32017R1004[1]

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1004 rendelete (2017. május 17.) a halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására szolgáló uniós keretrendszer létrehozásáról, valamint a közös halászati politika tekintetében a tudományos tanácsadás támogatásáról és a 199/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2017/1004 RENDELETE

(2017. május 17.)

a halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására szolgáló uniós keretrendszer létrehozásáról, valamint a közös halászati politika tekintetében a tudományos tanácsadás támogatásáról és a 199/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

(átdolgozás)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére (2),

rendes jogalkotási eljárás keretében (3),

mivel:

(1) A 199/2008/EK tanácsi rendeletet (4) több helyütt módosítani kell. Az áttekinthetőség érdekében a rendeletet célszerű átdolgozni.

(2) Az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) megreformálta a közös halászati politikát. A közös halászati politika céljait és a halászati ágazatban végzett adatgyűjtésre vonatkozó követelményeket az utóbbi rendelet 2. és 25. cikke határozza meg. Ezenfelül az 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) átalakította a tagállami halászati adatgyűjtési tevékenységek pénzügyi támogatásának szerkezetét.

(3) A nem uniós vizekben található élő vízi erőforrások védelmére, kezelésére és kiaknázására vonatkozó közös halászati politika célkitűzéseinek megfelelően és különösen a fenntartható halászati partnerségi megállapodásokban foglalt vagy a regionális halászati gazdálkodási szervezetek által elfogadott rendelkezésekkel összhangban az Uniónak részt kell vennie a halászati erőforrások védelmére tett erőfeszítésekben.

(4) E rendelet célja a halászati ágazatra vonatkozó biológiai, környezetvédelmi, technikai és társadalmi-gazdasági adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására vonatkozó szabályok megállapítása.

(5) Az adatgyűjtési keretrendszernek hozzá kell járulnia a közös halászati politika célkitűzéseinek végrehajtásához, amelyek között szerepel a tengeri környezet védelme, a kereskedelmileg hasznosított valamennyi faj esetében folytatott fenntartható gazdálkodás és különösen - a 2008/56/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv (7) 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározottak szerint - a tengeri környezet jó állapotának 2020-ra való elérése.

(6) A biológiai, környezetvédelmi, technikai és társadalmi-gazdasági adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására vonatkozó, e rendeletben meghatározott szabályokat alkalmazni kell azokra a halászati ágazatra vonatkozó adatokra is, amelyek gyűjtését más uniós jogi aktusok írják elő, többek között az 1921/2006/EK (8), a 295/2008/EK (9), a 762/2008/EK (10), a 216/2009/EK (11), a 217/2009/EK (12), a 218/2009/EK (13), az 1236/2010/EU (14), az 1343/2011/EU (15) és az (EU) 2016/2336 európai parlamenti és tanácsi rendelet (16), a 2000/60/EK (17), a 2008/56/EK és a 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (18), a 2347/2002/EK (19), a 812/2004/EK (20), az 1967/2006/EK (21), az 1100/2007/EK (22) és az 1006/2008/EK tanácsi rendelet (23), a 92/43/EGK tanácsi irányelv (24), a 2010/717/EU tanácsi határozat (25) és az (EU) 2017/218 bizottsági végrehajtási rendelet (26).

(7) Amennyiben a halászati ágazatra vonatkozó adatok gyűjtése és kezelése más uniós jogi aktusokban - például az 1224/2009/EK tanácsi rendeletben (27) és a 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (28) - meghatározott szabályok szerint történik, ennek a rendeletnek - az átfedések elkerülése érdekében - csupán az ilyen adatok felhasználására és továbbítására vonatkozó szabályokat kell meghatároznia.

(8) Az e rendelet hatálya alá tartozó adatokhoz való hozzáféréssel összefüggő kötelezettségek nem érinthetik a tagállamoknak a 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (29), valamint az 1367/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (30) szerinti kötelezettségeit.

(9) Az adatok tárolása, feldolgozása és cseréje során mindenkor és minden szinten biztosítani kell, hogy a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (31) és a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (32) meghatározott, a személyes adatok védelmére vonatkozó követelmények teljesüljenek.

(10) A jogi egyértelműség érdekében ennek a rendeletnek fogalommeghatározásokat kell tartalmaznia.

(11) A "tengeri régiók" fogalommeghatározását tudományos szempontokra kell építeni.

(12) Ennek a rendeletnek lehetővé kell tennie az Unió és tagállamai számára az 1380/2013/EU rendelet 2. és 25. cikkében meghatározott célok és elvek megvalósítását. Ehhez az adatgyűjtésre irányuló tagállami erőfeszítéseket összehangoló többéves uniós programra van szükség. Helyénvaló meghatározni az említett többéves uniós program létrehozására vonatkozó alapvető követelményeket és kritériumokat, valamint rendelkezni az elfogadását megelőzően elvégzendő konzultációkról.

(13) Szükséges meghatározni, hogy a tudományos adatok végfelhasználóinak milyen adatokra van szükségük, és előírni, hogy e rendelet értelmében milyen adatok gyűjtendők. Ezen adatok között szerepelniük kell az ökoszisztéma-szintű, a halászat hatásaival és az akvakultúra fenntarthatóságával kapcsolatos adatoknak, valamint a halászati tevékenységekre és az akvakultúrára vonatkozó társadalmi-gazdasági adatoknak.

(14) Az egyszerűsítés és észszerűsítés érdekében a gyűjtendő adatokat a tudományos adatok végfelhasználói által egyértelműen alátámasztott igény alapján kell kiválasztani, figyelembe véve az adatok tudományos szempontból való fontosságát és hasznosságát.

(15) A gyűjtött adatoknak lehetővé kell tenniük az 1380/2013/EU rendelet 9. cikkében említett többéves tervek végrehajtásához szükséges számszerűsíthető célkitűzések, például a halászati mortalitásnak és a szaporodóképes állomány biomasszájának a meghatározását. Lehetővé kell tenniük továbbá a halászflottákra vonatkozó adatok hiányosságainak megszüntetését és azon állományok számának csökkentését, amelyekre vonatkozóan nem áll rendelkezésre elegendő adat.

(16) A közös halászati politika működéséhez szükséges ökoszisztéma-alapú állománygazdálkodás és -védelem lehetővé tétele érdekében fontos a hobbihorgászattal kapcsolatos biológiai adatok gyűjtése azokban az esetekben, amelyekben jelentős hatás érheti az állományt, fontos továbbá az állományok felmérésének javítása.

(17) A szükséghelyzeti és egyéb, az elővigyázatosság elvén alapuló intézkedések fenntartásához, kiigazításához vagy visszavonásához rendszerint kiegészítő információk szükségesek. Ezért, amennyire csak lehetséges, az elővigyázatosság elve alapján bevezetett intézkedések értékeléséhez szükséges adatok gyűjtésének elsőbbséget kell biztosítani.

(18) Tekintettel a halászati erőforrások állapotának időbeli változására, idősorok kialakítására és fenntartására van szükség ezen erőforrások hatékony, hosszú távú tudományos megfigyeléséhez.

(19) A tengeri kutatási felmérések fontos módszert képviselnek a biológiai adatok gyűjtésében. Tekintettel arra, hogy milyen nagy szükség van rájuk azokban a tengeri régiókban, ahol a halállományokkal közös gazdálkodás folyik, helyénvaló, hogy uniós szinten elegendő számú tengeri kutatási felmérést végezzenek.

(20) A többéves uniós programot a tagállamoknak nemzeti szinten úgy kell végrehajtaniuk, hogy fő adatgyűjtési tevékenységeiket az operatív programnak az 508/2014/EU rendelet 18. cikke (1) bekezdésének p) pontjában említett szakaszban határozzák meg, és ezt kiegészítik az említett rendelet 21. cikkének megfelelő adatgyűjtési munkatervvel. Az e munkaterv tartalmára vonatkozó követelményeket e rendeletnek kell meghatároznia.

