32021R1042[1]

A Bizottság (EU) 2021/1042 végrehajtási rendelete (2021. június 18.) az (EU) 2017/1132 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszerre vonatkozó műszaki leírások és eljárások tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az (EU) 2020/2244 bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1042 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2021. június 18.)

az (EU) 2017/1132 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszerre vonatkozó műszaki leírások és eljárások tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az (EU) 2020/2244 bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a társasági jog egyes vonatkozásairól szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1132 európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 13i. cikke (5) bekezdésére és 24. cikkére,

mivel:

(1) Az (EU) 2015/884 bizottsági végrehajtási rendelet (2) meghatározza a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló, az (EU) 2017/1132 irányelvvel kodifikált és hatályon kívül helyezett 2009/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (3) létrehozott rendszer céljából szükséges műszaki leírásokat és eljárásokat. Az (EU) 2019/1151 európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) utólag a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszerre vonatkozó további eljárásokat vezetett be az (EU) 2017/1132 irányelvbe. Az (EU) 2020/2244 bizottsági végrehajtási rendelet (5) meghatározta a megfelelő műszaki leírásokat és eljárásokat, valamint hatályon kívül helyezte az (EU) 2015/884 végrehajtási rendeletet. Végül az (EU) 2019/2121 európai parlamenti és tanácsi irányelv (6) a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszerre vonatkozó új eljárásokat vezetett be az (EU) 2017/1132 irányelvbe, valamint előírta a Bizottság számára, hogy 2021. július 2-ig a vonatkozó műszaki leírásokat és eljárásokat meghatározó végrehajtási jogi aktust fogadjon el.

(2) Meg kell állapítani azokat a műszaki leírásokat, amelyek meghatározzák a társaság nyilvántartása és a fióktelep nyilvántartása közötti információcsere módszereit abban az esetben, ha fióktelep nyitására vagy bezárására kerül sor, vagy ha változás következik be a társaság adataiban és információiban.

(3) A hatékony információcsere érdekében meg kell határozni azon adatok részletes jegyzékét, amelyekre a társaság nyilvántartása és a fióktelep nyilvántartása közötti információátadásnak ki kell terjednie.

(4) A Bizottságnak és az egyéb uniós intézményeknek, szerveknek, hivataloknak és ügynökségeknek a platformhoz való hozzáférését lehetővé tévő opcionális hozzáférési pontok létrehozására irányadó egységes szabályok biztosítása érdekében meg kell határozni az opcionális hozzáférési pontok rendszerbe kapcsolására alkalmazandó eljárást és műszaki követelményeket.

(5) Az eredményes, hatékony és azonnali információcsere érdekében részletes rendelkezéseket és műszaki szabályokat kell meghatározni az (EU) 2019/1151 irányelvben meghatározott, az eltiltott igazgatókkal kapcsolatos információcsere vonatkozásában.

(6) A határokon átnyúló műveletek során történő hatékony információcsere érdekében meg kell határozni a nyilvántartások közötti információcsere céljából, valamint az (EU) 2017/1132 irányelv 86 g., 86n., 86p., 123., 127a., 130., 160 g., 160n. és 160p. cikkében említett közzététel céljából továbbítandó adatok részletes jegyzékét.

(7) Az egyértelműség és a jogbiztonság biztosítása érdekében az (EU) 2017/1132 irányelvben előírt, a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszerre vonatkozó valamennyi eljárást és műszaki leírást egyetlen végrehajtási rendeletbe kell foglalni. Az (EU) 2020/2244 végrehajtási rendeletet ezért hatályon kívül kell helyezni, és az azon végrehajtási rendeletben meghatározott műszaki leírásokat és eljárásokat ebbe a rendeletbe kell belefoglalni.

(8) A személyes adatok e rendelet alapján történő mindennemű kezelésére az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (7) és az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (8) kell alkalmazni.

(9) Az (EU) 2018/1725 rendelet 42. cikkének (1) bekezdésével összhangban konzultációra került sor az európai adatvédelmi biztossal, és a biztos 2021. március 10-én véleményt nyilvánított.

(10) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a tagállamok központi nyilvántartásaival, kereskedelmi nyilvántartásaival és cégjegyzékeivel foglalkozó állandó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2017/1132 irányelv 22. cikkének (2) bekezdésében említett, a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszerre vonatkozó műszaki leírásokat és eljárásokat a melléklet határozza meg.

2. cikk

Az (EU) 2020/2244 végrehajtási rendelet hatályát veszti.

Az (EU) 2015/884 végrehajtási rendeletre és az (EU) 2020/2244 végrehajtási rendeletre való hivatkozásokat erre a rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. június 18-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN

(1) HL L 169., 2017.6.30., 46. o.

(2) A Bizottság (EU) 2015/884 végrehajtási rendelete (2015. június 8.) a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló 2009/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel létrehozott rendszer céljából szükséges műszaki leírások és eljárások megállapításáról (HL L 144., 2015.6.10., 1. o.).

(3) Az Európai Parlament és a Tanács 2009/101/EK irányelve (2009. szeptember 16.) az egész Közösségre kiterjedő egységes biztosítékok kialakítása érdekében a tagállamok által a társasági tagok és harmadik személyek érdekei védelmében a Szerződés 48. cikkének második bekezdése szerinti társaságoknak előírt biztosítékok összehangolásáról (HL L 258., 2009.10.1., 11. o.).

(4) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1151 irányelve (2019. június 20.) az (EU) 2017/1132 irányelvnek a digitális eszközök és folyamatok társasági jog terén történő használata tekintetében történő módosításáról (HL L 186., 2019.7.11., 80. o.).

(5) A Bizottság (EU) 2020/2244 végrehajtási rendelete (2020. december 17.) az (EU) 2017/1132 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszerre vonatkozó műszaki leírásokkal és eljárásokkal kapcsolatos alkalmazási szabályairól, valamint az (EU) 2015/884 bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 439., 2020.12.29., 1. o.)

(6) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2121 irányelve (2019. november 27.) az (EU) 2017/1132 irányelv határokon átnyúló átalakulások, egyesülések és szétválások tekintetében történő módosításáról (HL L 321., 2019.12.12., 1. o.).

(7) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet - HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

(8) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o.).

MELLÉKLET

Műszaki leírások és eljárások

E mellékletben "nyilvántartás" alatt a tagállamok központi nyilvántartásai, kereskedelmi nyilvántartásai és cégjegyzékei értendők.

E melléklet a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszerre "az üzleti nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszer" (BRIS) megnevezéssel utal.

1. Az adatközlés módja

Az üzleti nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszer a nyilvántartások összekapcsolása céljából szolgáltatásalapú elektronikus adatközlési módszereket, például webszolgáltatásokat alkalmaz.

A portál és a platform, illetve a nyilvántartás és a platform közötti kommunikáció közvetlen, zárt kommunikáció. A platformról a nyilvántartások felé irányuló kommunikáció közvetlen vagy többszereplős lehet.

2. Kommunikációs protokollok

A portál, a platform, a nyilvántartások és az opcionális hozzáférési pontok közötti kommunikáció céljából biztonságos internetprotokollokat, azaz például a Hypertext Transfer Protocol Secure-t (HTTPS) kell használni.

Strukturált adatok és metaadatok továbbítása szabványos protokollok, például Single Object Access Protocol (SOAP) használatával történik.

3. Biztonsági előírások

Az üzleti nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül történő információáramlás és -megosztás tekintetében az információtechnológiai biztonsági minimumkövetelmények betartását biztosító műszaki intézkedések az alábbiakat foglalják magukban:

a) az információ bizalmas jellegét biztosító intézkedések, többek között biztonságos csatornák (HTTPS) használata;

b) az adatcsere során az adatok integritását biztosító intézkedések;

c) a BRIS-en belül annak biztosítására szolgáló intézkedések, hogy a küldő eredete és az információ beérkezése ne lehessen letagadható;

d) olyan intézkedések, amelyek biztosítják, hogy az információbiztonsági események az információtechnológiai biztonsági követelményekre vonatkozó nemzetközi ajánlásokkal összhangban kerüljenek rögzítésre;

e) bármely nyilvántartott felhasználó hitelesítését és engedélyezését, valamint a BRIS-en belül a portállal, platformmal vagy a nyilvántartásokkal összekapcsolt rendszerek azonosságának vizsgálatát lehetővé tévő intézkedések.

4. A társaság nyilvántartása és a fióktelep nyilvántartása közötti információcsere módszerei

4.1. Értesítés fióktelep-információk közzétételéről

A társaság nyilvántartása és a fióktelep nyilvántartása közötti, az (EU) 2017/1132 irányelv 20. és 34. cikkében hivatkozott információcsere az alábbi módszerrel történik:

a) a társaság nyilvántartásában a platformon haladéktalanul rendelkezésre kell bocsátani a vállalatot érintő bármely felszámolási vagy csődeljárás kezdeményezéséről vagy lezárásáról, valamint a cégnyilvántartásból történő törlésről szóló információkat ("közölt információ");

b) a közölt információ késedelem nélküli beérkezésének biztosítása céljából a fióktelep nyilvántartása ezen információt a platformról kéri. E kérés történhet azoknak a társaságoknak a platformon való megjelölésével, amelyek tekintetében a fióktelep nyilvántartása közölt információt kíván kapni;

c) erre a kérésre a platform biztosítja, hogy a fióktelep nyilvántartása késedelem nélkül hozzáférjen a közölt információhoz.

4.2. Értesítés fióktelep bejegyzéséről

A társaság nyilvántartása és a fióktelep nyilvántartása közötti, az (EU) 2017/1132 irányelv 28a. cikkében hivatkozott információcsere az alábbi módszerrel történik:

a) a fióktelep nyilvántartása késedelem nélkül üzenetet küld a BRIS-en keresztül a társaság nyilvántartásának ("a fióktelep bejegyzéséről szóló értesítés");

b) az értesítés kézhezvételekor a társaság nyilvántartása késedelem nélkül üzenetet küld az értesítés kézhezvételének elismeréséről ("a fióktelep bejegyzéséről szóló értesítés kézhezvételére vonatkozó igazolás").

4.3. Értesítés fióktelep bezárásáról

A társaság nyilvántartása és a fióktelep nyilvántartása közötti, az (EU) 2017/1132 irányelv 28c. cikkében hivatkozott információcsere az alábbi módszerrel történik:

a) a fióktelep nyilvántartása késedelem nélkül üzenetet küld a BRIS-en keresztül a társaság nyilvántartásának ("a fióktelep bezárásáról szóló értesítés");

b) az értesítés kézhezvételekor a társaság nyilvántartása késedelem nélkül üzenetet küld az értesítés kézhezvételének elismeréséről ("a fióktelep bezárásáról szóló értesítés kézhezvételére vonatkozó igazolás").

4.4. Értesítés a társaság okirataiban és adataiban bekövetkezett változásokról

A fióktelep nyilvántartása és a társaság nyilvántartása közötti, az (EU) 2017/1132 irányelv 30a. cikkében hivatkozott információcsere az alábbi módszerrel történik:

a) a társaság nyilvántartása késedelem nélkül elérhetővé teszi a platformon a társaság okirataiban és adataiban bekövetkezett változásokról szóló információkat ("közölt információk"). Az üzenetformátumnak lehetővé kell tennie a mellékletek csatolását;

b) a közölt információ késedelem nélküli beérkezésének biztosítása céljából a fióktelep nyilvántartása ezen információt a platformról kéri. Ez a kérés történhet azoknak a társaságoknak a platformon való megjelölésével, amelyek tekintetében a fióktelep nyilvántartása közölt információt kíván kapni:

c) erre a kérésre a platform biztosítja, hogy a fióktelep nyilvántartása késedelem nélkül hozzáférjen a közölt információhoz.

d) a közölt információk fogadásakor a fióktelep nyilvántartása késedelem nélkül üzenetet küld az értesítés kézhezvételének elismeréséről ("társaság okirataiban és adataiban bekövetkezett változásokról szóló értesítés kézhezvételére vonatkozó igazolás").

4.5. Adatközlési hibák

Megfelelő műszaki intézkedéseket és eljárásokat kell biztosítani a nyilvántartás és a platform közötti bármely kommunikációs hiba kezelésére.

5. A nyilvántartások közötti információcsere körébe tartozó adatok jegyzéke

5.1. Értesítés fióktelep-információk közzétételéről

E melléklet vonatkozásában a nyilvántartások közötti információcserére az (EU) 2017/1132 irányelv 20. és 34. cikke értelmében az "értesítés fióktelep-információ közzétételéről" megnevezéssel kell hivatkozni. Az ilyen értesítést maga után vonó eljárásra "fióktelep-információ közzététele" megnevezéssel kell hivatkozni.

