32021R1139[1]

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1139 rendelete (2021. július 7.) az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alap létrehozásáról és az (EU) 2017/1004 rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2021/1139 RENDELETE

(2021. július 7.)

az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alap létrehozásáról és az (EU) 2017/1004 rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 42. cikkére, 43. cikkének (2) bekezdésére, 91. cikkének (1) bekezdésére, 100. cikkének (2) bekezdésére, 173. cikkének (3) bekezdésére, 175. cikkére, 188. cikkére, 192. cikkének (1) bekezdésére, 194. cikkének (2) bekezdésére, 195. cikkének (2) bekezdésére, valamint 349. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére (2),

rendes jogalkotási eljárás keretében (3),

mivel:

(1) Az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapot (a továbbiakban: az ETHAA) időtartamának az (EU, Euratom) 2020/2093 tanácsi irányelvben (4) megállapított többéves pénzügyi keret (a továbbiakban: a 2021-2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret) időtartamához való igazítása érdekében a 2021. január 1-jétől 2027. december 31-ig tartó időszakra kell létrehozni. E rendeletben meg kell állapítani az ETHAA prioritásait, az ETHAA költségvetését, valamint az uniós finanszírozás nyújtására vonatkozó egyedi szabályokat, kiegészítve ezzel az (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) ETHAA-ra alkalmazandó általános szabályait. Az ETHAA céljául azt kell kitűzni, hogy az uniós költségvetésből támogatást irányítson a közös halászati politikájához (KHP), az Unió tengerpolitikájához és az Unió által az óceánpolitikai irányítás területén tett nemzetközi kötelezettségvállalásokhoz. Ez a finanszírozás a fenntartható halászatnak és a tengeri biológiai erőforrások megőrzésének, a tengeri eredetű élelmiszertermékekkel való ellátás révén biztosított élelmezésbiztonságnak, a fenntartható kék gazdaság növekedésének, valamint a tengerek és óceánok egészségének, biztonságának, védelmének, tisztaságának és fenntartható kezelésének egyaránt alapvető feltétele.

(2) Tekintettel arra, hogy az Unió az óceánok hasznosításában globális tényezőnek számít, valamint a tengeri eredetű élelmiszerek egyik legnagyobb előállítója is, komoly felelősség terheli az óceánok és erőforrásaik megóvása, megőrzése és fenntartható hasznosítása terén. A tengerek és óceánok megőrzése valóban elengedhetetlen a világ gyorsan növekvő népessége számára. Ez az Unió számára egyúttal társadalmi-gazdasági érdek is, mivel a fenntartható kék gazdaság ösztönzi a beruházásokat, elősegíti a munkahelyteremtést és a növekedést, előmozdítja a kutatást és az innovációt, valamint az óceánenergia révén hozzájárul az energiabiztonsághoz. Ezenkívül a hatékony határellenőrzés és a tengeri bűnözés elleni globális küzdelem létfontosságú a tengerek és óceánok biztonsága és védelme szempontjából, mivel ily módon kezelhetők a polgárok biztonsági aggályai.

(3) A megosztott irányítás alá tartozó alapok (a továbbiakban: az alapok) keretében nyújtott támogatás koordinálásának javítása és végrehajtásának harmonizálása érdekében elfogadásra került az (EU) 2021/1060 rendelet, amelynek fő célja a szakpolitika koherens módon történő végrehajtásának egyszerűsítése. Az említett rendelet az ETHAA megosztott irányítás alá tartozó részére alkalmazandó. Az alapok egymást kiegészítő célokkal rendelkeznek, és irányítási módjuk megegyezik. Az (EU) 2021/1060 rendelet ennélfogva számos közös általános célkitűzést és alapelvet állapít meg; ilyenek például a partnerség és a többszintű kormányzás. Az említett rendelet a stratégiai tervezés és programozás közös elemeit is tartalmazza - beleértve az egyes tagállamokkal megkötendő partnerségi megállapodásra vonatkozó rendelkezéseket -, továbbá meghatározza az alapok teljesítményközpontúságának egységes megközelítését. Ennek megfelelően meghatározza az előfeltételeket, a teljesítmény-felülvizsgálatot, valamint a monitoringra, a jelentéstételre és az értékelésre vonatkozó rendelkezéseket. Az említett rendelet továbbá a támogathatósági szabályokra vonatkozó közös rendelkezéseket is megállapít, valamint külön intézkedéseket határoz meg a pénzügyi eszközökre, az (EU) 2021/523 európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) által létrehozott InvestEU igénybevételére, a közösségvezérelt helyi fejlesztésre és a pénzgazdálkodásra vonatkozóan. Egyes irányítási és kontrollintézkedések is közösek minden alap vonatkozásában. A partnerségi megállapodásban az (EU) 2021/1060 rendeletnek megfelelően indokolt ismertetni, hogy az alapok - az ETHAA-t is ideértve - és más uniós programok hogyan egészítik ki egymást.

(4) Az ETHAA-ra az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) (a továbbiakban: a költségvetési rendelet) alkalmazandó. A költségvetési rendelet megállapítja az uniós költségvetés végrehajtására - többek között a vissza nem térítendő támogatásokra, a pénzdíjakra, a közbeszerzésre, a közvetett irányításra, a pénzügyi eszközökre, a költségvetési biztosítékokra, a pénzügyi támogatásra és a külső szakértők költségeinek megtérítésére - vonatkozó szabályokat.

(5) Erre a rendeletre az Európai Parlament és a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 322. cikke alapján elfogadott horizontális költségvetési szabályok alkalmazandók. E szabályokat a költségvetési rendelet állapítja meg, és e szabályok meghatározzák különösen a költségvetés elkészítésére és - vissza nem térítendő támogatások, pénzdíjak, pénzügyi eszközök, költségvetési biztosítékok, pénzügyi támogatás és a külső szakértők költségeinek megtérítése útján, valamint közvetett végrehajtás keretében történő - végrehajtására vonatkozó eljárást, továbbá rendelkeznek a pénzügyi szereplők felelősségével kapcsolatos ellenőrzésekről. Az EUMSZ 322. cikke alapján elfogadott szabályok az Unió költségvetésének védelmét szolgáló általános feltételrendszert is magukban foglalnak.

(6) Az ETHAA-nak a közvetlen irányítás keretében szinergiákat és komplementaritásokat kell kialakítania más releváns uniós alapokkal és programokkal. Ez egyúttal várhatóan lehetővé teszi a pénzügyi eszközök formájában történő finanszírozást az (EU) 2021/523 rendelet alapján végrehajtott vegyes finanszírozási műveletek keretében.

(7) Az ETHAA keretében nyújtott támogatásnak egyértelmű európai hozzáadott értékkel kell rendelkeznie, többek között azáltal, hogy a piaci hiányosságokat vagy az optimálistól elmaradó beruházási helyzeteket arányos módon kezeli, továbbá nem eredményezhet átfedéseket a magánfinanszírozásban, illetve nem szoríthatja ki a magánfinanszírozást, és a versenyt sem torzíthatja a belső piacon.

(8) A tagállamok által a halászati és akvakultúra-ágazatban tevékenykedő vállalkozásoknak e rendelet értelmében nyújtott támogatásokra az EUMSZ 107., 108. és 109. cikkét kell alkalmazni. Az említett ágazat sajátos jellemzőire tekintettel azonban az említett cikkek nem alkalmazandók a tagállamok által az e rendelet szerint teljesített és az EUMSZ 42. cikkének hatálya alá tartozó kifizetésekre.

(9) Az e rendelet szerinti finanszírozási típusokat és végrehajtási módszereket az intézkedések meghatározott prioritásainak teljesítésére és az eredmények elérésére való alkalmasságuk alapján kell megválasztani, figyelembe véve különösen az ellenőrzési költségeket, az adminisztratív terhet és a szabályok be nem tartásának várható kockázatát. Ennek keretében mérlegelni kell az egyösszegű átalányok, a százalékos átalányok és az egységköltségek, valamint a költségekhez nem kapcsolódó finanszírozás alkalmazását a költségvetési rendelet 125. cikkének (1) bekezdésében említettek szerint.

(10) A 2021-2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret előírja, hogy az uniós költségvetésnek továbbra is támogatnia kell a halászati és tengerpolitikát. Az ETHAA költségvetésének folyó áron 6 108 000 000 EUR-nak kell lennie. Az ETHAA forrásait meg kell osztani a megosztott, a közvetlen és a közvetett irányítás között. A megosztott irányítás keretében nyújtott támogatásra 5 311 000 000 EUR-t, a közvetlen és közvetett irányítás keretében nyújtott támogatásra pedig 797 000 000 EUR-t kell allokálni. A stabilitás biztosítása érdekében, különös tekintettel a KHP célkitűzéseinek elérésére, a 2021-2027-es programozási időszak megosztott irányítás alá tartozó nemzeti allokációinak meghatározásához az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról (a továbbiakban: az ETHA) szóló 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (8) alapján a 2014-2020-as időszakra megállapított megosztást kell alapul venni. Meghatározott összegeket kell elkülöníteni a legkülső régiók számára, az ellenőrzésre és a végrehajtásra, valamint a halászati gazdálkodással összefüggő és tudományos célú adatgyűjtésre és -kezelésre, míg a halászhajókba történő bizonyos beruházásokra és a halászati tevékenységek végleges beszüntetésének és ideiglenes szüneteltetésének támogatására szolgáló összegek esetében felső határt kell meghatározni.

(11) Az európai tengerhasznosítási ágazat több mint 5 millió embert foglalkoztat, továbbá évente közel 750 000 000 000 EUR forgalmat bonyolít és 218 000 000 000 EUR bruttó hozzáadott értéket teremt, emellett megvan benne a potenciál arra, hogy sok új munkahelyet teremtsen. A globális óceángazdaság teljesítménye ma 1 300 000 000 000 EUR-ra becsülhető, ami 2030-ig több mint megduplázódhat. A szén-dioxid-kibocsátási célértékek teljesítésének, az erőforrás-hatékonyság növelésének és a kék gazdaság környezeti lábnyoma csökkentésének szükségessége máig jelentős innovációs hajtóerő más ágazatokban, így például a tengerészeti felszerelések előállításában, a hajógyártásban, az óceánmegfigyelésben, valamint a kotrás, a partvédelem és a tengeri építés területén. A tengergazdaságba irányuló beruházásokat eddig uniós strukturális alapokon keresztül biztosították, elsősorban az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és az ETHAA. A tengerhasznosítási ágazat növekedési potenciáljának kibontakoztatásához új beruházási eszközöket lehetne alkalmazni, például az InvestEU-t.

(12) Az ETHAA-nak a következő négy prioritáson kell alapulnia: a fenntartható halászat támogatása és a vízi biológiai erőforrások helyreállításának és védelmének előmozdítása; a fenntartható akvakultúra-tevékenységeknek, valamint a halászati és akvakultúra-termékek feldolgozásának és piaci értékesítésének előmozdítása, hozzájárulva ezáltal az Unión belüli élelmezésbiztonsághoz; a fenntartható kék gazdaság létrejöttének elősegítése a part menti, szigeti és belső területeken, valamint a halászattal és akvakultúrával foglalkozó közösségek fejlesztésének előmozdítása; a nemzetközi óceánpolitikai irányítás erősítése, valamint a tengerek és óceánok biztonságának, védelmének, tisztaságának és fenntartható kezelésének biztosítása. Ezeket a prioritásokat megosztott, közvetlen és közvetett irányítás révén kell megvalósítani.

(13) Az ETHAA-nak egyszerű rendszeren kell alapulnia, előre meghatározott intézkedések, illetve uniós szintű, túlságosan előíró jellegű támogathatósági szabályok nélkül. Ehelyett átfogó egyedi célkitűzéseket kell meghatározni az egyes prioritásokhoz. A tagállamoknak ezért ki kell dolgozniuk saját programjaikat, amelyben feltüntetik az említett célkitűzések megvalósításának legmegfelelőbb eszközeit. A tagállamok által az említett programokban meghatározott intézkedések széles köre támogatható az e rendeletben és az (EU) 2021/1060 rendeletben megállapított szabályok értelmében, feltéve, hogy az említett intézkedések az e rendeletben meghatározott egyedi célkitűzések teljesítésére irányulnak. Mindazonáltal össze kell állítani a nem támogatható műveletek listáját, hogy elkerülhetők legyenek a halászati állományvédelem szempontjából káros következmények. Ezenkívül a halászflottákkal kapcsolatos beruházásokat és ellentételezést szigorúan ahhoz a feltételhez kell kötni, hogy azok összhangban legyenek a KHP állományvédelmi célkitűzéseivel.

(14) Az ENSZ 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési menetrendje (a továbbiakban: a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó menetrend) az óceánok megőrzését és fenntartható hasznosítását a 17 fenntartható fejlődési cél egyikeként, a 14. fenntartható fejlődési célként ("Az óceánok, tengerek és tengeri erőforrások megőrzése és fenntartható hasznosítása a fenntartható fejlődés céljait követve") határozta meg. Az Unió teljes mértékben elkötelezett e cél és annak végrehajtása mellett. Ezzel összefüggésben vállalta, hogy előmozdítja a tengeri területrendezéssel, a biológiai erőforrások megőrzésével és a 2008/56/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (9) foglaltak szerinti, a jó környezeti állapot elérésével összhangban lévő fenntartható kék gazdaságot, betiltja a többletkapacitáshoz és a túlhalászáshoz hozzájáruló halászati támogatások bizonyos formáit, felszámolja a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászathoz hozzájáruló támogatásokat, valamint tartózkodik az ilyen jellegű új támogatások bevezetésétől. Ez utóbbi eredményt a Kereskedelmi Világszervezetben (WTO) a halászati támogatásokról folytatott tárgyalások révén kell elérni. Emellett a WTO-ban a fenntartható fejlődésről szóló 2002-es világszintű csúcstalálkozón és a fenntartható fejlődéssel foglalkozó 2012-es ENSZ-konferencián (Rio+20) folytatott tárgyalások során az Unió elkötelezte magát a halászati többletkapacitáshoz és a túlhalászáshoz hozzájáruló támogatások felszámolása mellett.

(15) Tekintettel az éghajlatváltozás okozta problémák megoldásának szükségességére, és összhangban azzal, hogy az Unió elkötelezte magát az Egyesült Nemzetek fenntartható fejlődési céljai és a Párizsi Megállapodás végrehajtása mellett, az e rendelet szerinti intézkedéseknek hozzá kell járulniuk ahhoz a célkitűzéshez, hogy a 2021-2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret szerinti kiadások 30 %-át az éghajlat-politikai célok általános érvényesítésére fordítsák, valamint hozzá kell járulniuk ahhoz a törekvéshez, hogy a 2021-2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret szerinti kiadásoknak 2024-ben 7,5 %-a, 2026-ban és 2027-ben pedig 10 %-a a biológiai sokféleséggel kapcsolatos célkitűzéseket szolgáljon, figyelembe véve ennek során az éghajlat-politikai és a biológiai sokféleséggel kapcsolatos célok között létező átfedéseket.

(16) Az ETHAA-nak hozzá kell járulnia a környezetvédelmi és az éghajlatváltozás mérséklésével, valamint az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással kapcsolatos uniós célkitűzések megvalósításához. Ezt a hozzájárulást az uniós környezetvédelmi és éghajlat-politikai mutatók segítségével nyomon kell követni, és arról az (EU) 2021/ rendeletnek megfelelően rendszeresen be kell számolni.

(17) Az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (10) 42. cikke értelmében az Unió által az ETHAA keretében biztosított pénzügyi támogatás feltételéül kell szabni a KHP szabályainak betartását. Nem szabad befogadni azon piaci szereplők kérelmeit, amelyek súlyosan megsértették a KHP szabályait.

(18) Az 1380/2013/EU rendeletben említett, a KHP-vel összefüggő sajátos feltételek kezelése, valamint a KHP szabályainak való megfeleléshez való hozzájárulás érdekében az (EU) 2021/1060 rendeletben a megszakításra, a felfüggesztésre és pénzügyi korrekciókra vonatkozóan meghatározott szabályokon túlmenően további rendelkezéseket kell megállapítani. Amennyiben egy tagállam nem teljesítette a KHP szerinti kötelezettségeit, vagy ha a Bizottság rendelkezésére álló bizonyítékok ilyen kötelezettségszegésre utalnak, a Bizottság számára óvintézkedésként lehetővé kell tenni a kifizetési határidő megszakítását. A kifizetési határidő megszakítására vonatkozó lehetőségen kívül, valamint a nem támogatható kifizetések nyilvánvaló kockázatának elkerülése érdekében a KHP-szabályok valamely tagállam általi súlyos megsértése esetén a Bizottság számára lehetővé kell tenni a kifizetések felfüggesztését és pénzügyi korrekciók alkalmazását.

(19) Az elmúlt években előrelépés történt a halállományok egészséges szintjének visszaállítása, az uniós halászati ágazat nyereségességének növelése, valamint a tengeri ökoszisztéma megőrzése terén. Továbbra is jelentős kihívások állnak azonban a KHP társadalmi-gazdasági és környezetvédelmi célkitűzéseinek teljes körű megvalósítása előtt, különös tekintettel a halászott fajok populációinak a maximális fenntartható hozamot (MFH) biztosító szint fölé történő helyreállítására és fenntartására, a nem szándékos fogások felszámolására és a halállomány-helyreállítási területek létrehozására vonatkozó célkitűzésekre. E célkitűzések eléréséhez 2020 után is folytatni kell a támogatást, különösen azokban a tengermedencékben, ahol szerényebb eredményeket sikerült elérni.

(20) Az ETHAA-nak hozzá kell járulnia a KHP-nek az 1380/2013/EU rendelet 2. cikkében meghatározott környezetvédelmi, gazdasági, társadalmi és foglalkoztatási célkitűzéseinek -különösen a halászott fajok populációinak a MFH-t előállítani képes szint fölé történő helyreállítására és fenntartására, továbbá - amennyire lehetséges - a nem szándékos fogások elkerülésére és csökkentésére, valamint a halászati tevékenységek tengeri ökoszisztémára gyakorolt negatív hatásainak a minimalizálására vonatkozó célkitűzések - megvalósításához. E támogatásnak biztosítania kell, hogy a halászati tevékenységek hosszú távon környezeti szempontból fenntarthatók legyenek, és hogy azok irányítása az 1380/2013/EU rendelet 2. cikkében meghatározott célkitűzésekkel összhangban történjen azzal a céllal, hogy e tevékenységek gazdasági, társadalmi és foglalkoztatási előnyöket érjenek el, hozzájáruljanak az egészséges élelmiszer-ellátáshoz, valamint hozzájáruljanak a tisztes megélhetés biztosításához azok számára, akik a halászati tevékenységektől függenek, szem előtt tartva a part menti halászatot és a társadalmi-gazdasági szempontokat is. Az említett támogatásnak emellett ki kell terjednie az innovációra és az alacsony környezeti hatású, szelektív, az éghajlatváltozás hatásaival szemben reziliens és alacsony szén-dioxid-kibocsátású halászati gyakorlatokba és technikákba történő beruházásokra.

(21) A halászat alapvető fontosságú az Unió számos part menti közösségének megélhetése és kulturális öröksége szempontjából, különösen ott, ahol a kisüzemi part menti halászat fontos szerepet tölt be. Tekintve, hogy az átlagéletkor sok halászközösségben meghaladja az 50 évet, a generációs megújulás és a tevékenységek diverzifikálása továbbra is kihívást jelent. Nevezetesen a fiatal halászok számára pénzügyi kihívást jelent az új gazdasági tevékenységek létrehozása és fejlesztése a halászati ágazatban, amit az ETHAA-ból nyújtott támogatás elosztása és célzott felhasználása során figyelembe kell venni. Az ilyen jellegű fejlesztés elengedhetetlen az Unió halászati ágazatának versenyképessége szempontjából. Következésképpen a halászati tevékenységet megkezdő fiatal halászok számára támogatást kell biztosítani a tevékenységük létrehozásának megkönnyítése érdekében. Az ETHAA keretében támogatott új gazdasági tevékenységek életképességének biztosítása érdekében a támogatást a megfelelő tapasztalat vagy képesítések megszerzésének feltételéhez kell kötni. Amennyiben a vállalkozási tevékenység megkezdéséhez nyújtott támogatás halászhajó beszerzésére irányul, az kizárólag az első halászhajó beszerzéséhez vagy az abban való meghatározó részesedés megszerzéséhez járulhat hozzá.