(21) Helyénvaló ismertetni azokat a lépéseket, valamint azokat a szempontokat, amelyeket a tagállamoknak követniük kell a nemzeti munkatervek adatgyűjtési módszertanának meghatározásakor. Annak érdekében, hogy biztosítsuk e rendelet hatékony és egységes tagállami végrehajtását, meg kell határozni a nemzeti koordinációs intézkedésekre vonatkozó alapkövetelményeket, az adatgyűjtők jogait, valamint a halászhajók parancsnokainak kötelezettségeit is.

(22) Az 508/2014/EU rendelet 19. cikkének (1) bekezdése, valamint 21. cikkének (1) bekezdése értelmében a Bizottságnak jóvá kell hagynia a tagállamok operatív programjait, nemzeti munkaterveit és azok módosításait is. Az említett rendelet 22. cikkének megfelelően a Bizottság ezek jóváhagyása tekintetében végrehajtási jogi aktusok útján eljárásokat, formai követelményeket és határidőket határozhat meg.

(23) Helyénvaló, hogy a Bizottság a Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottsággal (HTMBG) való konzultációt követően értékelje a munkaterveket, ezáltal biztosítva, hogy az említett tervek megfeleljenek az ebben a rendeletben előírt minimumkövetelményeknek.

(24) A tagállamok által folytatott adatgyűjtési tevékenységek végrehajtásának ellenőrzése érdekében rendelkezni kell arról, hogy a tagállamok - az adminisztratív terhek csökkentését szolgáló - világosan meghatározott, egységes formátumban tegyenek jelentést a Bizottság felé.

(25) A tagállamoknak együtt kell működniük egymással és harmadik országokkal, továbbá az adott tengeri régió és az érintett belvizeket magukban foglaló régiók tekintetében végzett adatgyűjtések terén össze kell hangolniuk munkaterveiket.

(26) A közös halászati politika azon céljának ismeretében, hogy nagyobb felelősséget kell ruházni a tagállamokra, valamint jobban be kell vonni a végfelhasználókat a tudományos adatgyűjtésbe, a regionális együttműködést meg kell erősíteni, és egyetlen találkozóból folyamattá kell alakítani, amelyet az egyes tengeri régiók regionális koordinációs csoportja irányít. E keretben a tagállamoknak törekedniük kell az érintett felekkel, köztük a harmadik országokkal való együttműködésre.

(27) Az említett regionális koordinációs csoportok feladata az adatgyűjtési és -feldolgozási eljárások, módszerek, minőségbiztosítás és minőség-ellenőrzés kialakítása és végrehajtása a tudományos tanácsadás megbízhatóságának további javítása céljából.

(28) A regionális koordinációs csoportoknak továbbá regionális adatbázisok tervezésére és kivitelezésére kell törekedniük, és e cél elérése érdekében az összes szükséges előkészítő lépést meg kell tenniük.

(29) Fontos, hogy ezek az új adatok a fenntartható halászati gazdálkodás, valamint az állományok és ökoszisztémák - ideértve a kirakodási kötelezettségre vonatkozó adatokat is - értékelése és nyomon követése érdekében teljes mértékben kihasználásra kerüljenek.

(30) Az adatgyűjtés módját a tagállamoknak kell meghatározniuk, ugyanakkor az adatok regionális szintű, értelmes összesítésének lehetővé tétele érdekében a tagállamoknak regionális szinten meg kell állapodniuk az adatok minőségére, kiterjedésére és kompatibilitására vonatkozó minimumkövetelményekről, figyelembe véve azt a tényt, hogy egyes régiókban a tengeri medencékben való gazdálkodás harmadik országokkal közösen folyik. Amennyiben a módszerekről regionális szinten megállapodás jön létre, a regionális koordinációs csoportok e megállapodás alapján regionális munkaterv-tervezetet kell benyújtaniuk a Bizottsághoz jóváhagyásra.

(31) Az uniós jogszabályoknak a továbbiakban nem szükséges meghatározniuk az adatgyűjtés terén alkalmazandó módszertan részleteit. Ezért a különböző adatgyűjtési módszerekre vonatkozó rendelkezéseket a módszer meghatározására szolgáló eljárás leírásával kell felváltani. Az eljárás lényege a tagállamok és az adatfelhasználók közötti együttműködés a regionális koordinációs csoportok keretében, valamint a tagállamok által benyújtott munkatervek Bizottság általi validálása azok jóváhagyása által.

(32) Az e rendeletben említett adatokat számítógépes nemzeti adatbázisokba kell betáplálni, hogy a Bizottság számára hozzáférhetők és a tudományos adatok végfelhasználói és más érdekelt felek számára rendelkezésre bocsáthatóak legyenek. A személyazonosítást lehetővé nem tévő adatoknak korlátozás nélkül hozzáférhetőnek kell lenniük bármely olyan fél számára, amelynek érdeke fűződik azok elemzéséhez, ideértve a halászati gazdálkodás környezeti tényezőit is. E célból a tudományos adatok végfelhasználóitól eltérő érdekelt felek közé tartozhat bármilyen személy vagy szervezet, aki kinyilvánítja ehhez fűződő érdekét.

(33) A halászati erőforrások kezelőinek szóló tudományos tanácsadás részletes adatok feldolgozását teszi szükségessé az igényeik megválaszolása érdekében. Ezzel összefüggésben a tagállamoknak rendelkezésre kell bocsátaniuk a tudományos elemzéshez szükséges adatokat, és biztosítaniuk kell az ehhez szükséges technikai kapacitást.

(34) Az 1380/2013/EU rendelet 25. cikke (2) bekezdésének e) pontja értelmében gondoskodni kell a megfelelő adatoknak és az adatok megszerzésére használt módszerek időszerű rendelkezésre bocsátásáról a halászati ágazatra vonatkozó adatok tudományos elemzésében kutatási vagy gazdálkodási szempontból érdekelt szervek és bármely egyéb érdekelt fél részére, kivéve azokat az eseteket, amikor az alkalmazandó uniós jog értelmében adatvédelemre és titoktartásra van szükség.

(35) Az 1380/2013/EU rendelet 25. cikke (2) bekezdése e) pontjának teljeskörű megvalósítása érdekében a tagállamoknak az adatok rendelkezésre bocsátásához és a más tagállamokkal, a Bizottsággal, valamint a tudományos adatok végfelhasználóival való együttműködéshez megfelelő folyamatokat és elektronikus eszközöket kell kialakítaniuk kompatibilis adattárolási és adatcsere-rendszerekkel együtt, figyelemmel a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (33). Az adatok további terjesztéséről is gondoskodni kell mind nemzeti, mind uniós szinten. Amennyiben az adatok között van azonosított vagy azonosítható természetes személyre utaló információ, mindenképpen alkalmazni kell megfelelő biztosítékokat, például az adatok magasabb szintű aggregációját vagy anonimizációját, figyelembe véve az adatok feldolgozásának célját, az adatok természetét, valamint a személyes adatok feldolgozásával járó potenciális kockázatot.

(36) Rendelkezni kell arról, hogy a végfelhasználók időben és egységes formátumban, egyértelmű kodifikációs rendszerekben kaphassák meg az adatokat, mivel feladatuk a halászat fenntarthatóságának időben történő tanácsadással való támogatása. Más érdekelt felek tekintetében is biztosítani kell az adatok egy adott határidőn belüli rendelkezésre bocsátását.

(37) A közös halászati politika irányításához szükséges tudományos tanácsadás megbízhatóságának javítása érdekében szükséges, hogy a tagállamok és a Bizottság összehangolják tevékenységüket, és együttműködjenek a megfelelő tudományos testületek keretében.

(38) A tudományos közösséggel konzultációt kell folytatni, a halászati ágazatban tevékenykedőket és az egyéb érdekcsoportokat pedig tájékoztatni kell az adatgyűjtésre vonatkozó rendelkezések végrehajtásáról. A szükséges szakvélemények gyűjtéséhez a megfelelő testületek a HTMBG és az 1380/2013/EU rendelet 43. cikkének megfelelően létrehozott tanácsadó testületek.

(39) E rendelet egyes nem alapvető elemeinek kiegészítése érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a többéves uniós program keretében az e rendelet alapján végzett adatgyűjtésre vonatkozó követelmények részletes jegyzékének megállapítása tekintetében. Különösen fontos, hogy a Bizottság előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban (34) foglalt elveknek megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(40) Ezen rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni a következőkre vonatkozóan: a regionális munkatervek regionális koordinációs csoportok által benyújtott tervezeteinek jóváhagyása, tengeri kutatási felmérésekben való részvétellel kapcsolatos eljárások és költségmegosztási megállapodások, a tengeri régiók adatgyűjtés céljára kijelölt területe, valamint az említett regionális munkatervek formátumának, valamint benyújtási és jóváhagyási határideje. Ezeket a végrehajtási hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (35) megfelelően kell gyakorolni.

(41) Ezen rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni a következőkre vonatkozóan: a többéves uniós program keretében a kötelező tengeri kutatási felmérések jegyzékének megállapítása, valamint azon küszöbértékek megállapítása, amelyek alatt nem kötelező az adatgyűjtés vagy a tengeri kutatási felmérések elvégzése. Ezeket a végrehajtási hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.

(42) Ezen rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni a következőkre vonatkozóan: a tagállamok által a Bizottságnak benyújtott éves jelentések benyújtására és jóváhagyására vonatkozó eljárásokkal, formátumokkal és ütemezéssel kapcsolatos szabályok. Ezeket a végrehajtási hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.

(43) Ezen rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni a következőkre vonatkozóan: adattárolási- és adatcsere-rendszerek kompatibilitásának biztosítását szolgáló eljárásokra, formátumokra, kódokra és határidőkre vonatkozó szabályok megállapítása, valamint adott esetben megfelelő biztosítékok megállapítása arra az esetre, ha az említett rendszerek azonosított vagy azonosítható természetes személyre utaló információkat tartalmaznak. Ezeket a végrehajtási hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.

(44) Mivel e rendelet célját, nevezetesen a halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására szolgáló uniós keretrendszer létrehozását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban az intézkedés léptéke és hatásai miatt e célok jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az említett cél eléréséhez szükséges mértéket.

(45) A 199/2008/EK rendeletet hatályon kívül kell helyezni. Átmeneti intézkedéseket kell azonban meghatározni a korábban jóváhagyott tagállami programokra és a jelenleg érvényben lévő többéves uniós programra vonatkozóan,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy és hatály

(1) A közös halászati politika 1380/2013/EU rendelet 2. cikkében meghatározott célkitűzései elérésének elősegítése céljából ez a rendelet a halászati ágazatra vonatkozó biológiai, környezeti, műszaki, társadalmi-gazdasági adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására vonatkozó szabályokat állapít meg az 1380/2013/EU rendelet 25. cikkében előírtaknak megfelelően.

(2) Az (1) bekezdésben említett adatokat csak akkor szükséges gyűjteni, ha gyűjtésüket e rendeleten kívül más uniós jogi aktus nem írja elő.

(3) A halászati gazdálkodáshoz szükséges azon adatok tekintetében, amelyek gyűjtése más uniós jogi aktusok alapján történik, ez a rendelet csak az említett adatok felhasználásának és továbbításának szabályait határozza meg.

2. cikk

Adatvédelem

Adott esetben az e rendelet értelmében gyűjtött adatok feldolgozásának, kezelésének és felhasználásának a 95/46/EK irányelvvel, a 45/2001/EK rendelettel és a 223/2009/EK rendelettel összhangban és sérelmük nélkül kell történnie.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában az 1380/2013/EU rendelet 4. cikkében szereplő fogalommeghatározások alkalmazandók. Ezen túlmenően az alábbi fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1. "halászati ágazat": a kereskedelmi halászattal, a hobbihorgászattal, az akvakultúrával és a halászati termékeket feldolgozó iparágakkal kapcsolatos tevékenységek;

2. "hobbihorgászat": a tengeri biológiai erőforrások szabadidős, turisztikai vagy sportolási célú kiaknázására irányuló, nem kereskedelmi célú halászati tevékenység;

3. "tengeri régió": az 1380/2013/EU rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében meghatározott földrajzi terület, a regionális halászati gazdálkodási szervezetek által megállapított terület, vagy a 9. cikk (11) bekezdésében említett végrehajtási jogi aktusban meghatározott terület;

4. "törzsadatok": az egyes halászhajókra, természetes vagy jogi személyekre vagy egyes mintákra vonatkozó adatok;

5. "metaadatok": az összegyűjtött törzsadatokról minőségi és mennyiségi információt nyújtó adatok;

6. "részletes adatok": törzsadatokon alapuló adatok olyan formában, amely természetes vagy jogi személyek közvetlen vagy közvetett azonosítását nem teszi lehetővé;

7. "összesített adatok": a törzs- vagy részletes adatok meghatározott elemzési célokból történő összesítésének eredménye;

8. "tudományos megfigyelő": a tudományos célú adatgyűjtéssel összefüggésben a halászati műveletek megfigyelésére kinevezett személy, akit az adatgyűjtésre irányuló nemzeti munkatervek végrehajtásáért felelős szerv nevez ki;

9. "tudományos adat": az 1. cikk (1) bekezdésében említett adat, amelyet e rendelet alapján gyűjtenek, kezelnek és használnak fel.

II. FEJEZET

ADATOK GYŰJTÉSE ÉS KEZELÉSE A TÖBBÉVES UNIÓS PROGRAMOK KERETÉBEN

1. SZAKASZ

Többéves uniós programok

4. cikk

A többéves uniós program létrehozása

(1) A Bizottság többéves uniós programot hoz létre az 1. cikk (1) bekezdésében említett adatok gyűjtésére és kezelésére, az 5. cikkben meghatározott tartalommal és feltételekkel összhangban.

A Bizottság a többéves uniós programnak az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott ügyekre vonatkozó részét felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén fogadja el a 24. cikkel összhangban.

A Bizottság a többéves uniós programnak az 5. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontjában meghatározott ügyekre vonatkozó részét végrehajtási jogi aktusok révén fogadja el a 25. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében.

(2) Az e cikk (1) bekezdésében szereplő, felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok elfogadása előtt a Bizottság konzultál a 9. cikkben említett regionális koordinációs csoportokkal, a HTMGB-vel és bármely más megfelelő, az 1380/2013/EU rendelet 26. cikkében említett tudományos testülettel.

