32009D0470[1]

2009/470/EK: A Tanács határozata ( 2009. május 25. ) az állat-egészségügyi kiadásokról (kodifikált változat)

A TANÁCS HATÁROZATA

(2009. május 25.)

az állat-egészségügyi kiadásokról

(kodifikált változat)

(2009/470/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 1 ),

(1)

Az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 1990. június 26-i 90/424/EGK tanácsi határozatot ( 2 ) több alkalommal jelentősen módosították ( 3 ). Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt az határozatot kodifikálni kell.

(2)

Az élő állatok és az állati eredetű termékek szerepelnek a Szerződés I. mellékletében található listán. Az állattenyésztés és az állati eredetű termékek forgalomba hozatala a mezőgazdaságban dolgozó népesség jelentős része számára bevételi forrást jelent.

(3)

Ezen ágazat ésszerű fejlesztése és termelékenységének növelése olyan állat-egészségügyi intézkedések bevezetésével érhető el, amelyek célja a közegészségnek és az állatok egészségének Közösségen belüli védelme, valamint színvonalának javítása.

(4)

E célok elérése érdekében gondoskodni kell a folyamatban lévő, valamint a tervezett intézkedések Közösségi támogatásáról.

(5)

A Közösségnek pénzügyi hozzájárulást kell nyújtania a súlyos fertőző betegségek kitörésének mielőbbi felszámolásához.

(6)

Megfelelő védőintézkedések révén meg kell akadályozni, illetve mérsékelni kell az emberi egészséget fenyegető zoonózisok megjelenését.

(7)

A tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről, és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló, 2006. október 24-i 2006/88/EK tanácsi irányelv ( 4 ) elfogadására figyelemmel a víziállatokban előforduló egyéb, a közösségi járványvédelmi rendelkezések hatálya alá tartozó betegségek leküzdése céljából a tagállamok által végrehajtott felszámolási intézkedéseknek is részesülniük kell közösségi pénzügyi hozzájárulásban.

(8)

A víziállatok járványvédelmére fordított közösségi pénzügyi hozzájárulásokat meg kell vizsgálni a 2006/88/EK irányelvben meghatározott járványvédelmi rendelkezéseknek való megfelelés tekintetében, összhangban a szárazföldi állatok egyes betegségeinek vizsgálatára és az azokkal szembeni védekezésre alkalmazott azonos eljárásokkal.

(9)

A belső piac működése olyan ellenőrzési stratégia alkalmazását kívánja meg, amely feltételezi a harmadik országokból származó termékek ellenőrzésére szolgáló rendszerek összehangolását. E stratégia végrehajtásának elősegítése érdekében célszerűnek látszik közösségi pénzügyi hozzájárulás nyújtása e stratégia elindításához és fejlesztéséhez.

(10)

A közegészség védelmét, az állatok egészségének védelmét, valamint az állatok védelmét érintő alapvető követelmények összehangolása feltételezi közösségi kapcsolattartó és referencialaboratóriumok kijelölését, valamint műszaki és tudományos intézkedések meghozatalát. Célszerűnek látszik közösségi pénzügyi hozzájárulásról rendelkezni. Különösen az állatvédelem területén kívánatos egy adatbázis létrehozása a szükséges információk összegyűjtése, tárolása és terjesztése céljából.

(11)

Az információgyűjtést célzó tevékenységek szükségesek az állategészségügy és az élelmiszer-biztonság területére vonatkozó jogszabályok jobb kidolgozása és jobb végrehajtása érdekében. Ezen túlmenően egyre nagyobb szükség van az állat-egészségügyi és az élelmiszer-biztonsági jogszabályokkal kapcsolatos információk minél szélesebb körű terjesztésére a Közösség egész területén. Ezért kívánatos, hogy az állatvédelem területén folytatott információs politika finanszírozása az állat-egészségügyre és az állati eredetű termékek élelmiszer-biztonságára is kiterjedjen.

(12)

Bizonyos állatbetegségek felszámolására irányuló közösségi intézkedések már ma is közösségi pénzügyi támogatásra jogosultak. Az ilyen rendelkezések közé tartoznak a szarvasmarha-brucellózis, -tuberkulózis és -leukózis felszámolására irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről szóló, 1977. május 17-i 77/391/EGK tanácsi irányelv ( 5 ), a 77/391/EGK irányelv módosításáról és a szarvasmarha-brucellózis, -tuberkulózis és -leukózis felszámolására irányuló kiegészítő közösségi intézkedés bevezetéséről szóló, 1982. június 14-i 82/400/EGK tanácsi irányelv ( 6 ), a klasszikus sertéspestis felszámolására irányuló közösségi pénzügyi intézkedések bevezetéséről szóló, 1980. november 11-i 80/1096/EGK tanácsi határozat ( 7 ), valamint a veszettség felszámolása, illetve megelőzése érdekében a betegség elleni védekezésre irányuló kísérleti projektek beindítását elrendelő közösségi intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. július 24-i 89/455/EGK tanácsi határozat ( 8 ) alapján elfogadott rendelkezések. Célszerű, hogy a fent említett betegségek felszámolására szánt közösségi pénzügyi hozzájárulásokat továbbra is az erre vonatkozó határozat szabályozza.

(13)

Rendelkezni kell egy olyan közösségi pénzügyi intézkedésről, amely bizonyos állatbetegségek felszámolására, ellenőrzésére és azok figyelemmel kísérésére vonatkozik. Egy alcím alá kell vonni a kötelező közösségi költségvetési kiadások körébe tartozó, az állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, ellenőrzésére és azok figyelemmel kísérésére vonatkozó összes közösségi pénzügyi intézkedést.

(14)

Célszerű, ha a Bizottság ezt a kiadást, annak jellegére való tekintettel, közvetlenül kezeli, az e határozat alapján rendelkezésre álló pénzeszközökre is tekintettel.

(15)

Az e határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal ( 9 ) összhangban kell elfogadni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

I. FEJEZET

TÁRGY ÉS HATÁLY

1. cikk

E határozat megállapítja a közösségi pénzügyi hozzájárulásra vonatkozó eljárásokat az alábbiak tekintetében:

- különleges állat-egészségügyi intézkedések,

- állat-egészségügyi ellenőrző intézkedések,

- az állatbetegségek és a zoonózisok felszámolását, az ellenük való védekezést és figyelemmel kísérésüket célzó programok.

Ez a határozat nem érinti az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet ( 10 ) alapján bizonyos tagállamok által élvezett, több mint 50 %-os közösségi pénzügyi hozzájárulásra való jogosultságot.

II. FEJEZET

KÜLÖNLEGES ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZKEDÉSEK

1. SZAKASZ

Általános rendelkezések

2. cikk

A különleges állat-egészségügyi intézkedések körébe tartoznak:

- a biztonsági intézkedések,

- a ragadós száj-és körömfájás elleni kampány,

- az állat-egészségügyre, az állatok jólétére és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó információs politika,

- a műszaki és tudományos intézkedések,

- hozzájárulás bizonyos betegségek felszámolására irányuló nemzeti programokhoz.

2. SZAKASZ

Biztonsági intézkedések

3. cikk

(1) E cikket kell alkalmazni, ha az alább felsorolt betegségek valamelyike fordul elő egy tagállam területén:

- keleti marhavész,

- kiskérődzők pestise,

- sertések hólyagos betegsége,

- kéknyelv-betegség,

- fertőző sertésbénulás (tescheni betegség),

- juhhimlő vagy kecskehimlő,

- Rift-völgyi láz,

- bőrcsomósodáskór,

- afrikai lópestis,

- hólyagos szájgyulladás,

- lovak venezuelai encephalomyelitise,

- szarvasok haemorrhagiás betegsége,

- klasszikus sertéspestis,

- afrikai sertéspestis,

- szarvasmarhák ragadós tüdőlobja.

- járványos vérképzőszervi elhalás (EHN) halakban,

- járványos fekélybetegség (EUS) halakban,

- Bonamia exitiosa-fertőzés,

- Perkinsus marinus-fertőzés,

- Microcytos mackini-fertőzés,

- Taura-szindróma rákokban,

- Yellowhead-betegség rákokban.

(2) Az érintett tagállam a betegség felszámolására azzal a feltétellel részesülhet közösségi pénzügyi hozzájárulásban, ha az általa azonnal megtett intézkedések között szerepel legalább a gazdaság elszigetelése a gyanú felmerülésének időpontjától, valamint a betegség hivatalos megállapítását követően az alábbiak:

- a betegségre fogékony fajokhoz tartozó beteg vagy fertőzött, illetve a betegségre vagy fertőzöttségre gyanús állatok levágása és ezek elpusztítása,

- a szennyezett takarmány és a szennyezett berendezések megsemmisítése, amennyiben ez utóbbiakat nem lehet fertőtleníteni a harmadik francia bekezdésnek megfelelően,

- a gazdaság és az ott található berendezések megtisztítása, rovartalanítása és fertőtlenítése,

- védőkörzetek kialakítása,

- megfelelő intézkedések megtétele a fertőzés terjedésének megelőzésére,

- az állatok levágását követően a gazdaság újratelepítése előtt tartandó várakozási időszak meghatározása,

- az állattartók gyors és megfelelő kártalanítása.

(3) Az érintett tagállamok szintén jogosultak közösségi pénzügyi hozzájárulásra, amennyiben az (1) bekezdésben említett betegségek kitörésekor két vagy több tagállam szorosan együttműködik a járvány ellenőrzése, főként a járványügyi nyomozás és a betegség-felügyeleti intézkedések végrehajtása érdekében. Az érintett piacok közös szervezése értelmében előírt intézkedések sérelme nélkül, a pontos közösségi pénzügyi hozzájárulást a 40. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell megállapítani.

(4) Az érintett tagállam haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot a közösségi rendelkezésekkel összhangban bevezetett, a betegségek bejelentésére és felszámolására vonatkozó intézkedésekről és azok eredményéről. A helyzetet a lehető leghamarabb ki kell vizsgálni a 40. cikk (1) bekezdésében említett bizottság (a továbbiakban: a bizottság) keretében. Az egyes közösségi pénzügyi hozzájárulásokról, az érintett piacok közös szervezésének keretében hozott intézkedések sérelme nélkül, a 40. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell határozni.

(5) Ha a Közösségen belüli helyzet alakulására figyelemmel szükségessé válik a (2) bekezdésben és a 4. cikkben meghatározott intézkedések folytatása, a 40. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban új határozat fogadható el egy olyan közösségi pénzügyi hozzájárulásról, amelynek mértéke meghaladhatja a (6) bekezdés első francia bekezdésében megállapított 50 %-ot. E határozat elfogadásakor minden olyan egyéb intézkedés is meghatározható, amelyet az érintett tagállamnak a fellépés sikerének biztosítása érdekében meg kell hoznia, különösen az e cikk (2) bekezdésben előírtaktól eltérő intézkedések.

(6) A közös piacszervezés részeként hozott piactámogatási intézkedések sérelme nélkül, a közösségi pénzügyi hozzájárulás - szükség esetén több részletre osztva - az alábbiakra terjed ki:

- a tagállamnak a tulajdonosok - (2) bekezdés második francia bekezdésében említett - állatok levágása és megsemmisítése, illetve adott esetben termékeik megsemmisítése, a gazdaságok és berendezések megtisztítása, rovartalanítása és fertőtlenítése, továbbá a szennyezett takarmány és a szennyezett berendezések megsemmisítése miatti kártalanításával kapcsolatban felmerült költségeinek 50 %-a,

- amennyiben a (5) bekezdéssel összhangban az állatok vakcinázásáról határoztak, a vakcinák beszerzési költségének 100 %-a, és a vakcinázás végrehajtásával kapcsolatban felmerülő költségek 50 %-a.

4. cikk

(1) Ezt a cikket, valamint a 3. cikk (4) és (5) bekezdését a valamely tagállam területén előforduló madárinfluenza esetén kell alkalmazni.

(2) Az érintett tagállam közösségi pénzügyi hozzájárulásban részesül a madárinfluenza felszámolására, amennyiben a madárinfluenza elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről szóló, 2005. december 20-i 2005/94/EK tanácsi irányelvben ( 11 ) előírt járványvédelmi minimumintézkedések végrehajtása a vonatkozó közösségi jogszabályokkal összhangban, teljes mértékben és hatékonyan megtörtént, továbbá a betegségre fogékony fajokhoz tartozó beteg vagy fertőzött, illetve a betegségre vagy fertőzöttségre gyanús állatok leölése esetén az állattenyésztők gyors és megfelelő ellentételezésben részesültek.

(3) A szükség esetén több részre osztott közösségi pénzügyi hozzájárulás a következőképpen oszlik meg:

- az állattenyésztők számára a szárnyasok vagy egyéb fogságban tartott madarak leöléséért, valamint a megsemmisített tojások értékéért nyújtott kártalanítás során felmerült tagállami költségek 50 %-a,

- az állatok megsemmisítése, az állati termékek megsemmisítése, a mezőgazdasági üzemek tisztítása és fertőtlenítése, a fertőzött takarmányok megsemmisítése, továbbá a fertőzött berendezések megsemmisítése - amennyiben a berendezések fertőtlenítése nem lehetséges - kapcsán felmerült, a tagállamot terhelő költségek 50 %-a,

- a 2005/94/EK irányelv 54. cikkével összhangban meghatározott sürgősségi védőoltás, a védőoltás költségeinek 100 %-a, továbbá az oltás során felmerült költségek 50 %-a.

5. cikk

A tagállamok az Európai Halászati Alapról szóló, 2006. július 27-i 1198/2006/EK rendelet ( 12 ) 17. cikke értelmében létrehozott operatív programok keretében pénzeszközöket biztosíthatnak az e határozat 3. cikkének (1) bekezdésében felsorolt, víziállatokban előforduló egzotikus betegségek felszámolására, az e határozat 3. cikkének (4), (5) és (6) bekezdésében meghatározott eljárások szerint, feltéve hogy a 2006/88/EK irányelv V. fejezetének 3. szakaszában meghatározott minimális járványvédelmi és felszámolási intézkedések teljesülnek.

6. cikk

(1) A 3. cikket kell alkalmazni a 3. cikk (1) bekezdésében említett betegségek által okozott, a Közösségre nézve súlyos egészségügyi kockázatok elleni védekezés során, még akkor is, ha az a terület, ahol a betegség előfordul, a 27. cikkel összhangban felszámolási program alatt áll.

(2) A 3. cikket kell alkalmazni, ha egy tagállam területén Newcastle-betegség fordul elő.

A vakcina beszerzésére és a vakcinázás végrehajtására azonban nem nyújtható közösségi pénzügyi hozzájárulás, kivéve ha a 40. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően a Bizottság határozatot hoz, amelyben meghatározott feltételek esetén, valamint korlátozott időre és korlátozott területen engedélyt ad a vakcinázásra.

(3) A (2) bekezdés negyedik francia bekezdése és a (6) bekezdés második francia bekezdése kivételével a 3. cikk rendelkezéseit kell alkalmazni, amennyiben a zoonózisok és zoonózis-kórokozók monitoringjáról szóló, 2003. november 17-i 2003/99/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben ( 13 ) felsorolt zoonózisok egyike előfordul, s ez közvetlen kockázatot jelent az emberi egészségre. E feltétel akkor teljesül, amikor az e határozat 3. cikke (4) bekezdésében előírt határozatot meghozzák.

7. cikk

(1) A Bizottság, valamely tagállam kérésére, a 40. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kiegészíti a 3. cikk (1) bekezdésében szereplő listát az olyan bejelentési kötelezettség alá tartozó egzotikus betegségekkel, amelyek valószínűleg veszélyt jelentenek a Közösség számára.

(2) A helyzet alakulásától függően, a 40. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően a 3. cikk (1) bekezdésében lévő jegyzék megfelelően kiegészíthető az állatbetegségek Közösségen belüli bejelentéséről szóló, 1982. december 21-i 82/894/EGK tanácsi irányelvvel ( 14 ) összhangban bejelentendő, valamint a víziállatokra átvihető betegségekkel. A jegyzék továbbá módosítható vagy lerövidíthető az egyes betegségek elleni védekezés céljából hozott közösségi szintű intézkedések révén elért előrelépés figyelembevétele érdekében.

(3) A 3. cikk (2) bekezdése a 40. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kiegészíthető vagy módosítható, különösen új betegségeknek a 3. cikk (1) bekezdésében szereplő listára történő felvételére, a szerzett tapasztalatokra, illetve a járványügyi ellenőrzésre irányuló közösségi rendelkezések elfogadására tekintettel.

8. cikk

(1) Ha a 3. cikk (1) bekezdésében, a 4. cikk (1) bekezdésében, a 6. cikk (1) és (2) bekezdésében, a 14. cikk (1) bekezdésében, illetve az I. mellékletben említett betegségek valamelyikének egy harmadik országban vagy tagállamban való előfordulása vagy terjedése közvetlen veszélyt jelent egy tagállam számára, az adott tagállam tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot az általa a védekezés érdekében meghozandó intézkedésekről.

(2) A bizottság a lehető leghamarabb kivizsgálja a helyzetet. A 40. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően határozat hozható bármilyen, a helyzetnek megfelelő intézkedés elfogadásáról, különösen egy vakcinázási pufferzóna létrehozásáról, valamint a megtett lépések sikeréhez különösen szükségesnek ítélt intézkedésekhez nyújtandó közösségi pénzügyi hozzájárulásról.

(3) A (2) bekezdésben említett határozatban meg kell állapítani a támogatható költségeket és a közösségi pénzügyi hozzájárulás mértékét.

9. cikk

(1) Egy tagállam kérésére a Közösség elhatározhatja, hogy a 3. cikk (1) bekezdésben, 4. cikk (1) bekezdésében, a 6. cikk (1) bekezdésben (vakcinák, standardizált vírus szerotípusok, diagnosztikai szérumok), és - a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről szóló, 2003. szeptember 29-i 2003/85/EK tanácsi irányelv ( 15 ) 69. cikkének (1) bekezdése szerinti határozat sérelme nélkül - az e határozat 14. cikkének (1) bekezdésében említett betegségek elleni védekezésre alkalmas biológiai készítményekből a tagállamoknak megfelelő készletet kell felhalmozniuk.

(2) Az (1) bekezdésben említett intézkedéseket és az azok végrehajtására vonatkozó szabályokat - különösen az ilyen készletek kiválasztására, előállítására, tárolására, szállítására és felhasználására, valamint a közösségi pénzügyi hozzájárulás mértékére vonatkozó szabályokat - a 40. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

10. cikk

(1) Ha a 3. cikk (1) bekezdésében, 4. cikk (1) bekezdésében, a 6. cikk (1) bekezdésében, a 7. cikk (1) bekezdésében vagy a 14. cikk (1) bekezdésében említett betegségek valamelyikének egy harmadik országban való előfordulása vagy terjedése veszélyt jelent a Közösség számára, a Közösség vakcina biztosításával vagy a vakcina beszerzésének finanszírozásával támogatást nyújthat a betegség elleni védekezésre irányuló intézkedésekhez.

(2) Az (1) bekezdésben említett intézkedéseket, az azok végrehajtására vonatkozó szabályokat, az azokra vonatkozó esetleges feltételeket és a közösségi pénzügyi hozzájárulás mértékét a 40. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

11. cikk

(1) A Bizottság az illetékes nemzeti hatóságokkal együttműködve helyszíni ellenőrzéseket végez annak biztosítása érdekében, hogy az elfogadott intézkedéseket állat-egészségügyi szempontból megfelelően alkalmazzák.

(2) A tagállamok minden szükséges lépést megtesznek az (1) bekezdésben említett ellenőrzések elősegítésére és különösen biztosítják a szakértők hozzáférését minden olyan információhoz és dokumentumhoz, amire szükségük van annak megállapításához, hogy végrehajtották-e az intézkedéseket.

(3) Az e cikk alkalmazására vonatkozó általános szabályokat és különösen azokat, amelyek az (1) bekezdésben említett ellenőrzések gyakoriságára és módszereire, az állat-egészségügyi szakértők kijelölésére, valamint az általuk a jelentés megfogalmazásakor követendő eljárásokra vonatkoznak, a 40. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

12. cikk

Az e szakaszban említett intézkedésekhez szükséges előirányzatokat minden évben a költségvetési eljárás részeként kell meghatározni.

13. cikk

Nem nyújtható közösségi pénzügyi hozzájárulás, ha az intézkedés összköltsége kevesebb, mint 10 000 EUR.

3. SZAKASZ

A ragadós száj- és körömfájás elleni kampány

14. cikk

(1) E cikket kell alkalmazni, ha egy tagállam területén ragadós száj- és körömfájás fordul elő.

(2) Az érintett tagállam azzal a feltétellel részesülhet a ragadós száj- és körömfájás felszámolására irányuló közösségi pénzügyi hozzájárulásban, ha haladéktalanul alkalmazza a 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott intézkedéseket, valamint a 2003/85/EK irányelv megfelelő rendelkezéseit.

(3) A 3. cikk (4) bekezdését kell alkalmazni.

(4) A közös piacszervezés keretében hozott piactámogatási intézkedések sérelme nélkül, az e határozat alapján nyújtott különleges pénzügyi hozzájárulás mértéke az adott tagállamban felmerülő alábbi költségek 60 %-ának felel meg:

a) a tulajdonosok kártalanítása a következőkért:

i. az állatok levágása és megsemmisítése;

ii. a tej megsemmisítése;

iii. a gazdaságok megtisztítása és fertőtlenítése;

iv. a szennyezett takarmány, és amennyiben nem fertőtleníthetők, a szennyezett berendezések megsemmisítése;

v. a gazdák abból adódóan felmerült veszteségei, hogy a 2003/85/EK irányelv 50. cikkének (3) bekezdésével összhangban a rendkívüli vakcinázás újbóli bevezetése miatt korlátozásokat vezettek be a tenyész- és hízóállatok forgalmazására vonatkozóan;

b) adott esetben, a tetemek elszállítása a feldolgozó üzemekbe;

c) minden egyéb intézkedés, amely elengedhetetlen a betegség kitörésének elhárítása érdekében.

Bizottság a 40. cikk (2) bekezdésében említett megállapított eljárásnak megfelelően meghatározza azokat az e bekezdés c) pontjában említett egyéb intézkedéseket, amelyek ugyanolyan közösségi pénzügyi hozzájárulásra lehetnek jogosultak, valamint azokat az eseteket, amikor az e bekezdés a) pontjának v. alpontját kell alkalmazni.

(5) Először legkésőbb a ragadós száj- és körömfájás első kitörésének hivatalos megállapítása után 45 nappal, majd ezt követően, ahogy az események alakulása megköveteli, a helyzetet újra meg kell vizsgálni a bizottság keretében. E vizsgálatnak ki kell terjednie mind az állat-egészségügyi helyzetre, mind a már felmerült, valamint a jövőbeli kiadások felbecslésére. E vizsgálatot követően a 40. cikk (3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően olyan új határozat is elfogadható, amely révén a közösségi pénzügyi hozzájárulás mértéke meghaladja a (4) bekezdésben megállapított 60 %-ot. E határozatban meg kell állapítani a támogatható költségeket és a közösségi pénzügyi hozzájárulás mértékét. Továbbá, e határozat elfogadásakor, minden olyan egyéb intézkedés is elfogadható, amelyet az érintett tagállamnak a fellépés sikerének biztosítása érdekében meg kell tennie, különösen az e cikk (2) bekezdésben említettektől eltérő intézkedések.

15. cikk

Közösségi pénzügyi támogatásban részesülhet a Közösség által elhatározott minden intézkedés, amely a ragadós száj- és körömfájás elleni kampány Közösségen kívüli segítésére vonatkozik és különösen a 8. és 10. cikk értelmében tett intézkedések.

16. cikk

A 15. cikkben említett intézkedéseket és az azok végrehajtására vonatkozó szabályokat, az azokra vonatkozó esetleges feltételeket, valamint a közösségi pénzügyi hozzájárulás mértékét a 40. cikk (3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

17. cikk

Közösségi támogatás nyújtható a ragadós száj- és körömfájás elleni vakcina közösségi tartalékainak létrehozásáról szóló, 1991. december 11-i 91/666/EGK tanácsi határozat ( 16 ) által megállapított, a ragadós száj- és körömfájás elleni vakcina közösségi tartalékai részére.

A közösségi részesedés mértékét és e részesedés feltételeit a 40. cikk (3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

18. cikk

A 15., 16. és 17. cikkben említett intézkedésekhez szükséges előirányzatokat minden évben a költségvetési eljárás részeként kell meghatározni.

Ha a ragadós száj- és körömfájás egy súlyos kitörése, e szakasz rendelkezései alapján az első bekezdéssel összhangban meghatározott előirányzatot meghaladó kiadásokat tenne szükségessé, a Bizottság meglévő hatáskörében megteszi a szükséges intézkedéseket, vagy megteszi a szükséges javaslatokat a költségvetési szervek felé annak biztosítása érdekében, hogy a 14. cikkel összefüggő pénzügyi kötelezettségeknek eleget lehessen tenni.

4. SZAKASZ

Az állategészségügyre, az állatok jólétére és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó információs politika

19. cikk

A Közösség pénzügyi hozzájárulást nyújt az állategészségügy, az állatok jóléte, valamint az állati eredetű termékek élelmiszer-biztonsága területére vonatkozó információs politika létrehozásához, beleértve az alábbiakat:

a) informatikai eszközök telepítése és fejlesztése, beleértve az alábbiakat célzó megfelelő adatbázist is:

i. az állategészségügyre, az állatok jólétére és az állati eredetű termékek élelmiszer-biztonságára vonatkozó közösségi jogszabályokkal kapcsolatos valamennyi információ összegyűjtése és tárolása;

ii. az i. alpontban említett információk eljuttatása az illetékes hatóságokhoz, a termelőkhöz és a fogyasztókhoz; figyelembe véve adott esetben a nemzeti adatbázisokkal kialakított interfészeket is;

b) az állatok jólétének területére vonatkozó jogszabályok előkészítéséhez és kidolgozásához szükséges tanulmányok elkészítése.

20. cikk

A 19. cikkben említett intézkedéseket, az azok végrehajtására vonatkozó szabályokat, és a közösségi pénzügyi hozzájárulás mértékét a 40. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

21. cikk

Az e szakaszban meghatározott intézkedésekhez szükséges előirányzatokat minden évben a költségvetési eljárás részeként kell meghatározni.

5. SZAKASZ

Műszaki és tudományos intézkedések

22. cikk

A Közösség segítséget nyújthat a tagállamoknak és a nemzetközi szervezeteknek a Közösség állat-egészségügyi jogszabályainak és az azokkal kapcsolatos oktatásnak és képzésnek a továbbfejlesztéséhez szükséges műszaki és tudományos intézkedések végrehajtásában.

23. cikk

A 22. cikkben említett intézkedéseket, az azok végrehajtására vonatkozó szabályokat, és a közösségi pénzügyi hozzájárulás mértékét a 40. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

24. cikk

Az e szakaszban meghatározott intézkedésekhez szükséges előirányzatokat minden évben a költségvetési eljárás részeként kell meghatározni.

III. FEJEZET

AZ ÁLLATBETEGSÉGEK ÉS A ZOONÓZISOK FELSZÁMOLÁSÁT, AZ ELLENÜK VALÓ VÉDEKEZÉST ÉS FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSÜKET CÉLZÓ PROGRAMOK

25. cikk

A szarvasmarha-brucellózis, -tuberkulózis és -leukózis felszámolásában való közösségi pénzügyi részesedést - a 28. cikk (1) bekezdése rendelkezéseinek sérelme nélkül - a 77/391/EGK irányelv és a 82/400/EGK irányelv állapítja meg.

26. cikk

(1) A klasszikus sertéspestis felszámolására irányuló közösségi pénzügyi hozzájárulást a 80/1096/EGK határozat állapítja meg.

(2) A juhbrucellózis felszámolására irányuló közösségi pénzügyi hozzájárulást a juh és kecske brucellózistól való mentesítésre irányuló közösségi pénzügyi intézkedések bevezetéséről szóló, 1990. május 21-i 90/242/EGK tanácsi határozat ( 17 ) állapítja meg.

27. cikk

(1) Közösségi pénzügyi intézkedést kell bevezetni az I. mellékletben felsorolt állatbetegségek és zoonózisok felszámolását, az ellenük való védekezést és figyelemmel kísérésüket célzó nemzeti programok (a továbbiakban: a programok) finanszírozásával összefüggésben a tagállamokban felmerült kiadások visszatérítésére.

Az I. mellékletben található jegyzék - különösen az állat-egészségügyi és közvetett módon közegészségügyi kockázatot jelentő új állatbetegségek tekintetében, vagy új járványügyi és tudományos eredményekre tekintettel - a 40. cikk (2) bekezdésében említett eljárással módosítható.

(2) A tagállamok minden évben legkésőbb április 30-ig benyújtják a Bizottságnak a következő évben kezdődő azon éves vagy többéves programjaikat, amelyekre közösségi pénzügyi hozzájárulást kívánnak kapni.

Az április 30-át követően benyújtott programok a következő évben nem jogosultak finanszírozásra.

A tagállamok által benyújtott programok legalább a következőket tartalmazzák:

a) a betegség járványügyi helyzetének leírása a program kezdési dátumát megelőző időszak tekintetében;

b) azon földrajzi és igazgatási terület leírása és elhatárolása, ahol a program végrehajtását tervezik;

c) a program feltételezhető időtartama, az alkalmazandó intézkedések és a program befejezési időpontjáig elérendő célkitűzés;

d) a program becsült költségeinek és várható hasznának elemzése.

A részletes kritériumokat, beleértve az egynél több tagállamot magában foglaló programokra vonatkozókat is, a 40. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

A tagállamok által benyújtott valamennyi többéves programban a program időtartamának minden egyes évére vonatkozóan már jelezni kell az ebben a bekezdésben említett kritériumoknak megfelelően megkövetelt információt.

(3) A Bizottság adott esetben a tagállamokat többéves program benyújtására vagy a benyújtott éves program időtartamának meghosszabbítására kérheti fel, ha úgy ítéli meg, hogy, különösen állat-egészségügyi és közvetett módon közegészségügyi veszélyt jelentő valamely betegség felszámolása, az ellene való védekezés vagy annak figyelemmel kísérése többéves programozással hatékonyabban és eredményesebben valósítható meg.

A Bizottság az egynél több tagállam által megvalósított regionális programokat az érintett tagállamokkal együttműködésben koordinálhatja.

(4) A Bizottság a tagállamok által benyújtott programokat állat-egészségügyi és pénzügyi szempontból is megvizsgálja.

A tagállamok minden olyan további információt kötelesek megadni a Bizottságnak, amelyet az a program értékeléséhez kér.

A programokkal kapcsolatos információk összegyűjtésére rendelkezésre álló időszak minden évben szeptember 15-én ér véget.

(5) Minden évben legkésőbb november 30-ig a 40. cikk (3) bekezdésében említett eljárással jóvá kell hagyni az alábbiakat:

a) a programokat, adott esetben az e cikk (4) bekezdésében előírt értékelés figyelembevétele érdekében módosított formában;

b) a közösségi pénzügyi hozzájárulás szintjét;

c) a közösségi pénzügyi hozzájárulás felső határát;

d) a közösségi pénzügyi hozzájárulás nyújtásához kapcsolódó bármely feltételt.

A programok legfeljebb hat évre hagyhatók jóvá.

(6) A programok módosításait a 40. cikk (3) bekezdésében említett eljárással összhangban kell jóváhagyni.

(7) Az egyes jóváhagyott programokhoz kapcsolódóan a tagállamok a következő jelentéseket nyújtják be a Bizottságnak:

a) időközi technikai és pénzügyi jelentések;

b) minden évben legkésőbb április 30-ig részletes éves technikai jelentést, amely tartalmazza az elért eredmények értékelését és az előző évben felmerült kiadások részletes elszámolását.

(8) Az egy adott program tekintetében az előző évben felmerült tagállami kiadásokhoz kapcsolódó átutalási kérelmeket legkésőbb április 30-ig kell a Bizottsághoz benyújtani.

A késedelmesen megküldött átutalási kérelmek esetén a közösségi pénzügyi hozzájárulást az adott év június 1-jén 25 %-kal, augusztus 1-jén 50 %-kal, szeptember 1-jén 75 %-kal, október 1-jén pedig 100 %-kal csökkenteni kell.

A Bizottság legkésőbb minden év október 30-án határoz a közösségi kifizetésről, figyelembe véve a tagállamok által a (7) bekezdésnek megfelelően benyújtott technikai és pénzügyi jelentéseket.

(9) A Bizottság szakértői a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 18 ) 45. cikkével összhangban, az e határozat egységes alkalmazásának biztosításához szükséges mértékben az illetékes hatósággal együttműködve helyszíni ellenőrzéseket végezhetnek.

Az ilyen ellenőrzések elvégzése során a Bizottság szakértőit a 40. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban létrehozott szakértői csoport segítheti.

(10) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 40. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

(11) A tagállamok az 1198/2006/EK rendelet 17. cikkével összhangban kidolgozott operatív programokon belül pénzeszközöket biztosíthatnak az e határozat I. mellékletében felsorolt tenyésztett víziállatok betegségeinek felszámolására.

E pénzeszközöket az e cikkben megállapított eljárásoknak megfelelően kell szétosztani, az alábbi kiigazításokkal:

a) a támogatás mértékének összhangban kell lennie az 1198/2006/EK rendeletben megállapított mértékkel;

b) e cikk (8) bekezdését nem kell alkalmazni.

A betegségek felszámolását a 2006/88/EK irányelv 38. cikkének (1) bekezdésével összhangban vagy valamely felszámolási program szerint kell végrehajtani.

(12) A 2013 során Horvátországban végrehajtandó programokra nem kell alkalmazni a (2) bekezdésben említett április 30-i, a (4) bekezdésben említett szeptember 15-i és az (5) bekezdésben említett november 30-i dátumot.

28. cikk

(1) A 25., 26. és 27. cikk ellenére az e cikkekben említett betegségekre vonatkozó programok esetében a közösségi pénzügyi részesedés mértékét a Bizottság - a 40. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően - azon költségek 50 %-ában állapítja meg, amelyek az érintett tagállamban, az adott betegség miatt levágott szarvasmarhák után a tulajdonosoknak kifizetett kártalanítás következtében merültek fel.

(2) Valamely tagállam kérésére a Bizottság a bizottság keretében felülvizsgálja a 25., 26. és 27. cikkben említett betegségekre vonatkozó helyzetet. Ez a felülvizsgálat kiterjed mind az állat-egészségügyi helyzetre, mind azon kiadások becslésére, amelyekre már kötelezettséget vállaltak, illetve ezután vállalnak kötelezettséget. E felülvizsgálatot követően, minden olyan közösségi pénzügyi hozzájárulásra vonatkozó új határozatot, amely meghaladhatja a tagállamban az állatok adott betegség miatti levágása után a tulajdonosoknak fizetett kártalanítás következtében felmerült költségek 50 %-át, a 40. cikk (3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

E határozat elfogadásakor minden olyan intézkedés is elfogadható, amelyet az érintett tagállamnak a fellépés sikerének biztosítása érdekében meg kell tennie.

29. cikk

A programok társfinanszírozására vonatkozó közösségi költségvetési kötelezettségvállalásokat éves alapon kell végrehajtani. A többéves programokra vonatkozó kiadási kötelezettségvállalásokat az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet ( 19 ) 76. cikkének (3) bekezdésével összhangban kell elfogadni. A többéves programok esetén az első költségvetési kötelezettségvállalást a programok jóváhagyását követően kell megtenni. A Bizottság minden ezt követő kötelezettségvállalást az e határozat 27. cikkének (5) bekezdésében említett, a hozzájárulás odaítéléséről szóló határozat alapján teszi meg.

IV. FEJEZET

ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI ELLENŐRZÉS

1. SZAKASZ

Bevezető rendelkezések

30. cikk

A Közösség az állat-egészségügyi ellenőrzések hatékonyságának javításához az alábbiakkal járul hozzá:

- pénzügyi támogatás nyújtása a kapcsolattartó és referencialaboratóriumok számára,

- pénzügyi hozzájárulás nyújtása a zoonózisok megelőzését célzó ellenőrzések végzéséhez,

- pénzügyi hozzájárulás nyújtása a belső piac működéséhez szükséges ellenőrzési stratégia végrehajtásához.

2. SZAKASZ

Kapcsolattartó és referencialaboratóriumok

31. cikk

(1) Közösségi támogatásban részesülhet minden kapcsolattartó és referencialaboratórium, amelyet a Közösség állat-egészségügyi jogszabályaival összhangban ilyennek jelölnek ki, és amely eleget tesz az ezekben megállapított feladatoknak és követelményeknek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatások nyújtására vonatkozó kritériumokat, az arra vonatkozó esetleges feltételeket és a támogatás összegét a 40. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

(3) Az e szakaszban meghatározott intézkedésekhez szükséges előirányzatokat minden évben a költségvetési eljárás részeként kell meghatározni.

3. SZAKASZ

Ellenőrzési stratégia

32. cikk

(1) Minden tagállam programot dolgoz ki az állat-egészségügyi ágazat tisztviselőinek cseréjére.

(2) A Bizottság a bizottság keretében, a tagállamokkal közösen koordinálja a csereprogramot.

(3) Az érintett tagállam minden szükséges intézkedést megtesz a koordinált csereprogramok megvalósításához.

(4) A tagállamok jelentései alapján a bizottság keretében minden évben meg kell vizsgálni a csereprogramok végrehajtását.

(5) A csereprogramok továbbfejlesztése és bővítése érdekében a tagállamok figyelembe veszik a szerzett tapasztalatokat.

(6) Közösségi pénzügyi támogatás nyújtható a csereprogramok zavartalan működésének elősegítéséhez, elsősorban a 34. cikk (1) bekezdésében említett továbbképző tanfolyamokon keresztül. A közösségi pénzügyi hozzájárulás mértékét és esetleges feltételeit a 40. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

(7) E cikk alkalmazásában a 23. és 24. cikk rendelkezéseit kell alkalmazni.

33. cikk

A 32. cikk (6) és (7) bekezdését kell alkalmazni a harmadik országokból a Közösségbe behozott állatok állat-egészségügyi ellenőrzésére irányadó elvek megállapításáról szóló, 1991. július 15-i 91/496/EGK tanácsi irányelv ( 20 ) és a harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állat-egészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról szóló, 1997. december 18-i 97/78/EK tanácsi irányelv ( 21 ) alapján, a harmadik országokból a Közösségbe bevitt termékek külső határokon történő állat-egészségügyi ellenőrzésének megszervezése céljából létrehozott programokra.

34. cikk

(1) A Bizottság közvetlenül vagy az illetékes nemzeti hatóságokon keresztül továbbképző tanfolyamokat vagy megbeszéléseket szervezhet a tagállamok tisztviselői számára, különösen a 33. cikkben említett állat-egészségügyi ellenőrzésekért felelős személyeknek.

Az ilyen továbbképző tanfolyamok és megbeszélések lehetőség szerint - az illetékes hatóságok kérése alapján, és a Bizottság hozzájárulását követően - nyitva állhatnak olyan harmadik országok szakemberei számára is, amelyek a Közösséggel együttműködési megállapodásokat kötöttek az állat-egészségügyi ellenőrzés területén, valamint az állatorvosi diplomával rendelkezők számára annak érdekében, hogy képzésük a közösségi szabályok területére is kiterjedjen.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket, valamint a közösségi pénzügyi hozzájárulás mértékét a Bizottság határozza meg, a 40. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően.

35. cikk

(1) Közösségi pénzügyi hozzájárulásban részesülhet a belső piac megvalósításának céljával a közösségen belüli élőállat-kereskedelem állat-egészségügyi ellenőrzéseire vonatkozó jogszabályok szerinti, az állatok azonosítására és a betegségek bejelentésére vonatkozó rendszerek bevezetése.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket, valamint a közösségi pénzügyi hozzájárulás mértékét a Bizottság határozza meg, a bizottsággal folytatott konzultációt követően.

36. cikk

(1) Közösségi pénzügyi hozzájárulás nyújtható a következő tevékenységekkel összefüggő állat-egészségügyi eljárások számítógépesítéséhez:

a) az élő állatok és az állati eredetű termékek Közösségen belüli kereskedelme és behozatala;

b) integrált számítógépes állat-egészségügyi rendszerek üzemeltetése, fenntartása és karbantartása, beleértve adott esetben a nemzeti adatbázisokkal kialakított interfészeket is.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzügyi támogatásra vonatkozó végrehajtási rendelkezéseket, és a közösségi pénzügyi hozzájárulás mértékét a 40. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

37. cikk

(1) Ha egy tagállam azt tapasztalja, hogy strukturális vagy földrajzi szempontból az élő állatok és állati eredetű termékek belső piacának működésével összefüggésben bevezetett ellenőrzési stratégia megvalósítása személyi vagy infrastrukturális problémákat vet fel, átmeneti időszakra fokozatosan csökkenő közösségi pénzügyi hozzájárulásban részesülhet.

(2) Az érintett tagállam az ellenőrzési rendszerének javítását célzó nemzeti programot terjeszt a Bizottság elé az összes megfelelő pénzügyi információ kíséretében.

(3) E cikk alkalmazásában a 27. cikk (3)-(11) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni.

38. cikk

Az e szakaszban meghatározott intézkedésekhez szükséges előirányzatokat minden évben a költségvetési eljárás részeként kell meghatározni.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

39. cikk

Az e határozat értelmében finanszírozott kiadásokat a Bizottság az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 148. cikke (2) bekezdésének megfelelően közvetlenül kezeli.

40. cikk

(1) A Bizottság munkáját az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 22 ) 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott időtartam három hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott időtartam 15 nap.

41. cikk

A Bizottság kétévente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az állat-egészségügyi helyzetről és a programok végrehajtásának költséghatékonyságáról az egyes tagállamokban, beleértve az elfogadott kritériumok részleteit is.

42. cikk

A 90/424/EGK határozat hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett határozatra történő hivatkozásokat a III. mellékletben szereplő megfelelési táblázatnak megfelelően e határozatra történő hivatkozásként kell értelmezni.

43. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

ÁLLATBETEGSÉGEK ÉS ZOONÓZISOK

- Szarvasmarha-tuberkolózis

- Szarvasmarha-brucellózis

- Juh- és kecskebrucellózis (B. melitensis)

- Kéknyelv-betegség az endemikus vagy nagy fertőzési kockázatot jelentő területeken

- Afrikai sertéspestis

- Sertések hólyagos betegsége

- Klasszikus sertéspestis

- Lépfene

- Szarvasmarhák ragadós tüdőlobja

- Madárinfluenza

- Veszettség

- Hólyagférgesség (echinococcosis)

- Fertőző szivacsos agyvelőbántalmak (TSE)

- Campylobakteriosis

- Listeriosis

- Szalmonellózis (zoonózist okozó szalmonella)

- Trichinellosis

- Verotoxintermelő E. COLI

- Pisztrángok vírusos vérfertőzése (VHS)

- Pisztrángfélék fertőző vérképzőszervi elhalása (IHN)

- Koi herpesz vírus (KHV)

- Lazacok fertőző vérszegénysége (ISA)

- Marteilia refringens fertőzés

- Bonamia ostreae fertőzés

- Rákok white spot fertőzése.

II. MELLÉKLET

A HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT HATÁROZAT ÉS EGYMÁST KÖVETŐ MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA

A Tanács 90/424/EGK határozata
(HL L 224., 1990.8.18., 19. o.)
A Tanács 91/133/EGK határozata
(HL L 66., 1991.3.13., 18. o.)
A Tanács 3763/91/EGK rendelete
(HL L 356., 1991.12.24., 1. o.)
Csak a 10. cikk (1) bekezdése
A Tanács 92/337/EGK határozata
(HL L 187., 1992.7.7., 45. o.)
A Tanács 92/438/EGK határozata
(HL L 243., 1992.8.25., 27. o.)
Csak a 11. cikk
A Tanács 92/117/EGK irányelve
(HL L 62., 1993.3.15., 38. o.)
Csak a 9. cikk (2) bekezdése
A Tanács 92/119/EGK irányelve
(HL L 62., 1993.3.15., 69. o.)
Csak a 23. cikk (2) bekezdése
A Bizottság 93/439/EGK határozata
(HL L 203., 1993.8.13., 34. o.)
A Bizottság 94/77/EK határozata
(HL L 36., 1994.2.8., 15. o.)
A Tanács 94/370/EK határozata
(HL L 168., 1994.7.2., 31. o.)
A Tanács 1258/1999/EK rendelete
(HL L 160., 1999.6.26., 103. o.)
Csak a 17. cikk
A Tanács 2001/12/EK határozata
(HL L 3., 2001.1.6., 27. o.)
A Tanács 2001/572/EK határozata
(HL L 203., 2001.7.28., 16. o.)
A Tanács 806/2003/EK rendelete
(HL L 122., 2003.5.16., 1. o.)
Csak a III. melléklet 9. pontja
Az Európai Parlament és a Tanács 2003/99/EK irányelve
(HL L 325., 2003.12.12., 31. o.)
Csak a 16. cikk
A Tanács 2006/53/EK határozata
(HL L 29., 2006.2.2., 37. o.)
A Tanács 2006/782/EK határozata
(HL L 328., 2006.11.24., 57. o.)
A Tanács 1791/2006/EK rendelete
(HL L 363., 2006.12.20., 1. o.)
Csak az 1. cikk (2) bekezdésének második francia bekezdésében és a Melléklet 5. része B.I. pontjának 3. alpontjában a 90/424/EGK határozatra történő hivatkozásokat illetően
A Tanács 2006/965/EK határozata
(HL L 397., 2006.12.30., 22. o.)
Csak az 1. cikk
A Bizottság 2008/685/EK határozata
(HL L 224., 2008.8.22., 11. o.)

III. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

90/424/EGK határozatEz a határozat
1. és 2. cikk1. és 2. cikk
3. cikk, (1) és (2) bekezdés3. cikk, (1) és (2) bekezdés
3. cikk, (2a) bekezdés3. cikk, (3) bekezdés
3. cikk, (3) bekezdés3. cikk, (4) bekezdés
3. cikk, (4) bekezdés3. cikk, (5) bekezdés
3. cikk, (5) bekezdés3. cikk, (6) bekezdés
3a. cikk4. cikk
3b. cikk5. cikk
4. cikk6. cikk
5. cikk7. cikk
6. cikk8. cikk
7. cikk9. cikk
8. cikk10. cikk
9. cikk11. cikk
10. cikk12. cikk
10a. cikk13. cikk
1. cikk, (1)–(5) bekezdés14. cikk, (1)–(5) bekezdés
11. cikk, (6) bekezdés
12. cikk15. cikk
13. cikk16. cikk
14. cikk17. cikk
15. cikk18. cikk
16. cikk19. cikk
17. cikk20. cikk
18. cikk21. cikk
19. cikk22. cikk
20. cikk23. cikk
21. cikk24. cikk
22. cikk (1) bekezdés25. cikk
22. cikk (2) bekezdés
23. cikk, (1) bekezdés26. cikk, (1) bekezdés
23. cikk, (2) bekezdés
23. cikk, (3) bekezdés26. cikk, (2) bekezdés
23. cikk, (4) bekezdés
24. cikk27. cikk
25. cikk, (1) és (2) bekezdés28. cikk, (1) és (2) bekezdés
25. cikk, (3) bekezdés
25. cikk, (4) bekezdés
26. cikk29. cikk
27. cikk30. cikk
28. cikk31. cikk
34. cikk32. cikk
35. cikk33. cikk
36. cikk34. cikk
37. cikk35. cikk
37a. cikk36. cikk
38. cikk37. cikk
39. cikk38. cikk
40a. cikk39. cikk
41. cikk, (1) bekezdés40. cikk, (1) bekezdés
41. cikk, (2) bekezdés40. cikk, (2) bekezdés
42. cikk, (1) bekezdés
42. cikk, (2) bekezdés40. cikk, (3) bekezdés
41. cikk, (3) bekezdés40. cikk, (4) bekezdés
43. cikk, (1) bekezdés
43. cikk, (2) bekezdés
43a. cikk41. cikk
42. cikk
44. cikk43. cikk
MellékletI. melléklet
I. melléklet
III. melléklet

( 1 ) A 2008. december 16-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 2 ) HL L 224., 1990.8.18., 19. o.

( 3 ) Lásd a II. mellékletet.

( 4 ) HL L 328., 2006.11.24., 14. o.

( 5 ) HL L 145., 1977.6.13., 44. o.

( 6 ) HL L 173., 1982.6.19., 18. o.

( 7 ) HL L 325., 1980.12.1., 5. o.

( 8 ) HL L 223., 1989.8.2., 19. o.

( 9 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

( 10 ) HL L 210., 2006.7.31., 25. o.

( 11 ) HL L 10., 2006.1.14., 16. o.

( 12 ) HL L 223., 2006.8.15., 1. o.

( 13 ) HL L 325., 2003.12.12., 31. o.

( 14 ) HL L 378., 1982.12.31., 58. o.

( 15 ) HL L 306., 2003.11.22., 1. o.

( 16 ) HL L 368., 1991.12.31., 21. o.

( 17 ) HL L 140., 1990.6.1., 123. o.

( 18 ) HL L 165., 2004.4.30., 1. o.

( 19 ) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

( 20 ) HL L 268., 1991.9.24., 56. o.

( 21 ) HL L 24., 1998.1.30., 9. o.

( 22 ) HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009D0470 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009D0470&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02009D0470-20130701 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02009D0470-20130701&locale=hu

Tartalomjegyzék