(22) A nem szándékos fogások elkerülése a KHP előtt álló legfőbb kihívások egyike. E tekintetben a valamennyi fogás kirakodására irányuló jogi kötelezettség jelentős és fontos változásokat idézett elő az ágazat halászati gyakorlataiban, esetenként jelentős pénzügyi költségekkel. Ezért lehetővé kell tenni, hogy az ETHAA keretében olyan innovációk és beruházások kapjanak támogatást, amelyek elősegítik a kirakodási kötelezettség teljes körű végrehajtását, valamint a szelektivitáshoz hozzájáruló állományvédelmi intézkedések kidolgozását és végrehajtását. Lehetővé kell tenni, hogy a szelektív halászeszközökbe, a kikötői infrastruktúra fejlesztésébe, valamint a nem szándékos fogások értékesítésébe történő beruházások a többi művelethez képest nagyobb támogatási intenzitásban részesüljenek. Lehetővé kell továbbá tenni, hogy a kirakodási kötelezettség által okozott "blokkoló kvóta hatálya alá tartozó faj"-hatás mérséklése érdekében 100 %-os maximális támogatási intenzitásban részesüljön a tagállamok közötti halászati lehetőségek cseréjére (a továbbiakban: a kvótacserék) szolgáló átlátható rendszerek tervezése, fejlesztése, monitoringja, értékelése és kezelése.

(23) Lehetővé kell tenni, hogy az ETHAA támogassa az uniós halászhajók fedélzetét érintő innovációt és beruházásokat. E támogatásnak magában kell foglalnia az egészségügyi, biztonsági és munkakörülményeknek, az energiahatékonyságnak, valamint a fogások minőségének javítását célzó intézkedéseket. Nem foglalhatja azonban magában az olyan berendezések beszerzését, amelyek növelik a halászhajó halfelderítő képességét. E támogatás nem eredményezheti továbbá egyetlen hajó halászati kapacitásának a növekedését sem, kivéve abban az esetben, ha az a halászhajó bruttó tonnatartalma szükséges növelésének a közvetlen következménye annak érdekében, hogy javuljanak a biztonsági vagy a munkakörülmények, illetve az energiahatékonyság. A halászati kapacitásnak a flotta szintjén történő növekedését elkerülendő az említett esetekben az adott hajó halászati kapacitásának a növelését legalább ugyanolyan nagyságú, állami támogatás nélküli halászati kapacitás korábbi kivonásával kell ellensúlyozni, mely kivonást ugyanazon flottaszegmensből vagy egy olyan flottaszegmensből kell végrehajtani, amelynél a halászati kapacitás nincs egyensúlyban a rendelkezésre álló halászati lehetőségekkel. Ezen túlmenően nem szabad támogatást nyújtani pusztán az uniós jog értelmében kötelező követelményeknek való megfelelés biztosítása céljából, kivéve az (EU) 2017/159 tanácsi irányelv (11) szerinti fakultatív rendelkezések foganatosítása érdekében a tagállamok által bevezetett követelményeket, valamint bizonyos ellenőrzési célokra szolgáló berendezések megvásárlását, telepítését és kezelését. Az előíró intézkedéseket nem tartalmazó rendszerek esetében a tagállamok feladata kell, hogy legyen e beruházások pontos támogathatósági szabályainak a meghatározása. A halászhajók fedélzetén fennálló egészségügyi, biztonsági és munkakörülmények tekintetében lehetővé kell tenni a többi művelethez képest nagyobb támogatási intenzitást.

(24) Egyedi támogathatósági szabályokat kell megállapítani a halászflottában végrehajtott, az ETHAA által támogatott bizonyos más beruházások tekintetében, mégpedig annak megakadályozása érdekében, hogy e beruházások többletkapacitások kialakulásához vagy túlhalászáshoz járuljanak hozzá. Így különösen a használt hajók fiatal halászok általi első beszerzéséhez, valamint a halászhajó hajtóművének cseréjéhez vagy korszerűsítéséhez nyújtott támogatást is feltételekhez kell kötni, ezen belül ahhoz, hogy a hajó olyan flottaszegmenshez tartozzon, amely egyensúlyban van az adott szegmens számára rendelkezésre álló halászati lehetőségekkel, és hogy az új vagy korszerűsített hajtómű kilowattban (kW) mért teljesítménye ne haladja meg a lecserélt hajtómű teljesítményét.

(25) A humántőke-beruházás lényeges szerepet tölt be a halászati, az akvakultúra- és a tengerhasznosítási ágazat versenyképességében és gazdasági teljesítményében. Ezért lehetővé kell tenni, hogy az ETHAA támogatást nyújtson tanácsadási szolgáltatások, a tudósok és a halászok közötti együttműködés, szakmai képzés, az egész életen át tartó tanulás, valamint a szociális párbeszéd előmozdítása és az ismeretek terjesztése számára.

(26) A halászati ellenőrzés kiemelt fontosságú a KHP végrehajtása szempontjából. Ezért az ETHAA-nak megosztott irányítás keretében támogatnia kell az 1224/2009/EK tanácsi rendeletben (12) foglaltak szerinti uniós halászati ellenőrzési rendszer fejlesztését és végrehajtását. Az említett rendeletben meghatározott egyes kötelezettségek egyedi ETHAA-támogatást indokolnak, nevezetesen a kötelező hajókövető és elektronikus jelentéstételi rendszerek, a kötelező elektronikus távellenőrzési rendszerek, valamint a meghajtómotor-teljesítmény kötelező folyamatos mérése és rögzítése. A tagállamok ellenőrzési eszközökbe történő beruházásai továbbá a tengerfelügyelet és a parti őrségi feladatokkal kapcsolatos együttműködés céljára is felhasználhatók.

(27) A KHP sikere a halászati gazdálkodással összefüggő tudományos szakvélemények rendelkezésre állásától és ennélfogva a halászati adatok rendelkezésre állásától függ. Tekintettel a megbízható és hiánytalan adatok beszerzésével járó kihívásokra és költségekre, támogatni kell a tagállamoknak az (EU) 2017/1004 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (13) összhangban történő adatgyűjtésre és -kezelésre irányuló intézkedéseit, valamint hozzá kell járulni a lehető legjobb tudományos szakvélemények biztosításához. E támogatás várhatóan lehetővé fogja tenni a szinergiát a más típusú tengeri adatok gyűjtésével és kezelésével.

(28) Az ETHAA-nak támogatnia kell a KHP közvetlen és közvetett irányítás keretében történő hatékony, tudásalapú végrehajtását és irányítását tudományos szakvélemények biztosítása, az állományvédelmi intézkedésekkel kapcsolatos regionális együttműködés, valamint egy uniós halászati ellenőrzési rendszer kidolgozása és végrehajtása, a tanácsadó testületek működése és a nemzetközi szervezeteknek nyújtott önkéntes hozzájárulások révén.

(29) A gazdasági, társadalmi és környezeti szempontból fenntartható halászati tevékenységek megerősítése érdekében lehetővé kell tenni, hogy az ETHAA támogatást nyújtson a halászat és a halászflották kezelésére irányuló, az 1380/2013/EU rendelet 22. és 23. cikkének, valamint II. mellékletének megfelelő műveletekhez, valamint a tagállamok arra irányuló erőfeszítéseihez, hogy optimalizálják a rendelkezésükre álló halászati kapacitás elosztását - figyelembe véve a flottájuk szükségleteit -, anélkül, hogy növelnék a teljes halászati kapacitásukat.

(30) Tekintettel a KHP állományvédelmi célkitűzéseinek megvalósításával kapcsolatos kihívásokra, bizonyos flottaszegmensek és tengeri medencék tekintetében időnként továbbra is szükség van a flottaátalakítás támogatására. E támogatásnak szigorúan a flottakezelés javítására és a tengeri biológiai erőforrások megőrzésére és fenntartható kiaknázására kell irányulnia, valamint a halászati kapacitás és a rendelkezésre álló halászati lehetőségek közötti egyensúly elérését kell céloznia. Ezért azokban a flottaszegmensekben, amelyekben a halászati kapacitás és a rendelkezésre álló halászati lehetőségek nincsenek egyensúlyban, lehetővé kell tenni, hogy az ETHAA támogatást nyújtson a halászati tevékenységek végleges beszüntetéséhez. Ennek a támogatásnak az 1380/2013/EU rendelet 22. cikk (4) bekezdésében előírt, az azonosított strukturális többletkapacitással rendelkező flottaszegmensek kiigazítására irányuló cselekvési tervek egyik eszközének kell lennie, és azt vagy a halászhajó leselejtezésével, vagy a hajó leszerelésével és más tevékenységek céljára történő utólagos felszerelésével kell végrehajtani. Amennyiben az utólagos felszerelés a tengeri ökoszisztéma rekreációs célú halászat általi terhelésének fokozódásához vezetne, a támogatást csak akkor szabad nyújtani, ha az utólagos felszerelés összhangban van a KHP-val és a vonatkozó többéves tervek célkitűzéseivel.

(31) A KHP állományvédelmi célkitűzéseihez való hozzájárulás vagy bizonyos kivételes körülmények enyhítése érdekében lehetővé kell tenni, hogy az ETHAA támogatást nyújtson a halászati tevékenységek bizonyos állományvédelmi intézkedések végrehajtása, vészhelyzeti intézkedések végrehajtása, a fenntartható halászati partnerségi megállapodás alkalmazásának vis maior miatti megszakítása, természeti katasztrófa, környezeti esemény vagy egészségügyi válság okozta ideiglenes szüneteltetése esetén nyújtandó ellentételezéshez. Az állományvédelmi intézkedések okozta ideiglenes szüneteltetés esetén kizárólag abban az esetben nyújtható támogatás, ha a halászati erőkifejtést - tudományos szakvélemény alapján - csökkenteni kell az 1380/2013/EU rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében és 2. cikke (5) bekezdésének a) pontjában foglalt célkitűzések eléréséhez.

(32) Tekintettel arra, hogy a halászok - többek között az éghajlatváltozás és az áringadozás miatt - növekvő gazdasági és környezeti kockázatoknak vannak kitéve, lehetővé kell tenni, hogy az ETHAA támogassa a halászati ágazat rezilienciáját erősítő intézkedéseket, többek között kölcsönös kockázatkezelési alapok, biztosítási eszközök vagy más olyan kollektív rendszerek révén, amelyek növelik az ágazat kockázatkezelési és a kedvezőtlen eseményekre való reagálási képességét.

(33) A kisüzemi part menti halászatot a 12 méter teljes hosszúságot el nem érő, vontatott halászeszközt nem használó tengeri és belvízi halászhajók, valamint a partról történő halászatot folytató halászok, köztük a kagylóhalászok végzik. Ez az ágazat az Unióban lajstromozott összes halászhajó közel 75 %-át és a halászati ágazat által létrehozott összes álláshely csaknem felét képviseli. A kisüzemi part menti halászatot folytató piaci szereplők fő bevételi forrása nagymértékben függ a halállományok egészségétől. A fenntartható halászati gyakorlat ösztönzése érdekében az ETHAA-nak ezért legfeljebb 100 %-os támogatási intenzitással kedvezményes elbánásban kell részesítenie az említett piaci szereplőket, kivéve a halászhajók első beszerzéséhez, illetve a hajtómű cseréjéhez vagy korszerűsítéséhez kapcsolódó műveletek, valamint az olyan műveletek esetében, amelyek a biztonság, a munkafeltételek vagy az energiahatékonyság javítása céljából növelik a halászhajók bruttó tonnatartalmát. Emellett a tagállamoknak programjukban figyelembe kell venniük a kisüzemi part menti halászat sajátos szükségleteit, és ismertetniük kell a kisüzemi part menti halászat fejlesztése érdekében megfontolt intézkedéstípusokat.

(34) Az ETHAA-ból folyósított társfinanszírozás maximális aránya egyedi célkitűzésenként legfeljebb az elszámolható közkiadás 70 %-a lehet, a legkülső régiókban felmerülő többletköltségek ellentételezése kivételével, melynek esetében ez az arány legfeljebb 100 % lehet.

(35) A maximális támogatási intenzitásnak az összes elszámolható kiadás 50 %-ának kell lennie, bizonyos esetekben lehetővé kell azonban tenni ettől eltérő arányok meghatározását.

(36) A legkülső régiók az EUMSZ 349. cikkében említett távoli fekvésükből, valamint domborzati és éghajlati viszonyaikból adódóan sajátos kihívásokkal szembesülnek, továbbá olyan különleges adottságokkal is rendelkeznek, amelyekre egy fenntartható kék gazdaság építhető. Ezért minden egyes legkülső régió esetében az érintett tagállamok programjaihoz csatolni kell egy, a fenntartható kék gazdasági ágazatok fejlesztésére és többek között a fenntartható halászatra és akvakultúrára irányuló cselekvési tervet, valamint pénzügyi allokációt kell biztosítani e cselekvési tervek végrehajtásának támogatására. Lehetővé kell továbbá tenni, hogy az ETHAA a legkülső régiókból származó piaci szereplők számára az említett régiók elhelyezkedéséből vagy szigetjellegéből adódóan keletkező többletköltségek ellentételezésére is nyújtson támogatást. E támogatás felső határát az említett teljes pénzügyi allokáció bizonyos százalékában kell meghatározni. Ezenkívül indokolt előírni, hogy a legkülső régiók esetében a többi művelethez képest nagyobb támogatási intenzitás legyen alkalmazandó. Lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy kiegészítő finanszírozást nyújtsanak ezen támogatás végrehajtásához. Az ilyen finanszírozásról - mint állami támogatásról - értesíteni kell a Bizottságot, amely azt e rendelet alapján az említett támogatás részeként jóváhagyhatja.

(37) Lehetővé kell tenni, hogy az ETHAA megosztott irányítás keretében támogatást nyújtson a vízi biológiai sokféleség és a vízi ökoszisztémák védelméhez és helyreállításához, beleértve a szárazföldi vizeket is. E célból az ETHAA-nak támogatást kell biztosítania, hogy ellentételezze többek között a halászoknak az elvesztett halászeszközök és a tengeri hulladék - ezen belül a Sargassum-moszat - tengerből történő passzív begyűjtése miatt felmerült költségeit, valamint támogatnia kell az elveszett halászeszközök és a tengeri hulladék fogadására alkalmas létesítmények biztosítására irányuló kikötői beruházásokat. Támogatást kell biztosítani továbbá a 2008/56/EK irányelvben foglalt, a tengeri környezet jó környezeti állapotának elérését vagy fenntartását célzó intézkedésekre, az említett irányelv alapján kialakított területvédelmi intézkedések végrehajtására, valamint a 92/43/EGK tanácsi irányelv (14) alapján létrehozott priorizált intézkedési keretnek megfelelően a Natura 2000 területek kezelésére, helyreállítására és monitoringjára, továbbá a fajoknak különösen a 92/43/EGK irányelv és a 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (15) szerinti védelmére, valamint a szárazföldi vizeknek a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (16) szerint létrehozott intézkedési programnak megfelelő helyreállítására. Közvetlen irányítás keretében az ETHAA-nak támogatást kell nyújtania a tengerek tisztaságának és egészségének előmozdításához, valamint a 2018. január 16-i bizottsági közleményben kidolgozott, a műanyagok körforgásos gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos európai stratégia végrehajtásához, összhangban a tengeri környezet jó környezeti állapotának elérésére vagy fenntartására vonatkozó célkitűzéssel.

(38) A halászat és az akvakultúra hozzájárul az élelmezésbiztonsághoz és a táplálkozáshoz. Ugyanakkor becslések szerint az Unió jelenleg halászati termékeinek több mint 60 %-át importálja, ezért nagymértékben függ harmadik országoktól. Fontos kihívás az Unióban előállított, jó minőségű halprotein fogyasztásának ösztönzése, valamint az, hogy az ilyen termékek elérhető áron álljanak a fogyasztók rendelkezésére.

(39) Lehetővé kell tenni, hogy az ETHAA támogassa az akvakultúra előmozdítását és fenntartható fejlesztését, beleértve az édesvízi akvakultúrát is, a vízi állatok és növények élelmiszer és egyéb nyersanyagok előállítása céljából történő tenyésztése, illetve termesztése érdekében. Egyes tagállamokban továbbra is bonyolult adminisztratív eljárások, például a területhez való nehéz hozzáférés és nehézkes engedélyezési eljárások vannak érvényben, amelyek megnehezítik az ágazat számára a tenyésztett termékek megítélésének és versenyképességének javítását. Az ETHAA-ból nyújtott támogatásnak összhangban kell lennie az akvakultúrára irányuló, az 1380/2013/EU rendelet alapján kidolgozott többéves nemzeti stratégiai tervekkel. Különösen a környezeti fenntarthatóságra, a termelőberuházásokra, az innovációra, a szakmai készségek elsajátítására és a munkafeltételek javítására irányuló intézkedéseknek, valamint a kritikus terület- és természetgazdálkodási szolgáltatásokat biztosító kompenzációs intézkedéseknek kell támogathatóknak lenniük. A közegészségügyi intézkedéseket, az akvakultúrában nevelt állományokra vonatkozó biztosítási rendszereket és az állategészségügyi és állatjóléti intézkedéseket is indokolt támogathatóvá tenni.

(40) Az élelmezésbiztonság hatékony és jól szervezett piacokon alapul, amelyek javítják az átláthatóságot, a stabilitást, a minőséget és az ellátási lánc diverzitását, valamint a fogyasztók tájékoztatását. Ebből a célból lehetővé kell tenni, hogy az ETHAA támogassa a halászati és akvakultúra-termékek forgalmazását, összhangban az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (17) foglalt célkitűzésekkel. Ezen belül támogatást kell biztosítani mindenekelőtt a termelői szervezetek létrehozásához, a termelési és értékesítési tervek végrehajtáshoz, új kereskedelmi értékesítési lehetőségek előmozdításához, valamint a piaci információk fejlesztéséhez és terjesztéséhez.

(41) A feldolgozóiparnak szerepe van a halászati és akvakultúra-termékek elérhetőségének és minőségének biztosításában. Lehetővé kell tenni, hogy az ETHAA támogassa az említett ágazat célzott beruházásait, feltéve, hogy azok hozzájárulnak a közös piacszervezés célkitűzéseinek eléréséhez. A kis- és középvállalkozásoktól (kkv-k) eltérő vállalkozások esetében ilyen támogatások kizárólag pénzügyi eszközökön és az InvestEU-n keresztül nyújthatók, vissza nem térítendő támogatás formájában nem.

(42) Lehetővé kell tenni, hogy az ETHAA támogatást nyújtson a halászati és akvakultúra-ágazat piaci szereplőinek olyan rendkívüli események esetén biztosítandó ellentételezéséhez, amelyek jelentős piaci zavart okoznak.

(43) A part menti régiókban a munkahelyteremtés a fenntartható kék gazdaság helyileg ösztönzött fejlesztésére támaszkodik, amely felfrissíti e régiók társadalmi szerkezetét. Az óceánhasznosító ágazatok és szolgáltatások teljesítménye várhatóan felül fogja múlni a globális gazdasági növekedést, és 2030-ra jelentősen hozzá fog járulni a foglalkoztatáshoz és a növekedéshez. A kék növekedés fenntarthatósága az új tengeri vállalkozások és a biogazdaság területét célzó innováción és beruházásokon múlik, ideértve a fenntartható idegenforgalmi modelleket, az óceánalapú megújuló energiát, az innovatív, csúcstechnológiát képviselő hajógyártást, valamint az új kikötői szolgáltatásokat, amelyek képesek munkahelyeket létrehozni, miközben a helyi fejlődéshez is hozzájárulnak. Miközben a fenntartható kék gazdaságba irányuló közberuházásokat az uniós költségvetés egészében érvényesíteni kell, az ETHAA által nyújtott támogatásnak a fenntartható kék gazdaság fejlődéséhez szükséges előfeltételek megteremtésére és a szűk keresztmetszetek megszüntetésére kell fókuszálnia a beruházások elősegítése és az új piacok, technológiák vagy szolgáltatások fejlesztése érdekében. A fenntartható kék gazdaság támogatását megosztott, közvetlen és közvetett irányítással kell megvalósítani.

(44) A fenntartható kék gazdaság fejlődése nagymértékben támaszkodik a helyi érdekelt felek közötti partnerségekre, amelyek hozzájárulnak a part menti és a szárazföldi közösségek és gazdaságok életképességéhez. Az ETHAA-nak eszközöket kell biztosítania e partnerségek előmozdításához. Ehhez megosztott irányítás keretében a közösségvezérelt helyi fejlesztésen keresztül támogatást kell biztosítani. E megközelítés a part menti és belvízi halászat, az akvakultúra és a fenntartható kék gazdaság fejlesztése révén helyi szinten várhatóan növelni fogja a gazdasági diverzifikációt. A közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiáknak biztosítaniuk kell, hogy a halászati és akvakultúra-területeken a helyi közösségek - a környezeti, kulturális, társadalmi és emberi erőforrásokra építve és azokat megerősítve - jobban kiaknázzák és hasznosítsák a fenntartható kék gazdaság által kínált lehetőségeket. Ezért valamennyi helyi partnerségnek tükröznie kell a stratégiájának központi elemét azáltal, hogy biztosítja a fenntartható helyi kék gazdaságban érdekelt valamennyi fél kiegyensúlyozott részvételét és képviseletét.

(45) Lehetővé kell tenni, hogy az ETHAA - megosztott irányítás keretében - a tengeri környezet állapotával kapcsolatos ismeretek bővítését célzó adatgyűjtés, -kezelés és -felhasználás révén támogassa a tengerek és óceánok fenntartható kezelésének erősítését. E támogatásnak a 92/43/EGK és a 2009/147/EK irányelv követelményeinek teljesítésére és a tengeri területrendezés támogatására, valamint arra kell irányulnia, hogy az európai tengeri megfigyelési és adathálózat segítségével javuljon az adatminőség és intenzívebbé váljon az adatmegosztás.

