32005D0293[1]

2005/293/EK: A Bizottság határozata (2005. április 1.) az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott, az újrahasználat/hasznosítás és újrahasználat/visszanyerés céljainak ellenőrzését szolgáló részletes szabályok megállapításáról (az értesítés a C(2004) 2849. számú dokumentummal történt) (EGT vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. április 1.)

az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott, az újrahasználat/hasznosítás és újrahasználat/visszanyerés céljainak ellenőrzését szolgáló részletes szabályok megállapításáról

(az értesítés a C(2004) 2849. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/293/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az elhasználódott járművekről szóló, 2000. szeptember 18-i 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1) A 2000/53/EK irányelvnek megfelelően a Bizottságnak részletes szabályokat kell kialakítania a tagállamoknak az irányelv 7. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésében meghatározott céloknak való megfelelése ellenőrzése céljából. A tagállamoknak elegendő bemutatniuk, hogy legalább a kitűzött célokat elérték.

(2) A 7. cikk (2) bekezdésében meghatározott célok számításának jellemzőit és dokumentálását össze kell hangolni a tagállamok által szolgáltatott adatok összevethetősége érdekében.

(3) A célok meghatározásánál a legnagyobb pontosságot csak úgy lehet elérni, ha a számítás nevezőjét azon elhasználódott járművek számára alapozzák, amelyek bekerülnek valamelyik tagállam kezelési rendszerébe.

(4) Mérlegelve a pontatlanság kockázatait és a pontos információk megszerzésére irányuló erőfeszítéseket, a hasznosításra szánt elhasználódott járművek fémtartalmát a tagállamok a "feltételezett fémtartalom" alapján is megadhatják.

(5) A járművek saját tömegének meghatározására a rendelkezésre álló szabványos, járművekre vonatkozó adatokat kell használni.

(6) A járművek bontásakor eltávolított üzemanyag a célok számításakor nem vehető figyelembe, mivel nem minden tagállamban áll rendelkezésre megbízható adat az elhasználódott járművekben levő üzemanyag mennyiségére vonatkozóan. A céloknak való megfelelés ellenőrzésére egy átlagos, az EU egészére vonatkoztatott üzemanyag-mennyiséget kell alkalmazni a számítási módszerek lehető legnagyobb mértékű összehangolása és a tagállamokban elért nemzeti célok összevethetősége érdekében.

(7) A belső piac következményeként a tagállamok a területükön elhasználódott járműveket exportálhatják más országokba további kezelés céljából. Az elosztási gondok minimális szintre történő csökkentése, illetve a felesleges számítási és ellenőrzési erőfeszítések elkerülésére a járművek exportált részeinek visszanyerési és hasznosítási mértékét az exportáló tagállam részére számolják el.

(8) Az elhasználódott járművekre vonatkozóan az aprítóberendezés kimenő anyagáramának tömege az aprítási időszakok alapján határozható meg.

(9) A Bizottság folytatni fogja a célok számításának ellenőrzését, ideértve az export mennyiségét és annak a visszanyerési és hasznosítási mértékre gyakorolt hatását. E célból a tagállamoknak a 2006 előtti adatokat is jelenteniük kell. Ezeket az adatokat kizárólag az ellenőrzés céljára fogják felhasználni.

(10) E határozat alkalmazása nem sértheti a hulladékra vonatkozó statisztikákról szóló, 2002. november 25-i 2150/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (2).

(11) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 75/442/EGK tanácsi irányelv (3) 18. cikke által létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1) A 2000/53/EK irányelv 7. cikke (2) bekezdésének első albekezdésében meghatározott újrahasználati/hasznosítási és újrahasználati/visszanyerési célokat a tagállamok a szennyezésmentesítési, bontási és (utó)aprítási műveletekből nyert újra felhasznált, visszanyert és hasznosított anyagok alapján számítják ki. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a további kezelésnek alávetett anyagok esetében a visszanyerés ténylegesen elért mértékét veszik figyelembe.

E célból a tagállamoknak ki kell tölteniük az e határozat mellékletében található 1-4. táblázatot, valamint a felhasznált adatokról megfelelő leírást kell biztosítaniuk.

(2) Az e határozat melléklete 1-4. táblázatának kitöltésekor a tagállamok egy adatbázison alapuló feltételezést is alkalmazhatnak az elhasználódott járművekből nyert újrahasznált, visszanyert és hasznosított fémek átlagos százalékos arányára vonatkozóan (a továbbiakban: "feltételezett fémtartalom"). Ezt a feltétlezést részletes adatokkal kell alátámasztani, amelyek megvilágítják a fémtartalom, valamint a fémek újrahasználatának, hasznosításának és visszanyerésének feltételezett százalékos arányát. A kiindulási adatoknak a kérdéses tagállamokban található elhasználódott járművek legalább 95 %-ára érvényesnek kell lenniük.

