor, valamint a megfelelő berendezések biztosítása és működtetése.

7. A légijármű kiszolgálása:

7.1. a légijármű külső és belső tisztítása, valamint a mellékhelyiséggel és a vízellátással kapcsolatos szolgáltatások;

7.2. a kabin hűtése és melegítése, a hó és jég eltávolítása, a légijármű jégtelenítése;

7.3. a kabin átrendezése a megfelelő berendezési tárgyakkal, valamint ezek tárolása.

8. Üzemanyag- és kenőanyag-kezelés:

8.1. az üzemanyagtöltés és -leeresztés szervezése és elvégzése, beleértve az üzemanyag tárolását és az üzemanyag-szállítmányok minőségének és mennyiségének ellenőrzését;

8.2. kenőanyag és egyéb folyadékok utántöltése.

9. A légijármű karbantartása:

9.1. az indulást megelőző rutinellenőrzés;

9.2. a repülőtér-használó által kért nem rutinjavítások;

9.3. pótalkatrészek és megfelelő eszközök biztosítása és kezelése;

9.4. megfelelő parkolóterület és/vagy hangár igénylése vagy lefoglalása.

10. Repülőüzemi szolgáltatások és a személyzet adminisztrálása, az üzemelés irányítása (Flight Operation):

10.1. a járat előkészítése az indulási repülőtéren vagy egyéb ponton;

10.2. repülés közbeni támogatás, beleértve az esetleg szükséges átirányítást;

10.3. repülés utáni tevékenységek;

10.4. a személyzet adminisztrálása.

11. Földi szállítás:

11.1. a személyzet, az utasok, a poggyászok, az áruk és a postai küldemények szállításának szervezése és elvégzése az adott repülőtér különböző termináljai között, kivéve ugyanezt a szállítást a légijármű és az adott repülőtér területén lévő bármely más pont között;

11.2. a repülőtér-használó által kért egyéb speciális szállítás.

12. Fedélzeti ellátás:

12.1. ételek és italok szállítása, a légijárműre történő felrakodása és a légijárműről történő lerakodása;

12.2. az élelmiszer, az italok és az ezek elkészítéséhez szükséges eszközök tárolása;

12.3. a 12.2. pont szerinti eszközök tisztítása;

12.4. a 12.2. pont szerinti eszközök, a bárkészlet és az élelmiszerek előkészítése és szállítása.

13. Kapcsolattartás a szállítókkal és adminisztratív tevékenység: minden egyéb felügyeleti szolgáltatás a repülés előtt, alatt és után, valamint a repülőtér-használó által kért minden egyéb adminisztratív szolgáltatás.

14. Biztonság (Security):

14.1. utas és poggyász átvilágítás;

14.2. áru- és postai küldemények;

14.3. fedélzeti kiszolgálás (catering);

14.4. repülőgépbiztonság, őrzés;

14.5. egyéb biztonsági szolgáltatások.

2. számú melléklet a 7/2002. (I. 28.) KöViM rendelethez[37]

3. számú melléklet a 7/2002. (I. 28.) KöViM rendelethez[38]

Egyes földi kiszolgálási tevékenységekhez előírt szakmai követelmények

I. Általános követelmények

A kérelmezőnek rendelkeznie kell a földi kiszolgálás ellátásához szükséges, a jogszabályok által előírt munkavédelmi, tűzvédelmi és foglalkozás-egészségügyi előírásoknak megfelelő iroda- és szolgálati helyiségekkel.

II. Az egyes tevékenységekkel kapcsolatos szakmai követelmények

1. A repülőgép terhelés és súlypont számítása (Load Control)

A légijármű és a repülőeszköz személyzet, valamint a repülésüzemi tiszt képzéséről, vizsgáztatásáról, engedélyeiről és a képzésükben részt vevő képző szervezetek engedélyezéséről szóló miniszteri rendelet által előírt szakszolgálati engedély megléte kötelező, továbbá a kérelmezőnek rendelkeznie kell

1.1. a számítógépes repülőgép terhelés és súlypontszámító rendszer (Load Control System) használati jogával,

1.2. a SITA (Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques) kommunikációs rendszer használatának jogosultságával,

1.3. a légijármű és a földi kiszolgáló egység közötti rádió kommunikáció technikai és egyéb eszközeivel, valamint ezen berendezések üzemeltetéséhez szükséges repülőtéri engedélyekkel,

valamint igazolja a saját vagy megvásárolt Load Control Rendszer használatához szükséges képzés elvégzését, illetve rendelkezik kidolgozott képzési tematikával a rendszer használatát illetően.

2. Jegykezelés (Departure Control)

A kérelmezőnek rendelkeznie kell

2.1. a számítógépes jegykezelési rendszer (Departures Control System, DCS) használati jogával,

2.2. a SITA kommunikációs rendszer használatának jogosultságával,

valamint igazolja a saját vagy megvásárolt DCS használatához szükséges képzés elvégzését, illetve rendelkezik kidolgozott képzési tematikával a rendszer használatát illetően.