5. cikk

A többéves uniós program tartalma és létrehozásának kritériumai

(1) A többéves uniós programok a következőket hozzák létre:

a) az 1380/2013/EU rendelet 2. és 25. cikkében meghatározott célkitűzések eléréséhez szükséges adatok részletes jegyzéke;

b) a kötelező tengeri kutatási felmérések jegyzéke;

c) azok a küszöbértékek, amelyek alatt nem kötelező, hogy egy tagállam a halászati és akvakultúra-tevékenysége alapján adatokat gyűjtsön, vagy tengeri kutatási felméréseket végezzen;

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatok kiterjednek a következőkre:

a) az uniós és az Unión kívüli vizeken uniós kereskedelmi halászat vagy adott esetben hobbihorgászat keretében halászott vagy járulékosan fogott halak - ideértve az angolna és a lazac érintett belvízi, valamint a kereskedelmi szempontból értékes diadróm halfajok - állományaira vonatkozó biológiai adatok, amelyek rendeltetése az állománygazdálkodás és -védelem ökoszisztéma-alapú megközelítésének elősegítése a közös halászati politika alkalmazásának keretében;

b) az uniós halászat által az uniós és az Unión kívüli vizeken kifejtett hatások felmérését lehetővé tévő adatok, többek között a nem célfajok, különösen az uniós vagy a nemzetközi jog értelmében védett fajok járulékos fogásaira vonatkozó adatok, valamint a halászat által egyrészt a tengeri élőhelyekre - köztük a veszélyeztetett tengeri területekre -, másrészt a táplálékhálózatokra gyakorolt hatásokkal kapcsolatos adatok;

c) az uniós halászhajók által az uniós és az Unión kívüli vizeken folytatott tevékenységekkel kapcsolatos adatok, ideértve az uniós flotta halászati tevékenységének szintjét, halászati erőkifejtését és kapacitását;

d) az uniós halászati ágazat társadalmi-gazdasági teljesítményének felmérését lehetővé tévő, a halászattal kapcsolatos társadalmi-gazdasági adatok;

e) az uniós tengeri akvakultúra-ágazat társadalmi-gazdasági teljesítményének és fenntarthatóságának felmérését lehetővé tévő, akvakultúrával kapcsolatos társadalmi-gazdasági és fenntarthatósági adatok, ideértve a környezeti hatásokat is;

f) az uniós halfeldolgozó ágazat társadalmi-gazdasági teljesítményének értékelését lehetővé tévő, az említett ágazattal kapcsolatos társadalmi-gazdasági adatok.

(3) Ezenfelül az (1) bekezdés a) pontjában említett adatok magukban foglalhatnak az uniós akvakultúra-ágazat társadalmi-gazdasági teljesítményének és fenntarthatóságának felmérését lehetővé tévő, édesvízi akvakultúrával kapcsolatos társadalmi-gazdasági és fenntarthatósági adatokat, ideértve a környezeti hatásokat is.

(4) A többéves uniós programok létrehozása érdekében a Bizottság figyelembe veszi a következőket:

a) a közös halászati politika hatékony végrehajtásához és irányításához az 1380/2013/EU rendelet 2. cikkében meghatározott célok elérésének érdekében szükséges információk. Ezen információknak lehetővé kell tenniük az említett rendelet 9. cikkében említett többéves tervek végrehajtásához szükséges célkitűzések meghatározását is;

b) a halászati gazdálkodással, valamint az ökoszisztémák, köztük a veszélyeztetett fajok és élőhelyek védelmével kapcsolatos döntések szempontjából releváns, átfogó és megbízható adatok szükségessége;

c) az akvakultúra uniós szintű fenntartható fejlesztéséhez szükséges adatok és relevanciájuk, figyelembe véve, hogy hatásuk elsősorban helyi jellegű;

d) a szakpolitikai intézkedések hatásvizsgálatai alátámasztásának szükségessége;

e) költség és haszon, figyelembe véve az adatgyűjtés céljának elérését szolgáló, leginkább költséghatékony megoldásokat;

f) a meglévő idősorok megszakadása elkerülésének szükségessége;

g) az egymást átfedő adatgyűjtések elkerülésének és az egyszerűsítésnek a szükségessége, az 1. cikkel összhangban;

h) adott esetben a hiányosan adatolt halászati tevékenységekre vonatkozó adatok szükségessége,

i) regionális jellegzetességek és a regionális koordinációs csoportokban létrejött regionális megállapodások;

j) az Unió és a tagállamok nemzetközi kötelezettségei;

k) az adatgyűjtési tevékenységek térbeli és időbeli kiterjedtsége.

(5) Az (1) bekezdés b) pontjában említett kötelező tengeri kutatási felmérések jegyzékét a következő követelmények szem előtt tartásával kell összeállítani:

a) a közös halászati politika irányításához az 1380/2013/EU rendelet 2. cikkében meghatározott célkitűzések elérésének érdekében szükséges információk;

b) a nemzetközi szinten zajló koordinációhoz és harmonizációhoz szükséges információk;

c) az állománygazdálkodási tervek értékeléséhez szükséges információk;

d) az ökoszisztéma-változók nyomon követéséhez szükséges információk;

e) a halállományok elterjedési területeinek megfelelő lefedéséhez szükséges információk;

f) a tengeri kutatási felmérések közötti átfedések elkerülésének szükségessége; valamint

g) az idősorok megszakadása elkerülésének szükségessége.

(6) A fogási korlátozás alatt álló halállományokra vonatkozóan az (1) bekezdés b) pontjában említett tengeri kutatási felmérésekben az egyes tagállamok az érintett állományok tekintetében az Unió rendelkezésére álló teljes kifogható mennyiségből való részesedésükkel arányosan vesznek részt. A fogási korlátozás alatt nem álló halállományokra vonatkozóan e szabályok az érintett állomány teljes kiaknázásából való, az adott tagállam általi részesedés mértékéhez igazodnak.

(7) A fogási korlátozás alatt álló halállományokra vonatkozóan az (1) bekezdés c) pontjában említett küszöbértéket az adott tagállamnak az érintett állomány esetében az Unió rendelkezésére álló teljes kifogható mennyiségből való részesedése alapján kell meghatározni. A fogási korlátozás alatt nem álló halállományokra vonatkozóan e küszöbértéket az érintett állomány teljes kiaknázásából való, az adott tagállam általi részesedés mértéke alapján kell meghatározni. Az akvakultúrára és a feldolgozóiparra vonatkozóan e küszöbértékeknek arányosnak kell lenniük az említett ágazatok adott tagállambeli méretével.

2. SZAKASZ

A többéves uniós program tagállamok általi végrehajtása

6. cikk

Nemzeti munkatervek

(1) A tagállamok az uniós jog értelmében jelenleg fennálló adatgyűjtési kötelezettségeiktől függetlenül adatokat gyűjtenek az 508/2014/EU rendelet 18. cikke szerinti operatív program keretében, valamint a többéves uniós programnak és az 508/2014/EU rendelet 21. cikkének megfelelően kidolgozott munkaterv (a továbbiakban: nemzeti munkaterv) keretében.

(2) A nemzeti munkaterveknek az 508/2014/EU rendelet 21. cikkének (2) bekezdésével összhangban való jóváhagyásakor a Bizottságnak figyelembe kell vennie a HTMGB által az e rendelet 10. cikkével összhangban végzett értékelést. Amennyiben ez az értékelés azt mutatja, hogy valamely nemzeti munkaterv nem felel meg e cikknek, vagy nem biztosítja az adatok tudományos relevanciáját vagy a javasolt módszerek és eljárások megfelelő minőségét, a Bizottság erről haladéktalanul értesíti az érintett tagállamot, és javaslatot tesz az adott munkaterv Bizottság által szükségesnek ítélt módosítására. Ezt követően az érintett tagállam felülvizsgált nemzeti munkatervet nyújt be a Bizottsághoz.

(3) A nemzeti munkatervek részletesen ismertetik a következőket:

a) a többéves uniós programnak megfelelően összegyűjtendő adatok;

b) az adatgyűjtés időbeli és térbeli megoszlása, valamint gyakorisága;

c) az adatok forrása, valamint az adatok gyűjtésének és a tudományos adatok végfelhasználói rendelkezésére bocsátandó adatsorokká történő feldolgozásának eljárásai és módszerei;

d) az a minőségbiztosítási és minőségellenőrzési keret, amely a 14. cikkel összhangban biztosítja az adatok megfelelő minőségét;

e) az, hogy mikor és milyen formátumban kell a tudományos adatok végfelhasználóinak rendelkezésére bocsátani az adatokat, figyelembe véve a tudományos adatok végfelhasználói által meghatározott szükségleteket, amennyiben ezek ismertek;

f) az e rendelet céljainak elérése érdekében létrejött nemzetközi és regionális, többek között két- és többoldalú együttműködési és koordinációs megállapodások; valamint

g) az Unió és a tagállamok nemzetközi kötelezettségei figyelembevételének módja.

(4) A tagállamok nemzeti munkatervük kidolgozása során a 9. cikkben említett regionális koordinációs csoportok keretében együttműködnek és összehangolják erőfeszítéseiket, különösen az ugyanazon tengeri régióban érdekelt más tagállamokkal, hogy ezáltal biztosítsák a kellő és hatékony lefedettséget, illetve hogy elkerüljék az adatgyűjtési tevékenységek közötti átfedéseket. E folyamatban a tagállamoknak törekedniük kell az érintett érdekelt felek megfelelő szintű bevonására. Adott esetben ez az együttműködés és koordináció a regionális koordinációs csoportok keretén kívül is történhet.

7. cikk

Nemzeti kapcsolattartók

(1) Minden tagállam kijelöl egy nemzeti kapcsolattartót, és arról értesíti a Bizottságot. A nemzeti kapcsolattartón keresztül valósul meg a nemzeti munkatervek kidolgozásával és végrehajtásával kapcsolatos információk cseréje a Bizottság és az adott tagállam között.

(2) Ezenkívül a nemzeti kapcsolattartó különösen a következő feladatokat is ellátja:

a) koordinálja a 11. cikkben említett éves jelentés elkészítését;

b) gondoskodik az információk tagállamon belüli továbbításáról; valamint

c) koordinálja a megfelelő szakértők részvételét a szakértői csoportok Bizottság által szervezett találkozóin, valamint a 9. cikkben említett regionális koordinációs csoportokban.

(3) Amennyiben egy tagállamon belül több szerv is részt vesz a nemzeti munkaterv végrehajtásában, a nemzeti kapcsolattartó feladata ezek munkájának összehangolása.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy nemzeti kapcsolattartójuk elegendő felhatalmazással rendelkezzen a tagállam képviseletéhez a 9. cikkben említett regionális koordinációs csoportban.

8. cikk

Unión belüli együttműködés

A tagállamok együttműködnek és összehangolják fellépéseiket annak érdekében, hogy tovább javítsák az adatok minőségét, időszerűségét és az általuk biztosított lefedettséget, elősegítve az adatgyűjtési módszerek megbízhatóságának további javítását, saját adatgyűjtési tevékenységük javítása céljából.

9. cikk

A regionális koordináció és együttműködés

(1) Az 1380/2013/EU rendelet 25. cikkében előírtaknak megfelelően a tagállamok egyeztetik adatgyűjtési tevékenységeiket ugyanazon tengeri régió más tagállamaival, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy tevékenységeiket összehangolják az ugyanazon tengeri régió vizei felett szuverenitással vagy joghatósággal rendelkező harmadik országokkal.

(2) A regionális koordináció elősegítése céljából a tagállamok regionális koordinációs csoportokat hoznak létre minden tengeri régió vonatkozásában.

(3) A regionális koordinációs csoportok az adatgyűjtési és -feldolgozási eljárások, módszerek, minőségbiztosítás és minőség-ellenőrzés kialakítására és végrehajtására törekszenek a tudományos tanácsadás megbízhatóságának további javítása céljából. E cél érdekében a regionális koordinációs csoportok regionális adatbázisok kialakítására és megvalósítására törekszenek.

(4) A regionális koordinációs csoportokban a tagállamok által kinevezett szakértők, köztük a nemzeti kapcsolattartók, valamint a Bizottság vesz részt.

(5) A regionális koordinációs csoportok összeállítják és elfogadják a tevékenységeikre irányadó eljárási szabályzatokat.

(6) A több tengeri régiót is érintő kérdésekről a regionális koordinációs csoportok egymással és a Bizottsággal is egyeztetnek.

(7) A regionális koordinációs csoportok üléseire szükség esetén megfigyelőként meghívják a tudományos adatok érintett végfelhasználóinak képviselőit, köztük az 1380/2013/EU rendelet 26. cikkében említett, megfelelő tudományos testületeket, a regionális halászati gazdálkodási szervezeteket, tanácsadó testületeket és harmadik országokat.

(8) A regionális koordinációs csoportok regionális munkatervtervezeteket készíthetnek, amelyeknek összeegyeztethetőknek kell lenniük e rendelettel és a többéves uniós programmal. E regionális munkatervtervezetekbe belefoglalhatják az 5. cikk (2) bekezdésének a) és b) pontjában, valamint (5) bekezdésében említett adatok gyűjtésére és kezelésére vonatkozó eljárásokat, módszereket, minőségbiztosítást és minőségellenőrzést, a regionálisan összehangolt mintavételi módszereket, valamint a regionális adatbázisokba történő adatszolgáltatás feltételeit. A tervezetekben szerepelhetnek továbbá a tengeri kutatási felmérésekben való részvétellel kapcsolatos költségmegosztási megállapodások.

(9) Ha regionális munkatervtervezetet készítenek, az érintett tagállam benyújtja azt a Bizottságnak azon évet megelőző év október 31-ig, amelytől kezdve a regionális munkaterv alkalmazandó, kivéve, ha van még olyan meglévő terv, amely alkalmazandó. Ebben az esetben az érintett tagállam erről értesíti a Bizottságot. A regionális munkaterv tervezetét a Bizottság végrehajtási jogi aktus révén hagyhatja jóvá. Ezt a végrehajtási jogi aktust a 25. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni. E célból a Bizottság adott esetben figyelembe veszi a HTMGB 10. cikkben említett értékelését. Amennyiben ez az értékelés azt mutatja, hogy a regionális munkatervtervezet nem felel meg e cikknek, vagy nem biztosítja az adatok tudományos relevanciáját vagy a javasolt módszerek és eljárások megfelelő minőségét, a Bizottság erről haladéktalanul értesíti az érintett tagállamot, és javaslatot tesz az adott munkatervtervezet Bizottság által szükségesnek ítélt módosítására. Ezt követően az érintett tagállam felülvizsgált regionális munkatervtervezetet nyújt be a Bizottsághoz.

(10) Úgy kell tekinteni, hogy a regionális munkaterv felváltja vagy kiegészíti az egyes érintett tagállamok nemzeti munkaterveinek megfelelő részeit.

(11) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el, amelyekben meghatározza az eljárásokra, a tengeri kutatási felmérésekben való részvétellel kapcsolatos költségmegosztási megállapodásokra, a tengeri régiók adatgyűjtés céljára kijelölt területére vonatkozó szabályokat, valamint a regionális munkatervek (8) bekezdés szerinti benyújtása és jóváhagyása tekintetében alkalmazandó formátumokat és határidőket. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 25. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

10. cikk

A munkatervek HTMGB általi értékelése

A HTMGB-nek értékelni kell a 6. és 9. cikkben említett nemzeti és régiós munkatervtervezeteket. Ennek során a HTMGB figyelembe veszi:

a) a munkatervek és módosításaik 6. és 9. cikknek való megfelelését; valamint

b) az 1. cikk (1) bekezdésében megállapított célkitűzések szempontjából a munkatervek hatálya alá tartozó adatok tudományos relevanciáját és a javasolt módszerek és eljárások minőségét.