(3) A tagállamoknak az adatok szolgáltatásakor az alábbi bontást is alkalmazniuk kell:

a) a jelenlegi nemzeti járműpiac;

b) a területükön levő elhasználódott járművek állománya; és

c) a kettős számlálás elkerülésére a járművek e feltételezésben figyelembe vett anyagai és alkatrészei.

2. cikk

(1) Azon elhasználódott járművek, azok anyagai vagy részei esetében, amelyekre valamely engedéllyel rendelkező nemzeti kezelőlétesítmény átvételi (szétszerelési) igazolást állított ki, és amelyeket további kezelés céljából más tagállamokba vagy harmadik országokba exportáltak, a kezelést a célok számításakor az exportáló tagállamnak számolják el, amennyiben bizonyíték van arra, hogy a visszanyerés és/vagy hasznosítás olyan körülmények között zajlott, amelyek a vonatkozó közösségi jogszabályokban előírt feltételekkel általában véve összhangban állnak.

Azokat az elhasználódott járműveket, amelyek átvételi (szétszerelési) igazolását egy másik tagállam vagy harmadik ország állította ki és amelyeket hasznosítás vagy visszanyerés céljából valamely tagállamba importálnak, az importáló tagállam nem számolhatja el hasznosításként vagy visszanyerésként.

(2) Harmadik országokba irányuló export esetén a tagállamok meghatározzák, hogy szükség van-e további dokumentációra annak bizonyítására, hogy az exportált anyagok valóban visszanyerésre vagy hasznosításra kerülnek.

3. cikk

(1) A mellékletben található táblázatokat a tagállamok - a 2006-os adatokkal kezdve - évente kitöltik és a vonatkozó év végétől számított 18 hónapon belül megküldik a Bizottságnak.

(2) A 2006 előtti évekre a tagállamok a rendelkezésre álló adatokat a vonatkozó év végétől számított 12 hónapon belül jelentik a Bizottságnak. A 2006 előtti évekre vonatkozó adatok kizárólag az ellenőrzés céljára használhatók fel.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. április 1-jén.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja

(1) HL L 269., 2000.10.21., 34. o. A legutóbb a 2005/63/EK bizottsági határozattal (HL L 25., 2005.1.28., 73. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 332., 2002.12.9., 1. o. A legutóbb az 574/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 90., 2004.3.27., 15. o.) módosított rendelet.

(3) HL L 194., 1975.7.25., 39. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

MELLÉKLET

Megjegyzések:

1. Az 1. táblázat szürke mezőinek kitöltése nem kötelező.

2. Azok a tagállamok, amelyek a feltételezett fémtartalomból indulnak ki, azt kötelesek a 2. táblázat fémekkel kapcsolatos részeiben is használni.

3. (**): Ahol lehetséges, a hulladékjegyzéknek a hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének a) pontja értelmében történő meghatározásáról szóló 94/3/EK határozat, valamint a veszélyes hulladékok jegyzékének a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (4) bekezdése értelmében történő meghatározásáról szóló 94/904/EK tanácsi határozat felváltásáról szóló, 2000. május 3-i 2000/532/EK bizottsági határozat () mellékletében foglalt LoW-kódokat (a hulladékokra vonatkozó kódok jegyzéke) kell használni.

4. A feltételezett fémtartalmat nem alkalmazó tagállamoknak az újrahasználatot (A) a következő kivonási módszer alapján kell kiszámolniuk: a jármű saját tömege (Wi) mínusz a szennyezésmentesített és szétbontott elhasználódott jármű tömege (karosszéria) (Wb) mínusz a hasznosításra, visszanyerésre vagy végső ártalmatlanításra küldött, szennyezésmentesített és szétbontott anyagok tömege. A feltételezett fémtartalmat alkalmazó tagállamok az A értéket (a fémösszetevőket kivéve) az engedéllyel rendelkező kezelőlétesítmények nyilatkozata alapján határozzák meg.

A megvalósított visszanyerés/hasznosítás/ártalmatlanítás tömege a visszanyeréssel/hasznosítással vagy gyűjtéssel foglalkozó fogadó vállalatok nyilatkozatai, mérlegjegyei vagy a könyvelési és ártalmatlanítási elismervények egyéb formái alapján kerül meghatározásra.

A jármű saját tömegét (Wi) i. az üzemelő járműnek a nyilvántartási okmányok szerinti tömege () vagy ii. a működőképes állapotú járműnek a megfelelési nyilatkozatban - amely a módosított 70/156/EGK tanácsi irányelv () IX. mellékletében van leírva - említett tömege, vagy iii. amennyiben ezek az adatok nem állnak rendelkezésre, a gyártó előírásai szerint meghatározott tömeg alapján kell meghatározni. A jármű saját tömege semmi esetre sem tartalmazhatja a vezető tömegét, amelyet 75 kg-ban határoznak meg, illetve az üzemanyag tömegét, amelyet 40 kg-ban szabnak meg.

A szennyezésmentesített és szétbontott elhasználódott jármű (karosszéria) tömege (Wb) a fogadó kezelőlétesítménytől származó információk alapján kerül meghatározásra.

5. A járművek össztömegét (W1) az egyes járművek saját tömegének (Wi) összegeként kell kiszámítani.

Az elhasználódott járművek teljes számát (W) a tagállamokban elhasználódott járművek száma alapján kell meghatározni, ahol az elhasználódást az átvételi (szétszerelési) igazolás valamely engedéllyel rendelkező nemzeti kezelőlétesítmény általi kiadásától kell számítani.

6. Az elhasználódott járművek egy aprítóberendezésből kimenő anyagáramának tömegét az aprítási időszakok és a bemenő elhasználódott járművek száma alapján kell meghatározni. Az aprítóberendezésbe bemenő elhasználódott járművek számát a mérlegjegyek, elismervények és egyéb könyvelési okmányok alapján kell kiszámítani. A tagállamok jelentést tesznek a Bizottságnak a területükön lefolytatott aprítási időszakok számát illetően. A számított kimenő mennyiség tényleges visszanyerését/hasznosítását (a fémek kivételével) a visszanyeréssel/hasznosítással vagy gyűjtéssel foglalkozó fogadó vállalatok nyilatkozatai, mérlegjegyei vagy könyvelési és ártalmatlanítási elismervényeinek egyéb formái alapján kell figyelembe venni.

1. táblázat: A tagállamokban elhasználódott és ott kezelt járművek szennyezésmentesítéséből és bontásából származó anyagok (tonna/évben megadva)

Szennyezésmentesítésből és bontásból származó anyagok (**)Újrahasználat
(A)
Visszanyerés
(B1)
Energetikai hasznosítás
(C1)
Teljes hasznosítás
(D1 = B1 + C1)
Ártalmatlanítás
E1
Akkumulátorok
Folyadékok (az üzemanyag kivételével)
Olajszűrők
Szennyezésmentesítésből származó egyéb anyagok (az üzemanyag kivételével)
Katalizátorok
Fémelemek
Abroncsok
Nagyméretű műanyag elemek
Üveg
Bontásból származó egyéb anyagok
Összesen

2. táblázat: A tagállamokban elhasználódott és ott kezelt járművek aprításából származó anyagok (tonna/évben megadva)

Aprításból származó anyagok (**)Visszanyerés
(B2)
Energetikai hasznosítás
(C2)
Teljes hasznosítás
(D2 = B2 + C2)
Ártalmatlanítás
E2
Vashulladék (acél)
Vasat nem tartalmazó anyagok (alumínium, réz, cink, ólom stb.)
Könnyű aprító- (shredder) frakció (SLF)
Egyéb
Összesen

3. táblázat: A tagállamokban elhasználódott és ott kezelt járművek (részeinek) ellenőrzése (tonna/évben megadva)

A tagállamonként exportált elhasználódott járművek össztömege (**)Az exportált elhasználódott járművek (részeinek) teljes visszanyerése (F1)Az exportált elhasználódott járművek (részeinek) teljes hasznosítása (F2)Az exportált elhasználódott járművek (részeinek) teljes ártalmatlanítása (F3)

4. táblázat: A tagállamokban elhasználódott és ott vagy másutt kezelt járművek teljes újrahasználata, hasznosítása és visszanyerése (tonna/évben megadva)

Újrahasználat
(A)
Összes visszanyerés
(B1 + B2 + F1)
Összes hasznosítás
(D1 + D2 + F2)
Összes újrahasználat és visszanyerés
(X1 = A + B1 + B2 + F1)
Összes újrahasználat és hasznosítás
(X2 = A + D1 + D2 + F2)
W (az elhasználódott járművek teljes száma) = …
W1 (a járművek össztömege) = …
%%
X1/W1X2/W1

(1) HL L 226., 2000.9.6., 3. o.

(2) 2004. június 1-jétől, a járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló 1999/37/EK tanácsi irányelv (HL L 138., 1999.6.1., 57. o.) hatálybalépésétől a szolgálatban levő jármű tömegét a G pontban kell rögzíteni.

(3) HL L 42., 1970.2.23., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005D0293 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005D0293&locale=hu

Tartalomjegyzék