Minden egyes, a 4.1. pontban hivatkozott, fióktelep-információ közzétételéről szóló értesítésben a tagállamok az alábbi adatokat osztják meg:

Adattípus Leírás Kardinalitás (1) Kiegészítő leírás

A kiállítás dátuma és időpontja Az értesítés elküldésének időpontja 1 Dátum és időpont

Kiállító szervezet Az értesítést kiállító szervezet neve/azonosítója 1 A felektől származó adatok struktúrája

Jogszabályi hivatkozás Hivatkozás a vonatkozó nemzeti vagy uniós jogszabályra 0...n Szöveg

Eljárásra vonatkozó adatok 1 Elemek csoportja

Hatálybalépés napja A társaságot érintő eljárás hatályosulásának dátuma 1 Dátum

Az eljárás típusa Az (EU) 2017/1132 irányelv 20. cikkében hivatkozott, fióktelep-információ közzétételét eredményező eljárás típusa 1 Kód

(Felszámolási eljárás megindítása

Felszámolási eljárás lezárása

Felszámolási eljárás megindítása és lezárása

Felszámolási eljárás visszavonása

Fizetésképtelenségi eljárás megindítása

Fizetésképtelenségi eljárás lezárása

Fizetésképtelenségi eljárás megindítása és lezárása

Fizetésképtelenségi eljárás visszavonása

A nyilvántartásból való törlés)

Társasági adatok 1 Elemek csoportja

EUID Az értesítés tárgyát képező társaság egyedi azonosítója 1 Azonosító

Az EUID összetételére vonatkozóan lásd e melléklet 9. szakaszát

Alternatív azonosító A társaság egyéb azonosítói (például jogalany-azonosító) 0...n Azonosító

Társasági forma A társasági forma típusa 1 Kód

Az (EU) 2017/1132 irányelv II. melléklete szerint

Név Az értesítés tárgyát képező társaság neve 1 Szöveg

Székhely A társaság székhelye 1 Szöveg

A nyilvántartás megnevezése A társaság bejegyzését tartalmazó nyilvántartás megnevezése 1 Szöveg

Az értesítésről szóló üzenet tartalmazhatja az üzenet megfelelő továbbítása érdekében szükséges műszaki adatokat.

Az információcsere kiterjed a beérkezés igazolása érdekében, valamint rögzítési és jelentéstételi célból szükséges műszaki üzenetekre is.

5.2. Értesítés fióktelep bejegyzéséről

Minden egyes, a 4.2. pontban hivatkozott, fióktelep-bejegyzésről szóló értesítésben a tagállamok az alábbi adatokat osztják meg:

Adattípus Leírás Kardinalitás (2) Kiegészítő leírás

A kiállítás dátuma és időpontja Az értesítés elküldésének időpontja 1 Dátum és időpont

Kiállító szervezet Az értesítést kiállító szervezet neve/azonosítója 1 A felektől származó adatok struktúrája

Fogadó szervezet A társaság bejegyzését tartalmazó nyilvántartás megnevezése/azonosítója 1 A felektől származó adatok struktúrája

Jogszabályi hivatkozás Hivatkozás a vonatkozó nemzeti vagy uniós jogszabályra 0...n Szöveg

Fióktelepre vonatkozó adatok 1 Elemek csoportja

A nyilvántartásba vétel dátuma A fióktelep nyilvántartásba vételének dátuma. 1 Dátum

Hatálybalépés napja Az a nap, amelyen a fióktelep megnyitása hatályba lép, ha rendelkezésre áll 0 Dátum

A fióktelep neve, ha a társaság nevétől eltérő Az értesítés tárgyát képező fióktelep neve. Ha megegyezik a társaság nevével, ez a mező üresen hagyható 0 Szöveg

Az (EU) 2017/1132 irányelv 30. cikke (1) bekezdésének d) pontja értelmében

A fióktelep további megnevezései Ha a fióktelepnek egynél több neve van, a további nevek megadhatók. 0...n Szöveg

EUID Az értesítés tárgyát képező fióktelep egyedi azonosítója 1 Azonosító

A fióktelep címe Az értesítés tárgyát képező fióktelep címe 1 Teljes cím

Társasági adatok 1 Elemek csoportja

EUID A társaság egyedi azonosítója, amelyhez a fióktelep tartozik 1 Azonosító

Alternatív azonosító A társaság egyéb azonosítói (például jogalany-azonosító) 0...n Azonosító

Társasági forma A társasági forma típusa 0 Kód

Az (EU) 2017/1132 irányelv II. melléklete szerint

Név Az értesítés tárgyát képező társaság neve 0 Szöveg

Az értesítésről szóló üzenet tartalmazhatja az üzenet megfelelő továbbítása érdekében szükséges műszaki adatokat.

Az információcsere kiterjed a beérkezés igazolása érdekében, valamint rögzítési és jelentéstételi célból szükséges műszaki üzenetekre is.

5.3. Értesítés fióktelep bezárásáról

Minden egyes, a 4.3. pontban hivatkozott, fióktelep-bezárásról szóló értesítésben a tagállamok az alábbi adatokat osztják meg:

Adattípus Leírás Kardinalitás (3) Kiegészítő leírás

A kiállítás dátuma és időpontja Az értesítés elküldésének időpontja 1 Dátum és időpont

Kiállító szervezet Az értesítést kiállító szervezet neve/azonosítója 1 A felektől származó adatok struktúrája

Fogadó szervezet A társaság bejegyzését tartalmazó nyilvántartás megnevezése/azonosítója 1 A felektől származó adatok struktúrája

Jogszabályi hivatkozás Hivatkozás a vonatkozó nemzeti vagy uniós jogszabályra 0...n Szöveg

Fióktelepre vonatkozó adatok 1 Elemek csoportja

A fióktelep nyilvántartásból való törlésének dátuma Az a dátum, amelyen a fióktelep nyilvántartásból való törlésére sor került 1 Dátum

Hatálybalépés napja Az a nap, amelyen a fióktelep bezárása hatályba lép, ha rendelkezésre áll 0 Dátum

A fióktelep neve, ha a társaság nevétől eltérő Az értesítés tárgyát képező fióktelep neve. Ha megegyezik a társaság nevével, ez a mező üresen hagyható 0 Szöveg

Az (EU) 2017/1132 irányelv 30. cikke (1) bekezdésének d) pontja értelmében

A fióktelep további megnevezései Ha a fióktelepnek egynél több neve van, a további nevek megadhatók. 0...n Szöveg

EUID Az értesítés tárgyát képező fióktelep egyedi azonosítója 1 Azonosító

Társasági adatok 1 Elemek csoportja

EUID A társaság egyedi azonosítója, amelyhez a fióktelep tartozik 1 Azonosító

Alternatív azonosító A társaság egyéb azonosítói (például jogalany-azonosító) 0...n Azonosító

Társasági forma A társasági forma típusa 0 Kód

Az (EU) 2017/1132 irányelv II. melléklete szerint

Név Az értesítés tárgyát képező társaság neve 0 Szöveg

Az értesítésről szóló üzenet tartalmazhatja az üzenet megfelelő továbbítása érdekében szükséges műszaki adatokat.

Az információcsere kiterjed a beérkezés igazolása érdekében, valamint rögzítési és jelentéstételi célból szükséges műszaki üzenetekre is.

5.4. Értesítés a társaság okirataiban és adataiban bekövetkezett változásokról

A tagállamoknak a társaság okirataiban és adataiban bekövetkezett változásokról szóló, a 4.4. pont szerinti minden egyes értesítés esetében az alábbi adatokat kell megosztaniuk:

Adattípus Leírás Kardinalitás (4) Kiegészítő leírás

A kiállítás dátuma és időpontja Az értesítés elküldésének időpontja 1 Dátum és időpont

Kiállító szervezet Az értesítést kiállító szervezet neve/azonosítója 1 A felektől származó adatok struktúrája

Fogadó szervezet A fióktelep bejegyzését tartalmazó nyilvántartás megnevezése/azonosítója 1 A felektől származó adatok struktúrája

Jogszabályi hivatkozás Hivatkozás a vonatkozó nemzeti vagy uniós jogszabályra 0...n Szöveg

Az eljárásra vonatkozó adatok 1 Elemek csoportja

Az eljárás típusa A társaság okirataiban és adataiban bekövetkezett változásokról szóló értesítést szükségessé tévő eljárás típusa 1

a) a társaság nevének változása;

b) a társaság székhelyének változása;

c) a társaság nyilvántartási számának változása a nyilvántartásban;

d) a társaság társasági formájának változása;

e) a 14. cikk d) pontjában említett okiratok és adatok változása;

f) a 14. cikk f) pontjában említett okiratok és adatok változása

A nyilvántartásba vétel dátuma A társaság okirataiban és adataiban bekövetkezett változások nyilvántartásba vételének dátuma 1 Dátum

Hatálybalépés napja A társaság okirataiban és adataiban bekövetkezett változás hatálybalépésének dátuma, ha rendelkezésre áll 0 Dátum

Frissítendő adatok, az eljárás típusától függően A társaság adataiban bekövetkezett változás 1 Az alábbiak egyike:

a) a társaság új neve és korábbi neve;

b) a társaság új székhelye és korábbi székhelye;

c) a társaság új nyilvántartási száma a nyilvántartásban és a korábbi nyilvántartási száma;

d) a társaság új társasági formája és korábbi társasági formája;

e) a 14. cikk d) pontjában meghatározott új okiratok és adatok (melléklet lehetséges), amelyek az alábbi adatokat tartalmazzák:

- azt, hogy természetes személyről vagy jogi személyről van-e szó.

- természetes személy esetén:

- utónév, vezetéknév,

- születési dátum, ha rendelkezésre áll, egyébként a nemzeti személyazonosító szám,

- jogi személy esetén:

- a társaság neve,

- a társaság EUID-je vagy, ha rendelkezésre áll, egyéb nyilvántartási száma, ha a társaság nem szerepel az (EU) 2017/1132 irányelv II. mellékletében,

- társasági forma,

- természetes személy és jogi személy esetén egyaránt:

- cím (ha a nyilvántartásban rendelkezésre áll),

- annak megjelölése, hogy kijelölésről, megszűnésről vagy meglévő kijelölés módosításáról van-e szó,

- annak megjelölése, hogy az adott személy a 14. cikk d) pontja i. vagy ii. alpontjának hatálya alá esik-e,

- a 14. cikk d) pontja i. alpontjának hatálya alá eső személyek esetében annak megjelölése, hogy önálló vagy együttes képviseletről van-e szó, azzal a lehetőséggel, hogy szükség esetén okiratban vagy szövegben vagy egyéb esetben az okiratban vagy a szövegben megtalálható leírásban további információkat lehessen megadni,

- megnevezés,

- a meghatalmazás esetleges korlátozásait ismertető okirat vagy szöveg rendelkezésre bocsátásának lehetősége (például érték vagy üzlettípus),

- a 14. cikk d) pontja (ii) alpontjának hatálya alá eső személyek esetében kizárólag okiratok rendelkezésre bocsátásának lehetősége;

f) a 14. cikk f) pontjában meghatározott új okiratok és adatok (melléklet lehetséges), amelyeknek tartalmazniuk kell az alábbi metaadatokat: pénzügyi év.

Opcionálisan benyújtandó további adatok a 14. cikk d) pontjával kapcsolatban A társaság adataiban bekövetkezett változás 0...n Opcionális adatok:

- Nemzeti személyazonosító szám

- Az azonosító okmány száma (személyazonosító igazolvány, útlevél)

- Állampolgárság/ok

- Születési hely

Társasági adatok 1 Elemek csoportja

EUID A társaság egyedi azonosítója, amelyhez a fióktelep tartozik 1 Azonosító

Alternatív azonosító A társaság egyéb azonosítói (például jogalany-azonosító) 0...n Azonosító

Az (EU) 2017/1132 irányelv 14. cikkének f) pontjában hivatkozott új okiratok és adatok nem küldhetők el a fióktelep nyilvántartásának, ha az adott tagállam alkalmazza az irányelv 31. cikkének második bekezdésében hivatkozott opciót.

Az értesítésről szóló üzenet tartalmazhatja az üzenet megfelelő továbbítása érdekében szükséges műszaki adatokat.

Az információcsere kiterjed a beérkezés igazolása érdekében, valamint rögzítési és jelentéstételi célból szükséges műszaki üzenetekre is.