(46) Az ETHAA-ból nyújtott támogatásnak közvetlen és közvetett irányítás keretében a fenntartható kék gazdaság előfeltételeit kell a középpontba helyeznie, a következők révén: a tengerpolitika integrált igazgatásának és irányításának előmozdítása, a kutatás, az innováció és a technológia fenntartható kék gazdaságban megvalósuló transzferének és elterjedésének javítása, a tengerészeti készségek és az óceánokkal kapcsolatos ismeretek fejlesztése, a fenntartható kék gazdasággal kapcsolatos társadalmi-gazdasági adatok megosztása, az alacsony szén-dioxid-kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaival szemben reziliens fenntartható kék gazdaság elősegítése, valamint a projekttervezetek és innovatív finanszírozási eszközök kidolgozása. A fent említett területekkel kapcsolatban kellő figyelmet kell fordítani a legkülső régiók sajátos helyzetére.

(47) Az óceánok területének 60 %-a a nemzeti joghatóságokon kívül esik. Ez megosztott nemzetközi felelősséget feltételez. Az óceánokat érintő legtöbb probléma - például a túlzott kiaknázás, az éghajlatváltozás, a savasodás, a szennyezés és a biológiai sokféleség csökkenése - jellegénél fogva határokon átívelő kérdés, amely ezért közös fellépést igényel. Az Egyesült Nemzetek Tengerjogi Egyezménye, amelynek a 98/392/EK tanácsi határozat (18) értelmében az Unió is szerződő fele, számos joghatósági szabályt, intézményt és egyedi keretet hozott létre az óceánokon folytatott emberi tevékenység szabályozására és irányítására. Az utóbbi években globális konszenzus alakult ki azzal kapcsolatban, hogy az óceánok egyre fokozódó terhelésének kezelése érdekében a tengeri környezet és a tengereket érintő emberi tevékenységek hatékonyabb irányítására van szükség.

(48) Globális szereplőként az Unió határozottan elkötelezte magát a nemzetközi óceánpolitikai irányítás előmozdítása iránt, összhangban a Bizottságnak és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a "Nemzetközi óceánpolitikai irányítás: az óceánjaink jövőjét biztosító menetrend" című, 2016. november 10-i közös közleményével. Az Unió óceánpolitikai irányításra vonatkozó politikája az óceánokat integrált módon kezeli. A nemzetközi óceánpolitikai irányítás nem csupán a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó menetrend és különösen a 14. fenntartható fejlődési cél elérése szempontjából bír központi jelentőséggel, hanem abból a szempontból is, hogy a jövő generációi számára biztonságos, védett, tiszta és fenntarthatóan kezelt tengerek és óceánok legyenek biztosíthatók. Az Uniónak teljesítenie kell ezeket a nemzetközi kötelezettségvállalásokat, valamint bilaterális, regionális és multilaterális szinten elő kell mozdítania a nemzetközi óceánpolitikai irányítás javítását, ideértve a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat megelőzését, megakadályozását és felszámolását, a nemzetközi óceánpolitikai irányítás keretének fejlesztését, az óceánokra és tengerekre nehezedő terhelés mérséklését, a fenntartható kék gazdaság feltételeinek megteremtését, valamint a nemzetközi óceánkutatás és az óceánokkal kapcsolatos adatok megerősítését.

(49) Az ETHAA keretében a nemzetközi óceánpolitikai irányítás előmozdítására hozott intézkedések célja a nemzetközi és regionális folyamatok, megállapodások, szabályok és intézmények átfogó keretének fejlesztése az óceánokon folytatott emberi tevékenység szabályozása és irányítása érdekében. Az ETHAA-nak támogatnia kell az Unió által a fenntartható halászati partnerségi megállapodások hatálya alá nem tartozó területek vonatkozásában különféle harmadik országokkal kötött nemzetközi megállapodásokat, valamint az Unió által a regionális halászati gazdálkodási szervezeteknek fizetendő kötelező tagsági hozzájárulásokat. A fenntartható halászati partnerségi megállapodások és a regionális halászati gazdálkodási szervezetek finanszírozása továbbra is az Unió költségvetésének különböző részeiből történik.

(50) A biztonság és a védelem területén alapvető fontosságú a határellenőrzés és a tengeri védelem javítása. Az Európai Unió Tanácsa által 2014. június 24-én elfogadott európai uniós tengeri védelmi stratégia és a hozzá kapcsolódó, 2014. december 16-án elfogadott cselekvési terv értelmében az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal, az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség közötti információmegosztás és európai határvédelmi és parti őrségi együttműködés kulcsfontosságú e célkitűzések teljesítéséhez. Éppen ezért az ETHAA-nak mind megosztott, mind közvetlen irányítás keretében támogatnia kell a tengerfelügyeletet és a parti őrségek közötti együttműködést többek között azáltal, hogy felszereléseket vásárol többcélú tengeri műveletekhez. Emellett lehetővé kell tennie az érintett ügynökségek számára, hogy a tengerfelügyelet és tengeri védelem területét érintő támogatások végrehajtása közvetett irányítás keretében történjen.

(51) A megosztott irányítás keretében minden tagállamnak egyetlen programot kell kidolgoznia, amelyet a Bizottságnak jóvá kell hagynia. A Bizottságnak értékelnie kell a programtervezeteket, figyelembe véve az ETHAA prioritásaihoz, valamint a reziliencia, a zöld átállás és a digitális átállás célkitűzéseihez való hozzájárulásuk maximalizálását. A programtervezetek értékelésekor a Bizottságnak figyelembe kell továbbá vennie azok hozzájárulását a fenntartható kisüzemi part menti halászat fejlesztéséhez, a környezeti, gazdasági és társadalmi fenntarthatósághoz, a KHP környezeti és társadalmi-gazdasági kihívásainak való megfeleléshez, a fenntartható kék gazdaság társadalmi-gazdasági teljesítményéhez, a tengeri ökoszisztémák védelméhez és helyreállításához, a tengeri hulladék csökkentéséhez, valamint az éghajlatváltozás mérsékléséhez és az ahhoz való alkalmazkodáshoz.

(52) A regionalizációval összefüggésben, illetve abból a célból, hogy a tagállamokat a programok elkészítése során stratégiai megközelítés alkalmazására sarkallja, a Bizottságnak értékelnie kell a programtervezeteket, figyelembe véve adott esetben a Bizottság által készített regionális tengermedence-elemzést, amelyben meghatározza a KHP célkitűzéseinek teljesítése szempontjából releváns közös erősségeket és hiányosságokat. Az említett elemzésnek iránymutatásul kell szolgálnia mind a tagállamok, mind pedig a Bizottság számára az egyes programok regionális kihívásokat és igényeket is érintő megtárgyalása során.

(53) Az ETHAA által a tagállamokban elért eredményeket mutatók alapján kell értékelni. A tagállamoknak az (EU) 2021/1060 rendelettel összhangban jelentést kell tenniük a kitűzött mérföldkövek és célok teljesítése terén elért haladásról. E célból létre kell hozni egy monitoring- és értékelési keretet.

(54) Az ETHAA által a környezetvédelmi és az éghajlatpolitikai célkitűzések megvalósításához az (EU) 2021/1060 rendelettel összhangban nyújtott támogatásra vonatkozó információszolgáltatás céljából létre kell hozni egy, a beavatkozási típusokon alapuló módszertant. E módszertan keretében külön súlyozni kell a nyújtott támogatásokat annak függvényében, hogy az egyes támogatások milyen mértékben járulnak hozzá a környezetvédelmi és éghajlatpolitikai célkitűzésekhez.

(55) A jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodás (19) (22) és (23) bekezdése alapján az ETHAA-t egyedi monitoringkövetelményeknek megfelelően gyűjtött információk alapján értékelni kell, ugyanakkor el kell kerülni a különösen a tagállamokra nehezedő adminisztratív terhet és a túlszabályozást. E követelményeknek adott esetben mérhető mutatókat is magukban kell foglalniuk, amelyek alapján értékelhetők az ETHAA gyakorlatban kifejtett hatásai.

(56) A Bizottságnak tájékoztatási és kommunikációs tevékenységeket kell végeznie az ETHAA-hoz, valamint az az alapján végzett intézkedésekhez és az elért eredményekhez kapcsolódóan. Az ETHAA számára elkülönített pénzügyi forrásoknak az Unió politikai prioritásaira vonatkozó intézményi kommunikációhoz is hozzá kell járulniuk, amennyiben azok kapcsolódnak az ETHAA prioritásaihoz.

(57) A költségvetési rendelettel, a 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel (20), valamint a 2988/95/EK, Euratom (21), a 2185/96/Euratom, EK (22) és az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelettel (23) összhangban az Unió pénzügyi érdekeit arányos intézkedések útján kell védeni, ideértve a szabálytalanságok - többek között a csalás - megelőzésére, feltárására, korrekciójára és kivizsgálására, az elveszített, jogalap nélkül kifizetett vagy szabálytalanul felhasznált források visszafizettetésére, valamint adott esetben a közigazgatási szankciók kiszabására vonatkozó intézkedéseket. Így különösen az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a 2185/96/Euratom, EK és a 883/2013/EU, Euratom rendelettel összhangban hatáskörrel rendelkezik arra, hogy vizsgálatokat - többek között helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat - végezzen annak megállapítása céljából, hogy történt-e olyan csalás, korrupció vagy bármilyen más jogellenes tevékenység, amely sérti az Unió pénzügyi érdekeit. Az Európai Ügyészség az (EU) 2017/1939 rendelettel összhangban hatáskörrel rendelkezik arra, hogy nyomozást és vádhatósági eljárást folytasson az (EU) 2017/1371 európai parlamenti és tanácsi irányelv (24) értelmében az Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények esetében. A költségvetési rendelettel összhangban minden olyan személynek vagy szervezetnek, aki, illetve amely uniós forrásokban részesül, maradéktalanul együtt kell működnie az Unió pénzügyi érdekeinek védelme céljából, biztosítania kell a Bizottság, az OLAF, a Számvevőszék, valamint - az (EU) 2017/1939 rendelet alapján megerősített együttműködésben részt vevő tagállamok esetében - az Európai Ügyészség számára a szükséges jogokat és hozzáférést, valamint gondoskodnia kell arról, hogy az uniós források felhasználásában részt vevő harmadik felek ezekkel egyenértékű jogokat biztosítsanak. A tagállamoknak meg kell előzniük, fel kell tárniuk és hatékonyan kezelniük kell a kedvezményezettek által elkövetett bármely szabálytalanságot, ideértve a csalást is. A tagállamoknak jelentést kell tenniük a Bizottságnak bármely feltárt szabálytalanságról, ideértve a csalást is, és az ilyen szabálytalanságok tekintetében, illetve bármely OLAF-vizsgálat tekintetében hozott monitoring intézkedésekről.

(58) Az uniós források felhasználása és az e forrásokkal való eredményes pénzgazdálkodás - és különösen a felhasznált pénzösszegek nyilvános ellenőrzésének megerősítése - tekintetében az átláthatóság fokozása érdekében bizonyos, az ETHAA keretében finanszírozott műveletekre vonatkozó információkat az (EU) 2021/1060 rendeletnek megfelelően közzé kell tenni egy tagállami weboldalon. Amikor a tagállamok az ETHAA keretében finanszírozott műveletekkel kapcsolatos információkat tesznek közzé, be kell tartaniuk a személyes adatok védelmére vonatkozóan az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (25) meghatározott szabályokat.

(59) E rendelet egyes nem alapvető rendelkezéseinek kiegészítése érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következők tekintetében: a kérelmek befogadhatósági kritériumai vonatkozásában a kérelem befogadhatatlanságát eredményező küszöbérték és a befogadhatatlansági időtartam megállapítása; a nyújtott támogatás súlyos jogsértések esetén történő visszafizettetésére vonatkozó szabályok; a befogadhatatlansági időtartam kezdő és záró időpontjai, valamint a befogadhatatlansági időtartam lerövidítésére vonatkozó feltételek; továbbá a legkülső régiók sajátos hátrányaiból eredő többletköltségek kiszámítására vonatkozó kritériumok meghatározása. E rendelet egyes nem alapvető rendelkezéseinek módosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra is, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el további alapvető teljesítménymutatók bevezetése érdekében. Az 508/2014/EU rendelettel létrehozott rendszerről az e rendelettel létrehozott rendszerre történő zökkenőmentes áttérés elősegítése érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni továbbá arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendeletnek az átmeneti rendelkezések megállapítása révén történő kiegészítésére vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban megállapított elvekkel összhangban kerüljön sor. Így különösen a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(60) E rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni a következők tekintetében: munkaprogramok; az energiahatékony technológiák azonosítása; a halászhajók hajtóműve által történő szén-dioxid-kibocsátás csökkenésének méréséhez szükséges módszertani elemek meghatározása; a rendkívüli események fennállása; a szabályok tagállamok általi be nem tartása olyan eseteinek meghatározása, amelyek a kifizetési határidő megszakítását eredményezhetik; a kifizetések abban az esetben történő felfüggesztése, ha a tagállam súlyosan megsérti az alkalmazandó szabályokat; pénzügyi korrekciók; a vonatkozó műveleti szintű végrehajtási adatok azonosítása és benyújtása. Ezeket a végrehajtási hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (26) megfelelően kell gyakorolni, kivéve ami munkaprogramokat beleértve a technikai segítségnyújtást is - és a rendkívüli esemény fennállását illeti.

(61) A költségvetési rendelet 193. cikkének (2) bekezdésének megfelelően lehetővé kell tenni, hogy már megkezdett intézkedésre is odaítélhető legyen vissza nem térítendő támogatás, ha a pályázó bizonyítani tudja, hogy az intézkedést a vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó megállapodás aláírása előtt meg kellett kezdenie. A vissza nem térítendő támogatás elnyerésére irányuló pályázat benyújtásának időpontja előtt felmerült költségek azonban - a kellően indokolt, kivételes esetek kivételével - nem számolhatók el. Az uniós támogatásokban bekövetkező, az Unió érdekeit esetlegesen sértő fennakadások elkerülése érdekében lehetővé kell tenni, hogy a finanszírozási határozat a 2021-2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret kezdetén korlátozott ideig - kizárólag kellően indokolt esetben - rendelkezzen a tevékenységeknek és költségeknek a 2021-es pénzügyi év kezdetétől való támogathatóságáról, illetve elszámolhatóságáról, még abban az esetben is, ha azokat a vissza nem térítendő támogatás elnyerésére irányuló pályázat benyújtása előtt hajtották végre, illetve azt megelőzően merültek fel. Ugyanezen okokból és azonos feltételek mellett a működési támogatások tekintetében el kell térni a költségvetési rendelet 193. cikkének (4) bekezdésétől.

(62) Mivel e rendelet céljait a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban terjedelmük és hatásuk miatt e célok jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

(63) Az érintett szakpolitikai területen nyújtott támogatás folytonosságának biztosítása és a végrehajtásnak a 2021-2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret kezdetétől való lehetővé tétele érdekében a közvetlen és közvetett irányítás keretében nyújtott támogatás tekintetében rendelkezni kell e rendelet visszamenőleges hatályú, 2021. január 1-jétől történő alkalmazásáról. Következésképpen e rendeletnek sürgősen, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. CÍM

ÁLTALÁNOS KERET

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet a 2021. január 1-jétől 2027. december 31-ig tartó időszakra létrehozza az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapot (a továbbiakban: az ETHAA). Az ETHAA időtartama a 2021-2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret időtartamához igazodik. E rendelet megállapítja az ETHAA prioritásait, az ETHAA költségvetését, valamint az uniós finanszírozás nyújtására vonatkozó konkrét szabályokat, kiegészítve ezzel az (EU) 2021/1060 rendeletnek az ETHAA-ra vonatkozó általános szabályait.

2. cikk

Fogalommeghatározások

(1) E rendelet alkalmazásában és e cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül az 1380/2013/EU rendelet 4. cikkében, az 1379/2013/EU rendelet 5. cikkében, az 1224/2009/EK rendelet 4. cikkében, az (EU) 2021/523 rendelet 2. cikkében és az (EU) 2021/1060 rendelet 2. cikkében említett fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

(2) E rendelet alkalmazásában:

1. "közös információmegosztási környezet" vagy "CISE": a tengerfelügyeletben részt vevő hatóságok közötti, ágazatokon átívelő és határokon átnyúló információcsere támogatására kifejlesztett rendszerekből álló környezet, amelynek célja, hogy a hatóságok pontosabb információkkal rendelkezzenek a tengereken folyó tevékenységekről;

2. "parti őrség": a parti őrségi feladatokat ellátó nemzeti hatóságok, amelyeknek a feladatai felölelik a tengerészeti biztonságot, a tengeri védelmet, a tengeri vámügyi tevékenységeket, a tiltott kereskedelem és csempészet megelőzését és visszaszorítását, az ezzel összefüggő tengeri bűnüldözést, a tengeri határellenőrzést, a tengerfelügyeletet, a tengeri környezet védelmét, a kutatást és mentést, a baleseti- és katasztrófareagálást, a halászati ellenőrzést és felügyeletet, valamint az ezekkel kapcsolatos egyéb tevékenységeket;

3. "európai tengeri megfigyelési és adathálózat" vagy "EMODnet": tengeri adatokat és metaadatokat gyűjtő partnerség, amelynek célja, hogy biztosított minőségű, interoperábilis és harmonizált tengeri adatokat kínálva könnyebben elérhetővé és használhatóvá tegye ezeket a fragmentált forrásokat a köz- és magánszektorbeli felhasználók számára;

4. "felderítő halászat": egy adott területen végzett bármely kereskedelmi célú, annak érdekében folytatott halászati művelet, hogy megvizsgálják a halászati erőforrásoknak az adott területen kereskedelmi céllal korábban nem halászott halállományok tekintetében történő rendszeres, hosszú távú kiaknázásának jövedelmező voltát és biológiai fenntarthatóságát;

5. "halász": minden olyan természetes személy, aki az érintett tagállam által elismerten kereskedelmi célú halászati tevékenységet folytat;

6. "belvízi halászat": a szárazföldi vizeken hajókkal vagy egyéb - többek közt a jéghalászatra használt - eszközökkel, kereskedelmi célból végzett halászati tevékenységek;

7. "nemzetközi óceánpolitikai irányítás": az Unió azon kezdeményezése, amellyel javítani kívánja a nemzetközi és regionális folyamatok, megállapodások, intézkedések, szabályok és intézmények keretét, mégpedig egy koherens, ágazatokon átívelő és szabályokon alapuló megközelítés révén, az óceánok és tengerek egészségének, biztonságának, védelmének, tisztaságának és fenntartható kezelésének a biztosítása érdekében;

8. "kirakodóhely": az (EU) 2017/352 európai parlamenti és tanácsi rendelet (27) 2. cikkének 16. pontjában meghatározottak szerinti tengeri kikötőtől eltérő olyan hely, amelyet a tagállam hivatalosan elismer, amelynek használata nem korlátozódik a tulajdonosára, és amelyet elsősorban kisüzemi part menti halászhajók általi kirakodások céljára használnak;

9. "tengerpolitika": uniós szakpolitika, amelynek célja az integrált és koherens döntéshozatal előmozdítása, hogy ezáltal a következetes, tengeri vonatkozású politikák és megfelelő nemzetközi együttműködés révén maximalizálható legyen az Unió - és különösen a part menti és szigetjellegű térségek, a legkülső régiók, valamint a fenntartható kék gazdasági ágazatok - fenntartható fejlődése, gazdasági növekedése és társadalmi kohéziója;

10. "tengeri védelem és tengerfelügyelet": annak érdekében végzett tevékenységek, hogy átfogó módon felmérhető, szükség esetén megelőzhető, valamint kezelhető legyen a tengeri területekkel kapcsolatos valamennyi olyan esemény és intézkedés, amely hatással lehet a tengerészeti biztonságra és a tengeri védelemre, a bűnüldözésre, a védelemre, a határellenőrzésre, a tengeri környezet védelmére, a halászati ellenőrzésre és az Unió kereskedelmi és gazdasági érdekeire;

11. "tengeri területrendezés": az a folyamat, amelynek során az érintett tagállami hatóságok - ökológiai, gazdasági és társadalmi célkitűzések elérése érdekében - elemzik és megszervezik a tengeri területeken folytatott emberi tevékenységeket;

12. "közjogi szerv": állami, regionális vagy helyi hatóságok, közjogi intézmények, illetve egy vagy több ilyen hatóság vagy egy vagy több ilyen szerv alkotta társulások;

13. "tengermedence-stratégia": olyan integrált keret, amely a tagállamok, és adott esetben harmadik országok előtt álló, egy adott tengermedencében vagy egy vagy több tengermedencerészben felmerülő tengeri és tengerészeti kihívásoknak a kezelését, valamint az együttműködésnek és a koordinációnak a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megvalósítása érdekében történő előmozdítását szolgálja. A tengermedence-stratégiát a Bizottság dolgozza ki az érintett tagállamokkal és harmadik országokkal, azok régióival és szükség esetén egyéb érdekelt felekkel együttműködésben;

14. "kisüzemi part menti halászat":

a) 12 méter teljes hosszúságot el nem érő és az 1967/2006/EK tanácsi rendelet (28) 2. cikkének 1. pontjában meghatározott vontatott halászfelszereléssel nem rendelkező, tengeri vagy belvízi halászhajóval folytatott halászati tevékenységek; vagy

b) a partról történő halászatot folytató halászok - köztük a kagylóhalászok - által folytatott halászati tevékenységek;

15. "fenntartható kék gazdaság": a belső piacon végzett minden olyan ágazati és ágazatokon átívelő gazdasági tevékenység, amely az óceánokkal, tengerekkel, partvidékekkel és szárazföldi vizekkel kapcsolatos, kiterjed az Unió szigetjellegű és legkülső régióira és tenger nélküli országaira, valamint magában foglalja az olyan feltörekvő ágazatokat és az olyan nem piaci árukat és szolgáltatásokat, amelyek célja a környezeti, társadalmi és gazdasági fenntarthatóság hosszú távú biztosítása, és amelyek összhangban állnak a fenntartható fejlődési célokkal - és azok közül is mindenekelőtt a 14. fenntartható fejlődési céllal -, továbbá az Unió környezetvédelmi jogszabályaival.

