32011R0575[1]

A Bizottság 575/2011/EU rendelete ( 2011. június 16. ) a takarmány-alapanyagok jegyzékéről EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 575/2011/EU RENDELETE

(2011. június 16.)

a takarmány-alapanyagok jegyzékéről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányok forgalomba hozataláról és felhasználásáról, az 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 79/373/EGK tanácsi irányelv, a 80/511/EGK bizottsági irányelv, a 82/471/EGK, 83/228/EGK, 93/74/EGK, 93/113/EK és 96/25/EK tanácsi irányelvek és a 2004/217/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 767/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 26. cikke (2) és (3) bekezdésére,

mivel:

(1) A takarmány-alapanyagok jegyzékének létrehozásáról szóló, 2010. március 19-i 242/2010/EU bizottsági rendelettel (2) létrejött a takarmány-alapanyagok jegyzékének első változata. A 96/25/EK irányelv mellékletének B. részében, a 82/471/EGK irányelv mellékletének 2., 3. és 4. oszlopában, valamint a 96/25/EK irányelv melléklete A. részének IV. pontját átvevő glosszáriumban már felsorolt takarmány-alapanyagok jegyzékét tartalmazza.

(2) Az európai takarmány-előállító ágazat illetékes képviselői egyéb érdekeltekkel konzultálva, az illetékes nemzeti hatóságokkal együttműködve és figyelembe véve az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság által kiadott véleményekből leszűrhető tapasztalatokat, illetve a tudományos és technológiai fejlődést, módosításokat dolgoztak ki a 242/2010/EU rendelethez. Ezek a módosítások új bejegyzések felvételére és a meglévők minőségének javítására vonatkoznak.

(3) A Bizottság, miután megvizsgálta a benyújtott módosításokat, és ellenőrizte, hogy a 767/2009/EK rendelet 26. cikkében előírt eljárásnak és feltételeknek megfelelően jártak-e el, egyetért a vizsgálat során módosított változtatásokkal.

(4) Tekintettel a 242/2010/EU rendelethez fűzött módosítások rendkívül nagy számára, a koherencia, egyértelműség és egyszerűsítés érdekében helyénvaló hatályon kívül helyezni és új rendelettel felváltani az említett rendeletet.

(5) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 767/2009/EK rendelet 24. cikkében említett takarmányalapanyag-jegyzék e rendelet mellékletének felel meg.

2. cikk

A 242/2010/EU rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat az e rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. június 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 229., 2009.9.1., 1. o.

(2) HL L 77., 2010.3.24., 17. o.

MELLÉKLET

TAKARMÁNY-ALAPANYAGOK JEGYZÉKE

A. RÉSZ

Általános rendelkezések

(1) A jegyzéket önkéntes alapon használják a takarmányipari vállalkozók. A C. részben felsorolt takarmány-alapanyagok neve azonban kizárólag az érintett bejegyzésre vonatkozó követelményeknek megfelelő takarmány-alapanyagok esetében használható.

(2) A C. részben a takarmány-alapanyagok jegyzékében szereplő valamennyi bejegyzésnek meg kell felelnie a takarmány-alapanyagok felhasználására vonatkozó korlátozásoknak a releváns uniós jogszabályoknak megfelelően. A jegyzékben szereplő takarmány-alapanyagot felhasználó takarmányipari vállalkozóknak gondoskodniuk kell arról, hogy a takarmány-alapanyag megfeleljen a 767/2009/EK rendelet 4. cikkének.

(3) A 183/2005/EK rendelet 4. cikkében említett helyes gyakorlatnak megfelelően a takarmány-alapanyagoknak az előállítási folyamatukból származó vegyi szennyeződésektől és technológiai segédanyagoktól mentesnek kell lenniük, hacsak a jegyzék nem szab meg maximális tartalmat.

(4) A takarmány-alapanyagok botanikai tisztasága legalább 95 % kell, hogy legyen. Az egyéb olajos magvak vagy valamely korábbi előállítási folyamatból származó olajtartalmú gyümölcsök maradványai által előidézett botanikai szennyeződések egyetlen olajos mag- vagy gyümölcstípus esetén sem haladhatják meg a 0,5 %-ot. Ezen általános szabályoktól eltérve külön szintet kell meghatározni a takarmány-alapanyagok jegyzékének C. részében.

(5) A takarmány-alapanyag neve kiegészíthető a B. részben felsorolt feldolgozási módszerek glosszáriumának utolsó oszlopában egy vagy több feldolgozási módszer közhasználatú nevével/minősítésével annak jelölése céljából, hogy a takarmány-alapanyagot alávetették az adott eljárásnak vagy eljárásoknak.

(6) Amennyiben egy takarmány-alapanyag előállítási folyamata eltér a B. részben az eljárások glosszáriumában az adott eljárásra vonatkozóan leírtaktól, az előállítási folyamatot ismertetni kell az érintett takarmány-alapanyag leírásában.

(7) Számos takarmány-alapanyag esetében szinonimák használhatók. E szinonimák a C. részben a takarmány-alapanyagok jegyzékében az érintett takarmány-alapanyagra vonatkozó bejegyzés "név" oszlopában szögletes zárójelben jelennek meg.

(8) A takarmány-alapanyagok jegyzékének C. részében a takarmány-alapanyagok leírásában a "melléktermék" szó helyett a "termék" szó szerepel a piaci helyzet és a takarmányipari vállalkozók által ténylegesen használt nyelvezet tükrözése, valamint a takarmány-alapanyagok kereskedelmi értékének kiemelése céljából.

(9) Egy növény botanikai neve csak a takarmány-alapanyagok jegyzékének C. részében az adott növényre vonatkozó első bejegyzés leírásában szerepel.

(10) A jegyzékben szereplő takarmány-alapanyagok analitikai összetevőinek a címkén való kötelező feltüntetésével annak jelzése a cél, hogy egy bizonyos termék nagy koncentrációban tartalmaz-e egy adott összetevőt, vagy az előállítási folyamat megváltoztatta-e a termék tápértékének jellemzőit.

(11) A 767/2009/EK rendelet 15. cikkének g) pontja az említett rendelet I. mellékletének 6. pontjához kapcsolódva előírja, hogy a címkén fel kell tüntetni a nedvességtartalmat. Az említett rendelet 16. cikke (1) bekezdésének b) pontja a rendelet V. melléklethez kapcsolódva előírja, hogy a címkén fel kell tüntetni az egyéb analitikai összetevőket. Ezenkívül a 767/2009/EK rendelet I. mellékletének 5. pontja előírja, hogy fel kell tüntetni, ha a sósavban oldhatatlan hamu aránya általában meghaladja a 2,2 %-ot, vagy ha egyes takarmány-alapanyagok esetében meghaladja az említett rendelet V. mellékletének vonatkozó szakaszában meghatározott szintet. A takarmány-alapanyagok jegyzékének C. részében azonban néhány bejegyzés eltér ezektől a szabályoktól:

a) A takarmány-alapanyagok jegyzékének C. részében az analitikai összetevők címkén való kötelező feltüntetésének helyébe a 767/2009/EK rendelet V. mellékletének vonatkozó szakaszában meghatározott kötelezően feltüntetendő adatok lépnek.

b) Ha a takarmány-alapanyagok jegyzékének C. részében a "kötelezően feltüntetendő adatok" oszlop üresen marad a 767/2009/EK rendelet V. melléklete vonatkozó szakaszának megfelelően feltüntetendő analitikai összetevőket illetően, akkor ezen összetevők egyikét sem kell feltüntetni a címkén. A sósavban oldhatatlan hamura vonatkozóan azonban, ha a takarmány-alapanyagok jegyzékének C. részében nincs meghatározva a szint, a szintet fel kell tüntetni akkor, ha meghaladja a 2,2 %-ot.

c) Ha a takarmány-alapanyagok jegyzékének C. részében a "kötelezően feltüntetendő adatok" oszlopban egy vagy több konkrét nedvességtartalom van megadva, akkor ezeket a szinteket kell alkalmazni a 767/2009/EK rendelet I. mellékletének 6. pontjában szereplő szintek helyett. A 14 % alatti nedvességtartalmat azonban nem kötelező feltüntetni. Ha az említett oszlopban nincs konkrét nedvességtartalom megadva, akkor a 767/2009/EK rendelet I. mellékletének 6. pontját kell alkalmazni.

(12) A "technikai tisztaság" azt jelenti, hogy egy anyagot olyan ellenőrzött kémiai vagy fizikai eljárás során állítanak elő, mely teljesíti a takarmányokra vonatkozó uniós jogszabályoknak megfelelő követelményeket.

(13) Az a takarmányipari vállalkozó, aki állításként feltünteti, hogy egy takarmány-alapanyag a takarmány-alapanyagok jegyzéke C. részének "leírás" oszlopában feltüntetettekhez képest egyéb tulajdonságokkal is rendelkezik, meg kell, hogy feleljen a 767/2009/EK rendelet 13. cikkének. Ezenkívül a takarmány-alapanyagok különleges táplálkozási célokra is szolgálhatnak a 767/2009/EK rendelet 9. és 10. cikkének megfelelően.