3. Az egységrakományok kezelése (ULD Control)

A kérelmezőnek rendelkezni kell

3.1. speciális eszközökkel és megfelelő tárolóhelyiséggel,

3.2. speciális egységrakomány képző eszközök (ULD) tárolásához, kezeléséhez és szállításához szükséges eszközökkel,

3.3. statikus és mobil rakodó/emelő eszközökkel,

3.4. megfelelő adminisztrációs rendszerrel az eszközök és az egységrakomány képző eszközök nyilvántartására.

4. Utas- és poggyászkezelés (Passanger & Baggage)

A kérelmező

4.1. kézikönyvének tartalmaznia kell az utas- és poggyászkezelési eljárásokat, különös tekintettel a kíséret nélküli gyermek, tranzitutas, vízum nélküli tranzitutas, deportált utas, VIP utas kezelésére,

4.2. rendelkezik a jegykezelő pultok üzemeltetőjével érvényes szerződéssel a jegykezelő pultokhoz való hozzáféréséről,

4.3. rendelkezik Elveszett Poggyász Kereső Szolgálattal és az ehhez szükséges rendszerhez való igazolható használati jogosultsággal,

4.4. rendelkezik az utaskezeléshez szükséges infrastruktúrához való hozzáférése a tranzitterületen is,

4.5. rendelkezik a túlsúly beszedéséhez szükséges infrastruktúrával és technikai háttérrel,

4.6. rendelkezik veszélyes áru kezelésére vonatkozó tanfolyamot (DGR) elvégzett személyzettel,

4.7. rendelkezik a poggyászok és utasok szállítására megfelelő eszközzel.

5. Áru- és postai küldemények kezelése (Cargo & Post Office Mail)

A kérelmező rendelkezik

5.1. fedett tárolóhelyiséggel,

5.2. a vonatkozó vámjogszabályoknak megfelelő raktárral az uniós és nem uniós áruk kezeléséhez,

5.3. speciális áruk tárolásához speciális raktárakkal, ezek kezeléséhez megfelelően képzett és jogosított személyzettel,

5.4. árukezeléshez előírt vizsgával rendelkező személyzettel,

5.5. a célnak megfelelő hitelesített mérleggel,

5.6. megfelelő számítógépes háttérrel,

5.7. megfelelő vámhatósági engedélyekkel, valamint a vámrendszerekhez való hozzáférési jogosultsággal és annak technikai hátterével,

5.8. az elvégzendő tevékenységhez külön jogszabályban előírt egészségügyi, állategészségügyi és tűzvédelmi engedélyekkel,

5.9. tűzvédelmi szabályzattal és veszélyes árukezelési szabályzattal (DGR),

5.10. a Légifuvarozók Nemzetközi Szervezete (IATA) által elfogadott teljes körű tűzvédelmi és veszélyes árukezelési (DGR) képzésen részt vett személyzettel.

6. Előtéri kiszolgálás (Ramp handling)

A kérelmező számára követelmény

6.1. a biztonsági előírások megléte és azok betartása,

6.2. a dokumentáltan karbantartott, üzemképes, a tevékenységhez folyamatosan rendelkezésre álló, megfelelő számú eszközparkkal való rendelkezés,

6.3. a légijármű földi beállítása induláskori és érkezéskori tevékenységhez:

6.3.1. a légijármű és a földi kiszolgáló egység közötti rádió kommunikáció technikai és egyéb eszközeivel, valamint ezen berendezések üzemeltetéséhez szükséges repülőtéri és egyéb engedélyekkel, különösképpen a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság által kiadott frekvencia engedéllyel való rendelkezés,

6.3.2. a légijármű és a repülőeszköz személyzet, valamint a repülésüzemi tiszt képzésről, vizsgáztatásról, engedélyeiről és a képzésükben részt vevő képző szervezetek engedélyezéséről szóló miniszteri rendelet által előírt szakszolgálati engedély megléte.

7. A repülőgép takarítása

A kérelmező számára követelmény a külön jogszabályban foglalt egészségügyi előírások betartása.

8. A személyzet földi szállítása

A kérelmező dokumentáltan karbantartott, üzemképes, a tevékenységhez folyamatosan rendelkezésre álló, megfelelő számú eszközparkkal rendelkezik.

9. Biztonság (Security)

A kérelmező a cargo tevékenység ellátáshoz szükséges átvilágító berendezéssel rendelkezik.

10. Jégtelenítés

A kérelmező a jégtelenítési tevékenységhez dokumentáltan karbantartott, üzemképes, a tevékenységhez folyamatosan rendelkezésre álló, megfelelő számú, a jégtelenítő folyadék típusának megfelelő, kifejezetten repülőgép jégtelenítésére gyártott eszközzel (eszközökkel) rendelkezik. A jégtelenítésre kizárólag ISO minősített jégtelenítő folyadék használható.

11. Az üzemelés irányítása (Flight Operation)

A kérelmező számára

11.1. a légijármű és a földi kiszolgáló egység közötti rádió kommunikáció technikai és egyéb eszközeivel, valamint ezen berendezések üzemeltetéséhez szükséges repülőtéri és egyéb engedélyekkel, különösképpen a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság által kiadott frekvencia engedély,

11.2. a légijármű és a repülőeszköz személyzet, valamint a repülésüzemi tisztképzésről, vizsgáztatásról, engedélyeiről és a képzésükben részt vevő képző szervezetek engedélyezéséről szóló miniszteri rendelet által előírt szakszolgálati engedély

megléte kötelező.

4. számú melléklet a 7/2002. (I. 28.) KöViM rendelethez[39]

A követelmények egységes szerkezetben történő megjelenítéséről

ABCDEFGHIJKL
1.Repülőgép
terhelés-
és
súlypont
számítása
(Load Control)
Jegykezelés
(Departure
Control)
Egység-
rakományok
kezelése
(ULD)
Utas- és
pogygyász-
kezelés
(Passanger
& Baggage)
Áru- és
postaküldemények
kezelése
(Cargo
& Post Office Mail)
Előtéri
kiszolgálás
(Ramp
handling)
Repülőgép-
takarítás
Személyzet
földi szállítása
Catering
szolgáltatás
Biztonság
(Security)
JégtelenítésÜzemelés
irányítás
(Flight
Operation)
2.Iroda- és szolgálati
helyiség
++++++++++++
3.DCS használati jog
és képzés
+++
4.SITA+++++
5.BRS használati jog
és képzés
++
6.Load Control
System
++
7.Teljes
tevékenységet
átfogó kidolgozott
eljárások/
kézikönyv
++++++++++++
8.Képzett személyzet++++++++++++
9.Megfelelő eszközök++++++++++++
10.Kidolgozott képzési
tematika
+++++++++++
11.Minőségbiztosí-
tási tanúsítás
++++++++++++
12.Repülőtéri
kézikönyv/
reptérrend
betartása
++++++++++++
13.Vonatkozó
engedélyek
+++++++
14.Kidolgozott eljárás
rendellenességek
kezelésére
++++++++++++
15.Kijelölt védelmi
tiszt
++++++++++++
16.Jóváhagyott
védelmi terv
++++++++++++

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 21. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet 22. § a) pontja. Hatálytalan 2022.08.06.

[3] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 20. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 20. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[5] Módosította a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 20. § (5) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[6] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 20. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[7] A nyitó szövegrészt módosította a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet 20. § a) pontja. Hatályos 2022.08.06.

[8] Hatályon kívül helyezte a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 20. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.01.

[9] Módosította a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 20. § (5) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[10] Megállapította a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 20. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[11] Az "Az engedély felfüggesztése" címet hatályon kívül helyezte a 12/2021. (III. 5.) ITM rendelet 8. § a) pontja. Hatálytalan 2021.03.06.

[12] Hatályon kívül helyezte a 12/2021. (III. 5.) ITM rendelet 8. § a) pontja. Hatálytalan 2021.03.06.

[13] Az "Az engedély visszavonása" címet hatályon kívül helyezte a 12/2021. (III. 5.) ITM rendelet 8. § b) pontja. Hatálytalan 2021.03.06.

[14] Hatályon kívül helyezte a 12/2021. (III. 5.) ITM rendelet 8. § b) pontja. Hatálytalan 2021.03.06.

[15] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 20. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[16] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 20. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[17] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 20. § c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[18] A nyitó szövegrészt módosította az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 19. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[19] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 20. § c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[20] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 20. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[21] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 20. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[22] Módosította a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet 20. § b) pontja. Hatályos 2022.08.06.

[23] Módosította a 12/2021. (III. 5.) ITM rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2021.03.06.

[24] Módosította a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet 20. § b) pontja. Hatályos 2022.08.06.

[25] A nyitó szövegrészt módosította az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 19. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[26] Megállapította a 41/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet 1. §-a. Hatályos 2009.01.01.

[27] Megállapította az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 18. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[28] Módosította a 12/2021. (III. 5.) ITM rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2021.03.06.

[29] A nyitó szövegrészt módosította az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 19. § d) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[30] Módosította a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 21. § b) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[31] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 20. § e) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 27. § 9. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[33] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 27. § 9. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[34] Módosította a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet 20. § c) pontja. Hatályos 2022.08.06.

[35] Beiktatta a 21/2020. (VI. 26.) ITM rendelet 2. §-a. Hatályos 2020.06.27.

[36] Megállapította a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 20. § (4) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[37] Hatályon kívül helyezte a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet 22. § b) pontja. Hatálytalan 2022.08.06.

[38] Megállapította a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet 21. § (1) bekezdése (lásd: 9. melléklet). Hatályos 2022.10.15.

[39] Megállapította a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet 21. § (2) bekezdése (lásd: 10. melléklet). Hatályos 2022.10.15.

Tartalomjegyzék