6. Határokon átnyúló műveletek

6.1. Határokon átnyúló átalakulás

6.1.1. Közzététel

a) Az (EU) 2017/1132 irányelv 86 g. cikkének (1) bekezdésében hivatkozott közzététel céljából a származási tagállam nyilvántartása a BRIS-en keresztül továbbítja és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi a következő további társasági adatokat:

Adattípus Leírás Kardinalitás (5) Kiegészítő leírás

A BRIS-en keresztül a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teendő adatok és okiratok 1 Elemek csoportja

Átalakulás tervezete Az (EU) 2017/1132 irányelv 86d. cikke szerinti átalakulás tervezete 1 Okirat

Egyéb nyelvi változat Az átalakulás tervezetének egyéb nyelvi változata, ha rendelkezésre áll 0...n Okirat

Nyilatkozat a jelenlegi pénzügyi helyzetről Az (EU) 2017/1132 irányelv 86j. cikke (2) bekezdésének megfelelően benyújtandó nyilatkozat, ha azt a nemzeti jog előírja 1 Okirat

Értesítés Az (EU) 2017/1132 irányelv 86 g. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti értesítés 1 A következő információkat tartalmazó okirat és metaadatok:

- a határokon átnyúló átalakulást végrehajtó társaság neve,

- észrevételek benyújtásának határideje,

független szakértői jelentés. Független szakértői jelentés, ha azt a 86 g. cikk (1) bekezdésének második albekezdésével összhangban a nemzeti jog előírja 1 Okirat

b) Az (EU) 2017/1132 irányelv 86 g. cikkének (3) bekezdésében hivatkozott közzététel céljából a származási tagállam nyilvántartása a BRIS-en keresztül továbbítja és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi a következő további társasági adatokat:

Adattípus Leírás Kardinalitás (6) Kiegészítő leírás

A BRIS-en keresztül a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teendő adatok és okiratok 1 Elemek csoportja

Társasági adatok Társaság (a határokon átnyúló átalakulást végrehajtó társaság) az (EU) 2017/1132 irányelv 86b. cikkének (1) bekezdésében foglalt meghatározás szerint 1 Elemek csoportja

Társasági forma A határokon átnyúló átalakulást végrehajtó társaság társasági formájának típusa 1 Kód

Az (EU) 2017/1132 irányelv II. melléklete szerint

Név A határokon átnyúló átalakulást végrehajtó társaság neve 1 Szöveg

Székhely A határokon átnyúló átalakulást végrehajtó társaság székhelye 1 Szöveg

Nyilvántartási szám A határokon átnyúló átalakulást végrehajtó társaság nyilvántartási száma 1 Azonosító

Nyilvántartás Az a nyilvántartás, amelybe a határokon átnyúló átalakulást végrehajtó társaság tekintetében a 14. cikkben említett okiratokat benyújtják 1 Szöveg

Az átalakult társaságra vonatkozóan javasolt adatok Átalakult társaság az (EU) 2017/1132 irányelv 86b. cikkének (5) bekezdésében foglalt meghatározás szerint 1 Elemek csoportja

Javasolt társasági forma Az átalakult társaság társasági formájának javasolt típusa 1 Kód

Az (EU) 2017/1132 irányelv II. melléklete szerint

Javasolt név Az átalakult társaság javasolt neve 1 Szöveg

Javasolt székhely Az átalakult társaság javasolt székhelye 1 Szöveg

További adatok és okiratok 1 Elemek csoportja

Rendelkezések feltüntetése Az (EU) 2017/1132 irányelv 86 g. cikkének (3) bekezdésének c) pontjában hivatkozott, a hitelezők, a munkavállalók és a tagok jogainak gyakorlásával kapcsolatos rendelkezések feltüntetése 1 Okirat

A honlapra vonatkozó információk Az (EU) 2017/1132 irányelv 86 g. cikkének (3) bekezdésének d) pontjában hivatkozott honlapra vonatkozó információk 1 Szöveg

6.1.2. Az átalakulást megelőző tanúsítvány továbbítása

a) Az (EU) 2017/1132 irányelv 86n. cikkének (1) bekezdésének első albekezdésében említett, minden egyes átalakulást megelőző tanúsítvány továbbítása céljából, a származási tagállam nyilvántartása az említett irányelv 86 m. cikkének (7), (10) és (11) bekezdése szerinti tanúsítvány kiállítását követően elküldi a következő adatokat a fogadó tagállam nyilvántartásának:

Adattípus Leírás Kardinalitás (7) Kiegészítő leírás

A kiállítás dátuma és időpontja A továbbítás dátuma és időpontja 1 Dátum és időpont

Kiállító szervezet A továbbítást végző szervezet neve/azonosítója (a származási tagállam cégjegyzéke) 1 A felektől származó adatok struktúrája

Fogadó szervezet Azon szervezet neve/azonosítója (a fogadó tagállam cégjegyzéke), amely a továbbítás címzettje 1 A felektől származó adatok struktúrája

Társasági adatok Társaság (a határokon átnyúló átalakulást végrehajtó társaság) az (EU) 2017/1132 irányelv 86b. cikkének (1) bekezdésében foglalt meghatározás szerint 1 Elemek csoportja

EUID A határokon átnyúló átalakulást végrehajtó társaság egyedi azonosítója 1 Azonosító

Alternatív azonosító A határokon átnyúló átalakulást végrehajtó társaság egyéb azonosítói (például jogalany-azonosító) 0...n Azonosító

Társasági forma A határokon átnyúló átalakulást végrehajtó társaság társasági formájának típusa 1 Kód

Az (EU) 2017/1132 irányelv II. melléklete szerint

Név A határokon átnyúló átalakulást végrehajtó társaság neve 1 Szöveg

Székhely A határokon átnyúló átalakulást végrehajtó társaság székhelye 1 Szöveg

Nyilvántartási szám A határokon átnyúló átalakulást végrehajtó társaság nyilvántartási száma 1 Azonosító

Az átalakult társaságra vonatkozóan javasolt adatok Átalakult társaság az (EU) 2017/1132 irányelv 86b. cikkének (5) bekezdésében foglalt meghatározás szerint 1 Elemek csoportja

Javasolt társasági forma Az átalakult társaság társasági formájának javasolt típusa 1 Kód

Az (EU) 2017/1132 irányelv II. melléklete szerint

Javasolt név Az átalakult társaság javasolt neve 1 Szöveg

Javasolt székhely Az átalakult társaság javasolt székhelye 1 Szöveg

Továbbítandó adatok és okiratok 1 Elemek csoportja

Az átalakulást megelőző tanúsítvány Az (EU) 2017/1132 irányelv 86 m. cikke szerinti átalakulást megelőző tanúsítvány 1 Okirat

Illetékes hatóság Az (EU) 2017/1132 irányelv 86 m. cikke szerint a tanúsítványt kiállító hatóság 1 Szöveg

A tanúsítvány kiállításának időpontja Az a dátum, amikor a tanúsítványt kiállították 1 Dátum

b) Abból a célból, hogy az (EU) 2017/1132 irányelv 86n. cikke (1) bekezdése második albekezdésének megfelelően a BRIS-en keresztül elérhetővé tegye az átalakulást megelőző tanúsítványt, a származási tagállam nyilvántartása a következő adatokat továbbítja:

Adattípus Leírás Kardinalitás (8) Kiegészítő leírás

Az átalakult társaságra vonatkozóan javasolt adatok Átalakult társaság az (EU) 2017/1132 irányelv 86b. cikkének (5) bekezdésében foglalt meghatározás szerint 1 Elemek csoportja

Javasolt társasági forma Az átalakult társaság társasági formájának javasolt típusa 1 Kód Az (EU) 2017/1132 irányelv II. melléklete szerint

Javasolt név Az átalakult társaság javasolt neve 1 Szöveg

Javasolt székhely Az átalakult társaság javasolt székhelye 1 Szöveg

A BRIS-en keresztül a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teendő adatok és okiratok 1 Elemek csoportja

Az átalakulást megelőző tanúsítvány Az (EU) 2017/1132 irányelv 86 m. cikke szerinti átalakulást megelőző tanúsítvány 1 A következő információkat tartalmazó okirat és metaadatok:

- illetékes hatóság,

- a tanúsítvány kiállításának dátuma.

6.1.3. Bejegyzés

6.1.3.1. A határokon átnyúló átalakulás bejegyezése

A származási tagállam és a fogadó tagállam nyilvántartásai az (EU) 2017/1132 irányelv 86p. cikke (2) bekezdésének megfelelően a BRIS-en keresztül a nyilvánosság számára elérhetővé és hozzáférhetővé teszik a következő információkat:

a) A fogadó tagállam nyilvántartása által szolgáltatandó adatok

Adattípus Leírás Kardinalitás (9) Kiegészítő leírás

A BRIS-en keresztül hozzáférhetővé teendő adatok 1 Elemek csoportja

EUID A határokon átnyúló átalakulást végrehajtó társaság EUID-je 1 Azonosító

A BRIS-n keresztül a nyilvánosság számára elérhetővé és hozzáférhetővé teendő adatok 1 Elemek csoportja

A határokon átnyúló átalakulás eredményeként történő nyilvántartásba vétel Az, hogy az átalakult társaság bejegyzése határokon átnyúló átalakulás eredménye 1 Szöveg

A nyilvántartásba vétel dátuma Az átalakult társaság nyilvántartásba vételének dátuma 1 Dátum

Nyilvántartási szám A határokon átnyúló átalakulást végrehajtott társaság nyilvántartási száma 1 Azonosító

A társaság neve A határokon átnyúló átalakulást végrehajtott társaság neve 1 Szöveg

Társasági forma A határokon átnyúló átalakulást végrehajtott társaság társasági formájának típusa 1 Kód

Az (EU) 2017/1132 irányelv II. melléklete szerint

b) A származási tagállam nyilvántartása által szolgáltatandó adatok

A származási tagállam nyilvántartása a 6.1.3.2. pont szerinti értesítés kézhezvételekor rendelkezésre bocsátja a vonatkozó adatokat

Adattípus Leírás Kardinalitás (10) Kiegészítő leírás

A BRIS-en keresztül hozzáférhetővé teendő adatok 1 Elemek csoportja

EUID Az átalakult vállalat EUID-je 1 Azonosító

A BRIS-n keresztül a nyilvánosság számára elérhetővé és hozzáférhetővé teendő adatok 1 Elemek csoportja

A határokon átnyúló átalakulás eredményeként történő törlés vagy eltávolítás Az, hogy a határokon átnyúló átalakulást végrehajtott társaság nyilvántartásból való törlése vagy eltávolítása a határokon átnyúló átalakulás eredménye 1 Szöveg

Dátum A határokon átnyúló átalakulást végrehajtott társaság nyilvántartásból való törlésének vagy eltávolításának dátuma 1 Dátum

Nyilvántartási szám Az átalakult társaság nyilvántartási száma 1 Azonosító

A társaság neve Az átalakult társaság neve 1 Szöveg

Társasági forma Az átalakult társaság társasági formájának típusa 1 Kód

Az (EU) 2017/1132 irányelv II. melléklete szerint

6.1.3.2. Értesítés határokon átnyúló átalakulásról

Az (EU) 2017/1132 irányelv 86p. cikkének (3) bekezdésében hivatkozott, minden egyes határokon átnyúló átalakulásról szóló értesítés esetében a fogadó tagállam nyilvántartása a következő adatokat küldi el a származási tagállam nyilvántartásának:

Adattípus Leírás Kardinalitás (11) Kiegészítő leírás

A kiállítás dátuma és időpontja Az értesítés elküldésének időpontja 1 Dátum és időpont

Kiállító szervezet Azon szervezet neve/azonosítója (a fogadó tagállam cégjegyzéke), amely az értesítést kiállította 1 A felektől származó adatok struktúrája

Fogadó szervezet Azon szervezet neve/azonosítója (a származási tagállam cégjegyzéke), amely ezen értesítés címzettje 1 A felektől származó adatok struktúrája

Az átalakulásra vonatkozó adatok 1 Elemek csoportja

Az átalakulás hatálybalépésének napja Az az időpont, amikor a határokon átnyúló átalakulás hatályossá vált 1 Dátum

Jogszabályi hivatkozás Hivatkozás a vonatkozó nemzeti vagy uniós jogszabályra 0...n Szöveg

Az átalakult társaság adatai Átalakult társaság a 86b. cikk (5) bekezdésében foglalt meghatározás szerint 1 Elemek csoportja

EUID Az átalakult társaság egyedi azonosítója 1 Azonosító

Alternatív azonosító Az átalakult társaság egyéb azonosítói (például jogalany-azonosító) 0...n Azonosító

Társasági forma Az átalakult társaság társasági formájának típusa 1 Kód

Az (EU) 2017/1132 irányelv II. melléklete szerint

Név Az átalakult társaság neve 1 Szöveg

Székhely Az átalakult társaság székhelye 1 Szöveg

A nyilvántartás megnevezése Az átalakult társaság bejegyzését tartalmazó nyilvántartás megnevezése 1 Szöveg

Nyilvántartási szám Az átalakult társaság nyilvántartási száma a nyilvántartásban 1 Azonosító

Társasági adatok Társaság, amely végrehajtotta a 86b. cikk (1) bekezdésében foglalt meghatározás szerinti határokon átnyúló átalakulást 1 Elemek csoportja

EUID Azon társaság egyedi azonosítója, amely végrehajtotta a határokon átnyúló átalakulást 1 Azonosító

Alternatív azonosító Azon társaság egyéb azonosítói (például jogalany-azonosító), amely végrehajtotta a határokon átnyúló átalakulást 0...n Azonosító

Társasági forma A határokon átnyúló átalakulást végrehajtott társaság társasági formájának típusa 1 Kód

Az (EU) 2017/1132 irányelv II. melléklete szerint

Név A határokon átnyúló átalakulást végrehajtott társaság neve 1 Szöveg

Székhely A határokon átnyúló átalakulást végrehajtott társaság székhelye 1 Szöveg

A nyilvántartás megnevezése Azon nyilvántartás neve, amelyben a határokon átnyúló átalakulást végrehajtott társaságot nyilvántartásba vették 1 Szöveg

Nyilvántartási szám Az átalakulást végrehajtott társaság nyilvántartási száma a nyilvántartásban 1 Azonosító

Az értesítésről szóló üzenet tartalmazhatja az üzenet megfelelő továbbítása érdekében szükséges műszaki adatokat.

Az információcsere kiterjed a beérkezés igazolása érdekében, valamint rögzítési és jelentéstételi célból szükséges műszaki üzenetekre is.