B. RÉSZ

Eljárások glosszáriuma

EljárásFogalommeghatározásKözhasználatú név/minősítés
1Frakcionálás levegővelRészecskék szétválasztása légáram segítségével.Levegővel-frakcionált
2SzelelésEljárás por, finom részecskék és szuszpendált anyagú egyéb részek gabonamagvakról való eltávolítására levegőáramoltatással.(Szeleléssel) tisztított
3ForrázásOlyan eljárás, melynek lényege egy szerves anyag hőkezelése forralással vagy gőzöléssel a természetes enzimek denaturálása, szövetek puhítása, szagok eltávolítása céljából, ezt követően pedig hideg vízbe merítés a főzési folyamat megállítása érdekében.Forrázott
4FehérítésA természetes szín eltávolítása.Fehérített
5HűtésTartósítás céljából a hőmérséklet környezeti hőmérséklet alá – de fagypont fölé – történő csökkentése.Hűtött
6AprításA szemcseméret csökkentése egy vagy több kés felhasználásával.Aprított
7TisztításIdegen anyagok (szennyezőanyagok, pl. kövek) vagy a növény vegetatív részeinek (szalma, héj vagy gyomok levált törmelékeinek) eltávolításaTisztított
8Sűrítés (1)Bizonyos összetevők koncentrációjának növelése víz és/vagy más összetevők eltávolításávalSűrítmény
9KondenzálásEgy gáz halmazállapotú anyag átalakítása folyékony anyaggá.Kondenzált
10FőzésHő alkalmazása a takarmány-alapanyagok fizikai és kémiai jellemzőinek megváltoztatására.Főzött
11ZúzásA szemcseméret csökkentése zúzógép alkalmazásával.Zúzott, zúzás
12Kristályosítás/kristályosodásTisztítás szilárd kristályok folyékony oldatból való kinyerésével. A folyadékban lévő szennyeződéseket általában nem tartalmazza a kristályrács szerkezete.Kristályosodott/kristályosított
13Héjtalanítás (2)Gabonaszemek, magvak, gyümölcsök, diófélék és egyéb termések külső héjának teljes vagy részleges eltávolításaHántolt, hámozott/Héjtalanított, részlegesen hántolt, hámozott/héjtalanított
14HántolásBabok, gabonaszemek és magvak külső héjának általában fizikai úton történő eltávolítása.Hántolt
15Pektin-kivonásPektinek kivonása egy takarmány-alapanyagból.Csökkentett pektin-tartalmú
16SzárításEljárás a nedvesség kivonására.Szárított
17NyálkátlanításEljárás a felületen lévő nyálkaréteg eltávolítására.Nyálkátlanított
18CukormentesítésMono- és diszacharidok kémiai vagy fizikai úton történő teljes vagy részleges eltávolítása melaszból és más, cukortartalmú anyagból.Cukormentes, alacsony cukor-tartalmú
19MéregtelenítésEljárás, melynek során a mérgező szennyezőanyagokat megsemmisítik vagy koncentrációjukat csökkentik.Méregtelenített
20DesztillálásFolyadékok szétválasztása forralással és a lecsapatott gőz külön tárolóba történő összegyűjtésével.Desztillált
21SzárításMesterséges vagy természetes vízelvonás.Szárított (napon vagy mesterségesen)
22SilózásTakarmány-alapanyagok tárolása/tartósítása silóban, lehetőség szerint tartósítószerek hozzáadásával vagy anaerob körülmények alkalmazásával lehetőleg szilázs-adalékanyagokkal.Silózott
23BepárlásA víztartalom csökkentése.Bepárolt
24ExpandálásHőkezelés, melynek során a termék belső víztartalma hirtelen gőzzé alakul, amely a termék feltáródásához vezet.Expandált
25SajtolásOlaj/zsír kivonása sajtolással.Pogácsa/lepény és olaj/zsír
26ExtrahálásBizonyos anyagokból zsír / olaj kivonása szerves oldószerrel, vagy cukor, illetve egyéb, vízben oldódó összetevők kivonása vizes oldószerrel.Extrahált/dara és zsír/olaj, melasz/szelet és cukor vagy egyéb, vízben oldódó összetevők
27ExtrudálásHőkezelés, melynek során a termék belső víztartalma hirtelen gőzzé alakul, amely a termék feltáródásához vezet, majd ezt az anyagot speciális formájú nyíláson eresztik át.Extrudált
28FermentációEljárás, melynek során mikroorganizmusokat (pl. baktériumokat, gombákat vagy élesztőket) állítanak elő vagy használnak fel, hogy elősegítsék az anyagok kémiai összetételének/tulajdonságainak megváltozását.Fermentált
29SzűrésEgy keverékben a folyékony és a szilárd anyagok egymástól való elkülönítése azáltal, hogy a folyadékot porózus közegen vagy membránon juttatják keresztül.Szűrt
30PelyhesítésNedves hőkezelt anyag hengerlése.Pehely
31LisztőrlésSzáraz gabonaszemek szemcseméretének csökkentése és az alkotórészekre (főleg liszt, korpa és takarmányliszt) történő szétválasztás elősegítése.Liszt, korpa (3), takarmányliszt
32FrakcionálásA takarmány-alapanyagok darabjainak elkülönítése szitálással és/vagy légáramoltatással, ami eltávolítja a könnyű héjdarabokat.Frakcionált
33TördelésEljárás, melynek során egy takarmány-alapanyagot darabokra törnek.Tördelt
34Olajban/zsírban sütésEljárás, melynek során egy takarmány-alapanyagot olajban vagy zsírban sütnek.Sütött
35ZselésítésEljárás, melynek során általában zselésítő anyagok felhasználásával zselé, kocsonyaszerű, szilárd anyag képződik, melynek állaga a puhától a keményig terjedhet.Zselésített
36GranulálásTakarmány-alapanyagok kezelése adott granulátum-méret és állag elérése céljából.Granulált
37Darálás, őrlésSzilárd takarmány-alapanyagok szemcseméretének csökkentése száraz vagy nedves eljárással.Darált, őrölt
38HőkezelésMeghatározott körülmények között végrehajtott hőkezelés.Hőkezelt
39HidrogénezésKatalizátor felhasználásával telítetlen gliceridek átalakítása telített gliceridekké (olajokban és zsírokban) vagy szabad zsírsavakká, vagy redukálócukrok átalakítása analóg poliolokká.Hidrogénezett, részlegesen hidrogénezett
40HidrolízisA molekulaméret csökkentése megfelelő vizes, esetleg enzimes vagy savas/lúgos kezeléssel.Hidrolizált
41Elfolyósítás/CseppfolyósításEgy szilárd/gáz halmazállapotú anyag átalakítása folyékony anyaggá.Elfolyosított/Cseppfolyósított
42MállasztásTakarmány-alapanyagok méretének csökkentése mechanikai úton, gyakran víz vagy más folyadékok felhasználásával.Mállasztott
43MalátázásGabonamagvak csírázásának elősegítése azon természetes enzimek aktiválása céljából, melyek a keményítőt erjeszthető szénhidrátokká, a fehérjéket pedig aminosavakká és peptidekké bontják.Malátázott
44OlvasztásSzilárd halmazállapotú anyag átalakítása folyékony halmazállapotúvá hő alkalmazásával.Olvasztott
45MikronizálásEljárás, melynek során egy szilárd anyag szemcseméretét mikrométeres nagyságrendűre csökkentik.Mikronizált
46ForrázásRészleges főzés, rövid ideig tartó forralással.Forrázott
47PasztörizálásKáros mikroorganizmusok elpusztítása céljából meghatározott időre kritikus hőmérsékleten tartás, ezt követően gyors lehűtés.Pasztörizált
48HámozásGyümölcsök és zöldségek héjának/hártyájának eltávolítása.Hámozott
49PelletálásFormázás matricán történő átpréseléssel.Pellet, pelletált
50FényezésHántolt gabona, pl. rizs fényezése forgódob használatával, aminek eredményeképpen fényessé, csillogóvá válnak a gabonaszemek.Fényezett
51ElőzselatinizálásA keményítő módosítása hideg vízben való duzzadásának jelentős javítása céljából.Előzselatinizált (4)
52Préselés, sajtolás (5)Folyadékok (pl. zsír, olaj, víz vagy lé) fizikai eltávolítása szilárd anyagokból.Pogácsa/lepény (olajtartalmú anyagok esetében)
Pép, gyümölcstörköly (gyümölcsök stb. esetében)
Nedves szelet (cukorrépa esetében)
53FinomításSzennyeződések vagy nem kívánt összetevők teljes vagy részleges eltávolítása kémiai/fizikai kezeléssel.Finomított, részlegesen finomított
54PörkölésSzáraz takarmány-alapanyagok hőkezelése emészthetőségük javítása, színképződés fokozása és/vagy a természetes eredetű antinutritív faktorok csökkentése céljából.Pörkölt
55LapkázásA szemcseméret csökkentése a takarmány-alapanyag, pl. gabonamagvak hengerpárok közötti átengedésével.Lapkázott
56Bendővédetté tételEljárás, melynek célja, hogy hő, nyomás, gőz alkalmazásával történő fizikai kezeléssel és e feltételek kombinálásával, és/vagy technológiai segédanyagokkal védje a táplálóanyagokat a bendőben való lebontástól.Bendővédett
57Szitálás / RostálásTakarmány-alapanyagok különböző nagyságú részecskéinek szétválasztása azáltal, hogy a rostá(ko)n juttatják keresztül, miközben rázzák vagy kiöntik azokat.Szitált, rostált
58FölözésEgy folyadék felső úszó rétegének leválasztása mechanikai úton, pl. tejzsír esetében.Fölözött
59SzeletelésTakarmány-alapanyagok lapos szeletekre vágása.Szeletelt
60Merítés / ÁztatásTakarmány-alapanyagok (általában magvak) nedvesítése és puhítása a főzési idő csökkentése, a maghéj könnyebb eltávolítása, a csírázási folyamat aktiválásához szükséges vízfelvétel megkönnyítése, vagy a természetes eredetű antinutritív faktorok koncentrációjának csökkentésére.Áztatott
61Porlasztva szárításEgy folyadék nedvesség-tartalmának csökkentése, amelynek során az anyagból a tömeghez viszonyított felületek arányának növelésére permetet vagy ködöt hoznak létre, amelyre meleg levegőt fúvatnak.Porlasztva szárított
62GőzölésEljárás, melynek során túlnyomásos gőzt használnak hőkezelésre és főzésre az emészthetőség javítása céljából.Gőzölt
63PirításOlajos magvak hevítése száraz hő felhasználásával, a természetes eredetű antinutritív faktorok csökkentése vagy eltávolítása céljából.Pirított
64UltraszűrésFolyadékok szűrése csak kis méretű molekulákat átengedő membránon keresztül.Ultraszűrt

C. RÉSZ

A takarmány-alapanyagok listája

1. Gabonamagvak és azokból nyert termékek

SZÖVEG HIÁNYZIK

2. Olajos magvak, olajtartalmú gyümölcsök és azokból nyert termékek

SzámNévLeírásKötelezően feltüntetendő adatok
2.1.1BabassupogácsaA Babassu (Orbignya fajta) pálmadió sajtolásával előállított olajból származó termék.Nyersfehérje
Nyers zsír
Nyersrost
2.2.1SárgarepcemagA Camelina sativa L. Crantz magja.
2.2.2Sárgarepce, pogácsaOlajgyártásból származó termék, melyet a sárgarepcemag sajtolásával nyernek.Nyersfehérje
Nyers zsír
Nyersrost
2.2.3SárgarepcelisztOlajgyártásból származó termék, melyet a sárgarepce-pogácsa extrahálásával és megfelelő hőkezelésével nyernek.Nyersfehérje
2.3.1KakaóhéjA Theobroma cacao L. szárított és pörkölt babjainak tegumentjei.Nyersrost
2.3.2KakaóhéjKakakóbab-feldolgozásból nyert termék.Nyersrost
Nyersfehérje
2.3.3Kakaóbabliszt, részlegesen hántoltOlajgyártásból származó termék, melyet a Theobroma cacao L. szárított és pörkölt kakaóbabjainak extrahálásával nyernek, és melyből részben eltávolították a héjat.Nyersfehérje
Nyersrost
2.4.1KoprapogácsaOlajgyártásból származó termék, melyet a Cocos nucifera L. kókuszpálma termése szárított magbelének (endospermium) és külső héjának (tegument) sajtolásával nyernek.Nyersfehérje
Nyers zsír
Nyersrost
2.4.2Kopra, hidrolizált pogácsaOlajgyártásból származó termék, melyet a Cocos nucifera L. kókuszpálma termése szárított magbelének (endospermium) és külső héjának (tegument) sajtolásával és enzimes hidrolizálásával nyernek.Nyersfehérje
Nyers zsír
Nyersrost
2.4.3KopralisztOlajgyártásból származó termék, melyet a kókuszpálma termése szárított magbelének (endospermium) és külső héjának (tegument) extrahálásával nyernek.Nyersfehérje
2.5.1GyapotmagA Gossypium ssp. magja, melyről a szőröket eltávolították. Bendővédett lehet.Adott esetben a bendővédetté tétel módszere
2.5.2Gyapotmagdara, részlegesen hántoltOlajgyártásból származó termék, melyet olyan gyapotmag extrahálásával nyernek, melyből a rostokat és a héj egy részét eltávolították.
(Maximális nyersrosttartalom: 22,5 % a szárazanyagban). Bendővédett lehet.
Nyersfehérje
Nyersrost
Adott esetben a bendővédetté tétel módszere
2.5.3GyapotmagpogácsaOlajgyártásból származó termék, melyet a rosttalanított gyapotmag sajtolásával nyernek.Nyersfehérje
Nyersrost
Nyers zsír
2.6.1Földimogyoró-pogácsa, részlegesen hántoltOlajgyártásból származó termék, melyet részlegesen hántolt Arachis hypogaea L. földimogyoró és egyéb Arachis-fajok sajtolásával nyernek.
(Maximális nyersrosttartalom: 16 % a szárazanyagban)
Nyersfehérje
Nyers zsír
Nyersrost
2.6.2Földimogyoró-dara, részlegesen hántoltOlajgyártásból származó termék, melyet részlegesen hántolt földimogyoró-pogácsa extrahálásával nyernek.
(Maximális nyersrosttartalom: 16 % a szárazanyagban)
Nyersfehérje
Nyersrost
2.6.3Földimogyoró-pogácsa, hántoltOlajgyártásból származó termék, melyet hántolt földimogyoró sajtolásával nyernek.Nyersfehérje
Nyers zsír
Nyersrost
2.6.4Földimogyoró-dara, hántoltOlajgyártásból származó termék, melyet hántolt földimogyoró-pogácsa extrahálásával nyernek.Nyersfehérje
Nyersrost
2.7.1KapokpogácsaOlajgyártásból származó termék, melyet a kapok (Ceiba pentadra L. Gaertn.) magvainak sajtolásával nyernek.Nyersfehérje
Nyersrost
2.8.1LenmagA Linum usitatissimum L. len magja (Minimális botanikai tisztaság: 93 %), egész, hengerelt vagy darált. Bendővédett lehet.Adott esetben a bendővédetté tétel módszere
2.8.2LenmagpogácsaOlajgyártásból származó termék, melyet a lenmag sajtolásával nyernek. (Minimális botanikai tisztaság: 93 %)Nyersfehérje
Nyers zsír
Nyersrost
2.8.3LenmagdaraOlajgyártásból származó termék, melyet a lenmagpogácsa extrahálásával és megfelelő hőkezelésével nyernek.
Maximum 1 %-ban integrált magzúzó-finomító üzemből származó derítőföldet, vagy szűrési segédanyagokat tartalmazhat. Bendővédett lehet.
Nyersfehérje
Adott esetben a bendővédetté tétel módszere
2.9.1MustármagkorpaMustár (Brassica juncea L.) gyártásából származó termék. A külső héj frakcióiból és magrészecskékből áll.Nyersrost
2.9.2MustármagdaraIllékony mustárolaj mustármagokból való extrahálásával nyert termék.Nyersfehérje
2.10.1NigermagA Guizotia abyssinica (L.F.) Cass. nigernövény szemtermése.
2.10.2NigermagpogácsaOlajgyártásból származó termék, melyet a nigernövény magvainak sajtolásával nyernek. (Sósavban oldhatatlan hamu: maximum 3,4 %)Nyersfehérje
Nyers zsír
Nyersrost
2.11.1OlajbogyópépOlajgyártásból származó termék, melyet a magrészektől lehetőség szerint megtisztított, sajtolt olajbogyó (Olea europea L.) extrahálásával nyernek.Nyersfehérje
Nyersrost
Nyers zsír
2.12.1PálmamagpogácsaOlajgyártásból származó termék, melyet az Elaeis guineensis Jacq., Corozo oleifera (HBK) L. H. Bailey (Elaeis melanococca auct.) pálma kemény burkától a lehető legnagyobb mértékben megtisztított magbelének sajtolásával nyernek.Nyersfehérje
Nyersrost
Nyers zsír
2.12.2PálmamagdaraOlajgyártásból származó termék, melyet a pálma kemény burkától a lehető legnagyobb mértékben megtisztított magbelének extrahálásával nyernek.Nyersfehérje
Nyersrost
2.13.1TökmagA Cucurbita pepo L. és a Cucurbita nemzetséghez tartozó növények magja.
2.13.2Tökmag, pogácsaOlajgyártásból származó termék, melyet a Cucurbita pepo és a Cucurbita nemzetséghez tartozó növények magvainak sajtolásával nyernek.Nyersfehérje
Nyers zsír
2.14.1Repcemag (10)A Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. repcemag, az indiai Brassica napus L. var. glauca (Roxb.) sarson magja és a Brassica rapa ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. repce magja. Minimális botanikai tisztaság: 94 %. Bendővédett lehet.Adott esetben a bendővédetté tétel módszere
2.14.2Repcemag, pogácsaOlajgyártásból származó termék, melyet a repcemag sajtolásával nyernek. Maximum 1 %-ban integrált magzúzó és finomító üzemekből származó derítőföldet, vagy szűrési segédanyagokat tartalmazhat. Bendővédett lehet.Nyersfehérje
Nyers zsír
Nyersrost
Adott esetben a bendővédetté tétel módszere
2.14.3RepcemagdaraOlajgyártásból származó termék, melyet a repcemagpogácsa extrahálásával és megfelelő hőkezelésével nyernek. Maximum 1 %-ban integrált magzúzó és finomító üzemekből származó derítőföldet, vagy szűrési segédanyagokat tartalmazhat. Bendővédett lehet.Nyersfehérje
Adott esetben a bendővédetté tétel módszere
2.14.4Repcemag, extrudáltEgész repcéből nedves, meleg körülmények közötti kezeléssel és nyomás alatt kinyert termék. Bendővédett lehet.Nyersfehérje
Nyers zsír
Adott esetben a bendővédetté tétel módszere
2.14.5Repcemagból készült fehérjekoncentrátumOlajgyártásból származó termék, melyet a repcemagpogácsa vagy a repcemag fehérjefrakciójának leválasztásával nyernek.Nyersfehérje
2.15.1SáfránymagA Carthamus tinctorius L. sáfrány szemtermése.
2.15.2Sáfránymagliszt, részlegesen hántoltOlajgyártásból származó termék, melyet részlegesen hántolt sáfránymag extrahálásával nyernek.Nyersfehérje
Nyersrost
2.15.3SáfrányhéjSáfránymag hántolása során nyert termék.Nyersrost
2.16.1SzezámmagA Sesamum indicum L. szemtermése.
2.17.1Szezámmag, részlegesen hántoltOlajgyártásból származó termék, melyet a héj egy részének eltávolításával nyernek.Nyersfehérje
Nyersrost
2.17.2SzezámhéjSzezámmag hántolása során nyert termék.Nyersrost
2.17.3SzezámmagpogácsaOlajgyártásból származó termék, melyet a szezámnövény magvainak sajtolásával nyernek. (Sósavban oldhatatlan hamu: maximum 5 %)Nyersfehérje
Nyersrost
Nyers zsír
2.18.1Pirított szója (bab)Megfelelő hőkezelésnek alávetett szójabab (Glycine max. L. Merr.). (Ureáz-aktivitás: maximum 0,4 mg N/g × min.). Bendővédett lehet.Adott esetben a bendővédetté tétel módszere
2.18.2Szója(bab)pogácsaOlajgyártásból származó termék, melyet a szójamag sajtolásával nyernek.Nyersfehérje
Nyers zsír
Nyersrost
2.18.3Szója(bab)daraOlajgyártásból származó termék, melyet szójababból nyernek extrahálás és megfelelő hőkezelés után. (Ureáz-aktivitás: maximum 0,4 mg N/g × min.).
Maximum 1 %-ban integrált magzúzó és finomító üzemekből származó derítőföldet vagy egyéb szűrési segédanyagokat tartalmazhat. Bendővédett lehet.
Nyersfehérje
Nyersrost
ha > 8 % szárazanyagban
Adott esetben a bendővédetté tétel módszere
2.18.4Szója(bab)dara, hántoltOlajgyártásból származó termék, melyet hántolt szójababból nyernek extrahálás és megfelelő hőkezelés után. Maximum 1 %-ban integrált magzúzó és finomító üzemekből származó derítőföldet, vagy szűrési segédanyagokat tartalmazhat. (Ureáz-aktivitás: maximum 0,5 mg N/g × min.). Bendővédett lehet.Nyersfehérje
Adott esetben a bendővédetté tétel módszere
2.18.5Szója(bab)héjSzójabab hántolása során nyert termék.Nyersrost
2.18.6Szójabab, extrudáltSzójababból nedves, meleg körülmények közötti kezeléssel és nyomás alatt kinyert termék. Bendővédett lehet.Nyersfehérje
Nyers zsír
Adott esetben a bendővédetté tétel módszere
2.18.7Szója(bab)fehérje-koncentrátumHántolt, zsírkivont szójababból nyert termék, melyet fermentálásnak vagy második extrahálásnak is alávetnek a nitrogénmentes kivonat mennyiségének csökkentése céljából.Nyersfehérje
2.18.8Szójabab, pép; [Szójababpaszta]Szójabab hántolása során nyert, élelmiszer-készítménynek szánt termék.Nyersfehérje
2.18.9SzójababmelaszA szójabab feldolgozása során nyert termék.Nyersfehérje
Nyers zsír
2.18.10Szójabab-feldolgozás melléktermékeSzójabab-feldolgozás során nyert, szójababból készült élelmiszer-készítménynek szánt termék.Nyersfehérje
2.19.1NapraforgómagA Helianthus annuus L. szemtermése. Bendővédett lehet.Adott esetben a bendővédetté tétel módszere
2.19.2Napraforgómag-pogácsaOlajgyártásból származó termék, melyet napraforgómag sajtolásával nyernek.Nyersfehérje
Nyers zsír
Nyersrost
2.19.3NapraforgódaraOlajgyártásból származó termék, melyet napraforgómag-pogácsa extrahálásával és megfelelő hőkezelésével nyernek. Maximum 1 %-ban integrált magzúzó és finomító üzemekből származó derítőföldet, vagy szűrési segédanyagokat tartalmazhat. Bendővédett lehet.Nyersfehérje
Adott esetben a bendővédetté tétel módszere
2.19.4Napraforgódara, hántoltOlajgyártásból származó termék, melyet a napraforgómag-pogácsa extrahálásával és megfelelő hőkezelésével nyernek, és melyről részben vagy teljes egészében eltávolítják a héjat. Maximum 1 %-ban integrált magzúzó és finomító üzemekből származó derítőföldet, vagy szűrési segédanyagokat tartalmazhat.
(Maximális nyersrosttartalom: 27,5 % a szárazanyagban.)
Nyersfehérje
Nyersrost
2.19.5Napraforgómag-héjNapraforgómag hántolása során nyert termék.Nyersrost
2.20.1Növényi olaj és zsír (11)Növényekből nyert olaj és zsír (kivéve a ricinusnövényből nyert ricinusolajat), lehet nyálkátlanított, finomított és/vagy keményített.Nedvesség, ha > 1 %
2.21.1Nyers lecitinekOlajos magvakból és gyümölcsökből származó nyersolaj keményítése során nyert foszfatidok.
2.22.1KendermagEllenőrzött kendermag (Cannabis sativa L.) az uniós jogszabályoknak megfelelő maximális THC-tartalommal.
2.22.2KenderpogácsaOlajgyártásból származó termék, melyet kendermag sajtolásával nyernek.Nyersfehérje
Nyersrost
2.22.3KenderolajOlajgyártásból származó termék, melyet a kendernövény és -mag sajtolásával nyernek.Nyersfehérje
Nyers zsír
Nyersrost
2.23.1MákmagA Papaver somniferum L. magja.
2.23.2MákdaraOlajgyártásból származó termék, melyet a mákmag extrahálásával nyernek.Nyersfehérje

3. Hüvelyesek magvai és azokból nyert termékek

SzámNévLeírásKötelezően feltüntetendő adatok
3.1.1Bab, pirítottA Phaseolus spp. vagy Vigna spp. megfelelő hőkezelésnek alávetett magvai. Bendővédett lehet.Adott esetben a bendővédetté tétel módszere
3.1.2Babfehérje-koncentrátumKeményítőgyártás során keletkezett folyadékból nyert termék.Nyersfehérje
3.2.1Szentjánoskenyér, szárítottA Ceratonia siliqua L. szentjánoskenyérfa szárított termése.Nyersrost
3.2.3Szentjánoskenyér-hüvely, szárítottA szentjánoskenyérfa összezúzott száraz terméseiből (hüvelyeiből) a magvak eltávolítása után nyert termék.Nyersrost
3.2.4Szárított szentjánoskenyér-dara, mikronizáltA szentjánoskenyérfa szárított terméséből a magvak eltávolítása után mikronizálással nyert termék.Nyersrost
Összes cukor, szacharózban számítva
3.2.5Szentjánoskenyér-csíraA szentjánoskenyérfa magvainak csírája.Nyersfehérje
3.2.6Szentjánoskenyér-csíra, pogácsaOlajgyártásból származó termék, melyet szentjánoskenyér-csíra sajtolásával nyernek.Nyersfehérje
3.2.7Szentjánoskenyérbab(mag)A szentjánoskenyérfa termése.Nyersrost
3.3.1CsicseriborsóA Cicer arietinum L. magja.
3.4.1Ervil (Cicorlencse)Az Ervum ervilia L. magja.
3.5.1GörögszénamagA görögszéna (Trigonella foenum-graecum) magja.
3.6.1GuarlisztA Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub. guarbab magvaiból nyert nyák extrahálása után nyert termék.Nyersfehérje
3.6.2GuarcsíralisztA guarbab mag csírájából a nyák extrahálása után nyert termék.Nyersfehérje
3.7.1LóbabA Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. és var. minuta (Alef.) Mansf. magvai.
3.7.2LóbabpehelyHántolt lóbab gőzölése és lapkázása útján nyert termék.Keményítő
Nyersfehérje
3.7.3Lóbabhéj, [Babhéj]Lóbabmag hántolása során nyert termék, mely elsősorban külső héjakból áll.Nyersrost
Nyersfehérje
3.7.4Lóbab, hántoltLóbabmag hántolása során nyert termék, mely elsősorban babbélből áll.Nyersfehérje
Nyersrost
3.7.5LóbabfehérjeHántolt lóbabból darálás és levegővel való frakcionálás útján nyert termék.Nyersfehérje
3.8.1LencseA Lens culinaris a.o. Medik magja.
3.8.2LencsehéjLencsemag hántolása során nyert termék.Nyersrost
3.9.1Édes csillagfürtAz alacsony keserűmag-tartalmú Lupinus spp. magja.
3.9.2Édes csillagfürt, hántoltHántolt csillagfürtmagok.Nyersfehérje
3.9.3Csillagfürthéj, [csillagfürthéj]Csillagfürtmag hántolása során nyert termék, mely elsősorban külső héjakból áll.Nyersfehérje
Nyersrost
3.9.4CsillagfürtpépCsillagfürt-összetevők extrahálása után nyert termék.Nyersrost
3.9.5Csillagfürt-takarmánylisztCsillagfürtből csillagfürtliszt előállítása során nyert termék. Elsősorban sziklevél(cotyledon)-, kisebb mennyiségben pedig héjrészecskékből állNyersfehérje
Nyersrost
3.9.6CsillagfürtfehérjeKeményítőgyártás során vagy darálás és levegővel való frakcionálás után keletkezett folyadékból nyert termék.Nyersfehérje
3.9.7Csillagfürtfehérje-lisztMagas fehérjetartalmú liszt előállítására irányuló csillagfürt-feldolgozásból származó termék.Nyersfehérje
3.10.1MungóbabA Vigna radiata L. termése.
3.11.1BorsóA Pisum spp. magja. Bendővédett lehet.Adott esetben a bendővédetté tétel módszere
3.11.2BorsókorpaBorsóliszt előállítása során nyert termék. Elsősorban a borsó hántolása és tisztítása során eltávolított héjakból áll.Nyersrost
3.11.3BorsópehelyHántolt borsó gőzölése és lapkázása útján nyert termék.Keményítő
3.11.4BorsódaraBorsódarálás során nyert termék.Nyersfehérje
3.11.5BorsóhéjBorsóból borsódara előállítása során nyert termék. Elsősorban a borsó hántolása és tisztítása során eltávolított héjakból és kisebb mennyiségben endospermiumból áll.Nyersrost
3.11.6Borsó, hántoltHántolt borsómagok.Nyersfehérje
Nyersrost
3.11.7Borsó-takarmánylisztBorsóliszt előállítása során nyert termék. Elsősorban sziklevél(cotyledon)-, kisebb mértékben pedig héjrészecskékből áll.Nyersfehérje
Nyersrost
3.11.8BorsótörmelékRostálás után visszamaradt borsófrakció.Nyersrost
3.11.9BorsófehérjeKeményítőgyártás során vagy darálás és levegővel való frakcionálás után keletkezett, elkülönített folyadékból nyert termék.Nyersfehérje
3.11.10BorsópépA keményítő és a fehérje nedves úton történő extrahálása során a borsóból nyert termék. Elsősorban belső rostból és keményítőből áll.Nedvesség, ha < 70 % vagy > 85 %
Keményítő
Nyersrost
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban
3.11.11BorsóoldatA keményítő és a fehérje nedves úton történő extrahálása során a borsóból nyert termék. Elsősorban oldható fehérjékből és oligoszacharidokból áll.Nedvesség, ha < 60 % vagy > 85 %
Összes cukor
Nyersfehérje
3.11.12BorsórostHántolt borsó darálása és szitálása után extrahálással nyert termék.Nyersrost
3.12.1BükkönyA Vicia sativa L. var sativa és más fajták magja.
3.13.1Szegletes lednek (12)Lathyrus sativus L. megfelelő hőkezelésnek alávetett magja.
3.14.1Monantha (egyvirágú) bükkönyA Vicia monanthos Desf. magja.

4. Gumók, gyökerek és azokból nyert termékek

SZÖVEG HIÁNYZIK

5. Egyéb magvak és gyümölcsök, és azokból nyert termékek

SzámNévLeírásKötelezően feltüntetendő adatok
5.1.1MakkA Quercus robur L. kocsányostölgy, a Quercus petraea (Matt.) Liebl. kocsánytalan tölgy, a Quercus suber L. paratölgy és más tölgyfajok egész termése.
5.1.2Makk, hántoltMakk hántolása során nyert termék.Nyersfehérje
Nyersrost
5.2.1MandulaA Prunus dulcis egész vagy tört termése, héjjal vagy héj nélkül.
5.2.2MandulahéjHántolt mandulamagoknak a magbélről való, fizikai úton történő leválasztása és darálása során nyert mandulahéj.Nyersrost
5.3.1ÁnizsmagA Pimpinella anisum magja.
5.4.1Almapép, szárított; [Almatörköly, szárított]A Malus domesticából származó lé vagy az almabor előállítása során nyert termék. Elsősorban belső pépből és szárított külső héjból álló termék. Lehet csökkentett pektin-tartalmú.Nyersrost
5.4.2Almapép, préselt; [Almatörköly, préselt]Az almalé vagy az almabor előállítása során nyert nedves termék. Elsősorban belső pépből és préselt külső héjból áll. Lehet csökkentett pektin-tartalmú.Nyersrost
5.4.3AlmamelaszPektin almapépből való előállítása után létrejött termék. Lehet csökkentett pektin-tartalmú.Nyersfehérje
Nyersrost
Nyersolajok és -zsírok, ha > 10 %
5.5.1CukorrépamagA cukorrépa magja.
5.6.1HajdinaA Fagopyrum esculentum magja.
5.6.2Hajdinahéj és -korpaA hajdinamagok őrléséből származó termék.Nyersrost
5.6.3Hajdina-takarmánylisztA hajdinaliszt-előállításból származó termék, melyet rostált hajdinából nyernek. Elsősorban endospermium-részecskékből áll, a külső maghéjak finom frakcióival és némi maghulladékkal. Legfeljebb 10 % nyersrostot tartalmaz.Nyersrost
Keményítő
5.7.1VöröskáposztamagA Brassica oleracea var. capitata f. Rubra magja.
5.8.1KanárikölesmagA Phalaris canariensis magja.
5.9.1KöménymagA Carum carvi L. magja.
5.12.1Tört gesztenyeGesztenyeliszt előállítása során nyert termék, mely elsősorban endospermium-részecskékből, finom héjfrakciókból és gesztenye (Castanea spp.)-maradékokból áll.Nyersfehérje
Nyersrost
5.13.1CitruspépA Citrus (L.) spp. citrus gyümölcsének préselése vagy a citruslé előállítása során nyert termék Lehet csökkentett pektin-tartalmú.Nyersrost
5.13.2Citruspép, szárítottA citrus gyümölcsének préselése vagy a citruslé előállítása során nyert, majd megszárított termék. Lehet csökkentett pektin-tartalmú.Nyersrost
5.14.1VörösheremagA Trifolium pratense L. magja.
5.14.2FehérheremagA Trifolium repens L. magja.
5.15.1KávéhéjA Coffea növény hántolt magvaiból nyert termék.Nyersrost
5.16.1BúzavirágmagA Centaurea cyanus L. magja.
5.17.1UborkamagA Cucumis sativus L. magja.
5.18.1CiprusmagA Cupressus L. magja.
5.19.1DatolyaA Phoenix dactylifera L. termése. Lehet szárított.
5.19.2DatolyamagA datolyanövény egész magjai.Nyersrost
5.20.1ÉdesköménymagA Foeniculum vulgare Mill. magja.
5.21.1FügeA Ficus carica L. termése. Lehet szárított.
5.22.1Gyümölcsmag (13)Dió vagy gyümölcs belső, ehető magvaiból álló termék.
5.22.2Gyümölcspép (13)Gyümölcslé és –püré előállítása során nyert termék. Lehet csökkentett pektin-tartalmú.Nyersrost
5.22.3Gyümölcspép, szárított (13)Gyümölcslé és –püré előállítása során nyert, majd megszárított termék. Lehet csökkentett pektin-tartalmú.Nyersrost
5.23.1Kerti zsázsaA Lepidium sativum L. magja.Nyersrost
5.24.1PázsitfűmagA Poaceae, Cyperaceae és Juncaceae családból származó pázsitfűfélék magja.
5.25.1SzőlőmagA szőlőpépből leválasztott szőlőmag, melyből az olajat nem távolították el.Nyers zsír
Nyersrost
5.25.2SzőlőmaglisztA szőlőmagból történő olajextrahálás során nyert termék.Nyersrost
5.25.3Szőlőpép [Szőlőtörköly]Alkohol-extrahálás után gyorsan beszárított szőlőtörköly, melyből a lehető legnagyobb mértékben eltávolították a szár- és magrészeket.Nyersrost
5.26.1MogyoróA Corylus (L.) spp. egész vagy tört termése, héjjal vagy héj nélkül.
5.27.1PektinMegfelelő növényi anyagból extrahált pektin.
5.28.1PerillamagA Perilla frutescens L. (fekete díszcsalán) magja és az őrléséből származó termékek.
5.29.1FenyőmagA Pinus (L.) spp. magja.
5.30.1PisztáciaA Pistacia vera L. termése.
5.31.1ÚtifűmagA Plantago (L.) spp. magja.
5.32.1RetekmagA Raphanus sativus L. magja.
5.33.1SpenótmagA Spinacia oleracea L. magja.
5.34.1BogáncsmagA Carduus marianus L. magja.
5.35.1Paradicsompép [paradicsomtörköly]Paradicsomlé készítése során a Solanum lycopersicum L. paradicsom préselésével nyert termék. Elsősorban paradicsomhéjból és magból állNyersrost
5.36.1CickafarkmagAz Achillea millefolium L. magja.

6. Zöldtakarmány, szálastakarmány, és azokból nyert termékek

SzámNévLeírásKötelezően feltüntetendő adatok
6.1.1MángoldlevélA Beta spp. levele.
6.2.1Gabonanövények (14)Gabonafajták egész növényei vagy részei. Lehet szárított, friss vagy silózott.
6.3.1Gabonaszalma (14)Gabonafélék szalmája.
6.3.2Gabonaszalma, kezelt (14) (15)Gabonaszalma megfelelő kezelésével nyert termékNátrium, ha NaOH-val kezelik
6.4.1LóherelisztTrifolium spp. lóhere szárításával és őrlésével nyert termék. Legfeljebb 20 %-ban tartalmazhat a lóherével egy időben szárított és őrölt lucernát (Medicago sativa L. és Medicago var. Martyn) vagy más zöldtakarmányt.Nyersfehérje
Nyersrost
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban
6.5.1Zöldtakarmányliszt (16) [Fűliszt] (16); [Zöldtiszt] (16)Takarmánynövények szárításával, őrlésével és néhány esetben tömörítésével nyert termék.Nyersfehérje
Nyersrost
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban
6.6.1Fű, mezőn szárított [Széna]Valamennyi fűfajta, mezőn szárítva.Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban
6.6.2Fű, magas hőmérsékleten szárított(Bármilyen fajta) fűből nyert termék, melyet (bármilyen formában) mesterségesen dehidratáltak.Nyersfehérje
Rost
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban
6.6.3Füvek, fűszernövények, hüvelyesek, [zöldtakarmány]Füvekből, hüvelyesekből vagy fűszernövényekből álló friss, silózott vagy szárított szántóföldi növények, melyek közös elnevezése szilázs, szenázs, széna vagy zöldtakarmány.Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban
6.7.1KenderlisztA Cannabis sativa L. szárított leveleiből nyert őrölt liszt.Nyersfehérje
6.7.2KenderrostKender feldolgozásából nyert termék, zöld színű, szárított, rostos.
6.8.1LóbabszalmaLóbab szalmája.
6.9.1LenszalmaA len (Linum usitatissimum L.) szalmája.
6.10.1Lucerna; [Alfalfa]A Medicago sativa L. és Medicago var. Martyn növény vagy annak részei.Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban
6.10.2Lucerna, mezőn szárított; [Alfalfa, mezőn szárított]Lucerna, mezőn szárított.Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban
6.10.3Lucerna, magas hőmérsékleten szárított; [Alfalfa, magas hőmérsékleten szárított]Mesterségesen dehidratált lucerna, bármilyen formában.Nyersfehérje
Nyersrost
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban
6.10.4Lucerna, extrudált; [Alfalfa, extrudált]Alfalfa pellet, melyet extrudáltak.
6.10.5Lucernaliszt; [Alfalfaliszt] (17)Lucerna szárításával és őrlésével nyert termék. Legfeljebb 20 %-ban tartalmazhat a lucernával egy időben szárított és őrölt lóherét vagy más takarmánynövényeket.Nyersfehérje
Nyersrost
Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 3,5 % a szárazanyagban
6.10.6Lucernapogácsa; [Alfalfapogácsa]Lucernából a lé kipréselése után nyert szárított termék.Nyersfehérje
Nyersrost
6.10.7Lucernafehérje-koncentrátum; [Alfalfafehérje-koncentrátum]Centrifugálással szeparált és a fehérje-kicsapatás céljából hőkezelt lucernapréslé frakcióinak mesterséges szárításával nyert termék.Nyersfehérje
Karotin
6.10.8LucernaoldatLucernaléből fehérje extrahálása után nyert termék, lehet szárított.Nyersfehérje
6.11.1KukoricaszilázsA Zea mays L. ssp. mays növény vagy annak részei silózva.
6.12.1BorsószalmaA Pisum spp. szalmája.

7. Egyéb növények, algák, és azokból nyert termékek

SzámNévLeírásKötelezően feltüntetendő adatok
7.1.1Alga (18)Alga, élő vagy feldolgozott, megjelenési formára való tekintet nélkül, beleértve a friss, hűtött vagy fagyasztott algát is.Nyersfehérje
Nyers zsír
Nyershamu
7.1.2Szárított alga (18)Alga szárítása során nyert termék. Ez a termék lehet mosott, a jódtartalom csökkentése céljából.Nyersfehérje
Nyers zsír
Nyershamu
7.1.3Algaliszt (18)Algaolaj-előállításból származó termék, melyet alga extrahálásával nyernek.Nyersfehérje
Nyers zsír
Nyershamu
7.1.4Algaolaj (18)Algaolaj-előállításból származó termék, melyet extrahálással nyernek.Nyers zsír
Nedvesség, ha > 1 %
7.1.5Algakivonat (18); [Algafrakció] (18)Vizes vagy alkoholos algakivonat, mely elsősorban szénhidrátokat tartalmaz.
7.2.6Tengerimoszat lisztMakroalgák, különösen barnamoszat szárításával és aprításával nyert termék. Ez a termék lehet mosott, a jódtartalom csökkentése céljából.Nyershamu
7.3.1Kéreg (11)Fák és bokrok tisztított és szárított kérge.Nyersrost
7.4.1Virág (11), szárítottFogyasztható növények szárított virágainak valamennyi része és azok frakciói.Nyersrost
7.5.1Brokkoli, szárítottMosás, méretcsökkentés (vágás, pelyhesítés stb.) és a víztartalom eltávolítása után a Brassica oleracea L. növény szárítása során nyert termék.
7.6.1(Cukor)nádmelaszSaccharum L.-ből cukorgyártás vagy –finomítás során nyert szirupos termék.Összes cukor, szacharózban számítva
Nedvesség, ha > 30 %
7.6.2(Cukor)nád
Melasz, alacsony cukortartalmú
Cukornádmelaszból víz felhasználásával történő további szacharóz-extrahálás után nyert termék.Összes cukor, szacharózban számítva
Nedvesség, ha > 28 %
7.6.3(Nád)cukor [szacharóz]Víz felhasználásával cukornádból extrahált cukor.Szacharóz
7.6.4NádbagasszCukornádból víz felhasználásával történő cukor-extrahálás során nyert termék. Elsősorban rostokból áll.Nyersrost
7.7.1Levél, szárított (11)Fogyasztható növények szárított levelei és azok frakciói.Nyersrost
7.8.1Lignocellulóz (11)Természetes, szárított nyersfa mechanikai feldolgozása útján nyert termék, mely elsősorban lignocellulózból áll.Nyersrost
7.9.1ÉdesgyökérA Glycyrrhiza L. gyökere.
7.10.1MentaMegjelenési formára való tekintet nélkül a Mentha apicata, Mentha piperita vagy Mentha viridis (L.) növények föld feletti részeinek szárítása során nyert termék.
7.11.1Spenót, szárítottMegjelenési formára való tekintet nélkül a Spinacia oleracea L. növény szárítása során nyert termék.
7.12.1Moháve-jukkaA Yucca schidigera Roezl. por formában.Nyersrost
7.13.1Növényi szén; [faszén]Szerves növényi anyag elszenesítésével nyert termék.Nyersrost
7.14.1Fa (11)Kémiailag kezeletlen érett fa vagy farostok.Nyersrost

8. Tejtermékek és azokból nyert termékek

SzámNévLeírásKötelezően feltüntetendő adatok
8.1.1Vaj és vajtermékekVaj előállítása vagy feldolgozása során nyert vaj és vajtermékek (pl. vajszérum), hacsak nincs külön felsorolva.Nyersfehérje
Nyers zsír
Laktóz
Nedvesség, ha > 6 %
8.2.1Író / Írókoncentrátum / Írópor (19)Tejszínből történő vajköpülés vagy hasonló eljárások útján nyert termék.
Sűrítés vagy szárítás alkalmazható.
Nyersfehérje
Nyers zsír
Laktóz
Nedvesség, ha > 6 %
8.3.1KazeinSovány tejből vagy íróból savak vagy oltó segítségével kicsapatott kazein szárításával nyert termék.Nyersfehérje
Nedvesség, ha > 10 %
8.4.1KazeinátAludttejből és kazeinből semlegesítő anyagok felhasználásával és szárítással kivont termék.Nyersfehérje
Nedvesség, ha > 10 %
8.5.1Sajt és sajttermékekSajt, valamint sajtból és tejalapú termékekből készített sajttermékek.Nyersfehérje
Nyers zsír
8.6.1FöcstejTejtermelő állatok ellése után legfeljebb 5 nappal az emlőmirigyek által kiválasztott folyadék.Nyersfehérje
8.7.1Tejből készült melléktermékekTejtermékek előállítása során nyert termékek (beleértve, de nem kizárólag: tejből készült korábbi élelmiszerek, centrifuga- vagy szeparátoriszap, fehérvíz, tejásványok).Nedvesség
Nyersfehérje
Nyers zsír
Összes cukor
8.8.1Fermentált tejtermékekTej fermentálása útján nyert termékek (pl. joghurt stb.)Nyersfehérje
Nyers zsír
8.9.1LaktózTejből vagy savóból tisztítással és szárítással elkülönített cukor.Laktóz
Nedvesség, ha > 5 %
8.10.1Tej / Tejsűrítmény /Tejpor (19)Egy vagy több fejésből nyert rendes tőgyváladék. Sűrítés vagy szárítás alkalmazható.Nyersfehérje
Nyers zsír
Nedvesség, ha > 5 %
8.11.1Sovány tej / Soványtej-sűrítmény /Soványtejpor (19)Tej, melynek zsírtartalmát leválasztás útján csökkentették.
Sűrítés vagy szárítás alkalmazható.
Nyersfehérje
Nedvesség, ha > 5 %
8.12.1TejzsírTej fölözése során nyert termék.Nyers zsír
8.13.1TejfehérjeporTejből kémiai vagy fizikai kezeléssel kivont fehérje-alkotók szárításával nyert termék.Nyersfehérje
Nedvesség, ha > 8 %
8.14.1Kondenzált és bepárolt tej és tejtermékekKondenzált és bepárolt tej és tejtermékek, melyeket e termékek előállítása és feldolgozása során nyernek.Nyersfehérje
Nyers zsír
Nedvesség, ha > 5 %
8.15.1Tejpermeátum / Tejpermeátum-por (19)Tej (ultra-, nano- vagy mikro-) szűrése során nyert (a membránon áthatoló) termék, melyből a laktóz egy részét eltávolíthatják.
Reverz ozmózis és szárítás alkalmazható.
Nyershamu
Nyersfehérje
Laktóz
Nedvesség, ha > 8 %
8.16.1Tejretentátum / Tejretentátum-por (19)Tej (ultra-, nano- vagy mikro-) szűrése során nyert (a membránon fennakadó) termék.
Szárítás alkalmazható.
Nyersfehérje
Nyershamu
Laktóz
Nedvesség, ha > 8 %
8.17.1Tejsavó / Tejsavó-koncenrátum / Tejsavópor (19)Sajt-, túró- vagy kazein-előállítás vagy hasonló eljárások során nyert termék.
Sűrítés vagy szárítás alkalmazható.
Nyersfehérje
Laktóz
Nedvesség, ha > 8 %
Nyershamu
8.18.1Laktózmentesített tejsavó / Laktózmentesített tejsavópor (19)Tejsavó, melyből a laktózt részben eltávolították.
Szárítás alkalmazható.
Nyersfehérje
Laktóz
Nedvesség, ha > 8 %
Nyershamu
8.19.1Tejsavófehérje / Tejsavófehérje-por (19)Tejsavóból kémiai vagy fizikai kezeléssel kivont tejsavófehérje-alkotók szárításával nyert termék. Szárítás alkalmazható.Nyersfehérje
Nedvesség, ha > 8 %
8.20.1Demineralizált, laktózmentesített tejsavó / Demineralizált, laktózmentesített tejsavópor (19)Tejsavó, melyből a laktózt és az ásványi anyagokat részben eltávolították.
Szárítás alkalmazható.
Nyersfehérje
Laktóz
Nyershamu
Nedvesség, ha > 8 %
8.21.1Tejsavó-permeátum / Tejsavópermeátum-por (19)Tejsavó (ultra-, nano- vagy mikro-) szűrése során nyert (a membránon keresztülhatoló) termék, melyből a laktóz egy részét eltávolíthatják.
Reverz ozmózis és szárítás alkalmazható.
Nyershamu
Nyersfehérje
Laktóz
Nedvesség, ha > 8 %
8.22.1Tejsavó-retentátum / Tejsavóretentátum-por (19)Tejsavó (ultra-, nano- vagy mikro-) szűrése során nyert (a membránon keresztül fennakadó) termék.
Szárítás alkalmazható.
Nyersfehérje
Nyershamu
Laktóz
Nedvesség, ha > 8 %

9. Szárazföldi állatokból nyert termékek és azokból származó termékek

SzámNévLeírásKötelezően feltüntetendő adatok
9.1.1Állati eredetű melléktermékek (20)Melegvérű szárazföldi állatok egész teste vagy annak részei, friss, fagyasztott, főzött, savkezelt vagy szárított.Nyersfehérje
Nyers zsír
Nedvesség, ha > 8 %
9.2.1Állati zsír (20)Melegvérű szárazföldi állatok zsírjából álló termék.Nyers zsír
Nedvesség, ha > 1 %
9.3.1Méhészeti melléktermékekMéz, mézviasz, méhpempő, propolisz, pollen, feldolgozott vagy feldolgozatlan.Összes cukor, szacharózban kifejezve
9.4.1Feldolgozott állati fehérje (20)Melegvérű szárazföldi állatok egész testéből vagy annak részeiből hőkezeléssel, szárítással és darálással nyert termék, melyből a zsírt esetlegesen extrahálással vagy fizikai úton részlegesen eltávolították.Nyersfehérje
Nyers zsír
Nyershamu
Nedvesség, ha > 8 %
9.5.1Zselatin-előállításból származó fehérje (20)Zselatin-előállításból származó, élelmiszer minőségű szárított állati fehérje.Nyersfehérje
Nyers zsír
Nyershamu
Nedvesség, ha > 8 %
9.6.1Hidrolizált állati fehérje (20)Állati fehérje kémiai, mikrobiológiai vagy enzimes hidrolízise útján nyert hidrolizált fehérje.Nyersfehérje
Nedvesség, ha > 8 %
9.7.1Vérliszt (20)Levágott melegvérű állatok vérének hőkezelése útján nyert termék.Nyersfehérje
Nedvesség, ha > 8 %
9.8.1Vérből készült termékek (20)Levágott melegvérű állatok véréből vagy vérfrakcióiból származó termékek; magukban foglalják a szárított/fagyasztott/folyékony plazmát, a szárított teljes vért, a szárított/fagyasztott/folyékony vörösvérsejteket vagy ezek frakcióit, valamint keverékeket.Nyersfehérje
Nedvesség, ha > 8 %
9.9.1Élelmiszer-hulladék [Élelmiszer-újrahasznosítás]Éttermekből, vendéglátó-ipari egységekből és konyhákról – a központi konyhákat és a háztartások konyháit is beleértve – származó, állati eredetű összes élelmiszer-hulladék, beleértve a használt sütőolajat is.Nyersfehérje
Nyers zsír
Nyershamu
Nedvesség, ha > 8 %
9.10.1Kollagén (20)Állati csontból, nyersbőrből, irhából és ínból származó, fehérjealapú termék.Nyersfehérje
Nedvesség, ha > 8 %
9.11.1Toll-lisztLevágott állatok tollának szárítása és őrlése során nyert termék, lehet hidrolizált.Nyersfehérje
Nedvesség, ha > 8 %
9.12.1Zselatin (20)Természetes, oldható fehérje, zselésedő vagy nem zselésedő, mely állati csontokból, nyersbőrből és irhából, inakból és szalagokból kinyert kollagén részleges hidrolízise során keletkezik.Nyersfehérje
Nedvesség, ha > 8 %
9.13.1Tepertő (20)Faggyú, zsír és egyéb extrahált vagy fizikai úton kinyert, állati eredetű zsír előállítása során nyert termék, friss, fagyasztott vagy szárított.Nyersfehérje
Nyers zsír
Nyershamu
Nedvesség, ha > 8 %
9.14.1Állati eredetű termékek (20)Olyan termékek, melyeket többé nem szánnak emberi fogyasztásra kereskedelmi okokból, gyártási problémák, csomagolási hibák vagy egyéb olyan hibák miatt, melyek nem jelentenek köz- vagy állat-egészségügyi kockázatot; kezelt vagy kezeletlen, például friss, fagyasztott, szárított.Nyersfehérje
Nyers zsír
Nedvesség, ha > 8 %
9.15.1TojásA Gallus gallus L. egész tojása, héjjal vagy héj nélkül.
9.15.2TojásfehérjeTojásból a héj és a tojássárgája leválasztása után nyert termék, pasztörizált és esetlegesen denaturált.Nyersfehérje
Adott esetben a denaturálás módszere
9.15.3Tojásból származó termékek, szárítottPasztörizált szárított tojásból álló termékek, héj nélkül vagy szárított tojásfehérje és szárított tojássárgája különböző arányú keveréke.Nyersfehérje
Nyers zsír
Nedvesség, ha > 5 %
9.15.4Tojáspor, cukrozottSzárított, cukrozott egész tojás vagy annak részei.Nyersfehérje
Nyers zsír
Nedvesség, ha > 5 %
9.15.5Tojáshéj, szárítottBaromfitojásból a tartalom (tojássárgája és – fehérje) eltávolítása után nyert termék. A héjak szárítottak.Nyershamu
9.16.1Szárazföldi gerinctelen állatok (20)Szárazföldi gerinctelen állatok egész teste vagy annak részei, minden életszakaszban, az emberekre és állatokra patogén fajok kivételével; kezelt vagy kezeletlen, például friss, fagyasztott, szárított.

10. Halak, egyéb vízi állatok, és azokból nyert termékek

SzámNévLeírásKötelezően feltüntetendő adatok
10.1.1Vízi gerinctelenek (21)Tengeri vagy édesvízi gerinctelenek egész teste vagy annak részei, minden életszakaszban, az emberekre és állatokra patogén fajok kivételével; kezelt vagy kezeletlen, például friss, fagyasztott, szárított.
10.2.1Vízi állatokból származó melléktermékek (21)Emberi fogyasztásra szánt termékeket előkészítő vagy előállító létesítményekből vagy telepekről származó termékek; kezelt vagy kezeletlen, például friss, fagyasztott, szárított.Nyersfehérje
Nyers zsír
Nyershamu
10.3.1RáklisztEgész rákok vagy azok részeinek hőkezelése, préselése és szárítása során nyert termék, beleértve a vadon élő és a tenyésztett garnélarákot.Nyersfehérje
Nyers zsír
Nyershamu, ha > 20 %
Nedvesség, ha > 8 %
10.4.1Hal (22)Egész hal vagy annak részei: friss, fagyasztott, főzött, savkezelt vagy szárított.Nyersfehérje
Nedvesség, ha > 8 %
10.4.2Halliszt (22)Egész hal vagy annak részei hőkezelése, préselése és szárítása során nyert termék, melyhez a szárítást megelőzően halpréslét újból hozzáadhattak.Nyersfehérje
Nyers zsír
Nyershamu, ha > 20 %
Nedvesség, ha > 8 %
10.4.3HalprésléHallisztgyártás során nyert koncentrált termék, melyet leválasztottak és savas kezeléssel vagy szárítással stabilizáltak.Nyersfehérje
Nyers zsír
Nedvesség, ha > 5 %
10.4.4Halfehérje, hidrolizáltEgész hal vagy annak részei savas hidrolízise során nyert termék, melyet gyakran koncentrálnak szárítással.Nyersfehérje
Nyers zsír
Nyershamu, ha > 20 %
Nedvesség, ha > 8 %
10.4.5HalcsontlisztHalrészek hőkezelése, préselése és szárítása során nyert termék. Elsősorban halcsontból áll.Nyershamu
10.4.6HalolajEgész halból vagy annak részeiből nyert olaj (tartalmazhat fajspecifikus részleteket, pl. csukamájolajat), melyet aztán centrifugálnak víz eltávolítása céljából.Nyers zsír
Nedvesség, ha > 1 %
10.4.7Halolaj, hidrogénezettHidrogénezett halolajból nyert olaj.Nedvesség, ha > 1 %
10.5.1KrillolajFőzött és préselt tengeri plankton-krillből nyert olaj, melyet aztán centrifugálnak víz eltávolítása céljából.Nedvesség, ha > 1 %
10.5.2Krillfehérje-koncentrátum, hidrolizáltEgész krill vagy annak részei enzimes hidrolízise során nyert termék, melyet gyakran koncentrálnak szárítással.Nyersfehérje
Nyers zsír
Nyershamu, ha > 20 %
Nedvesség, ha > 8 %
10.6.1Tengeri gyűrűsféregből készült lisztEgész tengeri gyűrűsférgek (beleértve a Nereis virens.M. Sars.-t is) vagy azok részeinek hőkezelése és szárítása során nyert termék.Zsír
Hamu, ha > 20 %
Nedvesség, ha > 8 %
10.7.1Tengeri zooplanktonból készült lisztZooplankton (pl. krill) hőkezelése, préselése és szárítása során nyert termék.Nyersfehérje
Nyers zsír
Nyershamu, ha > 20 %
Nedvesség, ha > 8 %
10.7.2Tengeri zooplanktonból nyert olajFőzött és préselt tengeri zooplanktonból nyert olaj, melyet aztán centrifugálnak víz eltávolítása céljából.Nedvesség, ha > 1 %
10.8.1Puhatestűekből készült lisztEgész puhatestűek (beleértve a tintahalakat és a kéthéjúakat) vagy azok részeinek hőkezelése és szárítása során nyert termék.Nyersfehérje
Nyers zsír
Nyershamu, ha > 20 %
Nedvesség, ha > 8 %
10.9.1TintahallisztEgész tintahal vagy annak részei hőkezelése, préselése és szárítása során nyert termék.Nyersfehérje
Nyers zsír
Nyershamu, ha > 20 %
Nedvesség, ha > 8 %

11. Ásványi anyagok és azokból nyert termékek

SzámNévLeírásKötelezően feltüntetendő adatok
11.1.1Kalcium-karbonát (23) [Mészkő]Kalcium-karbonát tartalmú anyagok, pl. mészkő darálásával, vagy savas oldatokból való kicsapatással nyert termék.Kalcium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %
11.1.2Tengeri állatok mésztartalmú héjaTengeri állatok héjából (pl. osztriga- vagy kagylóhéj) nyert természetes eredetű termék, darált vagy granulált.Kalcium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %
11.1.3Kalcium- és magnézium-karbonátKalcium-karbonát és magnézium-karbonát természetes elegye.Kalcium, magnézium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %
11.1.4MaerlTermészetes eredetű, mésztartalmú tengeri algákból nyert termék, darált vagy granulált.Kalcium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %
11.1.5LitotamniumTermészetes eredetű, mésztartalmú tengeri algákból (Phymatolithon calcareum (Pall.) nyert anyag, darált vagy granulált.Kalcium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %
11.1.6Kalcium-kloridTechnikai tisztaságú kalcium-klorid.Kalcium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %
11.1.7Kalcium-hidroxidTechnikai tisztaságú kalcium-hidroxid.Kalcium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %
11.1.8Kalcium-szulfát, vízmentesTechnikai tisztaságú, vízmentes kalcium-szulfát, melyet vízmentes kalcium-szulfát őrlésével vagy kalcium-szulfát-dihidrát dehidratálásával nyernek.Kalcium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %
11.1.9Kalcium-szulfát-hemihidrátTechnikai tisztaságú kalcium-szulfát-hemihidrát, melyet a kalcium-szulfát-hemihidrát részleges dehidratálásával nyernek.Kalcium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %
11.1.10Kalcium-szulfát-dihidrátTechnikai tisztaságú kalcium-szulfát-dihidrát, melyet kalcium-szulfát-dihidrát őrlésével vagy kalcium-szulfát-hemihidrát hidratálásával nyernek.Kalcium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %
11.1.11Szerves savak kalciumsói (24)Fogyasztásra alkalmas, legalább 4 szénatommal rendelkező szerves savak kalciumsói.Kalcium, szerves sav
11.1.12Kalcium-oxidTechnikai tisztaságú kalcium-oxid, melyet természetes állapotban előforduló mészkő kalcinálásával nyernek ki.Kalcium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %
11.1.13Kalcium-glükonátGlükonsav kalciumsója (általában Ca(C6H11O7)2 –ként kifejezve) és annak hidratált formái.Kalcium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %
11.1.15Kalcium-szulfát / -karbonátA nátrium-karbonát előállítása során nyert termék.Kalcium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %
11.1.16Kalcium-pidolátTechnikai tisztaságú kalcium-L-pidolát.Kalcium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %
11.2.1Magnézium-oxidKalcinált magnézium-oxid (MgO), legalább 70 % MgO.Magnézium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 15 %
11.2.2Magnézium-szulfát-heptahidrátTechnikai tisztaságú magnézium-szulfát (MgSO4 × 7 H2O).Magnézium, kén, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 15 %
11.2.3Magnézium-szulfát-monohidrátTechnikai tisztaságú magnézium-szulfát (MgSO4 × H2O).Magnézium, kén, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 15 %
11.2.4Magnézium-szulfát, vízmentesTechnikai tisztaságú, vízmentes magnézium-szulfát (MgSO4).Magnézium, kén, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %
11.2.5Magnézium-propionátTechnikai tisztaságú magnézium-propionát.Magnézium
11.2.6Magnézium-kloridTechnikai tisztaságú magnézium-klorid vagy oldat, melyet tengervíz természetes koncentrálásával nyernek ki a nátrium-klorid leválasztása után.Magnézium, klór, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %
11.2.7Magnézium-karbonátTermészetes magnézium-karbonát.Magnézium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %
11.2.8Magnézium-hidroxidTechnikai tisztaságú magnézium-hidroxid.Magnézium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %
11.2.9Magnézium-kálium-szulfátTechnikai tisztaságú magnézium-kálium-szulfát.Magnézium, kálium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %
11.2.10Szerves savak magnéziumsói (24)Fogyasztásra alkalmas, legalább 4 szénatommal rendelkező szerves savak magnéziumsói.Magnézium, szerves sav
11.3.1Dikalcium-foszfát (25) [Kalcium-hidrogén-ortofoszfát]Csontokból vagy szervetlen forrásokból nyert, technikai tisztaságú kalcium-monohidrogén-foszfát (CaHPO4 × H2O)
Ca/P > 1,2
Kalcium, összes foszfor, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %
11.3.2Mono-dikalcium-foszfátKémiai úton nyert, dikalcium-foszfátból és monokalcium-foszfátból álló termék (CaHPO4. Ca(H2PO4)2 × H2O)
0,8< Ca/P < 1,3
Összes foszfor, kalcium, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %
11.3.3Monokalcium-foszfát; [Kalcium-tetrahidrogén-diortofoszfát]Technikai tisztaságú kalcium-bis dihidrogén-foszfát (Ca(H2PO4)2 × H2O)
Ca/P > 0,9
Összes foszfor, kalcium, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %
11.3.4Trikalcium-foszfát; [Trikalcium-ortofoszfát]Csontokból vagy szervetlen forrásokból nyert, technikai tisztaságú trikalcium-foszfát (Ca3(PO4)2 × H2O)
Ca/P > 1,3
Kalcium, összes foszfor, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %
11.3.5Kalcium-magnézium-foszfátTechnikai tisztaságú kalcium-magnézium-foszfát.Kalcium, magnézium, összes foszfor, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %
11.3.6Fluortalanított foszfátTermészetes foszfát, kalcinált és tovább hőkezelt, a szennyeződések eltávolításához szükséges mértékben.Összes foszfor, kalcium, nátrium, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %; sósavban oldhatatlan hamu, ha > 5 %
11.3.7Dikalcium-foszfát; [Dikalcium-difoszfát]Technikai tisztaságú dikalcium-pirofoszfát.Összes foszfor, kalcium, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %
11.3.8Magnézium-foszfátTechnikai tisztaságú, egybázisos és/vagy kétbázisos és/vagy hárombázisos magnézium-foszfátból álló termék.Összes foszfor, magnézium, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %; sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %
11.3.9Nátrium-kalcium-magnézium-foszfátNátrium-kalcium-magnézium-foszfátból álló termék.Összes foszfor, magnézium, kalcium, nátrium, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %
11.3.10Mononátrium-foszfát; [Nátrium-dihidrogén-ortofoszfát]Technikai tisztaságú mononátrium-foszfát.
(NaH2PO4 × H2O)
Összes foszfor, nátrium, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %
11.3.11Dinátrium-foszfát; [Dinátrium-hidrogén-ortofoszfát]Technikai tisztaságú dinátrium-foszfát (Na2HPO4 × H2O)Összes foszfor, nátrium, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %
11.3.12Trinátrium-foszfát; Trinátrium-ortofoszfát]Technikai tisztaságú trinátrium-foszfát (Na3PO4)Összes foszfor, nátrium, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %
11.3.13Nátrium-pirofoszfát; [Tetranátrium-difoszfát]Technikai tisztaságú nátrium-pirofoszfát.Összes foszfor, nátrium, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %
11.3.14Monokálium-foszfát; [Kálium-dihidrogén-ortofoszfát]Technikai tisztaságú monokálium-foszfát (KH2PO4 × H2O)Összes foszfor, kálium, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %
11.3.15Dikálium-foszfát; [Dikálium-hidrogén-ortofoszfát]Technikai tisztaságú dikálium-foszfát (K2HPO4 × H2O)Összes foszfor, kálium, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %
11.3.16Kalcium-nátrium-foszfátTechnikai tisztaságú kalcium-nátrium-foszfát.Összes foszfor, kalcium, nátrium, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %
11.3.17Monoammónium- foszfát; [Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát]Technikai tisztaságú monoammónium-foszfát (NH4H2PO4)Összes nitrogén, összes foszfor, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %
11.3.18Di-ammónium-foszfát; [Di-ammónium-hidrogén-ortofoszfát]Technikai tisztaságú di-ammónium-foszfát ((NH4)2HPO4)Összes nitrogén
Összes foszfor
2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %
11.3.19Nátrium-trifoszfát; [Penta-nátrium-trifoszfát]Technikai tisztaságú nátrium-tri-polifoszfát.Összes foszfor
Nátrium
2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %
11.3.20Nátrium-magnézium-foszfátTechnikai tisztaságú nátrium-magnézium-foszfát.Összes foszfor, magnézium, nátrium, 2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %
11.3.21Magnézium-hipofoszfitTechnikai tisztaságú magnézium-hipofoszfit (Mg(H2PO2)2 × 6H2O)Magnézium
Összes foszfor
2 %-os citromsavban oldhatatlan foszfor, ha > 10 %
11.3.22Enyvtelenített csontlisztEnyvtelenített, sterilizált és darált csontok, melyekből a zsírt eltávolítottákÖsszes foszfor, kalcium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %
11.3.23CsonthamuÁllati melléktermékek égetéséből, égéséből és elgázosításából származó ásványi maradékanyagok.Összes foszfor, kalcium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %
11.4.1Nátrium-klorid (23)Technikai tisztaságú nátrium-klorid, vagy sósvízből (vákuumsó) történő párologtató kristályosítással vagy tengervízből (tengeri só) való párologtatással, vagy kősó őrlésével nyert termék.Nátrium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %
11.4.2Nátrium-bikarbonát [Nátrium- hidrogénkarbonát]Technikai tisztaságú nátrium-bikarbonát (NaHCO3)Nátrium, Sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %
11.4.3Nátrium-/ammónium-(bi)karbonát [Nátrium-/ammónium-(hidrogén)karbonát]Nátrium-karbonát és nátrium-bikarbonát előállítása során nyert termék, mely ammónium-bikarbonát-nyomelemeket (maximum 5 % ammónium-bikarbonátot) tartalmaz.Nátrium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %
11.4.4Nátrium-karbonátTechnikai tisztaságú nátrium-karbonát (Na2CO3)Nátrium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %
11.4.5Nátrium-szeszkvikarbonát [Trinátrium-hidrogén-dikarbonát]Technikai tisztaságú nátrium-szeszkvikarbonát (Na3H(CO3)2)Nátrium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %
11.4.6Nátrium-szulfátTechnikai tisztaságú nátrium-szulfát.Nátrium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %
11.4.7Szerves savak nátriumsóiFogyasztásra alkalmas, legalább 4 szénatommal rendelkező szerves savak nátriumsói.Nátrium, szerves sav
11.5.1Kálium-kloridTechnikai tisztaságú kálium-klorid, vagy kálium-klorid természetes forrásainak őrlésével nyert termék.Kálium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %
11.5.2Kálium-szulfátTechnikai tisztaságú kálium-szulfát (K2SO4)Kálium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %
11.5.3Kálium-karbonátTechnikai tisztaságú kálium-karbonát (K2CO3).Kálium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %
11.5.4Kálium-bikarbonát [Kálium-hidrogén-karbonát]Technikai tisztaságú kálium-bikarbonát (KHCO3).Kálium, sósavban oldhatatlan hamu, ha > 10 %
11.5.5Szerves savak káliumsói (24)Fogyasztásra alkalmas szerves savak káliumsói legalább 4 szénatommal.Kálium, szerves sav
11.6.1KénvirágTechnikai tisztaságú por, melyet az ásvány természetes lelőhelyén nyernek ki. A kéngyártásban alkalmazott olajfinomítás során nyert termék is lehet.Kén
11.7.1AttapulgitMagnéziumot, alumíniumot, szilíciumot tartalmazó természetes ásvány.Magnézium
11.7.2KvarcKvarcforrások őrlésével nyert, természetes formában előforduló ásvány.
11.7.3KrisztobalitKvarc újrakristályosításából nyert szilícium-dioxid.
11.8.1Ammónium-szulfátKémiai szintézis útján nyert, technikai tisztaságú ammónium-szulfát ((NH4)2SO4).Nyersfehérjében kifejezett nitrogén, kén
11.8.2Ammónium-szulfát oldatAmmónium-szulfát vizes oldatban, legalább 35 % ammónium-szulfátot tartalmaz.Nyersfehérjében kifejezett nitrogén
11.8.3Szerves savak ammóniumsóiFogyasztásra alkalmas szerves savak ammóniumsói legalább 4 szénatommal.Nyersfehérjében kifejezett nitrogén, szerves sav
11.8.4Ammónium-laktátAmmónium-laktát (CH3CHOHCOONH4). Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus-szal történő savó-fermentálás útján nyert ammónium-laktátot foglal magában, és legalább 44 %, nyersfehérjében kifejezett nitrogént tartalmaz.Nyersfehérjében kifejezett nitrogén, nyershamu
11.8.5Ammónium-acetátAmmónium-acetát (CH3COONH4) vizes oldatban, legalább 55 % ammónium-acetátot tartalmaz.Nyersfehérjében kifejezett nitrogén

12. Olyan mikroorganizmusok fermentálásából nyert (mellék-)termékek, melyek sejtjeit inaktiválták vagy elölték

SzámNévLeírásKötelezően feltüntetendő adatok
12.1Bizonyos közegekben kifejlődött specifikus mikroorganizmusok biomasszájából nyert termékek
12.1.1Methylophilus methylotrophus ból származó fehérjeMetanolon tenyésztett Methylophilus methylotrophus (NCIMB 10.515 törzs)-ból fermentáció útján nyert fehérjetemék, melynek nyersfehérje-tartalma legalább 68 %, a reflexiós index pedig legalább 50.Nyersfehérje
Nyershamu
Nyers zsír
12.1.2Methylococcus capsulatus (Bath)-ból, Alca ligenes acidovoransból, Bacillus brevis ből és Bacillus firmus ból származó fehérje.Methylococcus capsulatus (Bath) (NCIMB 11132 törzs), Alcaligenes acidovorans (NCIMB 12387 törzs), Bacillus brevis (NCIMB 13288 törzs ) és Bacillus firmus (NCIMB 13280 törzs) felhasználásával természetes gázon (közel 91 % metán, 5 % etán 2 % propán, 0,5 % izobután, 0,5 % n-bután), ammónián és ásványi sókon történő fermentálás útján nyert fehérjetermék, a nyersfehérje-tartalom legalább 65 %.Nyersfehérje
Nyershamu
Nyers zsír
12.1.3Escherichia coliból származó bakteriális fehérjeFehérjetermék, Escherichia coli K12 felhasználásával növényi vagy kémiai eredetű közegekben, ammóniából vagy ásványi sókból történő aminosav-előállításból nyert melléktermék; lehet hidrolizált.Nyersfehérje
12.1.4Corynebacterium glutamicumból származó bakteriális fehérjeFehérjetermék, Corynebacterium glutamicum felhasználásával növényi vagy kémiai eredetű közegekben, ammóniából vagy ásványi sókból történő aminosavas előállításból nyert melléktermék.Nyersfehérje
12.1.5Élesztő és hasonló termékek [Sörélesztő] [Élesztőtermék]Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces carlsbergiensis, Kluyveromyces lactis, Kluyveromyces fragilis, Torulaspora delbrueckii, Candida utilis/Pichia jadinii, Saccharomyces uvarum, Saccharomyces ludwigii vagy Brettanomyces ssp (26). felhasználásával főleg növényi eredetű közegekben (pl. melasz, cukorszirup, alkohol, lepárlási maradékok, gabonafélék és keményítőt tartalmazó termékek, gyümölcslé, savó, tejsav, cukor, hidrolizált növényi rostok és fermentált tápanyagok mint ammónia vagy ásványi sók) kinyert élesztők és azok részei.Nedvesség, ha < 75 % vagy > 97 %
Ha a nedvesség < 75 %:
Nyersfehérje
12.1.6Penicillin-előállításból származó micélium szilázsMicélium (nitrogén-tartalmú vegyületek), különböző szénhidrát-forrásokon és azok hidrolizátumain Penicillium chrysogenum (ATCC48271) felhasználásával történő penicillin-előállításból származó nedves melléktermék, hőkezelt és a penicillin inaktiválása céljából Lactobacillus brevis, plantarum, sake, collinoides és Streptococcus lactis felhasználásával silózott; legalább 7 %, nyersfehérjében kifejezett nitrogén.Nyersfehérjében kifejezett nitrogén
Nyershamu
12.2Fermentálásból nyert egyéb melléktermékek
12.2.1Vinasz [kondenzált melasz, oldható]Must/cefre ipari feldolgozásából származó melléktermék, melyet fermentációs eljárások (pl. alkohol-, szervessav- és élesztő-előállítás) során nyernek. A fermentálásból származó must/cefre leválasztása után nyert folyékony/pépes frakciókból áll. A fermentáláshoz használt mikroorganizmusok elhalt sejtjeit és/vagy annak részeit is tartalmazhatja. A közegek többnyire növényi eredetűek, pl. melasz, cukorszirup, alkohol, lepárlási maradékok, gabonafélék és keményítőt tartalmazó termékek, gyümölcslé, savó, tejsav, cukor, hidrolizált növényi rostok és fermentált tápanyagok mint ammónia vagy ásványi sók.Nyersfehérje
Közeg és az előállítási folyamat megnevezése adott esetben
12.2.2L-glutaminsav előállításából származó melléktermékekKoncentrált, folyékony melléktermékek, melyeket L-glutaminsav Corynebacterium melassecola felhasználásával történő fermentálással végzett előállításából nyernek szacharózt, melaszt, keményítőt tartalmazó termékeket és azok hidrolizátumait, ammóniumsókat és egyéb nitrogénvegyületeket tartalmazó közegben.Nyersfehérje
12.2.3Brevibacterium lactofermentum felhasználásával történő L-lizin-monohidroklorid-előállításból származó melléktermékekKoncentrált, folyékony melléktermékek, melyeket L-lizin-monohidroklorid Brevibacterium lactofermentum felhasználásával történő fermentálással végzett előállításából nyernek szacharózt, melaszt, keményítőt tartalmazó termékeket és azok hidrolizátumait, ammóniumsókat és egyéb nitrogénvegyületeket tartalmazó közegben.Nyersfehérje
12.2.4Corynbacterium glutamicum felhasználásával történő aminosav-előállításból származó melléktermékekFolyékony melléktermékek, melyeket aminosavak Corynbacterium glutamicum felhasználásával történő fermentálással végzett előállításából nyernek növényi vagy kémiai eredetű, ammóniát vagy ásványi sókat tartalmazó közegbenNyersfehérje
Nyershamu
12.2.5Escherichia coli K12 felhasználásával történő aminosav-előállításból származó melléktermékekFolyékony melléktermékek, melyeket aminosavak Escherichia coli K12 felhasználásával történő fermentálással végzett előállításából nyernek növényi vagy kémiai eredetű, ammóniát vagy ásványi sókat tartalmazó közegben.Nyersfehérje
Nyershamu
12.2.6Aspergillus niger felhasználásával történő enzim-előállításból származó melléktermékekAz Aspergillus niger – búzán és malátán, enzim-előállítás céljából történő –fermentálásából nyert melléktermék.Nyersfehérje

13. Vegyes

SZÖVEG HIÁNYZIK

(1) A német szövegben a "Konzentrieren" szó helyébe adott esetben az "Eindicken" szó léphet, ebben az esetben a közhasználatú minősítés az "eingedickt".

(2) A "hántolás" szó helyébe adott esetben a "hámozás" vagy "fosztás" szó léphet, ebben az esetben a közhasználatú minősítés a "hántolt" vagy "fosztott".

(3) A francia szövegben az "issues" megnevezés használható.

(4) A német szövegben az "aufgeschlossen" minősítés és a "Quellwasser" elnevezés alkalmazható (keményítőre vonatkozóan). A dán szövegben a "Kvældning" minősítés és a "Kvældet'" elnevezés alkalmazható (keményítőre vonatkozóan).

(5) A francia szövegben a "Pressage" szó helyébe adott esetben az "Extraction mécanique" kifejezés léphet.

(6) A név kiegészíthető a gabonafajta nevével.

(7) Megjegyzendő, hogy a "maize" szó kukorica értelemben használható vagy a "corn" szó szinonimájaként. Ez valamennyi kukoricatermékre vonatkozik.

(8) Amennyiben ezt a terméket finomabb őrlésnek vetik alá, a név kiegészíthető a "fine" ("finom") szóval, vagy a név helyébe egy megfelelő elnevezés léphet.

(9) A név kiegészítő a gabonafajta nevével.

(10) Adott esetben a közösségi jogszabályokban meghatározott "alacsony glükozinolát-tartalmú" jelzéssel egészülhet ki. Ez a repcemagból készült összes termékre vonatkozik.

(11) A név kiegészítendő a növényfajta nevével.

(12) E név kiegészítendő a hőkezelés módjának feltüntetésével.

(13) Ezt a nevet ki kell egészíteni a gyümölcs pontosabb leírásával.

(14) A névben fel kell tüntetni a növényfajtát.

(15) A név kiegészítendő az elvégzett kezelés jellegének feltüntetésével.

(16) A név kiegészülhet a zöldtakarmány fajtájának megnevezésével.

(17) A "liszt" szó helyébe a "pellet" szó léphet. A név kiegészülhet a szárítási módszer megnevezésével.

(18) A név kiegészítendő a fajta megnevezésével.

(19) A kifejezések nem egymás szinonimái, főleg a termékek nedvességtartalma eltérő, értelemszerűen használandó a megfelelő kifejezés.

(20) A név kiegészítendő adott esetben a következőkkel:

- állatfaj és/vagy

- az állatból nyert termék része és/vagy

- a feldolgozott állatfaj (pl. sertésféle, kérődző, szárnyas) és/vagy

- azon állatfajok megnevezése, melyeket nem dolgoztak fel a fajon belüli újrahasznosítás tilalma értelmében (pl. baromfimentes) és/vagy

- a feldolgozott anyag (pl. csont, magas vagy alacsony hamutartalom) és/vagy az alkalmazott eljárás (pl. zsírtalanított, finomított).

(21) A név kiegészítendő a fajta megnevezésével.

(22) A név kiegészítendő a fajta megnevezésével, ha tenyésztett halból nyerik a terméket.

(23) A forrás jellege is megadható a névben vagy a név helyébe léphet.

(24) A név módosítandó vagy kiegészítendő a szerves sav megnevezésével.

(25) A név kiegészülhet az előállítási folyamat megnevezésével.

(26) Az élesztőtörzs közhasználatú neve eltérhet a tudományos osztályozástól, ezért a felsorolt élesztőtörzsek szinonimái is használhatók.

(27) A név adott esetben kiegészítendő a gyümölcs, zöldség, növény, fűszer és fűszernövény fajtájának megnevezésével.

(28) A név kiegészítendő a botanikai eredet feltüntetésével.

(29) A név módosítandó vagy kiegészítendő a felhasznált zsírsavak megnevezésével.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32011R0575 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32011R0575&locale=hu

Tartalomjegyzék