3. cikk

Prioritások

Az ETHAA feladata, hogy hozzájáruljon a KHP és az uniós tengerpolitika végrehajtásához. Prioritásai a következők:

1. a fenntartható halászat támogatása és a vízi biológiai erőforrások helyreállításának és védelmének előmozdítása;

2. a fenntartható akvakultúra-tevékenységeknek, valamint a halászati és akvakultúra-termékek feldolgozásának és piaci értékesítésének előmozdítása, hozzájárulva ezáltal az Unión belüli élelmezésbiztonsághoz;

3. a fenntartható kék gazdaság létrejöttének elősegítése a part menti, szigeti és belső területeken, valamint a halászattal és akvakultúrával foglalkozó közösségek fejlesztésének előmozdítása;

4. a nemzetközi óceánpolitikai irányítás erősítése, valamint a tengerek és óceánok biztonságának, védelmének, tisztaságának és fenntartható kezelésének biztosítása.

Az ETHAA keretében nyújtott támogatásnak hozzá kell járulnia a környezetvédelmi és az éghajlatváltozás mérséklésével, valamint az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással kapcsolatos uniós célkitűzések megvalósításához. Ezt a hozzájárulást a IV. mellékletben foglalt módszertan szerint kell monitorozni.

II. FEJEZET

Pénzügyi keret

4. cikk

Költségvetés

(1) Az ETHAA 2021. január 1. és 2027. december 31. közötti időszakban történő végrehajtását szolgáló pénzügyi keretösszeg folyó áron 6 108 000 000 EUR.

(2) A pénzügyi keretösszegnek az ETHAA céljára az e rendelet II. címe alapján elkülönített részét megosztott irányítás keretében kell végrehajtani az (EU) 2021/1060 rendelettel és a költségvetési rendelet 63. cikkével összhangban.

(3) A pénzügyi keretösszegnek az ETHAA céljára az e rendelet III. címe alapján elkülönített részét vagy közvetlenül a Bizottság hajtja végre a költségvetési rendelet 62. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban, vagy pedig közvetett irányítás keretében kell végrehajtani az említett rendelet 62. cikke (1) bekezdésének c) pontjával összhangban.

5. cikk

A megosztott irányítás keretébe tartozó költségvetési források

(1) A megosztott irányítás keretébe tartozó pénzügyi keretösszegnek a II. címben meghatározott része - az V. mellékletben foglalt éves bontásnak megfelelően - folyó áron 5 311 000 000 EUR.

(2) A legkülső régiókban végzett műveletek esetében az V. mellékletben foglalt uniós pénzügyi támogatásból minden érintett tagállam legalább az alábbi összeget allokálja:

a) 102 000 000 EUR az Azori-szigetek és Madeira számára;

b) 82 000 000 EUR a Kanári-szigetek számára;

c) 131 000 000 EUR Guadeloupe, Francia Guyana, Martinique, Mayotte, Réunion és Saint-Martin számára.

(3) A 24. cikkben említett ellentételezés nem haladhatja meg az e cikk (2) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett allokációk bármelyikének 60 %-át, illetve a legkülső régiókra vonatkozó egyes cselekvési tervekben indokolt körülmények között annak 70 %-át.

(4) A tagállamonként allokált uniós pénzügyi támogatás legalább 15 %-át az (EU) 2021/1060 rendelet 21. cikke (1) és (2) bekezdésével összhangban összeállított és benyújtott program keretében, az e rendelet 14. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett egyedi célkitűzéshez kell hozzárendelni. Az uniós vizekhez hozzáféréssel nem rendelkező tagállamok alacsonyabb százalékos arányt is megállapíthatnak, ellenőrzési és adatgyűjtési feladataik mértéke szerint.

(5) Az ETHAA által a 17-21. cikkben említett támogatáshoz tagállamonként allokált uniós pénzügyi támogatás együttesen nem haladhatja meg az alábbi küszöbértékek közül a magasabbikat:

a) 6 000 000 EUR; vagy

b) a tagállamonként allokált uniós pénzügyi támogatás 15 %-a.

(6) Az (EU) 2021/1060 rendelet 36. és 37. cikkével összhangban az ETHAA valamely tagállam kezdeményezésére technikai segítséget nyújthat az ETHAA hatékony kezeléséhez és felhasználásához.

6. cikk

A megosztott irányítás keretébe tartozó források elosztása

A 5. cikk (1) bekezdésében említett tagállami kötelezettségvállalások céljára a 2021 és 2027 közötti időszakban rendelkezésre álló forrásokat az V. melléklet állapítja meg.

7. cikk

A közvetlen és közvetett irányítás keretébe tartozó költségvetési források

(1) A pénzügyi keretösszeg közvetlen és közvetett irányítás keretébe tartozó része a III. címben meghatározottak szerint folyó áron 797 000 000 EUR.

(2) Az (1) bekezdésben említett összeg felhasználható az ETHAA végrehajtásához kapcsolódó technikai és igazgatási segítségnyújtásra, így például előkészítő, monitoring, kontroll-, audit- és értékelési tevékenységekhez, a vállalati információtechnológiai rendszereket is ideértve.

Az ETHAA a Bizottság kezdeményezésére a pénzügyi keretösszegnek az 4. cikk (1) bekezdésében említett 1,5 %-os felső határáig támogathatja különösen az alábbiakat:

a) technikai segítségnyújtás e rendelet végrehajtásához az (EU) 2021/1060 rendelet 35. cikkében említettek szerint;

b) fenntartható halászati partnerségi megállapodások előkészítése, monitoringja és értékelése, valamint az Unió részvétele regionális halászati gazdálkodási szervezetekben;

c) helyi akciócsoportokból álló, európai szintű hálózat létrehozása.

(3) Az ETHAA támogatja az e rendelet végrehajtásához kapcsolódó tájékoztató és kommunikációs tevékenységek költségeit.

III. FEJEZET

Programozás

8. cikk

A megosztott irányítás keretében nyújtott támogatáshoz kapcsolódó programozás

(1) Az (EU) 2021/1060 rendelet 21. cikkével összhangban minden tagállam egyetlen programot készít az e rendelet 3. cikkében foglalt prioritások végrehajtása érdekében (a továbbiakban: a program).

A tagállamok a program elkészítése során adott esetben törekednek a regionális és/vagy helyi kihívások figyelembevételére, és az (EU) 2021/1060 rendelet 71. cikkének (3) bekezdésével összhangban közreműködő szervezeteket jelölhetnek ki.

(2) Az (EU) 2021/1060 rendelet 5. cikkében foglalt szakpolitikai célkitűzések teljesítése céljából az e rendelet II. címe szerint nyújtott támogatást az e rendelet II. mellékletében foglalt prioritások és egyedi célkitűzések mentén kell megszervezni.

(3) Az (EU) 2021/1060 rendelet 22. cikkében említett elemeken túlmenően a programnak a következőket kell tartalmaznia:

a) helyzetelemzés az erősségek, gyengeségek, lehetőségek és fenyegetések számbavételével, és annak meghatározása, hogy milyen igényeket kell kezelni az adott földrajzi területen, ideértve adott esetben a program szempontjából releváns tengermedencéket is;

b) adott esetben a 35. cikkben említett, a legkülső régiókra vonatkozó cselekvési tervek.

(4) Az erősségek, gyengeségek, lehetőségek és fenyegetések számbavételével végzett, az e cikk (3) bekezdésének a) pontjában említett helyzetelemzés során a tagállamok figyelembe veszik a kisüzemi part menti halászat sajátos igényeit, az (EU) 2021/1060 rendelet V. mellékletében foglaltak szerint.

A fenntartható kisüzemi part menti halászat fejlesztéséhez hozzájáruló egyedi célkitűzések tekintetében a tagállamok ismertetik az e célra figyelembe vett intézkedéstípusokat, az (EU) 2021/1060 rendelet 22. cikke (3) bekezdése d) pontjának i. alpontjában és V. mellékletében foglaltak szerint.

Az irányító hatóságnak törekednie kell arra, hogy lehetséges egyszerűsítési intézkedések - mint például a kérelmek egyszerűsített formanyomtatványának - kialakítása céljával figyelembe vegye a kisüzemi part menti halászatot folytató piaci szereplők sajátosságait.

(5) A Bizottság a programot az (EU) 2021/1060 rendelet 23. cikkével összhangban értékeli. Az értékelésében a Bizottság különösen az alábbi szempontokat veszi figyelembe:

a) a program által a 3. cikkben foglalt prioritásokhoz, továbbá a rezilienciára, valamint a zöld és a digitális átállásra vonatkozó célkitűzéshez nyújtott hozzájárulásnak a maximalizálása, egyebek mellett innovatív megoldások széles skáláján keresztül;

b) a program hozzájárulása a fenntartható kisüzemi part menti halászat fejlesztéséhez;

c) a program hozzájárulása a környezeti, gazdasági és társadalmi fenntarthatósághoz;

d) a flották halászati kapacitása és a rendelkezésre álló halászati lehetőségek közötti egyensúly, amint arról a tagállamok az 1380/2013/EU rendelet 22. cikkének (2) bekezdésével összhangban évente jelentést tesznek;

e) adott esetben az 1380/2013/EU rendelet 9. és 10. cikke szerint elfogadott többéves irányítási tervek, az 1967/2006/EK rendelet 19. cikke szerint elfogadott irányítási tervek, valamint a regionális halászati gazdálkodási szervezetek által elfogadott azon ajánlások, amelyek kötik az Uniót;

f) az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkében említett kirakodási kötelezettség végrehajtása;

g) a fenntartható kék gazdaság társadalmi-gazdasági teljesítményével kapcsolatos legújabb kutatási eredmények, különösen a halászati és akvakultúra-ágazatban;

h) adott esetben a Bizottság által készített, a regionális tengermedencékre vonatkozó elemzések, amelyek tartalmazzák, hogy melyek az egyes tengermedencék közös erősségei és gyengeségei a KHP 1380/2013/EU rendelet 2. cikkében foglaltak szerinti célkitűzéseinek az elérése szempontjából;

i) a program hozzájárulása a tengeri ökoszisztémák védelméhez és helyreállításához, a Natura 2000-hez kapcsolódó támogatásnak pedig összhangban kell állnia a 92/43/EGK irányelv 8. cikkének (4) bekezdése szerint létrehozott, az intézkedések fontossági sorrendben történő végrehajtására vonatkozó tervvel;

j) a program hozzájárulása a tengeri hulladék csökkentéséhez, összhangban az (EU) 2019/904 európai parlament és tanácsi irányelvvel (29);

k) a program hozzájárulása az éghajlatváltozás mérsékléséhez és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz.

9. cikk

A közvetlen és közvetett irányítás keretében nyújtott támogatás programozása

A III. cím végrehajtása érdekében a Bizottság a munkaprogramok meghatározásáról szóló végrehajtási jogi aktusokat fogad el. A munkaprogramok adott esetben meghatározzák az 56. cikkben említett vegyesfinanszírozási műveletekre fenntartott teljes összeget. Az említett végrehajtási jogi aktusokat - a technikai segítségnyújtásra vonatkozóak kivételével - a 63. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

II. CÍM

MEGOSZTOTT IRÁNYÍTÁS KERETÉBEN NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

I. FEJEZET

Általános támogatási alapelvek

10. cikk

Állami támogatás

(1) E cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül az EUMSZ 107., 108. és 109. cikke alkalmazandó a tagállamok által a halászati és akvakultúra-ágazatban tevékenykedő vállalkozások részére nyújtott támogatásokra.

(2) Az EUMSZ 107., 108. és 109. cikke mindazonáltal nem alkalmazandó a tagállamok által az e rendelet szerint teljesített és az EUMSZ 42. cikkének hatálya alá tartozó kifizetésekre.

(3) Azokat a nemzeti rendelkezéseket, amelyek a (2) bekezdésben említett kifizetések tekintetében az e rendelet rendelkezésein túlmutató állami finanszírozást határoznak meg, összességében az (1) bekezdés szerint kell kezelni.

(4) Az EUMSZ I. mellékletében felsorolt azon halászati és akvakultúra-termékekre vonatkozóan, amelyekre a Szerződés 107., 108. és 109. cikkét kell alkalmazni, a Bizottság az EUMSZ 108. cikkével összhangban működési támogatást engedélyezhet az EUMSZ 349. cikkében említett legkülső régiók halászati és akvakultúra-termékeket termelő, feldolgozó és forgalmazó ágazatai tekintetében, az ezekben a régiókban jellemző, az elszigeteltségből, szigetjellegből vagy a távoli fekvésből fakadó nehézségek enyhítése céljából.

11. cikk

A kérelmek befogadhatósága

(1) A piaci szereplő által benyújtott támogatási kérelem az e cikk (4) bekezdése alapján meghatározott ideig nem fogadható be, ha az illetékes hatóság megállapította, hogy az érintett piaci szereplő:

a) az 1005/2008/EK tanácsi rendelet (30) 42. cikke vagy az 1224/2009/EK rendelet 90. cikke szerinti, vagy az Európai Parlament és a Tanács által a KHP keretében elfogadott egyéb jogszabály szerinti súlyos jogsértéseket követett el;

b) az 1005/2008/EK tanácsi rendelet 40. cikkének (3) bekezdésében meghatározottak szerint a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászatot folytató hajók uniós jegyzékében szereplő halászhajók vagy az említett rendelet 33. cikkében meghatározottak szerint nem együttműködő harmadik országnak minősülő ország lobogója alatt közlekedő hajók üzemeltetésében, irányításában vagy tulajdonlásában érintett; vagy

c) elkövette a 2008/99/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (31) 3. és 4. cikkében meghatározott, a környezettel kapcsolatos bűncselekmények valamelyikét, amennyiben a támogatási kérelmet az e rendelet 27. cikke szerint nyújtották be.

(2) Ha az e cikk (1) bekezdésében említett esetek bármelyike előfordul a támogatási kérelem benyújtásától a végső kifizetést követő ötéves időszakban, akkor az ETHAA-ból az említett kérelemhez kapcsolódóan nyújtott támogatást e rendelet 44. cikkével és az (EU) 2021/1060 rendelet 103. cikkével összhangban vissza kell fizettetni a piaci szereplővel.

(3) Az érintett tagállammal kötött partnerségi megállapodásban meghatározott, messzebb ható nemzeti jogszabályok sérelme nélkül, valamely piaci szereplő által benyújtott támogatási kérelem nem fogadható be az e cikk (4) bekezdése alapján meghatározott ideig, ha az érintett illetékes hatóság jogerős határozatban megállapította, hogy a piaci szereplő az (EU) 2017/1371 irányelv 3. cikke értelmében vett csalást követett el az ETHA vagy az ETHAA összefüggésében.

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 62. cikknek megfelelően, az e rendeletet kiegészítő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következőkre vonatkozóan:

a) a kérelem befogadhatatlanságát eredményező küszöbérték, valamint az e cikk (1) és (3) bekezdésében említett befogadhatatlansági időtartam megállapítása; ezen időtartamnak arányosnak kell lennie az elkövetett súlyos jogsértések, bűncselekmények vagy csalás jellegét, súlyosságát, időtartamát, illetve ismétlődését tekintve, és legalább egy évnek kell lennie;

b) e rendelet 44. cikkével és az (EU) 2021/1060 rendelet 103. cikkével összhangban, a nyújtott támogatás e cikk (2) bekezdése szerinti visszafizettetésére vonatkozó szabályok, amelyeknek arányosaknak kell lenniük az elkövetett súlyos jogsértések vagy bűncselekmények jellegét, súlyosságát, időtartamát és ismétlődését tekintve;

c) az (1) és a (3) bekezdésben említett időszakok vonatkozó kezdő és záró időpontjai, valamint a befogadhatatlansági időtartam lerövidítésére vonatkozó feltételek.

(5) A tagállamok nemzeti szabályaikkal összhangban a (4) bekezdés szerint meghatározottnál hosszabb befogadhatatlansági időtartamot is alkalmazhatnak. A tagállamok a belvízi halászatot folytató olyan piaci szereplők által benyújtott támogatási kérelmekre is alkalmazhatnak befogadhatatlansági időszakot, akik a nemzeti szabályok értelmében súlyos jogsértéseket követtek el.

(6) A tagállamoknak előírják, hogy az ETHAA keretében támogatási kérelmet benyújtó piaci szereplők adjanak át az irányító hatóságnak egy aláírt nyilatkozatot, amelyben megerősítik, hogy az e cikk (1) és (3) bekezdésében felsorolt esetek egyike sem vonatkozik rájuk. A tagállamok a kérelem jóváhagyása előtt az 1224/2009/EK rendelet 93. cikkében említett, a jogsértések nemzeti nyilvántartása szerint rendelkezésre álló információk vagy bármely más rendelkezésre álló adat alapján ellenőrzik a nyilatkozat helytállóságát.

Az e bekezdés első albekezdésében említett ellenőrzés céljából a tagállamok valamely más tagállam kérésére rendelkezésre bocsátják az 1224/2009/EK rendelet 93. cikkében említett, a jogsértések nemzeti nyilvántartásában foglalt információkat.

12. cikk

Az ETHAA-ból megosztott irányítás keretében nyújtott támogatásra való jogosultság

(1) A kiadások elszámolhatóságára vonatkozóan az (EU) 2021/1060 rendeletben megállapított szabályok sérelme nélkül a tagállamok az e cím szerinti támogatásra választhatnak ki olyan műveleteket, amelyek:

a) a 8. cikk (2) bekezdésében foglalt prioritások és egyedi célkitűzések hatálya alá tartoznak;

b) nem minősülnek a 13. cikk szerinti nem támogatható műveletnek; valamint

c) összhangban vannak az alkalmazandó uniós joggal.

(2) Az ETHAA keretében támogatni lehet olyan fedélzeti beruházásokat, amelyekre szükség van a (EU) 2017/159 irányelv szerinti fakultatív rendelkezések foganatosítása érdekében a tagállamok által bevezetett követelményeknek való megfeleléshez.

13. cikk

Nem támogatható műveletek, illetve nem elszámolható kiadások

Az alábbi műveletek nem támogathatók, illetve az alábbi kiadások nem számolhatók el az ETHAA keretében:

a) a halászhajó halászati kapacitását növelő műveletek, amennyiben a 19. cikk másként nem rendelkezik;

b) olyan berendezés beszerzése, amely növeli a halászhajó halfelderítő képességét;

c) halászhajók építése, beszerzése vagy importálása, amennyiben a 17. cikk másként nem rendelkezik;

d) halászhajók átadása harmadik országok részére vagy valamely harmadik ország lobogójára történő átlobogózása többek között oly módon, hogy közös vállalkozást hoznak létre harmadik országbeli partnerekkel;

e) halászati tevékenységek ideiglenes szüneteltetése vagy végleges beszüntetése, amennyiben a 20. és a 21. cikk másként nem rendelkezik;

f) felderítő halászat;

g) vállalkozás tulajdonjogának átruházása;

h) közvetlen állománypótlás, kivéve, ha azt valamely uniós jogi aktus állomány-visszatelepítési vagy más állományvédelmi intézkedésként kifejezetten előírja, illetve kísérleti visszatelepítés esetén;

i) új kikötők vagy új árverési csarnokok építése, kivéve az új kirakodóhelyek építését;

j) olyan piaci intervenciós mechanizmusok, amelyek célja halászati vagy akvakultúra-termékek ideiglenes vagy végleges visszavonása a piacról a kínálat csökkentése, és ezáltal az árcsökkenés megelőzése vagy az árak emelése érdekében, amennyiben a 26. cikk (2) bekezdése másként nem rendelkezik;

k) a halászhajók fedélzetén végrehajtott olyan beruházások, amelyekre szükség van a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában hatályban lévő uniós jogban előírt követelmények betartásához - ideértve a regionális halászati gazdálkodási szervezetek összefüggésében az Unióra háruló kötelezettségekből eredő követelményeket -, amennyiben a 22. cikk másként nem rendelkezik;

l) olyan halászhajók fedélzetén végrehajtott beruházások, amelyek a támogatási kérelem benyújtásának évét megelőző két naptári évben kevesebb, mint 60 napot töltöttek halászati tevékenységek végzésével;

m) halászhajó fő- vagy segédhajtóművének cseréje vagy korszerűsítése, amennyiben a 18. cikk másként nem rendelkezik.

II. FEJEZET

1. prioritás: A fenntartható halászat támogatása és a vízi biológiai erőforrások helyreállításának és védelmének előmozdítása

1. szakasz

A támogatás köre

14. cikk

Egyedi célkitűzések

(1) Az e fejezet alapján nyújtott támogatásnak olyan beavatkozásokra kell vonatkoznia, amelyek a következő egyedi célkitűzések közül egy vagy több teljesítése révén hozzájárulnak a KHP tekintetében az 1380/2013/EU rendelet 2. cikkében meghatározott célkitűzések megvalósításához:

a) a gazdasági, társadalmi és környezeti szempontból fenntartható halászati tevékenységek megerősítése;

b) az energiahatékonyság növelése és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése a halászhajók hajtóművének cseréje vagy korszerűsítése révén;

c) a halászati kapacitás halászati lehetőségekhez való hozzáigazításának előmozdítása a halászati tevékenységek végleges beszüntetése esetén, ideiglenes szüneteltetésük esetén pedig a tisztességes életszínvonal elősegítése;

d) a hatékony halászati ellenőrzésnek és végrehajtásnak - a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelmet is beleértve -, valamint a tudásalapú döntéshozatal számára megbízható adatok rendelkezésre állásának az előmozdítása;

e) egyenlő versenyfeltételek előmozdítása a legkülső régiókból származó halászati és akvakultúra-termékek esetében; valamint

f) hozzájárulás a vízi biológiai sokféleség és a vízi ökoszisztémák védelméhez és helyreállításához.

(2) Az e fejezet szerinti támogatás a 16. cikkben meghatározott feltételek mellett a belvízi halászatra is nyújtható.

2. szakasz

Egyedi feltételek

15. cikk

Halászhajók átadása vagy átlobogózása

Amennyiben valamely kedvezményezett egy uniós halászhajó tekintetében e fejezet alapján támogatást kap, az említett hajót a támogatott műveletre vonatkozó utolsó kifizetéstől számított legalább öt évig nem szabad harmadik ország részére átadni vagy harmadik ország lobogójával átlobogózni.

16. cikk

Belvízi halászat

(1) A 17. cikk (6) bekezdésének a) pontjában, a 18. cikk (2) bekezdésének a) pontjában, a 19. cikk (2) bekezdésének a) és d) pontjában, a 20. cikkben és a 21. cikk (2) bekezdésének a)-d) pontjában foglalt rendelkezések, valamint az e rendelet 19. cikke (3) bekezdésének d) pontjában az 1224/2009/EK rendeletre történő hivatkozás nem alkalmazandó a belvízi halászhajókra.

(2) Belvízi halászhajók esetében a 17. cikk (6) bekezdésének d) és e) pontjában, a 18. cikk (2) bekezdésének b) pontjában és a 19. cikk (2) bekezdésének c) pontjában szereplő, az uniós halászflotta-nyilvántartásba való bejegyzés dátumára történő hivatkozások helyébe a nemzeti joggal összhangban a forgalomba helyezés dátumára történő hivatkozásoknak kell lépniük.

17. cikk

Első halászhajó beszerzése

(1) A 13. cikk c) pontjától eltérve az ETHAA támogatást nyújthat az első halászhajó beszerzéséhez vagy abban résztulajdon szerzéséhez.

Az első albekezdésben említett támogatásnak hozzá kell járulnia a 14. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett egyedi célkitűzés teljesítéséhez.

(2) Az e cikk szerinti támogatás csak olyan természetes személy részére nyújtható, aki:

a) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában legfeljebb a 40. életévét töltötte be; és

b) legalább öt évig halászként dolgozott, vagy megfelelő képesítést szerzett.

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatás olyan jogalanyok részére is nyújtható, akik, illetve amelyek teljes egészükben egy vagy több olyan természetes személy tulajdonában vannak, aki vagy akik mindegyike teljesíti a (2) bekezdésben foglalt feltételeket.

(4) Az e cikk szerinti támogatás az első halászhajó több olyan természetes személy általi közös beszerzéséhez is nyújtható, akik mindegyike teljesíti a (2) bekezdésben foglalt feltételeket.

(5) Az e cikk szerinti támogatás halászhajóban történő, olyan természetes személy általi résztulajdonszerzés céljára is nyújtható, aki teljesíti a (2) bekezdésben foglalt feltételeket és aki úgy tekintendő, hogy ellenőrzési jogot gyakorol az adott hajó felett azáltal, hogy a hajó legalább 33 %-a az ő tulajdonában van, vagy abban legalább 33 %-os részesedéssel rendelkezik, illetve az említett támogatás halászhajóban történő, olyan jogalany általi résztulajdonszerzés céljára is nyújtható, aki, illetve amely teljesíti a (3) bekezdésben foglalt feltételeket és aki, illetve amely úgy tekintendő, hogy ellenőrzési jogot gyakorol az adott hajó felett azáltal, hogy a hajó legalább 33 %-a az ő tulajdonában van, vagy abban legalább 33 %-os részesedéssel rendelkezik.

(6) Az e cikk szerinti támogatás csak olyan halászhajó tekintetében nyújtható:

a) amely olyan flottaszegmens része, amely az 1380/2013/EU rendelet 22. cikkének (2) bekezdésében említett, a halászati kapacitásra vonatkozó legfrissebb jelentés szerint egyensúlyban van az e szegmens számára rendelkezésre álló halászati lehetőségekkel;

b) amely rendelkezik a halászati tevékenységek folytatásához szükséges felszereléssel;

c) amelynek teljes hossza nem több 24 méternél;

d) amely a támogatási kérelem benyújtásának évét megelőzően kisüzemi part menti halászhajók esetében legalább három naptári év óta, más típusú hajók esetében pedig legalább öt naptári év óta szerepelt az uniós halászflotta-nyilvántartásban; és

e) amely a támogatási kérelem benyújtásának évét megelőzően legfeljebb 30 naptári év óta szerepelt az uniós halászflotta-nyilvántartásban.

(7) Az első halászhajó e cikk alapján támogatott beszerzése nem minősül a vállalkozás tulajdonjoga 13. cikk g) pontjának értelmében vett átruházásának.

18. cikk

Fő- vagy segédhajtómű cseréje vagy korszerűsítése

(1) A 13. cikk m) pontjától eltérve az ETHAA támogatást nyújthat a legfeljebb 24 méter teljes hosszúságú halászhajók fő- vagy segédhajtóművének a cseréjéhez vagy korszerűsítéséhez.

Az első albekezdésben említett támogatásnak hozzá kell járulnia a 14. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett egyedi célkitűzés teljesítéséhez.

(2) Az e cikk szerinti támogatás kizárólag az alábbi feltételek mellett nyújtható:

a) a hajó olyan flottaszegmens része, amely az 1380/2013/EU rendelet 22. cikkének (2) bekezdésében említett, a halászati kapacitásra vonatkozó legfrissebb jelentés szerint egyensúlyban van az e szegmens számára rendelkezésre álló halászati lehetőségekkel;

b) a hajó a támogatási kérelem benyújtásának évét megelőzően legalább öt naptári év óta szerepelt az uniós halászflotta-nyilvántartásban;

c) a kisüzemi part menti halászhajók esetében az új vagy korszerűsített hajtómű kW-ban mért teljesítménye nem haladja meg a meglévő hajtóműét; valamint

d) az egyéb, legfeljebb 24 méter teljes hosszúságú hajók esetében az új vagy korszerűsített hajtómű kW-ban mért teljesítménye nem haladja meg a meglévő hajtóműét, és az új vagy korszerűsített hajtómű a meglévő hajtóműnél legalább 20 %-kal kevesebb szén-dioxidot bocsát ki.

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy minden lecserélt vagy korszerűsített hajtómű esetében fizikai ellenőrzésre kerüljön sor.

(4) A fő- vagy segédhajtómű cseréje vagy korszerűsítése miatt kivont halászati kapacitás nem pótolható.

(5) A szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére vonatkozó, a (2) bekezdés d) pontja szerinti követelményt a következő esetek bármelyikében teljesítettnek kell tekinteni:

a) ha az érintett hajtóművek gyártója által a típusjóváhagyás keretében vagy a terméktanúsítvány részeként hitelesített releváns információkból kiderül, hogy az új hajtómű 20 %-kal kevesebb szén-dioxidot bocsát ki, mint a lecserélt hajtómű; vagy

b) ha az érintett hajtóművek gyártója által a típusjóváhagyás keretében vagy a terméktanúsítvány részeként hitelesített releváns információkból kiderül, hogy az új hajtómű 20 %-kal kevesebb tüzelőanyagot fogyaszt, mint a lecserélt hajtómű.

Amennyiben az érintett hajtóművek gyártója által a típusjóváhagyás keretében vagy a terméktanúsítvány részeként hitelesített releváns információk az egyik vagy mindkét hajtómű esetében nem teszik lehetővé a szén-dioxid-kibocsátás vagy a tüzelőanyag-fogyasztás összehasonlítását, a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére vonatkozó, a (2) bekezdés d) pontja szerinti követelményt a következő esetek bármelyikében teljesítettnek kell tekinteni:

a) az új hajtómű energiahatékony technológiát alkalmaz, valamint az új hajtómű és a lecserélt hajtómű közötti korkülönbség legalább hét év;

b) az új hajtómű olyan tüzelőanyag-típust vagy hajtásrendszert használ, amelyről úgy tekintik, hogy kevesebb szén-dioxidot bocsát ki, mint a lecserélt hajtómű;

c) a tagállam mérések útján azt állapítja meg, hogy az új hajtómű - az érintett hajó szokásos halászati erőkifejtése mellett - 20 %-kal kevesebb szén-dioxidot bocsát ki vagy 20 %-kal kevesebb tüzelőanyagot fogyaszt, mint a lecserélt hajtómű.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el az e bekezdés második albekezdése a) pontjában említett energiahatékony technológiák azonosítása és az említett albekezdés c) pontjának végrehajtásához szükséges módszertani elemek részletesebb meghatározása céljából. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az 63. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

19. cikk

A halászhajók bruttó tonnatartalmának növelése a biztonság, a munkakörülmények és az energiahatékonyság javítása érdekében

(1) A 13. cikk a) pontjától eltérve az ETHAA támogatást nyújthat olyan műveletekhez, amelyek a biztonság, a munkakörülmények és az energiahatékonyság javítása céljából növelik a halászhajók bruttó tonnatartalmát.

Az első albekezdésben említett támogatásnak hozzá kell járulnia a 14. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett egyedi célkitűzés teljesítéséhez.

(2) Az e cikk szerinti támogatás kizárólag az alábbi feltételek mellett nyújtható:

a) a halászhajó olyan flottaszegmens része, amelyben az 1380/2013/EU rendelet 22. cikkének (2) bekezdésében említett, a halászati kapacitásra vonatkozó legfrissebb jelentés szerint a halászati kapacitás egyensúlyban van az e szegmens számára rendelkezésre álló halászati lehetőségekkel;

b) a halászhajó teljes hossza nem több 24 méternél;

c) a halászhajó a támogatási kérelem benyújtásának évét megelőzően legalább 10 naptári év óta szerepelt az uniós halászflotta-nyilvántartásban; valamint

d) a művelet által generált új halászati kapacitásnak a halászflottába való belépését legalább ugyanolyan nagyságú halászati kapacitás állami támogatás nélküli korábbi kivonása ellensúlyozza, mely kivonásra ugyanazon flottaszegmensből vagy egy olyan flottaszegmensből került sor, amelyben az 1380/2013/EU rendelet 22. cikkének (2) bekezdésében említett, a halászati kapacitásra vonatkozó legfrissebb jelentés szerint a halászati kapacitás nincs egyensúlyban az e szegmens számára rendelkezésre álló halászati lehetőségekkel.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában kizárólag az alábbi műveletek támogathatók:

a) a bruttó tonnatartalomnak a személyzet kizárólagos használatára szolgáló szálláshelyiségek későbbi kialakításához vagy felújításához szükséges növelése, a higiéniás létesítményeket, a közös tereket, a konyhát és a menedéket nyújtó fedélzeti szerkezeteket is beleértve;

b) a bruttó tonnatartalomnak a fedélzeti tűzmegelőzési rendszerek, biztonsági és riasztórendszerek, valamint zajcsökkentő rendszerek későbbi fejlesztéséhez vagy telepítéséhez szükséges növelése;

c) a bruttó tonnatartalomnak a navigáció vagy a hajtóművezérlés javítását célzó integrált hajóirányítási rendszerek (integrated bridge systems) későbbi telepítéséhez szükséges növelése;

d) a bruttó tonnatartalomnak olyan hajtómű vagy hajtásrendszer későbbi beépítéséhez vagy felújításához szükséges növelése, amely a korábbi hajtóműhöz vagy hajtásrendszerhez képest nagyobb energiahatékonyságot vagy alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátást mutat fel, amelynek teljesítménye nem haladja meg a halászhajónak az 1224/2009/EK rendelet 40. cikkének (1) bekezdése szerinti, korábban hitelesített hajtóműteljesítményét, és amelynek legnagyobb leadott teljesítményét a gyártó a hajtómű vagy hajtásrendszer adott modellje tekintetében hitelesítette;

e) a bulbaorr cseréje vagy felújítása, feltéve, hogy az javítja a halászhajó általános energiahatékonyságát.

(4) A 46. cikk (3) bekezdése szerint szolgáltatott adatok részeként a tagállamok közlik a Bizottsággal az e cikk alapján támogatott műveletek jellemzőit, beleértve a megnövelt halászati kapacitás értékét és az említett növelés célját.

(5) Az e cikk szerinti támogatás nem terjed ki a biztonság, a munkakörülmények és az energiahatékonyság javítását célzó beruházásokhoz kapcsolódó műveletekre, amennyiben ezek a műveletek nem növelik az érintett hajó halászati kapacitását. Az említett műveletek a 12. cikkel összhangban támogathatók.

20. cikk

A halászati tevékenységek végleges beszüntetése

(1) A 13. cikk e) pontjától eltérve az ETHAA támogatást nyújthat a halászati tevékenységek végleges beszüntetéséért járó ellentételezéshez.

Az e bekezdés első albekezdésében említett támogatásnak hozzá kell járulnia a 14. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett egyedi célkitűzés teljesítéséhez.

(2) Az e cikk szerinti támogatás kizárólag az alábbi feltételek mellett nyújtható:

a) a beszüntetés az 1380/2013/EU rendelet 22. cikkének (4) bekezdésében említett cselekvési terv egyik eszköze;

b) a beszüntetés a halászhajó leselejtezésével, vagy leszerelésével és a kereskedelmi halászattól eltérő tevékenységre történő átalakításával történik, a KHP célkitűzéseivel és az 1380/2013/EU rendeletben említett többéves tervek célkitűzéseivel összhangban;

c) a halászhajót aktív hajóként lajstromozták, és a támogatási kérelem benyújtásának dátumát megelőző utolsó két naptári évben évente legalább 90 napot töltött a tengeren halászati tevékenység végzésével;

d) az 1380/2013/EU rendelet 22. cikkének (5) és (6) bekezdésével összhangban a megfelelő halászati kapacitást véglegesen törlik az uniós halászflotta-nyilvántartásból, és a halászati jogosítványokat és halászati engedélyeket végérvényesen bevonják; valamint

e) a kedvezményezett a támogatás kézhezvételét követő öt éven belül nem kérheti halászhajó lajstromozását.

(3) Az (1) bekezdésben említett támogatás csak az alábbiak részére nyújtható:

a) a végleges beszüntetés által érintett uniós halászhajók tulajdonosai; és

b) azok a halászok, akik a végleges beszüntetés által érintett uniós halászhajó fedélzetén dolgoztak a tengeren a támogatási kérelem benyújtásának évét megelőző két naptári évben évente legalább 90 napig.

Az első albekezdés b) pontjában említett halászoknak a támogatás kézhezvételét követő öt éven keresztül minden halászati tevékenységet be kell szüntetniük. Ha egy halász a szóban forgó időszak alatt újrakezdi halászati tevékenységét, akkor a tagállamnak vissza kell fizettetnie a művelettel kapcsolatban jogosulatlanul kifizetett összegeket, mégpedig azon időszakkal arányos összegben, amely alatt az ezen albekezdés első mondatában meghatározott feltétel nem teljesült.

21. cikk

A halászati tevékenységek ideiglenes szüneteltetése

(1) A 13. cikk e) pontjától eltérve az ETHAA támogatást nyújthat a halászati tevékenységek ideiglenes szüneteltetéséért járó ellentételezéshez.

Az első albekezdésben említett támogatásnak hozzá kell járulnia a 14. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett egyedi célkitűzés teljesítéséhez.

(2) Az e cikk szerinti támogatás kizárólag a következők esetén nyújtható:

a) az 1380/2013/EU rendelet 7. cikke (1) bekezdésének a), b), c), i) és j) pontjában említettek szerinti állományvédelmi intézkedések megléte, vagy regionális halászati gazdálkodási szervezetek által elfogadott, velük egyenértékű intézkedések megléte, ha azok érintik az Uniót;

b) az 1380/2013/EU rendelet 12. cikkében említettek szerinti bizottsági intézkedések megléte a tengerek biológiai erőforrásait súlyosan fenyegető veszély esetén;

c) az 1380/2013/EU rendelet 13. cikke szerinti tagállami szükséghelyzeti intézkedések megléte;

d) valamely fenntartható halászati partnerségi megállapodás vagy az ahhoz csatolt jegyzőkönyv alkalmazásának vis maior miatti megszakítása; vagy

e) olyan természeti katasztrófák, környezeti események vagy egészségügyi válságok, amelyeket az adott tagállam illetékes hatóságai hivatalosan elismertek.

(3) Az (1) bekezdésben említett támogatás kizárólag abban az esetben nyújtható, ha az érintett hajó vagy halász halászati tevékenységeit egy adott naptári évben legalább 30 napra leállítják.

(4) Az (2) bekezdés a) pontjában említett támogatás kizárólag abban az esetben nyújtható, ha a halászati erőkifejtést - tudományos szakvélemény alapján - csökkenteni kell az 1380/2013/EU rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében és 2. cikke (5) bekezdésének a) pontjában említett célkitűzések eléréséhez.

(5) Az (1) bekezdésben említett támogatás csak az alábbiak részére nyújtható:

a) olyan uniós halászhajók tulajdonosai vagy üzemeltetői, amelyeket aktív hajóként lajstromoztak, és a támogatási kérelem benyújtásának évét megelőző utolsó két naptári évben legalább 120 napot töltöttek a tengeren halászati tevékenység végzésével;

b) azok a halászok, akik ideiglenes szüneteltetés által érintett uniós halászhajó fedélzetén dolgoztak a tengeren a támogatási kérelem benyújtásának évét megelőző két naptári évben legalább 120 napig; vagy

c) azok a partról történő halászatot folytató halászok, akik a támogatási kérelem benyújtásának évét megelőző utolsó két naptári évben legalább 120 napot töltöttek halászati tevékenység végzésével.

Ebben a bekezdésben a tengeren töltött napok számára való hivatkozás az angolna halászatára nem vonatkozik.

(6) Az (1) bekezdésben említett támogatás hajónként vagy halászonként legfeljebb 12 hónapra nyújtható a programozási időszak alatt.

(7) Az ideiglenes szüneteltetés időszakában az érintett hajók, illetve halászok által folytatott valamennyi halászati tevékenységet ténylegesen fel kell függeszteni. Az érintett tagállam meggyőződik arról, hogy az ideiglenes szüneteltetés időszakában az érintett hajó, illetve halász felhagyott minden halászati tevékenységgel, valamint arról is, hogy nem kerül sor a hajó más célokra történő használatából eredő túlkompenzációra.

22. cikk

Ellenőrzés és végrehajtás

(1) Az ETHAA támogatást nyújthat az 1380/2013/EU rendelet 36. cikkében előírt, valamint az 1224/2009/EK és az 1005/2008/EK rendeletben részletesen meghatározott uniós halászati ellenőrzési rendszer kialakításához és végrehajtásához.

Az első albekezdésben említett támogatásnak hozzá kell járulnia a 14. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett egyedi célkitűzés teljesítéséhez.

(2) A 13. cikk k) pontjától eltérve az e cikk (1) bekezdésében említett támogatás az alábbiakra terjedhet ki:

a) az ellenőrzési célokra szolgáló kötelező hajókövetési és elektronikus jelentéstételi rendszerek szükséges komponenseinek megvásárlása, fedélzetre történő telepítése és kezelése;

b) az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke szerinti kirakodási kötelezettség végrehajtásának ellenőrzésére szolgáló kötelező elektronikus távellenőrzési rendszerek szükséges komponenseinek megvásárlása, fedélzetre történő telepítése és kezelése;

c) a meghajtómotor-teljesítmény kötelező folyamatos mérésére és rögzítésére szolgáló eszközök megvásárlása, fedélzetre történő telepítése és kezelése.

(3) Az e cikk (1) bekezdésében említett támogatás a 33. cikk szerinti tengerfelügyelethez és a 34. cikkben említett parti őrségi feladatokkal kapcsolatos együttműködéshez is hozzájárulhat.

23. cikk

Adatok gyűjtése, kezelése, felhasználása és feldolgozása a halászati ágazatban, valamint kutatási és innovációs programok

(1) Az ETHAA támogatást nyújthat a biológiai, környezetvédelmi, technikai és társadalmi-gazdasági adatok halászati ágazaton belüli gyűjtéséhez, kezeléséhez, felhasználásához és feldolgozásához, amint azt az 1380/2013/EU rendelet 25. cikkének (1) és (2) bekezdése előírja, az (EU) 2017/1004 rendelet pedig részletesebben meghatározza az (EU) 2017/1004 rendelet 6. cikkében említett nemzeti munkatervek alapján. Az ETHAA továbbá támogatást nyújthat a halászat és az akvakultúra területén végrehajtott kutatási és innovációs programokhoz, amint azt az 1380/2013/EU rendelet 27. cikke előírja.

(2) Az e cikk (1) bekezdésében említett támogatásnak hozzá kell járulnia a 14. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett egyedi célkitűzés teljesítéséhez.

24. cikk

Egyenlő versenyfeltételek előmozdítása a legkülső régiókból származó halászati és akvakultúra-termékek esetében

(1) Az ETHAA támogatást nyújthat a legkülső régiókból származó egyes halászati és akvakultúra-termékek halászata, tenyésztése, feldolgozása és piaci értékesítése során a piaci szereplőknél felmerülő többletköltségek ellentételezéséhez.

(2) Az e cikk (1) bekezdésében említett támogatásnak hozzá kell járulnia a 14. cikk (1) bekezdésének e) pontjában említett egyedi célkitűzés teljesítéséhez.

(3) Az e cikk szerinti támogatás kizárólag a 36. cikkben foglalt feltételek mellett nyújtható.

25. cikk

A vízi biológiai sokféleségnek és a vízi ökoszisztémáknak a védelme és helyreállítása

(1) Az ETHAA támogatást nyújthat a vízi biológiai sokféleségnek és a vízi ökoszisztémáknak a védelméhez és helyreállításához hozzájáruló intézkedésekhez, a szárazföldi vizeken belüli biológiai sokféleséget és ökoszisztémákat is beleértve.

Az első albekezdésben említett támogatásnak hozzá kell járulnia a 14. cikk (1) bekezdésének f) pontjában említett egyedi célkitűzés teljesítéséhez.

(2) Az (1) bekezdésben említett támogatás többek között a következőkre terjedhet ki:

a) halászok részére az elvesztett halászeszközök és a tengeri hulladék passzív begyűjtéséért nyújtott ellentételezés;

b) kikötői vagy más infrastrukturális beruházások az elvesztett halászeszközök és a tengerből begyűjtött tengeri hulladék megfelelő átvételéhez szükséges létesítményekbe;

c) a tengeri környezet jó környezeti állapotának elérését és fenntartását célzó intézkedések a 2008/56/EK irányelv 1. cikkének (1) bekezdésében foglaltak szerint;

d) a 2008/56/EK irányelv 13. cikkének (4) bekezdése alapján létrehozott területvédelmi intézkedések végrehajtása;

e) a Natura 2000 területek kezelése, helyreállítása, felügyelete és monitoringja, figyelembe véve a 92/43/EGK irányelv 8. cikke szerint létrehozott, az intézkedések fontossági sorrendben történő végrehajtására vonatkozó terveket;

f) a fajok védelme a 92/43/EGK és a 2009/147/EK irányelv szerint, figyelembe véve a 92/43/EGK irányelv 8. cikke szerint létrehozott, az intézkedések fontossági sorrendben történő végrehajtására vonatkozó terveket;

g) a szárazföldi vizek helyreállítása a 2000/60/EK irányelv 11. cikke szerint létrehozott intézkedési programnak megfelelően.

III. FEJEZET

2. prioritás: A fenntartható akvakultúra-tevékenységeknek, valamint a halászati és akvakultúra-termékek feldolgozásának és piaci értékesítésének az előmozdítása, ezáltal hozzájárulva az Unión belüli élelmezésbiztonsághoz

1. szakasz

A támogatás hatálya

26. cikk

Egyedi célkitűzések

(1) Az e fejezet alapján nyújtott támogatásnak olyan beavatkozásokra kell vonatkoznia, amelyek a következő egyedi célkitűzések révén hozzájárulnak a KHP tekintetében az 1380/2013/EU rendelet 2. cikkében meghatározott célkitűzések megvalósításához:

a) a fenntartható akvakultúra-tevékenységek előmozdítása, különös tekintettel az akvakultúrás termelés versenyképességének megerősítésére, biztosítva ugyanakkor e tevékenységek hosszú távú környezeti fenntarthatóságát;

b) a halászati és akvakultúra-termékek piaci értékesítésének, minőségének és hozzáadott értékének, valamint e termékek feldolgozásának előmozdítása.

(2) Az e cikk (1) bekezdése b) pontjában említett támogatás jelentős piaci zavart okozó rendkívüli események esetén - a 13. cikk j) pontjától eltérve - a következőkre terjedhet ki:

a) a halászati és akvakultúra-ágazati piaci szereplők kiesett bevételének vagy többletköltségeinek ellentételezése; továbbá

b) az 1379/2013/EU rendelet II. mellékletében felsorolt halászati termékeket tároló, elismert termelői szervezeteknek és termelői szervezetek társulásainak nyújtott ellentételezés, amennyiben az említett termékeket az említett rendelet 30. és 31. cikkével összhangban tárolják.

Az első albekezdésben említett támogatás csak akkor nyújtható, ha a Bizottság végrehajtási határozat útján megállapította a rendkívüli események fennállását. A kiadások csak az említett végrehajtási határozatban meghatározott időtartam alatt számolhatók el.

(3) Az e cikk (1) bekezdése a) pontjában említett, az 1380/2013/EU rendelet 2. cikkének hatálya alá tartozó tevékenységek mellett az említett pont szerinti támogatás olyan beavatkozásokra is vonatkozhat, amelyek környezetvédelmi szolgáltatásokkal járulnak hozzá az akvakultúrához, illetve amelyek - az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet (32) hatályán belül - biztosítják az akvakultúrában tartott állatok egészségét és jólétét.

(4) Az e cikk (1) bekezdése b) pontja szerinti támogatás hozzájárulhat továbbá az 1380/2013/EU rendelet 35. cikkében a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezése tekintetében meghatározott célkitűzések megvalósításához, az 1379/2013/EU rendelet 28. cikkében ismertetett termelési és értékesítési terveket is beleértve.

2. szakasz

Egyedi feltételek

27. cikk

Akvakultúra

Az e rendelet 26. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett, az akvakultúra-tevékenységek előmozdítására vonatkozó egyedi célkitűzés megvalósítása érdekében a támogatásnak összhangban kell állnia az 1380/2013/EU rendelet 34. cikkének (2) bekezdésében említett, az akvakultúra fejlesztésére vonatkozó többéves nemzeti stratégiai tervekkel.

28. cikk

Halászati és akvakultúra-termékek feldolgozása

Az e rendelet 26. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett, a halászati és akvakultúra-termékek feldolgozására vonatkozó egyedi célkitűzés megvalósítása érdekében a kkv-któl eltérő vállalkozásoknak kizárólag az (EU) 2021/1060 rendelet 58. cikkében meghatározott pénzügyi eszközök, illetve az (EU) 2021/523 rendelet 10. cikkével összhangban az InvestEU keretében nyújtható támogatás.

IV. FEJEZET

3. prioritás: A fenntartható kék gazdaság létrejöttének elősegítése a part menti, szigeti és belső területeken, valamint a halászattal és akvakultúrával foglalkozó közösségek fejlesztésének előmozdítása

1. szakasz

A támogatás hatálya

29. cikk

Egyedi célkitűzés

Az e fejezet alapján nyújtott támogatásnak olyan beavatkozásokra kell vonatkoznia, amelyek hozzájárulnak a fenntartható kék gazdaság létrehozásához a part menti, szigeti és belső területeken, valamint a halászattal és akvakultúrával foglalkozó közösségek fejlesztéséhez.

2. szakasz

Egyedi feltételek

30. cikk

Közösségvezérelt helyi fejlesztés

(1) Az e rendelet 29. cikkében említett egyedi célkitűzés teljesítése érdekében a támogatást az (EU) 2021/1060 rendelet 31. cikkében foglalt közösségvezérelt helyi fejlesztés keretében kell felhasználni.

(2) Az e cikk alkalmazásában az (EU) 2021/1060 rendelet 32. cikkében említett közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák feladata annak biztosítása, hogy a halászati és akvakultúra-területek közösségei jobban kiaknázzák és kihasználják a fenntartható kék gazdaságban rejlő lehetőségeket, valamint a javukra fordítsák és erősítsék a környezeti, kulturális, társadalmi és humán erőforrásokat. Az említett közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák a halászatra vagy akvakultúrára összpontosító stratégiáktól a helyi közösségek diverzifikációjára irányuló átfogóbb stratégiákig terjedhetnek.

V. FEJEZET

4. prioritás: A nemzetközi óceánpolitikai irányítás erősítése, valamint a tengerek és óceánok biztonságának, védelmének, tisztaságának és fenntartható kezelésének biztosítása

1. szakasz

A támogatás hatálya

31. cikk

Egyedi célkitűzés

Az e fejezet szerinti támogatásnak olyan beavatkozásokra kell vonatkoznia, amelyek hozzájárulnak a tengerek és óceánok fenntartható kezelésének erősítéséhez a tengerrel kapcsolatos tudás, a tengerfelügyelet, vagy a parti őrségek közötti együttműködés előmozdítása révén.

2. szakasz

Egyedi feltételek

32. cikk

A tengerrel kapcsolatos tudás

Az e rendelet 31. cikkében említett egyedi célkitűzésnek a tengerrel kapcsolatos ismeretek bővítése révén történő teljesítése érdekében nyújtott támogatásnak hozzá kell járulnia az adatoknak a tengeri környezet állapotával kapcsolatos ismeretek bővítése céljából történő gyűjtését, kezelését, elemzését, feldolgozását és felhasználását célzó intézkedésekhez, a következők céljából:

a) a 92/43/EGK és a 2009/147/EK irányelv szerinti monitoring, területkijelölési és kezelési előírások teljesítése;

b) a 2014/89/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (33) szerinti tengeri területrendezés támogatása; vagy

c) az adatminőség és -megosztás javítása az európai tengeri megfigyelési és adathálózatban (EMODnet).

33. cikk

Tengerfelügyelet

(1) A 31. cikkben foglalt egyedi célkitűzésnek a tengerfelügyelet előmozdítása révén történő teljesítése érdekében támogatást kell nyújtani a közös információmegosztási környezet célkitűzéseinek eléréséhez hozzájáruló intézkedésekhez.

(2) Az e cikk (1) bekezdésében említett intézkedésekre vonatkozó támogatás a 22. cikkben foglalt feltételekkel hozzájárulhat az Unió halászati ellenőrzési rendszerének fejlesztéséhez és végrehajtásához is.

34. cikk

Parti őrségek közötti együttműködés

(1) A 31. cikkben foglalt egyedi célkitűzésnek a parti őrségek közötti együttműködés előmozdítása révén történő teljesítése érdekében nyújtott támogatásnak hozzá kell járulnia a nemzeti hatóságok azon intézkedéseihez, melyeket azok az (EU) 2019/1896 európai parlamenti és tanácsi rendelet (34) 69. cikkében, az 1406/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (35) 2b. cikkében és az (EU) 2019/473 európai parlamenti és tanácsi rendelet (36) 8. cikkében említett parti őrségi feladatok terén zajló európai együttműködés keretében foganatosítanak.

(2) Az e cikk (1) bekezdésében említett intézkedésekre vonatkozó támogatás a 22. cikkben foglalt feltételekkel hozzájárulhat az Unió halászati ellenőrzési rendszerének fejlesztéséhez és végrehajtásához is.

VI. FEJEZET

A legkülső régiók fenntartható fejlődése

35. cikk

A legkülső régiókat célzó cselekvési terv

A 8. cikk (3) bekezdésével összhangban az érintett tagállamok programjuk részeként minden legkülső régiójuk vonatkozásában cselekvési tervet készítenek, amely a következőket foglalja magában:

a) a halászati erőforrások fenntartható kiaknázására és a fenntartható kék gazdasági ágazatok fejlesztésére vonatkozó stratégia;

b) a tervezett főbb intézkedések és a hozzájuk tartozó pénzügyi eszközök ismertetése, ideértve az alábbiakat:

i. a halászati és akvakultúra-ágazat e cím szerinti strukturális támogatása;

ii. a 24. és a 36. cikkben említett többletköltségek ellentételezése, beleértve az ellentételezés kiszámításának módszertanát is;

iii. egyéb olyan, a fenntartható kék gazdaságba történő beruházások, amelyek szükségesek a partvidék fenntartható fejlődéséhez.

36. cikk

A halászati és akvakultúra-termékek tekintetében felmerülő többletköltségek ellentételezése

(1) A legkülső régiókból származó egyes halászati és akvakultúra-termékek halászata, tenyésztése, feldolgozása és piaci értékesítése során a piaci szereplőknél felmerülő többletköltségek 24. cikkben említettek szerinti ellentételezésének végrehajtása céljából minden érintett tagállam minden egyes legkülső régió vonatkozásában meghatározza - az e cikk (6) bekezdésével összhangban megállapított kritériumoknak megfelelően - az ellentételezésre jogosult halászati és akvakultúra-termékek és mennyiségeik jegyzékét.

(2) A jegyzékek összeállítása és a (1) bekezdésben említett mennyiségek meghatározása során a tagállamok minden releváns tényezőt figyelembe vesznek, különösen azt, hogy az ellentételezés összhangban álljon a KHP szabályaival.

(3) Nem részesülhetnek ellentételezésben olyan halászati és akvakultúra-termékek, amelyeket:

a) harmadik országok hajói fogtak, az (EU) 2015/1565 tanácsi határozat (37) értelmében a Venezuela lobogója alatt közlekedő, uniós vizeken tevékenykedő halászhajók kivételével;

b) olyan uniós halászhajók fogtak, amelyeket nem egy legkülső régió valamely kikötőjében lajstromoztak;

c) harmadik országokból hoztak be.

(4) A (3) bekezdés b) pontja nem alkalmazandó, ha az érintett legkülső régióban meglévő feldolgozóipari kapacitás meghaladja az érintett régióban biztosított nyersanyag mennyiségét.

(5) Az (1) bekezdésben említett tevékenységeket a legkülső régiókban végző, vagy e régiók valamely kikötőjében lajstromozott és ott üzemeltetett hajót tulajdonló kedvezményezettek számára fizetett ellentételezésben a túlkompenzáció elkerülése érdekében figyelembe kell venni:

a) az egyes halászati és akvakultúra-termékek vagy termékkategóriák esetében az érintett régiók sajátos hátrányaiból adódó többletköltségeket; és

b) minden olyan egyéb állami intervenciós intézkedést, amely a többletköltségek mértékét befolyásolja.

(6) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 62. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítésére, amelyekben meghatározza az érintett régiók sajátos hátrányaiból eredő többletköltségek kiszámításának kritériumait.

37. cikk

A többletköltségek ellentételezésének végrehajtásához nyújtott állami támogatás

A tagállamok további finanszírozást adhatnak a 24. cikkben említett ellentételezés végrehajtására. Ilyen esetekben az állami támogatást a tagállamok bejelentik a Bizottságnak, melyet a Bizottság e rendelettel összhangban az említett ellentételezés részeként jóváhagyhat. Az ekképpen bejelentett állami támogatás az EUMSZ 108. cikke (3) bekezdésének első mondata alapján bejelentett támogatásnak minősül.

38. cikk

Értékelés

Az (EU) 2021/1060 rendelet 45. cikkében említett félidős értékelés elvégzésekor a Bizottság külön megvizsgálja e fejezet rendelkezéseit, ideértve a többletköltségek ellentételezésével összefüggő rendelkezéseket is.

VII. FEJEZET

A megosztott irányítás keretében történő végrehajtás szabályai

1. szakasz

Az ETHAA-ból nyújtott támogatás

39. cikk

Ellentételezés számítása

A többletköltségek vagy a kiesett bevétel ellentételezése és az e rendelet alapján nyújtott más ellentételezés az (EU) 2021/1060 rendelet 53. cikke (1) bekezdésének b)-e) pontjában említett bármely formában történhet.

40. cikk

A társfinanszírozási arányok meghatározása

Az ETHAA-ból nyújtott maximális társfinanszírozási arány egyedi célkitűzésenként legfeljebb az elszámolható közkiadás 70 %-a, a 14. cikk (1) bekezdésének e) pontjában említett egyedi célkitűzés kivételével, melynek esetében ez az arány 100 % lehet.

41. cikk

A közpénzből nyújtott támogatás intenzitása

(1) A tagállamok legfeljebb a művelet összes elszámolható kiadása 50 %-ának megfelelő maximális támogatási intenzitást alkalmaznak.

(2) A III. melléklet az (1) bekezdéstől eltérő, egyedi maximális támogatási intenzitásokat határoz meg.

(3) Amennyiben egy művelet a III. melléklet 2-19. sora közül több sorba is beilleszthető, a legnagyobb maximális támogatási intenzitást kell alkalmazni.

(4) Amennyiben egy művelet a III. melléklet 2-19. sora közül egy vagy több sorba is beilleszthető, és egyúttal az említett melléklet 1. sorába is, akkor az 1. sorban meghatározott maximális támogatási intenzitást kell alkalmazni.

2. szakasz

Pénzgazdálkodás

42. cikk

A kifizetési határidő megszakítása

(1) Az (EU) 2021/1060 rendelet 96. cikkének (4) bekezdésével összhangban a Bizottság egy kifizetési kérelem egészére vagy egy részére megszakíthatja a kifizetési határidőt abban az esetben, ha a tagállam nem felelt meg a KHP keretében alkalmazandó szabályoknak, amennyiben a meg nem felelés befolyásolja a kifizetési kérelemben lévő olyan kiadásokat, amelyekre az időközi kifizetést kérték.

(2) Az (1) bekezdésben említett megszakítás előtt a Bizottság tájékoztatja az érintett tagállamot a meg nem felelésről, és lehetőséget ad arra, hogy a tagállam észszerű időn belül észrevételeket nyújtson be.

(3) Az (1) bekezdésben említett megszakításnak arányosnak kell lennie a meg nem felelés jellegét súlyosságát, időtartamát és ismétlődését tekintve.

(4) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el az e cikk (1) bekezdésében említett meg nem felelés eseteinek meghatározása céljából. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az 63. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

43. cikk

Kifizetések felfüggesztése

(1) Az (EU) 2021/1060 rendelet 97. cikkének (3) bekezdésével összhangban Bizottság végrehajtási jogi aktus útján egészben vagy részben felfüggesztheti a program időközi kifizetéseit abban az esetben, ha a tagállam súlyosan megsérti a KHP keretében alkalmazandó szabályokat, és az ebből eredő kötelezettségszegés befolyásolhatja az időközi kifizetési kérelemmel érintett kifizetési kérelemben szereplő kiadásokat.

(2) Az (1) bekezdésben említett felfüggesztést megelőzően a Bizottság tájékoztatja az érintett tagállamot arról, hogy a Bizottság véleménye szerint fennáll a KHP keretében alkalmazandó szabályok említett tagállam általi súlyos megsértése, és lehetőséget ad arra, hogy a tagállam észszerű időn belül észrevételeket nyújtson be.

(3) Az (1) bekezdésben említett felfüggesztésnek arányosnak kell lennie a meg nem felelés jellegét, súlyosságát, időtartamát és ismétlődését tekintve.

(4) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el az e cikk (1) bekezdésében említett meg nem felelés súlyos eseteinek meghatározása céljából. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az 63. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

44. cikk

A tagállamok által végrehajtott pénzügyi korrekciók

A 11. cikk (2) bekezdésében említett pénzügyi korrekciók vonatkozásában a tagállamok meghatározzák a korrekció összegét, amelynek arányosnak kell lennie az érintett kedvezményezett által elkövetett súlyos jogsértések vagy bűncselekmények jellegét, súlyosságát, időtartamát és ismétlődését tekintve, valamint figyelembe véve azt, hogy az ETHAA-ból származó hozzájárulás mennyire jelentős az említett kedvezményezett gazdasági tevékenységéhez képest.