6.2. Határokon átnyúló egyesülés

6.2.1. Közzététel

a) Az (EU) 2017/1132 irányelv 123. cikkének (1) bekezdésében hivatkozott közzététel céljából, minden egyes egyesülő társaság tagállamának nyilvántartása a BRIS-en keresztül továbbítja és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi a következő további társasági adatokat:

Adattípus Leírás Kardinalitás (12) Kiegészítő leírás

A BRIS-en keresztül a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teendő adatok és okiratok 1 Elemek csoportja

Egyesülés közös tervezete Az (EU) 2017/1132 irányelv 122. cikke szerinti egyesülés közös tervezete 1 Okirat

Az egyesülés közös tervezetének egyéb nyelvi változata Az egyesülés közös tervezetének egyéb nyelvi változata, ha rendelkezésre áll 0...n Okirat

Nyilatkozat a jelenlegi pénzügyi helyzetről Az (EU) 2017/1132 irányelv 126b. cikke (2) bekezdésének megfelelően benyújtandó nyilatkozat, ha azt a nemzeti jog előírja 1 Okirat

Értesítés Az (EU) 2017/1132 irányelv 123. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti értesítés 1 A következő információkat tartalmazó okirat és metaadatok:

- az egyesülő társaság neve,

- észrevételek benyújtásának határideje,

független szakértői jelentés. Független szakértői jelentés, ha azt a 123. cikk (1) bekezdésének második albekezdésével összhangban a nemzeti jog előírja 1 Okirat

b) Az (EU) 2017/1132 irányelv 123. cikkének (3) bekezdésében hivatkozott közzététel céljából, minden egyes egyesülő társaság tagállamának nyilvántartása a BRIS-en keresztül továbbítja és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi a következő további társasági adatokat:

Adattípus Leírás Kardinalitás (13) Kiegészítő leírás

A BRIS-en keresztül a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teendő adatok és okiratok 1 Elemek csoportja

Társasági adatok Az egyesülő társaságokra vonatkozó társasági adatok 1...n Elemek csoportja

Társasági forma Az egyesülő társaság társasági formájának típusa 1 Kód

Az (EU) 2017/1132 irányelv II. melléklete szerint

Név Az egyesülő társaság neve 1 Szöveg

Székhely Az egyesülő társaság székhelye 1 Szöveg

Nyilvántartási szám Az egyesülő társaság nyilvántartási száma a nyilvántartásban 1 Azonosító

Nyilvántartás Az a nyilvántartás, amelybe az egyesülő társaság tekintetében a 14. cikkben említett okiratokat benyújtják 1 Szöveg

Az újonnan alapított társaságra vonatkozóan javasolt adatok Újonnan alapított társaság 1 Elemek csoportja

Javasolt társasági forma Az újonnan alapított társaság társasági formájának javasolt típusa 1 Kód

Az (EU) 2017/1132 irányelv II. melléklete szerint

Javasolt név Az újonnan alapított társaság javasolt neve 1 Szöveg

Javasolt székhely Az újonnan alapított társaság javasolt székhelye 1 Szöveg

További adatok és okiratok 1 Elemek csoportja

Rendelkezések feltüntetése Az (EU) 2017/1132 irányelv 123. cikke (3) bekezdésének c) pontjában ismertetett, a hitelezők, a munkavállalók és a tagok jogainak gyakorlásával kapcsolatos, az egyesülő társaságokra vonatkozó rendelkezések feltüntetése 1 Okirat

A honlapra vonatkozó információk Az (EU) 2017/1132 irányelv 123. cikke (3) bekezdésének d) pontjában hivatkozott honlapra vonatkozó információk 1 Szöveg

6.2.2. Az egyesülést megelőző tanúsítvány továbbítása

a) Az (EU) 2017/1132 irányelv 127a. cikkének (1) bekezdésének első albekezdésében hivatkozott, egyesülést megelőző tanúsítvány továbbítása céljából, az egyesülő társaság tagállamának nyilvántartása az említett irányelv 127. cikkének (7), (10) és (11) bekezdése szerinti tanúsítvány kiállítását követően elküldi a következő adatokat az egyesülés útján létrejövő társaság tagállama nyilvántartásának:

Adattípus Leírás Kardinalitás (14) Kiegészítő leírás

A kiállítás dátuma és időpontja A továbbítás dátuma és időpontja 1 Dátum és időpont

Kiállító szervezet A továbbítást végző szervezet neve/azonosítója (az egyesülő társaság cégjegyzéke) 1 A felektől származó adatok struktúrája

Fogadó szervezet Azon szervezet neve/azonosítója (az egyesülés útján létrejövő társaság cégjegyzéke), amely a továbbítás címzettje 1 A felektől származó adatok struktúrája

Társasági adatok Társaság (vagyis az egyesülő társaság) 1...n Elemek csoportja

EUID Az egyesülő társaság egyedi azonosítója 1 Azonosító

Alternatív azonosító Az egyesülő társaság egyéb azonosítói (például jogalany-azonosító) 0...n Azonosító

Társasági forma Az egyesülő társaság társasági formájának típusa 1 Kód

Az (EU) 2017/1132 irányelv II. melléklete szerint

Név Az egyesülő társaság neve 1 Szöveg

Székhely Az egyesülő társaság székhelye 1 Szöveg

Nyilvántartási szám Az egyesülő társaság nyilvántartási száma a nyilvántartásban 1 Azonosító

Az egyesülés útján létrejövő társaság adatai Az egyesülés útján létrejövő társaság adatai vagy javasolt adatai 1 Elemek csoportja

Társasági forma Az egyesülés útján létrejövő társaság társasági formájának típusa vagy javasolt típusa 1 Kód

Az (EU) 2017/1132 irányelv II. melléklete szerint

Név Az egyesülés útján létrejövő társaság neve vagy javasolt neve 1 Szöveg

Székhely Az egyesülés útján létrejövő társaság székhelye vagy javasolt székhelye 1 Szöveg

Az átvevő társaság EUID-je Az átvevő társaság egyedi azonosítója beolvadással történő egyesülés esetén 1 Azonosító

Alternatív azonosító Az átvevő társaság egyéb azonosítói (például jogalany-azonosító) beolvadással történő egyesülés esetén 0...n Azonosító

Továbbítandó adatok és okiratok 1 Elemek csoportja

Az egyesülést megelőző tanúsítvány Az (EU) 2017/1132 irányelv 127. cikke szerinti, az egyesülést megelőző tanúsítvány 1 Okirat

Illetékes hatóság Az a hatóság, amely (EU) 2017/1132 irányelv 127. cikke szerint a tanúsítványt kiállította 1 Szöveg

A tanúsítvány kiállításának időpontja Az a dátum, amikor a tanúsítványt kiállították 1 Dátum

b) Abból a célból, hogy az (EU) 2017/1132 irányelv 127a. cikke (1) bekezdése második albekezdésének megfelelően a BRIS-en keresztül elérhetővé tegye az egyesülést megelőző tanúsítványt, az egyesülő társaság tagállamának nyilvántartása a következő adatokat továbbítja:

Adattípus Leírás Kardinalitás (15) Kiegészítő leírás

A társaság adatai Az egyesülés útján létrejövő (már létező vagy újonnan alapított) társaság 1 Elemek csoportja

Társasági forma Az egyesülés útján létrejövő társaság társasági formájának típusa vagy javasolt típusa 1 Kód Az (EU) 2017/1132 irányelv II. melléklete szerint

Név Az egyesülés útján létrejövő társaság neve vagy javasolt neve 1 Szöveg

Székhely Az egyesülés útján létrejövő társaság székhelye vagy javasolt székhelye 1 Szöveg

Az átvevő társaság EUID-je Az átvevő társaság egyedi azonosítója beolvadással történő egyesülés esetén 1 Azonosító

Alternatív azonosító Az átvevő társaság egyéb azonosítói (például jogalany-azonosító) beolvadással történő egyesülés esetén 0...n Azonosító

A BRIS-en keresztül a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teendő adatok és okiratok 1 Elemek csoportja

Az egyesülést megelőző tanúsítvány Az (EU) 2017/1132 irányelv 127. cikke szerinti, az egyesülést megelőző tanúsítvány 1 A következő információkat tartalmazó okirat és metaadatok:

- illetékes hatóság,

- a tanúsítvány kiállításának dátuma.

6.2.3. Bejegyzés

6.2.3.1. Határokon átnyúló egyesülés bejegyzése

Az egyesülő társaságok és az egyesülés útján létrejövő társaság tagállamainak nyilvántartásai az (EU) 2017/1132 irányelv 130. cikke (2) bekezdésének megfelelően a BRIS-en keresztül a nyilvánosság számára elérhetővé és hozzáférhetővé teszik a következő információkat:

a) Az egyesülés útján létrejövő társaság tagállamának nyilvántartása által szolgáltatandó adatok

Adattípus Leírás Kardinalitás (16) Kiegészítő leírás

A BRIS-en keresztül hozzáférhetővé teendő adatok 1 Elemek csoportja

EUID Az egyesülő társaságok EUID-je 1 Azonosító

A BRIS-n keresztül a nyilvánosság számára elérhetővé és hozzáférhetővé teendő adatok 1 Elemek csoportja

A határokon átnyúló egyesülés eredményeként történő nyilvántartásba vétel Az, hogy az egyesülés útján létrejövő társaság bejegyzése a határokon átnyúló egyesülés eredménye 1 Szöveg

A nyilvántartásba vétel dátuma Az egyesülés útján létrejövő társaság nyilvántartásba vételének dátuma 1 Dátum

Az egyesülő társaságok adatai 1...n Elemek csoportja

Nyilvántartási szám Az egyesülő társaságok nyilvántartási száma 1 Azonosító

A társaság neve Az egyesülő társaságok neve 1 Szöveg

Társasági forma Az egyesülő társaságok társasági formájának típusa 1 Kód

Az (EU) 2017/1132 irányelv II. melléklete szerint

b) Az egyesülő társaságok tagállamának nyilvántartása által szolgáltatandó adatok

Az egyesülő társaságok tagállamának nyilvántartása a 6.2.3.2. pont szerinti értesítés kézhezvételekor rendelkezésre bocsátja a vonatkozó adatokat

Adattípus Leírás Kardinalitás (17) Kiegészítő leírás

A BRIS-en keresztül hozzáférhetővé teendő adatok 1 Elemek csoportja

EUID Az egyesülés útján létrejövő társaság EUID-je 1 Azonosító

EUID Az egyesülő társaságok EUID-je 1 Azonosító

A BRIS-n keresztül a nyilvánosság számára elérhetővé és hozzáférhetővé teendő adatok 1 Elemek csoportja

A határokon átnyúló egyesülés eredményeként történő törlés vagy eltávolítás Az, hogy az egyesülő társaságnak a nyilvántartásból való törlése vagy eltávolítása a határokon átnyúló egyesülés eredménye 1 szöveg

Dátum Az egyesülő társaság nyilvántartásból való törlésének vagy eltávolításának dátuma 1 dátum

Nyilvántartási szám Az egyesülés útján létrejövő társaság nyilvántartási száma 1 Azonosító

A társaság neve Az egyesülés útján létrejövő társaság neve 1 Szöveg

Társasági forma Az egyesülés útján létrejövő társaság társasági formájának típusa 1 Kód

Az (EU) 2017/1132 irányelv II. melléklete szerint

Az egyesülő társaságok adatai 1...n Elemek csoportja

Nyilvántartási szám Az egyesülő társaságok nyilvántartási száma 1 Azonosító

A társaság neve Az egyesülő társaságok neve 1 Szöveg

Társasági forma Az egyesülő társaságok társasági formájának típusa 1 Kód

Az (EU) 2017/1132 irányelv II. melléklete szerint

6.2.3.2. Értesítés határokon átnyúló egyesülésről

Az egyesülés útján létrejövő társaság tagállamának nyilvántartása az (EU) 2017/1132 irányelv 130. cikkének (3) bekezdésében hivatkozott, minden egyes határokon átnyúló egyesülésre vonatkozó értesítés esetében elküldi a következő adatokat mindegyik egyesülő társaság tagállama nyilvántartásának:

Adattípus Leírás Kardinalitás (18) Kiegészítő leírás

A kiállítás dátuma és időpontja Az értesítés elküldésének időpontja 1 Dátum és időpont

Kiállító szervezet Azon szervezet neve/azonosítója (a határokon átnyúló egyesülés útján létrejövő társaság cégjegyzéke), amely ezt az értesítést kiállította 1 A felektől származó adatok struktúrája

Fogadó szervezet Azon szervezet neve/azonosítója (mindegyik egyesülő társaság cégjegyzéke), amely ezen értesítés címzettje 1 A felektől származó adatok struktúrája

Az egyesülésre vonatkozó adatok 1 Elemek csoportja

Az egyesülés hatálybalépésének napja A határokon átnyúló egyesülés hatályossá válásának időpontját 1 Dátum

Az egyesülés típusa Az (EU) 2017/1132 irányelv 119. cikkének (2) bekezdésében meghatározott egyesüléstípus 1 Kód

Az (EU) 2017/1132 irányelv 119. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti átvétellel történő, határokon átnyúló egyesülés

Az (EU) 2017/1132 irányelv 119. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerinti, új társaság alapításával történő, határokon átnyúló egyesülés

Az (EU) 2017/1132 irányelv 119. cikke (2) bekezdésének c) pontja szerinti, 100 %-ban tulajdonolt társaság beolvadásával történő, határokon átnyúló egyesülés

Az (EU) 2017/1132 irányelv 119. cikke (2) bekezdésének d) pontja szerinti átvétellel történő, határokon átnyúló egyesülés

Jogszabályi hivatkozás Hivatkozás a vonatkozó nemzeti vagy uniós jogszabályra 0...n Szöveg

Az egyesülés útján létrejövő társaság létrejöttének dátuma Az egyesülés útján létrejövő társaság 1 Elemek csoportja

EUID Az egyesülés útján létrejövő társaság egyedi azonosítója 1 Azonosító

Alternatív azonosító Az egyesülés útján létrejövő társaság egyéb azonosítói (például jogalany-azonosító) 0...n Azonosító

Társasági forma Az egyesülés útján létrejövő társaság társasági formájának típusa 1 Kód

Az (EU) 2017/1132 irányelv II. melléklete szerint

Név Az érintett tagállamban egyesülés útján létrejövő társaság neve 1 Szöveg

Székhely Az egyesülés útján létrejövő társaság székhelye 1 Szöveg

A nyilvántartás megnevezése Az egyesülés útján létrejövő társaság bejegyzését tartalmazó nyilvántartás megnevezése 1 Szöveg

Nyilvántartási szám Az egyesülés útján létrejövő társaság nyilvántartási száma a nyilvántartásban 1 Azonosító

Társasági adatok Az egyesülő társaságok adatai 1...n Elemek csoportja

EUID Az egyesülő társaság egyedi azonosítója 1 Azonosító

Alternatív azonosító Az egyesülő társaság egyéb azonosítói (például jogalany-azonosító) 0...n Azonosító

Társasági forma Az egyesülő társaság társasági formájának típusa 1 Kód

Az (EU) 2017/1132 irányelv II. melléklete szerint

Név Az egyesülő társaság neve 1 Szöveg

Székhely Az egyesülő társaság székhelye 1 Szöveg

A nyilvántartás megnevezése Az egyesülő társaság bejegyzését tartalmazó nyilvántartás megnevezése 1 Szöveg

Nyilvántartási szám Az egyesülő társaság nyilvántartási száma 1 Azonosító

Az értesítésről szóló üzenet tartalmazhatja az üzenet megfelelő továbbítása érdekében szükséges műszaki adatokat.

Az információcsere kiterjed a beérkezés igazolása érdekében, valamint rögzítési és jelentéstételi célból szükséges műszaki üzenetekre is.

6.3. Határokon átnyúló szétválás

6.3.1. Közzététel

a) A szétváló társaság tagállamának nyilvántartása az (EU) 2017/1132 irányelv 160 g. cikkének (1) bekezdésében hivatkozott közzététel céljából a BRIS-en keresztül továbbítja és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi a következő további társasági adatokat:

Adattípus Leírás Kardinalitás (19) Kiegészítő leírás

A BRIS-en keresztül a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teendő adatok és okiratok 1 Elemek csoportja

Átalakulás tervezete Az (EU) 2017/1132 irányelv 160d. cikke szerinti átalakulás tervezete 1 Okirat

A szétválás tervezetének egyéb nyelvi változata Az átalakulás tervezetének egyéb nyelvi változata, ha rendelkezésre áll 0...n Okirat

Nyilatkozat a jelenlegi pénzügyi helyzetről Az (EU) 2017/1132 irányelv 160j. cikke (3) bekezdésének megfelelően benyújtandó nyilatkozat, ha azt a nemzeti jog előírja 1 Okirat

Értesítés Az (EU) 2017/1132 irányelv 160 g. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti értesítés 1 A következő információkat tartalmazó okirat és metaadatok:

- a szétváló társaság neve,

- észrevételek benyújtásának határideje,

független szakértői jelentés. Független szakértői jelentés, ha azt a 160 g. cikk (1) bekezdésének második albekezdésével összhangban a nemzeti jog előírja 1 Okirat

b) A szétváló társaság tagállamának nyilvántartása az (EU) 2017/1132 irányelv 160 g. cikkének (3) bekezdésében hivatkozott közzététel céljából a BRIS-en keresztül továbbítja és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi a következő további társasági adatokat:

Adattípus Leírás Kardinalitás (20) Kiegészítő leírás

A BRIS-en keresztül a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teendő adatok és okiratok 1 Elemek csoportja

Társasági adatok Társaság (vagyis a szétváló társaság) az (EU) 2017/1132 irányelv 160b. cikkének (2) bekezdésében foglalt meghatározás szerint 1 Elemek csoportja

Társasági forma A szétváló társaság társasági formájának típusa 1 Kód

Az (EU) 2017/1132 irányelv II. melléklete szerint

Név A szétváló társaság neve 1 Szöveg

Székhely A szétváló társaság székhelye 1 Szöveg

Nyilvántartási szám A szétváló társaság nyilvántartási száma a nyilvántartásban 1 Azonosító

Nyilvántartás Az a nyilvántartás, amelybe a szétváló társaság tekintetében a 14. cikkben említett okiratokat benyújtják 1 Szöveg

A fogadó társaságra (vagy mindegyik fogadó társaságra) vonatkozó javasolt adatok Fogadó társaság az (EU) 2017/1132 irányelv 160b. cikkének (3) bekezdésében foglalt meghatározás szerint 1...n Elemek csoportja

Javasolt társasági forma A fogadó társaság társasági formájának javasolt típusa 1 Kód

Az (EU) 2017/1132 irányelv II. melléklete szerint

Javasolt név A fogadó társaság javasolt neve 1 Szöveg

Javasolt alternatív nevek A fogadó társaság

javasolt alternatív nevei 0...n Szöveg

Javasolt székhely A fogadó társaság javasolt székhelye 1 Szöveg

További adatok és okiratok 1 Elemek csoportja

Rendelkezések feltüntetése Az (EU) 2017/1132 irányelv 160 g. cikke (3) bekezdésének c) pontjában ismertetett, a hitelezők, a munkavállalók és a tagok jogainak gyakorlásával kapcsolatos rendelkezések feltüntetése 1 Okirat

A honlapra vonatkozó információk Az (EU) 2017/1132 irányelv 160 g. cikke (3) bekezdésének d) pontjában hivatkozott honlapra vonatkozó információk 1 Szöveg

6.3.2. A szétválást megelőző tanúsítvány továbbítása

a) A szétváló társaság tagállamának nyilvántartása az (EU) 2017/1132 irányelv 160n. cikke (1) bekezdésének első albekezdésében említett egyes szétválást megelőző tanúsítványok továbbítása céljából az említett irányelv 160 m. cikkének (7), (10) és (11) bekezdése szerinti tanúsítvány kiállítását követően a következő adatokat elküldi mindegyik fogadó társaság tagállama nyilvántartásának:

Adattípus Leírás Kardinalitás (21) Kiegészítő leírás

A kiállítás dátuma és időpontja A továbbítás dátuma és időpontja 1 Dátum és időpont

Kiállító szervezet A továbbítást végző szervezet neve/azonosítója (a szétváló társaság cégjegyzéke) 1 A felektől származó adatok struktúrája

Fogadó szervezet Azon szervezet neve/azonosítója (a fogadó társaság cégjegyzéke), amely a továbbítás címzettje 1 A felektől származó adatok struktúrája

Társasági adatok Társaság (vagyis a szétváló társaság) az (EU) 2017/1132 irányelv 160b. cikkének (2) bekezdésében foglalt meghatározás szerint 1 Elemek csoportja

EUID A szétváló társaság egyedi azonosítója 1 Azonosító

Alternatív azonosító A szétváló társaság egyéb azonosítói (például jogalany-azonosító) 0...n Azonosító

Társasági forma A szétváló társaság társasági formájának típusa 1 Kód

Az (EU) 2017/1132 irányelv II. melléklete szerint

Név A szétváló társaság neve 1 Szöveg

Székhely A szétváló társaság székhelye 1 Szöveg

Nyilvántartási szám A szétváló társaság nyilvántartási száma 1 Azonosító

A fogadó társaság vagy mindegyik fogadó társaság javasolt adatai Fogadó társaság az (EU) 2017/1132 irányelv 160b. cikkének (3) bekezdésében foglalt meghatározás szerint 1...n Elemek csoportja

Javasolt társasági forma A fogadó társaság társasági formájának javasolt típusa 1 Kód

Az (EU) 2017/1132 irányelv II. melléklete szerint

Javasolt név A fogadó társaság javasolt neve 1 Szöveg

Javasolt székhely A fogadó társaság javasolt székhelye 1 Szöveg

Továbbítandó adatok és okiratok 1 Elemek csoportja

Szétválást megelőző tanúsítvány Az (EU) 2017/1132 irányelv 160 m. cikke szerinti szétválást megelőző tanúsítvány 1 Okirat

Illetékes hatóság Az (EU) 2017/1132 irányelv 160 m. cikke szerint a tanúsítványt kiállító hatóság 1 Szöveg

A tanúsítvány kiállításának időpontja Az a dátum, amikor a tanúsítványt kiállították 1 Dátum

Jogszabályi hivatkozás Hivatkozás a vonatkozó nemzeti vagy uniós jogszabályra 0...n Szöveg

b) Abból a célból, hogy az (EU) 2017/1132 irányelv 160n. cikke (1) bekezdése második albekezdésének megfelelően a BRIS-en keresztül elérhetővé tegye a szétválást megelőző tanúsítványt, a szétváló társaság tagállamának nyilvántartása a következő adatokat továbbítja:

Adattípus Leírás Kardinalitás (22) Kiegészítő leírás

A fogadó társaságra vagy társaságokra vonatkozóan javasolt adatok Fogadó társaság az (EU) 2017/1132 irányelv 160b. cikkének (3) bekezdésében foglalt meghatározás szerint 1...n Elemek csoportja

Javasolt társasági forma A fogadó társaság társasági formájának javasolt típusa 1 Kód A II. melléklet szerint

Javasolt név A fogadó társaság javasolt neve 1 Szöveg

Javasolt székhely A fogadó társaság javasolt székhelye 1 Szöveg

A BRIS-en keresztül a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teendő adatok és okiratok 1 Elemek csoportja

Szétválást megelőző tanúsítvány Az (EU) 2017/1132 irányelv 160 m. cikke szerinti szétválást megelőző tanúsítvány 1 A következő információkat tartalmazó okirat és metaadatok:

- illetékes hatóság,

- a tanúsítvány kiállításának dátuma.

6.3.3. Bejegyzés

6.3.3.1. Határokon átnyúló szétválás bejegyzése

A szétváló társaság tagállamának nyilvántartásai és a fogadó társaság nyilvántartásai az (EU) 2017/1132 irányelv 160p. cikke (2) bekezdésének megfelelően a BRIS-en keresztül a nyilvánosság számára elérhetővé és hozzáférhetővé teszik a következő információkat:

a) A mindegyik fogadó társaság nyilvántartása által szolgáltatandó adatok Mindegyik fogadó társaság nyilvántartása a 6.3.3.3. pont szerinti értesítés kézhezvételekor rendelkezésre bocsátja a vonatkozó adatokat

Adattípus Leírás Kardinalitás (23) Kiegészítő leírás

A BRIS-en keresztül hozzáférhetővé teendő adatok 1 Elemek csoportja

EUID A szétváló társaság EUID-je 1 Azonosító

EUID Mindegyik fogadó társaság EUID-je 1 Azonosító

A BRIS-n keresztül a nyilvánosság számára elérhetővé és hozzáférhetővé teendő adatok 1 Elemek csoportja

A határokon átnyúló szétválás eredményeként történő nyilvántartásba vétel Az, hogy a fogadó társaságok bejegyzése határokon átnyúló szétválás eredménye 1 szöveg

A nyilvántartásba vétel dátuma Mindegyik fogadó társaság nyilvántartásba vételének dátuma 1 dátum

Nyilvántartási szám A szétváló társaság nyilvántartási száma 1 Azonosító

A társaság neve A szétváló társaság neve 1 Szöveg

Társasági forma A szétváló társaság társasági formájának típusa 1 Kód

Az (EU) 2017/1132 irányelv II. melléklete szerint

A többi fogadó társaság adatai Az összes többi fogadó társaság adatai 1...n

Nyilvántartási szám A fogadó társaságok nyilvántartási száma 1 Azonosító

A társaság neve A fogadó társaságok neve 1 Szöveg

Társasági forma A fogadó társaságok társasági formájának típusa 1 Kód

Az (EU) 2017/1132 irányelv II. melléklete szerint

b) A szétváló társaság tagállamának nyilvántartása által szolgáltatandó adatok

Adattípus Leírás Kardinalitás (24) Kiegészítő leírás

A BRIS-en keresztül hozzáférhetővé teendő adatok 1 Elemek csoportja

EUID Mindegyik fogadó társaság EUID-je 0 Azonosító

A BRIS-n keresztül a nyilvánosság számára elérhetővé és hozzáférhetővé teendő adatok 1 Elemek csoportja

A határokon átnyúló szétválás eredményeként (teljes szétválás esetén) történő törlés vagy eltávolítás Az, hogy a szétválás társaságnak a cégjegyzékből való törlése vagy eltávolítása a határokon átnyúló szétválás eredménye 1 Szöveg

Dátum (teljes szétválás esetén) A szétváló társaság cégjegyzékből való törlésének vagy eltávolításának dátuma 1 Dátum

A fogadó társaságok adatai Mindegyik fogadó társaság adatai 1...n

Nyilvántartási szám A fogadó társaságok nyilvántartási száma 1 Azonosító

A társaság neve A fogadó társaságok neve 1 Szöveg

Társasági forma A fogadó társaságok társasági formájának típusa 1 Kód

Az (EU) 2017/1132 irányelv II. melléklete szerint

6.3.3.2. Az (EU) 2017/1132 irányelv 160p. cikkének (3) bekezdése szerinti, a határokon átnyúló szétválásra vonatkozó értesítés

A fogadó társaságok nyilvántartásai az (EU) 2017/1132 irányelv 160p. cikkének (3) bekezdésében hivatkozott, a határokon átnyúló szétválásról szóló értesítések esetében a következő adatokat küldik el a szétváló társaság nyilvántartásának:

Adattípus Leírás Kardinalitás (25) Kiegészítő leírás

A kiállítás dátuma és időpontja Az értesítés elküldésének időpontja 1 Dátum és időpont

Kiállító szervezet Azon szervezet neve/azonosítója (mindegyik fogadó társaság cégjegyzéke), amely ezen értesítést kiállította 1 A felektől származó adatok struktúrája

Fogadó szervezet Azon szervezet neve/azonosítója (mindegyik fogadó társaság cégjegyzéke), amely ezen értesítés címzettje 1 A felektől származó adatok struktúrája

A szétválásra vonatkozó adatok 1 Elemek csoportja

A nyilvántartásba vétel dátuma A fogadó társaság

nyilvántartásba vételének dátuma 1 dátum

A fogadó társaság adatai Fogadó társaság az (EU) 2017/1132 irányelv 160b. cikkének (3) bekezdésében foglalt meghatározás szerint 1 Elemek csoportja

EUID A fogadó társaság egyedi azonosítója 1 Azonosító

Alternatív azonosító A fogadó társaság egyéb azonosítói (például jogalany-azonosító) 0...n Azonosító

Társasági forma A fogadó társaság társasági formájának típusa 1 Kód

Az (EU) 2017/1132 irányelv II. melléklete szerint

Név A fogadó társaság neve a fogadó társaság tagállamában 1 Szöveg

Székhely A fogadó társaság székhelye 1 Szöveg

A nyilvántartás megnevezése A fogadó társaság bejegyzését tartalmazó nyilvántartás megnevezése 1 Szöveg

Nyilvántartási szám A fogadó társaság nyilvántartási száma 1 Azonosító

Társasági adatok Szétváló társaság a 160b. cikk (2) bekezdésében foglalt meghatározás szerint 1 Elemek csoportja

EUID A szétváló társaság egyedi azonosítója 1 Azonosító

Alternatív azonosító A szétváló társaság egyéb azonosítói (például jogalany-azonosító) 0...n Azonosító

Társasági forma A szétváló társaság társasági formájának típusa 1 Kód

Az (EU) 2017/1132 irányelv II. melléklete szerint

Név A szétváló társaság neve 1 Szöveg

Székhely A szétváló társaság székhelye 1 Szöveg

A nyilvántartás megnevezése A szétváló társaság bejegyzését tartalmazó nyilvántartás megnevezése 1 Szöveg

Az értesítésről szóló üzenet tartalmazhatja az üzenet megfelelő továbbítása érdekében szükséges műszaki adatokat.

Az információcsere kiterjed a beérkezés igazolása érdekében, valamint rögzítési és jelentéstételi célból szükséges műszaki üzenetekre is.

6.3.3.3. Az (EU) 2017/1132 irányelv 160p. cikkének (4) bekezdése szerinti, a határokon átnyúló szétválásra vonatkozó értesítés

A szétváló társaság tagállamának nyilvántartása az (EU) 2017/1132 irányelv 160p. cikkének (4) bekezdésében említett, a határokon átnyúló szétválásról szóló értesítések esetében a következő adatokat küldi el mindegyik fogadó tagállam nyilvántartásának:

Adattípus Leírás Kardinalitás (26) Kiegészítő leírás

A kiállítás dátuma és időpontja Az értesítés elküldésének időpontja 1 Dátum és időpont

Kiállító szervezet Azon szervezet neve/azonosítója (a szétváló társaság cégjegyzéke), amely ezt az értesítést kiállította 1 A felektől származó adatok struktúrája

Fogadó szervezet Azon szervezet neve/azonosítója (a fogadó társaságok cégjegyzéke), amely ezen értesítés címzettje 1 A felektől származó adatok struktúrája

A szétválásra vonatkozó adatok 1 Elemek csoportja

A szétválás hatálybalépésének napja A határokon átnyúló szétválás hatályossá válásának időpontja 1 Dátum

Szétválás típusa Az (EU) 2017/1132 irányelv 160b. cikkének (4) bekezdésében meghatározott szétválástípus 1 Kód

Az (EU) 2017/1132 irányelv 160b. cikke (4) bekezdésének a) pontja szerinti, teljes határokon átnyúló szétválás

Az (EU) 2017/1132 irányelv 160b. cikke (4) bekezdésének b) pontja szerinti, részleges határokon átnyúló szétválás

Az (EU) 2017/1132 irányelv 160b. cikke (4) bekezdésének c) pontja szerinti, felosztás általi határokon átnyúló szétválás

Jogszabályi hivatkozás Hivatkozás a vonatkozó nemzeti vagy uniós jogszabályra 0...n Szöveg

A fogadó társaságok adatai Fogadó társaság a 160b. cikk (3) bekezdésében foglalt meghatározás szerint 1...n Elemek csoportja

EUID Mindegyik fogadó társaság egyedi azonosítója 1 Azonosító

Alternatív azonosító Mindegyik fogadó társaság egyéb azonosítói (például jogalany-azonosító) 0...n Azonosító

Társasági forma Mindegyik fogadó társaság társasági formájának típusa 1 Kód

Az (EU) 2017/1132 irányelv II. melléklete szerint

Név Mindegyik fogadó társaság neve a fogadó társaság tagállamában 1 Szöveg

Székhely Mindegyik fogadó társaság székhelye 1 Szöveg

A nyilvántartás megnevezése Mindegyik fogadó társaság bejegyzését tartalmazó nyilvántartás megnevezése 1 Szöveg

Nyilvántartási szám Mindegyik fogadó társaság nyilvántartási száma 1 Azonosító

Társasági adatok Szétváló társaság a 160b. cikk (2) bekezdésében foglalt meghatározás szerint 1 Elemek csoportja

EUID A szétváló társaság egyedi azonosítója 1 Azonosító

Alternatív azonosító A szétváló társaság egyéb azonosítói (például jogalany-azonosító) 0...n Azonosító

Társasági forma A szétváló társaság társasági formájának típusa 1 Kód

Az (EU) 2017/1132 irányelv II. melléklete szerint

Név A szétváló társaság neve 1 Szöveg

Székhely A szétváló társaság székhelye 1 Szöveg

A nyilvántartás megnevezése A szétváló társaság bejegyzését tartalmazó nyilvántartás megnevezése 1 Szöveg

Nyilvántartási szám A szétváló társaság nyilvántartási száma 1 Azonosító

Az értesítésről szóló üzenet tartalmazhatja az üzenet megfelelő továbbítása érdekében szükséges műszaki adatokat.

Az információcsere kiterjed a beérkezés igazolása érdekében, valamint rögzítési és jelentéstételi célból szükséges műszaki üzenetekre is.

7. A szabványos üzenetformátum szerkezete

A nyilvántartások, a platform és a portál közötti információcserét szabványos adatstrukturálási módszerek, illetve szabványos üzenetformátum, például XML-formátum alkalmazásával kell végezni.

8. A platformon közlendő adatok

Ahhoz, hogy a platform betölthesse rendeltetését, a következő adatokat kell közölni:

a) a platformmal összekapcsolt rendszerek azonosítását lehetővé tévő adatok. Ilyen adat lehet az URL vagy bármely más olyan szám vagy kód, amely egyedileg azonosítja az egyes rendszereket a BRIS-en belül;

b) az (EU) 2017/1132 irányelv 19. cikkének (2) bekezdésében felsorolt adatok indexe. Ezen adatok használata biztosítja a keresőszolgáltatás egységes és gyors működését. Abban az esetben, ha ezeket az adatokat indexálás céljából nem közlik a platformon, a tagállamok teszik őket elérhetővé a keresőszolgáltatás számára olyan módon, amely a platformmal azonos szolgáltatási szintet garantál;

c) az (EU) 2017/1132 irányelv 16. cikkének (1) bekezdése szerinti egyedi társaságazonosítók és az (EU) 2017/1132 irányelv 29. cikkének (4) bekezdése szerinti egyedi fióktelep-azonosítók. Ezen azonosítók használatával biztosítható a nyilvántartások kölcsönös átjárhatósága a platformon keresztül;

d) minden más olyan működési adat, amelynek segítségével biztosítható a platformon a megfelelő és hatékony keresőszolgáltatás és a nyilvántartások kölcsönös átjárhatósága. Ezen adatok körébe kódlisták, referenciaadatok, glosszáriumok, e metaadatok fordításai, valamint naplózási és jelentéstételi adatok tartozhatnak.

A platform által kezelt adatokat és metaadatokat az e melléklet 3. szakaszában meghatározott biztonsági követelményekkel összhangban kell feldolgozni és tárolni.

9. Az egyedi azonosító szerkezete és használata

A nyilvántartások közötti kommunikáció céljából használt egyedi azonosítóra az "EUID" (Európai Egyedi Azonosító) megnevezéssel kell hivatkozni.

Az EUID összetétele megfelel az ISO 6523 szabványnak és az alábbi elemeket tartalmazza:

EUID elem Leírás Kiegészítő leírás

Országkód A nyilvántartás szerinti tagállam azonosítását lehetővé tévő elemek Kötelező

A nyilvántartás azonosítója A társaság illetve a fióktelep származási helye szerinti nemzeti nyilvántartás azonosítását lehetővé tévő elemek Kötelező

Nyilvántartási szám A társaság/fióktelep száma a társaság/fióktelep származási helye szerinti nemzeti nyilvántartási számát jelenti Kötelező

Ellenőrző jel Azonosítási hibák elkerülését lehetővé tévő elemek Opcionális

Az EUID használata arra szolgál, hogy a nyilvántartások közötti, platformon történő információcsere során a társaságok kétséget kizáróan azonosíthatóak legyenek.

10. A rendszer üzemeltetésének módszere és a platform által nyújtott informatikai szolgáltatások

Az információmegosztás és információcsere tekintetében a rendszer üzemeltetése az alábbi technikai módszeren alapul:

KÉP HIÁNYZIK

A megfelelő nyelvi változatban történő üzenettovábbítás céljából a platform referenciaadat-eszközöket bocsát rendelkezésre, például kódlistákat, ellenőrzött szótárakat és glosszáriumokat. Ezeket adott esetben le kell fordítani az Unió hivatalos nyelveire. Lehetőség szerint elismert szabványokat és szabványosított üzenetformátumokat kell alkalmazni.

A Bizottság tájékoztatja a tagállamokat az üzemeltetés és a platform által nyújtott informatikai szolgáltatások megvalósításának további technikai részleteiről.

11. Keresési feltételek

A keresés indításakor ki kell választani legalább egy országot.

A portál az alábbi harmonizált szempontokat kínálja fel:

- a társaság neve,

- a társaságnak vagy a fióktelepnek a származás helye szerinti nemzeti nyilvántartási száma.

A portál egyéb keresési szempontokat is felkínálhat.

12. Fizetési módok

Azon dokumentumok és adatok esetében, amelyek kiadásáért a tagállamok díjat számolnak fel és amelyek az üzleti nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül az e-igazságügyi portálon hozzáférhetők, a rendszer a felhasználók számára lehetővé teszi a széleskörűen elterjedt fizetési módszerekkel, például hitel- és betéti kártyával történő online fizetést.

A rendszer alternatív online fizetési módszereket, például banki átutalást vagy különböző letéti konstrukciókat (virtuális pénztárca) is felkínálhat.

13. Magyarázó címkék

Az (EU) 2017/1132 irányelv 14. cikkében felsorolt adatokkal és dokumentumfajtákkal kapcsolatban a tagállamok az alábbi magyarázó címkéket teszik közzé:

a) az egyes adatok és dokumentumok rövid megnevezése (például: "Alapító okiratok");

b) adott esetben a dokumentum vagy az adat tartalmának rövid ismertetése, ideértve esetlegesen a dokumentum jogi értékére vonatkozó információt.

14. A szolgáltatások rendelkezésre állása

A szolgáltatás megszakítás nélkül rendelkezésre áll, a rendszer legalább 98 %-os rendelkezésreállási arányával, ide nem értve a tervezett karbantartást.

A tagállamok a karbantartási műveletekről az alábbiak szerint értesítik a Bizottságot:

a) 5 munkanappal korábban olyan karbantartási műveletek esetén, amelyek legfeljebb 4 órás leállást okozhatnak;

b) 10 munkanappal korábban olyan karbantartási műveletek esetén, amelyek legfeljebb 12 órás leállást okozhatnak;

c) 30 munkanappal korábban az adatközpont infrastruktúrájának olyan karbantartási munkálatai esetén, amelyek legfeljebb évente 6 napos leállást okozhatnak.

Amennyiben lehetséges, a karbantartási műveleteket a hivatali órákon kívüli időpontban (közép-európai idő szerint 19:00 és 8:00 óra között) kell végezni.

Ha a tagállamok heti rendszeres karbantartási időket határoztak meg, értesítik a Bizottságot arról, hogy ezeket a meghatározott időszakokat a hét mely napjára és milyen időpontra ütemezik. A második bekezdés a) - c) pontjában foglalt kötelezettségek sérelme nélkül, ha a tagállamok által működtetett rendszer ilyen előre meghatározott időszakon belül válik hozzáférhetetlenné, a tagállamok eltekinthetnek a Bizottság esetenkénti értesítésétől.

Valamely tagállami rendszer váratlan műszaki meghibásodása esetén az érintett tagállam haladéktalanul értesíti a Bizottságot az általa működtetett rendszer hozzáférhetetlenné válásáról, valamint, ha ismeretes, a szolgáltatás várható helyreállításának időpontjáról.

A központi platform vagy a portál váratlan meghibásodása esetén a Bizottság haladéktalanul értesíti a tagállamokat a platform vagy a portál hozzáférhetetlenné válásáról, valamint, ha ismeretes, a szolgáltatás várható helyreállításának időpontjáról.

15. Opcionális hozzáférési pontok

15.1. Opcionális hozzáférési pontok a BRIS-hez az (EU) 2017/1132 irányelv 22. cikke (4) bekezdésének első albekezdése alapján

15.1.1. Eljárás

A tagállamok közlik az opcionális hozzáférési pontok létrehozásának tervezett időpontját, a platformmal összekapcsolt opcionális hozzáférési pontok számát, és a műszaki kapcsolat létrehozása céljából megkereshető személy (vagy személyek) elérhetőségét.

A Bizottság a tagállamok rendelkezésére bocsátja a szükséges műszaki adatokat, valamint a teszteléshez és az egyes hozzáférési pontok és a platform közötti kapcsolat létrehozásához szükséges informatikai támogatást.

15.1.2. Műszaki követelmények

A platformhoz való opcionális hozzáférési pontok közötti kapcsolathoz a tagállamok eleget tesznek az e mellékletben meghatározott, vonatkozó műszaki leírásoknak, beleértve az adatoknak az opcionális hozzáférési pontokon keresztüli továbbítására vonatkozó biztonsági követelményeket.

Abban az esetben, ha valamely opcionális hozzáférési ponton keresztül fizetést kell eszközölni, a tagállamok közlik a választásuk szerinti fizetési módot, és lebonyolítják a megfelelő fizetési műveleteket.

A tagállamok a platformra való rákapcsolódást, és bármely létező kapcsolat számottevő módosítását megelőzően elvégzik a szükséges tesztelési munkálatokat.

Az opcionális hozzáférési pontnak a platformmal történő sikeres összekapcsolását követően a tagállamok értesítik a Bizottságot a hozzáférési pont bármely tervezett olyan számottevő módosításáról, amely a platform működését befolyásolhatja, különösen a hozzáférési pont megszüntetéséről. A tagállamok a módosítással összefüggésben közlik az összes olyan műszaki adatot, amely a módosításhoz kapcsolódó bármely változtatás elvégzése érdekében szükséges.

A tagállamok minden opcionális hozzáférési ponton utalnak rá, hogy a keresőszolgáltatás működtetése a BRIS-en keresztül történik.

15.2. Opcionális hozzáférési pontok a BRIS-hez az (EU) 2017/1132 irányelv 22. cikke (4) bekezdésének második albekezdése alapján

15.2.1. Eljárás

A Bizottság az (EU) 2017/1132 irányelv 22. cikke (4) bekezdésének második albekezdésével összhangban értékel minden kérelmet, amelyet az opcionális hozzáférés létrehozásával kapcsolatban kapott.

A kérelmező rendelkezésre bocsátja a kérelem megfelelő értékeléséhez szükséges valamennyi információt.

A Bizottság a kérelmező rendelkezésére bocsátja a szükséges műszaki adatokat, valamint a teszteléshez és a platformhoz való egyes hozzáférési pontok létrehozásához szükséges informatikai támogatást.

15.2.2. Műszaki követelmények

A platformhoz való opcionális hozzáférési pontok létrehozásához a kérelmező eleget tesz az e mellékletben meghatározott, vonatkozó műszaki leírásoknak, beleértve az adatoknak az opcionális hozzáférési pontokon keresztüli továbbítására vonatkozó biztonsági követelményeket.

Abban az esetben, ha valamely opcionális hozzáférési ponton keresztül fizetést kell eszközölni, a kérelmező közli a választása szerinti fizetési módot, és lebonyolítja a megfelelő fizetési műveleteket.

A kérelmező a platformhoz való létrehozást és bármely létező kapcsolat számottevő módosítását megelőzően elvégzi a szükséges tesztelési munkálatokat.

A platformhoz való opcionális hozzáférési pont létrehozását követően a kérelmező értesíti a Bizottságot a hozzáférési pont bármely tervezett olyan számottevő módosításáról, amely a platform működését befolyásolhatja, különösen a hozzáférési pont megszüntetéséről. A kérelmező a módosítással összefüggésben közli az összes olyan műszaki adatot, amely a módosításhoz kapcsolódó bármely változtatás elvégzése érdekében szükséges.

A kérelmező minden opcionális hozzáférési ponton utal rá, hogy a keresőszolgáltatás működtetése a BRIS-en keresztül történik.

15.3. A 22. cikk (4) bekezdésének első és második albekezdése szerinti, opcionális hozzáférési pontokra vonatkozó követelmények

A Bizottság tájékoztatja a tagállamokat a beérkezett kérelemről.

A műszaki követelmények magukban foglalják azokat az intézkedéseket is, amelyek biztosítják, hogy az opcionális hozzáférési pontok ne hassanak ki a BRIS megfelelő működésére és a biztonsággal, védelemmel és adatvédelemmel kapcsolatos követelményeknek való megfelelésre, figyelembe véve az egyes felek felelősségét a technikai ellenőrzése alá eső rendszerrész tekintetében.

16. Az eltiltott igazgatókra vonatkozó információk cseréje

16.1. Bevezetés

Az (EU) 2017/1132 irányelv 13i. cikkének (4) bekezdésében hivatkozott információcsere azokra az esetekre vonatkozik, ahol egy személyt egy tagállam nemzeti jogával összhangban bíróság vagy egyéb illetékes hatóság határozata alapján eltiltanak attól, hogy az irányelv II. mellékletében felsorolt társaságtípusok egyikének igazgatója legyen.

Az információcsere nem terjed ki azokra az esetekre, ahol a nemzeti jog szerint az adott személy általános jelleggel nem képes szerződéskötésre vagy általános jogi cselekvőképessége korlátozott egy tagállam nemzeti jogával összhangban bíróság vagy egyéb illetékes hatóság határozata alapján, és emiatt nem válhat az első bekezdésben hivatkozott típusú társaság igazgatójává.

Az információcsere nem terjed ki az uniós jog szerinti konkrét szabályokon, például a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (27) 91. cikkének (1) bekezdésében előírt, alkalmasságra és viselkedésre vonatkozó szabályokon alapuló esetekre.

Ha a tagállam nemzeti jogával összhangban jogi személyek lehetnek az első bekezdésben hivatkozott típusú társaságok igazgatói, ezek a jogi személyek az információcsere hatálya alá tartoznak. Minden egyes tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot arról, hogy ez a lehetőség adott-e a nemzeti jogában.

16.2. A tagállamok közötti információcserére vonatkozó módszerek

A nyilvántartások közötti, az (EU) 2017/1132 irányelv 13i. cikkében hivatkozott információcsere az alábbi módszerrel történik.

Az e szakaszban szereplő kérdéseket és válaszokat a BRIS-en keresztül kell továbbítani végpontok közötti titkosítás használatával.

A tagállamok megosztják az ugyanazon kérelemre vonatkozó, e szakasz szerinti kérdések és válaszok megfeleltetéséhez szükséges információt.

16.2.1. Az információcsere első szintje

16.2.1.1. Az eltiltásra vonatkozó első szintű kérdés

A tagállamok illetékes hatóságai a BRIS-en keresztül kérhetnek tájékoztatást egy vagy több tagállamtól arról, hogy az (EU) 2017/1132 irányelv II. mellékletében felsorolt típusok egyikébe tartozó társaság igazgatójának jelentkező személy el van-e tiltva vagy szerepel-e bármilyen nyilvántartásban, amely az igazgatók eltiltása szempontjából releváns információt tartalmaz.

A kérelmező tagállam eldönti, hogy a kérdést mely tagállamnak vagy tagállamoknak kell elküldeni. A kérdéseket a hatékony, eredményes és azonnali információcsere céljából kell elküldeni.

Minden kérdés egyetlen személyre vonatkozik, és tartalmazza az adott személy azonosításához szükséges adatokat. A kérelmező tagállam az adatokat az (EU) 2016/679 rendelettel összhangban kezeli. A tagállamok biztosítják, hogy kizárólag a szükséges adatok és az adott jelentkezőre vonatkozó adatok cseréjére kerül sor.

16.2.1.2. Az eltiltásra vonatkozó első szintű válasz

A kérdés kézhezvételét követően a megkeresett tagállam illetékes hatóságai késedelem nélkül válaszolnak a BRIS-en keresztül.

A válaszban szerepel, hogy a kérdésben azonosított személy eltiltás alatt áll-e vagy megtalálható-e a megkeresett tagállam bármely olyan nyilvántartásában, amely az igazgatók eltiltása szempontjából releváns információt tartalmaz.

Amennyiben a válasz az, hogy az adott személy eltiltás alatt áll, vagy megtalálható a megkeresett tagállam bármely olyan nyilvántartásában, amely az igazgatók eltiltása szempontjából releváns információt tartalmaz, a megkeresett tagállam jelezheti a válaszában, hogy a megkereső tagállam által rendelkezésre bocsátott adatok közül melyik egyezik a megkeresett tagállamban elérhető adatokkal, és a kérdésben szereplő mely adatokat nem tudja megerősíteni a megkeresett tagállam amiatt, hogy azok nem szerepelnek a nyilvántartásában.

Szükség esetén a megkeresett tagállam felkérheti a megkereső tagállamot, hogy bocsásson rendelkezésre további adatokat az adott személy egyértelmű azonosításának biztosítása céljából. Ezen adatok kezelésére az (EU) 2016/679 rendelettel összhangban kerül sor.

16.2.2. Az információcsere második szintje

A további információk cseréjére a BRIS-től eltérő egyéb megfelelő eszközökön keresztül is sor kerülhet. Ha az információcsere második szintjére a BRIS-en keresztül kerül sor, a 16.2.2.1., 16.2.2.2., 16.3.3. és 16.3.4. pontban foglalt szabályok alkalmazandók.

16.2.2.1. Az eltiltásra vonatkozó második szintű kérdés

Amennyiben a megkeresett tagállam az első szintű válaszában jelzi, hogy az adott személy eltiltás alatt áll vagy megtalálható bármely olyan nyilvántartásban, amely az igazgatók eltiltása szempontjából releváns információt tartalmaz, a megkereső tagállamok kérhetnek további tájékoztatást a megkeresett tagállamtól az első szintű kérdésben azonosított személlyel kapcsolatban.

A második szintű kérdés ugyanarra a személyre vonatkozik, mint az első szintű kérdés és az első szintű válasz.

16.2.2.2. Az eltiltásra vonatkozó második szintű válasz

A megkeresett tagállam eldöntheti nemzeti jogával összhangban, hogy mely további információkat bocsátja rendelkezésre. Amennyiben a tagállam nemzeti joga nem engedélyezi a további információcserét, ennek megfelelően tájékoztatja a megkereső tagállamot.

16.3. Az adatok részletes jegyzéke

Az eltiltott igazgatókra vonatkozó információcsere esetén a tagállamok az alábbi adatokat adják meg.

16.3.1. Az eltiltásra vonatkozó első szintű kérdés

Adattípus Leírás Kardinalitás (28) Kiegészítő leírás

A kiállítás dátuma és időpontja A kérdés küldésének dátuma és időpontja 1 Dátum és időpont

Kiállító szervezet A kérdést kibocsátó szervezet neve/azonosítója 1 A felektől származó adatok struktúrája

Fogadó szervezet A megkeresett tagállam nyilvántartásának megnevezése/azonosítója 1 A felektől származó adatok struktúrája

Jogszabályi hivatkozás Hivatkozás a vonatkozó nemzeti vagy uniós jogszabályra 0...n Szöveg

Az eltiltásra vonatkozó első szintű kérdés

Ha az igazgatónak jelentkező személy természetes személy

Utónév Az igazgatónak jelentkező személy utóneve 1 Szöveg

Családi név Az igazgatónak jelentkező személy családi neve 1 Szöveg

Születési idő Az igazgatónak jelentkező személy születési ideje 1 Dátum

További azonosító adatok A megkereső tagállam nemzeti jogával és az (EU) 2016/679 rendelettel összhangban kezelt további adatok 0...n Szöveg/dátum/azonosító

Az eltiltásra vonatkozó első szintű kérdés

Ha az igazgatónak jelentkező személy jogi személy

Jogalany neve Az igazgatónak jelentkező jogalany neve 1 Szöveg

Társasági forma Az igazgatónak jelentkező jogalany társasági formája 1 Kód

Az (EU) 2017/1132 irányelv II. mellékletével összhangban a társaságé vagy egyéb jogi formáé, amennyiben a jogalany nem tartozik az (EU) 2017/1132 irányelv hatálya alá

EUID EUID, ha az (EU) 2017/1132 irányelv II. mellékletében szereplő társaságról van szó. 1 Azonosító

Egyéb nyilvántartási szám Egyéb nyilvántartási szám, ha nem az (EU) 2017/1132 irányelv II. mellékletében szereplő társaságról van szó. 0 Azonosító

Alternatív azonosító A társaság egyéb azonosítói (például jogalany-azonosító) 0...n Azonosító

A tagállamok tájékoztatást nyújtanak az eltiltott igazgatókkal kapcsolatos hatékony információcseréhez szükséges azonosítási módokról. Ez a tájékoztatás állhat olyan adatok rendelkezésre bocsátásából, amelyek a kérelemmel érintett személyek azonosításához szükségesek.

A tagállamok ezenkívül az információcserével érintett személyek azonosítása céljából használhatnak e-azonosítási eszközöket is.

A jogalanyokra vonatkozó kérdéseket kizárólag azoknak a tagállamoknak lehet elküldeni, amelyek engedélyezik, hogy jogalanyok legyenek igazgatók, és azt, hogy a jogalanyok eltiltás hatálya alá essenek.

16.3.2. Az eltiltásra vonatkozó első szintű válasz

Adattípus Leírás Kardinalitás (29) Kiegészítő leírás

A kiállítás dátuma és időpontja A válasz küldésének dátuma és időpontja 1 Dátum és időpont

Kiállító szervezet A választ kibocsátó szervezet neve/azonosítója 1 A felektől származó adatok struktúrája

Fogadó szervezet A megkereső tagállam nyilvántartásának megnevezése/azonosítója 1 A felektől származó adatok struktúrája

Jogszabályi hivatkozás Hivatkozás a vonatkozó nemzeti vagy uniós jogszabályra 0...n Szöveg

Igen/nem/nincs elegendő adat az azonosításhoz "Igen", ha a személy eltiltás alatt áll, vagy olyan nyilvántartásban szerepel, amely az igazgatók eltiltása szempontjából releváns adatokat tartalmaz

"Nem", ha az adott személy nem áll eltiltás alatt, vagy nem szerepel olyan nyilvántartásban, amely az igazgatók eltiltása szempontjából releváns adatokat tartalmaz

"Nincs elegendő adat az azonosításhoz", ha a megadott adatok nem teszik lehetővé az adott személy egyértelmű azonosítását, és további információra van szükség. 1 Válasszon ki egy lehetőséget

További azonosító adatok szükségesek Adja meg, milyen adatokra van szükség az egyértelmű azonosításhoz 1...n (csak akkor, ha nincs elegendő adat az azonosításhoz) Szöveg/dátum/azonosító

Nem kerül sor második szintű válasz rendelkezésre bocsátására a BRIS-en keresztül Ha "igen", lehetőség annak jelzésére, hogy nem kerül sor második szintű kérdésre adott válasz rendelkezésre bocsátására a BRIS-en keresztül 0 Válassza ki a lehetőséget

16.3.2.1. További azonosító adatok rendelkezésre bocsátása

Amennyiben a megkeresett tagállamnak további azonosító adatokra van szüksége az egyértelmű azonosításhoz, a megkereső tagállam az alábbi üzenetformátum használatával bocsátja rendelkezésre az adatokat:

Adattípus Leírás Kardinalitás (30) Kiegészítő leírás

A kiállítás dátuma és időpontja A kérdés küldésének dátuma és időpontja 1 Dátum és időpont

Kiállító szervezet A kérdést kibocsátó szervezet neve/azonosítója 1 A felektől származó adatok struktúrája

Fogadó szervezet A megkeresett tagállam nyilvántartásának megnevezése/azonosítója 1 A felektől származó adatok struktúrája

Jogszabályi hivatkozás Hivatkozás a vonatkozó nemzeti vagy uniós jogszabályra 0...n Szöveg

További azonosító adatok A megkereső tagállam nemzeti jogával és az (EU) 2016/679 rendelettel összhangban kezelt, a megkeresett tagállam által az egyértelmű azonosítás biztosításához kért további adatok 1...n Szöveg/dátum/azonosító

16.3.3. Az eltiltásra vonatkozó második szintű kérdés

Adattípus Leírás Kardinalitás (31) Kiegészítő leírás

A kiállítás dátuma és időpontja A kérdés küldésének dátuma és időpontja 1 Dátum és időpont

Kiállító szervezet A kérdést kibocsátó szervezet neve/azonosítója 1 A felektől származó adatok struktúrája

Fogadó szervezet A megkeresett tagállam nyilvántartásának megnevezése/azonosítója 1 A felektől származó adatok struktúrája

Jogszabályi hivatkozás Hivatkozás a vonatkozó nemzeti vagy uniós jogszabályra 0...n Szöveg

További információk kérelmezése További információk iránti kérelem 1...n További információk kérelmezése legalább az alábbiak egyikéről:

- az eltiltás okai a nemzeti jog szerint,

- a határozat dátuma,

- az eltiltás időtartama vagy érvényessége,

- ügyszám, a határozat kiállítója,

- információ az eltiltás bárminemű korlátozásáról (például ágazatspecifikus eltiltások).

16.3.4. Az eltiltásra vonatkozó második szintű válasz

Adattípus Leírás Kardinalitás (32) Kiegészítő leírás

A kiállítás dátuma és időpontja A válasz küldésének dátuma és időpontja 1 Dátum és időpont

Kiállító szervezet A választ kibocsátó szervezet neve/azonosítója 1 A felektől származó adatok struktúrája

Fogadó szervezet A megkereső tagállam nyilvántartásának megnevezése/azonosítója 1 A felektől származó adatok struktúrája

Jogszabályi hivatkozás Hivatkozás a vonatkozó nemzeti vagy uniós jogszabályra 0...n Szöveg

További információk További információk iránti kérelem 1...n További információk legalább az alábbiak egyikéről:

- az eltiltás okai a nemzeti jog szerint,

- a határozat dátuma,

- az eltiltás időtartama vagy érvényessége,

- ügyszám, a határozat kiállítója,

- információ az eltiltás bárminemű korlátozásáról (például ágazatspecifikus eltiltások).

- nincs további információ megadva, amennyiben a tagállam nemzeti joga nem engedélyezi a további információcserét - azon adatok felsorolása, amelyekkel kapcsolatban nincs további információ megadva.

(okiratok csatolása lehetséges)

16.4. Az információcsere működése

A tagállamok jelzik, ha nehézségekkel néznek szembe a beérkező kérelmek nagy száma miatt. Ebben az esetben a Bizottság és a tagállamok értékelik az ügyet annak érdekében, hogy biztosítsák az információcsere zavartalan működését és a rendszer továbbfejlesztését.

(1) A kardinalitás 0, ha az adat nem kötelező. A kardinalitás 1, ha az adat kötelező. A kardinalitás 0...n vagy 1...n, ha több azonos típusú adat adható meg

(2) A kardinalitás 0, ha az adat nem kötelező. A kardinalitás 1, ha az adat kötelező. A kardinalitás 0...n vagy 1...n, ha több azonos típusú adat adható meg

(3) A kardinalitás 0, ha az adat nem kötelező. A kardinalitás 1, ha az adat kötelező. A kardinalitás 0...n vagy 1...n, ha több azonos típusú adat adható meg

(4) A kardinalitás 0, ha az adat nem kötelező. A kardinalitás 1, ha az adat kötelező. A kardinalitás 0...n vagy 1...n, ha több azonos típusú adat adható meg

(5) A kardinalitás 0, ha az adat nem kötelező. A kardinalitás 1, ha az adat kötelező. A kardinalitás 0...n vagy 1...n, ha több azonos típusú adat adható meg

(6) A kardinalitás 0, ha az adat nem kötelező. A kardinalitás 1, ha az adat kötelező. A kardinalitás 0...n vagy 1...n, ha több azonos típusú adat adható meg

(7) A kardinalitás 0, ha az adat nem kötelező. A kardinalitás 1, ha az adat kötelező. A kardinalitás 0...n vagy 1...n, ha több azonos típusú adat adható meg

(8) A kardinalitás 0, ha az adat nem kötelező. A kardinalitás 1, ha az adat kötelező. A kardinalitás 0...n vagy 1...n, ha több azonos típusú adat adható meg

(9) A kardinalitás 0, ha az adat nem kötelező. A kardinalitás 1, ha az adat kötelező. A kardinalitás 0...n vagy 1...n, ha több azonos típusú adat adható meg

(10) A kardinalitás 0, ha az adat nem kötelező. A kardinalitás 1, ha az adat kötelező. A kardinalitás 0...n vagy 1...n, ha több azonos típusú adat adható meg

(11) A kardinalitás 0, ha az adat nem kötelező. A kardinalitás 1, ha az adat kötelező. A kardinalitás 0...n vagy 1...n, ha több azonos típusú adat adható meg

(12) A kardinalitás 0, ha az adat nem kötelező. A kardinalitás 1, ha az adat kötelező. A kardinalitás 0...n vagy 1...n, ha több azonos típusú adat adható meg

(13) A kardinalitás 0, ha az adat nem kötelező. A kardinalitás 1, ha az adat kötelező. A kardinalitás 0...n vagy 1...n, ha több azonos típusú adat adható meg

(14) A kardinalitás 0, ha az adat nem kötelező. A kardinalitás 1, ha az adat kötelező. A kardinalitás 0...n vagy 1...n, ha több azonos típusú adat adható meg

(15) A kardinalitás 0, ha az adat nem kötelező. A kardinalitás 1, ha az adat kötelező. A kardinalitás 0...n vagy 1...n, ha több azonos típusú adat adható meg

(16) A kardinalitás 0, ha az adat nem kötelező. A kardinalitás 1, ha az adat kötelező. A kardinalitás 0...n vagy 1...n, ha több azonos típusú adat adható meg

(17) A kardinalitás 0, ha az adat nem kötelező. A kardinalitás 1, ha az adat kötelező. A kardinalitás 0...n vagy 1...n, ha több azonos típusú adat adható meg

(18) A kardinalitás 0, ha az adat nem kötelező. A kardinalitás 1, ha az adat kötelező. A kardinalitás 0...n vagy 1...n, ha több azonos típusú adat adható meg

(19) A kardinalitás 0, ha az adat nem kötelező. A kardinalitás 1, ha az adat kötelező. A kardinalitás 0...n vagy 1...n, ha több azonos típusú adat adható meg

(20) A kardinalitás 0, ha az adat nem kötelező. A kardinalitás 1, ha az adat kötelező. A kardinalitás 0...n vagy 1...n, ha több azonos típusú adat adható meg

(21) A kardinalitás 0, ha az adat nem kötelező. A kardinalitás 1, ha az adat kötelező. A kardinalitás 0...n vagy 1...n, ha több azonos típusú adat adható meg

(22) A kardinalitás 0, ha az adat nem kötelező. A kardinalitás 1, ha az adat kötelező. A kardinalitás 0...n vagy 1...n, ha több azonos típusú adat adható meg

(23) A kardinalitás 0, ha az adat nem kötelező. A kardinalitás 1, ha az adat kötelező. A kardinalitás 0...n vagy 1...n, ha több azonos típusú adat adható meg

(24) A kardinalitás 0, ha az adat nem kötelező. A kardinalitás 1, ha az adat kötelező. A kardinalitás 0...n vagy 1...n, ha több azonos típusú adat adható meg

(25) A kardinalitás 0, ha az adat nem kötelező. A kardinalitás 1, ha az adat kötelező. A kardinalitás 0...n vagy 1...n, ha több azonos típusú adat adható meg

(26) A kardinalitás 0, ha az adat nem kötelező. A kardinalitás 1, ha az adat kötelező. A kardinalitás 0...n vagy 1...n, ha több azonos típusú adat adható meg

(27) Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. o.).

(28) A kardinalitás 0, ha az adat nem kötelező. A kardinalitás 1, ha az adat kötelező. A kardinalitás 0...n vagy 1...n, ha több azonos típusú adat adható meg

(29) A kardinalitás 0, ha az adat nem kötelező. A kardinalitás 1, ha az adat kötelező. A kardinalitás 0...n vagy 1...n, ha több azonos típusú adat adható meg

(30) A kardinalitás 0, ha az adat nem kötelező. A kardinalitás 1, ha az adat kötelező. A kardinalitás 0...n vagy 1...n, ha több azonos típusú adat adható meg

(31) A kardinalitás 0, ha az adat nem kötelező. A kardinalitás 1, ha az adat kötelező. A kardinalitás 0...n vagy 1...n, ha több azonos típusú adat adható meg

(32) A kardinalitás 0, ha az adat nem kötelező. A kardinalitás 1, ha az adat kötelező. A kardinalitás 0...n vagy 1...n, ha több azonos típusú adat adható meg

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32021R1042 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32021R1042&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére