169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet

a felsőoktatás szabályozására vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 13. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés d) és i) pontjában, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 44. § (1) bekezdés b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 4. pont a) alpontjában, valamint a 110. § (1) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 12. és 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében - a 35. §-t ide nem értve - a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 3., 6. és 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 2. pontjában, 4. pont a) alpontjában, 7. és 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 35. § tekintetében az Alaptörvény 15. § (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. § A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 25. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az oktatásért felelős miniszter a (4) bekezdésben megállapított elvek alapján - szükség szerint szakértők bevonásával - dönt a pályázatokról, értesíti a pályázót, és hallgató esetén a felsőoktatási intézményt is."

2. § Az R1. 26/A. § (3) bekezdésében az "a Balassi Intézet" szövegrész helyébe az "az Eötvös Loránd Tudományegyetem" szöveg lép.

3. § Hatályát veszti az R1.

a) 25. § (3) bekezdésében az "és a Balassi Intézet bonyolítja le" szövegrész,

b) 26. § (5) bekezdése,

c) 27. § (2) bekezdésében az " , és a Balassi Intézet bonyolítja le" szövegrész.

2. Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

4. § Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Többes pedagógusi jogviszony esetén az az intézmény a közreműködő intézmény, amelyben a pedagógus a munkaideje nagyobb hányadát teljesíti. Ha ez nem állapítható meg, az az intézmény a közreműködő intézmény, amelyikkel a jogosult a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát korábban létesítette."

5. § Az R2.

a) 5. § (4) bekezdésében az "a Diákkedvezmény Nonprofit Kft." szövegrész helyébe az "az adatkezelő"

b) 6. § b) pontjában és 13. § (1) bekezdés b) pontjában az "Nftv. 1. számú mellékletében" szövegrész helyébe az "Nftv. 1. mellékletében",

c) 35. § (4) bekezdésében a "pedagógus- és oktatói igazolvány" szövegrész helyébe a "pedagógusigazolvány"

szöveg lép.

6. § Hatályát veszti az R2.

a) 1. § (1) bekezdés c) pontja,

b) 12. § (1) bekezdés c) pontja,

c) 12., 13. és 14. alcíme,

d) 34. § (1) bekezdés c) pontjában az "és a 30. § (8) bekezdésében" szövegrész,

e) Mellékletében az "oktatói igazolvány helyett kiállított" szövegrész.

3. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

7. § A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében az "a közigazgatási, rendészeti és katonai" szövegrész helyébe az "az államtudományi" szöveg lép.

4. A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet módosítása

8. § Hatályát veszti a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet

a) 18. § (1) bekezdése,

b) 18. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az "az (1) bekezdésben meghatározott feladatai mellett" szövegrész.

5. A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

9. § A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 20. § (7) bekezdésében az "a közigazgatási, rendészeti és katonai" szövegrész helyébe az "az államtudományi" szöveg lép.

6. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

10. § A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 5/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Ha a (volt) magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató az Nftv. 48/N. § (3) bekezdése alapján - az Nftv. 48/P. §-a szerinti határozatban közölt esedékesség napjáig - benyújtott kérelmében vállalja, hogy a magyar állami (rész)ösztöndíjjal folytatott tanulmányi idővel megegyező időtartamban hazai munkaviszonyt tart fenn, a kérelemről hozott döntés jogerőre emelkedésének napjától az állami (rész)ösztöndíjjal folytatott tanulmányi idővel megegyező időtartamot követő háromszázhatvanötödik napig teljesítheti a hazai munkaviszony fenntartási kötelezettségét.

(2) Az Nftv. 48/A. § b) pontja és 48/N. § (3) bekezdése szerinti munkavégzési kötelezettségbe az ügyfél kérelmére be kell számítani a hallgatói jogviszony megszűnését követően a kérelmező által igazolt, hazai munkavégzésre irányuló jogviszonyt. Ez esetben a hazai munkaviszony fenntartási kötelezettség teljesítésének (1) bekezdés szerinti határideje a hallgatói jogviszony megszűnését követő naptól számítandó."

11. § Az R3. 9. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Az Nftv. 48/R. §-a szerinti végrehajtási eljárás befejezéséig mentesítési kérelem nyújtható be. Az Nftv. 48/N. § (3) bekezdése szerint teljesített munkavégzés beszámítására irányuló kérelmet az Nftv. 48/R. §-a szerinti végrehajtási eljárás befejezéséig lehet benyújtani, azzal, hogy az esedékességet követően e kérelemmel csak egyszer lehet élni."

12. § Az R3. a következő 41. §-sal egészül ki:

"41. § E rendeletnek a - felsőoktatás szabályozására vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított - 5/A. § (1)-(3) bekezdését, 9. § (9) bekezdését a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

13. § Az R3. 5/A. § (3) bekezdésében

a) a "volt" szövegrész helyébe a "(volt)",

b) a "jogviszonyt létesít," szövegrész helyébe a "jogviszonyt létesít vagy tart fenn,"

szöveg lép.

14. § Hatályát veszti az R3.

a) 5/A. § (3) bekezdésében az "ismételten" szövegrész,

b) 9. § (5) bekezdése.

7. A tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

15. § (1) A tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Szakmai tanárszakon osztott képzésben a képzési idő 4 félév, az összegyűjtendő kreditek száma 120 kredit. A képzésben összegyűjtendő kreditek száma 90 kredit és a képzési idő 3 félév, ha az előzetesen megszerzett köznevelési munkatapasztalat elismerése alapján az egyéni összefüggő iskolai gyakorlat időtartama 2 félév helyett lehet 1 félév."

(2) Az R4. 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az 5. § (3) bekezdése szerinti képzésben, főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában, ugyanazon a szakterületen, egy szakon a középiskolai tanárszak képzési ideje 2 félév, az összegyűjtendő kreditek száma 60 kredit, két tanárszakon a képzési idő 4 félév, az összegyűjtendő kreditek száma 120 kredit. Egyetemi szintű, mesterfokozatú vagy főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában újabb tanári szakképzettség megszerzésére irányuló mesterképzésben - a képzési és kimeneti követelményekben meghatározottak szerint - a képzési idő 4 félév, az összegyűjtendő kreditek száma 120 kredit. Tanító szakképzettség birtokában, ha a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szakterületi ismeret 100 kredit, akkor a képzési idő 4 félév és a megszerzendő kreditek száma 120 kredit. Ha a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szakterületi ismeret 130 kredit, akkor a képzési idő 5 félév és a megszerzendő kreditek száma 150 kredit. Szakoktató szakképzettség birtokában újabb, szakmai tanári szakképzettség megszerzésére irányuló mesterképzésben a képzési idő 4 félév, az összegyűjtendő kreditek száma 120 kredit."

16. § Az R4. 12. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az 5. § (3)-(5) bekezdése szerinti képzésben az idegen nyelv műveltségi területhez tartozó tanárszakokra történő felvétel feltétele felsőfokú (C1), komplex típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga, a holland nyelv és kultúra tanára, a portugál nyelv és kultúra tanára és az ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára tanárszakra történő felvétel feltétele felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvismeret, a romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára) tanárszakra történő felvétel feltétele romani vagy beás nyelvből, a japán nyelv és kultúra tanára tanárszakra történő felvétel feltétele japán nyelvből legalább középfokú (B2), komplex típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga."

17. § Az R4. a következő 13. §-sal egészül ki:

"13. § E rendeletnek a - felsőoktatás szabályozására vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított -6. § (4) és (6) bekezdését, 7. § (1) bekezdését és 12. § (6) bekezdését, valamint 1. melléklet 2. pontját a Módr. hatálybalépését követően indult képzésben felmenő rendszerben kell alkalmazni."

18. § Az R4. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

19. § Hatályát veszti az R4. 7. § (1) bekezdésében a "közös képzési szakasz kreditértéke 180 kredit, amelyből a" szövegrész.

8. A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

20. § (1) A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) Az R5. 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

21. § Az R5. a következő 52. §-sal egészül ki:

"52. § E rendeletnek a felsőoktatás szabályozására vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelettel megállapított 5. § (1) bekezdését, 15. § (3) bekezdés d) pont da) alpontját, 15. § (6) bekezdését, 21. § (1) bekezdés j) pontját, 27. § (2) bekezdését először a 2017. évi keresztféléves felvételi eljárásban kell alkalmazni."

22. § Az R5.

a) 5. § (1) bekezdésében a "szeptember 30-ig" szövegrész helyébe az "október 10-ig", a "november 15-ig" szövegrész helyébe a "december 10-ig",

b) 15. § (3) bekezdés d) pont da) alpontjában a "30" szövegrész helyébe a "32",

c) 15. § (6) bekezdésében az "e) pontja" szövegrész helyébe a "b) és e) pontja",

d) 21. § (1) bekezdés j) pontjában a "24" szövegrész helyébe a "32",

e) 27. § (2) bekezdés b) pontjában az "elektronikus levelezési cím hiányában" szövegrész helyébe az "az elektronikus levél sikertelen kézbesítése esetén",

f) 41. § (1) bekezdésében a "hitéleti képzésekre," szövegrész helyébe a "hitéleti képzésekre, a nemzetközi közös képzésekre"

szöveg lép.

23. § Hatályát veszti az R5. 17. § (5) bekezdésében a "közismereti" szövegrész.

9. A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

24. § A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A 9-11. § szerinti ösztöndíj, illetve a (2) bekezdés szerinti támogatás összege a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap és a Magyar Tudományos Akadémia előirányzata, valamint a felsőoktatási intézmény ilyen céllal elnyert egyéb támogatásának terhére, vagy a felsőoktatási intézmény saját forrásából kiegészíthető."

25. § Az R6. 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Nftv. 10. §-a és a jelen rendelet 2-8. §-a alapján minősített intézményeknek az Nftv. 84. § (2) bekezdés g) pontja és 84/C. §-a alapján adható többlettámogatás az alábbi jogcímeken használható fel:

a) oktatás: az emberi erőforrások mennyiségének és képzettségi szintjének növelése;

b) független kutatás-fejlesztés: a tudás és a megértés előmozdítása, ideértve az együttműködésen alapuló kutatásfejlesztést, beleértve a kutatóhelyek fenntartását, működtetését;

c) a kutatási eredmények terjesztése;

d) a technológiaátadásra irányuló tevékenységek, amennyiben e tevékenységek belső természetűek és a belőlük származó összes bevételt az érintett kutatóhelyek elsődleges tevékenységeibe fektetik be ismét;

e) az oktatói és kutató kiválóság elismerése és javadalmazása, ösztöndíjak adományozása, kiegészítése;

f) nemzetközi kapcsolatépítést és államközi megállapodás alapján külföldi hallgatók fogadását szolgáló szervezetfejlesztés;

g) hallgatói kiválóság elismerése, ösztöndíjak adományozása, kiegészítése."

26. § Az R6. 12. § (1) bekezdésében a "10-60" szövegrész helyébe az"5-60" szöveg lép.

10. A Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

27. § (1) A Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Érvényes pályázatot az a pályázó nyújthat be:

a) akit a kormányközi oktatási megállapodások alapján a küldő fél vagy az arra felhatalmazott szervezet arra jelöl,

b) aki vállalja, hogy az ösztöndíj elnyerését követően ösztöndíjszerződést köt, és

c) aki korábban ugyanazon a képzési szinten nem vett részt az ösztöndíjprogramban."

(2) Az R7. 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A pályázati felhívást, valamint az ösztöndíjprogram működési szabályzatát a Közalapítvány hivatalos honlapján kell közzétenni."

11. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

28. § A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) 7. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az Nftv. 77. § (4) bekezdése szerinti képzés magyar felsőoktatási intézmény által történő indításának nyilvántartásba vételét a magyar felsőoktatási intézmény vezetője kérelmezi. A kérelemhez mellékelni kell a külföldi felsőoktatási intézmény és a képzés állami elismertségének, továbbá az Nftv. 77. § (4) bekezdésében előírt feltételek meglétének igazolását, valamint a külföldi és a magyar felsőoktatási intézmény által a képzés megszervezésére vonatkozóan megkötött megállapodást."

29. § Az R8. 8. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Ha a Hivatal megállapítja, hogy a (2) bekezdés szerinti feltételek valamelyike nem áll fenn, határidő tűzése mellett felhívja a felsőoktatási intézményt a hiányzó feltételek biztosítására. Ha a határidő nem megfelelő eredménnyel vagy eredménytelenül telik el, a Hivatal]

"c) a működési engedélyt visszavonja, és kezdeményezi a miniszternél a felsőoktatási intézmény állami elismerése visszavonására irányuló eljárás megindítását, ha az Nftv. 6. § (2) bekezdésében - egyházi felsőoktatási intézmény esetében az Nftv. 91. § (5) bekezdésében, művészeti felsőoktatási intézmény esetében az Nftv. 101. § (4) bekezdésében, egyes intézmények esetében az Nftv. 104. §-ában, 104/B. §-ában és 104/C. §-ában - foglaltak nem teljesülnek."

30. § Az R8. 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A felsőoktatási szakképzés, valamint felsőoktatási szakképzés szakirányának indítása nyilvántartásba vételének kezdeményezése tekintetében a 18. § (3) bekezdését kell alkalmazni."

31. § Az R8. 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Hivatal a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről szóló 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szakirányú továbbképzés nyilvántartásba vétele során, a pedagógusszakvizsgává minősítésről szóló döntés vonatkozásában kikéri a pedagógus-továbbképzés rendszere működésének véleményezésére jogosult szakértői testület véleményét. Olyan szakirányú továbbképzés nyilvántartásba vétele során, amelynek szakterületén jogilag szabályozott képzési, továbbképzési rendszer működik, illetve amelyik egészségügyi vagy szakértői kompetenciák megszerzésére való felkészítést ígér, a kérelemhez - a (2) bekezdésben foglaltakon túl - mellékelni szükséges a szakterületért felelős miniszter véleményét is."

32. § Az R8. 34. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

"(11) A felsőoktatási intézmény iratkezelési rendjét az intézmény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet előírásai alapján szabályozza."

33. § Az R8. 48. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A felsőoktatási intézmény az elrontott és a kicserélt oklevél, oklevélmelléklet formanyomtatványok adatait az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba haladéktalanul rögzíti, majd a felsőoktatási intézmény szabályzatában meghatározott módon és időben selejtezési jegyzőkönyvet készít, illetve az elrontott, kicserélt példányokat megsemmisíti."

34. § (1) Az R8. 65/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A miniszter delegálásról szóló döntését megelőzően a javasolt tagok névsora és szakmai önéletrajza a miniszteri döntés meghozataláig, majd azt követően a delegált tag neve és önéletrajza a megbízatásának végéig nyilvános azzal, hogy a személyes adathoz való hozzáférést a minisztérium honlapján kell biztosítani."

(2) Az R8. 65/A. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) A konzisztóriumi tagjelölt a jelölést elfogadó nyilatkozattal vállalja, hogy

a) a tagságból eredő feladatait személyesen látja el,

b) a tagsággal összefüggésben tudomására jutott, a felsőoktatási intézményre vonatkozó tevékenységre, gazdálkodásra vonatkozó információt üzleti titokként kezeli, amelyet a megbízás ideje alatt, valamint azt követően harmadik fél részére nem ad ki, azt csak a konzisztóriumi tagságból eredő feladatai ellátásához szükséges mértékben használja fel,

c) nem vesz részt a konzisztórium munkájában, ha a jogaira vagy kötelezettségeire a konzisztórium döntése kihatással lehet, illetve ha a döntés szerinti ügynek tárgyilagos megítélése tőle egyéb okból nem várható (elfogultság),

d) az (5) bekezdés és a c) pont szerinti körülmény fennállását haladéktalanul bejelenti a miniszternek."

35. § Az R8. a következő 72. §-sal egészül ki:

"72. § (1) 2016. július 1-től az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet jogutódja az Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet.

(2) 2016. július 1-től a Kecskeméti Főiskola Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda jogutódja a Pallasz Athéné Egyetem Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda."

36. § (1) Az R8. 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(2) Az R8. 6. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(3) Az R8. 9. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

37. § Az R8.

a) 4. § (1) bekezdésében, valamint 4/A. § (6) bekezdésében a "szeptember 15-éig" szövegrész helyébe a "szeptember 20-áig", az "október 31-éig" szövegrész helyébe a "december 5-éig",

b) 10. § (2) bekezdésében az "az Nftv." szövegrész helyébe az "a 7. § (2) bekezdés a) pontjában előírtak és az Nftv.",

c) 40. § (5) bekezdés e) pontjában a "félévekben" szövegrész helyébe a "félévben"

d) 46. § (10) bekezdés e) pontjában a "továbbáe" szövegrész helyébe a "továbbá",

e) 48. § (4) bekezdésében a "vesz fel." szövegrész helyébe a "vesz fel, és az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba rögzíti.",

f) 51. §-ában a "szünetelését, az adott" szövegrész helyébe a "szünetelését, illetve nem szünteti meg a jogviszonyát, az adott",

g) 65/A. § (5) bekezdésének nyitó szövegrészében az "A konzisztórium tagjának nem jelölhető" szövegrész helyébe a "Konzisztóriumi tagnak nem jelölhető, tagi megbízást nem kaphat"

szöveg lép.

38. § Hatályát veszti az R8.

a) 19. § (3) bekezdés a) pontjában az "az (1) bekezdés b) pontja szerinti együttműködésben",

b) 53. § (3) bekezdés b) pont bh), bj) és bk) alpontjában, 54. § (2) bekezdésében és 5. melléklet 1. pont b) alpontjában és 2. pont b) alpontjában az "(attitűdök, nézetek, önállóság és felelősségvállalás)",

c) 54. § (7) bekezdésben az " , így különösen attitűdök, nézetek, önállóság és felelősségvállalás" szövegrész,

d) 61. § (5) bekezdése,

e) 2. melléklet 1. pont b) alpontja,

f) 6. melléklet 2.1.1. pont j) alpontjában a " , továbbá kar esetében az egyetemi vagy főiskolai jelleg",

g) 6. melléklet 2.1.2. pont e) alpontjában a "szervezet",

h) 9. melléklet 6.9. pontjában a "keltezés, bélyegző, aláírás",

i) 9. melléklet 6.10. pontjában a "vagy születési anyakönyvi névváltozás"

szövegrész.

12. A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosítása

39. § (1) A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R9.) 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az 1. § (3) bekezdése szerinti képzések jegyzékét a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 6/A. § (4) bekezdésének megfelelően az államtudományi képzési terület alap- és mesterképzési szakjainak meghatározásáról és azok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 7/2016. (II. 15.) MvM rendelet tartalmazza."

(2) Az R9. 2. §-a a következő (7)-(8) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A hitéleti képzési területen alapképzési szakon az MKKR 6. szintjének megfelelő, mesterképzési szakon az MKKR 7. szintjének megfelelő végzettség és szakképzettség szerezhető.

(8) Az Nftv. 15. § (6) bekezdésében és az 51. § (5) bekezdésében meghatározottakkal összhangban, a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről szóló 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet szerinti,

a) alapfokozatot követő, valamint alap- és mesterfokozatot követő szakirányú továbbképzésben az MKKR 6. szintjének megfelelő,

b) kizárólag mesterfokozatot követő szakirányú továbbképzésben az MKKR 7. szintjének megfelelő

szakképzettség szerezhető."

40. § Az R9. 10. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) Az építőművész mesterképzési szak indítását az oktatási hivatal a felsőoktatási intézmény kérelmére - a szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően - nyilvántartásba veszi, ha a felsőoktatás szabályozására vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet hatálybalépésekor a belsőépítész környezettervező művész mesterképzési szak a kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt."

41. § (1) Az R9. 2. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(2) Az R9. 3. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(3) Az R9. 4. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

42. § Az R9. 10. § (4) bekezdésében az "a felsőoktatási intézmény kérelme alapján az oktatási hivatal nyilvántartásba veszi" szövegrész helyébe az "az oktatási hivatal hivatalból veszi nyilvántartásba" szöveg lép.

13. Záró rendelkezések

43. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetése napján 15 órakor lép hatályba.

(2) A 32. § és a 38. § e) pontja 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez

Az R4. 1. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. Szakmai tanárszakok

AB
1.szakmai területtanárszak
2.műszakimérnöktanár (szakirányok: gépészet-mechatronika, elektrotechnika-
elektronika, informatika, bio-vegyipar, építő-építészet, könnyűipar, faipar,
nyomdaipar, közlekedés, környezetvédelem-vízgazdálkodás, polgári és
biztonságvédelem, műszaki-gazdasági)
3.közgazdaságiközgazdásztanár (szakirányok: közgazdaságtan, pénzügy-számvitel,
ügyvitel, vendéglátás-idegenforgalmi, kereskedelem-marketing, vállalkozási
ismeretek)
4.agráragrármérnöktanár (szakirányok: mezőgazdaság, mezőgazdasági gépész,
élelmiszer, erdészet- és vadgazdálkodás, földmérés, kertészet- és parképítés)
5.gyógypedagógiagyógypedagógia-tanár
6.konduktorkonduktortanár
7.egészségügyegészségügyi tanár
8.neveléstudománypedagógiatanár2
9.zeneművészet1zenetanár (szakirányok: zongoratanár, orgonatanár, csembalótanár,
hárfatanár, gitártanár, lanttanár, harmonikatanár, cimbalomtanár,
hegedűtanár, mélyhegedűtanár, gordonkatanár, gordontanár, fuvolatanár,
furulyatanár, oboatanár, klarinéttanár, szaxofontanár, fagott-tanár, kürttanár,
trombitatanár, harsonatanár, tubatanár, ütőhangszertanár, magánénektanár,
jazz-zongoratanár, jazzgitártanár, jazzbasszusgitár-tanár, jazzbőgőtanár,
jazzszaxofontanár, jazztrombitatanár, jazzharsonatanár, jazzdobtanár,
jazzénektanár, jazz-zeneszerzéstanár, zeneismeret-tanár, egyházzenetanár,
ének-zene tanár)
10.zeneművésztanár (szakirányok: zongoraművész-tanár, zongorakísérő-
korrepetitor tanár, csembalóművész-tanár, orgonaművész-tanár,
hárfaművész-tanár, gitárművész-tanár, cimbalomművész-tanár,
harmonikaművész-tanár, hegedűművész-tanár, mélyhegedűművész-tanár,
gordonkaművész-tanár, gordonművész-tanár, fuvolaművész-tanár,
oboaművész-tanár, klarinétművész-tanár, szaxofonművész-tanár,
fagottművész-tanár, kürtművész-tanár, trombitaművész-tanár,
harsonaművész-tanár, tubaművész-tanár, ütőhangszerművész-tanár,
énekművész-tanár, régi-zene csembalóművész-tanár, régi-zene
blockflöteművész-tanár, népi hegedűművész-tanár, népi brácsaművész-tanár,
népi bőgő-/cselló-/ütőgardon-/tamburabőgőművész-tanár, népi
furulyaművész-tanár, népi klarinét-/tárogatóművész-tanár, népi
dudaművész-tanár, népi cimbalomművész-tanár, tamburaművész-tanár,
népi citera-koboz-tekerőművész-tanár, népi harmonikaművész-tanár,
népi énekművész-tanár, népzeneelmélet-tanár, egyházzeneművész-tanár
(egyházzene-kóruskarnagy), egyházzeneművész-tanár (egyházzene-
orgonaművész), zeneszerzőtanár, muzikológus-tanár, zeneelmélet-tanár,
kóruskarnagyművész-tanár, ének-zene művésztanár)
11.táncművészettánctanár (szakirányok: klasszikus balett, néptánc, moderntánc, kortárstánc,
társastánc, tánctörténet és -elmélet)
12.táncművésztanár (szakirány: klasszikus balett, néptánc)
13.ipar-, építő-, film- és
videoművészet, multimédia
design- és vizuálisművészet-tanár
14.képzőművészetképzőművésztanár
15.színház- és filmművészetszínházművészeti tanár
16.filmművészeti tanár

A szakmai, művészeti tanárszakok (szakirányok) párosítási feltételei

1/ Zenetanár szakon osztatlan kétszakos képzésben a zeneismeret-tanár szakirány az ének-zene tanár szakiránnyal párosítható. Zeneművésztanár szakon kétszakos osztatlan képzésben a kóruskarnagyművész-tanár az ének-zene művésztanár vagy a zeneelmélet-tanár szakiránnyal, a zeneelmélet-tanár szakirány az ének-zene művésztanár vagy a kóruskarnagyművész-tanár szakiránnyal, az egyházzeneművész-tanár szakirányok az ének-zene művésztanár szakiránnyal, a népi hangszeres művésztanár szakirányok a népi énekművész-tanár szakiránnyal, a népi hangszeres művésztanár és a népi énekművész-tanár szakirányok a népzeneelmélet-tanár szakiránnyal, továbbá a népi hangszeres művésztanár szakirányok egymással párosíthatók.

2/ A tanárszak csak a szakterülete szerinti nem tanári mesterszakra épülően második, további mesterszakon folyó tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben szervezhető meg és egyszakos képzésben is felvehető."

2. melléklet a 169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez

1. Az R5. 1. melléklet I. rész 5. pontjában a "Közigazgatási, rendészeti és katonai" szövegrész helyébe az "Államtudományi" szöveg lép.

2. Az R5. 1. melléklet II. A) rész 5. pontjában a "Közigazgatási, rendészeti és katonai" szövegrész helyébe az "Államtudományi"szöveg lép.

3. melléklet a 169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez

Az R5. 4. mellékletében foglalt táblázat B:23. mezőjében a "közigazgatási, rendészeti és katonai" szövegrész helyébe az "államtudományi" szöveg lép.

4. melléklet a 169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez

Az R8. 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat A:7. mezőjében a "közigazgatási, rendészeti és katonai" szövegrész helyébe az "államtudományi" szöveg lép.

5. melléklet a 169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez

1. Az R8. 6. melléklet 2.1.2. pont h) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felsőoktatási intézmények:

további intézményi adatok)

"h) az Nftv. 14. § (2a) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott képzési hely biztosítására vonatkozó megállapodásokról a felsőoktatási intézmény és a képzési helyet biztosító hivatalos neve, székhelyének címe, a megállapodás célja, kelte, kezdete, tervezett vége, a képzési helyet biztosító által fogadható hallgatók maximális száma képzésenként;"

2. Az R8. 6. melléklet 2.1.2. pontja a következő k) alponttal egészül ki:

(Felsőoktatási intézmények:

további intézményi adatok)

"k) külföldi felsőoktatási intézmény magyarországi működéséhez szükséges képzési helyszín biztosításával kapcsolatos együttműködési megállapodásról az együttműködő magyarországi partner hivatalos neve, székhelyének címe, típusa, a megállapodás célja, kelte, kezdete, tervezett vége, a biztosított helyszín(ek) címe, az együttműködő partner által fogadható hallgatók maximális száma;"

3. Az R8. 6. melléklet

a) 2.1.2. pont i) alpontjában a "napja;" szövegrész helyébe a "napja képzésenként;",

b) 2.4.2. pont nyitó szövegrészében a "képzések" szövegrész helyébe a "képzések, ideértve az Nftv. 77. § (4) bekezdése alapján a magyar felsőoktatási intézmény által folytatott külföldi képzéseket is"

szöveg lép.

6. melléklet a 169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez

1. Az R8. 9. melléklet 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4.3. Igazolás oklevélre való jogosultságról

"Sorszám:

Intézményi azonosító szám:

Törzslap sorszáma:

IGAZOLÁS

Igazolom, hogy ... hallgató, aki ... év ... hó ... napján ... ország ... településén ... néven született, a(z) ... nevű felsőoktatási intézmény ... (szak, szakirány neve) felsőoktatási szakképzési/alapképzési/osztatlan képzési/ mesterképzési/főiskolai/egyetemi/szakirányú továbbképzési szakon tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett (abszolutóriumot szerzett).

A záróvizsga-bizottság előtt ... év ... hó ... napján sikeres záróvizsgát tett.

A(z) záróvizsga eredménye/oklevél minősítése: ... .

Fent nevezett az oklevél kiállításához szükséges valamennyi feltételt teljesítette, az oklevél kiállítása és kiadása folyamatban van.

Jelen igazolás végzettséget, szakképzettséget nem igazol. Keltezés, bélyegző, aláírás, záradékok""

2. Az R8. 9. melléklet 5.1-5.7. és 5.9. pontjában a "keltezés," szövegrész helyébe az

"Oklevelének minősítése:....

keltezés," szöveg lép.

3. Az R8. 9. melléklet 6.12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"6.12. Jogutód/nevet változtatott felsőoktatási intézmény általi másodlat kiadásakor:

"Ezt az oklevelet a(z) ... számú törzslap alapján, a(z) ... oklevél sorszámon és ... formanyomtatvány számon a(z) ... nevű jogelőd/nevet változtatott felsőoktatási intézmény által kiállított oklevél másodlataként állítottam ki. keltezés, bélyegző, aláírás""

4. Az R8. 9. melléklet 6.13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"6.13. Jogelőd/nevet változtatott felsőoktatási intézmény által kiállított oklevél jogutód/nevet változtatott/átalakult felsőoktatási intézmény általi javításakor:

"Ezt az oklevelet a(z) ... számú törzslap alapján, a .... év .... hó ... napján, ... oklevél sorszámon és.....formanyomtatvány számon a(z) ... nevű jogelőd/nevet változtatott felsőoktatási intézmény által kiállított oklevél egyidejű visszavonásával állítottam ki.

keltezés, bélyegző, aláírás""

5. Az R8. 9. melléklet

a) 4.1. pontjában a "felsőoktatási szakképzés/alapképzés/osztatlan képzés/mesterképzés/szakirányú továbbképzés/doktori" szövegrész helyébe a "felsőoktatási szakképzés/alapképzés/osztatlan képzés/ mesterképzés/főiskolai képzés/egyetemi képzés/szakirányú továbbképzés/doktori",

b) 4.2. pontjában a "felsőoktatási szakképzési/alapképzési/osztatlan képzési/mesterképzési" szövegrész helyébe a "felsőoktatási szakképzési/alapképzési/osztatlan képzési/mesterképzési/főiskolai/egyetemi/szakirányú továbbképzési"

szöveg lép.

7. melléklet a 169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez

1. Az R9. 2. melléklet 15. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDEFG
I.Képzési területKépzési terület angol
nyelvű megnevezése
Alapképzési szakAlapképzési szak angol nyelvű
megnevezése
SzakképzettségAlapképzésben szerezhető
szakképzettség angol nyelvű megnevezése
EKKR
és MKKR szint)
"15.germanisztikaGermanic Studies1. germanisztika, német
alapszakos bölcsész
2. germanisztika, német
nemzetiségi alapszakos bölcsész
3. germanisztika, néderlandisztika
alapszakos bölcsész
4. germanisztika, skandinavisztika
alapszakos bölcsész
1. Philologist in Germanic
Studies, Specialized in German
Studies
2. Philologist in Germanic
Studies, Specialized in German
as Ethnic Minority Studies
3. Philologist in Germanic
Studies, Specialized in
Netherlandistic Studies
4. Philologist in Germanic
Studies, Specialized in
Scandinavian Studies
6"

2. Az R9. 2. melléklet 72. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCDEFG
I.Képzési területKépzési terület angol
nyelvű megnevezése
Alapképzési szakAlapképzési szak angol nyelvű
megnevezése
SzakképzettségAlapképzésben szerezhető
szakképzettség angol nyelvű megnevezése
EKKR
és MKKR szint)
"72.Orvos- és
egészség-
tudomány
Health Scienceápolás és
betegellátás
Nursing and Patient Care1. ápoló
2. dietetikus
3. gyógytornász-fizioterapeuta
4. mentőtiszt
5. szülésznő
6. hang-, beszéd- és
nyelésterapeuta
7. ergoterapeuta
1. Nurse
2. Dietitian
3. Physiotherapist
4. Ambulance Officer
(Paramedic)
5. Midwife
6. Voice, Speech and
Swallowing Therapist
7. Occupational Therapist
6"

3. Az R9. 2. mellékletében foglalt táblázat

a) D:5. mezőjében az "Equine Horse Breeding, Equestrian Sport Manager" szövegrész helyébe az "Equine Husbandry and Equestrian Sport Management" szöveg,

b) D:8. mezőjében az "Agriculture" szövegrész helyébe az "Agricultural" szöveg,

c) F:8. mezőjében az "Agricultural Instructor Specialized in Agriculture" szövegrész helyébe az "Agricultural Instructor" szöveg,

d) F:16. mezőjében az "(Indology Studies)" szövegrész helyébe az "(Indological Studies)" szöveg,

e) F:20. mezőjében a "(Classic Philology)" szövegrész helyébe a "(Classical Philology)"szöveg,

f) D:48. mezőjében a "Vocational Instruction" szövegrész helyébe a "Vocational Instruction in Business" szöveg,

g) D:75. és F:75. mezőjében a "Diagnostic Imaging" szövegrész helyébe a "Diagnostic" szöveg,

h) D:82. mezőjében a "Sport - and Recreation" szövegrész helyébe a "Sports and Recreation Management" szöveg,

i) F:82. mezőjében a "1. Recreation Management and Health Promotion 2. Sports management" szövegrész helyébe a "1. Recreation Manager and Health Promoter 2. Sports Manager" szöveg,

j) D:92. és F:92. mezőjében a "Designculture" szövegrész helyébe a "Design Culture" szöveg,

k) E:104. mezőjében az "1. kerámiatervezés 2. üvegtervezés 3. fémművesség" szövegrész helyébe az "1. kerámiatervező 2. üvegtervező 3. fémműves" szöveg,

l) D:112. és F:112. mezőjében a "Musical" szövegrész helyébe a "Music" szöveg

lép.

8. melléklet a 169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez

Az R9. 3. mellékletében foglalt táblázat

1. G:11. mezőjében a "Mechanical Engineer in Agriculture and Food Industry" szövegrész helyébe a "Mechanical Engineer in the Agriculture and Food Industry" szöveg,

2. F:12. mezőjében a "mérnöki" szövegrész helyébe a "mérnök" szöveg,

3. E:28. mezőjében az "Instructor of English as a foreign langauage" szövegrész helyébe az "Instruction of English as a Foreign Language" szöveg,

4. G:28. mezőjében az "Instructor of English as a foreign langauage" szövegrész helyébe az "Instructor of English as a Foreign Language" szöveg,

5. E:66. mezőjében a "mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő" szövegrész helyébe a "Mental Health in Relations and Community Development" szöveg,

6. C:73. mezőjében a "neveléstudományi" szövegrész helyébe a "neveléstudomány" szöveg,

7. E:81. mezőjében a "Russistic Studies" szövegrész helyébe a "Russian Studies" szöveg,

8. G:81. mezőjében a "Philologist in Russistics" szövegrész helyébe a "Philologist in Russian Studies" szöveg,

9. G:94. mezőjében a "Historical Museology" szövegrész helyébe a "Historical Museologist" szöveg,

10. G:96. mezőjében a "Philologist Modern Greek" szövegrész helyébe a "Philologist in Modern Greek" szöveg,

11. E:100. és G:100. mezőjében a "Health Care Policy" szövegrész helyébe a "Health Policy" szöveg,

12. F:101. mezőjében a "humánökolgógia" szövegrész helyébe a "humánökológia" szöveg,

13. F:115. mezőjében az "okleveles, társadalmi" szövegrész helyébe az "okleveles társadalmi" szöveg,

14. E:124. és G:124. mezőjében az "Employment" szövegrész helyébe a "Labour" szöveg,

15. G:125. mezőjében a "Comparative Law" szövegrész helyébe az "Expert in Comparative Law" szöveg,

16. E:136. mezőjében a "Sport Economist" szövegrész helyébe a "Sports Economics" szöveg,

17. G:136. mezőjében a "Sport Economics" szövegrész helyébe a "Sports Economist" szöveg,

18. C:142. mezőjében a "geotechnika" szövegrész helyébe a "geotechnikai" szöveg,

19. F:142. mezőjében a "bánya és geotechnika" szövegrész helyébe a "bánya- és geotechnikai" szöveg,

20. G:202. mezőjében a "Phyisicist" szövegrész helyébe a "Physicist" szöveg,

21. G:204. mezőjében a "Geophysics" szövegrész helyébe a "Geophysicist" szöveg,

22. G:208. mezőjében a "Researcher" szövegrész helyébe a "Scientist" szöveg,

23. F:212. mezőjében a "kognitív tudományi kutató" szövegrész helyébe a "kognitív idegtudományi kutató" szöveg,

24. G:212. mezőjében a "Scientist" szövegrész helyébe a "Neuroscientist" szöveg,

25. G:219. mezőjében a "Documentum" szövegrész helyébe a "Documentary" szöveg,

26. E:239. és G:239. mezőjében a "Choral" szövegrész helyébe a "Choir" szöveg,

27. F:254. mezőjében a "zeneteoreitikus" szövegrész helyébe a "zeneteoretikus" szöveg

lép.

9. melléklet a 169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez

Az R9. 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 7. és 8. sorral egészül ki:

(ABCDEFG
1.Képzési területStudy Field in
English
SzakProgramme in
English
SzakképzettségQualifications Obtainable
in Master Programme in
English
EKKR
és
MKKR
szint)
7.Bölcsészet-
tudomány
Arts and
Humanities
Európai társadalmi terek,
fejlesztés és identitás
European
Social Spaces,
Development
and Identity
okleveles társadalomfejlesztési
szakértő
Expert in Social
Development
7
8.Bölcsészet-
tudomány
Arts and
Humanities
Tánc, mint tudás, gyakorlat és
kulturális örökség
Choreomun-
dus - Inter-
national
Master
In Dance
Knowledge,
Practice and
Heritage
okleveles etnokoreológusEthnochoreologist7

Tartalomjegyzék