32011D0264[1]

2011/264/EU: A Bizottság határozata ( 2011. április 28. ) a mosószerek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról (az értesítés a C(2011) 2815. számú dokumentummal történt) EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2011. április 28.)

a mosószerek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról

(az értesítés a C(2011) 2815. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2011/264/EU)

1. cikk

A "mosószerek" termékcsoportba azok a por, folyadék vagy egyéb állagú, textíliák mosására szolgáló mosószerek és előmosó folttisztítószerek tartoznak, amelyeket elsősorban háztartási gépekhez forgalmaznak és azokban való felhasználásra szántak, nem kizárva az önkiszolgáló mosodákban és nyilvános mosodákban való felhasználást.

Előkezelő folttisztítószernek a textíliák helyi szennyeződéseinek közvetlen (gépi mosást megelőző) eltávolítói tekintendők, a gépi mosószerekhez adagolható folttisztítószerek és a nem kizárólag előkezelésre szolgáló folteltávolítók viszont nem.

Nem tartoznak továbbá ebbe a termékcsoportba a tisztítószerrel átitatott kendők, törlőruhák vagy egyéb hasonló anyagok, sem pedig az önmagukban használható, utólagos mosást nem igénylő tisztítószerek, például a szőnyeg- és kárpittisztítók.

2. cikk

(1) E határozat alkalmazásában:

1.

"intenzív tisztító hatású mosószerek" : a fehér textíliák normál tisztítására szolgáló mosószerek, mosási hőfoktól függetlenül;

2.

"színkímélő mosószerek" : a színes textíliák normál tisztítására szolgáló mosószerek, mosási hőfoktól függetlenül;

3.

"kímélő mosószerek" : a kényes szövetek tisztítására szolgáló mosószerek;

4.

"anyag" : természetes állapotban előforduló vagy gyártási folyamatból származó kémiai elemek és vegyületeik összessége, amely a termékek stabilitásának megőrzéséhez szükséges adalékanyagot és az alkalmazott folyamatból származó szennyező anyagot is tartalmazhat, de amelynek nem képezi részét olyan oldószer, amely az anyag stabilitásának befolyásolása vagy összetételének megváltoztatása nélkül elkülöníthető.

(2) Az (1) bekezdés 1. és 2. pontjának alkalmazásában minden mosószer vagy intenzív tisztító hatású, vagy színkímélő mosószer, hacsak nem kifejezetten kényes szövetekhez való felhasználásra szánták vagy hozták forgalomba.

Az (1) bekezdés 3. pontjának alkalmazásában nem tekintendők kímélő mosószernek a fehér vagy színes textíliák normál tisztítására szánt folyékony mosószerek.

3. cikk

A mosószerek 66/2010/EK rendelet szerinti uniós ökocímkéjét azok a mosószerek és előmosó folttisztítószerek nyerhetik el, amelyek az ezen határozat 1. cikkében meghatározott "mosószerek" termékcsoportba tartoznak, és megfelelnek az e határozat mellékletében meghatározott kritériumoknak és a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelményeknek.

4. cikk

A "mosószerek" termékcsoportra vonatkozó ökológiai kritériumok, valamint a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények 2017. december 31-ig érvényesek.

5. cikk

A "mosószerek" termékcsoporthoz adminisztratív célból rendelt kódszám: "6".

6. cikk

A 2003/200/EK határozat hatályát veszti.

7. cikk

(1) A 6. cikkben foglaltaktól eltérve a "mosószerek" termékcsoportba tartozó termékekre vonatkozóan az e határozat elfogadásának dátuma előtt benyújtott ökocímke-kérelmeket a 2003/200/EK határozatban megállapított feltételek szerint kell elbírálni.

(2) A "mosószerek" termékcsoportba tartozó termékekre vonatkozóan az e határozat elfogadását követően, de még 2011. április 30. előtt benyújtott ökocímke-kérelmek elbírálásához a 2003/200/EK határozat és e határozat kritériumai egyaránt alapul vehetők.

Ezeket a kérelmeket az azok alapjául szolgáló kritériumok szerint kell elbírálni.

(3) A 2003/200/EK határozatban megállapított kritériumok szerint elbírált kérelem alapján odaítélt ökocímke ezen határozat elfogadásának dátumától számítva 12 hónapig használható.

8. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

KERETSZABÁLYOK

A kritériumok megállapításának célja

E kritériumok célja különösen az, hogy támogatást nyerjenek a vízi ökoszisztémákra számottevő hatást nem gyakorló, csak korlátozott mennyiségű veszélyes anyagot tartalmazó termékek, amelyek ökológiai teljesítményét vizsgálati eredmények igazolják. A kritériumok ezen túlmenően azt a célt szolgálják, hogy csökkenjen a mosáskor felhasznált energia mennyisége az alacsony mosási hőfokon is hatásos termékek használatára való ösztönzéssel.

KRITÉRIUMOK

Az alábbi szempontok mindegyikére külön kritériumok vonatkoznak:

1. Adagolási követelmények

2. Vízi szervezetekre gyakorolt mérgező hatás: kritikus hígítási térfogat (KHT)

3. A szerves tartalom biológiai lebonthatósága

4. Tilalom vagy korlátozás hatálya alá eső anyagok és keverékek

5. Csomagolási követelmények

6. Mosási teljesítmény (használatra való alkalmasság)

7. Pontérték

8. Fogyasztói információk

9. Az uniós ökocímkén feltüntetett információ

1. Értékelés és ellenőrzés

a) Követelmények

A konkrét értékelési és ellenőrzési követelmények kritériumonként fel vannak tüntetve.

Amennyiben a kérelmezőnek a kritériumoknak való megfelelést tanúsító nyilatkozatokat, dokumentációt, elemzéseket, vizsgálati jegyzőkönyveket vagy egyéb bizonyítékokat kell benyújtania, akkor ezt úgy kell érteni, hogy azok származhatnak a kérelmezőtől és/vagy beszállítójától (beszállítóitól) és/vagy adott esetben az ő beszállítójától (beszállítóitól) és így tovább.

A vizsgálatokat lehetőség szerint olyan laboratóriumoknak kell elvégezniük, amelyek megfelelnek az EN ISO 17025 vagy azzal egyenértékű szabvány általános követelményeinek.

Adott esetben az egyes kritériumoknál megadott vizsgálati módszerektől eltérő vizsgálati módszerek is alkalmazhatók, ha a kérelmet elbíráló illetékes testület elfogadja azok egyenértékűségét.

Az I. függelék a mosó- és tisztítószer-összetevők adatbázisára (DID-jegyzék) való hivatkozásokat tartalmaz, amely a mosószer-készítményekben leggyakrabban használt összetevőket ismerteti. Ez a jegyzék szolgál alapul a kritikus hígítási térfogat értékének kiszámításához és az összetevők biológiai lebonthatóságának értékeléséhez. A DID-jegyzékben nem szereplő anyagok tekintetében útmutatást adunk a szükséges értékek kiszámításához vagy extrapolálásához. A DID-jegyzék naprakész változata a Bizottság uniós ökocímkével foglalkozó weboldalán, illetve az egyes illetékes testületek honlapjain érhető el.

Adott esetben az illetékes testületek további igazoló dokumentumokat kérhetnek, illetve független ellenőrzéseket végezhetnek.

b) Méréshatárok

Az ökológiai kritériumokat az anyag minden olyan összetevőjének teljesítenie kell, amely a készítményben több mint 0,010 tömegszázalékban van jelen.

A tartósítószereknek, színezékeknek és illatanyagoknak koncentrációjuktól függetlenül meg kell felelniük a kritériumoknak, kivéve a tilalom vagy korlátozás hatálya alá eső anyagokra és keverékekre vonatkozó 4.b) kritériumot.

Alapanyagnak tekintendő a termék minden összetevője, tehát az adalékanyagok (például a tartósító- és stabilizálószerek) is. A késztermékben 0,010 tömegszázalékot meghaladó koncentrációban jelen levő, nyersanyag-előállításból származó szennyeződésekkel szemben szintén követelmény a kritériumoknak való megfelelés.

Ha a csomagoláson külön adagolási utasítás található az előmosással és az utómosással kapcsolatban (a normál egyszeri mosáson felül), az ökológiai kritériumokat a teljes dózisra (előmosás + mosás) vonatkozóan kell teljesíteni.

Ha a termék vízben oldódó fóliával van bevonva, amelyet a mosáshoz nem kell eltávolítani, a fóliát termékösszetevőnek kell tekinteni minden kritérium esetében.

2. Funkcionális egység

E termékcsoport funkcionális egysége g/mosás kg-ban van kifejezve (gramm a mosott ruha kilogrammjaként).

3. Referenciaadag

Az intenzív tisztító hatású és színkímélő mosószerekre vonatkozó ökológiai kritériumok számításakor és a mosási teljesítmény vizsgálatakor a gyártó által a fogyasztók számára a 2,5 mmol CaCO3/l vízkeménységhez és "átlagosan szenynyezett" textíliákhoz ajánlott adag számít referenciaadagnak. Intenzív tisztító hatású és színkímélő mosószerek esetében ez a mosógép egy, 4,5 kg-os (száraz textília) töltetéhez szükséges adagra vonatkozik.

Kímélő mosószerek esetében a gyártó által a fogyasztók számára a 2,5 mmol CaCO3/l vízkeménységhez és "enyhén szennyezett" textíliákhoz ajánlott adag számít referenciaadagnak az ökológiai kritériumok számításakor és a mosási teljesítmény vizsgálatakor. Kímélő mosószerek esetében ez a mosógép egy, 2,5 kg-os (száraz textília) töltetéhez szükséges adagra vonatkozik.

Ha a gyártó a fentiektől eltérő nagyságú mosási töltetekhez is ajánl adagolást, az ökológiai kritériumokkal összefüggő számításokhoz felhasznált referenciaadagnak meg kell felelnie az átlagos mosási töltetnek. Ha a 2,5 mmol CaCO3/l vízkeménység azokban a tagállamokban, ahol a mosószert forgalmazzák, nem releváns, akkor a kérelmező határozza meg a referenciaként használt adagot.

A 2. funkcionális egység és a 3. referenciaadag értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó követelmények: Az illetékes testülethez be kell nyújtani a termék teljes összetételének ismertetését, megadva a kereskedelmi megnevezést, a kémiai nevet, a CAS-számot, a DID-számot ( *1 ), az alapanyagok vízzel és víz nélkül mért összmennyiségét és az összes alapanyag funkcióját (koncentrációtól függetlenül). Mellékelni kell továbbá az adagolásról szóló gyártói ajánlást tartalmazó grafika egy mintapéldányát.

Az egyes összetevők biztonsági adatlapját az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 1 ) előírásainak megfelelően szintén el kell juttatni az illetékes testülethez.

A DID-jegyzék az Európai Bizottság uniós ökocímkével foglalkozó weboldalán érhető el: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/did_list_en.htm

AZ UNIÓS ÖKOCÍMKE HASZNÁLATÁNAK KRITÉRIUMAI

1. kritérium - adagolási követelmények

Az adag az ajánlott adag g/mosás kg-ban (mosópor/mosótabletta) vagy ml/mosás kg-ban (folyékony mosószer) kifejezett értékének felel meg. A 2,5 mmol CaCO3/l vízkeménységhez és "átlagosan szennyezett" textíliákhoz (intenzív tisztító hatású és színkímélő mosószerek), illetve "enyhén szennyezett" textíliákhoz (kímélő mosószerek) ajánlott adagot kell használni.

Az adag nem haladhatja meg az alábbi mennyiségeket:

TerméktípusAdag: mosópor/mosótablettaAdag: folyékony mosószer/mosógél
Intenzív tisztító hatású mosószer, színkímélő mosószer17,0 g/mosás kg17,0 ml/mosás kg
Kímélő mosószer17,0 g/mosás kg17,0 ml/mosás kg
Folttisztító (csak előkezelés)2,7 g/mosás kg2,7 ml/mosás kg (1)
(*1) A KHT-számításhoz használandó becsült átlagos adag. A tényleges adag minden mosási töltetnél a foltok számának függvénye. Az adag körülbelül 2 ml alkalmazásonként, 4,5 kg mosási töltetenként 6 alkalmazással számolva (folyékony folttisztító esetében).

Ha mind az előmosásra, mind az utómosásra vonatkozó ajánlások alkalmazandók, az ajánlott adag összmennyiségének (előmosás + utómosás) az adagolás maximális szintjén belül kell maradnia.

Értékelés és ellenőrzés: a teljes késztermék címkével vagy az adagolási utasítást tartalmazó grafikával együtt. Az összes termék esetében meg kell határozni a sűrűséget (g/ml) (vagy a csomagoláson, vagy a biztonsági adatlapon).

2. kritérium - Vízi szervezetekre gyakorolt mérgező hatás: kritikus hígítási térfogat (KHT)

A termék kritikus hígítási térfogata (KHTkrónikus) nem haladhatja meg az alábbi határértékeket:

TerméktípusKHTkrónikus
Intenzív tisztító hatású mosószer, színkímélő mosószer (minden változatban)35 000 l/mosás kg
Kímélő mosószer (minden változatban)20 000 l/mosás kg
Folttisztító (csak előkezelés)3 500 l/mosás kg (1)
(*1) A KHT határértékének alapja körülbelül 2 ml-es adag alkalmazásonként, 4,5 kg mosási töltetenként 6 alkalmazással számolva folyékony folttisztító esetében. A por vagy paszta kiszerelésű termékeknek ugyanezen KHT-határértékeknek kell megfelelniük.

A kritikus hígítási térfogat toxicitását (KHTkrónikus) a termék minden egyes összetevőjére (i) vonatkozóan a következő egyenlet segítségével kell kiszámítani:

ahol:

tömeg (i) = az összetevő tömege ajánlott adagonként

LT = lebonthatósági tényező

TT = az anyagnak a DID-jegyzékben megadott krónikus toxicitási tényezője.

A KHT-számításba bele kell venni a termékek tartósítószer-, színezék- és illatanyag-tartalmát, még abban az esetben is, ha töménységük nem éri el a 0,010 %-ot (100 ppm).

Értékelés és ellenőrzés: a termék KHTkrónikus értékének kiszámítása. A KHT értékének kiszámításához táblázat tölthető le az Európai Bizottság uniós ökocímkével foglalkozó weboldaláról.

Az LT és a TT paraméterek értékeit a mosó- és tisztítószer-összetevők adatbázisa (DID-jegyzék) alapján kell meghatározni. Ha egy anyag nem szerepel a DID-jegyzékben, a paramétereket a DID-jegyzék B. részének iránymutatásai alapján kell kiszámítani, mellékelve az összes kapcsolódó dokumentációt.

3. kritérium - a szerves tartalom biológiai lebonthatósága

A termék aerob úton biológiailag (gyorsan) nem lebontható (aNBO) és/vagy anaerob módon biológiailag nem lebontható (anNBO) szervesanyag-tartalma nem haladhatja meg az alábbi határértékeket:

aNBO

TerméktípusaNBO, mosóporaNBO, folyékony mosószer/mosógél
Intenzív tisztító hatású mosószer
Színkímélő mosószer
1,0 g/mosás kg0,55 g/mosás kg
Kímélő mosószer0,55 g/mosás kg0,30 g/mosás kg
Folttisztító (csak előkezelés) (1)0,10 g/mosás kg0,10 g/mosás kg
(*1) Az aNBO határértékének alapja körülbelül 2 ml-es adag alkalmazásonként, 4,5 kg mosási töltetenként 6 alkalmazással számolva folyékony folttisztító esetében.

anNBO

TerméktípusanNBO, mosóporanNBO, folyékony mosószer/mosógél
Intenzív tisztító hatású mosószer
Színkímélő mosószer
1,3 g/mosás kg0,70 g/mosás kg
Kímélő mosószer0,55 g/mosás kg0,30 g/mosás kg
Folttisztító (csak előkezelés) (1)0,10 g/mosás kg0,10 g/mosás kg
(*1) Az anNBO határértékének alapja körülbelül 2 ml-es adag alkalmazásonként, 4,5 kg mosási töltetenként 6 alkalmazással számolva folyékony folttisztító esetében.

Értékelés és ellenőrzés: a termék aNBO és anNBO értékének kiszámítása. Az aNBO és az anNBO értékének kiszámításához táblázat tölthető le az Európai Bizottság uniós ökocímkével foglalkozó weboldaláról.

A kérelmezőnek hivatkoznia kell a DID-jegyzék adataira. A DID-jegyzékben nem szereplő összetevőkre vonatkozóan a szakirodalom, egyéb források vagy hiteles vizsgálati eredmények alapján kell igazolni az aerob vagy anaerob biológiai lebonthatóságot. Lásd az I. függeléket.

A tetraacetil-etiléndiamin (TAED) anaerob úton biológiailag lebonthatónak minősül.

4. kritérium - Tilalom vagy korlátozás hatálya alá eső anyagok és keverékek

a) Tilalom hatálya alá eső, meghatározott összetevők

A következő összetevőket a termék nem tartalmazhatja sem közvetlenül az összetétel részeként, sem az összetételt alkotó bármely készítmény részeként:

- Foszfátok,

- EDTA (etilén-diamin-tetraecetsav),

- Nitropézsmák és policiklusos pézsmák.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmező szabályszerűen kitöltött és aláírt megfelelőségi nyilatkozatot nyújt be.

b) Veszélyes anyagok és keverékek

Az uniós ökocímkéről szóló 66/2010/EK rendelet 6. cikkének (6) bekezdése értelmében a termék része vagy egésze nem tartalmazhat olyan anyagokat és keverékeket, amelyek kimerítik az 1272/2008/EK rendelet alábbiakban meghatározott veszélyességi osztályainak vagy kategóriáinak feltételeit, illetve az 1907/2006/EK rendelet 57. cikkében említett anyagokat.

Figyelmeztető mondatok felsorolása:

A GHS szerinti figyelmeztető mondatok (1)Uniós figyelmeztető mondat (2)
H300 Lenyelve halálos.R28
H301 Lenyelve mérgező.R25
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.R65
H310 Bőrrel érintkezve halálos.R27
H311 Bőrrel érintkezve mérgező.R24
H330 Belélegezve halálos.R23/26
H331 Belélegezve mérgező.R23
H340 Genetikai károsodást okozhat.R46
H341 Feltételezhetően genetikai károsodást okozhat.R68
H350 Rákot okozhat.R45
H350i Belélegzéssel rákot okozhat.R49
H351 Feltehetően rákot okoz.R40
H360F Károsíthatja a termékenységet.R60
H360D: Károsíthatja a születendő gyermeket.R61
H360FD Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket.R60/61/60-61
H360Fd Károsíthatja a termékenységet vagy feltehetően károsítja a születendő gyermeket.R60/63
H360Df Károsíthatja a születendő gyermeket vagy feltehetően károsítja a termékenységet.R61/62
H361f Feltehetően károsítja a termékenységet.R62
H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.R63
H361fd Feltehetően károsítja a termékenységet. Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.R62-63
H362 A szoptatott gyermeket károsíthatja.R64
H370 Károsítja a szerveket.R39/23/24/25/26/27/28
H371 Károsíthatja a szerveket.R68/20/21/22
H372 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket.R48/25/24/23
H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.R48/20/21/22
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.R50
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.R50-53
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.R51-53
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.R52-53
H413 Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra.R53
EUH059 Veszélyes az ózonrétegre.R59
EUH029 Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek.R29
EUH031 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.R31
EUH032 Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek.R32
EUH070 Szembe kerülve mérgező.R39-41
Túlérzékenységet kiváltó anyagok
H334 Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.R42
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.R43
(1) Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).
(2) Az Európai Parlament és a Tanács 2006/121/EK irányelve és a módosított 1999/45/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv szerint a REACH rendelethez igazított 67/548/EGK tanácsi irányelv.

Ez a kritérium a 0,010 %-nál nagyobb koncentrációban jelen lévő valamennyi összetevőre vonatkozik, a tartósítószereket, színezékeket és illatanyagokat is beleértve.

A fenti követelmény teljesítése alól mentesülnek azok az anyagok és keverékek, amelyek jellemzői a feldolgozás hatására olyan mértékben módosulnak (például biológiailag már nem vehetők fel vagy vegyileg megváltoznak), hogy az esetükben azonosított veszélyek már nem állnak fenn.

Eltérések: e kritérium teljesítése alól az alábbi anyagok és keverékek kifejezett mentességet élveznek:

SzubtilizinH400: Nagyon mérgező a vízi élővilágraR50
H411: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okozR50-53
Felületaktív anyagok teljes koncentrációja < 25 % a végtermékbenH400: Nagyon mérgező a vízi élővilágraR50
Felületaktív anyagok teljes koncentrációja < 25 % a végtermékben (1)H412: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okozR52-53
Tartósításhoz használt biocidok (2)H410: Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okozR50-53
H411: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okozR51-53
H412: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okozR52-53
IllatanyagokH412: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okozR52-53
Enzimek (3)H334: Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket és nehéz légzést okozhatR42
H317: Allergiás bőrreakciót válthat kiR43
Fehérítőszer-katalizátorok (3)H334: Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket és nehéz légzést okozhatR42
H317: Allergiás bőrreakciót válthat kiR43
Az NTA az MGDA és a GLDA szennyeződéseként (4)H351: Feltehetően rákot okozR40
Optikai fehérítők (csak intenzív tisztító hatású mosószer esetében)H413: Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágraR53
(*1) Az eltérés akkor alkalmazható, ha ezek könnyen lebomlók és anaerob módon lebonthatók.
(*2) A 4. kritérium e) pontja említi. Az eltérés akkor alkalmazható, ha a biocid bioakkumulációs potenciálját < 3,0 log Pow (az oktanol/víz megoszlási együttható logaritmusa) jellemzi, vagy a kísérleti úton meghatározott biokoncentrációs tényező ≤ 100.
(*3) A stabilizálószereket és a készítmények más segédanyagait is beleértve.
(*4) A nyersanyag kevesebb mint 1,0 %-ában, amennyiben a késztermékben az összkoncentráció 0,10 % alatt marad.

Értékelés és ellenőrzés: az illetékes testületet a kérelmezőnek tájékoztatnia kell a termék pontos összetételéről. A kérelmezőnek emellett be kell nyújtania egy nyilatkozatot az említett kritériumnak való megfelelésről a kapcsolódó dokumentációval együtt, amelynek részét képezik például az anyagbeszállítók megfelelőségi nyilatkozatai és a kérdéses anyagok és keverékek biztonsági adatlapjainak egy-egy példánya.

Az eltérésben szereplő, a H412-es veszélyességi osztályokba való sorolás feltételeit teljesítő felületaktív anyagok vonatkozásában a kérelmezőnek be kell nyújtania a lebonthatóságukra vonatkozó dokumentációt a DID-jegyzékre való hivatkozással. A DID-jegyzékben nem szereplő felületaktív anyagok esetében a szakirodalom vagy egyéb források megfelelő információira vagy hiteles vizsgálati eredményekre kell hivatkozni, az I. függelékben meghatározottak szerint.

c) Az 1907/2006/EK rendelet 59. cikkének (1) bekezdése szerint felsorolt anyagok

Nem engedélyezhető eltérés a 66/2010/EK rendelet 6. cikkének (6) bekezdésében említett tilalom alól a keverékekben 0,010 %-nál nagyobb koncentrációban jelen levő azon anyagok esetében, amelyek a kockázatok szempontjából különösen aggályos vegyi anyagoknak minősülnek, és amelyek szerepelnek az 1907/2006/EK rendelet 59. cikkében említett jegyzékben.

Értékelés és ellenőrzés: a kockázatok szempontjából különösen aggályosnak minősített és az 1907/2006/EK rendelet 59. cikke szerinti jelöltlistán szereplő vegyi anyagok jegyzéke itt olvasható: http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

A jegyzékre hivatkozni kell a kérelmezés napján. Az illetékes testületet a kérelmezőnek tájékoztatnia kell a termék pontos összetételéről. A kérelmezőnek emellett be kell nyújtania egy nyilatkozatot az említett kritériumnak való megfelelésről a kapcsolódó dokumentációval együtt, amelynek részét képezik például az anyagbeszállítók megfelelőségi nyilatkozatai és a kérdéses anyagok és keverékek biztonsági adatlapjainak egy példánya.

d) Korlátozás hatálya alá eső összetevők - illatanyagok

A termékhez illatanyagként hozzáadott valamennyi összetevőt a Nemzetközi Illatanyag-ipari Szövetség (IFRA) eljárási kódexének megfelelően kell gyártani és kezelni. A kódex az IFRA honlapján érhető el: http://www.ifraorg.org

A gyártónak be kell tartania az IFRA ajánlásait a tilalomra és korlátozott mértékű felhasználásra, valamint az anyagtisztasági követelményekre vonatkozóan.

Anyagonként nem haladhatja meg a 0,010 %-os (100 ppm) töménységet azon illatanyagok mennyisége, amelyek a mosó- és tisztítószerekről szóló 648/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. mellékletében meghatározott tájékoztatási követelmény hatálya alá tartoznak és amelyek felhasználását nem zárja ki eleve a 4.b) kritérium, illetve amelyek nem tartalmaznak egyéb, a H317/R43 (Allergiás bőrreakciót válthat ki) és/vagy a H334/R42 (Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat) figyelmeztető mondatokkal jellemezhető illatanyagokat.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmező megfelelően aláírt megfelelőségi nyilatkozatot köteles benyújtani, amelyben feltünteti a termékben felhasznált illatanyagok mennyiségét. A kérelmezőnek ezenkívül mellékelnie kell az illatszergyártó nyilatkozatát az illatszerekben lévő mindazon anyagok tartalmáról, amelyek szerepelnek a 76/768/EGK tanácsi irányelv III. mellékletének első részében, feltüntetve azon (egyéb) anyagok mennyiségét is, amelyekre az H317/R43 és/vagy az H334/R42 figyelmeztető mondat érvényes.

e) Biocidok

i. A termék biocidokat kizárólag tartósítás céljából, és csak az e célnak megfelelő mennyiségben tartalmazhat. Ez nem vonatkozik a felületaktív anyagokra, amelyeknek szintén lehetnek biocid tulajdonságaik.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmezőnek be kell nyújtania a hozzáadott tartósítószerekre vonatkozó anyagbiztonsági adatlapok egy-egy példányát, valamint a termékben alkalmazott koncentrációjukra vonatkozó pontos adatokat. A tartósítószer gyártójának vagy beszállítójának meg kell adnia a termék tartósításához szükséges mennyiségre vonatkozó információkat (például immunpróba vagy egyéb hasonló teszt eredményeit).

ii. Tilos a csomagoláson vagy bármely egyéb tájékoztató anyagban azt állítani, illetve azt sugalmazni, hogy a termék mikrobaölő hatású.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmezőnek az illetékes testülethez be kell nyújtani az egyes csomagolástípusokon szereplő szövegeket és a csomagolás tervét, és/vagy valamennyi különböző csomagolás egy-egy példányát.

5. kritérium - Csomagolási követelmények

a) Tömeg/hasznosság arány (THA)

A termék tömeg/hasznosság aránya (THA) nem haladhatja meg a következő értékeket:

TerméktípusTHA
Mosóporok1,2 g/mosás kg
Egyéb mosószerek (pl. folyékony mosószerek, mosógélek, mosótabletták, mosókapszulák)1,5 g/mosás kg

A THA értékét kizárólag az elsődleges csomagolásra vonatkozóan kell kiszámítani (amelybe beletartoznak a kupakok, dugók, kézi pumpák és permetszórók), mégpedig az alábbi képlet segítségével:

ahol:

Ti

=

(i) csomagolóelem tömege (g), címkével együtt számítva, ha van.

Hi

=

a nem újrahasznosított (primer) anyagok tömege (g) az (i) csomagolóelemben. Ha a csomagolóelemben az újrahasznosított anyagok aránya 0 %, akkor Hi = Ti.

Di

=

(i) csomagolóelem funkcionális egységeinek száma. Egy funkcionális egység = adagolás g/mosás kg-ban.

ri

=

újrahasznosítási szám, vagyis az a szám, ahányszor (i) csomagolóelemet ugyanarra a célra felhasználták visszaváltási vagy utántöltési rendszer alkalmazásával. Alaphelyzetben r értéke 1 (= nincs újrahasznosítás), ennél csak akkor lehet magasabb értékkel számolni, ha a kérelmező dokumentumokkal tudja igazolni, hogy a csomagolóelemet azonos célra újra felhasználja.

Kivételek:

E követelmény alól mentesül a legalább 80 %-ban újrahasznosított anyagokat tartalmazó műanyag/papír/karton csomagolás.

A csomagolás újrahasznosítottnak minősül, ha alapanyaga a csomagolásgyártók forgalmazási szakaszából vagy a fogyasztói szakaszból származik. Nem tekintendő újrahasznosítottnak az a nyersanyag, amely a csomagolásgyártók saját termelési eljárásainak ipari hulladékaiból áll.

Értékelés és ellenőrzés: a termék THA-értékének kiszámítása alapján. A számításhoz táblázat tölthető le az Európai Bizottság uniós ökocímkével foglalkozó weboldaláról. A kérelmezőnek be kell számolnia a csomagolás újrahasznosítottanyag-tartalmáról. Az utántöltő csomagolás elismertetéséhez a kérelmezőnek és/vagy a kiskereskedőnek dokumentumokkal kell igazolnia, hogy az utántöltő egységek kereskedelmi forgalomban vannak/lesznek.

b) Műanyag csomagolóanyagok

Műanyag csomagolóként csak akkor használhatók ftalátok, ha azokról a kérelem benyújtásának időpontjában már készült kockázatelemzés, és annak alapján esetükben nem alkalmazandó a 4.b) kritériumban felsorolt valamely veszélyességi besorolás (vagy az ott felsorolt figyelmeztető mondatok kombinációi).

c) Műanyag csomagolóanyagok címkézése

Az újrahasznosításra szánt csomagolás különböző részeinek azonosítása érdekében az elsődleges csomagolás műanyag részeit a 6120-as DIN-szabvány 2. részének vagy az azzal egyenértékű követelményeknek megfelelően kell jelölni. A kupakok és pumpák mentesülnek ezen követelmény alól.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmező szabályszerűen kitöltött és aláírt megfelelőségi nyilatkozatot nyújt be.

6. kritérium - Mosási teljesítmény (használatra való alkalmasság)

A terméknek teljesítenie kell a mosószerek uniós ökocímkéjének odaítéléséhez szükséges teljesítményvizsgálatában az adott terméktípusra vonatkozóan meghatározott teljesítménykövetelményeket. A teljesítményvizsgálat legutolsó változata az alábbi weboldalon érhető el: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/laundry_detergents_en.htm

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmezőnek olyan vizsgálati jelentést kell benyújtania, amely igazolja, hogy a termék megfelel az e vizsgálatban meghatározott minimumkövetelményeknek.

7. kritérium - Pontérték

a) Intenzív tisztító hatású mosószerek és színkímélő mosószerek

Az alábbi mátrix alapján legalább 3 pontot el kell érni. Hideg mosási hőmérsékleten hatásos termékek esetében a maximálisan adható pontszám 8, alacsony mosási hőfokon hatásos termékeknél 7, egyéb termékeknél pedig 6.

HőfokjellemzőkHideg mosási hőmérsékleten hatásos termékek (igazolt mosási teljesítmény ≤ 20 °C-on)2P
Alacsony mosási hőfokon hatásos termékek (igazolt mosási teljesítmény 20 °C és 30 °C között)1P
Maximális adagMaximális adag ≤ 14 g/mosás kg (mosópor, mosótabletta) vagy ≤ 14 ml/mosás kg (folyékony mosószer, mosógél)2P
Maximális adag ≤ 16 g/mosás kg (mosópor, mosótabletta) vagy ≤ 16 ml/mosás kg (folyékony mosószer, mosógél)1P
KHTKHTkrónikus < 25 000 l/mosás kg2P
KHTkrónikus25 000 –30 000 l/mosás kg1P
aNBOaNBO ≤ a határérték 75 %-a1P
anNBOanNBO ≤ a határérték 75 %-a1P
Az uniós ökocímke használatához előírt minimális pontszám3P

b) Kímélő mosószerek

Az alábbi mátrix alapján legalább 3 pontot el kell érni. Hideg mosási hőmérsékleten hatásos termékek esetében a maximálisan adható pontszám 8, alacsony mosási hőfokon hatásos termékeknél 7, egyéb termékeknél pedig 6.

HőfokjellemzőkHideg mosási hőmérsékleten hatásos termékek (igazolt mosási teljesítmény ≤ 20 °C-on)2P
alacsony mosási hőfokon hatásos termékek (igazolt mosási teljesítmény 20 °C és 30 °C között)1P
Maximális adagMaximális adag ≤ 14 g/mosás kg (mosópor, mosótabletta) vagy ≤ 14 ml/mosás kg (folyékony mosószer, mosógél)2P
Maximális adag ≤ 16 g/mosás kg (mosópor, mosótabletta) vagy ≤ 16 ml/mosás kg (folyékony mosószer, mosógél)1P
KHTKHTkrónikus < 15 000 l/mosás kg2P
KHTkrónikus15 000 –18 000 l/mosás kg1P
aNBOaNBO ≤ a határérték 75 %-a1P
anNBOanNBO ≤ a határérték 75 %-a1P
Az uniós ökocímke használatához előírt minimális pontszám3P

Értékelés és ellenőrzés: a termék fentiek alapján meghatározott összpontszáma alapján. A számításhoz táblázat tölthető le az Európai Bizottság uniós ökocímkével foglalkozó weboldaláról.

8. kritérium - Fogyasztói információk

a) Adagolási útmutató

Az ajánlott adagokat "átlagosan" és "erősen" szennyezett textíliákhoz és a felhasználási hely szerinti országok esetében érvényes különböző vízkeménységi tartományokhoz kell megadni, a mosótöltet tömegének megfeleltetve. (Folttisztítókra ez nem vonatkozik.)

A legalacsonyabb vízkeménységi tartományhoz (lágy), "átlagos szennyezettséghez" és a legmagasabb vízkeménységi tartományhoz (kemény), "erős szennyezettséghez" ajánlott adagok között legfeljebb kétszeres lehet a különbség. (Folttisztítókra ez nem vonatkozik.)

A mosási teljesítmény vizsgálatához és az összetevőkre vonatkozó ökológiai kritériumoknak való megfelelés értékeléséhez használt referenciaadagnak meg kell egyeznie a termék csomagolásán az "átlagos szennyezettséghez" és a 2,5 mmol CaCO3/l vízkeménységhez ajánlott adaggal.

Ha az ajánlásban csak 2,5 mmol CaCO3/l-nél alacsonyabb vízkeménység szerepel, akkor az "átlagos szennyezettséghez" ajánlott maximális adagnak kisebbnek kell lennie a teljesítményvizsgálat során használt referenciaadagnál (2,5 mmol CaCO3/l-es vízkeménység).

b) A csomagoláson feltüntetett információk

Az alábbi (vagy ennek megfelelő) mosási ajánlást kell feltüntetni - az előkezelő folttisztítók kivételével - az e termékcsoporton belüli, uniós ökocímkével ellátott minden termék csomagolásán. Az ajánlás lehet szöveges és ábrás is:

"- A lehető legalacsonyabb hőmérsékleten mosson

- Mindig töltse meg teljesen a mosógépet

- Az adagot a szennyezettségnek és a vízkeménységnek megfelelően válassza meg, kövesse az adagolási utasításokat

- Ha allergiás a házi porra, az ágyneműt mindig 60 °C-on mossa. Fertőző betegség esetén szintén növelje 60 °C-ra a mosási hőmérsékletet.

Ha ezt az uniós ökocímkével ellátott terméket az adagolási utasításoknak megfelelően használja, azzal hozzájárul a vízszennyezés, a hulladékképződés és az energiafogyasztás csökkentéséhez."

c) A csomagoláson feltüntetett termékjellemzők

A csomagoláson feltüntetett minden állítást teljesítményvizsgálati eredményekkel vagy egyéb dokumentációval kell alátámasztani (például: hatásosság alacsony mosási hőfokon, különböző jellegű foltok eltávolításának képessége, előnyös tulajdonságok különböző típusú vagy színű textíliák mosásakor, különleges termékjellemzők/a használattal járó előnyök).

- Ha például egy termék a gyártó állítása szerint 20 °C-on is hatékony, hatásossági vizsgálatát ≤ 20 °C-on kell elvégezni (ugyanígy a 30 °C alatti névleges hatásosság esetében).

- Ha egy adott termék a leírása szerint bizonyos folttípusok eltávolításában hatékony, ezt hatásossági vizsgálattal kell igazolni.

d) A csomagoláson feltüntetett információk - a folttisztítókkal szembeni további követelmények

A termék csomagolásán csak olyan jellegű foltok tisztítására lehet hivatkozni, amelyek eltávolítását teljesítményvizsgálat tanúsítja.

Értékelés és ellenőrzés a)-d): a kérelmezőnek a termékcímke egy mintapéldányával és megfelelőségi nyilatkozat benyújtásával kell igazolnia ezen kritérium teljesítését. A terméken szereplő állításokat megfelelő vizsgálati jelentésekkel vagy egyéb kapcsolódó dokumentumokkal kell igazolni.

9. kritérium - Az uniós ökocímkén feltüntetett információ

A termékre címke helyezhető az alábbi szöveggel:

"- Nem gyakorol számottevő hatást a vízi ökoszisztémákra

- Veszélyesanyag-tartalma korlátozott

- Teljesítményét vizsgálati eredmények igazolják."

Az opcionális szöveges címke használatával kapcsolatban az alábbi weboldalon elérhető útmutató szolgál információkkal: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/logos_en.htm

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmezőnek a címke egy mintapéldányát kell benyújtania.

I. függelék

Mosó- és tisztítószer-összetevők adatbázisa (DID-jegyzék)

A DID-jegyzék (A. rész) a mosószer-készítményekben leggyakrabban használt összetevők vízi szervezetekre gyakorolt mérgező hatásáról és biológiai lebonthatóságáról közöl információkat. Feltünteti a mosó- és tisztítószerekben található számos összetevő toxikusságára és biológiai lebonthatóságára vonatkozó adatokat. A jegyzék a teljesség igénye nélkül készült, de a B. részben segítséget nyújt azon anyagok paramétereinek kiszámításához (például a kritikus hígítási térfogat kiszámításához szükséges toxicitási tényező [TT] és lebonthatósági tényező [LT] megadásához), amelyek nem szerepelnek a jegyzékben. A DID-jegyzék általános adatokkal szolgál, a benne felsorolt anyagoknak az uniós ökocímkével megjelölt termékekben való használata pedig nem automatikusan engedélyezett. A DID-jegyzék (A. és B. rész) az Európai Bizottság uniós ökocímkével foglalkozó weboldalán érhető el.

Azon anyagok esetében, amelyekkel kapcsolatban nem áll rendelkezésre adat a vízi szervezetekre gyakorolt mérgező hatásról vagy a lebonthatóságról, hasonló anyagokra alapozott szerkezeti analógiák alapján lehet megállapítani a toxicitási tényezőt és a lebonthatósági tényezőt. Az alkalmazott szerkezeti analógiát az uniós ökocímke használatát engedélyező illetékes testületnek jóvá kell hagynia. Ennek hiányában az alábbi paraméterekre épülő, legkedvezőtlenebb forgatókönyvet kell alapul venni a számításhoz:

A legkedvezőtlenebb esetet szemléltető megközelítés:

Akut toxicitásKrónikus toxicitásLebomlás
ÖsszetevőLC50/EC50BT(akut)TT(akut)NOEC (1)BT(krónikus) (1)TT(krónikus)LTAerobAnaerob
„Név”1 mg/l10 0000,00010,00011PN
(*1) Ha a krónikus toxicitásra vonatkozóan nem áll rendelkezésre megfelelő adat, ezek az oszlopok üresek. Ebben az esetben a TT(krónikus) definíció szerint egyenlő a TT(akut) értékkel.

A gyors biológiai lebonthatóság bizonyítása

A gyors biológiai lebonthatóság vizsgálatára az alábbi módszerek használhatók:

1. 2010. december 1-ig, valamint a 2010. december 1. és 2015. december 1. közötti átmeneti időszakban:

A gyors lebonthatóságra vonatkozó vizsgálatokat a 67/548/EGK irányelvben, különösen annak V.C4. mellékletében részletezett módszereknek, vagy az azokkal egyenértékű OECD 301 A-F vizsgálati módszereknek, vagy az azokkal egyenértékű ISO-vizsgálatoknak megfelelően kell elvégezni.

A 10 napos ablak elve a felületaktív anyagok esetében nem alkalmazandó. A megfelelési szint a 67/548/EGK irányelv V.C4-A és C4-B mellékletében említett vizsgálatok (és az azokkal egyenértékű OECD 301 A és E vizsgálatok, valamint az egyenértékű ISO-vizsgálatok) esetében 70 %, a C4-C, D, E és F vizsgálatok (és az azokkal egyenértékű OECD 301 B, C, D és F vizsgálatok, valamint az egyenértékű ISO-vizsgálatok) esetében pedig 60 %.

2. 2015. december 1-je után, valamint a 2010. december 1. és 2015. december 1. közötti átmeneti időszakban:

Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott vizsgálati módszerek.

Az anaerob biológiai lebonthatóság bizonyítása

Az anaerob biológiai lebonthatóság referenciavizsgálata az EN ISO 11734 szabvány, a 28. sz. ECETOC (1988. június), az OECD 311 vagy más, azokkal egyenértékű vizsgálati módszer, anaerob feltételek és 60 %-os végső lebonthatóság követelménye mellett. A megfelelő anaerob környezetet szimuláló vizsgálati módszerek is használhatók annak dokumentálására, hogy az anaerob feltételek mellett a végső lebonthatóság elérte a 60 %-ot.

Extrapoláció a DID-jegyzékben nem szereplő anyagok esetében

A DID-jegyzékben nem szereplő összetevők esetében az alábbi módszerek használhatók az anaerob biológiai lebonthatóság dokumentálására:

1) Ésszerű extrapoláció: az egy nyersanyagnál kapott vizsgálati eredmények felhasználásával extrapolálható a szerkezetileg rokon felületaktív anyagok végső anaerob lebonthatósága. Amennyiben a DID-jegyzéknek megfelelően egy felületaktív anyagnak (vagy homológok egy csoportjának) az anaerob úton történő biológiai lebonthatósága megerősítést nyert, feltételezhető, hogy egy hasonló típusú felületaktív anyag biológiailag szintén lebontható anaerob úton (például ha a C12-15 A 1-3 EO szulfát [DID-jegyzékszáma: 8] anaerob úton biológiailag lebontható, akkor a C12-15 A 6 EO szulfát anaerob úton történő hasonló biológiai lebonthatósága feltételezhető). Ha egy felületaktív anyag anaerob biológiai lebonthatóságát megfelelő vizsgálati módszer alapján megerősítették, akkor feltételezhető, hogy egy hasonló típusú felületaktív anyag szintén anaerob módon biológiailag lebontható (például az alkil-észter ammóniumsók csoportjába tartozó felületaktív anyagok anaerob biológiai lebonthatóságát megerősítő szakirodalmi adatok felhasználhatók az alkil-lánc(ok)ban észter-kötéseket tartalmazó más kvaterner ammóniumsók hasonló anaerob biológiai lebonthatóságának dokumentálásaként).

2) Szűrővizsgálatok az anaerob biológiai lebonthatóság meghatározására: amennyiben új vizsgálatra van szükség, az EN ISO 11734, a 28. sz. ECETOC (1988. június), az OECD 311 vagy az ezekkel egyenértékű vizsgálati módszert kell alkalmazni.

3) Kisadagos biológiai lebonthatósági vizsgálat: ha új vizsgálatra van szükség, és amennyiben a szűrővizsgálat során kísérleti problémák jelentkeztek (például gátló hatás a vizsgált anyag toxicitása miatt), akkor a vizsgálatot meg kell ismételni a felületaktív anyag kis adagját használva, és a lebomlást 14C-mérésekkel vagy vegyi elemzéssel kell megfigyelni. A kisadagos vizsgálatok az OECD 308 (2000. augusztus) vagy más, ezzel egyenértékű módszer szerint végezhetők.

( *1 ) DID-szám: az adott összetevő száma a DID-jegyzékben (mosó- és tisztítószer-összetevők adatbázisa), amely a 2. és a 3. kritérium teljesítésének megállapításához szolgál alapul. Lásd az I. függeléket.

( 1 ) HL L 396., 2006.12.30., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32011D0264 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32011D0264&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02011D0264-20161116 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02011D0264-20161116&locale=hu

Tartalomjegyzék