45. cikk

A Bizottság által végrehajtott pénzügyi korrekciók

(1) Az (EU) 2021/1060 rendelet 104. cikkének (5) bekezdésével összhangban a Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén, a programhoz nyújtott uniós hozzájárulás részben vagy egészben történő megszüntetésével pénzügyi korrekciókat hajthat végre, amennyiben - a szükséges vizsgálatokat követően - az alábbiakat állapítja meg:

a) egy kifizetési kérelemben szereplő kiadást olyan esetek érintenek, amelyekben a 11. cikk (2) bekezdésében említett helyzetek egyike merült fel, és azt az érintett tagállam az e bekezdés szerinti korrekciós eljárás megindítását megelőzően nem korrigálta;

b) a KHP keretébe tartozó szabályok tagállam általi súlyos megsértésének esetei érintenek egy kifizetési kérelemben szereplő kiadást, és ez a kifizetésnek az a rendelet 43. cikke szerinti felfüggesztéséhez vezetett, illetve ha az érintett tagállam továbbra sem bizonyítja, hogy megtette a szükséges korrekciós intézkedéseket a KHP keretében alkalmazandó szabályok jövőbeli betartásának és érvényesítésének biztosítása érdekében.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az e rendelet 63. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(2) A Bizottság a korrekció összegéről való döntésnél figyelembe veszi a KHP keretébe tartozó szabályok érintett tagállam vagy kedvezményezett általi súlyos megsértésének jellegét, súlyosságát, tartamát és ismétlődő jellegét, illetve azt, hogy az ETHAA-ból származó hozzájárulás mennyire jelentős az érintett kedvezményezett gazdasági tevékenységéhez képest.

(3) Abban az esetben, ha nem állapítható meg pontosan a KHP keretébe tartozó szabályok tagállam általi súlyos megsértésével kapcsolatos kiadás összege, a Bizottság a (4) bekezdésnek megfelelően átalányalapú vagy extrapolált pénzügyi korrekciót alkalmaz.

(4) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el, amelyekben meghatározza az alkalmazandó pénzügyi korrekció mértékét eldöntő kritériumokat, valamint az átalánydíj vagy az extrapolált pénzügyi korrekció alkalmazásának kritériumait. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az 63. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

3. szakasz

Monitoring és jelentéstétel

46. cikk

Monitoring- és értékelési keret

(1) Az ETHAA tekintetében az e rendelet I. mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatókat, valamint szükség esetén programspecifikus mutatókat kell alkalmazni az (EU) 2021/1060 rendelet 16. cikke (1) bekezdése második albekezdése a) pontjának, 22. cikke (3) bekezdése d) pontja ii. alpontjának és 42. cikke (2) bekezdése b) pontjának megfelelően.

(2) A költségvetési rendelet 41. cikke (3) bekezdése h) pontjának iii. alpontja szerinti jelentéstételi követelményeinek megfelelően a Bizottság jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az ETHAA teljesítményéről. Ebben a jelentésben a Bizottság az e rendelet I. mellékletében foglalt alapvető teljesítménymutatókat alkalmazza.

(3) Az (EU) 2021/1060 rendelet 42. cikkében foglalt általános szabályokban foglaltakon túl az irányító hatóság köteles a Bizottság rendelkezésére bocsátani a vonatkozó műveleti szintű végrehajtási adatokat, amelyek magukban foglalják a kedvezményezett (név, a kedvezményezett típusa, a vállalkozás mérete, nemek és elérhetőségek) és a támogatott műveletek (egyedi célkitűzés, a művelet típusa, az érintett ágazat, a mutatók értékei, a művelet előrehaladottsági foka, közös flottanyilvántartási szám, pénzügyi adatok és a támogatás formája) legfontosabb jellemzőit. Az adatokat minden évben január 31-én és július 31-én kell szolgáltatni. Az említett adatok első továbbítása 2022. január 31-ig esedékes, az utolsó pedig 2030. január 31-ig.

(4) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el, amelyekben tovább pontosítja az e cikk (3) bekezdésében említett konkrét adatokat és megállapítja a benyújtásuk formátumára vonatkozó szabályokat. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 63. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 62. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I. melléklet alapvető teljesítménymutatókkal való kiegészítése céljából, hogy hozzáigazítsa azt a programozási időszak alatt bekövetkezett változásokhoz.

47. cikk

A finanszírozott művelet eredményeinek jelentése

(1) A kedvezményezetteknek a művelet befejezését követően, de legkésőbb a záró kifizetési kérelemmel együtt be kell jelenteniük a releváns eredménymutatók értékét. Az irányító hatóságnak a záró kifizetéssel párhuzamosan meg kell vizsgálnia az eredménymutatók kedvezményezett által bejelentett értékének a valószínűségét.

(2) A tagállamok meghosszabbíthatják az (1) bekezdésben megállapított határidőket.

III. CÍM

TÁMOGATÁS KÖZVETLEN ÉS KÖZVETETT IRÁNYÍTÁS ALATT

I. FEJEZET

1. prioritás: A fenntartható halászat támogatása és a vízi biológiai erőforrások helyreállításának és védelmének előmozdítása

48. cikk

A KHP végrehajtása

Az ETHAA az alábbi eszközökkel segíti a KHP végrehajtását:

a) tudományos szakvélemények és ismeretek rendelkezésre bocsátása - többek között a szakértők tudományos testületekben történő részvétele révén - annak elősegítése érdekében, hogy a KHP keretében a halgazdálkodási kérdésekben folytatott döntéshozatal megfelelő és hatékony legyen;

b) az 1380/2013/EU rendelet 18. cikkében említett, állományvédelmi intézkedésekkel kapcsolatos regionális együttműködés, különösen az említett rendelet 9. és 10. cikkében említett többéves tervek összefüggésében;

c) uniós halászati ellenőrzési rendszer fejlesztése és végrehajtása a 1380/2013/EU rendelet 36. cikkében meghatározottak és az 1224/2009/EK rendeletben foglalt részletes szabályok szerint;

d) a 1380/2013/EU rendelet 43. cikkével összhangban létrehozott tanácsadó testületek működtetése, amelyek egyik célja a KHP-ban való részvétel és a KHP támogatása;

e) önkéntes hozzájárulások a nemzetközi halászati szervezetek tevékenységeihez, összhangban az 1380/2013/EU rendelet 29. és 30. cikkével.

49. cikk

A tengerek és óceánok tisztaságának és egészségének előmozdítása

(1) Az ETHAA támogatja a tengerek és óceánok tisztaságának és egészségének előmozdítását, többek között a 2008/56/EK irányelv végrehajtásának támogatását célzó intézkedésekkel, valamint olyan intézkedésekkel, amelyek koherenciát biztosítanak egyrészt - az 1380/2013/EU rendelet 2. cikke (5) bekezdésének j) pontjában foglaltak szerint - a jó környezeti állapot elérésére vonatkozó célkitűzéssel, másrészt pedig a műanyagok körforgásos gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos európai stratégia végrehajtásával.

(2) Az e cikk (1) bekezdésében említett támogatásnak összhangban kell lennie az uniós környezetvédelmi jogszabályokkal, különösen a 2008/56/EK irányelv 1. cikkének (1) bekezdésében foglaltak szerinti jó környezeti állapot elérésére vagy fenntartására vonatkozó célkitűzéssel.

II. FEJEZET

2. prioritás: A fenntartható akvakultúra-tevékenységeknek, valamint a halászati és akvakultúra-termékek feldolgozásának és piaci értékesítésének az előmozdítása, ezáltal hozzájárulva az Unión belüli élelmezésbiztonsághoz.

50. cikk

A piacra vonatkozó ismeretek

Az ETHAA az 1379/2013/EU rendelet 42. cikkének megfelelően támogatja a piacra vonatkozó ismeretek Bizottság által történő kidolgozását és terjesztését a halászati és akvakultúra-termékek vonatkozásában.

III. FEJEZET

3. prioritás: A fenntartható kék gazdaság létrejöttének elősegítése a part menti, szigeti és belső területeken, valamint a halászattal és akvakultúrával foglalkozó közösségek fejlesztésének előmozdítása

51. cikk

Tengerpolitika és a fenntartható kék gazdaság fejlesztése

Az ETHAA az alábbi eszközökkel segíti a tengerpolitika végrehajtását és a fenntartható kék gazdaság fejlesztését:

a) a fenntartható, alacsony szén-dioxid-kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaival szemben reziliens kék gazdaság előmozdítása;

b) a tengerpolitika integrált irányításának és kezelésének előmozdítása, ideértve a tengeri területrendezést, a tengermedence-stratégiákat és a regionális tengeri együttműködést;

c) a kutatás, az innováció és a technológia transzferének és elterjedésének fokozása a fenntartható kék gazdaságban;

d) a tengerészeti készségek, az óceánokkal kapcsolatos ismeretek javítása, és a fenntartható kék gazdaságra vonatkozó társadalmi-gazdasági és környezeti adatok megosztása;

e) projekttervezetek és innovatív pénzügyi eszközök kidolgozása.

IV. FEJEZET

4. prioritás: A nemzetközi óceánpolitikai irányítás erősítése, valamint a tengerek és óceánok biztonságának, védelmének, tisztaságának és fenntartható kezelésének biztosítása

52. cikk

Európai tengeri megfigyelési és adathálózat

Az ETHAA támogatja az EMODnet megvalósítását.

53. cikk

Tengeri védelem és tengerfelügyelet

Az ETHAA támogatja a tengeri védelem és a tengerfelügyelet előmozdítását, többek között az adatok megosztásával, a parti őrségek közötti és az ügynökségek közötti együttműködéssel és a tengeri vonatkozású bűncselekmények és a tengeren folytatott jogellenes tevékenységek elleni küzdelemmel.

54. cikk

Nemzetközi óceánpolitikai irányítás

Az ETHAA az alábbi eszközökkel segíti a nemzetközi óceánpolitikai irányítás végrehajtását:

a) az óceánpolitikai irányítás terén aktív nemzetközi szervezeteknek nyújtott önkéntes hozzájárulások;

b) önkéntes együttműködés és koordináció nemzetközi fórumokkal, szervezetekkel, szervekkel és intézményekkel, valamint ezek között az ENSZ Tengerjogi Egyezménye, a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó menetrend és egyéb vonatkozó nemzetközi megállapodások, intézkedések és partnerségek kontextusában;

c) óceánokkal kapcsolatos partnerségek kialakítása az Unió és az óceánok hasznosításában érdekkel bíró releváns szereplők között;

d) az óceánpolitikai irányítás javításának elősegítésére irányuló releváns nemzetközi megállapodások, intézkedések és eszközök végrehajtása, valamint olyan tevékenységek, intézkedések és tudás kifejlesztése, amelyek lehetővé teszik a tengerek és óceánok biztonságának, védelmének, tisztaságának és fenntartható kezelésének biztosítását;

e) a vonatkozó nemzetközi megállapodások, intézkedések és eszközök végrehajtása a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat megelőzése, megakadályozása és felszámolása érdekében;

f) nemzetközi együttműködés az óceánkutatásban és az óceánokra vonatkozó adatok kezelésében, valamint e területek fejlesztése.

V. FEJEZET

Végrehajtási szabályok közvetlen és közvetett irányítás esetében

55. cikk

Uniós finanszírozási formák

(1) Az ETHAA a költségvetési rendeletben meghatározott bármely formában, különösen a rendelet VII. és VIII. címe szerinti közbeszerzés és vissza nem térítendő támogatások formájában nyújthat finanszírozást. Az ETHAA az e rendelet 56. cikkében említettek szerinti vegyesfinanszírozási műveletek keretében pénzügyi eszközök formájában is biztosíthat finanszírozást.

(2) A javasolt támogatások értékelését független szakértők is végezhetik.

56. cikk

Vegyesfinanszírozási műveletek

Az ETHAA keretében a vegyesfinanszírozási műveleteket az (EU) 2021/523 rendelettel és a költségvetési rendelet X. címével összhangban kell végrehajtani.

57. cikk

A Bizottság által végzett értékelés

(1) Az értékeléseket időben el kell végezni ahhoz, hogy a döntéshozatali folyamatban felhasználhatók legyenek. Az értékeléseket funkcionálisan független belső vagy külső szakértőkkel kell elvégeztetni.

(2) A III. cím szerinti támogatás időközi értékelését 2024 végéig kell elvégezni.

(3) A III. cím szerinti támogatásról szóló végső értékelő jelentést 2031 végéig kell elkészíteni.

(4) A Bizottság a (2) és (3) bekezdésben említett értékelő jelentéseket benyújtja az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának.

58. cikk

Monitoring a közvetlen és a közvetett irányítás keretében

(1) A Bizottság az I. mellékletben foglalt eredmény- és kimeneti mutatókat használja az ETHAA közvetlen és közvetett irányítás keretében történő végrehajtása eredményeinek monitoringja céljából.

(2) A Bizottság adatokat gyűjt a közvetlen és a közvetett irányítás keretében történő támogatásra kiválasztott műveletekről, beleértve a kedvezményezett és a művelet legfontosabb jellemzőit, a 46. cikk (3) bekezdésében foglaltak szerint.

59. cikk

Auditok

A költségvetési rendelet 127. cikke szerinti általános megbízhatóság alapját az uniós hozzájárulás felhasználására vonatkozóan személyek vagy jogalanyok - köztük az uniós intézmények vagy szervek által felhatalmazottaktól eltérő személyek vagy jogalanyok - által végzett auditok képezik.

60. cikk

Tájékoztatás, kommunikáció és nyilvánosság

(1) Az uniós támogatás címzettjeinek fel kell tüntetniük az említett támogatások eredetét, és különösen az intézkedések és azok eredményeinek népszerűsítése során biztosítaniuk kell az uniós támogatás láthatóságát azáltal, hogy következetes, hatékony és arányos célzott tájékoztatást nyújtanak többféle célközönségnek, köztük a médiának és a nyilvánosságnak.

(2) A Bizottság tájékoztatási és kommunikációs tevékenységeket végez az ETHAA-hoz, az ETHAA alapján végzett intézkedésekhez és az elért eredményekhez kapcsolódóan. Az ETHAA számára elkülönített pénzügyi források az Unió politikai prioritásaira vonatkozó intézményi kommunikációhoz is hozzájárulnak, amennyiben e prioritások kapcsolódnak a 3. cikkben említett prioritásokhoz.

61. cikk

Támogatható jogalanyok, támogatható tevékenységek és elszámolható költségek

(1) A költségvetési rendelet 197. cikkében foglalt feltételeken túlmenően az e cikk (2) és (3) bekezdésében foglalt jogosultsági feltételek is alkalmazandók.

(2) Az alábbi jogalanyok támogathatók:

a) egy tagállamban vagy a munkaprogramban felsorolt valamely harmadik országban letelepedett jogalanyok a (3) és (4) bekezdésben meghatározott feltételek szerint;

b) az uniós jog alapján létrehozott bármely jogalany vagy bármely nemzetközi szervezet.

(3) Harmadik országban letelepedett jogalanyok kivételesen támogathatók, amennyiben ez egy adott intézkedés célkitűzéseinek eléréséhez szükséges.

(4) A programhoz nem társult harmadik országban letelepedett jogalanyok főszabály szerint viselik részvételük költségeit.

(5) A költségvetési rendelet 193. cikke (2) bekezdése második albekezdésének a) pontjával összhangban és az említett rendelet 193. cikkének (4) bekezdésétől eltérve - figyelembe véve e rendelet későbbi hatálybalépését és a folyamatosság biztosítása érdekében - a finanszírozási határozatban meghatározottak szerint és korlátozott időre az e rendelet alapján támogatott tevékenységek és azok mögöttes költségei 2021. január 1-jétől támogathatónak, illetve elszámolhatónak tekinthetők abban az esetben is, ha a tevékenységek végrehajtására, illetve a költségek felmerülésére a vissza nem térítendő támogatás elnyerésére irányuló pályázat benyújtása előtt került sor.

IV. CÍM

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

62. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2) A Bizottságnak a 11., 36., 46. és 65. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása a 2021. július 14-től 2027. december 31-ig tartó időszakra szól.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 11., 36., 46. és 65. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban megállapított elvekkel összhangban konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6) A 11., 36., 46. vagy 65. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

63. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alap Bizottsága segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

V. CÍM

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

64. cikk

Az (EU) 2017/1004 rendelet módosításai

Az (EU) 2017/1004 rendelet 6. cikke a következőképpen módosul:

1. az (1) és a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A tagállamok az uniós jog értelmében jelenleg fennálló adatgyűjtési kötelezettségeiktől függetlenül adatokat gyűjtenek a többéves uniós programnak megfelelően kidolgozott munkaterv (a továbbiakban: a nemzeti munkaterv) keretében. A tagállamok elektronikus úton benyújtják a Bizottságnak a nemzeti munkaterveiket az azon évet megelőző év október 15-ig, amelytől kezdve a nemzeti munkatervet alkalmazni kell, kivéve, ha egy már meglévő terv még mindig alkalmazandó, amely esetben a tagállam erről értesíti a Bizottságot.

(2) A Bizottság az (1) bekezdésben említett nemzeti munkaterveket a nemzeti munkaterv alkalmazásának kezdetét megelőző év december 31-éig végrehajtási jogi aktus útján jóváhagyja. A nemzeti munkatervek jóváhagyásakor a Bizottságnak figyelembe kell vennie a HTMGB által a 10. cikkel összhangban végzett értékelést. Amennyiben ez az értékelés azt mutatja, hogy a nemzeti munkaterv nem felel meg e cikknek, vagy nem biztosítja az adatok tudományos relevanciáját vagy a javasolt módszerek és eljárások megfelelő minőségét, a Bizottság erről haladéktalanul értesíti az érintett tagállamot, és javaslatot tesz az adott munkaterv Bizottság által szükségesnek ítélt módosítására. Ezt követően az érintett tagállam felülvizsgált nemzeti munkatervet nyújt be a Bizottsághoz.";

2. a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(5) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján szabályokat határozhat meg az (1) bekezdésben említett nemzeti munkatervek benyújtása tekintetében alkalmazandó eljárások, formai követelmények és határidők vonatkozásában. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 25. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni."

65. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1) Az 508/2014/EU rendelet és az annak alapján elfogadott bármely, felhatalmazáson alapuló vagy végrehajtási jogi aktus továbbra is alkalmazandó a 2014-2020-as programozási időszakban az ETHA-ból támogatott programokra és műveletekre.

(2) Az 508/2014/EU rendelettel létrehozott támogatási rendszerről az e rendelettel létrehozandó támogatási rendszerre való áttérés elősegítése érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy e rendelet 62. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el azon feltételek meghatározása céljából, amelyek teljesülése esetén a Bizottság által az 508/2014/EU rendelet alapján jóváhagyott támogatás beépíthető az e rendelet értelmében előirányzott támogatásba.

(3) Az 508/2014/EU rendeletre történő hivatkozásokat a 2021-2027-es programozási időszakot illetően e rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni.

66. cikk

Hatálybalépés és az alkalmazás időpontja

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet a III. címben meghatározott közvetlen és közvetett irányítás keretében nyújtott támogatás tekintetében 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2021. július 7-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

D. M. SASSOLI

a Tanács részéről

az elnök

A. LOGAR

(1) HL C 110., 2019.3.22., 104. o.

(2) HL C 361., 2018.10.5., 9. o.

(3) Az Európai Parlament 2019. április 4-i álláspontja (HL C 116., 2021.3.31., 81. o.) és a Tanács 2021. június 14-i álláspontja első olvasatban (HL C 271., 2021.7.7., 1. o.). Az Európai Parlament 2021. július 5-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(4) A Tanács (EU, Euratom) 2020/2093 rendelete (2020. december 17.) a 2021-2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 433I., 2020.12.22., 11. o.).

(5) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1060 rendelete (2021. június 24.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra, az Igazságos Átmenet Alapra és az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról (HL L 231., 2021.6.30., 159. o.).

(6) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/523 rendelete (2021. március 24.) az InvestEU program létrehozásáról és az (EU) 2015/1017 rendelet módosításáról (HL L 107., 2021.3.26., 30. o.).

(7) Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 1. o.).

(8) Az Európai Parlament és a Tanács 508/2014/EU rendelete (2014. május 15.) az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 149., 2014.5.20., 1. o.).

(9) Az Európai Parlament és a Tanács 2008/56/EK irányelve (2008. június 17.) a tengeri környezetvédelmi politika területén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv) (HL L 164., 2008.6.25., 19. o.).

(10) Az Európai Parlament és a Tanács 1380/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).

(11) A Tanács (EU) 2017/159 irányelve (2016. december 19.) az Európai Unió Mezőgazdasági Szövetkezeteinek Általános Szövetsége (COGECA), az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) és az Európai Uniós Halászati Vállalkozások Nemzeti Szervezeteinek Szövetsége (Europêche) között 2012. május 21-én megkötött, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 2007. évi, a halászati ágazat munkafeltételeiről szóló egyezményének végrehajtásáról szóló megállapodás végrehajtásáról (HL L 25., 2017.1.31., 12. o.).

(12) A Tanács 1224/2009/EK rendelete (2009. november 20.) a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító uniós ellenőrző rendszer létrehozásáról, a 847/96/EK, a 2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 1342/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK és az 1966/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 343., 2009.12.22., 1. o.).

(13) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1004 rendelete (2017. május 17.) a halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására szolgáló uniós keretrendszer létrehozásáról, valamint a közös halászati politika tekintetében a tudományos tanácsadás támogatásáról és a 199/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 157., 2017.6.20., 1. o.).

(14) A Tanács 92/43/EGK irányelve ( 1992. május 21. ) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.).

(15) Az Európai Parlament és a Tanács 2009/147/EK irányelve (2009. november 30.) a vadon élő madarak védelméről (HL L 20., 2010.1.26., 7. o.).

(16) Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve ( 2000. október 23. ) a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (HL L 327., 2000.12.22., 1. o.).

(17) Az Európai Parlament és a Tanács 1379/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 1. o.).

(18) A Tanács 98/392/EK határozata (1998. március 23.) az Egyesült Nemzetek Szervezete 1982. december 10-i tengerjogi egyezményének és az egyezmény XI. részének végrehajtásáról szóló, 1994. július 28-i megállapodásnak az Európai Közösség általi megkötéséről (HL L 179., 1998.6.23., 1. o.).

(19) HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

(20) Az Európai Parlament és a Tanács 883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 2013.9.18., 1. o.).

(21) A Tanács 2988/95/EK, Euratom rendelete (1995. december 18.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.).

(22) A Tanács 2185/96/Euratom, EK rendelete (1996. november 11.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról (HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).

(23) A Tanács (EU) 2017/1939 rendelete (2017. október 12.) az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 2017.10.31., 1. o.).

(24) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1371 irányelve (2017. július 5.) az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 29. o.).

(25) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

(26) Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

(27) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/352 rendelete (2017. február 15.) a kikötői szolgáltatások nyújtását és a kikötők pénzügyi átláthatóságára vonatkozó közös szabályokat biztosító keretrendszer létrehozásáról (HL L 57., 2017.3.3., 1. o.).

(28) A Tanács 1967/2006/EK rendelete (2006. december 21.) a földközi-tengeri halászati erőforrások fenntartható kiaknázásával kapcsolatos irányítási intézkedésekről, a 2847/93/EGK rendelet módosításáról és az 1626/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 409., 2006.12.30., 11. o.).

(29) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/904 irányelve (2019. június 5.) egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről (HL L 155., 2019.6.12., 1. o.).

(30) A Tanács 1005/2008/ EK rendelete (2008. szeptember 29.) a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról, továbbá a 2847/93/EGK, az 1936/2001/EK és a 601/2004/EK rendelet módosításáról és az 1093/94/EK és az 1447/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 286., 2008.10.29., 1. o.).

(31) Az Európai Parlament és a Tanács 2008/99/EK irányelve (2008. november 19.) a környezet büntetőjog általi védelméről (HL L 328., 2008.12.6., 28. o.).

(32) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/429 rendelete (2016. március 9.) a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről (Állategészségügyi rendelet) (HL L 84., 2016.3.31., 1. o.).

(33) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/89/EU irányelve (2014. július 23.) a tengeri területrendezés keretének létrehozásáról (HL L 257., 2014.8.28., 135. o.).

(34) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1896 rendelete (2019. november 13.) az Európai Határ- és Parti Őrségről, valamint az 1052/2013/EU és az (EU) 2016/1624 rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2019.11.14., 1. o.).

(35) Az Európai Parlament és a Tanács 1406/2002/EK rendelete (2002. június 27.) az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról (HL L 208., 2002.8.5., 1. o.).

(36) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/473 rendelete (2019. március 19.) az Európai Halászati Ellenőrző Hivatalról (HL L 83., 2019.3.25., 18. o.).

(37) A Tanács (EU) 2015/1565 határozata (2015. szeptember 14.) a Venezuelai Bolivári Köztársaság lobogója alatt közlekedő hajók részére a Francia Guyana partjainál húzódó kizárólagos gazdasági övezet uniós vizein halászati lehetőségek engedélyezéséről szóló nyilatkozatnak az Európai Unió nevében történő jóváhagyásáról (HL L 244., 2015.9.19., 55. o.).

I. MELLÉKLET

AZ ETHAA KÖZÖS MUTATÓI

ALAPVETŐ TELJESÍTMÉNYMUTATÓK (1) EREDMÉNYMUTATÓK (MÉRTÉKEGYSÉG) KIMENETI MUTATÓK

CI 01 - Létrehozott vállalkozások

CI 02 - Nagyobb árbevételű vállalkozások

CI 03 - Létrehozott munkahelyek

CI 04 - Fenntartott munkahelyek

CI 05 - Kedvezményezett személyek

CI 06 - A jó környezeti állapothoz hozzájáruló, ezen belül a természet helyreállítására és megőrzésére, az ökoszisztémák védelmére, a biológiai sokféleségre, az állategészségre és -jólétre irányuló intézkedések

CI 07 - A CO2-kibocsátás csökkenését eredményező energiafogyasztás

CI 08 - A támogatott kkv-k száma CR 01 - Új termelési kapacitás (tonna/év)

CR 02 - Fenntartott akvakultúra-termelés (tonna/év)

CR 03 - Létrehozott vállalkozások (szervezeti egységek száma)

CR 04 - Nagyobb árbevételű vállalkozások (szervezeti egységek száma)

CR 05 - A visszavont hajók kapacitása (BT és kW)

CR 06 - Létrehozott munkahelyek (személyek száma)

CR 07 - Fenntartott munkahelyek (személyek száma)

CR 08 - Kedvezményezett személyek (személyek száma)

CR 09 - A jó környezeti állapothoz hozzájáruló, a biodiverzitás és az ökoszisztémák védelmét, megőrzését és helyreállítását célzó műveletek által érintett terület (km2 vagy km)

CR 10 - A jó környezeti állapothoz hozzájáruló, ezen belül a természet helyreállítására, megőrzésére, az ökoszisztémák védelmére, a biológiai sokféleségre, valamint a állategészségre és -jólétre irányuló intézkedések (intézkedések száma)

CR 11 - A társadalmi fenntarthatóságot növelő szervezeti egységek (szervezeti egységek száma) CO 01 - A műveletek száma

CI 09 - Az elektronikus helymeghatározási és fogásbejelentő berendezéssel felszerelt halászhajók száma

CI 10 - A helyi akciócsoportok száma

CI 11 - A támogatásban részesített kisüzemi part menti halászhajók száma

CI 12 - Adat- és információs platformok használata CR 12 - "Az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására" szolgáló rendszer hatékonysága (mérték: magas, közepes, alacsony)

CR 13 - Az érdekelt felek közötti együttműködési tevékenységek (intézkedések száma)

CR 14 - A lehetővé vált innovációk (az új termékek, szolgáltatások, folyamatok, üzleti modellek vagy módszerek száma)

CR 15 - Telepített vagy továbbfejlesztett ellenőrzési eszközök (eszközök száma)

CR 16 - Olyan szervezeti egységek, amelyek tekintetében népszerűsítési és tájékoztatási intézkedésekre kerül sor (szervezeti egységek száma)

CR 17 - A termelésben és/vagy a feldolgozásban az energiahatékonyságot javító szervezeti egységek (szervezeti egységek száma)

CR 18 - A CO2-kibocsátás csökkenését eredményező energiafogyasztás (kWh/tonna vagy liter/h)

CR 19 - Az irányítási kapacitás javítását célzó intézkedések (intézkedések száma)

CR 20 - A megkezdett beruházások (EUR)

CR 21 - A rendelkezésre bocsátott adatkészletek és szakvélemények (szám)

CR 22 - Adat- és információs platformok használata (oldalmegjelenítések száma)

(1) Az ETHAA-ra vonatkozó, a Bizottság által a költségvetési rendelet 41. cikke (3) bekezdése h) pontjának iii. alpontja szerinti jelentéstételi kötelezettsége teljesítéséhez alkalmazandó alapvető teljesítménymutatók.

II. MELLÉKLET

A MEGOSZTOTT IRÁNYÍTÁS ALÁ TARTOZÓ TÁMOGATÁS MEGSZERVEZÉSE

SZAKPOLITIKAI CÉLKITŰZÉS

Az (EU) 2021/1060 rendelet 5. cikke szerint ETHAA-PRIORITÁS EGYEDI ETHAA-CÉLKITŰZÉS A FINANSZÍROZÁSI TERVBEN HASZNÁLANDÓ NÓMENKLATÚRA

Az (EU) 2021/1060 rendelet V. mellékletének 11A. táblázata szerint

Zöldebb, alacsony szén-dioxid-kibocsátású - és a nulla nettó szén-dioxid-kibocsátásra átálló -, reziliens Európa a tiszta és igazságos energetikai átmenetnek, a zöld és kék beruházásoknak, a körforgásos gazdaságnak, az éghajlatváltozás enyhítésének és az ahhoz való alkalmazkodásnak, a kockázatmegelőzésnek és -kezelésnek, valamint a fenntartható városi mobilitásnak az előmozdításával A fenntartható halászat támogatása és a vízi biológiai erőforrások helyreállításának és védelmének előmozdítása A gazdasági, társadalmi és környezeti szempontból fenntartható halászati tevékenységek megerősítése 1.1.1.

valamennyi művelet, kivéve a 17. és 19. cikk alapján támogatottakat

1.1.2.

a 17. és 19. cikk alapján támogatott műveletek

Az energiahatékonyság növelése és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése a halászhajók hajtóművének cseréje vagy korszerűsítése révén 1.2.

A halászati kapacitás halászati lehetőségekhez való hozzáigazításának előmozdítása a halászati tevékenységek végleges beszüntetése esetén, ideiglenes szüneteltetésük esetén pedig a megfelelő életszínvonal elősegítése 1.3.

A hatékony halászati ellenőrzésnek és végrehajtásnak - a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelmet is beleértve -, valamint a tudásalapú döntéshozatal számára megbízható adatok rendelkezésre állásának az előmozdítása 1.4.

Egyenlő versenyfeltételek előmozdítása a legkülső régiókból származó halászati és akvakultúra-termékek esetében 1.5.

Hozzájárulás a vízi biológiai sokféleség és a vízi ökoszisztémák védelméhez és helyreállításához 1.6.

A fenntartható akvakultúra-tevékenységeknek, valamint a halászati és akvakultúra-termékek feldolgozásának és piaci értékesítésének előmozdítása, ezáltal hozzájárulva az Unió élelmezésbiztonságához A fenntartható akvakultúra-tevékenységek előmozdítása, különös tekintettel az akvakultúrás termelés versenyképességének megerősítésére, biztosítva ugyanakkor e tevékenységek hosszú távú környezeti fenntarthatóságát 2.1.

A halászati és akvakultúra-termékek piaci értékesítésének, minőségének és hozzáadott értékének, valamint e termékek feldolgozásának előmozdítása 2.2.

A nemzetközi óceánpolitikai irányítás erősítése, valamint a tengerek és óceánok biztonságának, védelmének, tisztaságának és fenntartható kezelésének biztosítása A tengerek és óceánok fenntartható kezelésének erősítése a tengerrel kapcsolatos tudás, a tengerfelügyelet vagy a parti őrségek közötti együttműködés előmozdítása révén 4.1.

A polgárokhoz közelebb álló Európa valamennyi térségtípus fenntartható és integrált fejlődésének és a helyi kezdeményezéseknek az elősegítése révén A fenntartható kék gazdaság létrejöttének elősegítése a part menti, szigeti és belső területeken, valamint a halászattal és akvakultúrával foglalkozó közösségek fejlesztésének előmozdítása A fenntartható kék gazdaság létrejöttének elősegítése a part menti, szigeti és belső területeken, valamint a halászattal és akvakultúrával foglalkozó közösségek fenntartható fejlődésének előmozdítása 3.1.

Technikai segítségnyújtás 5.1.

5.2.

III. MELLÉKLET

EGYEDI MAXIMÁLIS TÁMOGATÁSI INTENZITÁS MEGOSZTOTT IRÁNYÍTÁS KERETÉBEN

SOR SZÁMA EGYEDI MŰVELETI KATEGÓRIA MAXIMÁLIS TÁMOGATÁSI INTENZITÁS

1. A 17., 18. és 19. cikk alapján támogatott műveletek 40 %

2. Az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkében említett kirakodási kötelezettség végrehajtásához hozzájáruló alábbi műveletek:

100 %

- a halászeszközök méret- vagy fajszelektivitásának javítását szolgáló műveletek,

75 %

- a halászkikötők, árverési csarnokok, kirakodóhelyek és menedékek infrastruktúráját a nem szándékos fogások kirakodásának és tárolásának megkönnyítése érdekében javító műveletek,

75 %

- az 1379/2013/EU rendelet 8. cikke (2) bekezdésének b) pontjával összhangban a kereskedelmi állományokból származó, kirakodott nem kívánt fogások forgalomba hozatalát megkönnyítő műveletek.

3. A halászhajók fedélzetén uralkodó egészségügyi, biztonsági és munkakörülmények javítását szolgáló műveletek, a 19. cikk alapján támogatott műveletek kivételével 75 %

4. A legkülső régiókban végrehajtott műveletek 85 %

5. A távoli görög szigeteken, valamint a horvátországi Dugi Otok, Vis, Mljet és Lastovo szigeteken végrehajtott műveletek 85 %

6. A 22. cikk alapján támogatott műveletek 85 %

7. A kisüzemi part menti halászathoz kapcsolódó műveletek 100 %

8. Olyan műveletek, melyek kedvezményezettje közjogi szerv vagy általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozás az EUMSZ 106. cikke (2) bekezdésében meghatározottak szerint, ha a támogatást ilyen szolgáltatások működtetéséhez nyújtják 100 %

9. A 39. cikkben említett ellentételezésekhez kapcsolódó műveletek 100 %

10. A 23. és 25. cikk alapján, továbbá a 4. prioritás keretében támogatott műveletek 100 %

11. Az 1380/2013/EU rendelet 16. cikkének (8) bekezdésével összhangban a halászati lehetőségek tagállamok közötti cseréjére szolgáló átlátható rendszerek tervezéséhez, fejlesztéséhez, monitoringjához, értékeléséhez vagy irányításához kapcsolódó műveletek 100 %

12. A helyi akciócsoportok működési költségeihez kapcsolódó műveletek 100 %

13. A 30. cikk alapján támogatott olyan műveletek, amelyek a következő kritériumok közül legalább egynek megfelelnek: 100 %

i. kollektív érdeket képviselnek;

ii. kedvezményezettjük kollektív jellegű; vagy

iii. adott esetben helyi szinten innovatív tulajdonságokkal rendelkeznek és nyilvános hozzáférést biztosítanak eredményeikhez.

14. A 13. sorban szereplő műveletektől eltérő műveletek, amelyek a következő kritériumok mindegyikének megfelelnek: 100 %

i. kollektív érdeket képviselnek;

ii. kedvezményezettjük kollektív jellegű;

iii. innovatív tulajdonságokkal rendelkeznek vagy nyilvános hozzáférést biztosítanak eredményeikhez.

15. Termelői szervezetek, termelői szervezetek társulásai vagy szakmaközi szervezetek által végrehajtott műveletek. 75 %

16. Pénzügyi eszközök, az 1. sorban említett műveletekhez kapcsolódó pénzügyi eszközök kivételével 100 %

17. Kkv-k által végzett fenntartható akvakultúra-tevékenységeket támogató műveletek 60 %

18. A halászat, az akvakultúra és a feldolgozás terén az innovatív termékeket, folyamatokat vagy felszereléseket támogató műveletek 75 %

19. Halászszervezetek vagy egyéb kollektív kedvezményezettek által végrehajtott műveletek 60 %

IV. MELLÉKLET

A BEAVATKOZÁSOK TÍPUSAI

Sz. A BEAVATKOZÁS TÍPUSA ÉGHAJLAT-EGYÜTTHATÓ KÖRNYEZETI EGYÜTTHATÓ

1. A környezetre gyakorolt negatív hatások csökkentése és/vagy hozzájárulás a környezetre gyakorolt pozitív hatásokhoz, továbbá a jó környezeti állapothoz való hozzájárulás 100 % 100 %

2. A gazdaságilag életképes, versenyképes és vonzó halászati, akvakultúra és halfeldolgozó ágazatokhoz szükséges feltételek elősegítése 40 % 40 %

3. A klímasemlegességhez való hozzájárulás 100 % 100 %

4. A halászati tevékenységek ideiglenes szüneteltetése 100 % 100 %

5. A halászati tevékenységek végleges beszüntetése 100 % 100 %

6. A jó környezeti állapothoz való hozzájárulás a védett tengeri területek, ezen belül a Natura 2000 területek megvalósítása és monitoringja révén 100 % 100 %

7. Váratlan környezeti, éghajlati vagy népegészségügyi események ellentételezése 0 % 0 %

8. Többletköltségek ellentételezése a legkülső régiókban 0 % 0 %

9. Állategészségügy és állatjólét 40 % 40 %

10. Ellenőrzés és végrehajtás 40 % 100 %

11. Adatgyűjtés és adatelemzés, valamint a tengerrel kapcsolatos ismeretek bővítése 100 % 100 %

12. Tengerfelügyelet és tengeri védelem 40 % 40 %

Közösségvezérelt helyi fejlesztés (CLLD)

13. CLLD-előkészítő intézkedések 0 % 0 %

14. CLLD-stratégiák végrehajtása 40 % 40 %

15. CLLD működési költségek és szervezési tevékenységek 0 % 0 %

Technikai segítségnyújtás

16. Technikai segítségnyújtás 0 % 0 %

V. MELLÉKLET

AZ ETHAA-BÓL SZÁRMAZÓ ÖSSZES FORRÁS TAGÁLLAMONKÉNT A 2021. JANUÁR 1. ÉS 2027. DECEMBER 31. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ÖSSZESEN

ÖSSZESEN 649 646 302 867 704 926 833 435 808 798 047 503 707 757 512 721 531 085 732 876 864 5 311 000 000

BE 4 925 394 6 578 640 6 318 823 6 050 521 5 365 973 5 470 400 5 556 420 40 266 171

BG 10 390 512 13 878 165 13 330 060 12 764 057 11 319 949 11 540 245 11 721 710 84 944 698

CZ 3 670 269 4 902 222 4 708 614 4 508 683 3 998 577 4 076 392 4 140 492 30 005 249

DK 24 582 747 32 834 129 31 537 379 30 198 278 26 781 687 27 302 881 27 732 208 200 969 309

DE 25 908 996 34 605 542 33 238 833 31 827 487 28 226 569 28 775 883 29 228 372 211 811 682

EE 11 912 962 15 911 637 15 283 223 14 634 286 12 978 583 13 231 157 13 439 212 97 391 060

IE 17 414 773 23 260 170 22 341 533 21 392 895 18 972 532 19 341 754 19 645 895 142 369 552

EL 45 869 836 61 266 389 58 846 736 56 348 059 49 972 919 50 945 434 51 746 530 374 995 903

ES 137 053 465 183 056 482 175 826 854 168 361 115 149 312 971 152 218 730 154 612 307 1 120 441 924

FR 69 372 651 92 658 097 88 998 661 85 219 712 75 578 071 77 048 886 78 260 448 567 136 526

HR 29 808 019 39 813 303 38 240 917 36 617 179 32 474 362 33 106 342 33 626 925 243 687 047

IT 63 388 749 84 665 656 81 321 871 77 868 885 69 058 907 70 402 853 71 509 909 518 216 830

CY 4 685 786 6 258 605 6 011 428 5 756 178 5 104 932 5 204 279 5 286 114 38 307 322

LV 16 498 239 22 035 996 21 165 707 20 266 995 17 974 015 18 323 805 18 611 939 134 876 696

LT 7 484 030 9 996 101 9 601 315 9 193 636 8 153 481 8 312 155 8 442 859 61 183 577

LU - - - - - - - -

HU 4 612 763 6 161 072 5 917 747 5 666 475 5 025 378 5 123 176 5 203 735 37 710 346

MT 2 669 689 3 565 790 3 424 963 3 279 536 2 908 494 2 965 097 3 011 721 21 825 290

NL 11 978 187 15 998 755 15 366 900 14 714 410 13 049 642 13 303 600 13 512 794 97 924 288

AT 821 763 1 097 594 1 054 246 1 009 482 895 270 912 693 927 046 6 718 094

PL 62 675 756 83 713 340 80 407 168 76 993 019 68 282 136 69 610 965 70 705 569 512 387 953

PT 46 307 271 61 850 651 59 407 923 56 885 418 50 449 481 51 431 271 52 240 007 378 572 022

RO 19 871 141 26 541 038 25 492 826 24 410 382 21 648 625 22 069 926 22 416 967 162 450 905

SI 2 927 095 3 909 597 3 755 191 3 595 743 3 188 925 3 250 985 3 302 105 23 929 641

SK 1 862 388 2 487 512 2 389 271 2 287 821 2 028 980 2 068 465 2 100 991 15 225 428

FI 8 777 254 11 723 405 11 260 401 10 782 276 9 562 384 9 748 476 9 901 766 71 755 962

SE 14 176 567 18 935 038 18 187 218 17 414 975 15 444 669 15 745 235 15 992 823 115 896 525

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32021R1139 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32021R1139&locale=hu

Tartalomjegyzék