11. cikk

A nemzeti munkatervek eredményeinek értékelése és jóváhagyása

(1) A tagállamok évente jelentést nyújtanak be a Bizottsághoz nemzeti munkaterveik végrehajtásáról. A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el a benyújtási eljárás és formátum, valamint az éves jelentések benyújtása és jóváhagyása vonatkozásában alkalmazandó ütemezés meghatározása érdekében. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 25. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(2) A 10. cikkel összhangban a HTMGB értékeli:

a) a Bizottság által jóváhagyott nemzeti munkatervek végrehajtását; valamint

b) a tagállamok által gyűjtött adatok minőségét.

(3) A Bizottság az alábbiak alapján értékeli a nemzeti munkatervek végrehajtását:

a) a HTMGB értékelése; és

b) a megfelelő regionális halászati gazdálkodási szervezetekkel - amelyekben az Unió szerződő fél vagy megfigyelő -, valamint az érintett nemzetközi tudományos testületekkel folytatott konzultáció.

3. SZAKASZ

Az adatgyűjtési eljárásra vonatkozó követelmények

12. cikk

A mintavételi helyszínekhez való hozzáférés

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti munkaterv végrehajtásáért felelős szerv által kinevezett adatgyűjtők feladataik teljesítése érdekében hozzáférhessenek minden fogáshoz, hajóhoz és egyéb mintavételi helyszínhez, üzleti nyilvántartáshoz és bármely szükséges adathoz.

(2) Az uniós halászhajók parancsnokai felveszik a fedélzetre a tudományos megfigyelőket, és együttműködnek velük annak érdekében, hogy az uniós halászhajók fedélzetén való tartózkodásuk ideje alatt elvégezhessék feladataikat, valamint adott esetben engedélyezik a nemzeti munkatervekben meghatározott alternatív adatgyűjtési módszerek alkalmazását a nemzetközi kötelezettségek sérelme nélkül.

(3) Az uniós halászhajók kapitányai csak a nyilvánvaló helyhiány indokával vagy a nemzeti jog szerinti biztonsági okokból utasíthatják el a tengeri megfigyelési rendszer keretében eljáró tudományos megfigyelők fedélzetre való felvételét. Ilyen esetekben az adatokat a nemzeti munkatervben meghatározott, a nemzeti munkaterv végrehajtásáért felelős szerv által kidolgozott és ellenőrzött alternatív adatgyűjtési módszerek révén gyűjtik össze.

4. SZAKASZ

Adatkezelési eljárás

13. cikk

Az adatok tárolása

A tagállamok:

a) biztosítják a nemzeti munkatervek keretében gyűjtött törzsadatok számítógépes adatbázisokban történő biztonságos tárolását, és minden szükséges lépést megtesznek azok bizalmas kezelése érdekében;

b) biztosítják a nemzeti munkatervek keretében gyűjtött társadalmi-gazdasági törzsadatokkal kapcsolatos metaadatok számítógépes adatbázisokban történő biztonságos tárolását;

c) minden szükséges technikai intézkedést meghoznak az ilyen adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéstől, véletlen elvesztéstől, romlástól, az azokhoz történő jogosulatlan hozzáféréstől vagy jogosulatlan terjesztéstől való védelme érdekében.

14. cikk

Az adatok minőségellenőrzése és validálása

(1) A tagállamok felelősek a nemzeti munkatervek keretében összegyűjtött törzsadatok, valamint az ezeken alapuló, a tudományos adatok végfelhasználóinak továbbítandó részletes és összesített adatok minőségéért és teljességéért.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy:

a) a nemzeti munkatervek keretében gyűjtött törzsadatokat a megfelelő minőségellenőrzési eljárások segítségével kellően ellenőrizzék a hibák kiszűrése érdekében;

b) a nemzeti munkatervek keretében gyűjtött, törzsadatok alapján kapott részletes és összesített adatokat a tudományos adatok végfelhasználóinak történő továbbításuk előtt validálják;

c) a) és b) pontban említett törzs-, részletes és összesített adatokra alkalmazandó minőségbiztosítási eljárásokat a nemzetközi tudományos testületek, a regionális halászati gazdálkodási szervezetek, a HTMGB és a regionális koordinációs csoportok által elfogadott eljárásokkal összhangban dolgozzák ki.

III. FEJEZET

AZ ADATOK FELHASZNÁLÁSA

15. cikk

A törzsadatokhoz való hozzáférés és azok továbbítása

(1) A 6. cikk (1) bekezdésével összhangban gyűjtött, társadalmi-gazdasági adatoktól eltérő törzsadatok meglétének ellenőrzése céljából a tagállamok biztosítják, hogy a Bizottság hozzáférjen a 13. cikk a) pontjában említett nemzeti számítógépes adatbázisokhoz.

(2) A 6. cikk (1) bekezdésével összhangban gyűjtött társadalmi-gazdasági adatok ellenőrzése céljából a tagállamok biztosítják, hogy a Bizottság hozzáférjen a 13. cikk b) pontjában említett nemzeti számítógépes adatbázisokhoz.

(3) A tagállamok megállapodást kötnek a Bizottsággal annak biztosítása érdekében, hogy a Bizottság eredményesen és akadálytalanul hozzáférjen az (1) és (2) bekezdésben említett nemzeti számítógépes adatbázisaikhoz, az egyéb uniós szabályok által megállapított kötelezettségek sérelme nélkül.

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a tengeri kutatási felmérésekre vonatkozó programok keretében gyűjtött törzsadatokat az Unió és a tagállamok nemzetközi kötelezettségeivel összhangban továbbítsák a nemzetközi tudományos szervezeteknek és a regionális halászati gazdálkodási szervezetek keretében működő megfelelő tudományos testületeknek.

16. cikk

A törzsadatok feldolgozása

(1) A tagállamok a törzsadatokat a feldolgozás során részletes vagy összesített adatokká alakítják át a következőkkel összhangban:

a) a vonatkozó nemzetközi szabványok, amennyiben alkalmazandók;

b) a nemzetközi vagy regionális szinten elfogadott eljárások, amennyiben alkalmazandók.

(2) A tagállamok szükség esetén a tudományos adatok végfelhasználói és a Bizottság rendelkezésére bocsátják a kért adatok feldolgozásához alkalmazott módszerek leírását és statisztikai jellemzőit.

17. cikk

A részletes és összesített adatok rendelkezésre állásának biztosítása

(1) A tagállamok létrehozzák az 1380/2013/EU rendelet 25. cikkének és e rendelet hatékony végrehajtásához szükséges megfelelő folyamatokat és elektronikus technológiai hátteret. Tartózkodnak attól, hogy a részletes és összesített adatok terjesztését a tudományos adatok végfelhasználói felé szükségtelen korlátozásokkal akadályozzák.

(2) A tagállamok megfelelő biztosítékokról gondoskodnak azokban az esetekben, amikor az adatok azonosított vagy azonosítható természetes vagy jogi személyre utaló információt tartalmaznak. Valamely tagállam megtagadhatja az érintett részletes és összesített adatok továbbítását, ha fennáll a természetes vagy jogi személyek azonosításának a veszélye, amely esetben az érintett tagállam a végfelhasználók igényeinek kielégítésére javaslatot tesz olyan alternatív megoldásokra, amelyek biztosítják az anonimitást.

(3) Abban az esetben, ha a tudományos adatok végfelhasználói a halászati gazdálkodással kapcsolatos tanácsadás alapjául szolgáló kérést nyújtanak be, a tagállamok gondoskodnak arról, hogy a tudományos adatok megfelelő végfelhasználói az erre irányuló kérelmükben meghatározott határidőn belül - amely nem lehet a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapnál rövidebb idő - releváns és naprakésszé tett részletes és összesített adatokat kapjanak.

(4) A (3) bekezdésben említettől eltérő kérés esetén a tagállamok biztosítják, hogy a releváns és naprakésszé tett részletes és összesített adatokat a tudományos adatok végfelhasználói és más érdekelt felek észszerű határidőn belül megkapják. A kérés kézhezvételének időpontját követő két hónapon belül a tagállamok tájékoztatják a kérést benyújtó felet a szóban forgó időtartamról, amelynek arányosnak kell lennie a kért adatok körével és esetlegesen szükséges további feldolgozásukkal.

