32016D1804[1]

A Bizottság (EU) 2016/1804 végrehajtási határozata (2016. október 10.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről szóló 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 34. és 35. cikke alkalmazásának részletes szabályairól (az értesítés a C(2016) 6351. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1804 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2016. október 10.)

a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről szóló 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 34. és 35. cikke alkalmazásának részletes szabályairól

(az értesítés a C(2016) 6351. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 35. cikke (6) bekezdésére,

a Közbeszerzési Szerződések Tanácsadó Bizottságával folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1) a 2014/25/EU irányelv 35. cikke szerinti eljárás lefolytatására szigorú határidők vonatkoznak, ezért rendelkezni kell arról, hogy az említett irányelv 34. cikkének alkalmazhatóságával kapcsolatos kérelmek tartalmazzák a kérelem elbírálásához szükséges releváns információkat. E célból meg kell határozni az e kérelmekben megadandó információk körét, valamint más, e kérelmekkel kapcsolatos gyakorlati szabályokat.

(2) A jogbiztonság és az átláthatóság érdekében a 2014/25/EU irányelv 34. cikkének alkalmazhatóságára vonatkozó kérelmek kézhezvételéről illetve visszavonásáról szóló közleményeket, a végrehajtási aktusok Bizottság általi elfogadására rendelkezésre álló időszak meghosszabbításáról illetve felfüggesztéséről szóló közleményeket, valamint a 34. cikk alkalmazhatóságára vonatkozó közleményeket, amikor az előírt időn belül nem került elfogadásra végrehajtási aktus, közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában. Meg kell határozni azt is, hogy e közleményeknek milyen információkat kell tartalmazniuk.

(3) A kérelmekben megadandó információk, valamint a közlemények megfogalmazása terén lehet építeni a 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) 30. cikke szerinti eljárás alkalmazásának részletes szabályairól szóló 2005/15/EK (3) bizottsági határozat alkalmazása kapcsán szerzett tapasztalatokra, ugyanis a 2004/17/EK irányelv előírásaitól való eltérés feltételei túlnyomórészt megegyeznek a 2014/25/EU irányelv 34. cikke kapcsán alkalmazandókkal.

(4) Emlékezetni kell arra, hogy a versenynek való közvetlen kitettségnek a 2014/25/EU irányelvvel összefüggésben elvégezhető értékelése nincs kihatással a versenyjog maradéktalan alkalmazására.

(5) Ennek a határozatnak a 2004/17/EK irányelv alapján elfogadott 2005/15/EK határozat helyébe kell lépnie. A 2005/15/EK határozatot ezért hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1) A 2014/25/EU irányelv 34. cikkének alkalmazhatóságával kapcsolatos, az említett irányelv 35. cikkével összhangban benyújtott kérelmeknek (a továbbiakban: a 34. cikk alkalmazhatóságával kapcsolatos kérelmek) tartalmazniuk kell legalább az e határozat I. mellékletében előírt információkat. A kérelmek az e határozat I. mellékletében előírt felépítést követik.

(2) Amennyiben egy, az érintett tevékenység tekintetében illetékes független nemzeti hatóság a 2014/25/EU irányelv 35. cikkével összhangban indokolt és megalapozott állásfoglalást fogadott el, az állásfoglalást csatolni kell a kérelemhez.

(3) Azokat az eseteket kivéve, amikor fennállnak a 2014/25/EU irányelv 40. cikke (1) bekezdésének negyedik albekezdésében említett különleges körülmények, és amikor a szóban forgó irányelv 106. cikkének (2) bekezdése értelmében elhalasztották az elektronikus kommunikációs eszközök általános használatát, az (1) bekezdésben említett kérelmeket és a (2) bekezdésben említett állásfoglalásokat elektronikus úton kell eljuttatni a Bizottság weboldalain e célból közzétett és a tagállamoknak is megadott elektronikus postafiók-címre.

(4) Amennyiben egy (1) bekezdés szerinti kérelmet vagy egy (2) bekezdés szerinti állásfoglalást a 2014/25/EU irányelv 40. cikkének (1) bekezdése vagy 106. cikkének (2) bekezdése alapján nem elektronikus kommunikációs eszközök használatával nyújtanak be, akkor három példányban kell eljuttatni postai úton vagy más megfelelő módon a Bizottság weboldalain közzétett és a tagállamoknak is megadott címre.

2. cikk

(1) Amennyiben a Bizottsághoz a 34. cikk alkalmazhatóságával kapcsolatos kérelem érkezik, és a 2014/25/EU irányelv 34. cikke (3) bekezdése első albekezdésének megfelelően vélelmezhető, hogy a piacra való belépés nem korlátozott, a Bizottság az e határozat II. mellékletének A. részében előírt információkat tartalmazó közleményt tesz közzé.

Amennyiben a Bizottsághoz a 34. cikk alkalmazhatóságával kapcsolatos kérelem érkezik, és a 2014/25/EU irányelv 34. cikke (3) bekezdése első albekezdésének megfelelően nem vélelmezhető, hogy a piacra való belépés szabad, a Bizottság az e határozat II. mellékletének B. részében előírt információkat tartalmazó közleményt tesz közzé.

(2) Amennyiben a 2014/25/EU irányelv 35. cikkében említett végrehajtási aktusok elfogadására rendelkezésre álló időszakot az irányelv IV. melléklete 1. pontja negyedik albekezdésének megfelelően meghosszabbítja, a Bizottság az e határozat III. mellékletének A. részében előírt információkat tartalmazó közleményt tesz közzé.

(3) Amennyiben a 2014/25/EU irányelv 35. cikkében említett végrehajtási aktusok elfogadására rendelkezésre álló időszakot az irányelv IV. melléklete 2. pontjának megfelelően felfüggeszti, a Bizottság az e határozat III. mellékletének B. részében előírt információkat tartalmazó közleményt tesz közzé. A felfüggesztés lejártakor a Bizottság az e határozat III. mellékletének C. részében előírt információkat tartalmazó közleményt tesz közzé.

(4) Amennyiben egy kérelmező visszavonja a 2014/25/EU irányelv 34. cikkének alkalmazhatóságával kapcsolatos kérelmét, a Bizottság az e határozat III. mellékletének D. részében előírt információkat tartalmazó közleményt tesz közzé.

(5) Amennyiben a valamely tevékenység végzésére irányuló szerződések és az ilyen tevékenység végzésére szervezett tervpályázatok kikerülnek a 2014/25/EU irányelv hatálya alól azért, mert a Bizottság nem fogadott el végrehajtási aktust az irányelv IV. mellékletében előírt időszakon belül, a Bizottság az e határozat IV. mellékletében előírt információkat tartalmazó közleményt tesz közzé.

(6) A II., III. és IV. mellékletben előírt közleményekben szerepeltetendő információk szükség szerint módosíthatók és bővíthetők, például amennyiben egy korábban benyújtott kérelmet jelentősen módosítanak a 2014/25/EU irányelv 35. cikkének (4) bekezdésével összhangban.

(7) Az (1) és az (5) bekezdésben említett közleményeket az Európai Unió Hivatalos Lapjában teszik közzé.

3. cikk

A 2005/15/EK határozat hatályát veszti.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2016. október 10-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

(1) HL L 94., 2014.3.28., 243. o.

(2) A vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikke szerinti eljárás alkalmazásának részletes szabályairól szóló, 2005. január 7-i 2005/15/EK bizottsági határozat (HL L 134., 2004.4.30., 1. o.).

(3) A vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 7., 2005.1.11., 7. o.).

I. MELLÉKLET

A 2014/25/EU EURÓPAI PARLAMENTI ÉS TANÁCSI IRÁNYELV 34. CIKKÉNEK ALKALMAZHATÓSÁGÁRA VONATKOZÓ KÉRELMEKBEN MEGADANDÓ INFORMÁCIÓK

1. 1. szakasz - A kérelmező személye és jogállása

A 2014/25/EU irányelv 35. cikke úgy rendelkezik, hogy a 34. cikk alkalmazhatóságára vonatkozó kérelmeket a tagállamok, vagy ha az érintett tagállam jogszabályai úgy rendelkeznek, az ajánlatkérők nyújtják be. Ezért a "kérelmező" esettől függően vagy a tagállamot, vagy az ajánlatkérőt jelenti. Kizárólag az egyszerűség kedvéért használjuk így.

1.1. A kérelmező teljes neve és címe:

Abban az esetben, ha az e kérelemben említett tevékenységet a kérelmezőhöz kapcsolt vállalkozás (1) végzi, a "kérelmező" fogalma az 1.1. pontban említett szervezetet és az érintett kapcsolt vállalkozásokat egyaránt lefedi. A szükséges információkat tehát, különösen az alábbi 5. és 6. szakasz tekintetében, az ekként meghatározott "kérelmezőre" vonatkozóan kell megadni.

1.2. A kérelmező jogállása: ajánlatkérő szerv (2), közvállalkozás (3) vagy magánvállalkozás?

1.3. Ajánlatkérő szervek esetében: a kérelmet tagállama nevében és megbízásából nyújtja be?

Ha igen, adja meg a 2-6. szakasz valamennyi pontjában kért információkat. a kért információkat valamennyi, az e kérelemben említett tevékenységet folytató szervezet vonatkozásában adja meg, különösen az 5. és 6. szakaszokban. Mindazonáltal ha e szervezetek száma jelentős, az információ korlátozható azon szervezetekre, amelyek az adott földrajzi piac legalább 10 százalékával rendelkeznek. (4) Amennyiben az információ egynél több szervezet esetében hasonló vagy egyező, akkor - ennek feltüntetésével - csoportosan is megadható.

1.4. Ajánlatkérők esetében (ajánlatkérő szervek, közvállalkozások vagy a 2014/25/EU irányelvben említett tevékenységek valamelyikét végző magánvállalkozások (5)): Adja meg azt a nemzeti jogi rendelkezést, amely alapján az ajánlatkérő benyújthat a 35. cikk szerinti kérelmet.

2. 2. szakasz - A kérelemben említett tevékenység leírása

2.1. Ismertesse azt a tevékenységet, amelyre megítélése szerint a 34. cikk (1) bekezdésének feltételei (6) alkalmazhatók. A szóban forgó tevékenység képezheti egy nagyobb szektor részét (7), de végezhető csak az érintett tagállam egyes részeiben is.

2.2. Adja meg azt a területet, ahol a kérelem tárgyát képező tevékenységet végzik, ha az nem az ország teljes területe. Csak azt a területet jelölje meg, ahol megítélése szerint teljesülnek a 34. cikk (1) bekezdésének feltételei.

3. 3. szakasz - Az érintett piac

Az érintett termékpiac magában foglalja mindazokat a termékeket és/vagy szolgáltatásokat, amelyeket a fogyasztó a termékek jellemzői, ára és rendeltetése alapján egymással felcserélhetőnek vagy helyettesíthetőnek tekint. (8)

Általában a következő tényezők tekintendők meghatározónak az érintett termékpiac megállapításához, így ezeket kell figyelembe venni az elemzés során: (9)

- a termékek és/vagy szolgáltatások iránti kereslet saját- és keresztár-rugalmassága,

- a termékek végfelhasználásának bárminemű eltérése,

- két termék közötti árkülönbség,

- az egyik termékről a másikra való áttérés költsége, ha két potenciálisan versengő termékről van szó,

- a fogyasztók kialakult vagy rögzült preferenciái egy terméktípus vagy termékkategória tekintetében,

- termékbesorolások (szakmai szövetségek nómenklatúrái stb.).

Az érintett földrajzi piac annak a területnek felel meg, ahol az érintett szervezetek hozzájárulnak a termékek és szolgáltatások kínálatához és keresletéhez, ahol a versenyfeltételek kellően egységesek, és amelyet a szomszédos területektől különösen az különböztet meg, hogy a versenyfeltételek érezhetően eltérnek (10).

Az érintett földrajzi piac meghatározásakor figyelembe veendő tényezők (11):

- az érintett termékek vagy szolgáltatások jellege és jellemzői,

- a belépés korlátai,

- a fogyasztók preferenciái,

- a szomszédos területeken jelentkező számottevő különbségek a piaci részesedések, illetve az árak tekintetében,

- szállítási költségek.

3.1. Mindezek figyelembevételével ismertesse azon érintett termékpiac(ok) meghatározását, amelyeket, véleménye szerint, a Bizottságnak az értékelés során figyelembe kell vennie.

Válaszában indokolja meg és empirikus bizonyítékokkal (12) támassza alá becsléseit vagy következtetéseit, és ismertesse, hogy az itt bemutatott tényezőket miként vette figyelembe. Ismertesse azon konkrét termékeket vagy szolgáltatásokat, amelyeket e kérelem közvetlenül vagy közvetve érint, és azonosítsa azon termékkategóriákat, amelyek az Ön piac-meghatározása szerint helyettesíthetik egymást.

A következő kérdésekben a meghatározás az érintett termékpiacra vonatkozik.

3.2. Ismertesse azon érintett földrajzi piac(ok) meghatározását, amelyeket, véleménye szerint, a Bizottságnak az értékelés során figyelembe kell vennie. Válaszában indokolja meg és empirikus bizonyítékokkal (13) támassza alá becsléseit vagy következtetéseit, és ismertesse, hogy az itt bemutatott tényezőket miként vette figyelembe. Határozza meg azt a földrajzi területet, ahol a kérelem által érintett szervezet vagy szervezetek működnek, és amennyiben úgy ítéli meg, hogy az adott földrajzi piac nagyobb, mint egy tagállam területe, azt indokolja meg.

A következő kérdésekben a meghatározás az "érintett földrajzi piacra" vonatkozik.

4. 4. szakasz - A 2014/25/EU irányelv III. mellékletében említett jogszabályok alkalmazhatósága

4.1. Az e kérelemben említett tevékenység a 2014/25/EU irányelv III. mellékletében említett jogszabályok hatálya alá tartozik? (14) Ha igen, nevezze meg a szóban forgó uniós jogszabályt a nemzeti jogba átültető jogalkotási aktust vagy aktusokat.

5. 5. szakasz - Az érintett piacra és az ahhoz való hozzáférésre vonatkozó információk

E szakaszt a fenti 4.1. pontra adott választól függetlenül ki kell tölteni.

Elképzelhető, hogy egyes pontok bizonyos tevékenységek vagy kérelmezők esetében nem relevánsak; ha ez a helyzet, kérjük, az adott pontnál jelezze.

Elegendő, ha a kérelmező az egyes pontoknál pontosan hivatkozik a 2014/25/EU irányelv 35. cikkében említett, az érintett tevékenység tekintetében illetékes, független nemzeti hatóság által elfogadott indokolt és megalapozott állásfoglalásnak a kérdéssel foglalkozó megfelelő részére vagy részeire.

5.1. Ismertesse azon okokat, amelyek miatt úgy ítéli meg, hogy az érintett piachoz való hozzáférés nem korlátozott.

5.2. Valamennyi érintett piac, az elmúlt három pénzügyi év (15) és a következő területek mindegyike esetében:

a) az EGT területe;

b) az EU egésze;

c) az EFTA-államok területének egésze;

d) minden olyan tagállam és EFTA-állam, ahol a kérelmező tevékeny, valamint

e) az érintett földrajzi piac (16), ha a kérelmező úgy ítéli meg, hogy eltérő piacról van szó.

adja meg az 5.2.1.-5.2.9. pontokban szereplő információkat.

5.2.1. A piac teljes becsült mérete az eladások értéke (euro) és volumene (egység) alapján (17), feltüntetve a számítások alapját és az e célból felhasznált forrásokat, valamint amennyiben rendelkezésre állnak, a számítás igazolásához szükséges dokumentumokat.

5.2.2. Az eladások értéke és volumene, valamint a kérelmező piaci részesedésének becsült mértéke.

5.2.3. Mindazon versenytársak (beleértve az importőröket is) piaci részesedésének becsült mértéke az érték (és adott esetben a volumen) alapján, akik az érintett földrajzi piacon legalább 10 százalékos jelenléttel rendelkeznek. Nyújtsa be e piaci részesedések kiszámítását igazoló dokumentumokat, amennyiben azok rendelkezésre állnak, és adja meg e versenytársak nevét, címét, telefon- és faxszámát, valamint a kapcsolattartó személyek nevét;

5.2.4. Az EGT területére érkező behozatal teljes becsült értéke és volumene, valamint származása, feltüntetve a következőket:

a) a kérelmező részesedése e behozatalokból;

b) megítélése szerint a mennyiségi korlátozások, valamint a tarifális és nem tarifális kereskedelemi korlátok milyen mértékben akadályozzák e behozatalokat; valamint

c) becslés arról, hogy ezt a behozatalt milyen mértékben befolyásolják a szállítási és egyéb költségek.

5.2.5. Mennyire jelentősek az EGT területén belül az államok közötti kereskedelemnek a következő akadályai:

a) szállítási és egyéb költségek; valamint

b) a kereskedelem egyéb nem tarifális akadályai.

5.2.6. Az a mód, ahogyan a kérelmező előállítja és értékesíti a terméket vagy szolgáltatást; például helyben állítja elő, vagy helyi hálózaton keresztül értékesíti.

5.2.7. A kérelmező és versenytársai által az egyes tagállamokban és az egyes EFTA-államokban alkalmazott árszintek összehasonlítása, valamint az árszintek összevetése az EU, az EFTA-államok és azon más területek között, ahol e termékeket előállítják (például a kelet-európai országok, az Amerikai Egyesült Államok, Japán vagy bármely más megfelelő régió áraival);

5.2.8. A kérelmező vertikális integrációjának jellege és mértéke legfőbb versenytársaihoz viszonyítva.

5.2.9. A kérelmező költségstruktúrája (18). Jelezze a más szervezetekkel közösen használt vagy a 2014/25/EU irányelvben említett egynél több tevékenység végzéséhez használt eszközöket vagy infrastruktúrákat. Amennyiben az ilyen eszközök vagy infrastruktúrák használata külön feltételekhez kötött, úgymint egyetemes szolgáltatási kötelezettségek vagy különleges jogok, ismertesse azokat.

5.3. Kérjük, adja meg a következő információkat:

5.3.1. Az elmúlt öt év folyamán volt-e jelentősebb belépés az érintett földrajzi termékpiac(ok)ra? (19) Ha igen, lehetőség szerint tüntesse fel az érintett vállalkozás nevét, címét, telefon- és faxszámát, valamint kapcsolattartó személyét, és értékelje a vállalkozás jelenlegi piaci részesedését.

5.3.2. A kérelmező véleménye szerint vannak-e olyan vállalkozások (beleértve azokat is, amelyek jelenleg kizárólag az EU-n vagy az EGT-n kívül tevékenyek), amelyek beléphetnének a piacra? Ha igen, indokolja meg, miért, és adja meg e vállalkozások nevét, címét telefon- és faxszámát, valamint kapcsolattartó személyét, és határozza meg piacra lépésük várható időpontját.

5.3.3. Ismertesse azokat a tényezőket, amelyek ebben az esetben befolyással volnának az érintett piacokra történő belépésre, úgy földrajzi szempontból, mint a termékek vonatkozásában. Ennek során adott esetben vegye figyelembe a következőket:

a) a piacra történő belépés teljes költsége (kutatás és fejlesztés, szükséges elosztási rendszerek, promóció, reklám, vevőszolgálati hálózat stb.) egy életképes és jelentős versenytárssal azonos mértékben, feltüntetve e versenytárs piaci részesedését;

b) a belépés törvényi vagy rendeleti korlátai, úgymint hatósági engedélyezés vagy bármiféle szabványok megléte;

c) minden olyan korlátozás, amelyet szabadalmak, know-how és más szellemi tulajdonjogok megléte jelent e piacokon, valamint minden, e jogok védelméből eredő korlátozás;

d) a kérelmező mennyiben ad át vagy vesz át szabadalmakat, know-how-t- és egyéb jogokat az érintett piacokon;

e) az érintett piacokon a méretgazdaságosság hatása a termékek előállítására;

f) az ellátási forrásokhoz való hozzáférés, úgymint az alapanyagok rendelkezésre állása.

KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS

5.3.4. Ismertesse a kutatás és fejlesztés jelentőségét egy vállalkozásnak az érintett piacokon való hosszú távú versenyképessége megőrzése szempontjából. Ismertesse a kérelmező által az adott piacokon megvalósított kutatási és fejlesztési munkák jellegét.

Ennek során adott esetben vegye figyelembe a következőket:

a) a kutatás és a fejlesztés alakulása és intenzitása (20) e piacokon és a kérelmezőnél;

b) a technológia fejlődése e piacokon egy megfelelő hosszúságú időszakon belül (különösen a termékek és/vagy szolgáltatások, a gyártási eljárások, az elosztási rendszerek stb. fejlődése);

c) az e piacokon megjelent legfontosabb innovációk, és az ezen innovációkat bevezető vállalkozások;

d) az innovációs ciklus e piacokon és a ciklus azon szakasza, amelyben a kérelmező jár.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK

5.3.5. Az érintett piacokon mennyire léteznek (horizontális vagy vertikális) együttműködési megállapodások?

5.3.6. Ismertesse részletesen a kérelmező által az adott piacokon kötött legfontosabb megállapodásokat, így a kutatási és fejlesztési megállapodásokat, a licencia-, a közös gyártási, a szakosodási, a forgalmazási, a hosszú távú ellátási és az információcseréről szóló megállapodásokat.

6. 6. szakasz - A versenynek való kitettség

Elképzelhető, hogy egyes pontok bizonyos tevékenységek vagy kérelmezők esetében nem relevánsak; ha ez a helyzet, kérjük, az adott pontnál jelezze.

Elegendő, ha a kérelmező az egyes pontoknál pontosan hivatkozik a 2014/25/EU irányelv 35. cikkében említett, az érintett tevékenység tekintetében illetékes, független nemzeti hatóság által elfogadott indokolt és megalapozott állásfoglalásnak a kérdéssel foglalkozó megfelelő részére vagy részeire.

A 2014/25/EU irányelv 34. cikkének (2) bekezdése értelmében az arra vonatkozó kérdést, hogy egy tevékenység közvetlenül ki van-e téve a versenynek, olyan szempontok alapján kell eldönteni, amelyek megfelelnek az EUMSZ versennyel kapcsolatos rendelkezéseinek, mint például az érintett áruk vagy szolgáltatások jellemzői, a helyettesítő áruk vagy szolgáltatások megléte, az árak, valamint az, hogy a szóban forgó árunak, illetve szolgáltatásnak van-e ténylegesen vagy potenciálisan egynél több szállítója illetve szolgáltatója.

6.1. Magyarázza meg, miért vélekedik úgy, hogy az e kérelemben említett tevékenység az adott földrajzi piac(ok)on az adott termékpiac(ok)on teljes mértékben ki van téve a versenynek. Ismertesse különösen a következőket:

AZ ÉRINTETT PIACON ÉRVÉNYESÜLŐ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

6.1.1. Adja meg a kérelmező öt legfontosabb független beszállítóját (21), és azok részesedését a kérelmező beszerzéseiben (az érintett termékek előállítására szolgáló alapanyagok vagy áruk beszerzéseiben). Adja meg e beszállítók nevét, címét, telefon- és faxszámát, valamint kapcsolattartó személyét.

Adja meg a kérelmezőhöz kapcsolt vállalkozásokat és azok részesedését a kérelmező beszerzéseiben (az érintett termékek előállítására szolgáló alapanyagok vagy áruk beszerzéseiben). Adja meg a kapcsolt vállalkozások nevét, címét, telefon- és faxszámát, valamint kapcsolattartó személyét.

A KÍNÁLAT STRUKTÚRÁJA AZ ÉRINTETT PIACOKON

6.1.2. Ismertesse az érintett piacokon létező elosztási csatornákat és vevőszolgálati hálózatokat. Ehhez, adott esetben, vegye figyelembe a következőket:

a) a létező elosztási rendszerek és jelentőségük e piacokon. Az elosztást mennyiben biztosítják harmadik felek vagy a kérelmezőhöz kapcsolt vállalkozások?

b) a létező vevőszolgálati hálózatok (például karbantartási szolgáltatás és szerviz) és jelentőségük e piacokon. E szolgáltatásokat mennyiben biztosítják harmadik felek vagy a kérelmezőhöz kapcsolt vállalkozások?

6.1.3. Adott esetben az utolsó három év vonatkozásában becsülje meg a teljes kapacitást az EU szintjén és az EFTA szintjén. Ezen időszak alatt mekkora volt a kérelmező kapacitása és mekkora volt a kapacitás kihasználásának mértéke?

6.1.4. Adjon meg minden, a kínálattal kapcsolatos olyan információt, amelyet lényegesnek tart.

A KERESLET STRUKTÚRÁJA AZ ÉRINTETT PIACOKON

6.1.5. Nevezze meg a kérelmező öt legfontosabb független ügyfelét az érintett piacon, és azok részesedését a kérelmező által realizált összes értékesítésben. Adja meg minden egyes ügyfél esetében a nevet, a címet, a telefon és faxszámot, valamint a kapcsolattartó személyt.

6.1.6. Ismertesse a kereslet struktúráját, különös tekintettel a következőkre:

a) azon különböző piaci fázisok, például indulás, terjeszkedés, érettség és hanyatlás, valamint a kereslet előrelátható növekedési üteme;

b) az ügyfelek preferenciáinak jelentősége a márkahűség, a termékek differenciálása és a teljes termékskála kínálata alapján;

c) a keresleti oldal piaci koncentrációjának vagy fragmentációjának mértéke;

d) az ügyfelek csoportosítása, ismertetve minden egyes csoport "tipikus ügyfelét";

e) a kizárólagos forgalmazási szerződések és más hosszú távú szerződéstípusok jelentősége;

f) mennyire jelentős az ajánlatkérők, az állami tulajdonú vállalkozások vagy hasonlók részesedése a keresletben.

6.1.7. Becsülje meg a fogyasztói aktivitás mértékét az elmúlt öt évben történt szállító-, illetve szolgáltatóváltások vagy szerződés-újratárgyalások alapján. Egyben ismertesse az e célra felhasznált forrásokat, és amennyiben rendelkezésére állnak, csatolja a becslést alátámasztó dokumentumokat.

(1) A 2014/25/EU irányelv 29. cikkének (1) bekezdése alkalmazásában "kapcsolt vállalkozás" az a vállalkozás, amelynek éves beszámolóját a meghatározott típusú vállalkozások éves pénzügyi kimutatásairól, összevont (konszolidált) éves pénzügyi kimutatásairól és a kapcsolódó beszámolókról, a 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 26-i 2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv követelményei szerint összevonják az ajánlatkérő beszámolójával. A 29. cikk (2) bekezdése értelmében "a 2013/34/EU irányelv hatálya alá nem tartozó jogalanyok esetében a »kapcsolt vállalkozás« olyan vállalkozás,

a) amely felett az ajánlatkérő közvetlenül vagy közvetve meghatározó befolyást gyakorolhat;

b) amely meghatározó befolyást gyakorolhat az ajánlatkérő felett; vagy

c) az ajánlatkérővel közösen egy másik vállalkozás meghatározó befolyása alatt áll, tulajdonjog, pénzügyi részvétel vagy a rá irányadó szabályok révén".

(2) A 2014/25/EU irányelv 3. cikke értelmében "az »ajánlatkérő szerv« lehet állami, regionális vagy helyi hatóság, közjogi intézmény, továbbá egy vagy több ilyen hatóság, illetve közjogi intézmény által létrehozott társulás.

»közjogi intézmény«: az az intézmény, amely rendelkezik az összes következő jellemzővel:

a) kifejezetten valamely közérdekű célra jött létre, amely nem ipari vagy kereskedelmi jellegű;

b) jogi személyiséggel rendelkezik; és

c) többségi részben az állam, a területi vagy a települési önkormányzat, vagy egyéb közjogi intézmény finanszírozza; irányítása e szervek felügyelete alatt áll; vagy ügyvezető, döntéshozó vagy felügyelő testületébe a tagok több mint felét az állam, területi vagy települési önkormányzat vagy másik közjogi intézmény nevezi ki".

(3) A 2014/25/EU irányelv 4. cikkének (2) bekezdése értelmében "»közvállalkozásfg« minden olyan vállalkozás, amelyre a hatóságok közvetlen vagy közvetett módon meghatározó befolyást gyakorolhatnak annak tulajdonosaként, a vállalkozásban fennálló pénzügyi részesedésükön keresztül vagy a vállalkozásra vonatkozó szabályok által.

Az ajánlatkérő szerv jelentős befolyása vélelmezendő minden olyan esetben., amikor az említett szerv közvetlenül vagy közvetve:

a) a vállalkozás jegyzett tőkéjének többségével rendelkezik;

b) a vállalkozás által kibocsátott részvények formájában a szavazatok többségével rendelkezik;

c) a vállalkozás ügyvezető, döntéshozó vagy felügyelő testülete tagjainak többségét kinevezheti".

(4) Lásd a 3. szakaszt.

(5) Az érintett tevékenységek vagy ágazatok összefoglalva a következők:

villamos energia (előállítás, szállítás, elosztás); gáz (előállítás, szállítás, elosztás); hő (előállítás, szállítás, elosztás); szénhidrogének (kitermelés); szén és más szilárd tüzelőanyagok (feltárás és kitermelés); ivóvíz (előállítás, szállítás, elosztás); városi közlekedési szolgáltatások (busz, metró, stb.) vasút (személy- és áruszállítás, infrastruktúra biztosítása, a közlekedési szolgáltatás irányítása/működtetése); kikötők (tengeri és belvízi kikötők, infrastruktúra rendelkezésre bocsátása, irányítása/működtetése); repülőterek (az infrastruktúra rendelkezésre bocsátása, irányítása/működtetése); valamint postai szolgáltatások. Az érintett tevékenységek pontos meghatározásait a 2014/25/EU irányelv 7-14. cikkei tartalmazzák.

(6) "A 8-14. cikkben említett tevékenységek végzésére irányuló szerződés akkor nem tartozik az irányelv hatálya alá, ha a 35. cikk alapján kérelmet benyújtó tagállam vagy ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy abban a tagállamban, ahol a tevékenységet végzik, a tevékenység közvetlen módon ki van téve a versenynek olyan piacokon, amelyekre a belépés nem korlátozott; hasonlóképp azon tervpályázatok sem tartoznak ezen irányelv hatálya alá, amelyeket az adott földrajzi területen ilyen tevékenység folytatására írtak ki."

(7) Erre példa a kizárólag hagyományos módon végzett villamosenergia-termelés, amely a tágabb villamosenergia-ágazathoz tartozik.

(8) Adott esetben jelezni kell, hogy a termék könnyen helyettesíthető, tökéletesen helyettesíthető, nem tökéletesen helyettesíthető vagy csak részben helyettesíthető.

Bármely "terméknek" (ami itt terméket vagy szolgáltatást egyaránt jelenthet) számos helyettesítő terméke létezik. Ezek közé tartozik minden, az adott termék helyettesítésére alkalmasnak mondható, a fogyasztó igényeinek többé-kevésbé megfelelő termék. A helyettesítő termékek skálája a nagyon közeli (vagy tökéletesen) helyettesítő termékektől (amelyeket a fogyasztók azonnal igénybe vennének például az adott termék árának igen kismértékű emelkedése esetén is) az igen távoli (vagy tökéletlen) helyettesítő termékekig terjed (amelyeket a fogyasztók csak az adott termék árának igen jelentős emelkedése esetén vennének igénybe).

Az érintett piac meghatározásánál a Bizottság csak az adott termékeket jól helyettesítő termékeket veszi figyelembe. Ezek azok, amelyeket a fogyasztók akkor vennének igénybe, ha az adott termék árában kismértékű, de érzékelhető (mondjuk 5 százalékos) emelkedés következne be. A Bizottság a versenyhelyzet a fogyasztók szempontjából egymással felcserélhető termékek piacán értékeli.

Ezzel együtt a Bizottság nem hagyja figyelmen kívül a felek versenymagatartásának azon korlátjait, amelyek a tökéletlen helyettesítő termékek jelenlétéből fakadnak (melyeket a vásárlók az adott termék kismértékű, de érzékelhető áremelése (5 %) esetén nem vásárolnának meg). Ezeket a tényezőket a piac meghatározását és a piaci részesedések kiszámítását követően veszik figyelembe.

Ezért fontos, hogy a Bizottság ismerje a szóban forgó terméket mind jól helyettesítő, mind kevésbé jól helyettesítő termékeket. [Példa a keresleti oldal szempontjából tökéletesen helyettesít(het)ő termékre a különböző forrásokból (szén vagy megújuló energia) előállított villamos energia.]

Részleges helyettesítésről beszélhetünk egy adott földrajzi terület, időkeret (az év egy része) vagy bizonyos felhasználások vonatkozásában. [Például az utasszállításban a vasút, a földalatti, a villamos és a busz nemzeti szinten csak részlegesen válthatják ki egymást, hiszen egymás mellett csak a terület egy bizonyos részén fordulnak elő. Ott azonban tökéletesen helyettesíthetőknek tekinthetjük őket.]

(9) A felsorolás nem kimerítő jellegű, a kérelmező más tényezőkre is hivatkozhat.

(10) Lásd a 2014/25/EU irányelv 34. cikke (2) bekezdésének második albekezdését.

(11) A felsorolás nem kimerítő jellegű, a kérelmező más tényezőkre is hivatkozhat.

(12) Függetlenül ellenőrizhető tények és bizonyítékok. Az elemzéseknek független módon megismételhetőeknek kell lenniük. Az empirikus elemzésekből levezetett bizonyítékoknál meg kell adni a forrásokat, a nyers adatokat, valamint azokat a műveleti lépéseket, amelyek a következtetések levonásához vezettek.

(13) Függetlenül ellenőrizhető tények és bizonyítékok. Az elemzéseknek független módon megismételhetőeknek kell lenniük. Az empirikus elemzésekből levezetett bizonyítékoknál meg kell adni a forrásokat, a nyers adatokat, valamint azokat a műveleti lépéseket, amelyek a következtetések levonásához vezettek.

(14) A III. melléklet a következőket foglalja magában:

A. Gáz vagy hő szállítása, illetve elosztása

2009/73/EK irányelv

B. Villamos energia előállítása, szállítása vagy elosztása

2009/72/EK irányelv

C. Ivóvíz előállítása, szállítása és elosztása

[Nincs bejegyzés]

D. Közszolgáltató ajánlatkérők a vasúti szolgáltatások területén

Vasúti áruszállítás

2012/34/EU irányelv

Nemzetközi vasúti személyszállítás

2012/34/EU irányelv

Nemzeti vasúti személyszállítás

[Nincs bejegyzés]

E. Közszolgáltató ajánlatkérők a városi vasúti szolgáltatások, valamint a villamossal, trolibusszal vagy autóbusszal végzett szolgáltatások területén

[Nincs bejegyzés]

F. Közszolgáltató ajánlatkérők a postai szolgáltatások területén

97/67/EK irányelv

G. Kőolaj és földgáz kitermelése

94/22/EK irányelv

H. Szén vagy más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

[Nincs bejegyzés]

I. A tengeri kikötői, a belvízi kikötői és az egyéb terminállétesítmények területén működő ajánlatkérők

[Nincs bejegyzés]

J. Ajánlatkérők a repülőtéri létesítmények területén

[Nincs bejegyzés]

(15) Az alábbi 5.2.1. és 5.2.2. pontokban kért információkat az a), b), c), d) és e) pontban említett minden terület kapcsán meg kell adni.

(16) Lásd a 3. szakaszt.

(17) Egy piac értékének és volumenének meg kell felelnie az adott földrajzi területek behozatallal növelt és a kivitellel csökkentett termelésének.

(18) A lehetséges szinergiákat figyelembe kell venni, és mértéküket meg kell adni (pl. különböző termékek közös előállítása vagy a melléktermékek újrahasználata). Amennyiben lehetséges, az információk között meg kell adni a kérelmező piaci helyzetére a költséghatékonyság alapján vonatkozó becslést (pl. a kérelmező költségstruktúráját összevetve egy közeli versenytárséval és/vagy az ágazat más szereplőinek költségstruktúrájával).

(19) Lásd a 3. szakaszt.

(20) A kutatás és a fejlesztés intenzitását a kutatásra és a fejlesztésre fordított kiadásoknak a bevételhez viszonyított aránya mutatja.

(21) A független beszállítók a kérelmezőhöz nem kapcsolt vállalkozások. A kapcsolt vállalkozások meghatározásához lásd az 1.1. pont 1. lábjegyzetét.

II. MELLÉKLET

A 2014/25/EU EURÓPAI PARLAMENTI ÉS TANÁCSI IRÁNYELV 34. CIKKÉNEK ALKALMAZHATÓSÁGÁRA VONATKOZÓ KÉRELMEKBEN MEGADANDÓ INFORMÁCIÓK

A. A 2014/25/EU irányelv 34. cikke (3) bekezdésének első albekezdése alapján vélelmezhető, hogy a piacra való belépés nem korlátozott.

[Tagállam/Ajánlatkérő (1)] által benyújtott kérelem

A Bizottsághoz [...] napján kérelem érkezett a 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) 35. cikke alapján. A kérelem kézhezvételét követő első munkanap [...].

[A tagállam/az ajánlatkérő neve] (3) által benyújtott kérelem a(z) [érintett tagállam]-beli [az ágazat vagy tevékenység rövid megnevezése]-t érinti. A 2014/25/EU irányelv 34. cikke értelmében "a 8-14. cikkben említett tevékenység folytatására irányuló szerződés nem tartozik az irányelv hatálya alá, ha a 35. cikk alapján kérelmet benyújtó tagállam vagy ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy abban a tagállamban, ahol a szerződést teljesítik, a tevékenység közvetlen módon ki van téve a versenynek olyan piacokon, amelyekre a belépés nem korlátozott; hasonlóképp azon tervpályázatok sem tartoznak az irányelv hatálya alá, amelyeket az adott földrajzi területen ilyen tevékenység folytatására írtak ki." A versenynek való közvetlen kitettségnek a 2014/25/EU irányelvvel összefüggésben elvégezhető értékelése nem érinti a versenyjog maradéktalan alkalmazását.

A Bizottságnak a fent említett munkanaptól számítva [90 (4)/105 (5)] (6) munkanap áll rendelkezésére arra, hogy e kérelemről határozatot hozzon. A rendelkezésre álló időszak tehát [...]-én jár le.

A 2014/25/EU irányelv 35. cikkének (5) bekezdése értelmében a(z) [érintett tagállam]-beli [az érintett ágazat vagy tevékenység rövid megnevezése]-t érintő új kérelmek, amelyeket az e kérelem vonatkozásában meghatározott határidő lejárta előtt nyújtanak be, nem vezetnek új eljárás megindításához, és azokat e kérelem keretében kell elbírálni.

B. A 2014/25/EU irányelv 34. cikke (3) bekezdésének első albekezdése alapján nem vélelmezhető, hogy a piacra való belépés szabad

[Tagállam/Ajánlatkérő (7)] által benyújtott kérelem

A Bizottsághoz [...] napján kérelem érkezett a 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (8) 35. cikke alapján. A kérelem kézhezvételét követő első munkanap [...].

[A tagállam/az ajánlatkérő neve] (9) által benyújtott kérelem a(z) [érintett tagállam]-beli [az ágazat vagy tevékenység rövid megnevezése]-t érinti. A 2014/25/EU irányelv 34. cikke értelmében a 8-14. cikkben említett tevékenység folytatására irányuló szerződés nem tartozik az irányelv hatálya alá, ha a 35. cikk alapján kérelmet benyújtó tagállam vagy ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy abban a tagállamban, ahol a szerződést teljesítik, a tevékenység közvetlen módon ki van téve a versenynek olyan piacokon, amelyekre a belépés nem korlátozott; hasonlóképp azon tervpályázatok sem tartoznak az irányelv hatálya alá, amelyeket az adott földrajzi területen ilyen tevékenység folytatására írtak ki. A versenynek való közvetlen kitettségnek a 2014/25/EU irányelvvel összefüggésben elvégezhető értékelése nem érinti a versenyjog maradéktalan alkalmazását.

A Bizottságnak a fent említett munkanaptól számítva [130 (10)/145 (11)] (12) munkanap áll rendelkezésére arra, hogy e kérelemről határozatot hozzon. A rendelkezésre álló időszak tehát [...]-én jár le.

A 2014/25/EU irányelv 35. cikkének (5) bekezdése értelmében a(z) [érintett tagállam]-beli [az érintett ágazat vagy tevékenység rövid megnevezése]-t érintő új kérelmek, amelyeket az e kérelem vonatkozásában meghatározott határidő lejárta előtt nyújtanak be, nem vezetnek új eljárás megindításához, és azokat e kérelem keretében kell elbírálni.

(1) A nem kívánt rész törlendő.

(2) A vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 94., 2014.3.28., 243. o.).

(3) A nem kívánt rész törlendő.

(4) A 2014/25/EU irányelv IV. mellékletének 1.a) pontja alapján.

(5) A 2014/25/EU irányelv IV. mellékletének 1.a) pontja és 1. pontjának második albekezdése alapján.

(6) A nem kívánt rész törlendő. A 105 munkanap akkor alkalmazandó, ha a kérelemhez nem csatolták az érintett tevékenység tekintetében illetékes, független nemzeti hatóság indokolt és megalapozott állásfoglalását, amely alaposan elemzi a 34. cikk (1) bekezdésének az érintett tevékenységre való esetleges alkalmazhatóságának feltételeit.

(7) A nem kívánt rész törlendő.

(8) A vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 94., 2014.3.28., 243. o.).

(9) A nem kívánt rész törlendő.

(10) A 2014/25/EU irányelv IV. mellékletének 1.b) pontja alapján.

(11) A 2014/25/EU irányelv IV. mellékletének 1.b) pontja és 1. pontjának második albekezdése alapján.

(12) A nem kívánt rész törlendő. A 145 munkanap akkor alkalmazandó, ha a kérelemhez nem csatolták az érintett tevékenység tekintetében illetékes, független nemzeti hatóság indokolt és megalapozott állásfoglalását, amely alaposan elemzi a 34. cikk (1) bekezdésének az érintett tevékenységre való esetleges alkalmazhatóságának feltételeit.

III. MELLÉKLET

A 2014/25/EU IRÁNYELV 34. CIKKÉNEK ALKALMAZHATÓSÁGÁVAL KAPCSOLATOS KÉRELMEKRE VONATKOZÓ KÖZLEMÉNYEKBEN FELTÜNTETENDŐ INFORMÁCIÓK - VÉGREHAJTÁSI AKTUSOK ELFOGADÁSÁRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ IDŐSZAK MEGHOSSZABBÍTÁSA VAGY FELFÜGGESZTÉSE, ILLETVE KÉRELEM VISSZAVONÁSA

A. A végrehajtási aktusok elfogadására rendelkezésre álló időszak meghosszabbítása

[Tagállam/Ajánlatkérő (1)] által benyújtott kérelem - a határidő meghosszabbítása

A Bizottsághoz [...] napján kérelem érkezett a 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) 35. cikke alapján.

[A tagállam/az ajánlatkérő neve] (3) által benyújtott kérelem a(z) [érintett tagállam]-beli [az ágazat vagy tevékenység rövid megnevezése]-t érinti. Az ezzel kapcsolatos közlemény a HL C. sorozatának [...]-i [...]. száma [...]. oldalán került közzétételre. [Az eredeti/A meghosszabbított] határidő (4) [...] volt.

A 2014/25/EU irányelv IV. melléklete 1. pontjának negyedik albekezdése értelmében a Bizottság a mentesség iránti kérelmet benyújtó fél egyetértésével meghosszabbíthatja a határidőt. Mivel a hosszabbítás indokainak rövid ismertetése], és mivel [tagállam/ajánlatkérő] (5) beleegyezését adta, a Bizottság számára a kérelemmel kapcsolatos határozat elfogadására rendelkezésre álló időszak [...] nappal meghosszabbodik.

A végső határidő tehát [...].

B. A végrehajtási aktusok elfogadására rendelkezésre álló időszak felfüggesztése

A Bizottsághoz [...] napján kérelem érkezett a 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (6) 35. cikke alapján. A kérelem kézhezvételét követő első munkanap [...] volt. A Bizottság számára a kérelemmel kapcsolatos határozat elfogadására rendelkezésre álló időszak eredetileg [90/105/130/145] (7) munkanap volt.

[A tagállam/az ajánlatkérő neve] (8) által benyújtott kérelem a(z) [érintett tagállam]-beli [az ágazat vagy tevékenység rövid megnevezése]-t érinti. Az ezzel kapcsolatos közlemény a HL C. sorozatának [...]-i [...]. száma [...]. oldalán került közzétételre. [Az eredeti/A meghosszabbított] határidő (9) [...] volt.

A 2014/25/EU irányelv IV. mellékletének 2. pontja alapján a Bizottság előírhatja a tagállam, az ajánlatkérő, vagy az illetékes független nemzeti hatóság, illetve bármely illetékes nemzeti hatóság számára, hogy megfelelő határidőn belül adjon át minden szükséges információt, valamint egészítse ki, illetve pontosítsa a benyújtott információkat. [...]-án/-én a Bizottság felkérte [...]-t kiegészítő információk benyújtására legkésőbb [...]-ig.

Későn beérkezett vagy hiányos válaszok esetén (10) az eredeti határidőt fel kell függeszteni az információkérésben előírt határidő lejárta és a hiánytalan és megfelelő információ beérkezése közötti időtartamra.

Ennek megfelelően a végső határidő a hiánytalan és megfelelő információ beérkezését követő [... (11)] munkanap.

C. A végrehajtási aktusok elfogadására rendelkezésre álló időszak felfüggesztésének vége

A Bizottsághoz [...] napján kérelem érkezett a 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (12) 35. cikke alapján.

[A tagállam/az ajánlatkérő neve] (13) által benyújtott kérelem a(z) [érintett tagállam]-beli [az ágazat vagy tevékenység rövid megnevezése]-t érinti. Az ezzel kapcsolatos közlemény a HL C. sorozatának [...]-i [...]. száma [...]. oldalán került közzétételre.

[...]-án/-én a Bizottság felkérte [...]-t kiegészítő információk benyújtására legkésőbb [...]-ig. A HL C. sorozatának [...]-i [...]. száma [...]. oldalán közzétett közleménynek megfelelően a határidő a hiánytalan és megfelelő információ beérkezését követő [...] munkanap erejéig meghosszabbításra került. A hiánytalan és megfelelő információ [...]-án/-én érkezett be.

A végső határidő tehát [...].

D. A 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 34. cikkének alkalmazhatóságára vonatkozó kérelem visszavonása

A Bizottsághoz [...] napján kérelem érkezett a 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (14) 35. cikke alapján.

[A tagállam/az ajánlatkérő neve] (15) által benyújtott kérelem a(z) [érintett tagállam]-beli [az ágazat vagy tevékenység rövid megnevezése]-t érinti. Az ezzel kapcsolatos közlemény a HL C. sorozatának [...]-i [...]. száma [...]. oldalán került közzétételre.[Az eredeti/A meghosszabbított] határidő (16) [...] volt.

A kérelmező [...]-án/-én visszavonta a kérelmet, így az semmisnek tekintendő. Így nem szükséges határozni arról, hogy alkalmazható-e a 2014/25/EU irányelv 34. cikke a(z) [érintett tagállam]-beli [az ágazat vagy tevékenység rövid megnevezése] kapcsán. A 2014/25/EU irányelv a benne foglalt előírásoknak megfelelően tehát továbbra is alkalmazandó a(z) [érintett tagállam]-beli [az ágazat vagy tevékenység rövid megnevezése] tevékenységeinek végzésére vonatkozó szerződésekre és az adott földrajzi területen ilyen tevékenység folytatására kiírt tervpályázatokra.

(1) A nem kívánt rész törlendő.

(2) A vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 94., 2014.3.28., 243. o.).

(3) A nem kívánt rész törlendő.

(4) A nem kívánt rész törlendő.

(5) A nem kívánt rész törlendő.

(6) A vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 94., 2014.3.28., 243. o.).

(7) A nem kívánt rész törlendő.

(8) A nem kívánt rész törlendő.

(9) A nem kívánt rész törlendő.

(10) Lásd az említett IV. melléklet 2. pontjának második mondatát.

(11) Az eredetileg rendelkezésre álló munkanapok számából levonjuk a mentesség iránti kérelem kézhezvételét követő első munkanap és a kiegészítő információ benyújtására vonatkozó határidő közötti munkanapokat.

(12) A vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 94., 2014.3.28., 243. o.).

(13) A nem kívánt rész törlendő.

(14) A vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 94., 2014.3.28., 243. o.).

(15) A nem kívánt rész törlendő.

(16) A nem kívánt rész törlendő.

IV. MELLÉKLET

A 2014/25/EU IRÁNYELV 34. CIKKE ALKALMAZHATÓSÁGÁRA VONATKOZÓ KÉRELMEKKEL KAPCSOLATOS KÖZLEMÉNYEKBEN FELTÜNTETENDŐ INFORMÁCIÓK - A 2014/25/EU IRÁNYELV 34. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK ALKALMAZHATÓSÁGA ABBAN AZ ESETBEN, AMIKOR A HATÁRIDŐIG NEM KERÜLT ELFOGADÁSRA VÉGREHAJTÁSI AKTUS

[Tagállam/Ajánlatkérő (1)] által benyújtott kérelem

A Bizottsághoz [...] napján kérelem érkezett a 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) 35. cikke alapján.

[A tagállam/az ajánlatkérő neve] (3) által benyújtott kérelem a(z) [érintett tagállam]-beli [az ágazat vagy tevékenység rövid megnevezése]-t érinti. Az ezzel kapcsolatos közlemény a HL C. sorozatának [...]-i [...]. száma [...]. oldalán került közzétételre. [Az eredeti/A meghosszabbított] határidő (4) [...] volt.

Mivel a határozat elfogadására rendelkezésre álló időszak [...] -én véget ért anélkül, hogy a Bizottság határozatot fogadott volna el, az említett irányelv 34. cikkének (1) bekezdését alkalmazandónak kell tekinteni. A 2014/25/EU irányelv tehát nem alkalmazandó a(z) [érintett tagállam]-beli [az ágazat vagy tevékenység rövid megnevezése] tevékenységeinek végzésére vonatkozó szerződésekre és az adott földrajzi területen ilyen tevékenység folytatására kiírt tervpályázatokra.

(1) A nem kívánt rész törlendő.

(2) A vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 94., 2014.3.28., 243. o.).

(3) A nem kívánt rész törlendő.

(4) A nem kívánt rész törlendő.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32016D1804 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32016D1804&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére