32016R1952[1]

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1952 rendelete (2016. október 26.) a földgáz- és villamosenergia-árakra vonatkozó európai statisztikáról és a 2008/92/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/1952 RENDELETE

(2016. október 26.)

a földgáz- és villamosenergia-árakra vonatkozó európai statisztikáról és a 2008/92/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 338. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (1),

mivel:

(1) Az előretekintő éghajlat-politikát szorgalmazó stabil energiaunió átfogó célkitűzései a versenyképesség, a fenntarthatóság és az energiabiztonság.

(2) A végső fogyasztók/felhasználók által fizetendő földgáz- és villamosenergia-árakra vonatkozó kiváló minőségű, összehasonlítható, naprakész, megbízható és harmonizált adatokra azért van szükség, hogy meg lehessen tervezni az energiaunióval kapcsolatos szakpolitikát és nyomon lehessen követni a tagállamok energiapiacait.

(3) E rendelet célja, hogy az európai statisztikák számára közös keretet biztosítson az energiapolitikák támogatására, különösen a fogyasztók/felhasználók számára teljesen integrált belső energiapiac létrehozása érdekében. A piaci integráció javítása érdekében biztosítani kell az energiaköltségekkel és -árakkal, valamint az állami támogatás szintjével kapcsolatos nagyobb átláthatóságot. E rendelet nem vonja maga után az árak vagy terhek struktúrájának harmonizálását a tagállamok között.

(4) Ez idáig a 2008/92/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) közös keretet biztosított az Unióban az ipari fogyasztók által fizetendő földgáz és villamos energia áráról szóló összehasonlítható statisztika készítéséhez, továbbításához és terjesztéséhez.

(5) A lakossági ágazatban a végső fogyasztók/felhasználók által fizetendő földgáz és villamos energia áráról szóló adatgyűjtésre eddig önkéntes megállapodás alapján került sor.

(6) Az egyre bonyolultabbá váló belső energiapiac az adatszolgáltatásra vonatkozó, kötelező jogi erővel bíró szabályok hiányában egyre inkább megnehezíti a földgáz- és villamosenergia-árakkal kapcsolatos megbízható és naprakész adatok beszerzését, különösen a lakossági ágazat tekintetében.

(7) A lakossági és a nem lakossági ágazatra vonatkozó kiváló minőségű áradatok jelentésének biztosítása érdekében mindkét adattípus gyűjtésének jogi aktus hatálya alá kell tartoznia.

(8) A legtöbb tagországban az átviteli/szállítási rendszerekkel kapcsolatos adatokat az energiaszabályozók bocsátják rendelkezésre. A terjesztési költségek azonban az adat-összeállítók sokkal nagyobb számát érintik és egyes tagállamokban sokkal nagyobb nehézséget okoz az adatok jelentése. A terjesztési költségek jelentőségét és az azokkal kapcsolatos átláthatóság iránti igényt tekintve a földgáz- és villamosenergia-árakra vonatkozó adatgyűjtésnek követnie kell az európai statisztikai rendszeren belüli bevált gyakorlatokat.

(9) A Bizottság (Eurostat) által az árak közzétételében alkalmazott fogyasztási sávok rendszerének biztosítania kell a piaci átláthatóságot és a nem bizalmas áradatok széles körű terjesztését, valamint lehetővé kell tennie az európai aggregátumok kiszámítását.

(10) A 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) jelenti a referenciakeretet az európai statisztikákhoz. Az említett rendelet értelmében statisztikákat a pártatlanság, az átláthatóság, a megbízhatóság, a tárgyszerűség, a szakmai függetlenség és a költséghatékonyság elveivel összhangban, a statisztikai adatok bizalmas kezelése mellett kell gyűjteni.

(11) A tagállamoknak a legmegfelelőbb források és módszerek segítségével kell összegyűjteniük a földgáz- és villamosenergia-árakra vonatkozó adatokat a szükséges információk biztosítása érdekében.

(12) A végső fogyasztók/felhasználók által fizetendő földgáz- és villamosenergia-árakra vonatkozó adatoknak más energetikai árutőzsdei termékek áraival összehasonlíthatóaknak kell lenniük.

(13) Az árakkal és az adatok minőségével kapcsolatos adatgyűjtésre vonatkozó információkat a szokványos jelentéstételi eljárás részeként kell továbbítani.

(14) A fogyasztási sávok és kapcsolódó piaci részesedéseik lebontására vonatkozó részletes adatok a földgáz- és villamosenergia-árak statisztikájának lényeges részét teszik ki.

(15) Árelemzést csak akkor lehet végezni, ha a tagállamok kiváló minőségű hivatalos statisztikát bocsátanak rendelkezésre a földgáz- és villamosenergia-árak különböző összetevői és részösszetevői tekintetében. A végső fogyasztók/felhasználók által fizetendő földgáz- és villamosenergia-árak különböző összetevőinek és részösszetevőinek részletes lebontását megvalósító felülvizsgált módszertan lehetővé teszi majd a különféle szempontok végső árakra gyakorolt hatásának elemzését.

(16) A Bizottság (Eurostat) számára a végső fogyasztók/felhasználók által fizetendő árakról és a számukra történő értékesítés feltételeiről szolgáltatott adatoknak, és a végső fogyasztók/felhasználók számára vonatkozó, valamennyi fogyasztási sávban megfigyelhető fogyasztás szerinti lebontásnak minden szükséges információt tartalmaznia kell ahhoz, hogy a Bizottság képes legyen dönteni az energiapolitikára vonatkozó megfelelő intézkedésekről vagy javaslatokról.

(17) Az árak átláthatóságának biztosítása érdekében alaposan meg kell ismerni a valamennyi tagállamban hatályos adókat, díjakat, illetékeket és terheket. Megállapítást nyert, hogy lényeges a hálózati költségekkel, adókkal, díjakkal, illetékekkel és terhekkel kapcsolatos adatok bontása.

(18) Azon tagállamoknak, amelyekben alacsony a földgáz lakossági fogyasztása a háztartások végleges energiafogyasztásának arányához képest, mentesülniük kell a lakossági végső felhasználókra vonatkozó földgázárakkal kapcsolatos adatszolgáltatás alól.

(19) Az adatok megbízhatóságának javítása érdekében a Bizottságnak (Eurostat) a tagállamokkal együtt pontosan és a statisztikai irányítási kerettel összhangban fel kell mérnie és szükség esetén javítania kell az adatgyűjtésre és -feldolgozásra vonatkozó módszertant. Ezért rendszeresen minőségi jelentéseket kell készíteni, és az áradatok minőségi értékelését is rendszeresen el kell végezni.

(20) Egy tagállam indokolt kérelme alapján a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy eltéréseket biztosítson ezen tagállamnak azon egyedi kötelezettségek tekintetében, amelyek kapcsán e rendeletnek az adott tagállam nemzeti statisztikai rendszerére történő alkalmazása nagyszabású átalakítást igényel, vagy az adatszolgáltatókra valószínűleg jelentős többletterheket ró.

(21) E rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni az adattovábbítás formátuma és szabályai, a minőségi jelentések tartalmára vonatkozó technikai minőségbiztosítási követelmények, és az eltérések biztosítása tekintetében. Ezeket a végrehajtási hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (4) megfelelően kell gyakorolni.

(22) Mivel e rendelet céljait, nevezetesen a földgáz- és villamosenergia-árakra vonatkozó európai statisztikák szisztematikus előállítására irányuló közös jogi keret megteremtését a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban azok terjedelme és hatásai miatt e célok jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

(23) A 2008/92/EK irányelv ezért hatályát veszti.

(24) Konzultációra került sor az Európai Statisztikai Rendszer Bizottságával,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

E rendelet közös keretet hoz létre az Unióban a háztartási fogyasztókra/felhasználókra és a nem háztartási végső fogyasztókra/felhasználókra vonatkozó földgáz- és villamosenergia-árakra vonatkozó, összehasonlítható európai statisztikák kialakítása, előállítása és közzététele tekintetében.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. a "saját célra termelők", a"végső energiafogyasztás" és a "háztartás" fogalmak ugyanazon jelentéssel bírnak, mint az 1099/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) A. mellékletében megtalálható fogalmak;

2. az "átvitel", az "elosztás", a "fogyasztó", a "végső fogyasztó", a "háztartási fogyasztó", a "nem háztartási fogyasztó" és az "ellátás" fogalmak ugyanazon jelentéssel bírnak, mint a 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (6) 2. cikkében megtalálható fogalmak, amennyiben a villamos energiával összefüggésben használják azokat;

3. a "szállítás", az "elosztás", a "gázellátás", a "felhasználó", a "háztartási felhasználó", a "nem háztartási felhasználó" és a "végső felhasználó" fogalmak a 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (7) 2. cikkében megtalálható fogalmak, amennyiben a földgázzal összefüggésben használják azokat;

4. "hálózati összetevő": az átviteli/szállítási és elosztási hálózati költségek kombinációja az I. melléklet 6. pontjában és a II. melléklet 5. pontjában meghatározottak szerint.

3. cikk

Adatforrások

A tagállamoknak az I. és II. melléklettel összhangban kell összeállítaniuk az adatokat a földgáz- és villamosenergia-árakról, valamint a hálózati költségekkel, adókkal, díjakkal, illetékekkel és terhekkel kapcsolatos összetevőkről és részösszetevőkről, továbbá fogyasztási mennyiségekről. Az alábbi források egyikét vagy közülük többet is fel kell használni, figyelembe véve az adatszolgáltatókra rótt terhek csökkentésére és az adminisztratív egyszerűsítésre irányuló elvet:

a) statisztikai felmérések;

b) adminisztratív források;

c) statisztikai becslési módszereket alkalmazó egyéb források.

4. cikk

Lefedettség

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az adatgyűjtés és -összeállítás az I. és a II. melléklettel összhangban érthető és összehasonlítható, jó minőségű adatokat biztosítson, amelyek reprezentatívak a földgáz és a villamos energia ára és a fogyasztás tekintetében.

(2) A tagállamok nem kötelesek a háztartási felhasználókra vonatkozó földgázárakkal kapcsolatos adatokat szolgáltatni, amennyiben a földgáz háztartási fogyasztása alacsonyabb a háztartások nemzeti végső energiafogyasztásának 1,5%-ánál.

(3) A Bizottság (Eurostat) legalább háromévente felülvizsgálja, hogy mely tagállamok nem kötelesek a (2) bekezdés szerint ilyen adatokat továbbítani.

5. cikk

Adattovábbítás

(1) A tagállamok az I. és a II. mellékletben meghatározott adatokat szolgáltatják a Bizottság (Eurostat) számára.

(2) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el az I. és a II. mellékletben meghatározott adattovábbításra vonatkozó formátum és szabályok megállapítására. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 10. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(3) A tagállamok a statisztikákat az adott referencia-időszak végét követő három hónapon belül nyújtják be a Bizottsághoz (Eurostathoz).

6. cikk

Referencia-időszakok és az adattovábbítás gyakorisága

(1) Az e rendelet I. és II. mellékletében meghatározott adatok referencia-időszakai évenkéntiek (januártól decemberig) vagy félévenkéntiek (januártól júniusig és júliustól decemberig). Az első referencia-időszak 2017-ben kezdődik.

(2) Az adattovábbítás gyakorisága:

a) évente (a januártól decemberig tartó időszakra) az I. melléklet 6. pontjának a) alpontjában és 7. pontjában, valamint a II. melléklet 5. pontjának a) alpontjában és 6. pontjában említett adatok vonatkozásában;

b) félévente (a januártól júniusig és a júliustól decemberig tartó időszakokra) az I. melléklet 6. pontjának b) alpontjában és a II. melléklet 5. pontjának b) alpontjában említett adatok vonatkozásában.

7. cikk

Minőségbiztosítás

(1) A tagállamok biztosítják az e rendelettel összhangban szolgáltatott adatok minőségét. E célból a 223/2009/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdésében meghatározott egységes minőségértékelési szempontokat kell alkalmazni.

(2) A tagállamok késedelem nélkül, de legkésőbb a változás időpontját követő egy hónapon belül tájékoztatják a Bizottságot (Eurostatot) bárminemű módszertani vagy egyéb változásról, amely jelentős hatást gyakorolhat a földgáz- és villamosenergia-árak statisztikájára.

(3) A tagállamok háromévente egységes minőségi jelentést nyújtanak be a Bizottsághoz (Eurostathoz) az adatokról a 223/2009/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdésében meghatározott minőségértékelési szempontokkal összhangban. E jelentéseknek tartalmaznia kell az adatok hatályával és gyűjtésével, a számítás szempontjaival, a módszertannal és a felhasznált adatforrásokkal kapcsolatos információkat, valamint az ezekben bekövetkezett bármely változásokat.

(4) A Bizottság (Eurostat) értékeli a szolgáltatott adatok minőségét, és felhasználja ezt az értékelést és a (3) bekezdésben említett minőségi jelentések elemzését az e rendelet hatálya alá tartozó európai statisztikák minőségéről szóló jelentés elkészítéséhez és közzétételéhez.

(5) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el az e cikk (3) bekezdésében említett minőségi jelentések tartalmára vonatkozó technikai minőségbiztosítási követelmények meghatározására. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 10. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

8. cikk

Közzététel

A Bizottság (Eurostat) legkésőbb minden referencia-időszak végét követő öt hónapon belül közzéteszi a földgáz- és villamosenergia-árak statisztikáját.

9. cikk

Eltérések

(1) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján eltéréseket biztosíthat azon egyedi kötelezettségek tekintetében, amelyek kapcsán e rendeletnek egy tagállam nemzeti statisztikai rendszerére történő alkalmazása nagyszabású átalakítást igényel vagy az adatszolgáltatókra valószínűleg jelentős többletterheket ró. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 10. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában az érintett tagállam 2017. augusztus 8-ig megfelelően indokolt kérelmet nyújt be a Bizottságnak.

(3) Az (1) bekezdés szerint biztosított eltérések a lehető legrövidebb időtartamig maradnak hatályban és semmiképp sem haladhatják meg a három évet.

(4) Az (1) bekezdés szerint biztosított eltéréssel rendelkező tagállamnak az eltérés időtartama alatt a 2008/92/EK irányelv vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmaznia.

10. cikk

A bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot a 223/2009/EK rendelettel létrehozott Európai Statisztikai Rendszer Bizottsága segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet szerinti bizottság.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

11. cikk

A 2008/92/EK irányelv hatályon kívül helyezése

(1) A 2008/92/EK irányelv 2017. március 1-jével hatályát veszti.

(2) E cikk (1) bekezdése ellenére a 2008/92/EK irányelv továbbra is alkalmazandó az e rendelet 9. cikkében előírt feltételek szerint.

(3) A hatályon kívül helyezett irányelvre történő hivatkozásokat erre a rendeletre történő hivatkozásként kell értelmezni.

12. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2016. október 26-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

I. LESAY

(1) Az Európai Parlament 2016. szeptember 13-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2016. október 13-i határozata.

(2) Az Európai Parlament és a Tanács 2008/92/EK irányelve (2008. október 22.) az ipari végfelhasználók által fizetendő gáz- és villamosenergia-árak átláthatóságának javítását célzó közösségi eljárásról (HL L 298., 2008.11.7., 9. o.).

(3) Az Európai Parlament és a Tanács 223/2009/EK rendelete (2009. március 11.) az európai statisztikákról és a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról szóló 1101/2008/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet, a közösségi statisztikákról szóló 322/97/EK tanácsi rendelet és az Európai Közösségek statisztikai programbizottságának létrehozásáról szóló 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 87., 2009.3.31., 164. o.).

(4) Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

(5) Az Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az energiastatisztikáról (HL L 304., 2008.11.14., 1. o.).

(6) Az Európai Parlament és a Tanács 2009/72/EK irányelve (2009. július 13.) a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 211., 2009.8.14., 55. o.).

(7) Az Európai Parlament és a Tanács 2009/73/EK irányelve (2009. július 13.) a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 211., 2009.8.14., 94. o.).

I. MELLÉKLET

FÖLDGÁZÁRAK

A háztartási felhasználókra és a nem háztartási végső felhasználókra vonatkozó földgázárakról szóló statisztikai adatok gyűjtését és összeállítását célzó módszertant ez a melléklet határozza meg.

1. Árak

Az árak a háztartási és a nem háztartási végső felhasználók által a fővezetéken keresztül saját célra vételezett földgázra vonatkozó árak.

2. Földgáz

A földgáznak magában kell foglalnia a földgázt és a szállítási és elosztó hálózatban földgázzal kevert egyéb gáznemű tüzelőanyagokat, például biogázt. A kifejezetten erre a célra kialakított hálózaton keresztül elosztott és földgázzal nem kevert egyéb gáznemű tüzelőanyagok (pl. gázgyári gáz, kokszkemencegáz, kohógáz és biogáz) nem tartoznak ide.

3. Adatszolgáltató egységek

Az adatoknak tartalmazniuk kell a földgáz valamennyi háztartási felhasználóját és nem háztartási végső felhasználóját, viszont ki kell zárni azon felhasználókat, akik a földgázt kizárólag az alábbi célokra használják:

- villamosenergia-termelés erőművekben vagy kapcsolt energiatermelő létesítményekben; vagy

- nem energiafelhasználás céljából (pl. vegyipari felhasználásra).

4. Mértékegységek

Az árak a háztartási felhasználók és nem háztartási végső felhasználók által fizetendő nemzeti átlagárak.

Az árakat nemzeti pénznem/gigajoule (GJ)-ban kifejezve kell megadni. A felhasznált energia egységét a bruttó fűtőérték (GCV) alapján kell mérni.

Az árakat súlyozni kell a földgázellátó-vállalkozások piaci részesedése szerint valamennyi fogyasztási sávban. Amennyiben nem lehet kiszámolni a súlyozott átlagárakat, számtani átlagárakat lehet megadni. Az adatoknak minden esetben reprezentatív módon kell bemutatniuk a nemzeti piacot.

5. Fogyasztási sávok

Az áraknak egy egységes, éves földgáz-fogyasztási sávrendszeren kell alapulniuk.

a) A háztartási felhasználók tekintetében az alábbi sávokat kell alkalmazni:

Fogyasztási sávÉves földgázfogyasztás (GJ)
MinimálisMaximális
D1 sáv< 20
D2 sáv≥ 20< 200
D3 sáv≥ 200

b) A nem háztartási végső felhasználók tekintetében az alábbi sávokat kell alkalmazni:

Fogyasztási sávÉves földgázfogyasztás (GJ)
MinimálisMaximális
I1 sáv< 1 000
I2 sáv≥ 1 000< 10 000
I3 sáv≥ 10 000< 100 000
I4 sáv≥ 100 000< 1 000 000
I5 sáv≥ 1 000 000< 4 000 000
I6 sáv≥ 4 000 000

6. Részletezési szint

Az áraknak valamennyi fizetendő terhet tartalmazniuk kell: hálózati díjak plusz elfogyasztott energia mínusz rabatt vagy díj, plusz egyéb terhek (pl. mérőóra-bérlés, állandó költségek). A csatlakozási díjat nem szabad az árakba beszámítani.

A részletes adatokat az alábbiakban meghatározottaknak megfelelően kell továbbítani.

a) Az összetevőkre és részösszetevőkre megállapított részletezési szint

Az árakat három fő összetevőre és külön részösszetevőkre kell osztani.

A földgáz fogyasztási sávonkénti felhasználói ára a három fő összetevő összege: az energia és gázellátás összetevő, a hálózati összetevő (szállítás és elosztás), és az adókat, díjakat, illetékeket és terheket tartalmazó összetevő.

SZÖVEG HIÁNYZIK

b) Az adózáson alapuló részletezési szint

Az árakat az alábbi három szintre kell lebontani:

SzintLeírás
Árak, az összes adó, díj, illeték és teher kivételévelEz az árszint csak az energia és gázellátás összetevőt, valamint a hálózat összetevőt tartalmazza.
A hozzáadottérték-adó (héa) és az egyéb visszaigényelhető adók nélküli árakEz az árszint magában foglalja az energia és gázellátás összetevőt, a hálózat összetevőt, valamint a nem háztartási végső felhasználók számára a vissza nem igényelhető adókat, díjakat, illetékeket és terheket. A háztartási felhasználók tekintetében ez az árszint magában foglalja az energia és hálózat összetevőket, valamint az adókat, díjakat, illetékeket és terheket, de nem tartalmazza a héát.
Árak, beleértve az összes adót isEz az árszint magában foglalja az energia és gázellátás összetevőt, a hálózat összetevőt, valamint valamennyi visszaigényelhető és nem visszaigényelhető adót, díjat, illetéket és terhet, ideértve a héát is.

7. Fogyasztási mennyiségek

A tagállamoknak a földgáz valamennyi fogyasztási sávban való relatív részesedésére vonatkozó információkat azon összmennyiség alapján kell továbbítaniuk, amelyre az árak vonatkoznak.

A fogyasztási sávokra vonatkozó éves fogyasztási mennyiségeket a második szemeszterre vonatkozó áradatokkal együtt évente egyszer kell továbbítani.

Az adatok nem lehetnek két évnél régebbiek.

(1) A Tanács 2006/112/EK irányelve (2006. november 28.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről (HL L 347., 2006.12.11., 1. o.).

II. MELLÉKLET

VILLAMOSENERGIA-ÁRAK

A háztartási fogyasztókra és a nem háztartási végső fogyasztókra vonatkozó villamosenergia-árakról szóló statisztikai adatok gyűjtését és összeállítását célzó módszertant ez a melléklet határozza meg.

1. Árak

Az árak a háztartási fogyasztók és a nem háztartási végső fogyasztók által saját célra vételezett villamos energiára vonatkozó árak.

2. Adatszolgáltató egységek

Az adatoknak tartalmazniuk kell a villamos energia valamennyi háztartási fogyasztóját és nem háztartási végső fogyasztóját, a bejelentési kötelezettség azonban nem vonatkozik a saját célra termelők által előállított, majd elfogyasztott villamos energiára.

3. Mértékegységek

Az árak a háztartási fogyasztók és a nem háztartási végső fogyasztók által fizetendő nemzeti átlagárak.

Az árakat nemzeti pénznem/kilowattóra (kWh)-ban kifejezve kell megadni.

Az árakat súlyozni kell a villamosenergiaellátó-vállalkozások piaci részesedése szerint valamennyi fogyasztási sávban. Amennyiben nem lehet kiszámolni a súlyozott átlagárakat, számtani átlagárakat lehet megadni. Az adatoknak minden esetben reprezentatív módon kell bemutatniuk a nemzeti piacot.

4. Fogyasztási sávok

Az áraknak egy egységes, éves villamosenergia-fogyasztási sávrendszeren kell alapulniuk.

a) A háztartási fogyasztók tekintetében az alábbi sávokat kell alkalmazni:

Fogyasztási sávÉves villamosenergia-fogyasztás (kWh)
MinimálisMaximális
DA sáv< 1 000
DB sáv≥ 1 000< 2 500
DC sáv≥ 2 500< 5 000
DD sáv≥ 5 000< 15 000
DE sáv≥ 15 000

b) A nem háztartási végső fogyasztók tekintetében az alábbi sávokat kell alkalmazni:

Fogyasztási sávÉves villamosenergia-fogyasztás (MWh)
MinimálisMaximális
IA sáv< 20
IB sáv≥ 20< 500
IC sáv≥ 500< 2 000
ID sáv≥ 2 000< 20 000
IE sáv≥ 20 000< 70 000
IF sáv≥ 70 000< 150 000
IG sáv≥ 150 000

5. Részletezési szint

Az áraknak valamennyi fizetendő terhet tartalmazniuk kell: hálózati díjak plusz elfogyasztott energia mínusz rabatt vagy díj, plusz egyéb terhek (pl. mérőóra-bérlés, állandó költségek). A csatlakozási díjat nem szabad az árakba beszámítani.

A részletes adatokat az alábbiakban meghatározottaknak megfelelően kell továbbítani.

a) Az összetevőkre és részösszetevőkre megállapított részletezési szint

Az árakat három fő összetevőre és külön részösszetevőkre kell osztani.

A villamos energia fogyasztási sávonkénti végső fogyasztói ára a három fő összetevő összege: az energia és ellátás összetevő, a hálózat összetevő (átvitel és elosztás) és az adókat, díjakat, illetékeket és terheket tartalmazó összetevő.

SZÖVEG HIÁNYZIK

b) Az adózáson alapuló részletezési szint

Az árakat az alábbi három szintre kell lebontani:

SzintLeírás
Árak, az összes adó, díj, illeték és teher kivételévelEz az árszint csak az energia és ellátás összetevőt, valamint a hálózat összetevőt tartalmazza.
A hozzáadottérték-adó (héa) és az egyéb visszaigényelhető adók nélküli árakEz az árszint magában foglalja az energia és ellátás összetevőt, a hálózat összetevőt, valamint a nem háztartási végső fogyasztók számára vissza nem igényelhető adókat, díjakat, illetékeket és terheket. A háztartási fogyasztók tekintetében ez az árszint magában foglalja az energia és hálózat összetevőket, valamint az adókat, díjakat, illetékeket és terheket, de nem tartalmazza a héát.
Árak, beleértve az összes adót isEz az árszint magában foglalja az energia és ellátás összetevőt, a hálózat összetevőt, valamint valamennyi visszaigényelhető és nem visszaigényelhető adót, díjat, illetéket és terhet, ideértve a héát is.

6. Fogyasztási mennyiségek

A tagállamoknak a villamos energia valamennyi fogyasztási sávban való relatív részesedésére vonatkozó információkat azon összmennyiség alapján kell továbbítaniuk, amelyre az árak vonatkoznak.

A fogyasztási sávokra vonatkozó éves fogyasztási mennyiségeket a második szemeszterre vonatkozó áradatokkal együtt évente egyszer kell továbbítani.

Az adatok nem lehetnek két évnél régebbiek.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32016R1952 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32016R1952&locale=hu

Tartalomjegyzék