(5) Abban az esetben, ha a tudományos adatok (3) bekezdésben említettől eltérő végfelhasználója, vagy más érdekelt fél által benyújtott adatok iránti kérés a már összegyűjtött adatok további feldolgozását igényli, a tagállam kérheti a kérést benyújtó féltől az adatok továbbítása előtt szükséges további feldolgozás költségeinek megtérítését.

(6) Megfelelően indokolt esetben a Bizottság engedélyezheti a (3) bekezdésben említett határidő meghosszabbítását.

(7) Amennyiben tudományos publikációhoz kérnek részletes adatokat, a tagállamok a nemzeti munkatervek végrehajtásáért felelős szerv által kinevezett adatgyűjtők szakmai érdekeinek védelmében kiköthetik, hogy az adatok csak az attól az időponttól számított 3 év elteltével tehetők közzé, amelyre vonatkoznak. A tagállamok tájékoztatják a tudományos adatok végfelhasználóit és a Bizottságot bármilyen ilyen döntésről és annak okairól.

18. cikk

Kompatibilis adattárolási- és adatcsere-rendszerek

(1) A költségek csökkentése, valamint a tudományos adatok végfelhasználói és más érdekelt felek részletes és összesített adatokhoz való hozzáférésének megkönnyítése érdekében a tagállamok, a Bizottság, a tudományos tanácsadó testületek és adott esetben a tudományos adatok megfelelő végfelhasználói együttműködnek kompatibilis adattárolási- és adatcsere-rendszerek kidolgozása érdekében, figyelembe véve a 2007/2/EK irányelv rendelkezéseit. E rendszereknek támogatniuk kell az információk más érdekelt felek felé történő terjesztését is. E rendszerek regionális adatbázisok formájában is létrehozhatók. Az e rendelet 9. cikkének (8) bekezdésében említett regionális munkatervek megfelelő alapot szolgáltathatnak az ilyen rendszerekről való megállapodásokhoz.

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy végrehajtási jogi aktusokat fogadjon el az adattárolási- és adatcsere-rendszerek kompatibilitásának biztosítását szolgáló eljárásokra, formátumokra, kódokra és határidőkre vonatkozó szabályok megállapítása érdekében, valamint hogy adott esetben megfelelő biztosítékokat állapítson meg, ha az e cikk (1) bekezdésében említett adattárolási- és adatcsere-rendszerek azonosított vagy azonosítható természetes személyre utaló információkat tartalmaznak. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 25. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

19. cikk

Az adatszolgáltatás megtagadásának felülvizsgálata

Ha valamely tagállam a 17. cikk (7) bekezdése alapján megtagadja az adatszolgáltatást, a tudományos adatok végfelhasználója kérheti a Bizottságtól az adatszolgáltatás megtagadásának felülvizsgálatát. Amennyiben a Bizottság megítélése szerint az adatszolgáltatás megtagadása nem kellően indokolt, megkövetelheti a tagállamtól, hogy az adatokat egy hónapon belül bocsássa a tudományos adatok végfelhasználójának rendelkezésére.

20. cikk

A tudományos adatok végfelhasználóinak és más érdekelt feleknek a kötelezettségei

(1) A tudományos adatok végfelhasználói és más érdekelt felek:

a) az adatokat kizárólag az adatok iránti kérelmükben megjelölt célra használják fel a 17. cikkel összhangban;

b) kellően megjelölik az adatok forrásait;

c) felelnek az adatoknak a tudományos etika szempontjából helyes és megfelelő felhasználásáért;

d) a Bizottságot és az érintett tagállamokat tájékoztatják az adatokkal kapcsolatos bármilyen feltételezett problémákról;

e) az érintett tagállamokat és a Bizottságot tájékoztatják az adatok felhasználásának eredményeiről;

f) a kért adatokat az érintett tagállam beleegyezése nélkül nem továbbítják harmadik felek részére;

g) az adatokat nem adják el harmadik feleknek.

(2) A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot minden olyan esetben, amikor a tudományos adatok végfelhasználói vagy más érdekelt felek nem tartják be az előírásokat.

(3) Ha a tudományos adatok végfelhasználói vagy más érdekelt felek nem tartják be az (1) bekezdésben megállapított követelményeket, a Bizottság engedélyezheti, hogy az érintett tagállam az említett adatfelhasználók esetében korlátozza vagy megtagadja az adatokhoz való hozzáférést.

IV. FEJEZET

A TUDOMÁNYOS TANÁCSADÁS TÁMOGATÁSA

21. cikk

A nemzetközi testületek ülésein való részvétel

A tagállamok biztosítják, hogy nemzeti szakértőik részt vegyenek azon regionális halászati gazdálkodási szervezetek megfelelő ülésein, amelyekben az Unió szerződő félként vagy megfigyelőként részt vesz, valamint az érintett nemzetközi tudományos testületek megfelelő ülésein.

22. cikk

Nemzetközi koordináció és együttműködés

(1) A tagállamok és a Bizottság összehangolják erőfeszítéseiket és együttműködnek annak érdekében, hogy tovább javítsák az adatok minőségét, időszerűségét és az általuk biztosított lefedettséget, ezáltal továbbfejlesztve a tudományos tanácsadás megbízhatóságát, a nemzetközi tudományos testületek és azon regionális halászati gazdálkodási szervezetek munkaterveinek minőségét és munkamódszereit, amelyekben az Unió szerződő félként vagy megfigyelőként vesz részt.

(2) Az ilyen egyeztetés és együttműködés a nyílt tudományos vita sérelme nélkül történik, és célja az elfogulatlan tudományos tanácsadás előmozdítása.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. cikk

Nyomon követés

(1) A Bizottság a HTMGB-vel együtt nyomon követi a 25. cikkben említett halászattal és akvakultúrával foglalkozó bizottságban a munkatervek előrehaladását.

(2) A Bizottság 2020. július 11-ig jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet végrehajtásáról és működéséről.

24. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2) A Bizottságnak a 4. cikk (1) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása hároméves időtartamra szól 2017. július 10-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal a hároméves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 4. cikk (1) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6) A 4. cikk (1) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

25. cikk

A bizottsági eljárás

(1) E rendelet végrehajtása során a Bizottságot az 1380/2013/EU rendelet 47. cikkével létrehozott, halászattal és akvakultúrával foglalkozó bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

26. cikk

Hatályon kívül helyezés és átmeneti intézkedések

(1) A 199/2008/EK rendelet 2017. július 10-én hatályát veszti.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve:

a) a hatályon kívül helyezett rendelkezéseket azonban továbbra is alkalmazni kell a 2017. július 10. előtt jóváhagyott nemzeti programok vonatkozásában;

b) a 199/2008/EK rendelet 3. cikkében említett, 2017. július 10-én hatályban lévő többéves uniós program továbbra is alkalmazandó időtartamának végéig vagy addig, amíg e rendelet értelmében új uniós többéves program nem kerül elfogadásra, attól függően, hogy melyik esemény következik be előbb.

(3) A hatályon kívül helyezett rendeletre vonatkozó hivatkozásokat e rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni, és a mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

27. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2017. május 17-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

A. TAJANI

a Tanács részéről

az elnök

C. ABELA

(1) HL C 13., 2016.1.15., 201. o.

(2) HL C 120., 2016.4.5., 40. o.

(3) Az Európai Parlament 2017. március 16-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2017. április 25-i határozata.

(4) A Tanács 199/2008/EK rendelete (2008. február 25.) a halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására szolgáló közösségi keretrendszer létrehozásáról, valamint a közös halászati politika tekintetében a tudományos tanácsadás támogatásáról (HL L 60., 2008.3.5., 1. o.).

(5) Az Európai Parlament és a Tanács 1380/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).

(6) Az Európai Parlament és a Tanács 508/2014/EU rendelete (2014. május 15.) az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 149., 2014.5.20., 1. o.).

(7) Az Európai Parlament és a Tanács 2008/56/EK irányelve (2008. június 17.) a tengeri környezetvédelmi politika területén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv) (HL L 164., 2008.6.25., 19. o.).

(8) Az Európai Parlament és a Tanács 1921/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a tagállamokban kirakodott halászati termékekre vonatkozó adatszolgáltatásról és az 1382/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 403., 2006.12.30., 1. o.).

(9) Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról (HL L 97., 2008.4.9., 13. o.).

(10) Az Európai Parlament és a Tanács 762/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a tagállamok által benyújtandó, akvakultúrára vonatkozó statisztikákról és a 788/96/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 218., 2008.8.13., 1. o.).

(11) Az Európai Parlament és a Tanács 216/2009/EK rendelete (2009. március 11.) az Atlanti-óceán északi részén kívüli egyes területeken halászatot folytató tagállamok által a névleges fogási statisztikák benyújtásáról (HL L 87., 2009.3.31., 1. o.).

(12) Az Európai Parlament és a Tanács 217/2009/EK rendelete (2009. március 11.) az Atlanti-óceán északnyugati részén halászatot folytató tagállamok fogási és tevékenységi statisztikájának benyújtásáról (HL L 87., 2009.3.31., 42. o.).

(13) Az Európai Parlament és a Tanács 218/2009/EK rendelete (2009. március 11.) az Atlanti-óceán északkeleti részén halászatot folytató tagállamok névleges fogási statisztikájának benyújtásáról (HL L 87., 2009.3.31., 70. o.).

(14) Az Európai Parlament és a Tanács 1236/2010/EU rendelete (2010. december 15.) az északkelet-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú halászati együttműködésről szóló egyezmény területén alkalmazandó ellenőrzési és végrehajtási rendszer meghatározásáról és a 2791/1999/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 348., 2010.12.31., 17. o.).

(15) Az Európai Parlament és a Tanács 1343/2011/EU rendelete (2011. december 13.) a GFCM (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) létrehozásáról szóló megállapodás hatálya alá tartozó területen folytatott halászattal kapcsolatos egyes rendelkezésekről és a földközi-tengeri halászati erőforrások fenntartható kiaknázásával kapcsolatos irányítási intézkedésekről szóló 1967/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról (HL L 347., 2011.12.30., 44. o.).

(16) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2336 rendelete (2016. december 14.) a mélytengeri állományoknak az Atlanti-óceán északkeleti részén történő halászatára vonatkozó egyedi feltételek és az Atlanti-óceán északkeleti részének nemzetközi vizein folytatott halászatra vonatkozó rendelkezések megállapításáról, valamint a 2347/2002/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2016.12.23., 1. o.).

(17) Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (HL L 327., 2000.12.22., 1. o.).

(18) Az Európai Parlament és a Tanács 2009/147/EK irányelve (2009. november 30.) a vadon élő madarak védelméről (HL L 20., 2010.1.26., 7. o.).

(19) A Tanács 2347/2002/EK rendelete (2002. december 16.) a mélytengeri állományok halászatára vonatkozó különleges hozzáférési követelmények és kapcsolódó feltételek megállapításáról. (HL L 351., 2002.12.28., 6. o.).

(20) A Tanács 812/2004/EK rendelete (2004. április 26.) a cetféléknek a halászat során történő esetleges járulékos kifogására vonatkozó intézkedések megállapításáról és a 88/98/EK rendelet módosításáról (HL L 150., 2004.4.30., 12. o.).

(21) A Tanács 1967/2006/EK rendelete (2006. december 21.) a földközi-tengeri halászati erőforrások fenntartható kiaknázásával kapcsolatos irányítási intézkedésekről, a 2847/93/EGK rendelet módosításáról és az 1626/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 409., 2006.12.30., 11. o.).

(22) A Tanács 1100/2007/EK rendelete (2007. szeptember 18.) az európai angolnaállomány helyreállítására vonatkozó intézkedések megállapításáról (HL L 248., 2007.9.22., 17. o.).

(23) A Tanács 1006/2008/EK rendelete (2008. szeptember 29.) a közösségi halászhajók közösségi vizeken kívül folytatott halászati tevékenységeinek engedélyezéséről és a harmadik országok hajóinak közösségi vizekhez való hozzáféréséről, valamint a 2847/93/EGK és az 1624/94/EK rendelet módosításáról, továbbá a 3317/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 286., 2008.10.29., 33. o.).

(24) A Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.).

(25) A Tanács 2010/717/EU határozata (2010. november 8.) az északnyugat-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú együttműködésről szóló egyezmény módosításainak az Európai Unió nevében történő elfogadásáról (HL L 321., 2010.12.7., 1. o.).

(26) A Bizottság (EU) 2017/218 végrehajtási rendelete (2017. február 6.) az uniós halászflotta-nyilvántartásról (HL L 34., 2017.2.9., 9. o.).

(27) A Tanács 1224/2009/EK rendelete (2009. november 20.) a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító uniós ellenőrző rendszer létrehozásáról, a 847/96/EK, a 2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 1342/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK és az 1966/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 343., 2009.12.22., 1. o.).

(28) Az Európai Parlament és a Tanács 223/2009/EK rendelete (2009. március 11) az európai statisztikákról és a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról szóló 1101/2008/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet, a közösségi statisztikákról szóló 322/97/EK tanácsi rendelet és az Európai Közösségek statisztikai programbizottságának létrehozásáról szóló 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 87., 2009.3.31., 164. o.).

(29) Az Európai Parlament és a Tanács 2003/4/EK irányelve (2003. január 28.) a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 41., 2003.2.14., 26. o.).

(30) Az Európai Parlament és a Tanács 1367/2006/EK rendelete (2006. szeptember 6.) a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény rendelkezéseinek a közösségi intézményekre és szervekre való alkalmazásáról (HL L 264., 2006.9.25., 13. o.).

(31) Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve (1995. október 24.) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).

(32) Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

(33) Az Európai Parlament és a Tanács 2007/2/EK irányelve (2007. március 14.) az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról (HL L 108., 2007.4.25., 1. o.).

(34) HL C 123., 2016.5.12., 1. o.

(35) Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

A 199/2008/EK rendeletE rendelet
1. cikk (1) bekezdés1. cikk (1) bekezdés
1. cikk (2) bekezdés1. cikk (1) bekezdés
1. cikk (2) bekezdés
1. cikk (3) bekezdés
1. cikk (3) bekezdés2. cikk
2. cikk a), c)–h) pont3. cikk 1–7. pont
2. cikk b), i), j), k) pont
3. cikk 8. és 9. pont
3. cikk4. és 5. cikk
4. cikk6. cikk
5. cikk8. és 9. cikk
7. cikk
6. cikk10. cikk
7. cikk11. cikk
8. cikk
9. cikk
10. cikk12. cikk (1) bekezdés
11. cikk12. cikk (2) és (3) bekezdés
12. cikk5. cikk (1) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdés
13. cikk13. cikk
14. cikk14. cikk
15. cikk
16. cikk15. cikk
17. cikk16. cikk
18., 19. és 20. cikk17. cikk
21. cikk19. cikk
22. cikk20. cikk
23. cikk21. cikk
24. cikk22. cikk
25. és 27. cikk24. és 25. cikk
26. cikk23. cikk (1) bekezdés
23. cikk (2) bekezdés
28. cikk26. cikk
29. cikk27. cikk
MellékletMelléklet

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32017R1004 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32017R1004&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék