1989. évi 2. törvényerejű rendelet

a takarékbetétről[1]

1. §[2] (1)[3] Takarékbetét: hitelintézetnél takarékbetét-szerződés alapján takarékbetétkönyv vagy más okirat (a továbbiakban: okirat) ellenében elhelyezett pénzösszeg.

(2)[4] Takarékbetétet kizárólag névre szólóan lehet elhelyezni. Takarékbetétet minden természetes személy elhelyezhet. Takarékbetét-szerződésben az elhelyező személytől (a továbbiakban: betétes) különböző, de takarékbetét elhelyezésre jogosult kedvezményezett is megjelölhető.

(3)[5] A hitelintézet a kedvezményezett megnevezése esetén a kedvezményezettre is köteles a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.) ügyfél-átvilágításra vonatkozó előírásait alkalmazni.

(4) A hitelintézet az okiraton köteles feltüntetni a betétes, illetőleg a kedvezményezett családi és utónevét, születési helyét és születési idejét.

(5)[6] Takarékbetét-szerződés alapján a hitelintézet köteles az elhelyezőtől takarékbetétkönyv vagy más okmány ellenében pénzt átvenni és annak összegét a szerződés szerint visszafizetni.

(6)[7] A természetes személyek fizetésiszámla-szerződés és betétszerződés keretében hitelintézetnél elhelyezett pénzeszközeire a takarékbetét-szerződés szabályait - az 5. § (2) bekezdés kivételével - kell megfelelően alkalmazni.

2. § (1)[8] A hitelintézet a takarékbetét után az általa közzétett kamatfeltételek és általános szerződési feltételek alapján a szerződésben meghatározott kamatot vagy egyéb hozadékot (a továbbiakban együtt: kamat) fizet vagy nyereménybetét esetén - a sorsolás eredményétől függően - nyereményt nyújt.

(2) A Magyar Nemzeti Bank elnöke a takarékbetétek kamatának mértékére a lekötési idő tartamához igazodó felső határ(ok)at állapíthat meg.

(3)[9] A nyeremény takarékbetétek nyereményalapja számításának módját - a (2) bekezdésben foglalt felső kamat határokra figyelemmel - a hitelintézet határozza meg. A számítás módját az általános szerződési feltételekben kell megállapítani.

3. § (1) Takarékbetét

a) lekötési idő meghatározása nélkül (látra szólóan),

b) előre meghatározott lekötési időre (lekötéssel)

helyezhető el.

(2)[10] A hitelintézet a szerződés szerinti lekötési idő előtt felvett takarékbetét után - a tényleges elhelyezés idejére - járó kamatnak a kamatfeltételekben meghatározott hányadát fizeti ki.

(3) A takarékbetétbe történő befizetést, abból történő kifizetést, valamint a kamat jóváírását az okiraton fel kell tüntetni. Kifizetés csak az okirat egyidejű bemutatása mellett teljesíthető.

4. § (1)[11]

(2) A takarékbetét összegének visszafizetésére és a kamat kifizetésére, valamint a kisorsolt nyeremény nyújtására vonatkozó követelés nem évül el.

5. § (1) A takarékbetét mentes mindennemű adó alól.

(2)[12] Takarékbetétre nem lehet zálogjogot szerezni.

(3) Ügyleti biztosíték céljára kiállított takarékbetétkönyvön a takarékbetét tulajdonosának nevén kívül fel kell tüntetni az ügyleti biztosítéki jelleget és a takarékbetét feletti rendelkezés módjait.

6. § (1)[13] A takarékbetét titkos, adatai (a takarékbetétes neve, a takarékbetét összege stb.) csak a banktitokra vonatkozó törvényi rendelkezések alapján szolgáltathatók ki.

(2)[14]

7. §[15]

8. § (1)[16] Névre szólóan fenntartással elhelyezett takarékbetétet a hitelintézet az okiratban megnevezett személy - a betétes vagy a kedvezményezett - részére csak a betétes által az okiratban meghatározott feltétel teljesítése esetén fizeti vissza. E feltételt a betétes egyoldalúan - a hitelintézethez intézett írásbeli nyilatkozattal - módosíthatja.

(2)[17] A meghatározott feltétel teljesítése nem szükséges öröklés, jogerős bírósági határozat vagy a bírósági végrehajtásra vonatkozó törvényi rendelkezések alapján történő kifizetés esetén.

9. §[18]

10. § Nagykorú betétes a takarékbetét elhelyezésekor úgy rendelkezhet, hogy elhalálozása esetén a takarékbetétet az általa megjelölt kedvezményezett részére kell visszafizetni. Az így elhelyezett takarékbetét nem tartozik a takarékbetétes hagyatékához, a kedvezményezett a takarékbetét felett a hagyatéki eljárás lefolytatásától függetlenül rendelkezhet.

11. § Több személy által együttesen elhelyezett takarékbetét esetében - egybehangzóan meghatározott feltétel vagy korlátozás hiányában - valamennyi betétes egyetemlegesen jogosult a takarékbetét feletti rendelkezésre.

12. § (1) A takarékbetét kamatozása - ha a szerződés másként nem rendelkezik - a befizetést követő napon kezdődik és a kifizetést megelőző napon végződik.

(2) A takarékbetét után járó kamat - a takarékbetétből történő teljes kifizetés esetét kivéve - minden év december hó 31. napján esedékes.

(3) A fel nem vett kamatot az esedékességkor a takarékbetét összegéhez hozzá kell adni (tőkésítés).

13. § (1)[19] A hitelintézet - a 13/A. §-ban foglaltak kivételével - nem jogosult a takarékbetét után járó kamat mértékének egyoldalú módosítására, kivéve ha ezt a jogát a szerződésben kikötötte.

(2)[20]

(3)[21] Amennyiben a betétes a hitelintézet módosítását nem fogadja el, úgy jogában áll a szerződést felmondani. A felmondási idő lejártáig a hitelintézet az eredetileg megállapított kamat megfizetésére köteles.

(4) A felmondási idő harminc nap, ha a szerződés másképpen nem rendelkezik.

13/A. §[22] (1)[23] A hitelintézet - a 13. § (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően - a (2) bekezdésben meghatározott feltételekkel jogosult az 1989. február 1. napja előtt megkötött takarékbetét-szerződések esetében a takarékbetét után járó kamat egyoldalú módosítására.

(2)[24] A hitelintézet a módosítást úgy köteles végrehajtani, hogy az új kamatmértéket legalább 15 nappal a módosítást megelőzően a napilapokban, a rádióban és a televízióban közzéteszi és a pénztártermeiben kifüggesztett hirdetményekben megjelenteti.

(3)[25] A betétes - ha a kamatmódosítást nem fogadja el - jogosult a szerződést felmondani. A felmondási idő a (2) bekezdésben említett esetben 90 nap. A felmondási idő lejártáig a hitelintézet a módosítás előtti kamatot köteles megfizetni.

14. §[26] A hitelintézet köteles a takarékbetétekre vonatkozó jogszabályokban, valamint az üzletszabályzatában foglalt rendelkezéseket, az általános szerződési feltételeket és a kamatmértékeket a pénztártermekben kifüggeszteni.

15. § A takarékbetét elhelyezéséről kiállított okirat elvesztése vagy megsemmisülése esetére az okiratok megsemmisítésére vonatkozó általános szabályok az irányadók.

15/A. §[27]

16. § (1) E törvényerejű rendelet 1989. február 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően kötött takarékbetét szerződések esetében kell alkalmazni.

(2)[28]

17. §[29]

18. §[30] A bemutatóra szólóan, fenntartás nélkül elhelyezett takarékbetét feletti rendelkezésre az jogosult, aki az okiratot először mutatja be a kibocsátó hitelintézetnek, és akire vonatkozóan a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítást a hitelintézet elvégezte. Az ilyen takarékbetétet a hitelintézet az ügyfél-átvilágítással egyidejűleg a betétes nevére szólóvá alakítja át.

19. §[31] (1)[32] A nem névre szólóan, a rendelkezési jog fenntartásával elhelyezett takarékbetét feletti rendelkezésre az jogosult, aki az okiratot először mutatja be a kibocsátó hitelintézetnek, a betétes által a takarékbetét-szerződésben meghatározott feltételt teljesítette (közölte), és akire vonatkozóan a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítást a hitelintézet elvégezte. Az ilyen takarékbetétet a hitelintézet az ügyfél-átvilágítással egyidejűleg a betétes nevére szólóvá alakítja át.

(2) A jeligére szólóan elhelyezett takarékbetét a tulajdonjog hitelt érdemlő igazolása mellett is átalakítható, ha a betétes a feltétel közlésére nem képes.

(3) A feltétel teljesítése (közlése) nem szükséges öröklés, jogerős bírósági határozat alapján történő átalakítás esetén, továbbá a takarékbetét végrehajtás alá vonása esetén történő kifizetéskor.

20. §[33] A hitelintézet a 2001. december 19. napját megelőzően megkötött takarékbetét-szerződések esetén a betétes és a kedvezményezettre vonatkozó, a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítást az okirat első bemutatásakor elvégzi, és az okiraton feltünteti az 1. § (4) bekezdésében meghatározott adatokat.

Lábjegyzetek:

[1] A kihirdetés napja: 1989. január 31.

[2] Megállapította a 2001. évi LXXXIII. törvény 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2001.12.19.

[3] Módosította a 2013. évi CCLII. törvény 133. § (3) bekezdése. Hatályos 2014.03.15.

[4] Megállapította az 1991. évi LXIX. törvény 106. §-a. Hatályos 1991.12.01.

[5] Megállapította a 2008. évi CIII. törvény 1. §-a. Hatályos 2009.01.01.

[6] Beiktatta a 2013. évi CCLII. törvény 133. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.03.15.

[7] Megállapította a 2014. évi XXV. törvény 1. §-a. Hatályos 2014.07.04.

[8] Módosította a 2013. évi CCLII. törvény 133. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2014.03.15.

[9] Módosította a 2013. évi CCLII. törvény 133. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2014.03.15.

[10] Módosította a 2013. évi CCLII. törvény 133. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2014.03.15.

[11] Hatályon kívül helyezte az 1993. évi XXIV. törvény 52. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1993.06.30. Az 1993. június 30-át megelőzően kötött betétszerződések esetében az állam a takarékbetét összegének visszafizetéséért továbbra is helytáll.

[12] Megállapította a 2000. évi CXXXVI. törvény 175. § (1) bekezdése. Hatályos 2001.09.01.

[13] Megállapította a 2000. évi CXXXVI. törvény 175. § (2) bekezdése. Hatályos 2001.09.01.

[14] Hatályon kívül helyezte az 1993. évi CXII. törvény 43. § (8) bekezdése. Hatálytalan 1993.12.31.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2001. évi LXXXIII. törvény 12. § b) pontja. Hatálytalan 2001.12.19.

[16] Módosította a 2013. évi CCLII. törvény 133. § (2) bekezdése a)-b) pontja. Hatályos 2014.03.15.

[17] Megállapította a 2000. évi CXXXVI. törvény 175. § (3) bekezdése. Hatályos 2001.09.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 2001. évi LXXXIII. törvény 12. § b) pontja. Hatálytalan 2001.12.19.

[19] Módosította a 2013. évi CCLII. törvény 133. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2014.03.15.

[20] Hatályon kívül helyezte a 2014. évi CIV. törvény 1. §-a. Hatálytalan 2015.01.01.

[21] Módosította a 2013. évi CCLII. törvény 133. § (2) bekezdése c) pontja. Hatályos 2014.03.15.

[22] Beiktatta az 1991. évi XCI. törvény 84. § (2) bekezdése. Hatályos 1992.01.01.

[23] Módosította a 2013. évi CCLII. törvény 133. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2014.03.15.

[24] Módosította a 2013. évi CCLII. törvény 133. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2014.03.15.

[25] Módosította a 2013. évi CCLII. törvény 133. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2014.03.15.

[26] Módosította a 2013. évi CCLII. törvény 133. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2014.03.15.

[27] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi CIII. törvény 175. § (3) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2009.01.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 48. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[29] Megsemmisítette a 13/1990. (VI. 18.) AB határozat. Hatálytalan 1990.12.31.

[30] Megállapította a 2008. évi CIII. törvény 2. §-a. Hatályos 2009.01.01.

[31] Beiktatta a 2001. évi LXXXIII. törvény 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2001.12.19.

[32] Megállapította a 2008. évi CIII. törvény 3. §-a. Hatályos 2009.01.01.

[33] Megállapította a 2008. évi CIII. törvény 4. §-a. Hatályos 2009.01.01.